ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B Helsinki TASEKIRJA Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:"

Transkriptio

1 ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting J&K Oy

2 Ja Ï UNPAATOS TI LIKAUDELTA Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7 Käytetyt tositelaiit ja tilikiriat 1 Tilinpäåitöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 1 1

3 ta Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös TASE VASTAAVAA PYSWATVASTAAVAT ;1.12_213 Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet M uut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 5, , ,66 5, , ,88 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Sijoitukset yhteensä PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA 4 668,77 5 5, 6 225,3 5 5, 1168, , , , , ,38 371"1 56, ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset 782, 782, 324, 324, Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSA 58 58, 1932, ,9 3 71,42, 17 62, , , , , , j7 271't 6É , 't61, ,65 3

4 Itl Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMAYHTEENSA VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PAÄOMAYHTEENSA VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8, I86 884,55 I86 884, , , , , ,3 57 6, , ,62 8, , , , , , ,8 I376, , , , , ;65 4

5 tl Cleantech lnvest Oyj, i Ti!ii päälng ;*,i' ;2Q1, 4, ; ,2tl Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , , , , M, ,29 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 2 183, , , ,37 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot,,5

6 H Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös J2214 Rahoituslaskelma EUR'OOO Liiketoiminta Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut * Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+ Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit lnvestoinnit (aineelliset ja aineettomat) lnvestoinnit sijoituksiin Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä Lainasaamiset muilta lnvestointien rahavirta Rahoitus Maksullinen osakeanti Talletusten ja lainasaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) Lyhytaikaisten lainojen muutos, lisäys (+, vähennys (-) Osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa 1-12I * 2O13 / 12 Sisältää lainan ja sijoitusten alaskirjauksen (rahoituskulut) 6

7 4a Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös J2.214 Cleantech lnvest Oyj LIITETIEDOT Tr LrN päätöksen LAATtMtSTA KosKEVAT Lt trett EDol Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapo stoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunn telman mukaisilla poistoillavähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti-, laina-, siirto- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaper t on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan todenäköiseen luovutush intaansa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tãtä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon. Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaav in kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laãditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävä enimmäispoistoa tai -menojäännöspo stoa vastaava määrä. Cleantech lnvest Oyj:llä ei ole omistuksia yhdessäkään sellaisessa yhteisössä, jossa Cleantech lnvest Oyj:llä olisi kirjanpitolain l luvun 55 mukaista määräysvalta. Tästä syystä erillistä konsernituloslaskelmaa, konsern tasetta ja konsernin rahoituslaskelmaa ei ole esitetty erillisinä laskelmina taikka li tetietoina Kirjanp tolain 6luvun 12S:n 2 momentin perusteella. Hyödyke arvioitu p toaika poistoprosentti ja po stomenetelmä Muut pitkävaikutteiset menot S 2O%:n tasapoisto Atk-ohjelmat S 2O%:n tasapo sto EVL25% Koneetja kalusto n. g menojäännöspoisto Poistoperiaatteissa el muutoksia. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LI ITETIEDOT Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhte smäärät 2L4 2tt Muut korko- ja rahoitustuotot 2183,8 2923,A6 Korkokulut ja muut rahoituskulut -\77 217,27-33gg}4,37 Yhteensä -r7s o34,lg o,s1 Vakuudetja vastuusitoumukset ZOl4 213 Vuokravakuudet , , Henkilöstö ja toimielimet ZOL 213 Henk löstön lukumäärä keskimäärin 4 4 Om stusosuus Tilikauden voittol Omistukset muissa vrityksissä % (tappio)l Oma pääoma Aurelia Turbines oy 3,6% ,74 264!41,47 Eners ze Oy 24,7 % ,53-1, O77 727,97 Metcen oy 7,7yo* , ,62,A Clean Future Fund Ky 36,4% -749 Ar4,t5 1, O78 62r,75 Nocart Oy 1,5,5 % -2 2t4,a4 La6 833,74 Or cane AB 2t,2% ,O4 a4 79,6A Netcycler Oy 4,9yo* , , Sansox Oy to,o% -r.25, 24,oo BT Wood Oy 75,7% , ,66 Savo Solar Oy La,s % -7 r92 64,tA -! ,29 Nuuka Solution Oy 32,6% ,7r 23 A94,44 Sofi F ltrat on 22,O% , -1,54 54,OO Lumeron Oy 74,3 % ,77-2t Taulukossa Cleantech lnvest Oyj:n omistusosuus on es tetty kunkin om stusyhteysyrityksen osalta siten, että omistusosuudessa on huom oitu jo ulkona olevien a pääoman ehto sten instrumentt en laimennusvaikutus. Cleantech lnvest Oyj:r lainasaamisel 457, 4, 15,o 35, 1, 782, 7

8 þrf Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös Yhtiön osakepääoma ja sen muutokset katsauskaudella Varsina sen yht ökokouksen oL4 antaman valtuutuksen nojalla yhtiö luovutti kpl uusia A-sarjan osakkeita merkintähinnalla O,65 /osake, joista kukin tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Listautumisen yhteydessä myös kaikki 6.6.7A4 B-sarjan osaketta muunnetti n A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1. K- sarjan osakkeita ei l stattu. Merkintäaika alkoi o14 ja pãättyi 6.6.2oI4. Listautumisannissa yhtiö sa noin 47 uutta osakkeenomistajaa. lnstitutionaaliset s joittajat merkitsivät osakkeista 57% ja yksityissijo ttajat noin 43%. Hallitus päätti 27.a.2oI4 muuntaa yhteensä 4oo.oo kappaletta K-sarjan osakkeita A-sarjan osakkeiksi. yhtiö luovutti suunnatulla osakeannilla (I7.12.2OI4) A-osaketta. Yht öllä on 3:-.:.2-2OL4 yhteensä f o7 A- osaketta ja K-osaketta. Yhtiön hallituksen voimassa olevet valtuutukset katsauskaudella Yhtiön hallituksella on toistaiseksi voimassa yhtiökokouksen antama valtuutus päättää osakeanne sta, joilla voidaan luovuttaa enintäãn 3.OOO.OOO A-sarjan osaketta ja 3.OOO.OOO B-sarjan osaketta. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnãttu anti), mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen yleisölle Yhtiön mahdollisen enimmäismäärän puitteissa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaiseen yhticikokoukseen saakka. Valtuutusta käytettiin luovuttamalla A-osaketta. Tiedot yhtiön voimassa olevísta optio-ohjelmista Yhtiön hallitus on osakkeenomistajilta samana päivänä saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt optio-ohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään yht ön opt o-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Optio-oikeudet allokoitiin seuraaville henkilöille: Lassi Noponen 733.LaL optio-oikeutta, Tarja Teppo 67.ga4 opt o-oikeutta, T mo Linnainmaa optio-oikeutta ja Feodor Aminoll 4AAJa7 optio-oikeutta. optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Merkintäaika alkaa kahdella (2) prosentilla kunkin optio-oikeuksien saajan optio-oikeuksista kunkin kalenterikuukauden vi meisenä päivänä siten, että ensimmäisen kahden (2) prosentin erän osalta merkintäaika alkoi Osakkeiden merkintä ai ka optio-oikeu ksi lla päättyy 3L.L2.ZO2O. Optio-ohjelman ehdoissa on määritelty, että mikäll yhtiö onn stuu toteuttamaan osakkeidensa pörssilistauksen tai yht ön osake otetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakkeiden merkintäajan kuluessa, alkaa osakkeiden merkintäaika 5%!la kunkin opt o-oikeuden saajan allokoiduista optiooikeuksista sinä pä vänä kun kaupankäynti Yht ön osakkeella alkaa pörssissä tai monenkeskisessä kaupankäynnissä vaihtoehto sella markkinapaikalla. osakkeiden merkintähinta on,ooo1 euroa. osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön toimitusjohtaja Alexander Lidgren n merkittäväksi on tarjottu yhteensä vuoden 213 optio-ohjelman opt o-o keutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintäån uutta yhtiön K-sarjan osaketta. Yhtiö on hankkinut kyseiset optio-oikeudet vastikkeetta yhtiön johtoon kuuluvilta optiooikeuksien halt joilta käytettäväksi yhtiön uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Näin ollen optio-oikeuksien määrä yhtiössä ei muutu Alexander Lidgrenille tarjottujen optio-oikeuksien johdosta. Hallitus on päättänyt, että vuoden 213 optio-ohjelman ehtojen lisäksi oikeus merkitä osakkeita Alexander Lidgrenille tarjotu lla optio-oikeuksilla alkaa seuraavasti: Osakkeiden merkintäaika alkaa 5O % optio-oikeuksísta, kun yhtiön 9 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli,65 euroa,25 % optio-oikeuksista, kun yhtiön 9 pä vän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli O,8O euroa ja 25 % optio-o keuksista, kun yht ön 9 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu osakekurssi on yli 1,oo euroa. 8

9 fll Cleantech lnvest Oyj, Tilinpäätös Oman pääoman erittely Oma Pääoma Osakepääoma Lisäykset tilikaudella Sidottu oma pääoma yhteensä 214 8, 72,oo 8, 213 8, o, 8, S joitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. Lisäykset tilikaudella S joitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisen tilikauden voitto / tapp o 1.1. Siirrot tilikauden vo tto/tappio Edellisten tilikaus en voitto/tappio Tilikauden voitto / tappio Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä , , , , , ,4 -a6a 26I, , ,52, , , ,L t,O , ,98 3 rr3 46r, L 46t,56 Laskelma jakokelpoisesta omãsta pääomasta Sijo tetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien tappio Tilikauden voitto / tappio Vapaa oma påäoma yhteensä Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä , ,4 -a6a 261, , ,52 2L , , ,98 3II3 46L, ,56 Yhtiön osakkeet Yhtiön osakkeiden lukumäärä on L O7 kpl. Osakkeet on jaettu kolmeen sarjaan K-osakkeet, A-osakkeetjã B-osakkeet. Yhtiössä on ainoastaan A- ja K-osakkeita. K-osake tuottaa kaksikymentä (2) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen. B- osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin e kä oikeutta vaatia vähemmistoosinkoa. B-osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstã jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokousten tai hall tuksen tekemistä päätöks stä, joilla on vaikutus osakkeiden varallisuuspitoisiin o keuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset. Omistukset muissa yhtiöissä Omistukset muissa yhtiöissä joissa kirjanpitovelvollisella on rajoittamaton vastuu: Yhtiö on vastuunalainenyhtiöm es Clean Future Fund Ky:ssä, joten yhtiöllä on rãjoittamaton vastuu kyseisestä Kommandiittiyhtiöstä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpíteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Hallitus esittää, että tilkauden tappio ,99 euroa s irretäãn ede l sten tilikausien voitto (tappio) tilille, eikä osinkoa jaeta. o

10 44 Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Laji AT JK ML MS MU OL OS PT T Sellte Järjestelmän muodostamat Jaksotukset Myyntilasku Myyntisuoritus Muut Ostolasku Ostosuoritus Pankki Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Pääkirja Päiväkirja Tasekirja Arkistointitapa 1

11 4tt l{;ij1ìt{;{)iì't\,';s^l \/l' ìfli,, lil lilrl ;r:,1::; Ti I i n päätöksen al leki rjoitus ja ti I i n päätösmerki ntä Paikka éj/ra: -l!-.1ç il14' 27 J_ 2(//5--.4 //'\ '?\..' 2?. 3 " Zo s-" i,/ l.'' t r; Jt ; { t..'**' \ Lassi Noponen Alexander Lidgren /-- fu :?JanForsbom Tarja Teppo ÏL NPÄÄTöSITIENrcNTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka Aika /asruussã o#s g Deloitte & Touche Oy, KHT-Yhteisö /æ- æ Aleksi Martamo, KHT

12 Deloitte. Deloitte & Touche Oy Porkkalankatu 24 PL Helsinki Puh: Fax: Y-tunnus: 9A Kotipaikka: Helsinki TILINTARKASTUSKERTO M US Cleantech Invest Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Cleantech Invest Oyj:n kirjanpidon, tilinpä?itöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäåitös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallítuks en j a toimitusj ohtaj an v astuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien s i innösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla j ärjestetty. Ti I i nt ar kas t aj an v e lv o I I i s uu de t Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edelll4tää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta snattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössåt merkitykselliståi oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpíiätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, ettål hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tili ntarkastusevidenssiä. Lausunlo Lausuntonamme esitämme, että tilinp i itös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksestaja taloudellisesta asemasta. Helsingissä, 29. päivdna maaliskuuta 215 Deloitte & Touche Oy ffi KHT-yhteisö KHT Member of Deloitte Touche Tohmatsu

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot