KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA"

Transkriptio

1 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin hankittavasta kotimaisesta ja ulkomaisesta painetusta kirjallisuudesta vuosille Tarjouksen voi jättää sekä kotimaisesta että ulkomaisesta aineistosta tai vain toisesta (kohde 1: kotimainen kirjallisuus; kohde 2: ulkomainen kirjallisuus). Kirjastoihin hankittava kotimainen ja ulkomainen kirjallisuus on pääasiassa liiketalouden, luonnonvara-alan, sosiaali- ja terveysalan, kulttuurialan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, yhteiskunta- ja kasvatustieteiden sekä tekniikan eri alojen tietokirjallisuutta. Lisäksi hankitaan vähäinen määrä kaunokirjallisuutta. Kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden hankintasuhde on noin 70 / 30. Pyydämme tarjoajaa ilmoittamaan liitteenä 1 olevassa tarjouslomakkeessa tarjotun kirjakorin arvon ja tarjottujen nimekkeiden määrän. Lisäksi pyydämme yksilöimään liitteenä 2 olevassa Excel-taulukossa kirjakorissa tarjottujen kirjojen hinnat ja alennusprosentit (koti- ja ulkomainen kirjallisuus omilla välilehdillä). Lisäksi pyydämme selvittämään, miten alennusprosentit määräytyvät (esim. kustantajien mukaan). Alennusprosenttien tulee olla kiinteät koko sopimuskauden ajan. Kirjakoriin valitut nimekkeet ovat sellaisia, jotka tilaajat ovat äskettäin hankkineet tai jotka ovat parhaillaan hankinnassa tai suunniteltu hankittaviksi. Tilaajat edellyttävät, että he saavat mahdollisissa tulevissa kirjahankinnoissaan samat alennusprosentit saman kustantajan samantyyppisistä kirjoista kuin kirjakorissa tarjotuista. Jos toimittaja tarjoaa markkinoilla tilaajan tilaamia tuotteita alennettuun hintaan, noudatetaan alennettua hintaa siihen asti kunnes alennusmyynti tai kampanja on päättynyt. Tilaaja ei sitoudu hankkimaan koko kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden tilauskantaansa tällä kilpailutuksella. Tilaajalla on oikeus hankkia vähäisessä määrin kirjoja myös muilta kuin sopimustoimittajalta. Tilaajien hankintavolyymeihin 2010 voi tutustua KITT-tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokannassa (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.jsp). Hankittavan aineiston kappalemäärät vaihtelevat vuosittain. Tilaajat edellyttävät, että tarjoaja lähettää toimitukset tilaajien haluamiin toimitusosoitteisiin (liite 3 toimitusosoitelista). Lisäksi tilaajat edellyttävät riittävää toimitustiheyttä, vähintään kaksi kertaa viikossa tapahtuva toimitus.

2 2 Tarjouksessa tulee yksilöidä liitteessä 1 ilmoitetulla tavalla koti- ja ulkomaisen painetun kirjallisuuden toimitusajat sekä mahdolliset erikseen perittävät toimitus- ja muut lähetyskulut (esim. posti- ja rahtikulut). Tilausjärjestelmä ja reklamaatiokäytäntö Tilauksia on voitava tehdä toimittajan verkkopalvelun kautta ja sähköpostitse. Tilaajan on saatava halutessaan listaukset avoimista tilauksistaan. Tarjouksessa tulee kuvata, millainen tilausjärjestelmä tarjoajalla on käytössä. Tilausjärjestelmän tulee olla maksuton. Tarjouksessa tulee selvittää tarjoajan palautusehdot sekä reklamaatiokäytäntö. Tilaajalla tulee olla oikeus palauttaa virheelliset tuotteet toimittajalle veloituksetta. Verkkokauppa ja lisäpalvelut Tarjouksesta tulee ilmetä tarjoajan verkkokaupan www-osoite. Liitteenä 1 olevassa tarjouslomakkeessa tarjoaja ilmoittaa verkkokaupan nimekkeiden määrän tarjouksentekohetkellä. Verkkokaupan palvelujen tulee olla suomen- tai englannin kielellä. Hankinnan arvo ja hankintamenettely Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava tavarahankinta, hankintamenettelynä on avoin menettely. Tilaajien arvioitu kirjahankintojen yhteissumma on noin /v (alv 0 %). Osatarjous otetaan huomioon ja hyväksytään hankinnan kohteittain: - kohde 1: kotimainen kirjallisuus - kohde 2: ulkomainen kirjallisuus Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-tietokannassa Laskutus Otamme vastaan ainoastaan verkkolaskuja. Laskuissa tulee olla mahdollista ryhmitellä laskutettavat asiakkaan tarpeen mukaan, esim. toimipisteittäin, kustannuspaikoittain jne. Tarjouksessa tulee mainita, miten ja milloin laskutus tapahtuu. Laskutuslisät ovat kiellettyjä. Tarjouksesta on myös käytävä ilmi, onko laskuja mahdollista jaksottaa tilaajan haluamalla tavalla (esim. laskutus kerran kuukaudessa). Laskutuksen on tapahduttava euromääräisinä laskuina veroerittelyineen. Valitun palveluntuottajan kanssa voidaan sopia koontilaskutuksesta. Maksuehto 21 pv netto tai edullisempi. Viivästyskorko on enintään voimassa olevan korkolain mukainen. Toimitusehto

3 3 TOP (toimitettuna perille) FIN01 Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen toimipisteisiin. Toimituspaikkalista liitteenä 3. Muut edut Tarjoukseen voidaan liittää tarjoajan muut mahdolliset maksuttomat edut ja palvelut. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajan tulee olla rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoaja, jolla ei katsota olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajan kelpoisuuden osoittamiseksi tarjoukseen tulee liittää täytettynä ja allekirjoitettuna Liite 4 (Tilaajavastuulomake). Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja vähimmäisvaatimusten täyttymisen arviointi Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vaaditut selvitykset tullakseen huomioiduksi tarjouskilpailussa. Tarjousten ehdottomat vähimmäisvaatimukset on esitetty alla: 1. Tarjousten ehdottomat vähimmäisvaatimukset Kirjojen toimitustiheyden tulee olla vähintään kaksi kertaa viikossa Kirjat tulee toimittaa tarjouspyynnössä ilmoitettuihin toimitusosoitteisiin Tilausjärjestelmän tulee olla maksuton Laskutus tulee tapahtua verkkolaskutuksena Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus. Vertailun perusteella valitaan yksi toimittaja kotimaiselle kirjallisuudelle ja yksi ulkomaiselle kirjallisuudelle. Tarjousten vertailussa käytetään sekä koti- että ulkomaisen kirjallisuuden osalta seuraavia arviointikriteerejä: 1. Hinta, painoarvo 60 %

4 4 Vertailussa hintaliitteiden mukainen halvin tarjouskorin kokonaishinta saa painoarvon 60 %. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (laskentakaava: halvin hinta/vertailtava hinta * 60). Mikäli jotain tuotetta ei ole tarjottu, tullaan vertailussa käyttämään kalleinta tässä hankintamenettelyssä tarjottua hintaa ko. tuotteesta. 2. Palvelun laatu, painoarvo 40 % Julkaistun aineiston toimitusaika työpäivinä (ei viikkoina), painoarvo 25 % Nopein toimitusaika on aika tilauksen tekemisestä siihen kun tavara on perillä tilaajalla. Tilauksen tekemishetkeksi katsotaan sähköpostitilauksen tai verkkokauppatilauksen lähetyshetki. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa nopeimpaan (laskentakaava: nopein toimitus/vertailtava toimitus * 25). Toimitus/lähetyskulut, painoarvo 10 % Vertailussa pienimmät toimitus/lähetyskulut saavat painoarvon 10. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa halvimpaan (laskentakaava: halvin toimituskulu/vertailtava toimituskulu * 10). Verkkokaupan nimekkeiden määrä, painoarvo 5 % Vertailussa suurimman nimekemäärän omaava tarjous saa painoarvon 5. Muiden tarjoajien pistemäärä muodostuu suorassa suhteessa suurimpaan (laskentakaava: suurin nimekemäärä/vertailtava nimekemäärä* 5). Tarjousten vertailu tapahtuu liitteenä 1 olevalle yhteenvetolomakkeelle merkittyjen tietojen perusteella. Mikäli tarjouksessa esitetään hintoja tai toimitusaikoja tai verkkokaupan nimekemääriä vaihteluväleinä (esim. hintahaarukka tai aikaväli), vertailussa otetaan huomioon kallein hinta, pisin toimitusaika ja pienin verkkokaupan nimekemäärä. Tarjouksen voimassaolo Tarjousten tulee olla sitovina voimassa saakka. Hankintapäätös ja -sopimus Kumpikin mukana oleva tilaaja tekee koti- ja ulkomaisen kirjallisuuden hankinnasta omat päätökset ja omat sopimukset, jotka ovat voimassa Määräaikaisina sopimukset päättyvät ilman irtisanomista. Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut tekevät tiivistyvää rakenteellista yhteistyötä. Mikäli sen seurauksena näiden ammattikorkeakoulujen organisaatiomalli muuttuu sopimuskautena, tilaajat varaavat oikeuden sopimuksen tarkistamiseen. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät kokonaan tai osittain. Mikäli kilpailutuksen voittaneen toimittajan toimituskyvyssä tapahtuu olennaisia muutoksia, tilaajat varaavat oikeuden sopimuksen tarkistamiseen.

5 5 Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tärkeysjärjestyksessä: 1. hankintasopimus 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Tavarat) 4. tarjous liitteineen Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön ja sopimus tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedoksi päätöksen ja muutoksenhakuosoituksen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan sähköinen yhteystieto hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. Hankinnan seuranta Tarjousten jättöaika Hankintahintojen ja palvelun toteutumista seurataan vuosittaisin tapaamisin ja seurantaraportein, jotka tulee toimittaa tilaajille kaksi kertaa vuodessa. Suomenkielisten tarjousten tulee olla perillä klo mennessä joko postitse tai sähköpostitse. Postiosoite: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy MIKKELI Kuoreen tulee merkitä hankinnan tunnus KIRJATARJOUS Sähköpostiosoite: Sähköpostin otsikkokenttään tulee merkitä hankinnan tunnus KIRJATARJOUS Tarjouksen jättäjän tulee varmistaa, että tarjous ehtii saapua edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen ennen määräajan päättymistä. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty, tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjousasiakirjojen julkisuus Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia sopimuksenteon jälkeen. asianosaisille jo päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, ne on liitettävä tarjoukseen erillisellä liitteellä, joka varustetaan maininnalla luottamuksellinen. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

6 6 Muut ehdot Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 Tavarat), at.pdf. Tarjoukseen ei ole sallittua liittää tarjoajan omia sopimusehtoja. Yhteyshenkilö Hankintaa koskevat lisäselvityspyynnöt tai huomautukset tarjouspyynnön sisällöstä on lähetettävä kirjallisina sähköpostitse klo mennessä osoitteeseen: Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja annetuista vastauksista julkaistaan osoitteessa Tässä yhteenvedossa julkistetuista vastauksista ja lisämäärityksistä tulee osa tarjouspyyntöä ja tarjoajien tulee ottaa nämä huomioon tarjousta tehdessään. Marja-Leena Saarinen kirjasto- ja tietopalveluiden johtaja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy LIITTEET 1. Tarjouslomake 2. Kirjakori 3. Luettelo toimitusosoitteista 4. Tilaajavastuulomake

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015

KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO VUODELLE 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 36/13 1 (5) KEMI-TORNIO SEUDUN HANKINTAPALVELUT Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan kunta KIRJAHANKINNAT VUODELLE 2014 JA MAHDOLLINEN OPTIO

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO

ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO 1 ÖLJYNTORJUNTAVENEIDEN KAUSIHUOLTO Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kuuden (6) öljyntorjuntaveneen kausihuolloista. Sopimuskausi on 2015-2018. Veneiden sijoituspaikat ovat: 1) Porvoo IU108

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot