Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille"

Transkriptio

1 Hullu on hullu vaikka voissa paistais? Opas parempaan mielenterveyskieleen työkalu toimittajille 1

2 Työryhmä: Inkeri Aalto, viestintäjohtaja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Cajsa Björkman, tiedottaja, Finlands Svenska Psykosociala Centralförbund r.f. Sirkku Immonen, tiedottaja, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Tiina Johansson, kuntoutusjohtaja, Mielenterveyden Keskusliitto ry Yrjö Ovaskainen, asiantuntijalääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, AstraZeneca Oy Raija Vakkila, tiedottaja, AstraZeneca Oy 2

3 Harhaluuloja, vääriä uskomuksia Mielenterveysongelmat koskettavat joka neljättä suomalaista jossakin elämän vaiheessa (1). On arvioitu, että kymmenen vuoden kuluessa pelkästään masennus on toiseksi suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja (2). Vaikka mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä, ihmiset tietävät niistä vähän uskomuksia puolestaan on vallalla sitäkin enemmän. Siksi sairastunut joutuu liian usein ikävän leimautumisen ja stereotypioihin nojaavien asenteiden kohteeksi. Sairastuneiden mielestä leimautuminen on yksi suurimpia toipumisen esteitä. Haluamme tämän oppaan lisäävän mediassa työskentelevien tietämystä mielenterveysongelmista ja herättävän rakentavaa keskustelua mielenterveysasioiden käsittelystä mediassa. Lisäksi toivomme, että opas helpottaa aiheesta uutisointia. Yhdessä voimme muuttaa suomalaisten asenteita myönteisemmäksi henkilöitä kohtaan, joilla on psykiatrinen sairaus. 3

4 Yleisiä mielenterveyteen liittyviä harhaluuloja Henkilö, jolla on psykiatrinen sairaus, on useimmiten väkivaltainen Esimerkiksi skitsofreniapotilas on ennemminkin sulkeutunut ja arka kuin väkivaltainen. Suomessa tapahtuneista henkirikoksista vain noin 14 prosenttia tehdään mielenterveyden häiriössä (3). Psykiatrisesta sairaudesta ei voi parantua Kehittyneiden hoitojen myötä useimpiin psykiatrisiin sairauksiin on saatavilla tehokasta hoitoa (terapia, lääkehoito ja kuntoutus yhdessä), ja sairastuneet voivat hoidon avulla viettää täysipainoista elämää. Osa toipuu täysin. Henkilö, jolla on psykiatrinen sairaus, on aina myös luulosairas Monet psykiatrisesti sairaat pystyvät erittäin hyvin havaitsemaan somaattiset sairautensa. Ongelmana onkin, että psykiatrisesti sairasta ihmistä ei aina oteta vakavasti, joka voi johtaa hänen somaattisen sairautensa hoidon viivästymiseen. 4

5 Määritelmiä, faktoja ja tilastotietoa Ahdistuneisuushäiriöt Ahdistuneisuushäiriöllä tarkoitetaan pitkäkestoista, tilanteeseen nähden liiallista ja selvästi elämää haittaavaa ahdistusta. Oireita ovat mm. ahdistuneisuus, jännittyneisyys ja pelko. Yleisimpiä ahdistuneisuushäiriöitä ovat yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, erilaiset pelot sekä pakkooireinen häiriö (pakkoneuroosi). Näitä pidetään melko lievinä sairauksina, jotka eivät useinkaan vaadi sairaalahoitoa. Ahdistuneisuushäiriöissä ihmisen todellisuudentaju yleensä säilyy. (4) Yleisyys: Yleisyydestä ei ole tarkaa tietoa, mutta on arvioitu, että 1 4 %:lla väestöstä olisi ahdituneisuushäiriö. (5) Kaksisuuntainen mielialahäiriö (ennen maanis-depressiivinen häiriö) Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala vaihtelee syvästä masennuksesta yliaktiiviseen, kiihtyneeseen käytökseen eli maniaan. Sairauteen voi liittyä myös näkö- ja kuuloharhoja tai erilaisia harhaluuloja. (6) Masennuksen ja manian jaksot kestävät useimmilla kolmesta kuuteen kuukautta, välillä voi olla myös stabiili, oireeton jakso. Osalla potilaista esiintyy vain yksi sairausjakso koko elämänsä aikana. (6) Yleisyys: 0,6 1,2 % (1) 5

6 Masennus (unipolaarinen häiriö) Masennus eli depressio on yleinen mielenterveyshäiriö, jossa ihminen ei tunne mielenkiintoa mihinkään tai iloitse mistään, hänellä on voimakkaita syyllisyyden tai arvottomuuden tunteita, uni- tai syömishäiriöitä, hänen energiatasonsa on matala ja keskittymiskykynsä heikko. Jos masennus muuttuu krooniseksi tai uusiutuu, se voi heikentää huomattavasti henkilön kykyä selviytyä päivittäisistä tehtävistään. Masennusta ilmenee riippumatta iästä, sukupuolesta tai sosiaalisesta taustasta. Maailmassa on noin 121 miljoonaa masennukseen sairastunutta henkilöä. Masennus diagnosoidaan ja hoidetaan yleensä perusterveydenhuollon piirissä. Hyvistä hoitomahdollisuuksista huolimatta vain alle 25 % sairastuneista saa tehokasta hoitoa. Masennustilat ovat naisilla noin 1,5 2 kertaa yleisempiä kuin miehillä (7). Yleisyys: Suomessa n. 9 %. (4) Persoonallisuushäiriö Persoonallisuushäiriöitä on monentyyppisiä. Yleisimpiä ovat epävakaa, antisosiaalinen, narsistinen, riippuvainen, estynyt ja pakko-oireinen persoonallisuushäiriö. (8) Persoonallisuushäiriöisen henkilön on muun muassa vaikea solmia tai ylläpitää ihmissuhteita sekä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Tämän seurauksena hän voi tuntea itsensä vieraantuneeksi ja yksinäiseksi. Sairastunut voi luulla, että hänen uskomuksensa ja asenteensa ovat erilaisia kuin useimmilla muilla ihmisillä. Muut taas voivat kokea hänen käyttäytymisensä epätavallisena, odottamattomana tai loukkaavana. (8) Persoonallisuushäiriöt ilmaantuvat tavallisesti nuoruusiällä tai varhaisaikuisuudessa, toisinaan jo lapsuudessa. Itsemurhariski on noin kolme kertaa keskiarvoa suurempi. Persoonallisuushäiriöiden oireilu liittyy kiinteästi vuorovaikutustilanteisiin. Siksi diagnoosista helposti seuraa sosiaalinen leimaantuminen. (8) Yleisyys: jopa 13 % väestöstä. (8) 6

7 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psyykkinen sairaus, jolle on ominaista ajatusten hajanaisuus, tunneilmaisun niukkuus ja käyttäytymisen outous. Havainnot saattavat olla oikeita, mutta skitsofreniapotilaat tulkitsevat niitä väärin. (9) Oireet jaetaan tyypillisesti kahteen ryhmään, positiivisiin eli psykoottisiin oireisiin sekä negatiivisiin oireisiin. Positiivisiin oireisiin liittyy epätavallista ajattelua tai käyttäytymistä, ja tavallisesti nämä ovat oireita, joihin myös ulkopuoliset kiinnittävät huomiota. Huomaamattomammat negatiiviset oireet heikentävät tunne-ilmaisua ja toimintakykyä. (9) Skitsofrenia ilmaantuu usein nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, mutta toisinaan myös vanhempana. (9) Yleisyys: Arviolta 1 % väestöstä sairastuu (10), Suomessa koko väestöstä sairastaa skitsofreniaa 0,5 1,5 % (11). Skitsoaffektiivinen häiriö Skitsofreenisiin häiriöihin kuuluva sairaus, jossa on myös vakavan mielialahäiriön (maanisia tai depressiivisiä) ja myös skitsofrenian piirteitä. Yleisyys: Noin 0,3 % väestöstä sairastuu (12). 7

8 Syömishäiriöt (anoreksia, bulimia ja lihavan ahmimishäiriö) Syömishäiriöllä tarkoitetaan useita erilaisia syömiseen liittyviä häiriöitä. Virallisesti luokiteltuja syömishäiriöitä on kolme: anorexia nervosa, bulimia nervosa ja lihavan ahmimishäiriö (tunnettiin aiemmin nimellä Binge Eating Disorder, BED). (13) Syömishäiriöt ovat monimutkaisia, toisinaan hengenvaarallisia tiloja. Sairastuneet voivat toipua, jos he saavat oikeanlaista hoitoa. Nykytiedon mukaan sekä ympäristö- että perintötekijät vaikuttavat syömishäiriön kehittymiseen. Myös länsimaisen yhteiskunnan ihannoima hoikan naisen malli on yksi vaikuttava tekijä. Siksi useimmat sairastuneet ovat nuoria naisia, mutta lähes kuka tahansa voi sairastua. Syömishäiriöitä todetaan myös aikuisilla miehillä. (13) Yleisyys: 0,2 0,6 % (14). Laajoja selvityksiä syömishäiriöiden esiintyvyydestä Suomessa ei ole tehty, mutta muissa länsimaissa tehtyjen tutkimusten mukaan laihuushäiriöiden esiintyvyys nuoruusikäisillä tytöillä on noin 0,2 0,8 % ja pojilla noin kymmenesosa tästä (14, 15). Ahmimishäiriön esiintyvyys nuoruusiässä on jokseenkin sama, ja elinaikaiseksi esiintyvyydeksi naisilla on esitetty 1,1 4.2 %. 8

9 Käsitteiden käyttäminen Psykiatrisista ongelmista uutisoitaessa on suositeltavaa pohtia, mitä käsitteitä jutussa käyttää. Osa sairauksista on todella vakavia, psykiatrisia sairauksia, jolloin psyykkisestä häiriöstä tai ongelmasta kirjoittaminen voi olla harhaanjohtavaa. Tärkeätä on myös ymmärtää, että useimmat psykiatrisesti sairaat henkilöt ovat olleet aiemmin terveitä. Ja moni myös toipuu sairaudestaan takaisin normaaliin arkeen, kuten muihinkin sairauksiin sairastuneet potilaat. Mitä enemmän leimaamme potilaita sairausvaiheissa, sitä korkeammaksi muodostuu kynnys palata takaisin yhteiskunnan jäseneksi. Suositeltavaa on niin ikää pohtia, onko uutisessa relevanttia mainita henkilön psykiatrinen sairaus onko sairauden ja tapahtuman välillä syy-seuraussuhde? Entä onko kyseessä todellakin todettu sairaus, esimerkiksi masennus, vai normaaliin elämään liittyvää lievää ahdistusta/alakuloa? Suositeltavia käsitteitä: Mielenterveyskuntoutuja (käsite viittaa henkilöön, jonka sairaus on hallinnassa ja hän on toipumassa.) Mielenterveyspotilas Henkilö, jolla on mielenterveysongelma/-häiriö/psykiatrinen sairaus Psyykkisesti sairastunut Mielenterveyshäiriö, mielenterveysongelma tai psykiatrinen sairaus 9

10 Esimerkkejä käsitteistä Vanhahtavia: Hoidokki Hullujenhuone/mielisairaala Kärsi(v)ä Luonnehäiriöinen/luonnevikainen Mielenvikainen/mielisairas/ häiriintynyt/henkisesti sairas/ mielenterveyssaira(u)s Mieluummin näin: Mielenterveyshoidossa tai psykiatrisessa hoidossa oleva henkilö Hoitopaikan oikea nimi/psykiatrinen sairaala tai osasto Henkilö, joka sairastaa... (voi käyttää ainoastaan silloin, kun henkilöllä on diagnoosi) Henkilö, jolla on persoonallisuushäiriö... (voi käyttää ainoastaan silloin, kun henkilöllä on diagnoosi) Psyykkisesti sairastunut, psykiatrisessa hoidossaoleva Huomaa: Psyko Vaatii aina loppuliitteen (-paatti, -ottinen). Ei voida käyttää lyhenteenä diagnoosista. Vaihtoehtoisesti voidaan sanoa: henkilö, joka käyttäytyy psykoottisesti. Psykoottinen Tarkoittaa kyvyttömyyttä erottaa todellisuutta mielikuvituksesta. Voidaan hoitaa lääkkeillä ja lääkkeiden ja terapian yhdistelmillä. Termiä tulisi käyttää vain, jos psykoosi on todettu. Psykopaatti Psykopaattinen persoonallisuushäiriö, jolla tarkoitetaan vastuutonta tai rikollista käyttäytymistä ja jota ei yleensä voida hoitaa lääkkeillä. Tulisi käyttää vain, jos henkilöllä on lääketieteellinen diagnoosi. Vaarana leimaavuus, inho, poissulkeminen ja asenteellisuus. Psyykevammainen Käsitettä voi käyttää, kun viitataan psykiatrisen sairauden aiheuttamaan vammaan. Termi on tärkeä puhuttaessa esim. vammaispalvelulain piiriin kuuluvista etuuksista. Sivupersoonahäiriö Kuuluu dissosiaatio- eli konversiohäiriöihin. Tämä harvinainen psykiatrinen sairaus sekoitetaan usein skitsofreniaan, mutta se on erilainen ja erillinen sairaus. Skitso Ei tarkoita mitään. Jos viitataan skitsofreniaan, olisi suositeltavaa käyttää ilmaisua skitsofreniaa sairastava henkilö. 10

11 Lähdemateriaalia kirjallisuusviitteet 1. Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorders in Europe--a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005;15(4): World Health Organization. What is depression? Available at: nition/en 3. /kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1: ,104:2:521876,1:0:0:0:0:0: 4. Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Teperi J, toim. Suomalaisten terveys. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki Mielenterveysatlas. Tunnuslukuja Suomesta (taulukko 1). Stakes Mind, Understanding bipolar disorder (manic depression), Printed copies can be purchased from Mind Publications ( telephone ) or you can read Mind s and purchase Mind s information booklets online at: 7. Depression Käypä hoito. Duodecim ja Suomen Psykiatriyhdistys Mind, Understanding personality disorders, See above for details about how to access Mind s information booklets. 9. Schizophrenia Ireland. Available at: 10. Mueser KT, McGurk SR. Schizophrenia. Lancet 2004;363: Skitsofrenian Käypä hoito. Duodecim ja Suomen Psykiatriyhdistys Perälä J ym. Lifetime prevalence of psychotic and bipolar I disorders in a general population. Arch Gen Psychiatry 2007;64: Bodywhys The Eating Disorders Association of Ireland. About Eating Disorders. Available at: 14. van Hoeken D, Lucas AR, Hoek HW. Epidemiology. Kirjassa: Hoek HW, Treasure LJ, Katzman M, toim. Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley Hsu LK. Epidemiology of the eating disorders. Psych Clin North Am 1996:19:

12 Yhteystiedot Mielenterveyden keskusliitto Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli henkilöjäsentä (lokakuu 2008). Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Liiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Ratakatu 9, Helsinki, Puh. (09) , faksi (09) , MTKL:stä saat taustatietoa mielenterveyshäiriöistä sekä tietoja tutkimuksista ja mahdollisista haastateltavista. Tämän oppaan ovat julkaisseet yhteistyössä Mielenterveyden keskusliitto ja AstraZeneca Oy. 12

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Miina Lohi, Maria Lyyra NUORTEN TYTTÖJEN VIILTELYN TAUSTA, SYYT JA HOITO - KIRJALLISUUSKATSAUS SUOMALAISISTA JULKAISUISTA

Lisätiedot

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA

YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA YKSIKÄÄN AUTTAVA KÄSI EI OLE LIIKAA Kouluterveydenhoitajien kokemuksia nuoren syömishäiriöpotilaan tukemisesta ja tuen antamiseen liittyvistä voimavaroista Lapin sairaanhoitopiirissä Tuija Mikkonen Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisuus Terhi Koskentausta Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt mitä etsitään ja miten hoidetaan? Kehitysvammaisista 30 50 %:lla esiintyy mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä. Häiriöiden

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet.

Tässä työssä käytän lähteinä kirjoja, potilasoppaita ja artikkeleita, jotka alan ammattilaiset ovat kirjoittaneet. 1/23 Johdanto Tämä työ käsittelee paniikkihäiriötä, joka kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin. Aihe on tärkeä, koska paniikkihäiriö on suhteellisen yleinen sairaus suomalaisten keskuudessa. Minua itseä aihe

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle

HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle HUNTINGTONIN TAUTI Tietoa Huntington-perheille ja hoitohenkilökunnalle Oppaan kirjoittajat: Perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa

FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa FOBIAN AIHEUTTAMA AHDISTUS elämää emetofobian varjossa Jonna Rantala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Terveysalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström

Kipu on aina myös korvien välissä. Veikko Granström Kipu Veikko Granström But shall I live in hope? All men I hope live so. Shakespeare, Richard III Kipupotilaat sanovat usein, että vika ei ole korvien välissä. Kuitenkin merkittävä osa kipuhavainnon prosessia

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia

Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Syömishäiriöpotilaiden läheisten kokemuksia Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Hoitotieteen laitos Marraskuu 2011 Pro gradu -tutkielma Susanna Parkkali TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen

PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen PAKKO-OIREINEN HÄIRIÖ Potilasopas Jukka Turtonen sivu Johdanto Terve ja sairas huolellisuus, hyve vai helvetti 4 Syyllinen vai psykopaatti, terve ja sairas moraali Pakkomielteisyys ja masennus Yhteys eläinten

Lisätiedot

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi

Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi TIETEESSÄ TERHI KOSKENTAUSTA LT, psykiatrian erikoislääkäri, kehitysvammalääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri Eteva kuntayhtymä Kehitysvammaoireyhtymät ja käyttäytymisfenotyyppi Käyttäytymisfenotyypillä

Lisätiedot

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen.

Masennuksen tarkkaa syytä ei tunneta, mutta perinnölliset tekijät ja ympäristötekijät vaikuttavat sairauden puhkeamiseen. VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vakavat masennustilat Masennuksella tarkoitetaan alakuloisuutta, joka voimakkuutensa tai kestonsa vuoksi vaikuttaa toimintakykyyn.

Lisätiedot

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa?

Milloin vanhus tarvitsee psykiatrista sairaalahoitoa? TIETEESSÄ HANNA-MARI ALANEN LT, ylilääkäri TAYS, Toimialue 5, Neuro- ja vanhuspsykiatria Pitkäniemen sairaala hanna-mari.alanen@pshp.fi ESA LEINONEN psykiatrian professori, ylilääkäri Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia

Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta ja mielen terveys osana hyvinvointia Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset Esipuhe Helsingin rautatieasemalla oli meneillään Maa ilman mielenterveys päivän vietto. Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille

Salla Arnell ja Maija Langhed. ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Salla Arnell ja Maija Langhed ANOREKSIAN VAARAT Opas ja luento koululaisille Sosiaali- ja terveysala 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijät Salla Arnell ja Maija

Lisätiedot

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma?

Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Katsaus Tapio Jaakkola Pelihimo miten tunnistaa salattu ongelma? Peliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa. Riippuvuuden seuraukset voivat olla

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA

TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA TEORIATIETOA AUTISMISTA JA AUTISMIN KIRJOSTA Osa kehittämistehtävästä RAUTU RY WORLD WIDE WEBBIIN Satakunnan ammattikorkeakoulu Merja Suista-Virtanen Sosiaali- ja terveysala Pori Erikoistumisopinnot Autismin

Lisätiedot