Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksen keskiössä. Tiina Haapsalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksen keskiössä. Tiina Haapsalo"

Transkriptio

1 Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksen keskiössä Tiina Haapsalo

2 Paljon paranisi jos tunnettaisiin empatiaa tai ainakin osattaisiin toista ihmistä kunnioittaa. Olisi siis ymmärrys ja sen tuoma yhteys. Presidentti Sauli Niinistö

3 Maailmamme ei ole katsomusneutraali, vaan täynnä katsomuksiin ja uskontoihin liittyvä arvoja, kertomuksia, rituaaleja, juhlia, tapoja ja ilmiöitä.

4 Kaikki voittavat jos rakennamme yhteiskunnan jossa ihmisten arvokkuuden mitaksi riittää se että on syntynyt ihmiseksi. Arto Salonen

5 Perusteiden valmistelun taustalähtökohtia Lapsen muuttuva rooli Yhdessä tekeminen, osallistuminen Tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma Ympäristö, globalisoituminen, talous, työelämä, teknologia, yhteisöjen monimuotoisuus Vaikutukset lasten toimintaympäristöihin Muuttuva oppiminen Oppimiskäsitys Vertaisoppiminen ja kokonaisuuksien rakentaminen Leikin merkitys oppimiseen Muuttuva osaaminen Laaja-alaisuus, eettisyys, kestävyys Ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot, tiedon jäsentäminen Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot

6 Lapsikäsitys muuttuvan maailman pyörteissä Vasuperusteet rakentaa siltaa lasten tarpeiden ja yhteiskunnan tarpeiden välille. Se, miten toimimme lasten kanssa tänään, vaikuttaa heihin myös tulevaisuudessa. Jokainen lapsi kasvaa, kehittyy ja oppii omaa tahtiaan, omien edellytystensä mukaisesti. Ihmisenä kasvaminen on elämän mittainen matka! Varhaiskasvatuksessa tulisi olla paljon aikaa, paikkoja ja tilaisuuksia, joissa lapsi voi näyttää, mitä hän osaa ja mikä on hänelle tärkeää. Tämä pitäisi mahdollistaa myös silloin ja erityisesti silloin, kun yhteistä kieltä ei ole. Aikuisten tulee kaikin tavoin edistää sellaista toimintaa, joka tuo yhteisön nähtäväksi sen, mitä minulla on ja millä voin rikastuttaa meidän yhteisöämme!

7 Kulttuuriin ja katsomukseen liittyvät kysymykset kulkevat mukana läpi VASU2016 asiakirjan: ARVOPERUSTA (LUKU 2.4) OPPIMISEN ALUEET: KIELTEN RIKAS MAAILMA; ILMAISUN MONET MUODOT; MINÄ JA MEIDÄN YHTEISÖMME (LUKU 4.5) KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ TARKENTAVIA NÄKÖKULMIA (LUKU 4.6) YHTEISTY Ö (LUKU 3.3) LAPSEN VASU (LUKU 1.3) TOIMINTAKULTTUUR I: OSALLISUUS, YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO; KULTTUURINEN MONINAISUUS JA KIELITIETOISUUS (LUKU3.1) LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN: KULTTUURINEN OSAAMINEN (LUKU 2.7) OPPIMISYMPÄRISTÖ T (LUKU3.2) VAKA LAIN TAVOITTEET (LUKU2.1)

8 Mikä muuttui Vasussa? Varhaiskasvatus = kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka > > Suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa > Kaiken toiminnan keskiössä on lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen > Eheä oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esikouluun ja perusopetukseen Velvoittavuus> > Kunnille VASU on normiasiakirja, jonka taustalla on varhaiskasvatuslaki > Kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä toimitaan VASU:n puitteissa

9 Muutoksia Vasun käsitteistössä Päivähoito > varhaiskasvatus Orientaatiot ~~> laaja alaisen osaamisen alueet, oppimisen alueet Uskontokasvatus > katsomuskasvatus sisältää uskonnot ja muut katsomukset (myös uskonnottomuuden) > Yleissivistävää > Sitouttamatonta > Toteutus kunnan henkilöstön vastuulla Mentorointi > yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa Kasvatuskumppanuus > yhteistyö huoltajien kanssa

10 TAVOITTEENA EHEÄ OPPIMISEN POLKU Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Sujuvat siirtymät Sujuvat siirtymät Sujuvat siirtymät Sujuvat siirtymät Lapsen vasu Leops Tuki Yhteistyössä laaditut perusteet ja paikalliset suunnitelmat

11

12 Varhaiskasvatuksen arvoperusta

13 Toimintakulttuurin uudistaminen Yhteisen toiminta-ajatuksen ja toiminnan tavoitteiden näkyminen käytännöissä Tavoitteena on luoda inklusiivinen toimintakulttuuri, joka edistää yhdenvertaisuutta, oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

14 Toimintakulttuurin kehittäminen uudistuksen ytimessä Toimintakulttuuria muokkaavat: tiedostetut ja tiedostamattomat tekijät, joilla on paikkaan ja aikaan kytkeytyviä ulottuvuuksia. työyhteisön historiaan ja erilaisiin traditioihin liittyvät oletukset ja uskomukset. sosiaaliset normit eli käsitykset hyvin tehdystä varhaiskasvatustyöstä > laadun vaihtelu MIKSI EI? Vanhojen sääntöjen purkaminen

15 Toimintakulttuuri rakentuu * arvoista ja periaatteista * työtä ohjaavien normien ja tavoitteiden tulkinnasta * oppimisympäristöistä ja työtavoista * yhteistyöstä ja sen eri muodoista * vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä * henkilöstön osaamisesta, ammatillisuudesta ja kehittämisotteesta * johtamisrakenteista ja-käytännöistä toiminnan organisoinnista, * suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista

16

17 Varhaiskasvatuksessa rakennetaan laaja-alaista oppimista! Mitä? Taito kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä Kykyä reflektoida omia arvoja ja asenteita. Miten? Rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Harjoitellaan asettumaan toisen asemaan. Henkilöstö toimii mallina!

18 Katsomuskasvatuksen toteuttamisesta Varhaiskasvatuksen järjestäjät vastaavat katsomuskasvatuksen toteuttamisesta juhlien sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten ja niille vaihtoehtoisen toiminnan järjestämisestä säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatuksen henkilöstö vastaa katsomuskasvatuksen käytännön toteutuksesta ja toimii ammatillisesti omasta katsomuksestaan riippumatta. Katsomuskasvatukseen ei kuulu minkään katsomuksen tai uskonnon opettamista. Varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. kaikkia katsomuksia tarkastellaan tasavertaisesti arvottamatta.

19 Perinteiset juhlat varhaiskasvatuksessa Juhlat ovat osa vasuperusteiden mukaista pedagogista toimintaa ja suunnittelu lähtee lapsiryhmän tarpeista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa (Varhaiskasvatuslaki 2 a). Nämä tavoitteet tulee olla lähtökohtana myös juhlaperinteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Juhlien suunnittelussa huomioidaan lapsiryhmän kulttuurinen monianisuus. Juhliin voi sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren tai hengellisen laulun laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. (Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014 vp). Huoltajia tulee tiedottaa riittävän ajoissa juhlista ja tilaisuuksista, jotka sisältävät uskonnon harjoittamisen elementtejä.

20 Yhteistyö seurakunnan kanssa Vasuperusteissa seurakunta mainitaan esimerkkinä paikallisesta yhteistyötahosta. Yhteistyö toteutetaan varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä tulee aina huomioida lapsen etu ja sen tulee olla pedagogisesti perusteltua.

21 Uskonnolliset tilaisuudet Uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten järjestämistä niin kouluissa kuin päiväkodeissakin säätelee Suomen perustuslaki. Positiivinen -negatiivinen uskonnonvapaus (perustuslaki 11 2) Varhaiskasvatuksen järjestäjät päättävät järjestetäänkö varhaiskasvatuksen yhteydessä uskonnollisia tilaisuuksia. Uskonnolliset tilaisuudet ovat uskonnon harjoittamista. Huoltajalla oltava aito vapaus valita osallistuuko lapsi vai ei. Tilaisuuksien aikana järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa lapsille, jotka eivät osallistu. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta/ osallistumattomuudesta ei saa aiheutua lapselle leimaantumista tai muita seuraamuksia.

22 Katsomuksiin liittyvät dialogin tasot päiväkodissa 1. Kasvattajat Vanhemmat Kasvatuskeskustelut ja yhteistyö. 2. Kasvattajat Kasvattajat Keskustelu ja suunnittelu omassa tiimissä. Yhteistyö eri tahojen kanssa. Työntekijät ja kasvattajat eri kulttuureista ja uskonnoista. 3. Kasvattajat Lapset Aikuinen mallina sille, miten katsomuksien aihepiiriin suhtaudutaan ja miten siitä puhutaan. Antaa lapsille kieli puhua katsomuksista ja uskonnoista. Tuokiot, teemat, projektit, juhlat, perinteet, leikit, eri menetelmät. Avoimuus, suvaitsevaisuus, kunnioitus, empatia. 4. Lapset Lapset Katsomuskasvatus lasten oikeutena. Lapsen VASU

23 Yhteistyö huoltajien kanssa Huoltajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kunkin perheen taustaa, katsomuksia ja arvoja kunnioittae Huoltajan valitessa lapselleen erityiseen katsomukseen, kuten kristillisyyteen, perustuvan varhaiskasvatuspalvelun, tulee huolehtia siitä, että huoltaja saa riittävästi tietoa toiminnan erityistavoitteista ja arvoista. Varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että tieto uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoehtoisesta toiminnasta saavuttaa huoltajat riittävän ajoissa.

24 Käsitteistä Katsomuskasvatus on yläkäsite, jonka alle uskontokasvatuskin kuuluu. Katsomuskasvatuksella tarkoitetaan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kasvatusta osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältäjä, tavoitteita ja oppimiskokonaisuuksia. Katsomus-termillä viitataan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottoman vakaumuksen muotoihin, kuten sekulaari humanismi. (Kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen.) Elämänkysymyksillä tarkoitetaan ns. perimmäisiä kysymyksiä: Mikä on elämän tarkoitus? Mistä kaikki on saanut alkunsa? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Kuka minä olen? Jne. Näitä ihmisenä olemisen peruskysymyksiä on pohdittu kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Uskonnonvapaus on perusoikeus, joka sisältää vapauden uskoa, harjoittaa uskontoa ja kuulua uskonnolliseen yhteisöön (positiivinen uskonnonvapaus) sekä myös olla uskomatta, osallistumatta uskonnolliseen yhteisöön (negatiivinen uskonnonvapaus).

25 Käsitteistä Uskonnottomuus on elämänkatsomusta ja tapakulttuuria, jotka eivät ole uskonnollisia. Uskonnottomuus sinällään ei merkitse kielteistä asennetta uskontoon. Uskonnottomiin kuuluu myös ateisteja, vapaa-ajattelijoita, jotka suhtautuvat kielteisesti uskontoon erityisesti kirkkoon ja sen vaikutukseen yhteiskunnassa. Uskonnon harjoittaminen on osallistumista uskontokohtaisiin riitteihin ja rituaaleihin, kuten jumalanpalvelua ja rukoileminen, sekä niiden toteuttamista. Oppimisympäristö on oppimiseen liittyvä fyysisten ja psyykkisten tekijöiden sekä sosiaalisten suhteiden kokonaisuus (esim. tila, tapahtuma, yhteisö) Oppilas- ja opiskelijahuolto eli lapsen kasvun ja hyvinvoinnintuki varhaiskasvatuksessa. On toimintaa joka edistää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia varhaiskasvatusyhteisössä. Sisältää sekä yhteisöllisen että yksilöllisen näkökulman.

26 Katsomuskasvatus Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti sitouttamatonta. On hyvä tehdä ero Vasun sisältämän katsomuskasvatuksen ja seurakunnan kanssa tehtävän muun yhteistyön välillä. Katsomuskasvatus on kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla. Kaikkia lapsiryhmässä esiintyviä katsomuksia tarkastellaan samanarvoisina. Tavoitteena on tukea lasten valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa erilaisia katsomuksia. Katsomuskasvatus on lapsen oikeus ja kasvattajan velvollisuus! KASVATTAJIEN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT: Katsomussensitiivisyys edellyttää rohkeutta käydä dialogia, ei riipu kasvattajan omasta vakaumuksesta, vaan kuuluu ammatilliseen työotteeseen.

27 Minä ja meidän yhteisömme tavoitteet: 1.Tukea lasten eettisen kohtaamisen ja ajattelun taitoja sekä tunnetaitojen kehittymistä. 2.Tutustua omaan ja lapsiryhmässä oleviin katsomuksiin ja uskontoihin sekä niihin liittyviin tapoihin ja perinteisiin. 3. Rohkaista lapsia erilaisten elämänkysymysten pohdintaan ja ihmettelyyn. Katsomuskasvatuksen tavoitteet: 1. Auttaa lapsia ymmärtämään ja kunnioittamaan sekä omia että toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä sekä niihin liittyviä tapoja ja käsityksiä. 2. Rohkaista lapsia erilaisten elämänkysymysten pohdintaan yhdessä toisten kanssa toimien. 3. Vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä sanoja ja käsitteitä.

28 Katsomuskasvatuksen toteuttaminen: 1.Katsomuskasvatus liitetään arjen asioihin, juhliin ja ajankohtaisiin tapahtumiin, joilla on uskonnollista tai katsomuksellista merkitystä. 2. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi vierailuja, lähiympäristön tapahtumia ja yhteistyötä lähialueen yhteisöjen kanssa. 3.Työtapoina korostuvat keskustelut ja erilaiset eläytymisen mahdollistavat menetelmät (draama, sadut, roolileikit).

29 VASU2017 katsomuskasvatus Katsomukset Uskonnot Uskonnottomuus Erilaiset katsomuk -set

30 VASU2017 katsomuskasvatus KATSOMUSKASVATUS Arjen asiat Juhlat Ajankohtaiset tapahtumat

31 Mitä on katsomussensitiivinen kasvatusote? Tarkoitetaan herkkyyttä uskontojen ja katsomusten erilaisuuden tunnistamiseen ja hyväksymiseen ilman että niiden välisiä eroja sivuutetaan tai asetetaan arvojärjestykseen. Siihen liittyy myös luonnollisen, arvostavan ja ammatillisen asenteen kehittyminen katsomuskasvatuksen sisältöaluetta kohtaan. Toiminnallinen ulottuvuus > kasvattajat rohkaistuvat paremmin ottamaan uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä asioita osaksi keskusteluja ja lapsiryhmän toimintaa. Tämä edellyttää kulttuurien ja uskontojen väliseen kohtaamiseen liittyvää sensitiivisyyttä.

32 1. Tiedä mitä itse edustat Mitkä ovat minun arvoni? Millaisia ovat omaan ajatteluuni ja käyttäytymiseeni vaikuttavat kulttuuriset ja uskonnolliset juuret? Mitä ajattelen toisista uskonnoista? Entä kulttuureista, jossa tuo toinen uskonto ilmenee? Mikä on oman uskontoni pimeä puoli? Mikä estää vuorovaikutuksen toisen uskonnon tai kulttuurin edustajan kanssa?

33 2. Kohtaa toinen Arvosta, kuuntele, kohtaa ja keskustele Tunnista omat kieteiset tunteet ja puolustusreaktiot suhteessa toiseen. Rakenna luottamusta. Yritä ymmärtää toisen tapaa uskoa ja ajatella. Pyri luonteviin katsomuskeskusteluihin arjessa. Uskalla puuttua yksilön uskonnollisiin tai kulttuuriseen sortamiseen. Tiedosta oma tapasi puhua ja kommunikoida kehollasi uskontoihin liittyvistä asioista. Millaisen jäljen jätät muihin puhuessasi uskontoon liittyvistä kysymyksistä?

34 3. Mitä voimme tehdä yhdessä? Miten voimme konkreettisesti edistää päiväkodissa uskontojen ja katsomusten välistä vuorovaikutusta? Miten eri perheiden uskonnot, kulttuurit ja katsomukset saadaan myönteisellä tavalla näkyviin päiväkodin arjessa ja juhlassa? Miten katsomuskasvatuksen tavoitteet saadaan konkretisoitua käytännön kasvatustyön tasolle? Miten suomalainen kulttuuriperinne välittyy uusille sukupolville?

35 Neljän korin malli:

36 I KORI YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS VASU:n mukaisesti Päiväkodin henkilöstön vastuulla Seurakunta oppimisympäristönä esim. kirkkorakennukset, hautausmaat.. Seurakunnan työntekijä vierailee oman alansa asiantuntijana tai henkilökunnan mentorina katsomuskasvatuksessa Ei sisällä uskonnon harjoittamista Esim. tutustuminen kotikirkkoon, tutustuminen kirkkovuoteen ja sen juhliin, pääsiäisvaellus, joulupolku, tutustuminen sekä kristilliseen että eri uskontojen traditioon, lasten oikeuksin päivän konsertti..

37 II KORI PERINTEISET JUHLAT Yhteisöllisyys ja kunnioittava läsnäolo valmistellaan ja vietetään yhdessä Suomalaista juhlaperinnettä, esim. joulu- ja kevätjuhla Voi sisältää uskonnollista alkuperää olevia traditioita, esim. Suvivirsi, Enkeli taivaan, jouluevankeliumi Ei ole uskonnon harjoittamista Seurakunnan edustaja ehkä kutsuvieraana Kirkkoa ei suositella juhlapaikaksi Avoimuus myös eri uskontojen ja kulttuurien juhlille Esim. joulu- ja kevätjuhlat, pyhäinpäivä, adventti..

38 III KORI USKONNOLLISET TILAISUUDET Luonteeltaan uskonnon harjoittamista positiivisen uskonnonvapauden periaatteella esim. pääsiäishartaus, joulukirkko, ruokarukous.. Yhteinen suunnittelu Ne lapset osallistuvat, joiden huoltajat niin haluavat (huoltajakysely + tiedotus koteihin) Mielekäs uskonnoton vaihtoehto heille, jotka eivät osallistu Esim. joulukirkko, pääsiäishartaus, adventtihartaus, joulupolku, pääsiäisvaellus, kotikirkko tutuksi, lasten joululaulutilaisuus, eskareiden kouluun siunaaminen,

39 IV KORI KASVUN JA HYVINVOINNIN TUKI Yhteisölähtöisesti päiväkodin omien tarpeiden ja suunnitelmien mukaisesti Ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin tukena Perustuu tasavertaiseen kumppanuuteen Eri uskontoja, katsomuksia ja moninaisuutta kunnioittaen Esim. kerhot, pienryhmät, retket, kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistys ja koulutus, kriisiyhteistyö (esim. kuolema, kiusaamistilanne)

40 OPH:n ohjeistus Ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa

41 Lukuvinkkejä, nettilinkkejä ja materiaalia Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. (2017). Haapsalo-Petäjä-Vuorelma-Glad-Sunden-Pulkkinen- Tahvanainen. Lasten Keskus. Päiväkodin johtaja katsomussensitiivistä varhaiskasvatusyhteisöä rakentamassa (Lamminmäki-Vartia & Kuusisto). Teoksessa Uskonto lapsuuden kulttuureissa (2015) Ubani, M. & Poulter, S. & Kallioniemi, A. (toim.). Lasten Keskus. Abrahamin lapset. Kolmen uskonnon yhteiset juuret. Opastusta opettajille (2005). Rosenblad, D. & Rosenblad, F. (Kirja kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden yhteisistä juurista ja kertomuksista) Uskonnot Suomessa (2008). Ketola, K. (toim.) Petra kuvakirjat: Petra löytää Petran (islamin aqiqa-juhla), Petra Buddhan poluilla. Petra tanssii, Petra ja revontulet. Uskontodialogi Kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen (2010) Rautionmaa, H. (toim.) Kulttuuri ja uskontofoorumi FOKUS. Juhlitaan yhdessä! Monikulttuurisia juhlia koulussa (2011) Parland, M. Kaiken maailman juhlat. Juhlia, leikkejä ja askartelua lapsille. Kotka, R. (2007). Pieni Karhu. Lasten oma vuosikirja (2014) Korolainen, T., Tulusto, R., Hurme, M. Lasten Keskus Pikkuväen katsomuskasvatuksen liite Atte ja Anna meidän ja muiden uskonnot (2010) Issakainen, T. & Rahkonen, P. Lasten Keskus Homma hanskassa! Päiväkodin monimuotoisuus rikkautena. Kuusisto, A. (2009) Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja työkirjoja 2009:3.

42 Lukuvinkkejä, nettilinkkejä ja materiaalia Kuusisto, A. (2009). Homma hanskassa! Päiväkodin monimuotoisuus rikkautena. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja työkirjoja 2009: 3. Helsinki: Kopio Niini. Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. (2010). Moniuskontoinen päiväkoti ongelma vai voimavara? In K. Jääskeläinen (Ed.) Väkivallalla et tahdo hallita. Puheenvuoroja lapsiin kohdistuvasta väkivallasta uskontonäkökulmasta. Suomen evl. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2010: 9, Helsinki: Kirkkohallitus, Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. (2010). Katsomusten kohtaaminen päiväkodissa Kohti uskontosensitiivistä kasvatusotetta. In M. Ubani, A. Kallioniemi & J. Luodeslampi (Eds.) Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Helsinki: Lasten Keskus, Kuusisto, A. (2010). Kulttuurinen, kielellinen ja katsomuksellinen monimuotoisuus päiväkodissa: haasteita ja mahdollisuuksia. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2010:3. Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. (2012). Moral Foundation of the Kindergarten Teacher s Educational Approach: Self-Reflection Facilitated Educator Response to Pluralism in Educational Context. Special Issue on the Moral Core of Teaching, Education Research International, Vol. 2012, Article ID , Kuusisto, A., Kallioniemi, A. & Matilainen, M. (in press 2014) Monikulttuurinen työyhteisö suomalaisen varhaiskasvatuksen kentällä. Kasvatus. Kuusisto, A. & Kallioniemi, A. (in press 2014). Pupils views on Religious Education in pluralistic educational context. Journal of Beliefs & Values, Special Issue on Contemporary Challenges for Religious and Spiritual Education.

Puhutaan vasusta! Jyväskylä Kirsi Tarkka Erityisasiantuntija

Puhutaan vasusta! Jyväskylä Kirsi Tarkka Erityisasiantuntija Puhutaan vasusta! Jyväskylä 10.1.2018 Kirsi Tarkka Erityisasiantuntija Uusi vasu otsikoissa! Päiväkodit sulkevat ovensa seurakunnalta Kristinusko menettää erityisasemaansa päiväkodeissa Ruokarukous vaihtui

Lisätiedot

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina

Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina Kumppanuuden korit kutsuvat monipuoliseen yhteistyöhön. Niiden avulla kerrotaan yhteistyön tarkoituksesta ja pelisäännöistä. Esite on suunnattu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia

Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Miksi katsomuskasvatusta? Näkökulmana VASU2017 Kommenttipuheenvuoro: TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia Toteutuuko lapsen oikeus katsomukseen? Varhaiskasvatuksen seminaari 30.9.2016 Suomen Ekumeeninen Neuvosto,

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat laadukkaan varhaiskasvatuksen tukena Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Valmistelun lähtökohdat - varhaiskasvatuslaki - lasten muuttuva

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoidosta varhaiskasvatukseen Lasten päivähoidon lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu.

Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu. Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän, hänen perheensä ja lähisukunsa kuuluu. T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas tietää mihin uskontokuntaan hän ja hänen perheensä kuuluu.

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen. katsomuskasvatuksen. kumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖNTE- KIJÖILLE

Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen. katsomuskasvatuksen. kumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖNTE- KIJÖILLE Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen kumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖNTE- KIJÖILLE Ajankohtaisuus ja yhteistyötä raamittavat asiakirjat Oppimiskäsityksen

Lisätiedot

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ

KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ KOULUYHTEISTYÖN KAKSI KÄRKEÄ Tuula Vinko /KKP Järvenpää 3.12.2014 Neljästä korista 1. USKONNON OPPITUNNIT Opetussuunnitelman mukaan EI uskonnon harjoittamista Seurakunta yhtenä oppimisympäristönä Työntekijä

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perusteprosessi 25.4.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä 1919 Lapsuus 2010 -luvulla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 Pyhäjärven kaupunki Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja edistää lapsen ja hänen perheensä hyvinvointia Pyhäjärven

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS. Lahti 2015 ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPS Lahti 2015 Et-opetuksen erityispiirteitä ET jakautuu reaaliaineena tiedon oppimiseen ja katsomusaineena oman ET:n kehittämiseen. Ei vuosiluokkia, vaan 1-6 ja 7-9 + ryhmät Opettajat

Lisätiedot

Tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys. Kati Costiander Erityisasiantuntija

Tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys. Kati Costiander Erityisasiantuntija Tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Kati Costiander Erityisasiantuntija Tasa-arvon silmälasit Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua,

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KOKONAISEKSI IHMISEKSI MIKSI LAPSELLA TULEE OLLA OIKEUS USKONTOA JA KATSOMUKSIA KOSKEVAAN KASVATUKSEEN?

KOKONAISEKSI IHMISEKSI MIKSI LAPSELLA TULEE OLLA OIKEUS USKONTOA JA KATSOMUKSIA KOSKEVAAN KASVATUKSEEN? KOKONAISEKSI IHMISEKSI MIKSI LAPSELLA TULEE OLLA OIKEUS USKONTOA JA KATSOMUKSIA KOSKEVAAN KASVATUKSEEN? KM, LEHTORI SYLVIA TAST, 30.9.2016 Kuva: http://religiondispatches.or g/does-the-science-showthat-spirituality-will-benefityour-child/

Lisätiedot

Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen. katsomuskasvatuksen. yhteistyökumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖN- TEKIJÖILLE

Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen. katsomuskasvatuksen. yhteistyökumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖN- TEKIJÖILLE Vantaan ev.lut. seurakunnat kaupungin varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina KÄSIKIRJA SEURAKUN- TIEN TYÖN- TEKIJÖILLE Tämän käsikirjan kokoamisessa on hyödynnetty erilaisia kirkkohallituksen,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo

VASU KAHVILAT Salpakankaan koulun kabinetti klo VASU KAHVILAT 2017 Salpakankaan koulun kabinetti klo 12.30-14.00 6.3 29.3 12.4. 26.4. 3.5 Yksiköistä kahvilaan osallistuu 1-3 henkilöä Kahvilassa käsitellään yhteisössä keskusteltuja teemoja osallistujat

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon. Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Johdatus uskonnollis-katsomukselliseen orientaatioon Uskonnollisia ilmiöitä ihmettelemässä MINÄ USKONTOKASVATTAJANA Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksesta huolehtiminen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi

Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Uskontojen vuoropuhelu kasvatuksessa tienä rauhaan SEN seminaari Kuopiossa 23.10.2009 Arto Kallioniemi Suomalainen yhteiskunta muuttunut Aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monikulttuurisemmaksi suomalainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE. Esittelymateriaali

VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE. Esittelymateriaali VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE Esittelymateriaali 31.10.2017 Tuusulan kunta tarjoaa kaikille lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Nykyisessä tilanteessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen

Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Ruokarukous Uskonnonharjoitusta vai uskonnonopetusta? Pekka Iivonen Uskonnon opetus kouluissa Uskontokasvatus kouluissa Uskonnon harjoittaminen kouluissa Uskonnon opetusjärjestelyiden ja koulun muun toiminnan

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

NORMIOHJATTU LAPSEN VASU MAARIT ALASUUTARI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUHTIKUU 2017

NORMIOHJATTU LAPSEN VASU MAARIT ALASUUTARI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUHTIKUU 2017 NORMIOHJATTU LAPSEN VASU MAARIT ALASUUTARI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HUHTIKUU 2017 Normiohjaus Varhaiskasvatuslaki Varhaiskasvatussuunnite lman perusteet Henkilötietolaki, julkisuuslaki yms. Yhteistyö ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ

KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ KIRKOT JA USKONNOLLISET YHTEISÖT TUKENA LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISESSÄ JUHA ANTIKAINEN KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI, SUOMEN EV.LUT. KIRKKO ARVOT Lapsen/nuoren etu etusijalla

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Alku - Käpylinna 2017-2018 Sisältö Toimintakausi 2017-2018 3 Toimintakulttuuri 4 Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 5 Leikkiin ja vuorovaikutukseen

Lisätiedot

KH Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja henkilöstön, huoltajien ja lasten osallistaminen

KH Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja henkilöstön, huoltajien ja lasten osallistaminen Kaupunginhallitus 216 27.06.2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2017 alkaen 1357/06.15/2017 KH 27.06.2017 216 Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja henkilöstön, huoltajien ja lasten osallistaminen

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten varhaiskasvatus Vantaalla Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 11.10.2017 Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Vieraskielisten lasten määrä vuonna 2016 Vantaalla

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

Liite 6. Katsomusaineiden opetus. Katsomusaineiden opetus. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 245 Liite 6. Katsomusaineiden opetus Katsomusaineiden opetus Opetuksen tavoitteet ja sisällöt Luostarivuoren yhtenäiskoulun Martin yksikössä järjestetään uskontosidonnaisten ryhmien ja elämänkatsomustiedon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti 2017-18 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Haikara- Ruudissa pedagogisesti käytännössä toteutetaan.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN

MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN MILLAISTEN PAINEIDEN TAKIA VARHAISKASVATUSTA PYRITÄÄN KEHITTÄMÄÄN JA MITEN 30.9.2016 Varhaiskasvatus käännekohdassa seminaari Jyväskylän yliopisto ja Haukkalan säätiö KT, opetusneuvos Kirsi Alila Opetus-

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT

AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT AINEKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA / EV.LUT. USKONTO 1-2 VUOSILUOKAT Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Laajasuo-Tonttula Yksikkömme toimintasuunnitelma perustuu Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan

Lisätiedot

USKONTO. Oppiaineen tehtävä

USKONTO. Oppiaineen tehtävä 13.4.6 USKONTO Oppiaineen tehtävä Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat Missä mennään, varhaiskasvatus? Aluehallintoviraston koulutustilaisuus 14.4.2015 Opetushallitus Kati Costiander Pia Kola-Torvinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa

OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa OPS 2016 tietoisku: Uudistuvat opetussuunnitelman perusteet esiopetuksessa ja perusopetuksessa EDUCA 24.1.2014 Irmeli Halinen ja Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Verkkosivut: oph.fi/ops2016 Etusivun uutiset

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Unesco-koulujen seminaari

Unesco-koulujen seminaari Unesco-koulujen seminaari Opetushallitus 7.9.2016 Uudet opsit ja uusi opettajuus globaalikasvatuksen näkökulmasta 1. Mitä on globaalikasvatus? 2. Mitä uudet opsit sanovat? 3. Mitä sitten? Mitä on globaalikasvatus?

Lisätiedot

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat. Opetushallitus

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat. Opetushallitus Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat Opetushallitus 1. OPH JA OKM - EI ENÄÄ THL JA STM Lasten päivähoidon lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus-

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi

Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Varhaiskasvatus: Johtajuuden haasteet uudistuvassa varhaiskasvatuksessa Uudistuva varhaiskasvatus ja esiopetuksen opetussuunnitelmaprosessi Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2013 Arja-Sisko Holappa Opetusneuvos,

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot