SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU"

Transkriptio

1 TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus , on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen välittämisen ja toteuttamisen, liikkeeseenlaskun järjestämisen, omaisuudenhoidon, kaupankäynnin omaan lukuun, sijoitusneuvonnan ja oheispalveluna rahoituspalvelut. Toimiluvan puitteissa Yhtiö tarjoaa pääasiallisesti strukturoitujen tuotteiden toimeksiantojen välitys-, toteutus- sekä omaisuudenhoitopalveluja. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, Helsinki, puhelin ja Yhtiö palvelee asiakkaitaan suomeksi ja mahdollisuuksien mukaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiön kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa. Yhtiön tulee luovuttaa tallenteet toimivaltaiselle valvovalle viranomaiselle tämän pyynnöstä. Yhtiön sidonnaisasiamiehenä toimii Wallstreet Financial Services Oy (y-tunnus ), kotipaikka Helsinki. ASIAKKAIDEN LUOKITTELU YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain ( AML ) mukaan arvopaperivälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Asiakkaan luokituksella on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä löytyy tämän dokumentin liitteenä. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKAS- LUOKASSA Arvopaperimarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus pyytää luokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. LUOKITTELUN VAIKUTUS SIJOITTAJAN SUOJAAN Suomen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset sijoittajat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Sijoittajien korvausrahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 90 % sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Korvausrahaston suoja ei kata sijoitusrahastotoimintaa. Rahasto ei korvaa arvopaperin kurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. LUOKITTELUN VAIKUTUS SOVELLETTAVIIN MENETTE- LYTAPAVAATIMUKSIIN Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimaiselle asiakkaalle on annettava sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot palveluntarjoajasta ja tarjottavasta palvelusta ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla niin, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös palveluntarjoajan Internet-sivuilla, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksen. Asianmukaisuuden arvioiminen, ei ammattimainen asiakas: Tarjotessaan toimeksiantojen toteuttamista tai välittämistä ei-ammattimaiselle asiakkaalle palveluntarjoajan on pyydettävä asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asianmukainen asiakkaan kannalta. Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. FI Helsinki, Finland WEB 1

2 Mikäli palveluntarjoaja katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen, on palvelutarjoajan ilmoitettava tästä asiakkaalle. Palveluntarjoajan on myös kerrottava asiakkaalle, mikäli se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle siitä syystä, että asiakas ei ole antanut kaikkia arvioinnin perusteeksi tarvittavia tietoja. Jos kyseessä on asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta, laissa tarkoitetun yksinkertaiseen rahoitusvälineeseen liittyvän toimeksiannon toteuttamisesta tai välittämisestä asianmukaisuusarviointia ei tarvitse tehdä. Soveltuvuuden arvioiminen, ei ammattimainen asiakas: Tarjotessaan sijoitusneuvontaa tai omaisuudenhoitoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle palveluntarjoajan on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Palveluntarjoajan tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita, kykeneekö asiakas kantamaan taloudellisesti mahdollisen riskin ja onko asiakkaalla tarvittava sijoituskokemus- ja tietämys riskien ymmärtämiseksi suositeltuun toimeen. Jos palveluntarjoaja ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Palveluntarjoaja voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. Ammattimainen asiakas Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoituskokemus. Soveltuvuuden arvioiminen, ammattimainen asiakas: Palveluntarjoajan, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa ammattimaiselle asiakkaalle, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Palveluntarjoajan tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita. Jos palveluntarjoaja ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Palveluntarjoaja voi itse arvioida minkä merkityksen antaa sille, ettei asiakas anna kaikkia soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavia tietoja. Hyväksyttävä vastapuoli Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää palveluntarjoajalta kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Palveluntarjoaja harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. SIJOITTAJANSUOJAJÄRJESTELMÄ Front Capital Oy on sijoittajien korvausrahaston jäsen. Korvausrahaston suojan piiriin kuuluvat eiammattimaisiksi luokitellut asiakkaat, joille on tarjottu sijoituspalvelua. Korvausrahastosta ei makseta korvausta ammattimaiselle asiakkaalle. Jos sijoituspalveluyritys ei ole suorittanut sijoituspalveluiden yhteydessä sijoituspalveluyrityksen hallussa tai hallinnoitavana olevia sijoittajan selviä ja riidattomia saamisia lain tai sopimuksen mukaisesti, sijoittaja voi ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta päättää, onko korvausrahaston suoritettava sijoittajan saamiset. Suoritusvelvollisuuden määräämisen edellytyksenä on, että saamisen suorittamatta jättäminen on johtunut sijoituspalveluyrityksen asettamisesta konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai sen muusta maksukyvyttömyydestä, joka ei ole tilapäistä ja josta on saatu riittävä selvitys. FI Helsinki, Finland WEB 2

3 Ei-ammattimaiselle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 90 % hänen samalta sijoituspalveluyritykseltä olevan saamisoikeuden suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. ASIAKASVAROJEN KÄSITTELY Asiakkaan sijoitustoimintaan liittyvien asiakkaan rahoitusvälineiden ja rahavarojen käsittelyssä Yhtiö noudattaa lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä erottaakseen asiakkaiden rahoitusvälineet ja rahavarat omista varoistaan ja toisten asiakkaiden varoista. Asiakkaiden rahoitusvälineet ja rahavarat säilytetään Front Capital Oy:n nimiin avatuilla lain edellyttämillä asiakasvaratileillä tai Asiakkaan nimissä olevalla tilillä erillään Front Capitalin rahavaroista eri talletuspankeissa. Yhtiöllä on käytössä varojen hallinnointia varten tietotekniset järjestelmät, joissa varat ovat erotettuna kunkin asiakkaan osalta erikseen ja lisäksi käytössä on erilaisia säännöllisesti tehtäviä täsmäytyksiä, joilla pyritään varmistamaan asiakkaan varojen kulloinenkin oikea tilanne. Kolmannen osapuolen säilytyksessä olevat asiakasvarat kuuluvat Sijoittajien Korvausrahaston suojan piiriin. Yhtiö ei vastaa kolmannen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä. Yhtiön omaisuudenhoitoasiakkaiden rahoitusvälineet ja -varat säilytetään Yhtiön valitseman talletuspankin ja säilytysyhteisön toimesta. KANNUSTIMET Seuraavassa on tiivistelmä Front Capitalin palvelujen tarjoamiseen liittyvistä maksuista tai palkkioista kolmanteen nähden. Mikään maksettava tai saatava palkkio tai maksu ei suoraan lisää asiakkaalle palvelusta tai rahoitusvälineestä aiheutuvia kustannuksia. Maksujen tai palkkioiden maksaminen tai vastaanottaminen ei saa johtaa yhtiön ja asiakkaan välisten eturistiriitatilanteiden syntymiseen tai puolueelliseen tai asiakkaan edun vastaiseen toimintaan. Front Capitalilla on useita yhteistyösopimuksia eri palveluntarjoajien kanssa. Sopimusten mukaisesti Yhtiö voi maksaa palkkion kolmannelle osapuolelle tämän suorittaessa Front Capitalin tarjoamien rahoitusvälineiden ja palvelujen myyntiä, markkinointia tai muita toimenpiteitä. Yhtiön maksamat palkkiot kolmannelle osapuolelle maksetaan Yhtiölle maksetuista palkkioista. Front Capital voi vastaavasti vastaanottaa kannustimia kolmannelta taholta. Kolmansille osapuolille maksettavat tai niiltä saatavat maksut tai palkkiot voivat olla: toteutettujen transaktioiden määrään perustuvia korvauksia, yksittäiskorvauksia, prosenttiosuuksia asiakkaan maksamasta palkkiosta, vuosittaisia prosenttiosuuksia asiakkaan Yhtiössä hallinnoitavan varallisuuden määrästä tai näiden yhdistelmiä. FRONT CAPITAL OY:N TARJOAMIEN PALVELU- JEN PÄÄOMINAISUUDET ASIAKKAAN TALOUDELLINEN VASTUU Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan on syytä tutustua huolellisesti sijoitusmarkkinoihin, eri rahoitusvälineisiin ja niiden riskeihin sekä sijoitustoimintaa koskevan sopimuksen sisältöön. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Rahoitusvälineisiin liittyvä sijoittaminen ja kaupankäynti tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla ja asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tämä vastuu on Asiakkaalla siitä riippumatta, onko Yhtiö suorittanut Asiakasta tai Rahoitusvälinettä koskevan soveltuvuus- ja asianmukaisuusarvioinnin tai katsotaanko Asiakkaan saaneen sijoitusneuvontaa sijoituspäätöstä varten. Asiakas on tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei voida perustaa pelkästään Rahoitusvälinettä koskevaan yksittäiseen markkinointidokumenttiin, vaan Rahoitusvälinettä koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan. Asiakas vastaa myös sijoitustoiminnan vaikutuksesta hänen verotukseensa. Asiakas sitoutuu noudattamaan palvelujen tarjoamista koskevia sopimusehtoja. TOIMEKSIANTOJEN VÄLITYS JA TOTEUTUS Front Capital myy yhteistyökumppaneidensa liikkeeseenlaskemia strukturoituja tuotteita, joita koskevat ehdot on kuvattu kutakin strukturoitua tuotetta koskevassa markkinointimateriaalissa ja muissa asiakirjoissa. Kulloinkin myynnissä olevan strukturoidun tuotteen markkinointiesitteen ja liikkeeseenlaskijan laatiman velkakirjadokumentaation saa Yhtiön sijoituspalveluja tarjoavalta henkilöstöltä tai Yhtiön Internet-sivuilta, Yhtiö ottaa vastaan toimeksiantoja ainoastaan kirjallisesti. Yhtiö ei ota vastaan toimeksiantoja tai muuta ohjeistusta puhelimitse. FI Helsinki, Finland WEB 3

4 OMAISUUDENHOITO Asiakas ja Front Capital tekevät omaisuudenhoitoa koskevasta palvelusta varainhoitosopimuksen, jolla asiakas antaa täydellä valtakirjalla Front Capital Oy:lle oikeuden varainhoidon piirissä olevaa omaisuutta koskeviin sijoitustoimenpiteisiin. Sopimuksessa määritetään asiakkaan kanssa käydyissä neuvotteluissa hoidettavaksi sovittu omaisuus ja sitä koskevat sijoitustoimenpiteet ja näihin kohdistuvat rajoitukset. Omaisuudenhoitosalkku voi sisältää myös muita rahoitusvälineitä kuin strukturoituja tuotteita. Varainhoitoa koskevat palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muutoin asiakkaalle ilmoitettujen maksujen ja palkkioiden mukaan. Front Capital noudattaa kaupankäynnin toteuttamisessa asiakkaiden lukuun seuraavia periaatteita: Front Capital suorittaa kaikki asiakkaan lukuun tapahtuvia toimeksiantoja koskevat toimensa ensisijaisesti asiakkaan sopimuksessa määrittelemän sijoituspolitiikan mukaisesti. Toteutettaessa toimeksiantoja eri rahoitusvälineillä ohjataan toimeksianto sellaiselle välittäjälle, jolla on pääsy markkinapaikalle, jossa toimeksiannon toteutus kyseisellä rahoitusvälineellä on mahdollinen. PERUUTTAMISOIKEUS Strukturoitujen tuotteiden kirjalliset toimeksiannot ovat sitovia, eikä asiakas voi niitä peruuttaa. Varainhoito ja rahoitussopimuksissa määritetään sopimuksen irtisanomisehdot erikseen. YLEISKUVAUS RAHOITUSVÄLINEISTÄ SEKÄ NIIHIN LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Seuraavassa on kuvattu yleisimpiä rahoitusvälineitä ja niihin liittyviä riskejä. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia riskejä, joita kuvattuihin rahoitusvälineisiin liittyy. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee perehtyä rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin, jotta sijoittaja voi ymmärtää rahoitusvälineisiin liittyvät riskit ja mahdolliset vaikutukset sijoittajan taloudelliseen asemaan. Strukturoidut tuotteet Strukturoiduilla tuotteilla tarkoitetaan yleensä joukkovelkakirjalainapohjaisia sijoituksia, jotka koostuvat kahdesta osasta: vähäriskisemmästä korkokomponentista ja riskillisemmästä johdannaiskomponentista tai muusta riskipitoisesta osasta. Tuotteet ovat yleensä pitkäaikaisia ja niiden liikkeeseenlasku ja kaupankäynti toteutetaan pääsääntöisesti julkisen tai monikeskisen kaupankäynnin ulkopuolella. Strukturoitu joukkovelkakirjalaina (myös yleisesti strukturoitu obligaatio, strukturoitu laina tai indeksilaina) on laina, jossa joukkovelkakirjalainan tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuus voi olla korko, valuutta, indeksi, osake, luottoriski, hyödyke, edellisten yhdistelmä tai muu lainan ehdoissa tarkemmin määritelty kohdeetuus. Kohde-etuuden arvo voi laina-aikana nousta tai laskea. Tuote voi olla pääomaturvattu tai pääomaturvaamaton (voidaan myös kutsua sertifikaatiksi). Kun tuote on pääomaturvattu, liikkeeseenlaskija maksaa eräpäivänä lainan nimellismäärän takaisin riippumatta kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva on voimassa vain jos tuote pidetään eräpäivään asti ja koskee nimenomaan pääomaa, ei sijoittajan mahdollisesti maksamaa ylikurssia tai palkkioita. Sijoittajan tulee ottaa huomioon myös muut tuottoon mahdollisesti vaikuttavat tekijät, kuten koronlaskuperusteet, osallistumisaste ja tuottokertoimet. Tuoton määrään voivat vaikuttaa myös emissiokurssi sekä mahdollisesti perittävä merkintä- tai myyntipalkkio. Mikäli strukturoitu joukkovelkakirjalaina myydään ennen sen eräpäivää, voi sijoittajalle aiheutua pääomatappiota. Strukturoidun tuotteen markkina-arvoon laina-aikana vaikuttavat korkotaso sekä kohde-etuuden arvonmuutos. Lisää tietoa eri Yhtiön myynnissä olevien strukturoitujen tuotteiden ominaisuuksista ja riskeistä on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta. Riskit Strukturoituihin tuotteisiin liittyy liikkeeseenlaskijariski, mikä toteutuu silloin, jos lainan liikkeeseenlaskija ei pysty vastaamaan sitoumuksestaan eli maksamaan lainan pääomaa tai tuottoa sijoittajalle. Liikkeeseenlaskijariski koskee myös pääomaturvattuja tuotteita. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Sijoittajan tulee siis sijoituspäätöstä tehdessä ottaa huomioon liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus ja siihen liittyvä riski. Strukturoidun tuotteen tuotto on käytännössä aina sidottu kohde-etuuden arvon laina-aikaiseen kehitykseen. Kohde-etuutena toimii usein yllä kuvattu kohde-etuus. Sijoittajan riski realisoituu, jos koh- FI Helsinki, Finland WEB 4

5 de-etuuden arvo muuttuu lainaehtojen kannalta epäedullisesti. Strukturoiduissa lainoissa on hyvin usein nimellispääoman turva (pääomaturva), mikä tarkoittaa, että liikkeeseenlaskija maksaa lainan nimellispääoman takaisinkokonaisuudessaan eräpäivänä riippumatta kohde-etuuden kehityksestä (myös pääomaturvattuun tuotteeseen liittyy kuitenkin liikkeeseenlaskijariski). Tuotteissa, joissa pääomaturvaa ei ole, takaisinmaksettava pääoman suuruus on riippuvainen kohde-etuuden lainaaikaisesta kehityksestä. Korkoriski aiheutuu korkojen muutoksista. Korkoriski tarkoittaa sitä, että arvopaperin, erityisesti joukkovelkakirjan, suhteellinen arvo heikkenee koronnousun seurauksena. Jos tuote on pääomaturvattu korkoriski voi toteutua vain, jos sijoittaja myy tuotteen ennen eräpäivää. Strukturoituihin tuotteisiin liittyy myös likviditeettiriski. Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä sijoitustuotteen ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa, tai vaihtoehtoisesti, tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille lainoilleen takaisinostohinnan laina-aikana. Tuotteen likviditeettiin vaikuttavat suoraan tuotteen kysyntä ja tarjonta ja epäsuorasti muut tekijät, kuten markkinahäiriöt tai infrastruktuuriongelmat, kuten arvopaperien selvitysprosessin puutteet tai häiriöt. Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen lainan eräpäivää, on mahdollista, että strukturoidun joukkovelkakirjan myyntihetken markkinahinta on sijoitettua pääomaa matalampi tai korkeampi. Rahamarkkinatuotteet Rahamarkkinatuotteisiin luetaan muun muassa valtion velkasitoumukset, sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset ja rahamarkkinasijoitukset. Tuotteiden laina-aika on tyypillisesti 1-12 kuukautta. Lyhyet rahamarkkinatuotteet ovat pääsääntöisesti ns. nollakorkoisia todistuksia (diskonttopapereita), joiden haltijalle liikkeeseenlaskija maksaa todistukseen merkittynä eräpäivänä nimellisarvon. Nollakorkoisten rahamarkkinasijoitusten tuotto muodostuu hankintahinnan ja nimellisarvon (tai takaisinmyyntihinnan) erotuksena. Hankintahinta ja takaisinmyynnin hinta saadaan diskonttaamalla nimellisarvo kyseessä olevalle ajalle noteerattavalla korkoprosentilla kaupan arvopäivästä eräpäivään. Sopimuksen voi tarvittaessa myydä jälkimarkkinoilla. Takaisinosto tapahtuu ostohetken markkinahintaan. Riskit Rahamarkkinatuotteiden riskitaso suhteessa muihin rahoitusvälineisiin on yleensä alhainen. Sijoituksen likviditeetti (rahaksi muutettavuus) on yleensä hyvä. Rahamarkkinatuotteiden kuten muidenkin korkotuotteiden yleisimmät riskit voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen on korkotason vaihtelusta ja tuotteen laina-ajasta johtuva riski (korkoriski), toinen liikkeeseenlaskijan tai talletuksensaajan maksukykyyn liittyvä riski (luottoriski tai liikkeeseenlaskijariski). Luottoriskin merkitys korostuu korkotuotteissa, joissa liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on alhainen. Vieraan valuutan määräisiin rahamarkkinatuotteisiin liittyy valuuttakurssiriski. Joukkovelkakirjalainat/Obligaatiot Joukkovelkakirjalainat ovat valtion, kunnan, pankin tai muun rahoitusyhtiön sekä muiden yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemia lainoja, joilla liikkeeseenlaskija lainaa yleisöltä varoja pitkäksi aikaa. Joukkovelkakirjalainan pääomalle maksettavan koron, muun mahdollisen tuottokomponentin ja pääoman takaisinmaksun ehdot määritellään joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuehdoissa. Lainan korko voi olla kiinteä tai vaihtuvaan viitekorkoon sidottu ja se maksetaan vähintään vuosittain. Joukkovelkakirjalainan tuoton määrään voivat vaikuttaa myös emissiokurssi sekä mahdollisesti perittävä merkintä- tai myyntipalkkio. Joukkovelkakirjalainat ovat yleensä vakuudettomia. Debentuuriksi kutsutaan joukkovelkakirjalainaa, jonka etuoikeus suhteessa liikkeeseenlaskijan muihin sitoumuksiin on heikompi. Suuremman riskinsä vuoksi debentuurin tuotto on yleensä parempi kuin saman liikkeeseenlaskijan tavallisella joukkovelkakirjalainalla. Vaihtovelkakirjalaina on joukkovelkakirjalaina, jonka haltijalla on oikeus vaihtaa omistamansa velkakirjat liikkeeseenlaskijan osakkeisiin ennalta sovitulla vaihtosuhteella. Vaihtovelkakirjalainan korko on tavallisesti liikkeeseenlaskijan muita joukkovelkakirjalainoja alhaisempi, koska vaihtovelkakirjalainaan sisältyy osakevaihto-mahdollisuus. Riskit Joukkovelkakirjojen yleinen riskitaso on korkeampi kuin rahamarkkina-tuotteissa mutta alhaisempi kuin osakkeiden. Sijoituksen likviditeetti (rahaksi muutettavuus) on yleensä hyvä, mutta lainakohtaiset erot voivat olla suuria. Joukkovelkakirjalainan yleisimmät riskit ovat korkoriski ja luottoriski. FI Helsinki, Finland WEB 5

6 Korkoriski tarkoittaa riskiä korkotason heilahtelusta. Korkotason nousu laskee joukkolainan myyntiarvoa jälkimarkkinoilla ja korkotason lasku puolestaan lisää arvoa. Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen lainan eräpäivää, on mahdollista, että joukkovelkakirjan myyntihetken markkinahinta on sijoitettua pääomaa matalampi tai korkeampi. Joukkovelkakirjalainaan liittyy myös luottoriski (tai liikkeeseenlaskijariski) eli riski siitä, ettei liikkeeseenlaskija kykene maksamaan korkoa tai pääomaa takaisin velkakirjaehtojen mukaisesti. Vieraan valuutan määräisiin joukkovelkakirjalainoihin liittyy valuuttakurssiriski. Osakkeet Osake on osakeyhtiön liikkeeseenlaskema oman pääomanehtoinen arvopaperi. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseenlaskeneen osakeyhtiön arvosta. Osakkeeseen sijoittaminen oikeuttaa myös yhtiön maksamaan osinkoon. Noteeratut osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä (julkinen kaupankäynti) tai vaihtoehtoisella markkinapaikalla. Noteeraamattomat osakkeet ovat osakkeita, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena julkisessa kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisella markkinapaikalla. Osakkeen tuotto muodostuu osingosta ja mahdollisesta arvonnoususta. Riskit Osakkeille on tyypillistä voimakas arvon vaihtelu. Niissä on sijoituskohteena paljon riskiä, mutta niiden tuottomahdollisuus on myös suuri. Osakesijoituksiin sisältyy mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos yhtiö ajautuu konkurssiin. Osakesijoittamisen suurimpia riskejä ovat osakkeiden hinnanvaihteluun liittyvä riski ja kaupankäynnin laajuuteen (likviditeettiin) liittyvä riski. Likviditeettiin liittyvä riski on erityisen suuri noteeraamattomissa osakkeissa. Osakkeiden hinnanvaihteluun vaikuttaa sekä markkinoiden yleinen kehitys että tiedot yhtiön menestykseen vaikuttavista seikoista. Riskiin vaikuttaa yleisesti mm. yhtiön toimiala, lainsäädännön muutokset sekä mm. liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä ja omistuksen jakautuminen. Ulkomaisten osakkeiden omistamiseen ja vaihdantaan saattaa liittyä suomalaisiin osakkeisiin sijoittamisesta poikkeavia taloudellisia, juridisia, verotuksellisia, poliittisia ja muita ennaltaarvaamattomia riskejä, jotka jäävät yksin asiakkaan vastattaviksi. Vieraan valuutan määräisiin sijoituksiin sisältyy aina myös valuuttakurssimuutoksen riski. Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittamista voidaan pitää muita osakesijoituksia riskipitoisempana, sillä näille markkinoille voi olla tyypillistä vakiintumaton toimintaympäristö ja lainsäädäntö, poliittiset riskit, valuuttakurssien voimakkaat heilahtelut, vastapuoliriskit sekä osakemarkkinoiden alhaisempi likviditeetti. Johdannaiset Johdannaissopimus on rahoitusväline, jonka arvo määräytyy kohde-etuuden perusteella. Kohdeetuutena voi olla esim. osake, valuutta, korko, hyödyke, luottoriski, indeksi tai tällaisen kohdeetuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. Johdannaissopimuksia ovat optiot, termiinit, futuurit, vaihtosopimukset, näiden yhdistelmät ja/tai muut vastaavat sopimukset. Sopimukset voivat olla joko vakioituja, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla ja/tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai vakioimattomia (ns. OTCjohdannaiset). Johdannaisten voimassaoloaika vaihtelee hyvin lyhyestä useisiin vuosiin. Kohde-etuuden arvon muutoksen eli markkinariskin lisäksi johdannaissopimusten arvoon ja sopijapuolten suoritusvelvollisuuksien määrään, ajoitukseen ja toteutukseen voivat vaikuttaa mm. lainsäädännön muutokset sekä vastapuolen maksukyvyttömyydestä johtuva suorituksen viivästymisen ja luottotappion riski. Johdannaissopimuksen lopullinen tuotto riippuu valitun kohde-etuuden kehityksestä sekä tuottoon vaikuttavat muut sopimuksen ehdoissa mahdollisesti mainitut tekijät ja mahdollisen vaadittavan vakuuden asettamiseen liittyvät kustannukset. Etenkin vakioimattomien johdannaissopimuksen ehtojen muuttaminen tai sopimuksen päättäminen kesken sopimuskauden tai oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen kolmannelle osapuolelle saattaa viedä aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Sopimusvelvoite täytetään lähtökohtaisesti toimittamalla kohde-etuus tai suorittamalla sopimuksen arvo rahassa lunastuspäivänä. Vakioiduilla johdannaisilla käytävän kaupankäynnin edellytyksenä on vakuuden asettaminen. Vakuusvaade perustuu asianomaisen pörssin sääntöihin ja lasketaan päivittäin sijoittajan avoimesta johdannaispositiosta. Vakuusvaateen kasvaessa sijoittaja joutuu antamaan lisävakuutta. Vakuutta saatetaan edellyttää myös muiden kuin vakioitujen johdannaisten kaupankäyntiin. FI Helsinki, Finland WEB 6

