RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 RAKENNUSOHJE

2 RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Foamit -vaahtolasi routaeristeenä Yleistä Routamitoitus Kuormituskestävyysmitoitus 5 3. Foamit -vaahtolasi kevennysrakenteissa Yleistä Penger- ja siirtymärakenteet Rakenteiden tausta- ja alustäytöt Putkijohtorakenteet Parametrit ja mitoitus 8 4. Foamit -vaahtolasin työtekniikka ja käsiteltävyys Laadunvarmistus Foamit -työmaalla Foamit -vaahtolasin ympäristönäkökohdat 13 Liitteet: Liite 1 Kevennysmitoituksen periaatteet Liite 2 Routamitoitettu katurakenne, esimerkit 1 ja 2 Liite 3 Piharakenteen routaeristeen mitoitus Liite 4 Katurakenteen routaeristeen mitoitus Liite 5 Tierakenteen routaeristeen mitoitus Liite 6 Tierakenteen kantavuusmitoitus Juha Forsman, Miikka Hakari, Marjo Ronkainen, Janne Sikiö

3 1 1. JOHDANTO FOAMIT-vaahtolasimurskeen tuotanto perustuu Uusioaines Oy:n vuodesta 1994 lähtien harjoittamaan kierrätyslasin puhdistus- ja keräystoimintaan. Yrityksellä on Forssassa lasinpuhdistuslaitos, jonka puhdistuskapasiteetti on noin tonnia kierrätyslasia. Uuden vaahtolasitehtaan vuosittainen kapasiteetti on noin kuutiometriä. Tulevaisuudessa kapasiteettia on mahdollisuus kysynnän mukaan kasvattaa. Vaahtolasimurskeen käytöllä geotekniikassa ja talonrakennuksessa keventeenä, routaeristeenä, lämmöneristeenä, kapillaarikatkona ja kuivatuskerroksena - on Euroopassa yli 20 vuotta kestäneet perinteet. Ensimmäiset tuotetta valmistavat tehtaat Sveitsissä ja Saksassa on perustettu jo 1980-luvulla. Pohjoismaissa pisimpään vastaavaa materiaalia on valmistettu Norjassa luvulta lähtien. Sekä Norjassa että Ruotsissa vaahtolasimurske on vakiintunut suunnittelijoiden, viranomaisten, rakennuttajien ja rakentajien hyväksymäksi ja laajalti käyttämäksi tuotteeksi jo vuosia sitten. Suomessa tuotteen tuotanto ja käyttö on käynnistynyt lupaavasti. FOAMITin mahdollisimman laaja ja asiantunteva käyttö edellyttää sitä, että tuotteen valmistus- ja myyntiorganisaatio pystyy tarjoamaan asiakkailleen ja sidosryhmilleen riittävän ja monipuolisen tuen. Tämän rakennusohjeen keskeisenä tavoitteena on muodostaa perusta tälle asiakas- ja kohdekohtaiselle tuelle. FOAMITin käytön laajetessa syntyy varmasti myös uutta kokemusta ja uutta tietoa, joka tulee täydentämään tässä ohjeessa esitettyjä yleistyspäteviä suunnittelu- ja rakentamisperiaatteita. Pidämmekin tärkeänä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä jo rakennuskohteiden suunnitteluvaiheessa, jotta FOAMIT löytää suunnitelmissa oikean paikkansa. Luotamme, että hanketta rakennuttavat, suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat osapuolet näkevät tuotteen edut ja rajoitukset kokonaisuutta hyödyttävällä tavalla.

4 2 2. FOAMIT -VAAHTOLASI ROUTAERISTEENÄ 2.1 Yleistä Vaahtolasi on routimaton materiaali ja sillä on hyvä lämmöneristävyys. Vaahtolasi sopii siten hyvin tie- ja katurakenteiden sekä kenttien ja pihojen routaeristeeksi. Vaahtolasilla toteutettu routaeristys mahdollistaa usein tavanomaista ohuemman rakennepaksuuden, jolloin kaivumaiden ja rakennemateriaalien määrä vähenee, rakentaminen nopeutuu ja tarvittavien kiviainesten määrä pienenee. Päällysrakenteen rakennekerrospaksuus voi pienentyä vaahtolasin ansiosta jopa puoleen tavanomaisesta lämpöeristämättömästä rakenteesta. Vaahtolasikerroksen lämmöneristävyyden vastaavuus verrattuna luonnon maa- ja kiviaineskerrokseen on esitetty taulukossa 1. Vaahtolasin teknisiä ominaisuuksia routaeristeenä on esitetty taulukossa 2. Taulukko 1. Vaahtolasirakenteen lämmöneristävyyden vastaavuus verrattuna luonnon maa- ja kiviaineksiin (kerrospaksuudet ovat suuntaa-antavia). Kerrospaksuus Materiaali Vaahtolasi Hiekka Murske / sora Louhe 0,2 m 0,8 m 0,9 m 1,0 m 0,25 m 1,0 m 1,1 m 1,25 m 0,3 m 1,2 m 1,3 m 1,5 m Taulukko 2. Vaahtolasin teknisiä ominaisuuksia. Ominaisuus Vaihteluväli kirjallisuudessa FOAMIT Mitoitusarvot Raekoko tai mm mm Lämmönjohtavuus kuiva 0,10 0,11 W/mK 0,11 W/mK kostea 0,13 0,15 W/mK * 0,15 W/mK Lämmönjohtavuus** a i = 4 Kapillaarinen nousu mm 150 mm E-moduuli MPa 120 MPa * vesipitoisuus 25 paino-%, kuivairtotiheys kg/m 3 ** vaahtolasin vastaavuus eristävyyden kannalta (a i ) Routa on tierakenteen ympäristökuormituksista selvästi merkittävin tekijä Suomessa. Roudan kuormitusvaikutus ulottuu koko tierakenteeseen. Vaahtolasi routaeristeenä vähentää tien ja kadun ylläpitokustannuksia, koska päällysteen routavauriot vähenevät ja uudelleen päällystämisen ajankohta siirtyy myöhemmäksi. Vaahtolasirakenne kestää toistuvaa jäätymistä ja sulamista halkeilematta ja hajoamatta. Kokemusten perusteella jäätyminen ja sulaminen eivät lisää vaahtolasin vedenimua tai vähennä sen puristuslujuutta. Vaahtolasirakenteen alle ei yleensä tarvitse rakentaa tasauskerrosta (hiekka tms.) kuten esim. levymäisille eristeille (EPS, XPS). Vaahtolasirakenteessa käytetään suodatinkangasta tarvittaessa. Vaahtolasi toimii rakenteessa myös kapillaarikatkona, jolloin vesi ei pääse imeytymään pohjamaasta rakenteeseen. Routaeristeenä toimivan vaahtolasikerroksen alle tulee rakentaa vähintään 0,2 m paksu kuivatuskerros esimerkiksi hiekasta tai murskeesta. Kuivatuskerros voidaan korvata 'ylipaksulla' vaahtolasikerroksella (laskelman minimimäärä + 0,15 m)

5 Tyyppiesimerkki vaahtolasista tien routaeristeenä on esitetty kuvassa 1. Kuvassa 2 on esitetty routaeristetty piharakenne ja rakennuksen vierusta, jossa on käytetty vaahtolasia routaeristeenä. 3 Kuva 1. Vaahtolasi tie- tai katurakenteen routaeristeenä. Kuva 2. Vaahtolasi piharakenteen routaeristeenä sekä rakenteen liittyminen rakennuksen perusmuuriin. Myös lattian alla on vaahtolasia. 2.2 Routamitoitus Routaeristekerroksella rajoitetaan roudan tunkeutumista eristävän materiaalin alapuoliseen rakenteeseen. Routaeristeen mitoituksen ja suunnittelun ohjeistus vaihtelee rakenteesta riippuen: 1) Talonrakentamiseen liittyvät ulkoalueet 2) Kadut 3) Tierakenteet 4) Putkilinjat 1) Talonrakentamiseen liittyvät ulkoalueet Mm. pihoilla ja pysäköintialueilla routasuojaus mitoitetaan ohjeen Pihojen pohja- ja päällysrakenteet, Suunnittelu- ja rakentamisohjeet RIL mukaisesti. Rakennusten routasuojaus mitoitetaan ohjeen Talonrakennuksen routasuojausohjeet, Rakennustieto Oy 2007 mukaisesti. Ko. ohjeissa mitoitus esitetään tapahtuvan routateknisin laskelmin, joissa routimiskerroin eli segregaatiopotentiaali SP määritetään laboratoriossa tai suunnittelukohteessa etukäteen tehtävillä routanousumittauksilla. Ohjeessa on esitetty nomogrammit routaeristämättömän rakenteen paksuuden määrittämiseksi. Lisäksi on esitetty nomogrammit, joiden avulla määritetään routaeristetyn päällysrakenteen lämmöneristeen tarvittava lämmönvastus m r pakkasmäärän mukaan routanousuilla 50 ja 100 mm pohjamaan ollessa keskinkertaisesti routivaa tai erittäin routivaa (kaava 1). d e m r (1) jossa d e on lämmöneristeen paksuus [m] m r eristeen lämmönvastus [m 2 K/W] eristeen lämmönjohtavuus [W/Km], katso taulukko 2 Routamitoituksessa mitoittavan pakkasmäärän toistumistiheys riippuu suunniteltavasta rakenteesta. Piha-alueilla käytetään mitoituksessa yleisesti kerran 10 vuodessa toistuvaa pakkasmää-

6 rää F 10, mutta laatuluokan 1 luonnonkivilaatta-alueilla käytetään mitoituksessa kerran 50 vuodessa toistuvaa pakkasmäärää F 50 (piha-alueiden laatuluokat ja routamitoitus on esitetty ohjeen RIL taulukoissa 4.1, 5.7, 5.9 ja kuvissa ). Liitteessä 3 on esitetty pääkaupunkiseudulle sijoittuvan piharakenteen vaahtolasiroutaeristyksen mitoitusesimerkki. 2) Katu Katu tulee perustaa ja rakentaa siten, etteivät katurakenteessa tai sen alla tapahtuva maapohjan routiminen aiheuta kadun pintaan haitallista pituus- tai poikkisuuntaista epätasaisuutta (InfraRYL 2010). Katujen suunnittelu ja routamitoitus tehdään julkaisun Katu 2002, Katusuunnittelun ja rakentamisen ohjeet mukaisesti. Ohjeessa on esitetty, että roudan tunkeutumista routivaan pohjamaahan voidaan rajoittaa lämmöneristeiden avulla, jolloin lämmöneristeen paksuus lasketaan kaavan 1 mukaisesti. Katujen ja pihojen routamitoitusta on esitetty lisäksi julkaisussa Katujen ja pihojen routasuojaus, Suomen kuntaliitto, Ympäristöministeriö ja VTT Liitteessä 4 on esitetty Tampereen seudulle sijoittuvan katurakenteen vaahtolasiroutaeristyksen mitoitusesimerkki. 3) Tierakenteet Tierakenteissa vaahtolasikerroksen paksuus määritetään julkaisun Tierakenteen suunnittelu, Tiehallinto 2004 mukaisesti pohjamaan routimiskertoimen ja pakkasmäärän perusteella. Kokonaan routimattoman tierakenteen routanousu (RN lask ) lasketaan kaavalla 2. 4 RN lask ( S ai Ri 2 a2 R ai Ri ) t /100 (2) jossa RN lask on laskennallinen routanousu [mm] S mitoitusroudansyvyys [m] sijainnin tai pakkasmäärän perusteella (Tierakenteen suunnittelu, kuva 13) R i routimattoman kerroksen paksuus [mm], i on kerroksen nro a i materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta (Tierakenteen suunnittelu, taulukko 13, vaahtolasin a i taulukosta 2) t alusrakenteen routaturpoama [%] (Tierakenteen suunnittelu, taulukko 10) Liitteessä 5 on esitetty Jyväskylän seudulle sijoittuvan tierakenteen vaahtolasiroutaeristyksen mitoitusesimerkki. 4) Putkilinjat Routasuojausta vaativien putkien routasuojaus tehdään ohjeen Matalaan asennettujen putkijohtojen routasuojaus ja lämmöneristäminen, VTT Ohjeessa on esitetty putkien routasuojauksen periaatteet ja monogrammit eristepaksuuden mitoittamiseksi eri routaeristysmateriaaleilla erilaissa tapauksissa. Putkijohtojen routaeristämisestä johtuvat ympäröivän piha-alueen mahdolliset epätasaiset routanousut tasataan siirtymärakenteilla. Myös kaivojen routasuojaus- ja lämmöneristämistarpeeseen piha-alueella on kiinnitettävä huomiota.

7 5 2.3 Kuormituskestävyysmitoitus Routamitoituksen lisäksi tulee tehdä päällysrakenteen kuormituskestävyysmitoitus, joka tehdään esimerkiksi Odemarkin yhtälöllä (kaava 3) tehdyn kantavuuslaskennan avulla. Kuormitusmitoituksen lähtötiedoksi tarvitaan tavoitekantavuus, päällystekerrosten paksuus sekä pohjamaan tai penkereen kantavuus. Tie- ja piharakenteiden kantavuusmitoitus tehdään tapauskohtaisesti. EP 1 1 h 1 0,81 a 2 1 EA E 1 h 1 0,81 a 2 E E A 2 3 (3) jossa E A on mitoitettavan kerroksen alta saavutettu kantavuus [MPa] E P mitoitettavan kerroksen päältä saavutettu kantavuus [MPa] E mitoitettavan kerroksen materiaalin E-moduuli [MPa] h mitoitettavan kerroksen paksuus [m] Sitomattoman kerroksen E-moduuli on enintään 6*E A ja sidottujen enintään n*e A, missä kerroin n saadaan julkaisusta Tietoa tiensuunnitteluun 71. Bitumilla sidotut kerrokset, joiden E 1500 MPa, lasketaan yhtenä kerroksena, jonka muduuliksi lasketaan osakerrosten moduulien paksuuksilla painotettu keskiarvo. Katujen päällysrakenteiden käytännön suunnittelua varten on eri katuluokille määritetty normaalipäällysrakenteet pohjamaan kantavuudesta riippuen. Perusratkaisut perustuvat pelkästään kantavuusmitoitukseen. Nämä normaalipäällysrakenteet on esitetty julkaisuissa InfraRYL 2010 ja Katu Mikäli pohjamaa on routivaa, tulee päällysrakenteen kokonaispaksuuden riittävyys varmistaa mitoituspakkasmäärän ja sallitun routanousun perusteella. Päällysrakenteen poiketessa normaalipäällysrakenteesta, tehdään rakenteen mitoitus Odemarkin yhtälöllä käyttäen julkaisuissa Katu 2002 esitettyjä rakennekerrosten E-moduuleja. Liitteessä 6 on esitetty Jyväskylän seudulle sijoittuvan tierakenteen kantavuusmitoitusesimerkki. Vaahtolasirakennetta ei ole suositeltavaa altistaa yli 100 kpa dynaamiselle kuormitukselle. Mikäli liikennemäärät ovat suuria (> 3,5 milj. akselia), kuten esimerkiksi valtateillä, on vastaava arvo 50 kpa [Sintef 2010]. Suurin sallittu staattinen kuorma on noin kpa ja liikennemäärien ollessa suuria 50 kpa. Käytännössä kuitenkin määrääväksi tekijäksi yleensä muodostuvat rakenteen suurimmat sallitut muodonmuutokset.

8 6 3. FOAMIT -VAAHTOLASI KEVENNYSRAKENTEISSA 3.1 Yleistä Kevennysrakenteen tarkoitus on vähentää maarakenteista kohdistuvaa kuormaa pohjamaahan sekä ympäristön muihin rakenteisiin. Kevennysrakenteessa osa luonnon maa- ja kiviaineksista korvataan kevyemmällä materiaalilla, kuten vaahtolasilla. Kuivan vaahtolasin tilavuuspaino on noin kymmenesosa tavanomaisesti käytetyn maa- ja kiviaineksen tilavuuspainosta. Vaahtolasin kevennysmitoituksessa ja rakennussuunnitelmassa on esitettävä kevennysrakenteen sijainti, laajuus sekä kerrospaksuus. Mitoituksessa otetaan huomioon, että: maaperän ja maarakenteen vakavuus (stabiliteetti) on riittävä, kokonaispainumat pysyvät sallituissa rajoissa, maanpaine ei kohdistu muihin rakenteisiin liian suurena ja nostevoima ei murra rakennetta, mikäli vesi pääsee nousemaan rakenteeseen. Vaahtolasilla on kulmikas raemuoto ja suuri kitkakulma, jotka mahdollistavat rakentamisen melko jyrkillä luiskakaltevuuksilla. Vaahtolasilla kevennetyissä rakenteissa kunnallisteniikan korjausja muutostöiden suorittaminen on myös helppoa, koska vaahtolasirakenne pysyy kaivannossa purkautumatta muodossaan. Vaahtolasi säilyttää kevenneominaisuutensa siten, että rakenne on suunniteltavissa vähintään 50 vuodeksi. 3.2 Penger- ja siirtymärakenteet Vaahtolasia käytetään liikennealueiden kevyenä pengertäyttömateriaalina (mm. kadut, tiet, satama-alueet, siltapenkereet ja rumpujen taustatäytöt). Kevennysrakenteen paksuus vaihtelee tyypillisesti välillä 0,5-2,0 m. Norjassa on toteutettu vaahtolasilla jopa 4 m paksuja pengerrakenteita. Tyyppiesimerkki vaahtolasilla toteutetusta tiepenkereen kevennysrakenteesta (osittaiskevennys) on esitetty kuvassa 4 ja kevennysrakenteen ja pilaristabiloinnin yhdistelmästä korkeana penkereenä kuvassa 5. Vaahtolasin sisäistä kitkakulmaa voidaan verrata murskeisiin. Kevennyksen luiskat voidaan rakentaa kaltevuuteen 1:1 tai loivempana riippuen mm. luiskan korkeudesta, luiskan yläpuolisista kuormista, pohjamaan lujuudesta. Rakentamisvaiheessa vaahtolasikerroksen reunoille ei tarvita tukipenkereitä. Luiskassa vaahtolasikerros suojataan vähintään 0,5 m paksulla maakerroksella. Mikäli vaahtolasirakenteeseen pääsee ajoittain vettä, on luiskamateriaaliksi valittava riittävän vedenläpäisevä materiaali tai rakennettava vettä läpäiseviä aukkoja noin 30 m välein. Kuva 4. Vaahtolasi tiepenkereen kevennysmateriaalina.

9 7 Kuva 5. Vaahtolasi korkean penkereen kevyenä pengertäyttönä pilaristabiloidun pohjamaan päällä (harvennettu pilariväli). Siirtymärakenteilla tasataan painumaeroja, mikäli pohjaolosuhteet tai maapohjalle tulevat kuormitukset muuttuvat voimakkaasti lyhyellä matkalla. Siirtymärakenteen paksuus mitoitetaan siten, että siirtymäkiilan ohuemmassa päässä painuma vastaa keventämättömän penkereen painumaa ja kevennyskiilan paksummassa päässä painumia ei tapahdu. Vaahtolasisen siirtymäkiilan periaate on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Vaahtolasista rakennettu siirtymäkiila. 3.3 Rakenteiden tausta- ja alustäytöt Ahtaat rakennuspaikat pakottavat usein etsimään vaihtoehtoja perinteiselle luiskatulle penkereelle. Luiskatun penkereen sijasta päädytään usein käyttämään tukimuurirakennetta. Tukimuurirakenteen taustatäytön tekeminen kevyellä vaahtolasilla mahdollistaa tehokkaan tilankäytön sekä kevyemmän tukimuurirakenteen. Vaahtolasilla toteutetun taustatäytön vaakasuora maanpaine on vain noin % luonnon maa- ja kiviaineksella tehdyn täytön aiheuttamasta maanpaineesta riippuen mm. vaahtolasikerroksen päälle asennettavan kitkamaakerroksen paksuudesta ja pintakuorman suuruudesta. Vaahtolasi tukimuurirakenteen kevyenä taustatäyttönä on esitetty kuvassa 7.

10 8 Kuva 7. Vaahtolasi tukimuurin kevyenä taustatäyttönä. 3.4 Putkijohtorakenteet Putkijohtolinjojen rakentaminen pehmeikölle risteävän tien tai kadun poikki johtaa usein epätasaiseen painumaan. Vaahtolasilla toteutettu putkikaivannon täyttö tasaa painumia, vähentää kunnossapitotarvetta ja pidentää rakenteen käyttöikää. Vaahtolasia voidaan käyttää katurakenteen kunnallistekniikan yhteydessä, mikä ei useinakaan ole mahdollista muiden kevennysmateriaalien (esim. kevytsora) kanssa. Tarvittaessa vaahtolasirakenne ympäröidään suodatinkankaalla. Vaahtolasi osana putkikaivannon täyttömateriaalia on esitetty kuvassa 8. Kuva 8. Vaahtolasi putkikaivannon täyttömateriaalina. 3.5 Parametrit ja mitoitus Vaahtolasin kevennysmitoituksessa tarvittavia teknisiä ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3. Tarvittaessa materiaalin mitoitusarvot varmistetaan valmistajalta. Kevennysmitoituksessa on otettava huomioon vaahtolasin ominaisuus imeä vettä rakeisiin. Vaahtolasin tilavuuspainon on arvioitu kasvavan kg/m 3 (15 25 paino-%) tierakenteessa neljän vuoden aikana [SGI 2008]. Vaahtolasin rakeisuudessa tapahtuu hienonemista tiivistyksen aiheuttaman murskautumisen johdosta. Tiivistyksen vaikutus vaahtolasin rakeisuuskäyrään on esitetty kuvassa 9. Vaahtolasin vedenläpäisevyyden voidaan raekokojakauman ja raemuodon perusteella arvioida olevan verrattavissa murskeeseen tai soraan. Vedenläpäisevyys on arviolta noin k 10-1 m/s [SGI 2008]. Vaahtolasikevennysrakenteet mitoitetaan käyttäen Eurokoodia (mm. tiet, radat ja talot) tai käyttäen aikaisempaa suomalaista ohjeistusta (PRO, Katu 2002), jolloin kohteet ovat mm. kadut ja kunnallistekniikan maarakenteet. Mikäli mitoitusta ei tehdä Eurokoodin mukaisesti, käytetään mitoituksessa taulukon 3 mitoitusarvoja. Mikäli mitoitus tehdään Eurokoodin mukaisesti, käytetään taulukon mitoitusarvot-sarakkeen arvoja vaahtolasin ominaisarvoina täydennettyinä muussa ohjeistuksessa esitetyillä varmuuskertoimilla (Eurokoodi 7 ja LVM:n kansallisen liitteen soveltamisohje NCCi 7 tai muu suunnittelukohteeseen soveltuva ohje).

11 Läpäisy Vaahtolasirakenteiden mitoituksessa on huomioitava suunnittelukohteen kohdekohtaiset erityispiirteet. Suunnittelun ja mitoituksen periaatteet on esitetty liitteessä 1. Vaahtolasin soveltuvuus käyttökohteeseen selvitetään suunnitteluvaiheessa. Taulukko 3. Vaahtolasin teknisiä ominaisuuksia. Ominaisuus Vaihteluväli kirjallisuudessa FOAMIT Mitoitusarvot Raekoko / mm mm Tiheys (irtokuiva) kg/m ± 10 kg/m 3 Tiheys (kuiva, tiivistetty)* kg/m kg/m 3 Tiheys (kostea, pitkäaikaisesti kg/m kg/m 3 tierakenteessa) Tiheys, pitkäaikaisesti veden alla 600 kg/m 3 (<1 vuosi) Tiheys, 1000 kg/m 3 pysyvästi veden alla Tilavuuspaino 4 kn/m 3 (nostemitoitus) Tilavuuspaino 10 kn/m 3 (pysyvästi veden alla) Kitkakulma ph-arvo 10 Tiivistyskerroin 1,10 **Vedenimeytyminen Lyhytaikainen (4 vk) Pitkäaikainen (52 68 vk) Puristuslujuus 10 %:n kokoonpuristuma paino-% paino-% 20 %:n kokoonpuristuma 0,77 0,92 MPa * tiheys riippuu tavoitetiiviydestä ** näyte vesiupotuksessa 60 paino-% 0,34 MPa 9 FOAMIT-vaahtolasi RAKEISUUS SAVI SILTTI HIEKKA SORA 100 % 0,0002 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0, % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0,0002 0,0006 0,002 0,006 0,02 0,063 0,125 0,25 0, ,5 63 Raekoko [ mm ] Vaahtolasi (löyhä) Tiivistetty 1.25 x Kuva 9. FOAMIT -vaahtolasin raekokojakauma ennen ja jälkeen tiivistyksen (tiivistyskerroin 1,25).

12 10 4. FOAMIT -VAAHTOLASIN TYÖTEKNIIKKA JA KÄSITEL- TÄVYYS Vaahtolasi on rakennustyön aikana helposti käsiteltävä materiaali murskemaisen särmikkään muotonsa ansiosta. Vaahtolasi ei vaadi tiivistyäkseen optimivesipitoisuutta, vaan se on rakennettavissa niin kuivana kuin kosteanakin (pölyämisriski huomioitava kuivana). Vaahtolasikerroksen levittämiseen ja tiivistämiseen käytetään tavanomaista maarakennuskalustoa. Levitys on toteutettavissa esim. tela-alustaisella kaivinkoneella ja esitiivistys kaivinkoneen teloilla tai tärylevyllä taulukossa 4 esitetyn mukaisesti. Esitiivistys vaahtolasin päältä tulee tehdä huolellisesti, jotta kerroksesta tulee tasainen. Esitiivistykseen jälkeen voidaan havaita vähäistä rakeiden rikkoutumista kerroksen pinnassa, mutta siitä ei ole haittaa rakenteelle. Tiivistystyön aiheuttama painuma otetaan huomioon ennakkokorotuksella vaahtolasia levitettäessä. Ennakkokorotus on rakenteesta ja tavoitetiiviydestä riippuen 10-25% tiivistämättömän vaahtolasikerroksen paksuudesta. Ennen esitiivistystä on heikosti kantavalle pohjamaalle rakennettaessa huolehdittava siitä, että alimman tiivistyskerroksen paksuus on riittävä, jotta ei aiheutettaisi pohjamaan häiriintymistä. Varsinainen tiivistys tehdään noin mm (#0/32 tai #0/63 mm) paksun murskekerroksen päältä käyttäen täryjyrää (1- tai 2-valssinen). Tiivistyskaluston sekä yliajokertojen valinnassa on otettava huomioon vaahtolasikerroksen paksuus sekä pohjamaan kantavuus. Itse mittaavien jyrien toimivuudesta vaahtolasikerroksen tiivistämistuloksen mittaamiseksi ei ole tietoa. Tiivistämisen jälkeen rakennetaan muut vaahtolasin yläpuoliset päällysrakennekerrokset. Tiivistäminen täryvalssijyrällä suoraan vaahtolasikerroksen päältä ei ole kokemusten perusteella suositeltavaa. Liikennekuorman kevyesti kuormittamissa tai kuormittamattomissa rakenteissa (esim. meluvalli), joissa tiivistyskerroin on pieni ( 1,15), voidaan varsinainen tiivistys jättää tekemättä, koska riittävä tiivistysvaatimus saavutetaan jo esitiivistyksellä. Esimerkki vaahtolasin levitys- ja tiivistystavoista on esitetty kuvissa Vaahtolasin käyttö maarakentamisessa ei välttämättä edellytä suodatinkankaan käyttöä vaahtolasin ja yläpuolisen kerroksen välissä. Suodatinkangasta käytetään, jos rakenteessa on tarpeen erottaa vaahtolasikerros muista materiaaleista. Pohjamaan hienorakeinen maa-aines ja vaahtolasi erotetaan toisistaan suodatinkankaalla. Suodatinkankaan käyttöluokka valitaan kiviaineksen raekoon, olosuhteiden ja pohjamaan perusteella. Vaahtolasin emäksisyyden takia on käytettävä polypropeenista valmistettua suodatinkangasta (mm. polyesteristä valmistettu suodatinkangas ei sovellu). Kuiva vaahtolasi pölyää hieman rakennettaessa. Pölyäminen voidaan estää materiaalin kastelulla. Vaahtolasikerros ei purkaannu uudelleenkaivuun yhteydessä. Mikäli rakennetun vaahtolasikerroksen lävitse tehdään myöhemmin sähkö- tai vesijohtotöiden vuoksi kaivutöitä, on erottelevasti kaivettu vaahtolasi käytettävissä rakenteessa uudelleen. Vaahtolasia ei saa korvata tällaisten töiden yhteydessä lämmönjohtavuudeltaan tai painoltaan (painuvalla ja/tai routivalla pohjamaalla) poikkeavalla materiaalilla. Vaahtolasi tiivistetään rakenteen käyttötarkoituksen vaatimaan tiiveyteen. Tiivistyskerroin vaihtelee tavallisesti välillä 1,10 1,25 ja se kuvaa tiivistämättömän ja tiivistetyn kerrospaksuuden suhdetta. Tiivistyslaitteen pohjapaine valitaan huomioiden vaahtolasin puristuskestävyys ja kokoonpuristuvuus. Vaahtolasista rakennettavat kevennys- ja routasuojausrakenteet tiivistetään taulukossa 4 esitetysti.

13 11 Taulukko 4. Vaahtolasirakenteen esitiivistys. Kevennysrakenne Routasuojausrakenne (tie, katu, tms. liikennealue) Tela-alustainen työkone (pohjapaine kpa) (pohjapaine kpa) Maksimi kerrospaksuus (ennen tiivistystä) 0,9 m 0,6 m Yliajokerrat 2 2 Tärylevy kg kg Kerrospaksuus (ennen tiivistystä) 0,6 m 0,4 m Yliajokerrat 2 2 Lopullinen tiivistyskerroin (suositus) 1,20 1,25 Kuva 10. Vaahtolasin levitys ja esitiivistys. Kuva 11. Vaahtolasin tiivistys mm paksun murskekerroksen päältä.

14 12 5. LAADUNVARMISTUS FOAMIT -TYÖMAALLA Vaatimukset työmaalla tehtävälle laadunvarmistukselle määräytyvät kohteen käyttötarkoituksen ja vaativuuden mukaan. Suurempi vaadittu tiiviysaste tarkoittaa yleensä tarkempaa ja huolellisempaa laadunvalvontaa ja -varmistusta. Vaahtolasikerroksen paksuutta seurataan kerroksen ylä- ja alapuolelta tehtävin mittauksin. Vaahtolasirakenteen tiiveyden laadunvarmistus toteutetaan materiaalin menekkitarkastelulla sekä työmenetelmätarkkailulla. Vaahtolasikerroksen toteutunut moduuli tarkistetaan kantavuusmittauksin, jotka tehdään tiivistämisen jälkeen vaahtolasikerroksen päälle rakennetun murskekerroksen päältä. Rakennuspohjan (leikattu maanpinta, kitkamaakerros, tms.) pinta mitataan ennen vaahtolasikerroksen asentamista mitatulle pinnalle ja yläpinta vaahtolasikerroksen esitiivistyksen jälkeen (esim. tierakenne 20 m välein ja rakenteen päiden kohdalta). Toimitetun vaahtolasin määrä (m 3 ) jaetaan mittaustuloksista lasketulla rakenteen tilavuudella, jolloin saadaan vaahtolasikerroksen tiivistymiskerroin, kun tiedetään toimitetun vaahtolasin tiheys löyhänä. Saatua laskennallista tiivistymiskerrointa verrataan suunniteltuun (esim. 1,15 1,25) tiivistymiskertoimeen. Tiivistymiskertoimen tulee suoraan vaahtolasikerroksen päältä laskettuna olla vähintään suunnitelmissa esitetty lopullinen tiiviysaste -0,05. Lopullinen tiiviys saavutetaan murskekerroksen päältä tehdyn varsinaisen tiivistyksen jälkeen. Laskelmissa on otettava huomioon vaahtolasin vesipitoisuus. Kevennys- ja routaeristysrakenteissa on huomioitava, että pehmeä pohjamaa voi vaikeuttaa luotettavaa tilavuustarkastelua ja toteutuneen kerrospaksuuden mittaamista (pehmeä pohjamaa saattaa painua pohjan pinnan ja vaahtolasin yläpinnan mittausten välillä). Näiden vaikutus on pehmeällä pohjamaalla pyrittävä arvioimaan. Suoraan vaahtolasikerroksen päältä tehdyt perinteiset tiheys- ja tiiviysmittaukset (tähänastisen kokemuksen mukaan säteilymittalaite (Troxler) tai volymetri) eivät sovellu vaahtolasikerroksen laadunvalvontaan. Kuitenkin jo ohuenkin tiivistyskerroksen päältä voidaan tehdä kantavuusmittauksia, joiden avulla mm. vaahtolasikerroksen toteutunut moduuli saadaan selville takaisin laskemalla.

15 13 6. FOAMIT -VAAHTOLASIN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT Vaahtolasi on teollisesti valmistettu tuote, jonka raaka-aineena on jauhettu kierrätyslasi. Lasijauhe kuumennetaan noin 900 C:een jatkuvatoimisessa tasouunissa ja vaahdotetaan vaahdotusaineen avulla. Vaahdotuksen jälkeen vaahtolasi jäähdytetään, jolloin se hajoaa murskemaisiksi kappaleiksi. Raaka-aineena käytettävä kierrätyslasi puhdistetaan Uusioaines Oy:n lasinpuhdistuslaitoksella. Prosessi poistaa tehokkaasti lasinkeräykseen kuulumattomat metallit ym. muut epäpuhtaudet raaka-aineesta. Vaahtolasi on palamaton keraaminen materiaali ja kestää tavallisia kemiallisia aineita, joita kaduilla ja teillä tavanomaisesti esiintyy (mm. öljytuotteet ja tiesuola). Vaahtolasi on lievästi emäksistä (ph noin 10). Tuotannon alkaessa v on käynnistetty tutkimukset FOAMIT-tuotteen CE-merkinnän hankkimiseksi kevytkiviainesstandardin (SFS-EN ) mukaisesti sidottuihin ja sitomattomiin käyttötarkoituksiin. Tuotteen CE-merkinnässä huomioidaan teknisen testauksen ja lisäksi tuotteen ominaisuudet puhtauden, terveyden ja ympäristön kannalta. CE-merkinnän vaatimustenmukaisuus edellyttää jatkuvaa laaduntarkkailua ja seurantamittauksia tuotteen valmistuksen aikana. FOAMIT-tuotteen CE-merkintäoikeus pyritään saamaan valmiiksi kesällä Vaahtolasirakenteiset ratkaisut säästävät kiviainesten ja muiden maarakennusmateriaalien käyttöä mm. perinteistä rakennetta ohuempien kokonaisrakennepaksuuksien vuoksi. Rakenteen lämmöneristävyyden seurauksena teiden ja katujen routavauriot vähenevät ja rakenteiden parantamis- ja päällystystoimenpiteiden tarve pienenee. Kierrätyslasin käyttö raaka-aineena säästää luonnon kiviainesvaroja. Kevyen materiaalin käyttäminen vähentää kuljetusten ja niihin käytettävän polttoaineen tarvetta, jolloin kuljetusten aiheuttamat päästöt vähenevät.

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN

RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN RAKENNUSOHJE KOEKÄYTTÖÖN SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Foamit -vaahtolasi routaeristeenä 2 2.1 Yleistä 2 2.2 Routamitoitus 3 2.3 Kuormituskestävyysmitoitus 5 3. Foamit -vaahtolasi kevennysrakenteissa

Lisätiedot

Vaahtolasimurske rakentamisessa

Vaahtolasimurske rakentamisessa Vaahtolasimurske rakentamisessa Jarmo Pekkala, diplomi-insinööri Myyntipäällikkö, Uusioaines Oy jarmo.pekkala@uusioaines.com Vaahtolasimurske on lasista valmistettua kevytkiviainesta. Sitä käytetään rakentamisessa

Lisätiedot

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet

1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Vaahtolasimurskepenkereet

Vaahtolasimurskepenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 181145 Vaahtolasimurskepenkereet Määrämittausohje 1811. 181145.1 Vaahtolasimurskepenkereen materiaalit 181145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen materiaalit, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ

OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ 1 2 1. Johdanto OKTO eriste on sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdytyksellä valmistettu CE merkinnän mukainen kiviainesmateriaali. Rakeisuudeltaan se

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN Vaahtolasimurske - täyttää kevyesti Sisältö 1. Johdanto 3 2. Ominaisuudet 2.1 Rakeisuus 4 2.2 Mitoitusparametrit 5 3. Käyttökohteita 7 3.1 Penger- ja siirtymärakenteet

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN Vaahtolasimurske - täyttää kevyesti Sisältö 1. Johdanto 3 2. Ominaisuudet 2.1 Rakeisuus 4 2.2 Mitoitusparametrit 5 3. Käyttökohteita 7 3.1 Penger- ja siirtymärakenteet

Lisätiedot

K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä.

K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä. Terästeollisuuden kuonatuotteista uusiomateriaaleja rakentamisen tarpeisiin K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä. Morenia Oy on Metsähallitus-konsernin tytäryhtiö. www.morenia.fi

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN

SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN SUUNNITTELUOHJE INFRARAKENTAMISEEN Vaahtolasimurske - täyttää kevyesti Sisältö 1. Johdanto 3 2. Ominaisuudet 2.1 Rakeisuus 4 2.2 Mitoitusparametrit 5 3. Käyttökohteita 7 3.1 Penger- ja siirtymärakenteet

Lisätiedot

XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA

XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA XPS-LEVYN SOVELTUVUUS PEHMEIKÖLLE PERUSTETUN KADUN PÄÄLLYSRAKENTEESSA 1 DIPLOMITYÖ 2 ESITYKSEN RUNKO Työn tausta ja tavoitteet Päällysrakenteen mitoituksen periaatteet Mitä tehtiin Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Maalle pengerretyt louhepenkereet

Maalle pengerretyt louhepenkereet InfraRYL, Päivitys 23.8.2017 / KM 1 181121 Maalle pengerretyt louhepenkereet Määrämittausohje 1811. 181121.1 Maalle pengerretyn louhepenkereen materiaalit Louhetäyttö rakennetaan sekarakeisesta louheesta,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI

LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI Vastaanottaja Loviisan kaupunki, vesiliikelaitos Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 31.5.2010 Viite 82130218 LOVIISAN KAUPUNKI, VESILIIKELAITOS UUSI VESITORNI RAKENNETTAVUUSSELVITYS LOVIISAN

Lisätiedot

fill-r SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA

fill-r SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA www.fill-r.fi info@fill-r.fi SMARTERTHANROCK.FI Kölkynvuorentie 8 44500 Viitasaari Finland SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA

Lisätiedot

VAAHTOLASI Ympäristöystävällistä eristemateriaalia kierrätyslasista

VAAHTOLASI Ympäristöystävällistä eristemateriaalia kierrätyslasista VAAHTOLASI Ympäristöystävällistä eristemateriaalia kierrätyslasista www.uusioaines.com VAAHTOLASI n Vaahtolasimurske Uusioaines Oy aloitti Foamit -vaahtolasimurskeen valmistuksen vuoden 2011 alussa. Tehdas

Lisätiedot

Kevennysrakenteiden suunnittelu

Kevennysrakenteiden suunnittelu 05 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Kevennysrakenteiden suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 9.3.2011 5 Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston ohjeita 5/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

RIL 261-2013. Routasuojaus. rakennukset ja infrarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

RIL 261-2013. Routasuojaus. rakennukset ja infrarakenteet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry RIL 261-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Routasuojaus rakennukset ja infrarakenteet RIL 261-2013 3 Alkusanat Suomen olosuhteissa pakkanen ja routa ovat vuosittain toistuvia ilmiöitä, joiden

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS puh 08 55 2.8.2011 Toripiha 1 85500 Nivala NIVALAN KAUPUNKI KEVYEN LIIKENTEEN SILLAT MALISJOKI KESKUSTASSA NIVALA 1. TEHTÄVÄ 2 2. TUTKIMUKSET. TUTKIMUSTULOKSET. PERUSTAMINEN

Lisätiedot

KEVYTSORAN ASENTAMINEN

KEVYTSORAN ASENTAMINEN 20/12/2018 KEVYTSORAN ASENTAMINEN Työmaavalmistelut Ennen kevytsoran toimitusta tulee tehdä tarvittava kevennyskaivu ja/tai rakentaa alin tukipenger. Mikäli alueelle ei tehdä kevennyskaivua, on tehtävä

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019

KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019 KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019 Leca-sora on kevyttä, kestävää ja lämpöä eristävää sekä rakeisuudeltaan ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan kitkamaan tyyppistä materiaalia. Kevytsoran keveydestä

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

SUUNNITTELU LAUKKA OY

SUUNNITTELU LAUKKA OY 1 SUUNNITTELU LAUKKA OY POHJATUTKIMUS www.rakenne.fi 28.5.2017 Toripiha 1 85500 Nivala PALVELUKESKUS HETA HOIVAKOTI RATAKATU 8100 YLIVIESKA 1. TEHTÄVÄ 2 Suunnittelu Laukka Oy on Palvelukeskus Hetan toimeksiannosta

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

Rudus Oy. Pohjatuhkaohje

Rudus Oy. Pohjatuhkaohje Rudus Oy Pohjatuhkaohje Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1/2008 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Pohjatuhkat... 4 2.1 Pohjatuhkan synty... 4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset... 4 2.3 Ympäristökelpoisuus

Lisätiedot

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Käytettäessä Leca -kevytsoraa painumien vähentämiseksi tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 20/12/2018 PAINUMAT Leca -kevytsora tarjoaa suuria etuja, kun täytyy ratkaista painumiin liittyviä ongelmia. Se tarjoaa tehokkaat ratkaisut tehokkaalla ja nopealla rakentamisella ja matalilla kustannuksilla.

Lisätiedot

Maa- ja tienrakennustuotteet

Maa- ja tienrakennustuotteet Maa- ja tienrakennustuotteet Masuunihiekka, MaHk Hyvä lämmöneristyskyky ja kantavuus, minkä vuoksi masuunihiekalla tehdyt rakenteet voidaan tehdä normaalia ohuemmiksi. Tehtyjen rakenteiden kantavuus lisääntyy

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI

PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI 1/4 PERUSTAMISTAPASELVITYS / MAAPERÄTUTKIMUSRAPORTTI Lumijoen kunta Lumijoki, Rantakylä, kortteli 150, tontti 3 RMPService Oy Voikukkatie 14 C 90580 Oulu p. 050 4699640 email: ismo.immonen@rmpservice.fi

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA

TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA TAUSTAA Voimalaitostuhkien hyötykäyttömahdollisuudet maarakentamisessa ovat laajentuneet 2000-luvun aikana teknologian,

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Rudus Oy. Lentotuhkaohje

Rudus Oy. Lentotuhkaohje Rudus Oy Lentotuhkaohje Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1/2008 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Lentotuhkat...4 2.1 Lentotuhkan synty...4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset...4 2.3 Ympäristökelpoisuus

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

BETONIMURSKEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA

BETONIMURSKEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA BETONIMURSKEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA SUUNNITTELUN JA RAKENNUTTAMISEN NÄKÖKULMASTA SISÄLTÖ 1. Historia 2. Soveltuvuus ja käyttökohteet 3. Ohjeet 4. Parametrit 5. Työselostus Betonituoteteollisuusta

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä

Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä Katujen ja pihojen routasuojaus EPS-routaeristeillä Muoviteollisuus ry EPS-rakennuseristeteollisuus VTT Routaeristetty katurakenne Ajorata Tukikerros >500 mm >300 mm Geotekstiili Routa EPS 200 Routiva

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000 mm. Suuremmilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Kirsi Koivisto, Ramboll Finland Oy SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI JA MELUN LEVIÄMINEN Kivikko

Lisätiedot

CleanExport. Jussi Parkkali Toimitusjohtaja.

CleanExport. Jussi Parkkali Toimitusjohtaja. CleanExport Jussi Parkkali Toimitusjohtaja www.uusioaines.com www.foamit.fi Perheyritys / Stenberg, perustettu 1994 Ensimmäinen lasinpuhdistuslaitos 1995 Uusi lasinpuhdistuslaitos 2010 Lasinpuhdistuskapasiteetti

Lisätiedot

Sinkityt profiloidut Teräsputket

Sinkityt profiloidut Teräsputket Teräsputket Sinkityt profiloidut Teräsputket MATERIAALIT Teräsputkien materiaalina käytetään kuumasinkittyä terästä G, AZ185 tai G1000, kun sisähalkaisija on pienempi kuin 2000. Suureilla halkaisijoilla,

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

21210 Jakavat kerrokset. 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa.

21210 Jakavat kerrokset. 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. 1 21210 Jakavat kerrokset 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. Kuva 21210:K2. Jakavan kerroksen leveys katurakenteessa. 21210.1.2 Jakavan kerroksen

Lisätiedot

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa. 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa. 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit 1/7 21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit 21220.1.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

RAK Computational Geotechnics

RAK Computational Geotechnics Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 2: Settlements Given

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus

Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORVOON KAUPUNKI Carlanderin kaava-alueen lisätutkimukset ja perustamistapaohjeistus Perustamistapaohjeistus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23323 Perustamistapaohjeistus

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Raasakan voimalaitoksen kalatie Raasakan voimalan silta 9110 Ii SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt

Lisätiedot

Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen

Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 14.1.25 1. TYLT: Penger- ja kerrosrakenteet, TIEH 2217-v-4, sivut 7-8 2. TYLT: Murskaustyöt, TIEL 221289-98, sivut 18-2 3. Rakenteilla

Lisätiedot

Väyläviraston materiaalihyväksyntä

Väyläviraston materiaalihyväksyntä Väyläviraston materiaalihyväksyntä Kari Lehtonen 28.3.2019 Väyläviraston materiaalihyväksyntä, esityksen sisältö 1. Miten materiaalihyväksyntää kehitetään? 2. Materiaalihyväksynnän tarkoitus 3. Hyväksyntämenettelyn

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje

Leca-routasuojaus Suunnitteluohje Leca-routasuojaus Suunnitteluohje 3-20 1.1.2005 Korvaa esitteen 5-22 / 30.9.2003 www.maxit.fi Leca-sora routasuojausohje 1. Leca-sora routahaittojen estäjänä... 3 2. Leca-soran ja Leca-betonin ominaisuudet

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

MAA- JA TIENRAKENNUSTUOTTEET

MAA- JA TIENRAKENNUSTUOTTEET A part of SSAB MAA- JA TIENRAKENNUSTUOTTEET Masuunihiekka, MaHk Hyvä lämmöneristyskyky ja kantavuus, minkä vuoksi masuunihiekalla tehdyt rakenteet voidaan tehdä normaalia ohuemmiksi. Tehtyjen rakenteiden

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

EMILIA KÖYLIJÄRVI VAAHTOLASIMURSKEEN KÄYTTÖ MAA- JA POHJARAKENTAMISESSA. Diplomityö

EMILIA KÖYLIJÄRVI VAAHTOLASIMURSKEEN KÄYTTÖ MAA- JA POHJARAKENTAMISESSA. Diplomityö EMILIA KÖYLIJÄRVI VAAHTOLASIMURSKEEN KÄYTTÖ MAA- JA POHJARAKENTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS

TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 18 Espoo, 3.12.2001 TIERAKENTEEN ROUTAMITOITUS Seppo Saarelainen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 1 Alkusanat Tien pohja-

Lisätiedot

SANTTU KUISMA VAAHTOLASIMURSKEEN HYÖDYNTÄMINEN KEVENNYSRA- KENTEISSA JA ROUTAERISTEENÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ

SANTTU KUISMA VAAHTOLASIMURSKEEN HYÖDYNTÄMINEN KEVENNYSRA- KENTEISSA JA ROUTAERISTEENÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ SANTTU KUISMA VAAHTOLASIMURSKEEN HYÖDYNTÄMINEN KEVENNYSRA- KENTEISSA JA ROUTAERISTEENÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: Professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Bender L- ja T-tuet

ASENNUSOHJE. Bender L- ja T-tuet Vakiovalmisteisissa Benders tukimuurielementeissä on harmaa telattu pinta. Valikoimassamme on myös sileäpintaisia, graafisesti pintamuotoiltuja tai matriisiin valettuja malleja. Elementit valmistetaan

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS

UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Kivikorit Asennusohje Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Asennusohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä asennusohje on ohjeellinen, eikä

Lisätiedot

Haka 18:72 rakennettavuusselvitys

Haka 18:72 rakennettavuusselvitys MUONION KUNTA Haka 18:72 rakennettavuusselvitys Rakennettavuusselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28407P001 Rakennettavuusselvitys 1 (7) N.Lahdenperä, C.Kravvaritis Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET. J. Forsman / Ramboll Finland Oy

UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET. J. Forsman / Ramboll Finland Oy UUSIOMAARAKENTAMISEN OHJEET J. Forsman / Ramboll Finland Oy SISÄLTÖ: 1. UUMA2 lähtökohta 2013 2. Uusiomaarakentamisessa sovellettavia ohjeita 3. Ohjeiden sisältöesimerkkejä 4. UUMA2-käsikirjasto 2 Ohjeryhmän

Lisätiedot

Kevennysrakenteen suunnittelu ja toteuttaminen tierakenteessa

Kevennysrakenteen suunnittelu ja toteuttaminen tierakenteessa Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Infratekniikka, Maa- ja kalliorakentaminen Tommi Nororaita Kevennysrakenteen suunnittelu ja toteuttaminen tierakenteessa

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys

Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys Liikelaitos Oulun Tilakeskus Kiilakiventie 1 1.2.2016 90250 OULU Liikelaitos Oulun Tilakeskus Salonpään koulun B-osan pohjatutkimus ja perustamistapaesitys Oulunsalo Liikelaitos Oulun Tilakeskus SISÄLLYS

Lisätiedot

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 21.11.2014 Työnumero 140107 LEPOMOISIO-HUOVIN ALUEEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkalan kunta Pirkkala ESPOO Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 779 TAMPERE Satakunnankatu 23

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita

Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrengasmateriaalien ominaisuuksia, etuja ja hyödyntämiskohteita Kierrätysrenkaan hyödyntäminen Kaatopaikkarakenteet Kuivatusrakenteet Kaatopaikkojen pintarakenteiden kaasunkeräysrakenteet ja järjestelmät

Lisätiedot

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto

Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI/TILAKESKUS Notkopuiston päiväkodin laajennuksen perustamistapalausunto 1 (6) Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 POHJASUHTEET... 3 2.1 Maaperä... 3 2.2 Pohjavesi... 3 3 POHJARAKENNUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Betoroc -murskeohje 06/2015. Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun

Betoroc -murskeohje 06/2015. Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun Betoroc -murskeohje 06/2015 Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Betoroc-murskeet... 4 2.1 Betoroc-murskeiden luokitus... 4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset...

Lisätiedot

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas

Perustukset ja pohjarakenteet. Lauri Salokangas Perustukset ja pohjarakenteet Lauri Salokangas 1. Pohja- ja maarakentamisen peruskäsitteitä Maamekaniikka maan mekaanisen käyttäytymisen mallintaminen laskennallisin keinoin; sisältää maaparametrien määrittämisen

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA Koulukatu 28 Puh. (08) 5354 700 Sähköposti: gb@geobotnia.fi 90100 Oulu Fax (08) 5354 710 Internet: www.geobotnia.fi Forsström Rakennus Oy Työ n:o 10539 PL 560 19.8.2008 67701 Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu

Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu Vt3 Mustolan eritasoliittymä, vanhan kaatopaikan kohdalle rakennettavan rampin levityskaistan vakavuus- ja rakennetarkastelu 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. KOHTEEN KUVAUS... 3 3. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAVINKANKAANTIE & PUMPPAAMO RAKENNETTAVUUSSELVITYS Tilaaja: Jämsän kaupunki Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5629 26.1.2015 2 Sisällys RAKENNETTAVUUSSELVITYS... 3 MAAPERÄTUTKIMUS... 3 KOHDE...

Lisätiedot

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO S/20034 20.1.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Siikin alikulkukäytävä, Tampere SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Hyväksynyt: XXXX/Tampereen kaupunki xx.x.2017 Sisältö sivu

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot