RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA"

Transkriptio

1 Koulukatu 28 Puh. (08) Sähköposti: Oulu Fax (08) Internet: Forsström Rakennus Oy Työ n:o PL Kokkola RAKENNETTAVUUSSELVITYS HARRISAAJON KAAVA- ALUEELLA KITTILÄN RAATTAMASSA KITTILÄ Forsström Rakselv Raattama.doc

2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ TUTKIMUKSET TUTKIMUSTULOKSET Pohjasuhteet Radonriski Maaperän pilaantuneisuus ALUEEN RAKENNETTAVUUS Rakennusten perustamistapa Routasuojaus Salaojitus Putkijohtojen perustaminen Liikennealueet Pintakuivatusperiaate Vesihuolto ARVIO RAKENTAMISEN VAIKUTUKSESTA VESISTÖÖN JATKOTOIMENPITEET...4

3 1 1 TEHTÄVÄ Forsström Rakennus Oy:n toimeksiannosta on Geobotnia Oy tehnyt pohjatutkimuksia Kittilän kunnassa, Raattaman alueella. Pohjatutkimus on tehty alueen maaperäolosuhteiden yleispiirteistä selvittämistä ja rakennettavuuden arviointia varten. Kenttätyöt on tehty viikolla 28 / TUTKIMUKSET Tutkimus on tehty seuraavasti: painokairaus 9 pisteessä häiriintyneiden maanäytteiden otto 3 pisteestä, yhteensä 22 kpl Kaikille maanäytteille on määritetty vesipitoisuus 13 maanäytteelle on määritetty rakeisuus ja 9 maanäytteen maalaji on arvioitu silmämääräisesti pohjavedenpinnan syvyys on havaittu kolmesta pisteestä näytteenottoreiästä. Saivojoen pinta on mitattu kolmesta pisteestä Tutkimuspisteiden sijainti on sidottu KKJ-koordinaatistoon ja korkeudet ovat N60-järjestelmässä. Tutkimuspisteiden sijainti on esitetty liitteenä olevassa pohjatutkimuskartassa piir. n:o 1. 3 TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Pohjasuhteet Alue on kauttaaltaan suota tai soistunutta metsää. Maanpinnan korkeudet vaihtelevat noin tasovälillä +257,0 +259,5. Alueen itäpuolella kulkee Saivojoki, jonka vedenpinta on ollut tutkimustyön aikana tasolla +256, ,99. Maanpinnassa on turvetta noin 0,5 1,2 metriä. Turpeen alapuolella on noin 0,1 1,0 metriä paksu kerros routivaa keskisilttiä, jonka vesipitoisuus on paino-%. Em. kerroksen alapuolella maa on routivaa keskitiivistä karkeaa silttiä tai hienoa hiekkaa, jonka vesipitoisuus on paino-%. Tasoväliltä 241,5 +248,0 alkaen pohjamaa on tiivistä moreenia. Pohjavedenpinta oli tutkimusaikana tasolla +258, ,60 (0,20 0,77 metrin syvyydessä maanpinnasta). Pohjaveden arvioidaan alueellisesti ja vuotuisesti vaihtelevan syvyysvälillä 0 1,0 m maanpinnasta. Painokairaukset päättyivät tasovälille +239, ,29 (11,72 19,15 metrin syvyyteen maanpinnasta). Kairausten päättymissyy oli tiivis maakerrostuma, kivi, lohkare tai kallio. Tutkimustulokset on esitetty pohjatutkimusleikkauksissa, piir. n:o 2.

4 2 3.2 Radonriski Säteilyturvakeskuksen tekemien mittausten mukaan Kittilän pohjoisosissa radonpitoisuus rakennusten sisäilmassa on ollut paikoin välillä Bq/m 3. ja paikoin Bq/m 3. Säteilyasetuksessa (1512/1991) on asetettu rajaarvot asuntojen ja työpaikkojen radonpitoisuudelle. Radonpitoisuus ei saa asunnoissa ylittää arvoa 200 Bq/m 3 eikä työpaikoilla säännöllisessä työssä arvoa 400 Bq/m 3. Alueen käyttötarkoituksen ollessa pääasiassa lomaasuminen, ei haitallista radon-altistusta katsota syntyvän. Alueen maapeite on paksu ja heikosti läpäisevä, josta johtuen olosuhteet radonin vapautumiseen kallioperästä huoneilmaan eivät ole otolliset. Eo. perusteella rakennusten suunnittelussa ei ole tarpeen ottaa radonin esiintymistä huomioon. 3.3 Maaperän pilaantuneisuus Alue on rakentamaton. Alueella ei tiettävästi ole harjoitettu maaperän pilaantumista aiheuttavaa toimintaa, eikä tämän tutkimuksen yhteydessä havaittu merkkejä pilaantuneisuudesta. Maaperän pilaantuneisuuden ei siis katsota asettavan estettä alueen ottamiselle loma-asumiseen. 4 ALUEEN RAKENNETTAVUUS 4.1 Rakennusten perustamistapa Tutkimusalue soveltuu kauttaaltaan keveiden, puurakenteisten, painumia sietävien rakennusten perustamiseen. Rakentaminen edellyttää massanvaihtoa, jossa turvekerros poistetaan ja korvataan kerroksittain tiivistetyllä hiekalla tai soralla. Rakennusten lattiatasot suositellaan nostettavaksi noin 1,0 metrin nykyisen maanpinnan yläpuolelle, jotta mahdollistetaan rakennuksen ja pihaalueiden kuivatus. Koko tutkimusalue on perustamisen kannalta tasalaatuinen ja pohjasuhteiden vaihtelu on vähäistä. Tällä perusteella rakennettavuusolosuhteet jatkuvat tutkitun alueen ulkopuolellakin ja tutkimuspisteiden välisillä alueilla likimain samanlaisina kuin tutkimuspisteiden kohdilla. Merkittävimmän pohjarakennuskustannuksiin vaikuttavan tekijän muodostaa tarvittavan massanvaihdon ja täytemaakerroksen paksuus rakennuksen kohdalla. Rakennusten korkeusasemassa on otettava huomioon Saivojoen mahdollinen tulviminen suoalueelle. Alueelta ei tiettävästi ole olemassa tulvankorkeustietoja. Alustavasti arvioimme, että tulva voi alueella nousta noin tasoon +258,0. Täytöistä aiheutuu pohjamaahan lisäkuormaa ja siltin kokoonpuristumista. Painuman suuruus on arviolta mm, joka täytemaakuorman tasaisuuden ja pohjasuhteiden homogeenisuuden takia on varsin tasaista eikä siten puurakenteille haitallista.

5 3 Perustamisessa suositellaan käytettäväksi matalaperustuksia, jotka tehdään täytemaan varaisesti. Geotekninen kantavuus on alustavasti 100 kpa (käyttörajatila), kun perustamissyvyys on vähintään 0,60 metriä. 4.2 Routasuojaus Pohjamaa on tarkastelualueella routivaa. Matalaperustukset tulee routaeristää, mikäli massanvaihto ei ulotu routimattomaan syvyyteen tulevasta maanpinnasta lukien. Routimaton perustamissyvyys on seuraava: lämmin rakennus, maanvarainen alapohja, ulkoseinälinja; 1,8 metriä lämmin rakennus, maanvarainen alapohja, nurkka; 2,3 metriä (vähintään 2,0 metrin päähän nurkasta) kylmä rakenne tai tuuletettu alapohja: 2,8 metriä. Routasuojaus mitoitetaan perustamissyvyyden ja alapohjan lämmönvastuksen mukaan kerran viidessäkymmenessä (50) vuodessa toistuvalle pakkasmäärälle F 50 = Kh. 4.3 Salaojitus Pohjavesi on yleensä varsin lähellä maanpintaa. Rakennusten salaojitustarve on ratkaistava tapauskohtaisesti, kun lattiatasot sekä piha- ja liikennealueiden tasaukset ovat tiedossa. Pääsääntöisesti rakennukset voidaan jättää salaojittamatta, mikäli alapohjarakenteet on nostettu riittävästi ympäröivän maanpinnan yläpuolelle. 4.4 Putkijohtojen perustaminen Putkijohdot perustetaan suoraan maanvaraisesti, kuitenkin siten, että turvekerros poistetaan putkijohdon alta kauttaaltaan 4.5 Liikennealueet Liikennealueilla tehdään massanvaihto turvekerroksen alapintaan. Liikennealueet ehdotetaan tehtäväksi murskepintaisina. Routimattomien rakennekerrosten kokonaispaksuutena suositellaan käytettäväksi 1200 mm, jolloin routanousut eivät muodostu haitallisen suuriksi. Mikäli massanvaihto tehdään routimattomalla materiaalilla, voidaan se lukea eo. paksuuteen. Päällysteitä käytettäessä routimattoman rakennekerroksen tulee olla suurempi. 4.6 Pintakuivatusperiaate Kun sekä rakennukset että liikennealueet nostetaan täyttämällä reilusti ympäröivän maanpinnan yläpuolelle, voidaan pihojen ja liikennealueen pintavedet johtaa maanpinnan kallistuksilla ympäröivään maastoon. Teiden tonttiliittymiin

6 4 tms. kohtiin tehdään tarvittaessa rummut. Pintavesien johtamista avo-ojilla suoraan vesistöön suositellaan vältettäväksi. 4.7 Vesihuolto Maaperä soveltuu heikosti jätevesien imeyttämiseen, koska pohjavedenpinta on ylhäällä ja maaperän imeytyskapasiteetti heikosta vedenläpäisevyydestä johtuen alhainen. Jätevedet suositellaan koottavaksi umpisäiliöihin ja kuljetettavaksi kunnalliseen käsittelylaitokseen säiliöautoilla. 5 ARVIO RAKENTAMISEN VAIKUTUKSESTA VESISTÖÖN Alueen rakentamisella ole katsota olevan vesistövaikutuksia, mikäli: jätevesien käsittely hoidetaan kohdan 4.7 mukaisella tavalla rakennuksia ei sijoiteta alle 50 metrin etäisyydelle vesistöistä pintakuivatus hoidetaan kohdan 4.6 mukaisesti Puhtaiden pintavesien johtaminen avo-ojilla suoraan vesistöön aiheuttaa alkuvaiheessa vähäisessä määrin kiintoaineksen kulkeutumista, mutta tämä katsotaan vaikutuksiltaan niin vähäiseksi ja kestoltaan lyhytaikaiseksi, ettei siitä katsota aiheutuvan merkittävää haittaa. 6 JATKOTOIMENPITEET Tämä asiakirja on tehty alueen rakennettavuuden selvittämiseksi. Kunkin alueelle rakennettavan rakennuksen osalta on perustamistapa tarvittaessa täsmennettävä, erityisesti, jos toteutetaan raskaita, painuma-arkoja, esimerkiksi kivirakenteisia rakennuksia. Massanvaihdon tarvittava syvyys tarkistettava rakennuskohtaisesti joko ennen rakentamista tehtävillä lisätutkimuksilla tai työn aikaisella valvonnalla. GEOBOTNIA OY Rauli Luoma, DI Olli Nuutilainen, DI Liitteet: Sijaintikartta, 1 s. Pohjatutkimuskartta, piir. n:o 1 Pohjatutkimusleikkaukset A-A, B-B, C-C ja piste 2, piir n:o 2 Pohjatutkimusmerkinnät, 1 s.

7 LIITE SIJAINTIKARTTA TUTKIMUSALUE

8

9

10 LIITE POHJATUTKIMUSMERKINNÄT

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys

Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahen kaupunki Tekninen palvelukeskus 23.3.2012 Ruskatie 1 92140 PATTIJOKI Raahen kaupunki Pitkäkarin pohjoisosan ja Kylmäniemenlahden rakennettavuusselvitys Raahe Raahen kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen

POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO. Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen POHJATUTKIMUKSET JA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Ryhmäkoti Oulaisten kaupunki Kuntotie Oulainen Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1 Toimeksianto ja tutkimuskohde... 3 1.2 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS

RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Eteläinen asemakatu 2 11130 RIIHIMÄKI Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 1.2.2011 Viite 82125243 09 RIIHIMÄKI, KYNTTILÄTIE RAKENNETTAVUUS- SELVITYS RIIHIMÄKI,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE

HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä 12.4.2011 HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE HYVINKÄÄN KAUPUNKI RAKENNETTAVUUSSELVITYS KRAVUNARKUNMÄKI KRAVUNHARJUN ASUNTOMESSUALUE Päivämäärä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI. Reservikomppanian alue H. Haverinen 2.12.2011 1 (7) JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Reservikomppanian alue 04460 NUMMENKYLÄ, JÄRVENPÄÄ RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS H. Haverinen 2.12.2011 2 (7) RAKENNETTAVUUS- JA PERUSTAMISTAPASELVITYS

Lisätiedot

POHJARAKENNESUUNNITELMA

POHJARAKENNESUUNNITELMA GEOPALVELU OY TYÖ N:O 14063 SKOL jäsen SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 SUOMUSSALMI 30.06.2014 - liitteenä 5 kpl pohjatutkimuspiirustuksia - 001 pintavaaitus ja pohjatutkimusasemapiirros 1:200-002

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Pohjarakenteiden suunnittelu

Pohjarakenteiden suunnittelu Eero Slunga, emeritusprofessori Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan osasto eero.slunga@hut.fi 1 Yleistä Pohjarakennusohjeiden [1] mukaan pohjarakenteet ovat pysyviä rakennusten ja

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU

SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11/2013 SIPOON ERIKSNÄSIN OSAYLEIS- KAAVAN TEKNISET SELVITYKSET JA SUUNNITTELU Päivämäärä 15.11.2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Jari Mannila,

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

PIENTALON PERUSTUKSET

PIENTALON PERUSTUKSET PIENTALON PERUSTUKSET RAKENNUSPOHJAN LAADUN SELVITYS Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan rakennuspohjan laatu on selvitettävä ennakolta yleensä jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Maaperän laatua

Lisätiedot

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS

ALUEELLINEN POHJATUTKIMUS UUDENMAAN POHJATUTKIMUS OY GEO 00 Ristipellontie 7, 0090 HESINKI AUEEINEN POHJATUTKIMUS Purolaakso 060 KERAVA . YEISTÄ Toimeksiannon saaneena on Uudenmaan Pohjatutkimus Oy tehnyt pohjatutkimuksen (geo

Lisätiedot

& Rakennusohje. suunnittelu-

& Rakennusohje. suunnittelu- & Rakennusohje suunnittelu- n Sisältö FOAMIT-VAAHTOLASI LABORATORIOKOKEET 1. Johdanto 3 2. Foamit -vaahtolasimurske kevennysrakenteissa 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Penger- ja siirtymärakenteet 4 2.3 Rakenteiden

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO NAVETTA HAMK, MUSTIALA PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: HAMK, Tuomas Salonen Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 4013 12.2.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 13110 HÄMEENLINNA Hämeen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola

LIITE 2. Hämeenlinna, Vanaja-Kantola. Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola LIITE 2 Hämeenlinna, Vanaja-Kantola Sisältö Hämeenlinna, Vanaja-Kantola 1.1 Alueella tehdyt tutkimukset ja selvitykset 1.2 Suunnittelualueen ympäristö ja nykytila 1.2.1 Sijainti 1.2.2 Käyttöhistoria 1.2.3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki RAPORTTI 16X147682.BA721 15.8.2013 Ilmakuva vuodelta 1956, tutkimusalue rajattu punaisella. Hämeenlinnan kaupunki Engelinrannan maaperä- ja pohjavesitutkimus sekä riskinarvio 1 Esipuhe Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Yleistä. Haja-asetuksen jätevesihuoltoa koskevat säännökset

Yleistä. Haja-asetuksen jätevesihuoltoa koskevat säännökset Pirjo Tarvainen, rakennusmestari Ympäristötarkastaja, Kuopion kaupunki/ympäristökeskus pirjo.tarvainen@kuopio.fi Yleistä Suomessa noin miljoona ihmistä asuu kiinteistökohtaisen talousjätevesien käsittelyn

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI

Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI Luna PRESS EXPRESS TUOTEOHJE SOKKELI ALAPOHJAELEMENTTI SISÄLLYS Pientalon perustustavan valintakriteerit 1 Pohjatutkimus ja perustustyypit 2 Maanvarainen laatta -perusmuuri: 2 Kellariperustus: 2 Radonpitoisuudet:

Lisätiedot

Kevennysrakenteiden suunnittelu

Kevennysrakenteiden suunnittelu 05 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Kevennysrakenteiden suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 9.3.2011 5 Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston ohjeita 5/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet

EPS-eristeiden asennusohjeet. Routa- ja lattiaeristeet EPS-eristeiden asennusohjeet Routa- ja lattiaeristeet EPS-lämmöneristeet EPS-eristeet ovat polystyreenistä valmistettuja lämmöneristeitä, joita käytetään laajalti rakentamisessa. Hyvän lämmöneristyskykynsä,

Lisätiedot

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 "EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4.

Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4. Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 62/94 Sementin levitys. e., Kastelu e \ Ei routiva Vanha piha i 7 IP.. Tiivistys (tärytys)...ec Jyrsintä 4.. ''.. lele lel le 1111P11 1 "EI 80 ani INIMffillilirrilffi'

Lisätiedot

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos

Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Vanhan varikkoalueen asemakaavamuutos Pieksämäen kaupunki Vireilletulo: 13.4.2011 Kaavaluonnokset nähtävillä: 9.7.2012-17.8.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 22.10.-20.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

Pohjaveden suojaus tien kohdalla

Pohjaveden suojaus tien kohdalla Pohjaveden suojaus tien kohdalla Pohjaveden suojaus tien kohdalla Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 ISBN 951-803-384-6 TIEH 2100028-04 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue

Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Turun Kaupunki 11691 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Skanssin kaava alue Rakennettavuusselvitys 1. Tilaaja: Turun kaupunki 2. Kohde: Suunniteltu uusi kaava-alue asuinrakentamista varten 3. Lähtötiedot:

Lisätiedot