7 Riskit Johdannaisten riskitaso on korkea ja sijoittaja voi menettää koko sijoitetun pääomansa. Suurin johdannaisiin liittyvä riski kohdistuu kohdeetuuksiin ja niistä aiheutuviin hinnanvaihteluihin, jotka vaikuttavat suoraan johdannaisten arvoon. Johdannaissopimuksista voi tyypistä riippuen aiheutua sijoittajalle myös muita taloudellisia sitoumuksia tai velvoitteita kuin hankintakustannus ja hankintaan voi liittyä vakuusvaatimus tai muita velvoitteita. Johdannaissopimuksen arvo voi muuttua nopeasti ja voimakkaasti, jolloin mahdollinen vakuusvaje voidaan joutua kattamaan lisävakuuksilla. Vakuus voidaan myös joutua realisoimaan. Johdannaisten likviditeettiin saattaa sisältyä rajoituksia. Vieraan valuutan määräisten johdannaisten arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset. Yksittäisen johdannaissopimuksen ehdot voivat olla sellaisia, että voitto-/tappiomahdollisuus voi kasvaa hyvin suureksi ja tappioriski voi tietyissä strategioissa muodostua teoriassa jopa rajattomaksi. Sijoittajan tulee ennen yksittäisen johdannaissopimuksen tekemistä perehtyä johdannaissopimuksen ehtoihin, ominaisuuksiin, sopimuksesta aiheutuviin velvollisuuksiin ja oikeuksiin sekä muihin vaikutuksiin. Warrantit Warrantti on arvopaperi, jonka arvo määräytyy sen kohde-etuuden arvon perusteella. Johdannaisluonteensa ansiosta warrantin myyntihinta (preemio) on alhainen verrattuna sen laskennalliseen pääomaan, jolle tuotto eräpäivänä lasketaan. Warrantti tarjoaa tämän johdosta ns. sisäisen vivutuksen, Warranttiin sijoitetulla pääomalla ei ole pääomaturvaa ja warrantin myyntihintaa, eli maksettua preemiota, ei erääntymisen yhteydessä palauteta. Noteeraamaton warrantti voidaan myös katsoa olevan strukturoitu tuote. Warrantin kohde-etuus on yleensä osake tai indeksi, mutta se voi olla mikä tahansa hyödyke, valuutta tai muuhun omaisuusluokkaan kuuluva kohde-etuus. Warranttien sijoitusaika vaihtelee lyhyestä ajanjaksosta useisiin vuosiin. Warrantit voivat olla pörssinoteerattuja tai noteeraamattomia. Noteeraamattomien Warrantien liikkeeseenlaskija voi tarjota markkinatilanteen sen salliessa warranteille päivittäisen likviditeetin ja ostonoteerauksen. Warrantin tuotto eräpäivänä määräytyy ehtojen mukaisesti määritellyn kohde-etuuden sijoitusaikaisen kehityksen perusteella. Warrantin sijoitetun pääoman tuotto on positiivinen kun ehtojen mukaan laskettu tuotto ylittää warrantista maksetun myyntihinnan. Warrantti erääntyy arvottomana ja sijoitettu pääoma (preemio)menetetään, jos warrantin ehtojen mukainen tuotto on negatiivinen tai nolla. Riskit Warrantin riskitaso on korkea ja sijoittaja voi menettää koko sijoitetun pääomansa. Warrantin keskeisimpiä riskejä ovat kohde-etuus-, liikkeeseenlaskija - (tai luottoriski) ja likviditeettiriski. Niihin voi myös liittyä valuuttariski. Kohde-etuusriski liittyy warrantin hinnoitteluparametrien kehitykseen ja siihen vaikuttavat kohde-etuuden hintakehityksen lisäksi mm. kohdeetuuden riskitaso (volatiliteetti) sekä markkinakorko. Kohde-etuuden taso voi vaihdella huomattavasti sijoitusaikana ja sijoitus warranttiin ei ole sama kuin sijoitus suoraan kohde-etuuteen. Warrantti erääntyy arvottomana ja sijoitettu pääoma (preemio) menetetään, jos warrantin ehtojen mukainen tuotto on negatiivinen tai nolla. Liikkeeseenlaskijariski liittyy liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn. Jos liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan. Warrantteihin liittyy myös likviditeettiriski, erityisesti mikäli warrantti on noteeraamaton. Jos sijoittaja haluaa myydä sijoitustuotteen ennen erääntymispäivää, warrantille ei välttämättä löydy ostajaa, tai vaihtoehtoisesti, tarjottava hinta ei vastaa warrantin todellista arvoa. Myyntihinta voi olla ostohintaa matalampi tai korkeampi. Valuuttariski tulee huomioida, jos warrantti noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa. Sijoitusrahastot Edellä kuvattuihin rahoitusvälineisiin ja niiden yhdistelmiin voidaan tehdä sijoituksia suorien sijoitusten lisäksi myös sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet sijoittajat osuuksiensa suhteessa. Sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Rahaston säännöistä ilmenevät rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Sijoitusrahastot jaotellaan sijoitusstrategioidensa mukaan mm. osakerahastoihin, yhdistelmärahastoihin, pitkän koron rahastoihin, keskipitkän koron FI Helsinki, Finland WEB 7

8 rahastoihin ja lyhyen koron rahastoihin. Useimmat sijoitusrahastot noudattavat sijoituspolitiikassaan riskin hajauttamista koskevia periaatteita. Rahastot, jotka poikkeavat mm. riskin hajauttamisen periaatteista ovat erikoissijoitusrahastoja. Erikoissijoitusrahastoja ovat sijoitusrajoitteiltaan muita rahastoja joustavampien rahastojen lisäksi esimerkiksi pääoman turvaamiseen pyrkivät suojarahastot sekä vipurahastot, jotka käyttävät sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia (optioita ja termiinejä). Rahastot eroavat toisistaan myös siten, että joidenkin tavoitteena on passiivinen indeksin seuraaminen (indeksirahastot), kun taas toiset pyrkivät aktiivisella sijoitusnäkemyksen otolla vertailuindeksiään korkeampaan tuottoon (aktiivirahastot). Voitonjakoon perustuvan jaottelun mukaan sijoitusrahastot jaetaan rahastoihin, jotka jakavat voittoa vuosittain sekä kasvurahastoihin, joissa voitto kasvattaa rahasto-osuuden arvoa. Samassa rahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia Rahastoyhtiön on lunastettava rahasto-osuudet sijoittajalta vaadittaessa. Sijoitusrahaston varoista peritään sen toimintaan liittyvät kulut, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, joiden suuruus vaihtelee rahastosta riippuen, ja ne yksilöidään yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekoa sijoitusrahaston sääntöihin, yksinkertaistettuun rahastoesitteeseen ja hinnastoon. Riskit Sijoitusrahaston riskitaso vaihtelee rahaston sijoitusstrategian mukaan. Rahaston yleinen riski on yleensä muuten sama kuin rahoitusvälineen, johon rahasto sijoittaa varojaan, mutta sijoitettavien varojen hajauttaminen useampaan kuin yhteen toisistaan riippumattomaan sijoituskohteeseen pienentää rahaston kokonaisriskiä suhteessa yksittäiseen sijoituskohteeseen. Pienin tuotto-odotus ja riski on rahamarkkinoilla (lyhyen koron rahastot) ja suurin riski on johdannaisiin sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla. Rahastot ovat pääsääntöisesti lunastettavissa päivittäin, mutta rahastojen lunastuksia voi olla rajoitettu rahaston säännöissä esimerkiksi poikkeuksellisten markkinatilanteiden varalta rahastoosuudenomistajien edun vuoksi tai rahaston harjoittaman sijoituspolitiikan vuoksi. Erikoissijoitusrahastojen osuuksien lunastukset voivat olla mahdollisia vain tiettyinä ajankohtina esim. kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vieraan valuutan määräisten rahastojen arvoon vaikuttavat valuuttakurssimuutokset. TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISPERIAAT- TEET Asiakas voi antaa strukturoituja tuotteita koskevia toimeksiantoja kirjallisesti. Asiakkaalta perittävät palveluita koskevat palkkiot määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muutoin asiakkaalle ilmoitettujen maksujen ja palkkioiden mukaan. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta palveluntarjoajalle toimitetun toimeksiannon osalta. Front Capital Oy:n hallitus on vahvistanut Yhtiön toimeksiantojen toteuttamista koskevat periaatteet. Periaatteiden mukaisesti asiakkaan toimeksiantojen toteutuksessa pyritään aina asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen kokonaisuus arvioiden. ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA Front Capital Oy:ssä on voimassa toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Seuraavassa annetaan yleiskuvaus näistä toimintaperiaatteista. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esim. asiakkaan ja Yhtiön välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös Yhtiön ja sen henkilökunnan välille tai kahden asiakkaan välille. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti tunnistamaan ja aktiivisesti ehkäisemään mahdolliset eturistiriitatilanteet erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Mahdollisten eturistiriitojen syntymistä pyritään lisäksi hallitsemaan mm. sisäisellä ohjeistuksella ja koulutuksella. ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT Mikäli asiakkaalla on kysyttävää palvelusta tai sopimuksista, tai näihin liittyvistä ongelmista asiakkaan tulee aina olla välittömästi yhteydessä Front Capital Oy: hyn. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle palveluun tai tuotteeseen liittyvästä virheestä. Mahdolliset valitukset/vaatimukset virheistä tulee toimittaa kirjallisesti Yhtiölle. FI Helsinki, Finland WEB 8

9 Edellä mainituissa tilanteissa kuluttaja voi kääntyä myös seuraavan asiantuntijaelinten puoleen: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta / Arvopaperilautakunta. Arvopaperilautakunta toimii Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä ja neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Palvelu on maksutonta ja se on käytössä kaikille eiammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa palveluja tarjoavaan pankkiin, sijoituspalveluyritykseen tai rahastoyhtiöön. Yhteystiedot: Porkkalankatu 1, Helsinki, puhelin: , Tässä asiakirjassa esitetty tieto voidaan aika ajoin muuttaa. Muutettu asiakirja on saatavilla Front Capitalista ja Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa Muutokset ja päivitykset astuvat voimaan päivä julkaisupäivän jälkeen. Tämä asiakirja on saatavilla Front Capitalista ja Yhtiön Internetsivuilla osoitteessa Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riitaasioissa, mutta ei käsittele arvopapereihin, kuten osakkeisiin, obligaatioihin tai rahasto-osuuksiin liittyviä asioita. Valitukset tulee toimittaa kuluttajariitalautakuntaan kirjallisina. Yhteystiedot: PL 306, Helsinki, puhelin , MUUTOKSIA JA PÄIVITYKSIÄ FI Helsinki, Finland WEB 9

10 MiFID, Asiakasluokittelun periaatteet SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA LIITE YLEISTÄ ASIAKASLUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain ( AML ) 1 luvun mukaan arvopaperivälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Asiakkaan luokituksella on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi luokitellaan kaikki muut asiakkaat kuin sellaiset asiakkaat, jotka ovat ammattimaisia asiakkaita tai hyväksyttäviä vastapuolia. AMMATTIMAINEN ASIAKAS Seuraavat asiakkaat luokitellaan ammattimaisiksi asiakkaiksi: 2.1. Yritykset/yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittavat tai säännelty yhteisö i ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö: a) sijoituspalveluyritys, b) luottolaitos, c) rahastoyhtiö, d) optioyhteisö, e) arvopaperipörssi, f) selvitysyhteisö, g) arvopaperikeskus, h) vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö, i) työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö ja eläkekassa, j) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1 :n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö, k) hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys, l) muu yhteisösijoittaja ii Suuryritykset Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksista: a) taseen loppusumma on vähintään euroa, b) liikevaihto on vähintään euroa, c) omat varat iii ovat vähintään euroa 2.3.Valtio, kunta ja niiden yksiköt a) Suomen valtio, b) Valtionkonttori ja valtion liikelaitos, c) suomalainen kunta ja kuntayhtymä, d) ulkomainen valtio, e) valtionvelkaa hoitava elin, f) ulkomaisen valtion alueellinen hallintoyksikkö 2.4 Keskuspankit a)euroopan keskuspankki, b)suomen Pankki, c)ulkomainen keskuspankki, d)kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio 2.5. Yhteisösijoittajat Pääasiallisena toimialana rahoitusvälineisiin sijoittaminen iv. Asiakkaan tulee täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: a)asiakas on toteuttanut vähintään euron liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin vähintään kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana; b) asiakkaan sijoitussalkun arvo ylittää euroa; c) sijoitustoiminnasta vastuullisella henkilöllä on vähintään vuoden ammattimainen kokemus sijoitustoiminnasta rahoitusalalla Asiakkaan hakemuksen perusteella Asiakas voi pyytää luokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi. Hakemuksen on oltava kirjallinen ja asiakkaan tulee täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: a)asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia (vähintään euroa) kyseisillä markkinoilla keskimäärin vähintään kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana; b) asiakkaan sijoitussalkun arvo ylittää euroa; c) asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden. 3 HYVÄKSYTTÄVÄ VASTAPUOLI Seuraavat asiakkaat voidaan luokitella hyväksyttäviksi vastapuoliksi: 3.1. Yritykset/yhteisöt Samat ryhmät yrityksiä kuin kohdassa 2. Ammattimainen asiakas / 2.1 Yritykset/yhteisöt FI Helsinki, Finland WEB 10

11 LIITE 3.2. Suuryritykset Yritys, joka täyttää ammattimaisen asiakkaan edellytykset kuten esitetty kohdassa 2. Ammattimainen asiakas / 2.2. Suuryritykset, joka antaa nimenomaisen suostumuksensa tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena Valtiot, kunnat ja niiden yksiköt Samat yksiköt kuin kohdassa 2. Ammattimainen asiakas / 2.3. Valtio, kunta ja niiden yksiköt. 3.4 Keskuspankit 3.5 Ammattimaisen asiakkaan hakemuksen perusteella Asiakas, joka kohdan 2.6 edellytysten mukaan voi pyytää luokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi voi lisäksi pyytää, että häntä kohdellaan hyväksyttävänä vastapuolena sellaisissa palveluissa ja liiketoimissa, joiden osalta häntä voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana. 4 ASIAKASLUOKITTELUN MUUTTAMINEN Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4a:n mukaan asiakkaalla on oikeus pyytää luokittelun muuttamista. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti. Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimainen asiakas voi pyytää luokittelun muuttamista ammattimaiseksi asiakkaaksi, jos asiakas täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista: asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia (vähintään euroa) kyseisillä markkinoilla keskimäärin vähintään kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana; asiakkaan sijoitussalkun arvo ylittää euroa; asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitus-alalla ammattimaisesti vähintään vuoden. Front Capital Oy arvioi asiakkaan hakemuksen perusteella, onko asiakkaalla valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. Jos arvioidaan asiakkaan täyttävän vaatimukset hakemus on hyväksyttävä. Front Capital Oy ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti mitä seurauksia siitä on, että asiakas luokitellaan ammattimaiseksi asiakkaaksi. Ammattimainen asiakas ei kuulu kaikkien AML:n 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Asiakkaan on tällöin kirjallisesti vahvistettava, että asiakas on tietoinen mainituista rajoituksista ja ymmärtää niiden sisällön. Ammattimainen asiakas Ammattimainen asiakas voi kirjallisesti pyytää luokittelun muuttamista ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi. Ei-ammattimainen asiakas kuuluu AML:n 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapasäännösten suojan ja sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Jos kohdassa 3.5 tarkoitettu ammattimainen asiakas pyytää luokittelun muuttamista hyväksyttäväksi vastapuoleksi, Front Capital Oy:llä on velvollisuus arvioida, täyttääkö asiakas kriteerit, jotta asiakas voi tulla luokitelluksi hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Jos asiakkaan hakemus hyväksytään ilmoitetaan siitä asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalle ilmoitetaan myös, että hän ei kuulu lakisääteisen sijoittajansuojan piiriin, eikä myöskään sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Asiakkaan on tällöin kirjallisesti vahvistettava, että hän on tietoinen mainituista rajoituksista ja ymmärtää niiden sisällön. Hyväksyttävä vastapuoli Hyväksyttävä vastapuoli voi kirjallisesti pyytää luokittelun muuttamista ammattimaiseksi tai eiammattimaiseksi asiakkaaksi. i Säännellyiksi yhteisöiksi katsotaan myös vakuutusyhdistykset. ii Hallituksen esityksen 43/2007 mukaan muita yhteisösijoittajia ovat mm. erilaiset erityisrahoitusyhtiöt, joihin ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia. Tällaisia ovat hallituksen esityksen mukaan mm. Finnvera Oyj ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND). iii Omiin varoihin luetaan mm. osake-, osuus ja muu vastaava pääoma, ylikurssirahasto, käyvän arvon rahasto, muut rahastot ja kertyneet voittovarat. iv mukaan lukien varojen arvopaperistamiseen tai muihin rahoitustoimiin erikoistuneet yksiköt. FI Helsinki, Finland WEB 11

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. 1(5) ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1 (6) TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. Johdanto Tähän asiakirjaan on koottu tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä.

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon vai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Paula Kirppu ja Tero Oikarinen Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoitustuotteiden markkinoihin

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy ("Pohjola Corporate Finance") osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki

Sijoituspalvelun tarjoaja Pohjola Corporate Finance Oy (Pohjola Corporate Finance) osoite: Teollisuuskatu 1 b, Helsinki 1 (3) TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA Tähän asiakirjaan on koottu arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4 :n edellyttämät tiedot, jotka tulee antaa asiakkaalle ennen sijoituspalvelun

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike konserni 16.5.2016. Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla.

Suomen Pankkiiriliike konserni 16.5.2016. Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. Suomen Pankkiiriliike konserni 16.5.2016 ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta

Lisätiedot

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA

1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA 1 TIETOJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OY:STA Tämä tiedote sisältää sijoituspalvelulain edellyttämät ennakkotiedot, jotka on annettava ei-ammattimaiselle sijoittajalle ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun tarjoamista.

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan: 30.3.2015 TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A MERKINTÄLOMAKE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA

Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUTUOTTEISTA Elite Pankkiiriliike Oy:n hallituksen hyväksymä tiivistelmä SISÄLTÖ Tietoa palveluntarjoajasta ja

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl 0 Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta,

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Sijoituspalvelusopimus 1 (6)

Sijoituspalvelusopimus 1 (6) Sijoituspalvelusopimus 1 (6) Sijoituspalvelusopimuksen yleiset ehdot Tämän sopimuksen hyväksynyt asiakas ja Nordea Pankki Suomi Oyj (pankki) ovat sopineet sijoituspalveluista seuraavaa: 1. Soveltamisala

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä

SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä HA LLINTO PALV ELU T SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Savon koulutuskuntayhtymä Käsitelty: yhtymähallitus 27.5.2016 xx Hyväksytty: yhtymävaltuusto 14.06.2016 xx Tämä ohje on voimassa 1.8.2016 alkaen toistaiseksi.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 (5) Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 4.11.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät Markkinat Osakkeen rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 5.11.2009 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Kehittyvät

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

Tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ja sen tarjoamista sijoituspalveluista

Tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ja sen tarjoamista sijoituspalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annetun viranomaissääntelyn mukaiset tiedot Kansalaisrahoitus Oy:stä ( KR ), sen tarjoamista sekä sen tarjoamiin palveluihin

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Sijoitustuotteet tutuiksi

Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitustuotteet tutuiksi Sijoitus-Invest 14 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Eeva Granskog ja Tero Oikarinen Finanssivalvonta Suomen rahoitus-

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI

MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI MERKINTÄSITOUMUS SUOMEN HOIVATILAT OYJ LISTAUTUMISANTI Merkintäaika 7. 18.3.2016 Merkitsijä Merkitsijän nimi Katuosoite Kansalaisuus Henkilö-/Y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Emerging Market Local Currency Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 20.8.2008 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 MYYNTIESITE Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 Lainan pääomalle maksetaan kultakin korkokaudelta 3,0 %:n vuotuinen nimelliskorko kuitenkin niin, että korko on aina vähintään 12 kk euribor vähennettynä

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI

Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI Pörssijohdannaiset TUOTELEHTI Kiitämme mielenkiinnostanne Pohjola Pankki Oyj:n tarjoamia pörssijohdannaisia kohtaan. Pyydämme Teitä tutustumaan tähän tuotelehteen, niin saatte tietoa Pohjola Pankki Oyj:stä,

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot

Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot 1. Rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Tässä osiossa on esitetty yleiskuvaus Wallstreet Asset Management Oy:n välittämistä rahoitusvälinetyypeistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot