RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Viite RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

2 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Hannu Kilponen Minna Koivula Hannu Kilponen Ismo Läspä Rakennettavuusselvitys Viite Ramboll Terveystie HOLLOLA T F

3 RAKENNETTAVUUSSELVITYS SISÄLTÖ 1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET 1 2. NYKYTILANNE JA MAAPERÄOLOSUHTEET 1 3. RAKENNETTAVUUS 2 4. PIHOJEN, KATUJEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN 3 5. MAANRAKENNUSTYÖT 3 6. KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS 3 7. RADONIN HUOMIOIMINEN 3 8. LISÄTUTKIMUSTARVE 4 PIIRUSTUKSET Yleiskartta Tutkimus- ja rakennettavuuskartta 1: Leikkauspiirustus, leikkaus A-A 1:200/1: Leikkauspiirustus, leikkaus B-B 1:200/1: Leikkauspiirustus, leikkaus C-C 1:200/1: Leikkauspiirustus, leikkaus D-D 1:200/1: Maanäytteiden tutkimustulokset

4 RAKENNETTAVUUSSELVITYS 1 1. TUTKIMUSKOHDE JA TEHDYT TUTKIMUKSET Riihimäen kaupungin toimeksiannosta olemme tehneet rakennettavuusselvityksen Riihimäellä, Kynttilätiellä sijaitsevalla tonttialueella. Tutkimus palvelee alueen asemakaavan muutosta. Alueelle harkitaan sijoitettavaksi teollisuusrakennuksia. Tutkimuskohteen sijainti näkyy yleiskartalla piir.nro Maaperäolosuhteiden selvittämiseksi alueella tehtiin seuraavat tutkimukset: kairauspisteiden maastoon merkintä ja tutkimusalueen kartoitus painokairauksia 12 tutkimuspisteessä kovaan pohjaan siipikairaus yhdessä tutkimuspisteessä väliaikaisten pohjavesiputkien asennus kairauspisteisiin 2, 7 ja 12 häiriintyneiden maanäytteiden otto kolmesta kairauspisteestä 2, 7 ja 12, yhteensä 12 kpl. Kairauspisteiden sijainnit näkyvät tutkimus- ja rakennettavuuskartalla piir.nro ja kairaustulokset leikkauspiirustuksilla piir.nrot Maanäytteiden tutkimustulokset näkyvät lomakkeilla numerot NYKYTILANNE JA MAAPERÄOLOSUHTEET Tutkimusalue on rajattu tutkimus- ja rakennettavuuskarttaan. Tutkimusalue sijoittuu Kynttilätien itäpuolelle. Kynttilätien ympäristössä sijaitsee tällä hetkellä teollisuusaluetta. Tutkimusalue on rakentamatonta. Alueen halki kulkee noin 1 m levyinen, matala oja. Alueen eteläpuolella kulkee 20 kv korkeajännitelinja ja alueen itäpuolella keskijännitelinja. Kynttilätien vieressä kulkee myös maakaasulinja. Tutkimusalue oli hyvin tasainen. Alueen korkein piste oli tasolla ja alin piste tasolla Tutkimusalueen lisäksi kartoitettiin Kynttilätien korkeustasot, jotka olivat välillä Alueen maakerrokset ovat ohuimmillaan tutkimusalueen luoteisnurkassa ja paksunevat itään ja etelään päin. Ohuimmillaan luoteiskulman irtomaakerrosten paksuus on 0,8 m ja paksuimmat kerrokset ovat koilliskulmassa pisteen 12 kohdalla noin 19,7 m. Alueen maaperä on pohjatutkimusten perusteella seuraavanlaista: Alueella 1 irtomaakerrokset ovat ohuet, 0,8 2,7 m paksut, minkä jälkeen alla on tiivis moreeni tai kalliopinta. Leikkausten B-B, C-C ja D-D kohdalla on maan pinnassa 1,0 2,0 m paksu pehmeä turvekerros. Turvekerroksen alapuolella on 0,7 7 m löyhää silttiä ja savista ja hiekkaista silttiä. Leikkauksen A-A kohdalla heti maan pinnasta alkaa 2,7 7,8 m paksu silttikerros, jonka tiiveys vaihtelee löyhästä tiiviiseen. Pisteen 12 kohdalla turvekerroksen alapuolella on 10,6 m pehmeää savea, jonka alapuolella on 2 m löyhää silttiä ja tämän alla 4,9 m hiekkaa, jonka tiiveys vaihtelee löyhästä tiiviiseen. Koko alueella savi- ja silttikerrosten alapuolella on 0,6 2,8 m tiivistä soraa ja moreenia ennen arvioitua kalliopintaa. Pisteissä 4 ja 8 arvioitu kalliopinta on lähellä maanpintaa, noin 0,8 2,2 m syvyydellä.

5 RAKENNETTAVUUSSELVITYS 2 Maanäytteiden perusteella maaperä koko alueella on routivaa. Silttikerroksen vesipitoisuus vaihtelee välillä 31,2 54,6 %, pisteessä 12 olevan savikerroksen vesipitoisuus välillä 61,0 71,0 % ja turpeen vesipitoisuus välillä 729,5 971,6 %. Pisteessä 6 tehdyn siipikairauksen perusteella löyhän silttikerroksen leikkauslujuus tutkimuspisteessä on noin kpa. Osassa aluetta siltti on kuitenkin löyhempää ja leikkauksen A-A kohdalla hieman tiiviimpää, joten siipikairauksen perusteella ei voida tehdä koko aluetta koskevia päätelmiä. Pohjavesipinta havaittiin väliaikaisesta pohjavesiputkesta pisteestä 12 syvyydellä +85.5, noin 4 m maanpinnan alapuolella. Pisteisiin 2 ja 7 asennetuista pohjavesiputkista vesipintaa ei havaittu tasoilla ja RAKENNETTAVUUS Tutkittu alue on jaettu rakennettavuudeltaan kolmeen alueeseen, jotka on esitetty tutkimus- ja rakennettavuuskartalla piir.nro Alueiden väliset rajat ovat suuntaa antavia ja tiedot edustavat alueiden keskimääräisiä olosuhteita. Alue 1 Alueella arvioitu kalliopinta tai tiivis moreenikerros on suhteellisen lähellä maan pintaa, noin 0,7 2,7 m syvyydessä. Ennen rakentamista tulee osassa aluetta maan pinnassa oleva turvekerros poistaa kokonaisuudessaan. Alueelle voidaan rakentaa teollisuusrakennuksia, joiden anturat voidaan perustaa louhitun kalliopinnan tai tiiviin moreenikerroksen varaan. Geotekninen kantavuus on tasauskerroksen päällä kn/m, jos alla on kallio ja 200 kn/m 2, jos perustaminen tehdään moreenikerroksen varaan. Rakennusten lattiat voidaan perustaa kallion- tai moreenin varaisten täyttöjen päälle maanvaraisesti. Alue 2 Alueella on ylimpänä 1-2 m pehmeää turvetta, joka poistetaan ennen rakentamista ja korvataan massanvaihdolla. Turvekerroksen alla on 2,5 7,8 m löyhää silttiä. Silttikerroksen alla on n. 0,6 2,0 m paksu moreenikerros sekä arvioitu kalliopinta. Alueelle voidaan rakentaa kevytrakenteisia teollisuusrakennuksia maanvaraisille anturaperustuksille. Geotekninen kantavuus on vähintään 0,5 m paksun, tiivistetyn anturanalustäytön päällä 60 kn/m. Rakennusten lattiat voidaan perustaa maanvaraisina. Raskaammat rakennukset tulee perustaa tukipaaluille. Alue 3 Alueella on ylimpänä maakerroksena 2 m paksu, pehmeä turvekerros, joka on poistettava ennen rakentamista ja korvattava massanvaihdolla. Turpeen alla on 10,6 m pehmeää savea, jonka alapuolella on 2 m löyhää silttiä ja tämän alla 4,9 m hiekkaa, jonka tiiveys vaihtelee löyhästä tiiviiseen. Aluetta ei suositella rakennusten sijaintialueeksi. Alueen geotekninen kantavuus on < 40 kn/m 2. Alueen mahdolliset rakennukset tulee perustaa massanvaihdon ja paalujen varaan kantavin lattioin.

6 RAKENNETTAVUUSSELVITYS 3 4. PIHOJEN, KATUJEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN Alueella 1 arvioitu kalliopinta on osalla aluetta lähellä maanpintaa ja tällöin pihat ja kadut perustetaan louhitun tai luonnon kalliopinnan varaan. Osalla aluetta 1 ja alueilla 2 ja 3 pihat ja kadut voidaan perustaa maanvaraisesti, kun maan pinnassa oleva turvekerros on ensin poistettu ja korvattu massanvaihdolla. Kallionvaraisten ja maanvaraisten rakennekerrosten muutoskohtaan tulee rakentaa siirtymäkiilat. Alueella 1 putkijohtojen perustamisessa tulee varautua louhintaan. Putkijohdot perustetaan louhitun kalliopinnan tai tiiviin moreenin päälle, vähintään 0,15 m paksun tasaussorakerroksen varaan. Alueilla 2 ja 3 putkijohdot voidaan perustaa normaalisti maanvaraisesti vähintään 0,3 m paksun kiviainesarinan päälle, joka ympäröidään suodatinkankaalla N3. Rakennekerrosten ja putkilinjojen alta poistetaan turvekerrokset ja löyhät pintamaakerrokset. 5. MAANRAKENNUSTYÖT Rakennusalueella on maan pinnassa 1-2 m paksu löyhä turvekerros, joka tulee poistaa ja korvata massanvaihdolla ennen perustamista. Pintaveden pääsy kaivantoihin on estettävä ja tarvittaessa poistettava häiriintynyt maa-aines kaivannoista. Mahdollinen vesi pumpataan pois kaivannoista uppopumpuilla. Alueilla 2 ja 3 kaivantojen luiskakaltevuus voi vaihdella silttikerroksessa kaivannon syvyyden mukaan seuraavasti: < 1,2 m = pystysuora, 1,2 2,0 m = 1:1, 2 2,5 m = 1:2, tätä syvemmät kaivannot on tuettava. Täyttötyöt on tehtävä huolellisesti kerroksittain tiivistäen käyttökohteeseen kelpaavista materiaaleista. Maarakennustöissä on noudatettava julkaisun RIL , Talonrakennuksen maarakenteet - ohjeita. 6. KUIVATUS JA ROUTASUOJAUS Rakennukset tulee salaojittaa koko tutkimusalueella maaperän huonon vedenläpäisevyyden vuoksi. Kaikki irtomaa on routivaa alueilla 1-3, joten perustukset on routasuojattava, mikäli perustusten alaisten mursketäyttöjen alapinnan tasot jäävät valmiista maanpinnasta routarajan yläpuolelle. Routimaton perustamissyvyys on lämpimillä rakennuksilla seinälinjoilla 1,4 m ja rakennuksen nurkissa 1,8 m. Kylmillä rakenteilla routimaton perustamissyvyys on 2,1 m. Kalliopohjalla perustuksia ei tarvitse routasuojata. 7. RADONIN HUOMIOIMINEN Tutkimusalueen perusmaa (savi, hiekkainen ja savinen siltti) on huonosti radonia läpäisevää, joten rakennukset eivät tarvitse radonin poistoa. Jos rakenteiden alle tulee yli 1 m paksu täyttökerros sorasta tai murskeesta, tulee radon ottaa huomioon rakenteita suunniteltaessa. Tällöin radonhaittojen ehkäisemiseksi alapohjarakenteet tulee tiivistää ja maata vasten olevien lattioiden salaojakerrokseen rakentaa radonputkisto, jossa tulee varautua koneelliseen ilmanpoistoon.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tilaaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 21.3.2014 Viite 1510011399 LAHELANPELTO II ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LAHELAN VEDENOTTAMON VEDENOTON VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LAHELANPELTO

Lisätiedot

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS 28.6.2006 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1

Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Pohjatutkimusten ohjelmointi sekä tulosten käsittely ja tulkinta Rak-50.3133 Pohjarakentaminen ja pohjanvahvistaminen Luento 1 Petteri Ukonjärvi 12.1.2015 Sisällysluettelo Pohjatutkimukset Mielikuvat vs

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI SISÄLLYS Pientalon perustustavan valintakriteerit 1 Pohjatutkimus ja perustustyypit 2 Maanvarainen laatta -perusmuuri: 2 Kellariperustus: 2 Radonpitoisuudet:

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS SIEVARIN HIENOKUONAN SIJOITUSALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan kaupungin 205 Sievarin kaupunginosan korttelin 13 osaa, korttelin 16 osaa sekä suojaviherja katualuetta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA

TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 1 16X155867 11.10.2013 TUUSULAN KUNTA HYRYLÄN POHJAVESIALUE MUODOSTUVAN POHJAVEDEN LAADUN JA MÄÄRÄN TURVAAMINEN RYKMENTINPUISTON JA SULAN KAAVOITUKSEN TOTEUTUKSESSA 2 Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 KOHDE... 3

Lisätiedot

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN Tilaaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Kunnostussuunnitelma Päivämäärä 21.12.2012 Viite 1510002588 ETELÄINEN PURO- JA SUO- ALUE, TALVIVAARA KUNNOSTUSSUUNNITELMA YSL 62 :N MUKAISEEN IL- MOITUKSEEN

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK

PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK PAIKALLISTIE PT 11636, PLV 3200-3580, SIPOO (Entinen Knuters Östersundom yksityistie) TUHKAKOERAKENTEET LOPPURAPORTTI 15.1.2003 SEURANTAMITTAUSTULOKSET 1997-2002 TUHKAT HYÖTYKÄYTTÖÖN -PROJEKTI VIATEK 1

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot