Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet. Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet. Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille 2016-2019"

Transkriptio

1 Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet Ajatuksia tulossopimuksesta vuosille Strategiapäälliköt VARELY Kirsi Kärpijoki aluekehityspäällikkö

2 OSY-hanke: Aluehallintoviranomaisille (ELY ja AVI) laaditaan yhteinen strategiaasiakirja Ehdotus yhteisen strategia-asiakirjan rakenteesta, valmisteluaikataulusta ja -menettelyistä suunnitellaan VM:n nimeämässä kehittämisryhmässä vuoden 2013 loppuun mennessä. ELY-keskusten osalta tuetaan valmistelua ja sen yhteensovittamista ELY-kehittämiseen ja sidosryhmien näkemysten huomioon ottamista. Määritellään tulossopimusten rakenne ja keskeinen sisältö. Tulosohjauksessa sovelletaan valtiovarainministeriön tulosohjaushankkeen linjauksia ja hankkeessa kehitettäviä menetelmiä. 2

3 Strategiapäälliköiden näkemykset: Toimintaympäristön nykytilan analyysi ja tulevien kehitysnäkymien arviointi muodostavat perustan ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnalle. ELYjen läheinen yhteistyö maakunnan liittojen kanssa ja erityisesti maakuntaohjelmatyö, alueen kehittäminen ja asiakaspalvelu ovat perustehtäviämme eikä niitä voi toteuttaa ilman asiantuntevaa näkemystä toimintaympäristöstä. Toimintaympäristön kehitysnäkymien arviointi on toiminnan painotusten pohjana. ELY-keskuksissa on haettu ja löydetty yhteisiä tapoja toimintaympäristöanalyysiin poikkihallinnollisen tarkastelun avulla ja yhteistyössä keskeisimpien sidosryhmien kanssa. Koska ELYkeskukset analysoivat toimintaympäristöänsä hyvin vaihtelevin tavoin, ei tärkeintä ole se, miten ne on kirjattu tulossopimukseen. Keskeistä on se, että toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteiden/painopisteiden määrittelyyn. Tällöin toimintaympäristön vaikutukset/muutokset tulevat automaattisesti huomioiduksi, kun tavoitteiden/painopisteiden alle kirjataan toimenpiteet, joilla tavoite on tarkoitus saavuttaa. 3

4 Strategiapäälliköiden näkemykset: ELY-keskusten painotukset tulee koota tulossopimukseen, jossa on yhteen sovitettu ELY-keskusten tehtävien kannalta keskeiset toiminnan painotukset. Painotukset ovat poikkihallinnollisia ja tulossopimus kattaa ELY-keskuksen ja TE-toimiston toiminnan. Jokaisen ELY-keskuksen kanssa laaditaan nelivuotinen tulossopimus, jota voidaan tarkentaa kaksivuotisella toteuttamissuunnitelmalla. Tulossopimusten painotusten ja indikaattoreiden tulee kulkea käsi kädessä. Valituille painopisteille määritellään 1-2 keskeistä ohjausindikaattoria, jotka kuvaavat toiminnan vaikuttavuutta ja etenemistä haluttuun suuntaan ja joihin ELY-keskus pystyy toiminnallaan olennaisesti vaikuttamaan. (Laatukeskuksen Elina Mäkinen olisi hyvä sparraaja indikaattoreiden määrittelyssä). Tuloksellisuutta on tarpeen tarkastella sekä ohjausindikaattoreiden avulla että laadullisena arviona. 4

5 Tulostavoitteet vuosille Hallitusohjelmasta (tai Ohjaavien ELY-AVI strategia) ministeriöiden toiminnan painopisteet yhteistyö ELY-keskuksille, Lisää työpaikkoja monipuolisella yritystoiminnalla Osaamisella menestykseen Vetovoimaa toimintaympäristöstä Energiaa kestävästi Lähivedet kuntoon TEM, MMM OKM, TEM, MMM, YM ja Livi/LVM Livi/LVM, YM, MMM, TEM,OKM TEM, YM, MMM, Livi/LVM, YM, MMM, Livi/LVM Ohjaavien ministeriöiden antama yhteinen tulostavoite Uusien työpaikkojen määrä kasvaa alueella. Nuorten työllisyysaste paranee alueella. Työttömien koulutus vastaa alueen tarpeita. Nuorten koulutusaste paranee alueella. Yritykset ja asukkaat hakeutuvat alueen kaupunkiseuduille julkisten palvelujen ääreen. Maaseudun ja saariston elinvoimaisuus varmistetaan riittävillä etä- tai liikkuvilla palveluilla. Energia/resurssitehokkuus paranee alueella. Uusiutuvan energian tuotanto kasvaa alueella. Vesien tila vesistöalueittain paranee seuraavalle vesienluokituslaatuasteelle. Käytännön esimerkki: ELY-keskuksen toimenpide-esitys tavoitteen toteuttamiseksi Tulostavoite-mittari xx % suhteessa vuoden 2015 tilanteeseen tilanteesta? tilanteesta Yhdyskuntarakente en kehittyminen (eheytyminen) Työpaikat, verotulot tilanteesta. tilanteesta. heikko välttävä, hyvä erinomainen ELYn oma vuosittainen arvio toteutumisesta Lähiruokaa kaikille MMM, YM, TEM, Livi/LVM, Lähiruoan kulutus kasvaa alueella. Maatalouden vesiensuojelu tehostuu alueella ympäristökorvausjärjestelmää hyödyntämällä. tilanteesta. tilanteesta. 5

6 Resurssit vuosille ELY-keskuksen esitys Määrärahaesitys, joka perustuu alla olevaan tuloarvioon Arviointi tuloista (arvioitu htv kehys) TEMin raamit ELYn oma esitys ELY-keskuksen oman toiminnan kehittäminen Hallitusohjelmasta (tai ELY-AVI strategia) kehittämisen painopisteet ELYkeskuksille, Ohjaavien ministeriöiden yhteistyö Ohjaavien ministeriöiden yhteinen tulostavoite Yhtenäiset toimintatavat ELYkeskuksen kaikessa toiminnassa kaikki ELY-keskukset sitoutuvat yhteisten asiakaspalvelumallien käyttöönottoon ja niiden kehittämiseen. sidosryhmäpala ute XX asiakaspalaute xx Moitivoitunut henkilöstö voimavarana Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan ja henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan. VM Baron tulos xx 6

7 Keskeiset muutokset nykytilaan verrattuna: ELY-keskuksen tulosohjauksen kehittäminen Strategia Strategisen tulosopimuksen kokonaisuus Strategisen tulossopimuksen toteuttamissuunnitelma Strategisen tulosopimuksen vuosittainen tarkistaminen Toiminnalliset tulosopimukset Tästä Laaditaan nelivuotiskausittain; strategiassa on yhteensä 16 painopistealuetta ja lisäksi kunkin ELY-keskuksen valitsemat erityiset painopisteet (lukumäärä vaihtelee) Sisältää toimintaympäristöanalyysin, strategiset painotukset, ELYn toiminnan kehittämisen, ohjausindikaattoreiden tavoitetasot ja määrärahat Ei sisälly nykyiseen tulosohjausprosessiin, toiminnalliset tulossopimukset ohjaavat hallinnonalakohtaisia toimenpiteitä Strateginen tulosopimus tarkistetaan vuosittain ELY-keskukset ja ohjaavat tahot laativat neljä toiminnallista tulossopimusta Tähän ELY-keskuksen strategia muodostuu toiminnan painotuksista (esim. 6 kpl), vrt yllä oleva esimerkki Uusi tulossopimus sisältää samat asiat, mutta aikaisempaa tiiviimmässä ja strategisemmassa muodossa, vrt yllä oleva esimerkki Voitaisiin harkita esim. kaksivuotista toteuttamissuunnitelmaa, johon kootaan konkreettiset toimenpiteet strategian toteuttamiseksi ja ELY-keskuksen toiminnan kehittämiseksi. Tarkistamisesta luovutaan, toteuttamissuunnitelma täsmentää tarvittaessa toimenpiteitä. Raportointi, tavoitteista ja määrärahoista sopiminen esim. vuosittain Toiminnallisista tulossopimuksista luovutaan. Substanssiohjausta toteutetaan hallinnonalakohtaisesti 7

8 Suoraa puhetta kentältä Tavoitteiden loputon määrä ohjaavan tason haluttomuus priorisoida/sopia keskenään asioita/strategisia tavoita edunvalvontaa vai yhdessä tekemistä? ELY strategiaan kerättiin kaikki mahdolliset tavoitteet, ristiriitoineenkin- kuinkahan vielä laajempi ELY-AVI strategia onnistuu? Nyt tarvitaan nykyisen tavoiteviidakon karsimista, kirkastamista ja selkiyttämistä niin, että ELYissä tiedetään, mitä voidaan jättää tekemättä, kun resurssit eivät enää riitä! Ja ne ydinprosessit tulee vihdoin määrittää ja muuttaa lakia, asetuksia ja ministeriöiden ohjeita niitä vastaamaan. 8

9 Suoraa puhetta kentältä Tosiasioiden tunnustaminen TEMin yleisohjauksen ja muiden ministeriöiden ja substanssiohjauksen väliset ristiriidat ja yhteisen näkemyksen puute? Ministeriöt antavat ymmärtää, että tekevät hyvää yhteistyötä esim. tulosohjausseminaarissa , miksi se ei näy ohjauksessa eikä alueilla eli ELYissä? Tulosohjauksen tulisi keskittyä hallitusohjelmassa nostettujen tavoitteiden yhteensovittamiseen. Nykyinen menetelmä on nostanut ELY-tasoiset tavoitteet keskusteluun ja nostanut niistä ihmisten tietoisuutta, nyt tarvitaan ratkaisuja ja apuja yhteensovittamiseen, esim. Talvivaara 9

10 Lopuksi pohdintaa, mitä sitten pitäisi tehdä? Ministeriöt vastaavat valtakunnallisesti (ja kansainvälisesti), mitä maassamme saadaan aikaan Kerättävä paljon seurantatietoa, jota analysoiden voivat raportoida hallitukselle tehtäviänsä suorittamisesta. Keskitetty tiedonkeruu, palautetta ELYillekin? Kehitettävä toimintaa ja tarkistettava lainsäädäntöä ELYt kumppanina alueiden ja käytännön toimien asiantuntijoina ELYt toteuttavana viranomaisena, selkeät ohjaavien tahojen yhteiset tulosohjeet, mitä tuloskaudella tehdään ELYissä pohditaan sitten miten se tehdään! Haastavaa, kyllä, mutta tulisi ratkaista ehdottomasti ennen kuin tulosohjausta kehitetään tämän pidemmälle. 10

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011

Henkilöstöstrategia 2011 Henkilöstöstrategia 2011 Johdanto Poliisiammattikorkeakouluun perustettiin marraskuussa 2008 työryhmä laatimaan henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa. Työryhmän toimeksiantona oli luoda puitteet organisaation

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot