Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa"

Transkriptio

1 Tero Klemola NÄIN HOIDN Korjattu versio lehden ilmestymisen jälkeen Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa Vaivaisenluulla eli hallux valguksella tarkoitetaan muiden varpaiden suuntaan taipunutta isovarvasta. Taustalla on etenevä jalkaterän ponnistustoiminnan häiriö, joka muuttaa askelluksen ja alaraajan kinematiikkaa. Hallux valgukseen voi liittyä monia muita jalkaterän ongelmia, kuten vasaravarvas- tai latuskajalkahäiriö, metatarsalgiaoireisto ja jalkapöydän pikkunivelten artroosi. Nämä liitännäisoireet liittyvät säteen I lisääntyneeseen joustoon kuormitustilanteissa ja jalkaterän virheelliseen asentoon kävelyssä. Konservatiivisessa hoidossa pyritään palauttamaan jalkaterään vaikuttavien lihasten toimintaa, kuten riittävää ja oikea-aikaista peroneus longus funktiota ja pohjelihasryhmän riittävää joustoa, sekä harjoitetaan intrinsic -lihastoimintaa. Leikkaushoidossa pyritään asettamaan ensimmäinen jalkapöytäluu anatomiselle paikalleen jänne- eli seesamluiden päälle, mikä auttaa mainittujen lihasten toimintaa. Virheasennon korjaamisessa pätee deformiteettikirurgian perusajatus: korjaa virheasento, älä aiheuta toimenpiteelläsi uutta virheasentoa hoidettavan lisäksi. Leikkausmenetelmän valinnassa tulee huomioida häiriön laajuus ja vaikeus sekä hoidon tavoitteet ja riskitekijät. Vaivaisenluulla eli hallux valguksella tarkoitetaan muiden varpaiden suuntaan taipunutta isovarvasta. Siihen liittyy vähitellen etenevä toimintahäiriö, josta seuraa ensimmäisen jalkapöytäluun supinaatio- ja varusvirheasento (metatarsus primus varus) jänne- eli seesamluihin ja muuhun jalkaterään nähden. Isovarvas kääntyy vastavuoroisesti valgukseen ja pronaatioon (kuva 1). Potilas tuntee varvasnivelen virheasennon usein pattina jalkaterän etumediaaliosassa. Isovarpaan tyvinivelen virheasennosta ja nivelen turvotuksesta syntyy vaikutelma prominenssina ilmenevästä luukasvamasta. Vaivaisenluuhäiriöön liittyy usein jalkine-, iho- ja kipuongelmia. Vaivaisenluu merkkinä kävelyn häiriöstä I II III IV-V Kuva 1. Ensimmäisen jalkapöytäluun supinaatio ja isovarpaan pronaatio pitkälle edenneessä hallux valguksessa. Jalkaterä jaetaan toiminnallisesti viiteen pitkittäiseen säteeseen (I V). Vaivaisenluun taustalla on isovarpaan tyvinivelen toimintahäiriö ponnistusliikkeessä. Tällöin estyy myös niin sanotun windlass- eli vinssimekanismin toiminta (kuva 2). Normaalitilanteessa ensimmäinen jalkapöytäluu ja jänne- eli seesamluut kantavat vähintään kolmanneksen ruumiinpainosta tukivaiheen loppuosassa ja ponnistusvaiheessa (Hansen 2000). Isovarpaan tyvinivelen virheasennon seurauksena jalkaterän etumediaaliosan pon Duodecim 2011;127:

2 NÄIN HOIDN Kuva 2. ) Normaali windlass -mekanismin toiminta kohottaa jalkaterän pitkittäistä kaarta ja stabiloi säde I:tä ponnistuksessa. ) Hallux valguksessa windlass -mekanismi ei toimi ja säteen I stabiliteetti häviää isovarpaan tyvinivelen virheasennon takia. Päkiän painejakauma muuttuu, ja kuormitus siirtyy viereisille jalkapöytäluille. Poikittainen holvi madaltuu säteen I joustaessa nistusstabiliteetti heikkenee ja viereisten jalkapöytäluiden kuormitus lisääntyy (metatarsalgiaoire). Seurauksena on vääntörasituksen lisääntyminen myös nilkan alueella. Jalkaterä kippaa mediaalipuolelle pituusakselinsa suhteen, ja joustamaton toinen jalkapöytäluu toimii kölinä. Pronaatiohäiriö Syitä isovarpaan tyvinivelen toimintahäiriölle on useita. Yksi yleinen häiriö hallux valguksen taustalla on alemman nilkkanivelen pitkittynyt pronaatio eli jalkaholvin liiallinen jousto ponnistavassa jalkaterässä. Pronaatiossa jalka löystyy ja mukautuu alustaa vasten mediaalisen holvirakenteen joustaessa. Pronaatiosta tulee häiriö vasta silloin, kun holvin jousto pitkittyy tai kestää koko askeleen kontaktivaiheen ajan. Pronatoiva jalka toimii huonosti vipuvartena vartalon painon eteenpäin siirtämisessä. Pronaatiohäiriön taustalta löytyy kliinisessä tutkimuksessa tavallisesti akillesjänteen lihasryhmän kireys tai peroneus longus jänteen heikentynyt toiminta ponnistusvaiheen aikana (kuva 3) (Root ym. 1977). Supinaatiohäiriö Toinen häiriötyyppi hallux valguksen taustalla on liiallisesti supinoiva alempi nilkkanivel. Tässä häiriössä vartalon paino kulkee korostuneesti jalkaterän ulkosyrjää pitkin. Jalkaterän sisäsyrjän kontakti alustaan vähenee, ja jalkaterän vakautta lisätään varpaiden pitkillä koukistajajänteillä, jolloin normaali isovarpaan tyvinivelen toimintamekanismi estyy (kuva 4). Supinaatiohäiriö voi olla seurausta alkavan pronaatiohäiriön korjausyrityksestä supinaattoriryhmän lihaksilla (esim. m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus ja m. tibialis anterior) (Morton 1937). Myös rakenteelliset tekijät, kuten distaalisen sääriluun korostunut uloskiertymä (yli 25 astetta) tai reisiluun kaulan retroversio, voivat altistaa supinoivalle askeltamiselle. Supinaatiohäiriössä ei välttämättä ole akillesjänteen lihasryhmän kireysongelmaa. Varpaiden koukistustaipumus on tavallinen kliininen löydös, joka viittaa jalkaterän epävakauteen tai puutteelliseen ponnistuskykyyn. Jalkapohjassa voi olla känsittymää viidennen jalkapöytäluun distaalipään ja isovarpaan IP-nivelen alla. Supinaatiohäiriössä kengän kannat kuluvat helposti ulkosyrjältä. Hallux valguksen taustatekijän eli jalkaterän liiallisen supinaation tai pronaation tunnistaminen auttaa pre- ja postoperatiivisen lihasharjoittelun suunnittelussa ja kävelytekniikan ohjaamisessa. Taustalla vaikuttavan häiriötekijän tunnistaminen on tärkeää myös operatiivisen hoidon lopputuloksen kannal- T. Klemola

3 Peroneus longus -lihas Peroneus longus -jänne C Kuva 3. Peroneus longus -jänteen anatominen kulku. lemman nilkkanivelen pronaatio estää peroneus longus jänteen tehokasta toimintaa. Tällöin säteen I jousto lisääntyy. Kuva 4. ) Isovarpaan tyvinivelen normaali dorsifleksio on mekaniikaltaan kolmivaiheinen tapahtuma. Yleinen isovarpaan tyvinivelen toimintahäiriö on keskimmäisen, niin sanotun liukumisvaiheen puuttuminen. ) Tämä voi aiheutua esimerkiksi kävelymattorekisteröinnissä näkyvän flexor hallucis longus jänteen ylitoiminnasta. ta, esimerkiksi ensimmäisen jalkapöytäluun elevatusvirheasennon korjausta pohdittaessa. Tukipohjallisen rooli on ristiriitainen näiden häiriöiden korjaamisessa. Pronaatiotuennalla ei voida tuottaa ensimmäisen jalkapöytäluun ponnistavaa voimaa ja tämän takia pohjallistuenta ei ole ensisijainen hoitolinja, vaikka holvin kohottaminen tuntuisi loogiselta ajatukselta. Normaali ponnistuskyky on jalkaterän anatomisen linjautumisen ja stabiliteetin lisäksi riippuvainen jänteiden ja lihasten oikea-aikaisesta ja riittävästä toiminnasta. Pelkällä luisen asentovirheen korjaamisella vaikutetaan vain yhteen osatekijään hallux valgus ongelmassa. Potilaan tutkiminen ja kuvantaminen Potilas tutkitaan alaraajat paljaina sekä seisten että istuallaan tai makuulla (Coughlin 1996). Silmämääräisessä tarkastelussa nähdään tyypillisesti ensimmäisen varpaan valgisoituminen ja pronaatio. Epävakaan jalkaholvin merkkinä todetaan usein varpaiden II V korostunut koukistajajännetoiminta, jota ei ole normaalisti toimivassa jalkaterässä. Ensimmäisen jalkapöytäluun heikentynyt stabiliteetti ilmenee varvastuskokeessa epävakautena, jolloin varvasfleksoriylitoiminta korostuu, tasapainoa haetaan helposti jalkaterän ulkosyrjältä ja varvastusvoima voi jäädä vajaaksi. Musculus peroneus longuksen heikko koordinaatio näkyy varvastuksen aikana ensimmäisen jalkapöytäluun edestakaisena kiertoliikkeenä. Nilkan passiivisen koukistusliikealan tutkiminen kuuluu jokaisen hallux valgus potilaan tutkimukseen. Liikeala tutkitaan jalkaholvi tuettuna sekä polvi koukussa (m. soleus) että suorana (m. gastrocnemius) potilaan pitäessä alaraajan rentona (kuva 5) (DiGiovanni ym. 2002, iga 2009). Kävelyn kannalta normaalina liikealana pidetään ylemmän nilkkanivelen koukistumista kymmenen astetta yli suoran kulman, kun polvi on suorana. Mikäli tämä liikealavaatimus ei toteudu, puhutaan nilkan ojennushäiriöstä eli talipes equinuksesta. Isovarpaan tyvinivelen virheasennon korjautuvuus, liikeala ja liikuttelukipu tulee huomioida (kuva 6). Iholta rekisteröidään känsittymät, jotka kertovat si Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa

4 NÄIN HOIDN Kuva 5. Nilkan passiivinen liikeala pronaatiohäiriöisellä hallux valgus potilaalla ennen pohjevapautustoimenpidettä. ) M. gastrocnemius kiristää merkittävästi. ) M. soleus sallii normaalin koukistusliikealan. lempi nilkkanivel stabiloidaan tutkimuksen aikana kompensatorisen dorsifleksioliikkeen estämiseksi Kuva 6. ) Varvasfleksoriylitoiminta ja hallux valgus korostuvat varvastuksessa. ) Koukistajajänteiden rentouttaminen ja ensimmäisen jalkapöytäluun painaminen alustaan (= peroneus longus toiminta) reponoivat isovarpaan tyvinivelen, kun nivelen liikkuvuus on säilynyt hyvänä. Windlass -mekanismin toiminta palautuu. Hallux valgus virheasennon korjautuvuus jännetoiminnan avulla puoltaa lihasharjoittelun ja modifioidun Lapiduksen leikkauksen käyttöä kyseisen potilaan hoidossa. jaintinsa perusteella jalkaterän toiminnasta ja askelluksen häiriöistä (Morton 1937). Hallux valgus deformiteetti korostuu jalan ollessa kuormitettuna (Coughlin 1996). Hallux valguksen röntgentutkimukseen kuuluu seisten otetut jalkaterien P- ja sivukuvat, joita voidaan tarvittaessa täydentää seisten otetulla nilkan P-kuvalla (King ja Toolan 2004, iga 2009). Jalkaterän P-kuvassa tulee huomio kiinnittää ensimmäisen jalkapöytäluun medialisoitumiseen; lateraalinen jänneluu alkaa kuvautua jalkapöytäluun lateraalipuolella. Tähän liittyy myös hallux valgus- ja intermetatarsaalikulman suureneminen. Mikäli isovarpaan tyvinivelessä tyviluun lateraalireuna roikkuu jalkapöytäluun nivelpinnan ulkopuolella, voidaan hallux valgus virheasentoa pitää vaikeana. Tällöin ensimmäisen jalkapöytäluun sijainti jänneluihin nähden poikkeaa jo merkittävästi normaalitilanteesta (Kuvat 7 ja 8) (Esemenli ym. 2003). Röntgenkuvista rekisteröidään mahdolliset artroosimuutokset, vasaravarpaat, tyvinivelten luksaatiot, ensimmäisen ja toisen jalkapöytäluun keskinäinen pituusero eli päkiälinja, jalkatyyppi (pes cavus, pes planus) ja mediaalisen holvin lisääntynyt jousto (metatarsus primus elevatus). killeskireys voi aiheuttaa sivuprojektiossa näkyviä muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi akillesinsertion tai kantaluun sporn -muodostus, sinus tarsin ahtautuminen, TC-nivelen eli ylemmän nilkkanivelen takaosan avautuminen, telaluun vertikalisoituminen, mediaalikolumnin liiallinen joustaminen ja TMT- eli tarsometatarsaalilinjan nivelrikko ( Jung ym. 2007). Kirjallisuudessa kuvataan lukuisia kulmamittauksia T. Klemola

5 Kuva 7. Eri vaiheissaan olevia hallux valgus virheasentoja. Huomaa isovarpaan lisääntyvä pronaatio, joka johtuu ensimmäisen jalkapöytäluun vähitellen lisääntyvästä supinaatiosta. Hallux valgus on siis rotaatiovirheasento, ei pelkkä akselivirheasento. 0 I II III Kuva 8. Ensimmäisen jalkapöytäluun ja jänneluiden suhde hallux valguksen etenemisessä. Katkoviiva ilmaisee röntgenkuvaan projisoituvan patin eli bunion. hallux valguksen vaikeuden määrittämiseksi. Monet näistä ovat kiisteltyjä huonon toistettavuutensa vuoksi (esim. distaalinen jalkapöytäluun nivelpinnan kulma, DM) (Schneider ym. 2003, Robinson ym. 2006). Eräissä jalkatyypeissä (esim. metatarsus adductus) hallux valgus kulma voi olla korostunut, vaikka isovarpaan tyvinivel on kongruentti. Hallux valguksen hoitoa ei siis tulisi perustaa pelkkiin röntgenkuvasta tehtäviin kulmamittauksiin vaan toimintahäiriön kokonaisarvioon, joka perustuu systemaattiseen kliiniseen tutkimukseen, ja arviota täydentäviin seisten otettuihin röntgenkuviin. Hallux valguksen hoito Hoidon tavoitteena on kivun lievittäminen sekä virheasentojen ja jalkaterän toimintahäiriön korjaaminen. Operatiivisen hoidon (chevron-osteotomia) on osoitettu olevan ortoosihoitoa tehokkaampaa (Torkki ym. 2001). Konservatiivinen hoito on kuitenkin tärkeä osa hallux valguksen hoitoa. Se sisältää esimerkiksi kireän m. gastrocnemiuksen pre- ja postoperatiiviset venytykset (kuva 9), peroneus longus harjoittelun sekä intrinsic -lihasten harjoitukset. Kipuoiretta voidaan lievittää jalkinehoidolla (esim. päkiäkeinukenkä). Hallux valguksen operatiivisen hoidon päätavoite on jalkaterän toimintahäiriön korjaaminen. Kun tässä onnistutaan, hoituu pattiongelma samalla. Mediaalisen prominenssin eli bunionin poisto ei ole operatiivisen hoidon ensisijainen tavoite. Kirjallisuudessa on kuvattu yli 100 erilaista korjausmenetelmää hallux valguksen korjaamiseen. Jalkaterän toiminnan näkökulmasta osa näistä menetelmistä 1713 Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa

6 NÄIN HOIDN Kuva 9. ) Yksi tapa venyttää kireää pitkää pohjelihasta. M. gastrocnemiuksen venytys aloitetaan rentouttamalla venytettävä lihas polvea koukistamalla ja lukitsemalla vartalon asento vastakkaisen käden kontaktilla venytettävään puoleen. ) M. gastrocnemius alkaa kiristyä ja venyttyä, kun polvi suoristetaan (nuoli 1) ja telaluun asento korjataan alaraajan uloskiertoliikkeen avulla (nuoli 2). Jalkaholviin ei tällöin kohdistu haitallista pronaatiorasitusta, kuten käy jalkaterän suoraan vääntöön perustuvissa venytysharjoitteissa ja esimerkiksi yölastahoidossa. Virheellinen venytystekniikka lisää potilaan jalkaterän nivelten ja pehmytkudosten rasitusta, eikä nilkan passiivinen koukistusliikeala parane odotetusti on käyttökelpoisia mutta osa jopa haitallisia. Operatiivisen hoidon tavoitteena on palauttaa medialisoitunut ja supinoitunut ensimmäinen jalkapöytäluu takaisin jänneluiden päälle, jolloin varvas vastaavasti suoristuu ja derotatoituu (Esemenli ym. 2003). Hallux valgus deformiteetin rotationaalisen virheasennon (ensimmäisen jalkapöytäluun supinaatio ja isovarpaan pronaatio) korjaaminen jää kuvatuissa leikkausmenetelmissä valitettavan usein huomioimatta. Ensimmäisen jalkapöytäluun vajaaksi jäänyt reduktio takaisin jänneluiden päälle on riskitekijä hallux valguksen uusiutumiselle (Coughlin 1996). Destruktiiviset leikkausmenetelmät, joissa poistetaan isovarpaan tyviniveltä tai mediaalista ensimmäisen jalkapöytäluun nivelpintaa tai katkaistaan jänne- ja tukirakenteita, eivät ole suositeltavia. Esimerkkinä jalkaterän normaaliin toimintaan soveltumattomasta hallux valguksen korjausmenetelmästä voidaan pitää Kellerin resektioartroplastiaa. Menetelmä on ollut Suomessakin laajassa käytössä yksinkertaisuutensa ja helppoutensa takia. Vuonna 1904 kuvattu toimenpide vaurioittaa pysyvästi isovarpaan tyvinivelen anatomiaa ja toimintaa. Isovarpaan tyvijäsenen resektio aiheuttaa isovarpaan lyhentymän ja jänneluiden vetäytymisen. Se rikkoo vinssimekanismin ja loitontaja- ja lähentäjäjänteen insertion riippumatta vaivaisenluuvirheasennon korjautumistuloksesta. Kellerin operaatio altistaa viereisten jalkapöytäluiden kuormituksen lisääntymiselle, niin sanotulle transfer-metatarsalgialle. Päkiäkipujen lisäksi vasaravarpaat ja TMT-artroosi ovat tavallisia Kellerin leikkauksen jälkitilaan liittyviä löydöksiä. Kellerin leikkauksen jälkitilan korjaus suositellaan tehtäväksi isovarpaan tyvinivelen jäykistämisellä, tarvittaessa luunsiirteellä lyhentynyttä isovarvasta pidentäen (Vienne ym. 2006). Uutta nivelresektiota ei tule tehdä epäonnistuneen Kellerin resektion jälkitilan korjaamiseksi. Chevron-osteotomialla tarkoitetaan ensimmäisen jalkapöytäluun distaalisen nivelpinnan siirtoa lateraalisuuntaan ja mediaalisen kapse- T. Klemola

7 lin kiristystä. Toimenpiteellä pystytään siirtämään ensimmäisen jalkapöytäluun nivelpintaa noin 2 5 mm lateraalisuuntaan (Esemenli ym. 2003). Tämä ei kuitenkaan korjaa tehokkaasti ensimmäisen jalkapöytäluun supinaatiota tai elevatushäiriötä, joten toimenpide soveltuu lähinnä lievien virheasentojen korjaamiseen. Chevron-osteotomian etuna on se, että ensimmäinen jalkapöytäluu ei lyhene merkittävästi ja toimenpide on teknisesti suhteellisen helppo toteuttaa moniin muihin korjausvaikutuksiltaan vastaaviin osteotomioihin, kuten scarf - osteotomiaan, verrattuna (Deenik ym. 2007). Chevron-osteotomian soveltuvuuden rajana voidaan pitää isovarpaan tyvinivelen kongruenssia seisten otetussa jalkaterän P-kuvassa: mikäli tyviluun proksimaalisen nivelpinnan lateraalireuna roikkuu jalkapöytäluun vastinpinnan ulkopuolella, tulisi harkita proksimaalista toimenpidettä chevronosteotomian sijasta. Liian vaikean tai artrotisoituneen hallux valgus deformiteetin korjausyritys chevron-osteotomialla johtaa usein aggressiiviseen, jalkapöytäluun nivelpinnalle ulottuvaan bunionektomiaan ja epäanatomisiin pehmytkudosvapautteluihin. Ne lisäävät edelleen isovarpaan tyvinivelen liikerajoitusta ja instabiliteettia säteen I alueella. Näistä toimenpiteistä huolimatta nivelen asentoa jänneluihin nähden ei välttämättä saada korjatuksi (Esemenli ym. 2003). kinin osteotomiaa voidaan käyttää korjaamaan niin kutsuttua interfalangeaalista hallux valgus deformiteettia, jossa tyviluun distaalinen nivelpinta on kallistunut valgukseen verrattuna proksimaaliseen nivelpintaan. Tyviluuhun tehtävällä kinin osteotomialla voidaan korjata nivelpintojen asennot keskenään samansuuntaiseksi ja vähentää näin isovarpaan pitkän koukistajalihaksen valgisoivaa voimaa. Toimenpide täydentää muuta hallux valgus kirurgiaa ja on vain harvoin tarpeen. Oikein tehtynä kinin osteotomia ei vaurioita isovarpaan tyvijäseneen kiinnittyviä tärkeitä plantaarisia tukirakenteita. Ylikorjaus kinin osteotomialla voi altistaa muun muassa hallux varukselle. Modifioitu Lapiduksen leikkaus. Paul W. Lapidus kuvasi vuonna 1934 menetelmän, YDINSIT 88Vaivaisenluu on merkki heikentyneestä jalkaterän ponnistuskyvystä ja vakaudesta. Kyseessä ei ole pelkkä paikallinen jalkaterä- tai jalkineongelma. 88Hoitavan lääkärin on tärkeää tuntea jalkaterän anatomia, askelsyklin vaiheet ja jalkaterän toiminnan perusteet. 88Vaivaisenluupotilas tutkitaan järjestelmällisesti. Jalkaterä ja nilkka röntgenkuvataan seisoma-asennossa, kirjataan löydökset ja hoitosuunnitelma, selostetaan potilaalle vaivan todellinen luonne sekä opetetaan toimintaa korjaavat lihasharjoitteet jo vastaanotolla. 8 8 Operatiivinen hoito perustuu luisen virheasennon korjaamiseen ja virheellisen lihastoiminnan normalisoimiseen. jossa hallux valgus deformiteetti korjataan TMT-nivelen artrodeesin ja distaalisen pehmytkudostoimenpiteen avulla. Lapidus painotti ensimmäisen jalkapöytäluun varuksen merkitystä hallux valgus deformiteetin kehittymisessä (primus metatarsus varus). Proksimaalisen hallux valgus toimenpiteen rajaarvona hän piti yli asteen intermetatarsaalikulmaa. lkuperäinen leikkaustekniikka sisälsi ensimmäisen ja toisen jalkapöytäluun väliin tehtävän liitoksen, synostoosin, jonka tarkoituksena oli lisätä stabiliteettia mediaaliholvin alueella ja estää ensimmäisen jalkapöytäluun virheasennon uusiutuminen. Leikkaustekniikasta on julkaistu useita modifikaatioita. Ensimmäisen ja toisen jalkapöytäluun synostoosin jättäminen pois on eräs yleistynyt muunnelma. Modifioitu Lapiduksen leikkaus on korjausvaikutukseltaan voimakas hallux valgus operaatio ja soveltuu keskivaikean ja vaikean virheasennon korjaamiseen. Erillistä distaalista osteotomiaa ei tarvita, jos Lapiduksen leikkauksen tekniikka hallitaan (kuva 10). Voimakkaan korjausvaikutuksen vuoksi leikkaus on teknisesti vaativa ja johtaa herkästi yli- tai 1715 Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa

8 NÄIN HOIDN 1716 C Kuva 10. ) Hallux valgus ennen leikkaushoitoa. Ensimmäisen jalkapöytäluun supinaatio näkyy ensimmäisen ja toisen metatarsaalityven aukeamisena. ) Korjausleikkauksen jälkeinen röntgenkuva. Patin poistoa ei ole tehty, vaan ensimmäisen jalkapöytäluun virheasento on korjattu ensimmäisestä TMT-nivelestä modifioidulla Lapiduksen leikkauksella. C) Sivukuvassa näkyy jänneluiden puolella lievää artroosia (reunaosteofyytit). alikorjaukseen. Hallux valgus virheasennon korjauksessa tulee hallita kolmiulotteinen asennon palauttaminen ensimmäisen jalkapöytäluun varuksen, elevatuksen ja supinaation suhteen. Operaatiossa tulee myös välttää haitallista ensimmäisen jalkapöytäluun lyhentymää, koska tämä lisää viereisten jalkapöytäluiden kuormitusta. Osteosynteesissä pyritään riittävään stabiliteettiin luutumishäiriölle alttiissa ensimmäisessä TMT-nivelessä. Potilasvalinta on tehtävä huolella. Lapiduksen leikkaus ei ole suositeltava toimenpide luutumishäiriöalttiille potilaalle, kuten tupakoitsijalle. Hallux valgus deformiteetin tulisi olla joustava ja sagittaaliliikkuvuuden virheasento korjattuna hyvä ja kivuton, joten nivelrikkoa ei saisi olla merkittävästi isovarpaan tyvinivelessä eikä myöskään jänneluiden vastinpinnoilla. Fiksoitunut virheasento vaatii laajat pehmytkudosvapauttelut, ja tällöin arpimuodostus ja artroosi aiheuttavat liikkuvuuden rajoittumista ja kipua. Teknisesti onnistuneen Lapiduksen leikkauk sen jälkeenkin kuntoutusvaiheessa riittää haasteita. Potilaan tulisi oppia hallitsemaan jalkaterän normaali ponnistustoiminta vuosia jatkuneen, ratautuneen virhetoiminnan jälkeen ja kyetä ylläpitämään kävelyn kannalta riittävä ylemmän nilkkanivelen passiivinen koukistusliikeala (10 asteen dorsifleksio) (Di- Giovanni ym. 2002). Tärkeä hallux valgus potilaan kuntoutuksen kohde on flexor hallucis longus jänteen ylitoiminnasta luopuminen ja sen korvaaminen peroneus longus toiminnalla. skeleen ponnistuksen alkamisen tulisi siirtyä isovarpaan kärjestä takaisin päkiälinjaan (kuvat 4 b, 6 a ja b). Tämä harjoittelu aloitetaan jo leikkausjonoon asettamisen yhteydessä peroneus longus- ja varvastoiminnan hallintaharjoituksin. Pelkkä Lapiduksen leikkaus tai chevron-osteotomia ei siis riitä säteen I toiminnan normalisoimiseen, vaan jalkaterän jänteiden oikea työjärjestys tulee palauttaa kuntoutuksella ja kävelyvirheisiin puuttumalla. Potilaan sitouttaminen hoitoon on tärkeää hyvään hoitotulokseen pyrittäessä. Isovarpaan tyvinivelen artrodeesi eli jäykistäminen on yleinen ja toimivaksi todettu toimenpide vaikean tai artroottisen hallux valguksen hoidossa. Toimenpide on suositeltava myös epäonnistuneen hallux valgus operaation jälkitilan korjaamisessa sekä hallux rigiduksen hoidossa (Grimes ja Coughlin 2006). Toimenpide korjaa virheasennon pysyvästi ja ohjaa isovarpaan pitkän koukistajalihaksen virheellisen toiminnan ponnistavaksi voimaksi jäykistetyn tyvinivelen kautta. Pitkittäisen holvin stabiliteetti paranee ensimmäisen jalkapöytäluun varuksen ja varpaan valguksen korjautuessa. Erillistä ensimmäisen jalkapöytäluun tyven asentoa korjaavaa toimenpidettä ei tarvita (Cronin ym. 2006). Isovarpaan tyvinivelen artrodeesi tulisi tehdä nivelpinnan anatomisia muotoja mukaillen pallo kupissa tekniikalla joko kaupallisin riimerein tai esimerkiksi purijalla ja kauhalla työstäen. Suorat isovarpaan tyvinivelpintojen sahaukset vaurioittavat stabiliteetin kannalta tärkeitä plantaarisia tukirakenteita, ja osa toimenpiteen antamasta hyödystä menetetään kuten mainitussa Kellerin resektiossa. Varvas myös T. Klemola

9 lyhenee enemmän ja asennon määrittäminen hankaloituu suoria nivelpintojen sahauksia käytettäessä. Jäykistettävän isovarpaan tyvinivelen asento on tärkeä toiminnallisen lopputuloksen kannalta. Yleinen virhe on varpaan jäykistäminen liian pystyyn, jolloin varvas jää kokonaan irti lattiasta. Päkiä kuormittuu tällöin pistemäisesti jänneluiden kohdalta ja viereisten varpaiden koukistustarve lisääntyy isovarpaan alustakontaktin puuttuessa. sennon määrittämistä helpottaa varpaan tyvinivelen tilapäinen fiksaatio esimerkiksi kanyloidun ruuvin johtopiikillä ja suoran taltan asettaminen isovarpaan alle siten, että taltta nojaa IP-nivelen ja jänneluiden alapintaan. Taltan nojatessa varpaaseen ja nilkan ollessa 90 asteen kulmassa tulisi taltan ja kantapään väliin mahtua yksi tai enintään kaksi sormea. Tämä vastaa noin asteen kulmaa lattiatasoon nähden (kuva 11) (Vienne ym. 2006). Isovarpaan tyvinivelen astelukusuositusten käyttö artrodeesiasennon määrittämisessä on epävarma menetelmä jo siitä syystä, että jalkaterän muotoja on erilaisia ja kudosten yksilölliset jousto-ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Gastrocnemiuskireys. Pohkeen m. gastrocnemiuksen kireys on yksi pronaatiohäiriön ja siten myös hallux valguksen etiologinen tekijä. Ylemmän nilkkanivelen passiivinen liikealarajoitus lisää alemman nilkkanivelen kompensatorista pronaatiojoustoa (DiGiovanni 2002, iga 2009). Pronaation on osoitettu estävän peroneus longus jänteen toimintaa. Pohjekireys huomioidaan aina hoitoa toteutettaessa. Osa potilaista saa kireyden hoidetuksi poliklinikalta saatujen venytysohjeiden avulla (kuva 9). killeskireyden (tavallisimmin gastrocnemiuskireyden) operatiivinen hoito tulee liittää hallux valgus toimenpiteeseen, kun potilaalla on todettavissa selvä ylemmän nilkkanivelen passiivisen koukistusliikealan rajoitus (Coughlin 1996). Jalkaterän kiputilaan kuten pes planovalgukseen, metatarsalgiaan ja plantaarifaskiittiin liittyvä nilkan ojennushäiriö voidaan hoitaa tuoreen kirjallisuuden mukaan myös erillisellä pohjevapautustoimenpiteellä, jos venytyshoidoin ei liikealaa saada palautumaan (Maskill ym. 2010). Hallux valgus häiriön hoidossa pelkkä pohjevapautus ei Kuva 11. rtrodeesiasennon määrittäminen sivusuunnasta. Yksi sormenleveys kantapään ja taltan välissä antaa optimaalisen artrodeesiasennon. Yli kaksi sormenleveyttä merkitsee varpaan jäämistä kokonaan irti alustasta. tavallisesti ole riittävä, joskin metatarsalgiaoireisto voi helpottua ja peroneus longus jänteen toimintaedellytykset paranevat pronaatiohäiriön vähentyessä. Pohjevapautustoimenpiteillä (esim. aumannin tai Strayerin menetelmä) ei muuteta akillesjänteen alkuperäistä pituutta vaan hoidetaan m. gastrocnemiuksen kireysongelmasta aiheutuvia jalkaterän rasitusvammoja. Lopuksi Oikea asennoituminen vähäpätöisenä ja kosmeettisenakin vaivana pidettyyn kävelyn häiriötilaan ehkäisee hallux valgus ongelman etenemistä, liitännäisvaivoja ja virheellisiin hoitoratkaisuihin liittyviä hankalia ja osin pysyviä jälkitiloja. Potilaalle annettava hoito on pystyttävä perustelemaan toimintahäiriön näkökulmasta. Hoitomenetelmän valinnan perusteet korostuvat mahdollisia potilasvahinkoja ar vioitaessa, koska yhtä ja ainoaa toimivaa hallux valguksen hoitoyhdistelmää ei tutkimustiedon perusteella ole pystytty osoittamaan. Hallux valgus on tyypillinen esimerkki yleisestä jalkaterävaivasta, joka tulisi huomioida osana laajempaa alaraajan toiminnallista kokonaisuutta. Mikä tahansa häiriötila kineettisessä ketjussa kuormittaa viereisiä rakenteita. Näiden kompensatoristen mekanismien pit Vaivaisenluu monta tapaa hoitaa

10 NÄIN HOIDN käaikaisvaikutuksiin tulisi suhtautua vakavasti, koska niiden ymmärtäminen antaa pohjan tehokkaalle ehkäisevälle hoidolle. Kineettisen ketjun toimintaperiaatteiden ja painovoiman vaikutuksen ymmärtämiseen pyrkivä biomekaaninen lähestymistapa palvelee erityisesti jalkaterä- ja alaraajaortopediaa pyrkimyksessä päästä vanhentuneista tutkimus- ja hoitokäsityksistä kävelevän potilaan hoitoon. Siihen tarpeeseen potilaskin on hoitoa hakemassa, olipa hoito kirurgista, kuntoutuksellista tai näiden yhdistelmä. Resektiot ja ektomiat kuuluvat gastrokirurgiaan, älkäämme käyttäkö niitä enää jalkaterän ongelmien hoidossa. TERO KLEMOL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, jalkakirurgisen erityisosaamisalueen vastuulääkäri Oulun yliopistollinen sairaala, kirurgian klinikka PL 21, OYS SIDONNISUUDET Luentopalkkio (Summed/cumed, Synthes, Stryker, Professio Finland), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (rticular, Summed, Synthes) KIRJLLISUUTT iga N. Clinical examination of the foot and the ankle. Data collection and interpretation of the pathogenic causal sequence of disorders. Orthop Traumatol Surg Res 2009;95 Suppl 1:S41 8. Coughlin MJ. Instructional course lectures, the merican cademy of Orthopaedic Surgeons hallux valgus. J one Joint Surg m 1996;78: Cronin JJ, Limbers JP, Kutty S, Stephens MM. Intermetatarsal angle after first metatarsophalangeal joint arthrodesis for hallux valgus. Foot nkle Int 2006; 27: Deenik R, Pilot P, randt SE, van Mameren H, Geesink RG, Draijer W. Scarf versus Chevron osteotomy in hallux valgus: a randomized controlled trial in 96 patients. Foot nkle Int 2007;28: DiGiovanni CW, Kuo R, Tejwani N, ym. Isolated gastrocnemius tightness. J one Joint Surg m 2002;84-: Esemenli T, Yildirim Y, ezer M. Lateral shifting of the first metatarsal head in hallux valgus surgery: effect on sesamoid reduction. Foot nkle Int 2003;12: Grimes JS, Coughlin MJ. First metatarsophalageal joint arthrodesis as a treatment for failed hallux valgus surgery. Foot nkle Int 2006;27: Hansen ST. The dysfunctional forefoot. Kirjassa: Hansen ST Jr: Functional reconstruction of the foot and ankle. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2000, s Jung HG, Myerson MS, Schon LC. Spectrum of operative treatments and clinical outcomes for atraumatic osteoarthritis of the tarsometatarsal joints. Foot nkle Int 2007;28: King DM, Toolan C. ssociated deformities and hypermobility in hallux valgus: an investigation with weightbearing radiographs. Foot nkle Int 2004;25: Maskill JD, ohay DR, nderson JG. Gastrocnemius recession to treat isolated foot pain. Foot nkle Int 2010;31: Morton DJ. Physiological considerations in the treatment of foot deformities. J one Joint Surg m 1937;19: Robinson H, Cullen NP, Chhaya NC, Sri-Ram K, Lynch. Variation of the distal metatarsal articular angle with axial rotation and inclination of the first metatarsal. Foot nkle Int 2006;27: Root ML, Orien WP, Weed JH. Forefoot deformity caused by abnormal subtalar joint pronation. Kirjassa: Root ML. Normal and abnormal function of the foot, clinical biomechanics vol II. Los ngeles: Clinical biomechanics corporation 1977, s Schneider W, Csepan R, Knahr K. Reproducibility of the radiographic metatarsophalangeal angle in hallux valgus surgery. J one Joint Surg m 2003;85- : Torkki M, Malmivaara, Seitsalo S, Hoikka V, Laippala P, Paavolainen P. Surgery vs orthosis vs watchful waiting for hallux valgus: a randomized controlled trial. JM 2001;285: Vienne P, Sukthankar, Favre P, Werner CM, aumer, Zingg PO. Metatarsophalangeal joint arthrodesis after failed Keller-brandes procedure. Foot nkle Int 2006;27: Summary Hallux valgus several ways to treat Hallux valgus is a progressive exertional metatarsal disturbance altering the kinematics of walking. It may be accompanied by other problems of the foot, such as hammer toe or flatfoot syndrome, symptoms of metatarsalgia or arthrosis of the small joints of the foot. Conservative treatment aims to reactivate the muscles of the foot. Operatively, placement of the 1st metatarsal to its anatomical position over the sesamoid bones is attempted to support the action of the foot muscles. When choosing the operative technique the extent and severity of the disorder as well as the objectives and risk factors of the treatment should be considered T. Klemola

Hallux valgus, monimuotoinen vaiva monta tapaa hoitaa

Hallux valgus, monimuotoinen vaiva monta tapaa hoitaa Hallux valgus, monimuotoinen vaiva monta tapaa hoitaa Tero Klemola Oulun Yliopistollinen Sairaala, Oulu Etelä-Pohjanmaan Keskussairaala, Seinäjoki Hallux valgus deformity is a progressive subluxation of

Lisätiedot

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala

Jalkateräkirurgian haasteet. Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkateräkirurgian haasteet Mikko Hautamäki Ortopedian ja traumatologian el Jalkaterä ja Reumakirurgian yksikkö HUS, Peijaksen sairaala Jalkaterän tavallisimmat vaivat Jalkaterä - rakenne ja biomekaniikkaa

Lisätiedot

Failed foot. Biomekaniikkaa. Tero Klemola. Oulun Yliopistollinen Sairaala

Failed foot. Biomekaniikkaa. Tero Klemola. Oulun Yliopistollinen Sairaala Failed foot Tero Klemola Oulun Yliopistollinen Sairaala Failed foot is a varying combination of postoperative foot dysfunction. Recurrent hallux valgus, hallux varus, transfer metatarsalgia, midfoot pain,

Lisätiedot

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET

JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- POTILASOHJE 1 (5) JALKATERÄN VOIMISTELUOHJEET Jalkavoimistelulla voidaan tukea jalkaterän ja varpaiden nivelten ja lihasten toimintoja, sekä ehkäistä että korjata varpaiden

Lisätiedot

Vaivaisuuteen on latautunut runsaasti negatiivisia

Vaivaisuuteen on latautunut runsaasti negatiivisia Näin hoidan Markus Torkki ja Seppo Seitsalo Vaivaisenluu on hyvin yleinen jalan etuosan virheasento. Sitä pidetään merkkinä jalan biomekaniikan häiriöstä. Toisaalta ulkoiset tekijät, kuten jalkineiden

Lisätiedot

Varvasdeformiteetit - pelkkää troklearesektiotako?

Varvasdeformiteetit - pelkkää troklearesektiotako? Varvasdeformiteetit - pelkkää troklearesektiotako? Seppo Anttila Ortopediaklinikka Ortis, Kuopio Digital deformities are some of the most common problems among foot patients. Toe deformities include mainly

Lisätiedot

Bunionette MTP V edellisen pikkuveli

Bunionette MTP V edellisen pikkuveli Bunionette MTP V edellisen pikkuveli Helka Kurikka Kirurginen sairaala, Ortopedian ja traumatologian klinikka ja Paimion sairaala, Reumasairauksien yksikkö, TYKS Bunionette is a common, but rarely symptomatic

Lisätiedot

Biomechanics in forefoot problems

Biomechanics in forefoot problems Biomechanics in forefoot problems Seppo Anttila Ortopediaklinikka Ortis, Kuopio Forefoot problems are closely interrelated to the foot biomechanics as a whole. In order to manage the problems one must

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin?

Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin? Tukipohjalliset ratkaisu kaikkiin jalkaongelmiin? Seppo Anttila Ortopediaklinikka Ortis, Kuopio Johdanto Tukipohjallisten kritiikitön käyttö on maassamme viime vuosina huolestuttavasti lisääntynyt ja niiden

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi

Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä. Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Ortoosijärjestelmä meningomyeloseeless ä Orthonova Oy PL 107 00390 Helsinki 09-29 664 50 www.orthonova.fi Funktionaalinen jako leesiotason mukaan S3 Lihasten toimintavajaus: -Jalkaterän sisemmät lihakset

Lisätiedot

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen

Laura Lindholm ja Anne Metsomäki. Poweria potkuun. Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Laura Lindholm ja Anne Metsomäki Poweria potkuun Ohjatun jalkateräharjoittelun vaikutukset neljän kuukauden intervention jälkeen Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt

Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Nilkan ja jalkaterän liike- ja toimintahäiriöt Toiminnallisten harjoitteiden opas Jere Järvinen & Tero Roos Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma 2012 SISÄLLYS 1 NILKAN JA JALKATERÄN

Lisätiedot

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET

KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET REIDEN LÄHENTÄJÄT PAKARALIHAKSET KOTIVENYTTELYOHJELMA REIDEN TAKAOSAN LIHAKSET Ojenna toinen jalka suoraksi eteen ja pidä toinen jalka koukistettuna vieressä. Nojaa ylävartaloa eteen kohti venytettävää jalkaa. Pidä selkä suorana.tunne

Lisätiedot

Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen

Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen Jännebalansointi lihasaitiosyndrooman jälkeen Heikki-Jussi Laine TAYS An overlooked or inadequately treated compartment syndrome at the lower extremity results in muscle necrosis and contracture, which

Lisätiedot

Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet?

Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet? Jalka-, polvi-, lonkka-, selkäkipuja? Miten seisot ja kävelet? Veera Keltanen, jalkaterapeutti (AMK) Vuosaaren Jalkaterapiakeskus Tehyn yrittäjäjaoston opintopäivä la 19.11.2016 Järjestötalo 1 Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Hyvän kipsin ominaisuudet Ei aiheuta ylimääräistä kipua. Tukee vammautunutta raajaa hyvin. Sallii kipsin ulkopuolelle jäävien nivelten liikuttamisen.

Lisätiedot

Treatment algorithm in lesser toe deformities

Treatment algorithm in lesser toe deformities Treatment algorithm in lesser toe deformities Seppo Anttila Ortopediaklinikka Ortis, Kuopio Digital deformities are some of the most common problems among foot patients. Toe deformities include mainly

Lisätiedot

Arno Sipponen 1, Raine Tiihonen 1, 2, Mikko Ikävalko 1, Eerik Skyttä 3, Eero Belt 1. Johdanto

Arno Sipponen 1, Raine Tiihonen 1, 2, Mikko Ikävalko 1, Eerik Skyttä 3, Eero Belt 1. Johdanto Biokorvautuvan PLDLA-implantin käyttö vaurioituneiden metatarsofalangeaalinivelten (MTP) II-V -hoidossa. Alustavia tuloksia randomoidusta prospektiivisesta sarjasta Reumasäätiön sairaalasta. Arno Sipponen

Lisätiedot

KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN. 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS

KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN. 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS s83.6 distorsio genu S83.0 luxatio patellae? S83.2 ruptura menisci? S83.3 nivelruston repeämä?

Lisätiedot

Aikuisen latuskajalan kirurginen hoito

Aikuisen latuskajalan kirurginen hoito Aikuisen latuskajalan kirurginen hoito Helka Koivu Terveystalo Pulssi, Turku There is a wide spectrum of surgical procedures for the management of adult-acquired flatfoot. Choosing the right option for

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu

Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu Hanne Markkanen, Ville Määttänen, Anni Pitkänen Jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja toiminnallinen harjoittelu o Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti AMK Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita nilkan luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää nilkan luudutuksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4

Sisältää: pre-operatiivisen ja postoperatiiviset käynnit/soitot (maksimi 2 posoperatiivinen käyntiä, 4 Kaikissa toimenpiteissä: Pre-operatiiviset laboratorio- ja röntgentutkimukset tutkimukset omassa terveyskeskuksessa. Yksi seteli kattaa yhden toimenpiteen / yhden puolen (vasen/oikea) kustakin luokasta.

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi

Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat. Panu Hirvinen, Ortopedi Nuoren urheilijan alaraajan rasitus vammat Panu Hirvinen, Ortopedi Varhaisen kasvuiän apofysiitit Apo = kärki Fyysi = liitos; kasvupiste Iitti = höpölöpö LUUN KASVUPISTE, JOHON JÄNNE KIINNITTYY Ainoastaan

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle

Harjoituksia nivelrikkopotilaalle Harjoituksia nivelrikkopotilaalle www.parempaaelamaa.fi/kipu Lonkat ja polvet Lihasvoima Asetu kylkimakuulle Nosta hitaasti ylempi jalka ilmaan ja tuo se hitaasti takaisin alas Toista 5 10 kertaa kummallakin

Lisätiedot

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana

Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana Ryhti ja perusliikkuminen lähtökohtana - pystyasennon hahmottaminen ja hallinta - kävely juoksu - kyykky - hyppääminen, heittäminen Juha Koskela Pystyasennon hahmottaminen ja hallinta Motorinen homunculus

Lisätiedot

JALKATERÄN KORJAUSLEIKKAUS

JALKATERÄN KORJAUSLEIKKAUS JALKATERÄN KORJAUSLEIKKAUS Olet tulossa jalkaterän korjausleikkaukseen ja/tai isovarpaan tyvinivelen luudutukseen. Tästä ohjeesta löydät tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauksesta, jalkateräleikkaukseen

Lisätiedot

Vaivaisenluun leikkaus: tehdäkö heti vai vuoden päästä? Satunnaistettu vertailututkimus

Vaivaisenluun leikkaus: tehdäkö heti vai vuoden päästä? Satunnaistettu vertailututkimus SOT 2/2002 VOL 25 283 Vaivaisenluun leikkaus: tehdäkö heti vai vuoden päästä? Satunnaistettu vertailututkimus Markus Torkki, Antti Malmivaara, Seppo Seitsalo, Veijo Hoikka, Pekka Laippala, Pekka Paavolainen

Lisätiedot

Keskivartalon tukilihasten aktivointi

Keskivartalon tukilihasten aktivointi Aktivoiva lämmittely, Keskivartalon tukilihasten aktivointi Keskivartalon tukilihasten aktivointi Kolmannen osan tavoitteena on saada keskivartalolihasten toiminta, tuki ja osallistuminen liikesuoritukseen

Lisätiedot

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Tu o t e t i e d o t Dynaaminen patellan keskittäminen Patella Pro Todistetusti ylivoimainen ja ainutlaatuinen hoitomenetelmä 2 Otto Bock HealthCare Patella

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri Puhelinvaihde 06 415 4939 Faksi 06 415 4351 Puhelin

Lisätiedot

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26

KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017. Prepared by: Mika Martikainen Date: :26 KESKIVARTALO/KEHONHALLINTAL IIKKEITÄ UINTIIN 3/2017 Prepared by: Mika Martikainen Date: 04.04.2017 08:26 MIKA MARTIKAINEN COACHING PL 226 70101, Kuopio 0408295515 mika@murtokohta.fi INFO "keskivartalojumppa"

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

Vauvan kävelyn kehitys:

Vauvan kävelyn kehitys: Vauvan kävelyn kehitys: Alla on listattu kävelyn kehityksen vaiheita, jotka tulisi oppia viimeistään ilmoitettuun ikään mennessä. 0-1 kk: Automaattinen kävely. 4 kk: Automaattinen kävely päättynyt. 5 kk:

Lisätiedot

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus ja stabiliteetti 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus Liikkuvuuden määrittelyä Kykyä tehdä mahdollisimman laajoja liikkeitä joko omin voimin tai jonkin ulkoisen voiman avustamana

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET

JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET JALKAPALLOILIJOIDEN VENYTTELYOHJEET MIKSI VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen massasta ja jänteistä joiden avulla

Lisätiedot

ALARAAJAN ANATOMIAA 4

ALARAAJAN ANATOMIAA 4 Tuku- ja liikuntaelimistö-jakso/ BLL/ Anatomia ALARAAJAN ANATOMIAA 4 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ HEIKKI HERVONEN Thieme Teaching Assistant Luku 1 SÄÄRI, POHJE JA JALKATERÄ Oheisissa kuvissa on esitetty osittaisia

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN ARTROOSIT. JALKATERAPIAN HOITOKEINOJA

NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN ARTROOSIT. JALKATERAPIAN HOITOKEINOJA Martta Nurmimäki ja Katja Selkälä NILKAN JA JALKATERÄN ALUEEN ARTROOSIT. JALKATERAPIAN HOITOKEINOJA Opinnäytetyö Jalkaterapian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.4.2009

Lisätiedot

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10

1. Liikkuvuusharjoittelusta 3. 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4. 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 12/2013 Sisällysluettelo 1. Liikkuvuusharjoittelusta 3 2. Toiminnallisia liikkuvuusliikkeitä alku- ja loppuverryttelyyn 4 3. Kotiharjoitteluopas liikkuvuuden lisäämiseen 10 4. Muistiinpanoja 17 Lähteet

Lisätiedot

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell

TANSSIN KINESIOLOGIA. Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK Copyright Pirjo Orell Pirjo Orell TANSSIN KINESIOLOGIA Pirjo Orell Fysioterapian lehtori, OAMK 2010 Copyright Pirjo Orell LIHASTOIMINTA Koordinoitu lihastoiminta = lihasten koordinoitu yhteistyö siten, että oikeat lihakset toimivat oikeissa

Lisätiedot

Reumajalan kirurginen hoito

Reumajalan kirurginen hoito Reumajalan kirurginen hoito Tomi Nousiainen OYS Approximately 0.5 % to 1 % of the population has rheumatoid arthritis (RA), and up to 90 % of those afflicted with RA will have manifestations of the disease

Lisätiedot

Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan

Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan Hennariikka Rahkola & Tiia Vähä-Karvia Nilkan ja jalkaterän virheasentojen sekä liikehäiriöiden ja juoksun aiheuttamien rasitusvammojen vaikutus juoksukenkien valintaan Koulutustilaisuus urheiluliikkeen

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS

NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS NILKAN LUUDUTUSLEIKKAUS Olet tulossa nilkan luudutusleikkaukseen. Tästä ohjeesta löydät tietoa leikkaukseen valmistautumisesta, leikkauksesta sekä nilkan luudutusleikkaukseen liittyvästä hoidosta ja kuntoutumisesta.

Lisätiedot

YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ

YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ YLEISURHEILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ Yleisurheilukoulutuksen päämääränä - opettaa koulutettaville liikkumisen perusmuodot - kehittää nopeusvoimaa, nopeutta, reaktio- ja koordinaatiokykyä. Yleisurheiluun sopivana

Lisätiedot

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN

NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN NILKKAMURTUMASTA KUNTOUTUMINEN Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka Ortopedian, traumatologian klinikka 1 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle... 3 Leikkaus... 3 Leikkauksen ja kipsauksen jälkeinen

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka/ Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 3.10.2012 1 (7) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014

NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 NILKAN JA JALKATERÄN YLEISIMMÄT KIPUTILAT YLEISLÄÄKÄRIPÄIVÄT 27.11.2014 Oliver Michelsson DIACOR, JALKAKIRURGI, ORTOPEDI Suomen jalkakirurginen yhdistys ex pj Counsil Member, European Foot and Ankle Association

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli

Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli stabiliteettiin, nivelten virheettömästä toiminnasta

Lisätiedot

Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat

Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat Pohjalliset Pohjallisopas Bauerfeindin suosituimmat pohjalliset Sisällys Sport GloboTec comfort, jalkapallopohjallinen 3 GloboTec comfort sports (run, play, walk, golf) 4 Komfort GloboTec comfort, Lange

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka

DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT. Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka DIABEETTISEN JALKAHAAVAN PAIKALLISHOIDOT Jalkaterapeutti Anna-Leena Tapio TYKS, sisätautien klinikka Esityksen sisältö Riskiluokitus ja sen tekeminen Miten jalkahaavoja voi ennaltaehkäistä? Miten diabeetikon

Lisätiedot

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin

Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Footbalance-pohjallisten käytön yhteys liikuntatottumuksiin ja koettuihin kipuihin Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 21.12.2007 Jani Hurme Ilkka Tynkkynen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet

Polven tekonivelleikatun. fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivelleikatun fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia

Lisätiedot

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS

JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS JALKAPALLOILIJOIDEN PELEIHIN VALMISTAUTUMINEN JA VENYTYSOPAS MIKSI PITÄÄ VENYTELLÄ? Notkeus on fyysisen kunnon osatekijä ja tärkeä osa jalkapalloilijan lihastasapainon ylläpitoa. Lihas koostuu lihaksen

Lisätiedot

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab)

Kuntoutus. Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Elokuvat, pelit Tutkimus Kuntoutus Asiakaskäyttö (Running injury clinic, Salming run lab) Markkerit Kamerat : -Resoluutio 4 MP -Keräystaajuus 315Hz täydellä resoluutiolla -Max kuvausetäisyys 20-30m Hipposhalli

Lisätiedot

Sisäisen kiinnityksen ja leikkauksen jälkeisen tuennan merkitys chevron-osteotomian pitkäaikaistuloksissa

Sisäisen kiinnityksen ja leikkauksen jälkeisen tuennan merkitys chevron-osteotomian pitkäaikaistuloksissa Sisäisen kiinnityksen ja leikkauksen jälkeisen tuennan merkitys chevron-osteotomian pitkäaikaistuloksissa Ilkka Pentikäinen, Jouni Piippo, Pasi Ohtonen, Juhani Junila ja Juhana Leppilahti Kirurgian klinikka,

Lisätiedot

Palveluprosessi: jalkine- ja tukipohjallisratkaisut

Palveluprosessi: jalkine- ja tukipohjallisratkaisut Palveluprosessi: jalkine- ja tukipohjallisratkaisut Respecta Oy 10.3.2016 Otto Bock HealthCare Haluamme olla maailmanlaajuinen edelläkävijä, joka auttaa ihmisiä säilyttämään ja palauttamaan omatoimisuutensa.

Lisätiedot

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa

ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa ALARAAJATUTKIMUKSEN TUTKIMUS- LOMAKKEEN KEHITTÄMISTYÖ TAPAUSESIMERKKIEN POHJALTA Fysikaalinen hoitolaitos Medica Oy:ssa Katja Matkaselkä Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-,

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet lyhytjälkihoitoiset toimenpiteet 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat hinnat ovat taulukossa vahvennettuina Tuotenumero L1 ORT Jalkateräkori 1 - Morton (varvashermon ekskiisio)

Lisätiedot

Tibian mal- ja nonunionin hoidon indikaatiot ja tekniikat

Tibian mal- ja nonunionin hoidon indikaatiot ja tekniikat Tibian mal- ja nonunionin hoidon indikaatiot ja tekniikat Jukka Ristiniemi OYS Suomessa julkaistiin kymmenen vuotta sitten säärimurtumien Käypä Hoito -suositus (1). Tässä suosituksessa murtumien pääasialliseksi

Lisätiedot

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin

Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki. Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Mira Kalaja ja Jutta Poikkimäki Tapaustutkimus kuuden viikon harjoitusohjelman vaikutuksesta toiminnallisiin jalkaterän liikehäiriöihin Opinnäytetyö Syksy 2012 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

KEPPIJUMPAN PERUSLIIKKEITÄ "Keppijumpan isän" Juhani Salakan ohjeita oikeisiin liikesuorituksiin. Perusohje: Aluksi suurin huomio oikeaan suoritustekniikkaan (opetellaan ensin "uimaan" ja mennään vasta

Lisätiedot

Bledsoen PFS-plantaarifaskiittituki

Bledsoen PFS-plantaarifaskiittituki Bledsoen PFS-plantaarifaskiittituki Käyttöohje Indikaatiot: Bledsoen PFS -plantaarifaskiittituki auttaa vähentämään lievän tai keskivaikean plantaarifaskiitin aiheuttamaa kipua ylläpitämällä painetta ja

Lisätiedot

Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa

Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa Magneettikuvauksen merkitys SER-tyyppisten ulkokehräsluun murtumien vakauden arvioinnissa Simo Nortunen¹, Tapio Flinkkilä¹, Olli Savola¹, Sannamari Lepojärvi², Jaakko Niinimäki², Pasi Ohtonen¹, Iikka Lantto¹,

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (11) Lukijalle

Lisätiedot

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA

KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA KLASSISEN BALETIN TEKNIIKKA JA RASITUSVAMMAT JALAN JA NILKAN ALUEELLA Anu Sinisalo Opinnäytetyö Elokuu 2009 Fysioterapian koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Palveluskelpoisuus, kirurgiset sairaudet Jari Autti Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Yleistä Mitään sairautta EI tule jättää hoidettavaksi varusmiespalveluksen aikana Leikkaushoitoja ei pääsääntöisesti

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

GloboTec Comfort on laaja pohjallisvalikoima. Se käsittää yli 300 tuotetta tyytyväisten. Tässä pohjallisoppaassa esitellään mm.

GloboTec Comfort on laaja pohjallisvalikoima. Se käsittää yli 300 tuotetta tyytyväisten. Tässä pohjallisoppaassa esitellään mm. POHAJALLISOPAS SISÄLLYS Globotec Comfort, johdanto Sivu 2 Globotec Comfort, jalkapallopohjallinen Sivu 3 Globotec Comfort, Lange Sivu 4 Globotec Comfort, Trötta Fötter Sivu 5 Globotec Comfort, avokaspohjallinen

Lisätiedot

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm.

3. Kehittävä venyttely: Kehittävällä venyttelyllä kehitetään lihasten liikkuvuutta, joilla on suoria vaikutuksia mm. Liikkuvuuden kehittäminen Venyttelyn merkitys koripalloilijalle voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: Valmistava venyttely: suoritetaan ennen harjoitusta tai peliä! Valmistavassa venyttelyssä avataan

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa

Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Spiraalidynaaminen harjoittelu vaivaisenluun hoidossa Jalkaterapian koulutusohjelma, jalkaterapeutti Opinnäytetyö 21.11.2007 Kirsi-Maria Raunio HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

LIHASTOIMINTAKETJUT JA TRIGGERPISTEET

LIHASTOIMINTAKETJUT JA TRIGGERPISTEET LIHASTOIMINTAKETJUT JA TRIGGERPISTEET Sisällys A Lihastoimintaketjut Philipp Richter 1. Johdanto 2 Myofaskiaalisia ketjuja kuvaavia malleja 2.1 Proprioseptiivinen neuromuskulaarinen fasilitaatio Liikekaavat

Lisätiedot

Alaraajaortoosit URIEL 333 -NILKKAORTOOSI URIEL 33 -NILKKAORTOOSI

Alaraajaortoosit URIEL 333 -NILKKAORTOOSI URIEL 33 -NILKKAORTOOSI Uriel-ortoosit Alaraajaortoosit URIEL 333 -NILKKAORTOOSI Uriel 333 -nilkkaortoosi koostuu kahdesta anatomisesti muotoillusta kovasta muovilastasta, joiden sisäpinta on pehmustettu tarrasäädettävillä ilmakennotyynyillä.

Lisätiedot