HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESIHUOLTOLINJOJEN YLEISSUUNNITELMA Kaarinan kaupunki / Ympäristöpalvelut KAARINA Työnro: SKT Suomi Oy Business Center Old Mill puh Ruukinkatu Turku

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Suunnittelu ja mitoitus Suunnitteluperiaatteet Suunnittelualue Mitoitus Painediagrammit Vesi- ja viemäriverkosto Kustannukset Rakennuskustannukset Käyttökustannukset Vaihtoehtojen vertailu Yhteenveto...16 LIITTEET: Liite 1 Rakennuskustannusarviot Liite 2 Painediagrammit Liite 2 Suunnitelmakartat 21, 22, 23, 24, 25 ja 26 Liite 3 Yleiskartta 27 Muutos Laatinut / pvm Tarkastanut / pvm Tommi Nissinen / Timo Kantola / VALMIS

3 SKT Suomi Oy HARVALUODON JA TOIVONLINNAN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON YLEISSUUNNITELMA Työ Johdanto Tämä vesihuollon yleissuunnitelma on laadittu SKT Suomi Oy:n toimesta Kaarinan kaupungin toimeksiannosta. Suunnitelmassa tarkastellaan vesi- ja viemäriverkoston rakentamista Kaarinassa sijaitsevan Harvaluodon saaren ja Toivonlinnan alueille. Yleissuunnitelman lähtökohtana on kaikkien suunnittelualueen kiinteistöjen liittämisen mahdollistaminen keskitetyn vesihuollon piiriin. Alueen vesihuoltoverkosto on suunniteltu liitettäväksi Kaarinan kaupungin verkostoon, josta hankitaan alueen tarvitsema vesi, ja johon jätevedet johdetaan. Suunnitelmasta on laadittu kaksi vaihtoehtoa, joiden alustavat viemäri- ja vesijohtolinjaukset on tehty kartta- ja maastotarkastelujen perusteella. Työssä selvitetään alustavasti mahdolliset vesihuoltoverkoston piiriin liittyvät kiinteistöt. Suunnitelmassa esitetyt linjaukset ovat alustavia arvioita, jotka tarkentuvat rakentamissuunnittelun yhteydessä. Kustannukset on laskettu linjausten perusteella. Vesihuoltoverkosto on tarkoitus rakentaa vesiosuuskuntamallina. Toivonlinnan alueelle on perustettu vesiosuuskunta vuonna 213 ja Harvaluotoon on tarkoituksena perustaa oma vesiosuuskunta vuoden 213 syksyllä. Kaupungin rooli rakentamisvaiheessa olisi lähinnä ohjaava.

4 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 2/16 2. Haja-asutusalueen jätevesien käsittely Valtioneuvosto on hyväksynyt uuden jätevesiasetuksen, joka astui voimaan Jätevesiasetuksen mukaan kaikkien kiinteistöjen on rakennettava asetuksen vaatimuksen mukaiset jätevedenkäsittelymenetelmät maaliskuuhun 216 mennessä. Tämä tarkoittaa, ettei vanhanaikainen kolmen sakokaivon järjestelmä enää riitä, vaan kiinteistöjen jätevedet on käsiteltävä asianmukaisesti ennen maastoon johtamista. Poikkeuksena ovat kiinteistöt, joilla syntyy vain vähäisiä määriä jätevettä. Näihin kiinteistöihin lasketaan vapaa-ajanasunnot, joilla on ainoastaan kantovesi. Asetuksen ulkopuolelle jäävät myös kiinteistöt, joiden tulee hakea ympäristölupa sekä kiinteistöt, joilla vakituisesti asuva kiinteistönomistaja on täyttänyt 68 vuotta mennessä. Lisäksi kiinteistöt, joilla vakituisesti asuva haltija on pitkäaikaisesti työtön tai sairas, voivat taloudellisin perustein saada vapautuksen asetuksen noudattamisesta. Tämä edellyttää, että käsittelyjärjestelmän parantamiseksi tarvittavat toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat ja ympäristöön kohdistuva kuormitus vähäistä. Uuden asetuksen mukaan haja-asutusalueiden kiinteistöjen talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 8%, kokonaisfosforin osalta vähintään 7% ja kokonaistypen osalta vähintään 3% verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille ) Lisäksi asetuksessa on annettu ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkille alueille. Alueella, jota koskevat ympäristönsuojelulain annettavat kunnan ympäristönsuojelumääräykset ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta, tulisi talousjätevesien puhdistustason olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 9%, kokonaisfosforin osalta vähintään 85% ja kokonaistypen osalta vähintään 4% verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille ) Kunnan tai vesiosuuskunnan viemäriverkostoon liittyminen on aina jätevedenkäsittelyvaihtoehdoista suositeltavin kiinteistöillä, joille se teknis-taloudellisesti on mahdollista. Jätevesien käsitteleminen keskitetysti pienentää hajakuormitusta ja poistaa hajuhaittoja. Lisäksi jätevesien käsitteleminen suuremmissa yksiköissä parantaa puhdistustulosta. Viemäriver-

5 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 3/16 koston rakentamisen yhteydessä alueelle saadaan yleensä myös puhdas talousvesi. Laadukkaan veden saanti ja jätevesiviemäröinti ovat tärkeitä tekijöitä elinympäristön viihtyisyyden kannalta. Suositeltavan jätevedenkäsittelymenetelmän valintajärjestys: 1. Viemäriin liittyminen (käsittely isommassa yksikössä) 2. Useamman kiinteistön yhteiskäsittely, ns. kyläpuhdistamo 3. Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 4. Umpisäiliö Vapaa-ajan asunnolle yhtenä vaihtoehtona voidaan suositella kuivakäymälää. 3. Suunnittelu ja mitoitus 3.2 Suunnitteluperiaatteet Suunnitelman lähtökohtana on käytetty kiinteistökohtaista LPS-paineviemärijärjestelmää, jossa jokaiselle kiinteistölle asennetaan repivällä pumpulla varustettu jätevesipumppaamo. Kustannuslaskenta ja -vertailu sekä viemäri- ja vesijohtolinjaukset on tehty karttatarkastelun ja silmämääräisen maastokatselmuksen pohjalta. Suunnitelman laatiminen LPSpaineviemärijärjestelmän pohjalta ei yleensä vaadi maastomittauksia eikä maaperätutkimuksia. Järjestelmässä linjat rakennetaan myötäilemään maanpinnanmuotoja. Hankalat maaston kohdat, kuten isot kivet ja kalliot, on yleensä mahdollista kiertää. Linjojen tarkka sijoitus selviää vasta rakennusvaiheessa. Riittävät maanpinnan korkeustiedot mitoitusta varten saadaan peruskarttapohjista. Vesi- ja viemäriverkoston linjaukset on pyritty tekemään kustannuksia ja ympäristöä säästäen. Maastokatselmuksien avulla on haettu edullisimmat linjaukset. Ne on valittu siten, että kalliokaivannon ja eristettävien putkien osuus rakennettavasta linjasta on saatu mahdollisimman pieneksi. Linjausten valinnassa on myös pyritty istutettujen pihojen, kauniiden ranta-alueiden ja -kallioiden sekä muun ympäristön säästämiseen mahdollisuuksien mukaan.

6 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 4/ Suunnittelualue Suunnitelmasta on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehdosta riippuen koko suunnittelualueella on yhteensä n kiinteistöä. Molemmissa vaihtoehdoissa suunnittelualue on jaettu kahteen osaan jätevesien suunnitellun purkupaikan perusteella. Suunnittelualue sijaitsee n. 1 km Kaarinan keskusta linnuntietä kaakkoon. Alueen tarkempi sijainti ja aluerajaukset on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa (27). Vaihtoehdossa 1 alue 1 käsittää Harvaluodon saaren - lukuun ottamatta harvemmin asuttua lounaisosaa - sekä Jauhosaaren itäosan, Niemenkulman eteläosan ja Kirkkorannan alueen Kuusistossa. Vaihtoehdossa 2 alue 1 on sama lukuun ottamatta Kuusiston aluetta, joka jää pois suunnitelmasta. Pohjoisessa alue ulottuu Niemenkulmasta Piikkiön eteläosaan asti. Molemmissa vaihtoehdoissa alue 2 käsittää Toivonlinnan alueen ja Linnunpään länsiosan. Pohjoisessa alue ulottuu Piikkiön kaakkoisosaan asti. Vaihtoehdossa 1 alueella 1 sijaitsee yhteensä n. 34 kiinteistöä ja vaihtoehdossa 2 n. 32 kiinteistöä, koostuen vakituisesti asutuista kiinteistöistä ja vapaa-ajanasunnoista. Alueella on myös rivitaloja ja leirintäalue, jolla on myös uimaranta. Alueella 2 sijaitsee n. 13 kiinteistöä, koostuen vakituisesti asutuista kiinteistöistä ja vapaa-ajanasunnoista. Alueella on myös vanhainkoti, koulu ja puutarhantutkimuslaitos. Suunnittelualueelle ei tule kunnan vesijohtoa eikä viemäriä, lukuun ottamatta Harvaluodon saaren aivan pohjoisinta osaa sekä Toivonlinnan koulua, joihin tulee vesijohto. Kaarinan kaupungilla on rakennettu vesihuoltoverkosto Piikkiössä ja Kuusistossa, joihin vaihtoehdosta riippuen suunniteltu verkosto on tarkoitus liittää. Vaihtoehdossa 1 jätevedet johdetaan Harvaluodosta Kuusistoon ja Toivonlinnasta Piikkiöön. Vaihtoehdossa 2 jätevedet johdetaan sekä Harvaluodosta että Toivonlinnasta Piikkiöön, mutta kaupungin verkostoon liitytään eri pisteissä. Rakennettavaa viemärilinjaa on vaihtoehdossa 1 yhteensä n. 47 km ja vaihtoehdossa 2 n. 46 km. Linjat on suunniteltu tällä hetkellä kiinteistöjen rajalle tai vähintään 1 m päähän kiinteistöstä. Vesistönalituksia nykyisessä suunnitelmassa on vaihtoehdossa 1 n. 3,2 km ja

7 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 5/16 vaihtoehdossa 2 n. 1,2 km. Rakennettavan linjan pituuteen vaikuttaa järjestelmän lopullinen liittymisaste. Suunnittelualueiden maaperä on osin kallioista. Kallioisten alueiden välissä on kuitenkin runsaasti helppokaivuisempaa pelto-, suo- ja metsämaata. Verkoston alustavat linjaukset sekä mahdolliset liittyjät on esitetty liitekartoilla 21, 22, 23, 24, 25 ja Mitoitus Kiinteistökohtaisen paineviemäröinnin mitoitukseen vaikuttaa pienpumppaamoiden pumpputyyppi ja virtaamat. Myös liitettävien kiinteistöjen lukumäärä pitää selvittää ennen lopullista mitoitusta. Putkistot mitoitetaan siten, että virtausnopeus on vähintään,7 m/s ainakin kerran vuorokaudessa, ja että jokainen pumppaamo pystyy pumppaamaan jätevedet purkupisteeseen. Alueen vesihuoltoverkosto on mitoitettu alustavasti näiden normien mukaan siten, että virtausnopeus riittää kaikkien suunniteltujen kiinteistöjen liittyessä järjestelmän piiriin. Vain linjojen päässä on haaroja, joissa tällä hetkellä on ainoastaan yksi kiinteistö, mutta joissa on kuitenkin varauduttu useamman kiinteistön liittymiseen tulevaisuudessa. Lopullinen mitoitus ja linjojen toimivuuden varmistus selvitetään rakennussuunnitelmavaiheessa. Tässä vaiheessa myös liittyjämäärät ovat tarkentuneet. Kiinteistöt liitetään pumppaamoon mm viettoviemäreillä. Kiinteistökohtaiselta pumppaamolta lähtevä paineputki on 4 PN-1 putkea. Paineviemärijärjestelmän runkolinjat ovat 5 mm - 9 mm putkea. Lopulliset putkikoot selviävät rakentamissuunnitelman yhteydessä.

8 Korkeus Korkeus Korkeus SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 6/16 Vesijohtoverkoston mitoituksessa otetaan huomioon alueen vuodenaikojen mukaan vaihteleva kulutus. Vesijohdot pyritään mitoittamaan mahdollisimman tarkkaan nykyistä tarvetta vastaavaksi. Liian kauan putkistossa seisova vesi huonontaa vedenlaatua ja lisää bakteerien määrää vedessä. 3.4 Painediagrammit Seuraavissa kaavioissa on esitetty painediagrammit, joista selviää, että LPSpaineviemärijärjestelmällä jätevedet saadaan pumpattua purkupisteeseen asti, huolimatta runkolinjan pituudesta ja suuresta liittyjämäärästä. Mitoitusnostokorkeutena käytetään 56 metriä vesipatsaasta (mvp). Kaavioista nähdään, ettei kokonaisnostokorkeus 56 mvp ylity missään vaiheessa. Vaihtoehto 1, alue 1 Niemenkulma - Narjus Pituus Maanpinta Nostokorke us Narjus - Koulu QUATTRO Pituus Maanpinta Nostokorke us Koulu - Sahannokka (liitos kunnalliseen jätevedenpumppaamoon) Pituus QUATTRO Maanpinta Nostokorke us

9 Korkeus Korkeus SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 7/16 Vaihtoehto 1, alue 2 Toivonlinna - Pyhävastamäki Pituus Maanpinta Nostokorkeus Pyhävastamäki - Jussila (liitos kaupungin verkostoon) QUATTRO Pituus Maanpinta Nostokorkeus

10 Korkeus Korkeus Korkeus SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 8/16 Vaihtoehto 2, alue 1 Sahannokka - Koulu Pituus Maanpinta Nostokorkeus Koulu - Haukka QUATTRO Pituus Maanpinta Nostokorkeus Haukka - Lapialho (liitos kaupungin verkostoon) QUATTRO Pituus Maanpinta Nostokorkeus

11 Korkeus Korkeus SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 9/16 Vaihtoehto 2, alue 2 Toivonlinna - Pyhävastamäki Pituus Maanpinta Nostokorkeus Pyhävastamäki - Jussila (liitos kaupungin verkostoon) Pituus QUATTRO Maanpinta Nostokorkeus 4. Vesi- ja viemäriverkosto Alueiden viemäröinti on suunniteltu toteutettavaksi kiinteistökohtaisella paineviemärijärjestelmällä. Kiinteistökohtaisessa paineviemärijärjestelmässä on jokaisella kiinteistöllä kiinteistökohtainen, repijäpumpulla varustettu pumppaamo, johon kiinteistöjen jätevedet johdetaan viettoviemärillä. LPS -pumppaamoiden suuri nostokorkeus ja pitkät pumppausetäisyydet mahdollistavat linja- ja alueteknisten pumppaamoiden määrän minimoinnin. LPS ruuvipumppu on suunniteltu siirtämään pieniä jätevesimääriä kerralla, jolloin verkoston mitoitus voidaan optimoida ja viipymät pienevät. Ruuvipumppujen käyttö mahdollistaa myös verkoston laajentamisen si-

12 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 1/16 ten, että se palvelee hyvin jo nykyisillä liittyjämäärillä, mutta on kuitenkin riittävä, vaikka kaikki alueen kiinteistöt joskus liittyisivät vesihuoltoverkoston piiriin. Jätevedet johdetaan Toivonlinnasta pohjoiseen Piikkiöön ja Harvaluodosta vaihtoehdosta riippuen joko pohjoiseen Piikkiöön tai merenpohjaa pitkin luoteeseen Kuusistoon. Toivonlinnasta jätevedet johdetaan molemmissa vaihtoehdoissa pohjoiseen Piikkiöön. Suunniteltu verkosto liitetään Kaarinan kaupungin rakennettuun viemäriverkostoon, jonka kautta jätevedet johdetaan Turkuun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Alueelta muodostuvan jäteveden määrä riippuu toteutuvan alueen laajuudesta ja liitettävien kiinteistöjen määrästä. Yhdeltä kiinteistöltä voidaan arvioida muodostuvan jätevesiä n.,5 m 3 vuorokaudessa. Vapaa-ajanasunnoilta syntyvän jäteveden määrä on yleensä huomattavasti pienempi. Alueilla, joilla on paljon vapaa-ajanasuntoja, jätevesimäärät vaihtelevat suuresti myös vuodenaikojen mukaan. Viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä on suunniteltu vesijohtoverkoston rakentaminen samaan kaivantoon. Alueiden käyttövesi ostetaan Kaarinan kaupungilta. Liitos kunnan rakennettuun vesijohtoverkostoon tapahtuu samassa kohdassa viemäriliitoksen kanssa. 5. Kustannukset 5.1 Rakennuskustannukset Seuraavissa taulukoissa on esitetty viemäri- ja vesijohtoverkoston rakennuskustannusarviot suunnitelman vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta. Laskelmissa on käytetty perusteena sitä, että kaikki suunnitelmakartoissa esitetyt kiinteistöt liittyvät viemäröinnin ja vedenjakelun piiriin. Taulukossa 5.1 ja 5.2 on esitetty koko hankkeen kustannukset vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta. Harvaluodossa sijaitsevat rivitalot ja leirintäalue ovat kustannusarviossa laskettu vastaamaan jätevesimäärältään viittä kiinteistöä ja Toivonlinnassa sijaitseva vanhainkoti, koulu ja puutarhantutkimuskeskus kymmentä kiinteistöä. Niiden osuudet ovat siis esitetty 5- ja 1- kertaisina. Suunnitelma kartoissa esitettyihin liittyjämääriin on lisätty yhteensä 4 liittyjää, jotka edustavat em. kohteita. Näin saadaan laskettua kiinteistöille koituvat todelliset kustannukset. Lisäksi taulukoissa 5.3 ja 5.4 on esitetty hankkeen liittymisastevertailu, jossa on esitetty

13 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 11/16 kustannukset liittymisasteilla 1 %, 75 % ja 5 % molempien vaihtoehtojen osalta erikseen. Esitetyt kustannukset sisältävät valmiiden linjojen rakentamisen kiinteistön rajalle (tai vähintään 1 m päähän kiinteistöstä) sekä pumppaamon hankinnan käyttöönottoineen. Yleiskustannukset sisältävät hallinnolliset sekä vesihuoltolinjojen suunnittelusta aiheutuvat kustannukset. Myös vesistön- ja tienalitusluvista aiheutuvat kustannukset on huomioitu yleiskustannuksissa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Vaihtoehto 1 Taulukko 5.1 Koko suunnittelualueen rakennuskustannusarvio vaihtoehdossa 1. määrä (kpl/m) á hinta ( ) kust ( ) Linjat maakaivannossa Linjat maakaivannossa, runkolinja Linjat kalliokaivannossa Linjat maakaivannossa + eristelevy Tienalitukset Vesistönalitukset Rantautumiset Kiinteistöpumppaamot ja venttiilit, asennettuna Kiinteistöpumppaamot ja venttiilit, suurtalous, asennettuna Linjapumppaamo Linjapumppaamo, kunnallinen Linjat yhteensä Yleiskustannukset (1 %) YHTEENSÄ Vaihtoehdossa 1 koko suunnittelualueella on yhteensä 472 kiinteistöä. Laskennassa on käytetty 512 kiinteistöä. Kaikkien alueen kiinteistöjen liittämiseksi keskitetyn vesihuollon piiriin olisi vesihuoltolinjaa rakennettava yhteensä n. 47,5 km. Tästä vesistönalituksia on n. 3,2 km. Louhittavia ja eristettäviä linjaosuuksia on laskettu olevan molempia 5 % maalle asennettavista linjapituuksista; tämä on yhteensä n. 4,8 km. Kustannuslaskelmassa on huomioitu joka kiinteistölle oma kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, joista viisi on suurtalouksille tarkoitettuja pumppaamoja. Tässä vaihtoehdossa rakennetaan myös kunnallinen linjapumppaamo Harvaluodon itäosaan Sahannokkaan, mistä jätevedet pumpataan meren ali Kuusistoon, missä liitytään kaupungin viemäriverkostoon. Lisäksi rakennetaan yhteensä kolme LPS2 Quattro linjapumppaamoa, joista kaksi Harvaluotoon ja yksi Toivonlinnaan. Linjapumppaamot takaavat järjestelmän tehokkaan toiminnan.

14 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 12/16 Kokonaisrakennuskustannukset ovat n. 3,75 milj.. Suunnitellulla liittyjämäärällä kiinteistökohtaisiksi rakennuskustannuksiksi muodostuu vaihtoehdossa 1 n. 73 ja rakennuskustannuksiksi metriä kohden 79. Vaihtoehto 2 Taulukko 5.2 Koko suunnittelualueen rakennuskustannusarvio vaihtoehdossa 2. määrä (kpl/m) á hinta ( ) kust ( ) Linjat maakaivannossa Linjat maakaivannossa, runkolinja Linjat kalliokaivannossa Linjat maakaivannossa + eristelevy Tienalitukset Vesistönalitukset Rantautumiset Kiinteistöpumppaamot ja venttiilit, asennettuna Kiinteistöpumppaamot ja venttiilit, suurtalous, asennettuna Linjapumppaamo Linjat yhteensä Yleiskustannukset (1 %) YHTEENSÄ Vaihtoehdossa 2 koko suunnittelualueella on yhteensä 45 kiinteistöä. Laskennassa on käytetty 49 kiinteistöä. Kaikkien alueen kiinteistöjen liittämiseksi keskitetyn vesihuollon piiriin olisi vesihuoltolinjaa rakennettava yhteensä n. 45,5 km. Tästä vesistönalituksia on n. 1,2 km. Louhittavia ja eristettäviä linjaosuuksia on laskettu olevan molempia 5 % maalle asennettavista linjapituuksista; tämä on yhteensä n. 4,6 km. Kustannuslaskelmassa on huomioitu joka kiinteistölle oma kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, joista viisi on suurtalouksille tarkoitettuja pumppaamoja, jotka asennetaan kohteisiin joiden jätevesimäärät ovat suuria. Tässä vaihtoehdossa rakennetaan yhteensä kolme LPS2 Quattro - linjapumppaamoa, joista kaksi rakennetaan Harvaluotoon ja yksi Toivonlinnaan. Linjapumppaamot takaavat verkoston tehokkaan toiminnan. Kokonaisrakennuskustannukset ovat n. 3,48 milj.. Suunnitellulla liittyjämäärällä kiinteistökohtaisiksi rakennuskustannuksiksi muodostuu vaihtoehdossa 2 n. 71 ja rakennuskustannuksiksi metriä kohden 76. Vaihtoehto 2 osoittautuu kustannusten osalta halvemmaksi. Tässä vaihtoehdossa pitkä meren alitus ja Sahannokkaan rakennettava kunnallinen linjapumppaamo jäävät pois, mikä laskee rakennuskustannuksia. Vaihtoehto 2 on myös paremmin laajennettavissa tule-

15 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 13/16 vaisuudessa. 5.3 Liittymisastevertailu Seuraavissa taulukoissa on esitetty havainnollistavasti hankkeen kustannukset kiinteistöä kohden eri liittymisasteilla. Taulukko 5.3 Vaihtoehdon 1 rakennuskustannukset liittymisasteilla 1 %, 75 % ja 5 %. Liittymisaste Liittyjiä Kustannukset / kiinteistö 1 % % % Taulukon 5.3 laskelmassa on oletuksena, että vaihtoehdon 1 linjojen piiriin tulee joko 75 % tai 5 % mahdollisista liittyjistä. Rakennuskustannukset kiinteistöä kohden 75 % liittymisasteella olisivat n. 98 ja 5 % liittymisasteella n Taulukko 5.4 Vaihtoehdon 2 rakennuskustannukset liittymisasteilla 1 %, 75 % ja 5 %. Liittymisaste Liittyjiä Kustannukset / kiinteistö 1 % % % Taulukon 5.4 laskelmassa on oletuksena, että vaihtoehdon 2 linjojen piiriin tulee joko 75 % tai 5 % mahdollisista liittyjistä. Rakennuskustannukset kiinteistöä kohden 75 % liittymisasteella olisivat n. 95 ja 5 % liittymisasteella n Mitä enemmän järjestelmän piiriin saadaan liittyjiä, sitä edullisemmaksi kustannukset tulevat liittyvää kiinteistöä kohden. Kustannuksia on mahdollista laskea myös liittämällä kaksi lähekkäin olevaa kiinteistöä samaan pumppaamoon; tätä ei kuitenkaan voi suositella pumppaamohoidollisista syistä ja naapurisovun säilymisen kannalta. Kustannuksia saadaan laskettua, jos osuuskunnan on mahdollista rakentaa linjoja osin talkoovoimin tai jos kalliokaivannon määrä osoittautuukin arvioitua pienemmäksi. Kun kaikkien liittyjien määrä ja sijainti on selvillä, käydään vielä suunnitellut linjat läpi ja selvitetään löytyykö vaihtoehtoisia ja lyhyempiä reittejä kiinteistöjen liittämiseksi keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Linjapituuksia pienentämällä kiinteistökohtaiset kustannukset laskevat. Ratkaisevinta kiinteistökohtaisten rakennuskustannusten muodostumisessa on se, kuinka monta kiinteistöä saadaan liitettyä rakennettua vesihuoltoverkostometriä kohti.

16 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 14/ Käyttökustannukset Paineviemärijärjestelmän käyttökustannukset muodostuvat pumppaamoyksikön kuluttamasta sähköstä, Kaarinan kaupungin viemärilaitoksen käyttömaksuista ja pumppaamon vuosittaisista huoltokustannuksista. Paineviemärijärjestelmän tarvitsemat vuosittaiset tai ennakoivat huoltotoimenpiteet riippuvat pumppaamotyypistä. Alla on esimerkkilaskelma yhden pumppaamon eli yhden kiinteistön sähkönkulutuksesta. Esimerkkilaskelma perustuu LPS-2 kiinteistöpumppaamon tietoihin. Jos oletetaan, että kiinteistöllä syntyy jätevesiä,5 m 3 eli 5 litraa päivässä. Pumppaamo käy kerrallaan 5 sekuntia ja pumppaa sinä aikana 3 litraa jätevettä. Näin ollen pumppu käy vuorokaudessa: 5 l / 3 l x 5 s = 833 s Eli pumppaamo käy vuorokaudessa 13,9 min eli,23 h. Jos pumpun teho on 1 kw ja olettaen sen toimivan maksimiteholla saadaan sähkökulutukseksi vuorokaudessa: 1 kw x,23 h =,23 kwh. Vuodessa sähkön kulutus on tällöin n. 85 kwh. Jos käytetään energian hintana 15 snt/kwh saadaan vuotuiselle sähköenergialle hinnaksi: 85 kwh x 8 snt/kwh = 1275 snt = 12, Vaihtoehtojen vertailu Seuraavassa taulukossa (5.5) on verrattu yleisimpien haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kustannuksia suunnitelman lähtökohtana olevaan LPS-paineviemärijärjestelmään. Maasuodattamon, maahanimeyttämön ja pienpuhdistamon kustannusten osalta on käytetty lähteenä Itä-Uudenmaan ja Porvoon Vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen raportin tietoja. (Niemi, J. & Myllyvirta,T. 28. Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Saatavissa:

17 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 15/16 Jätevesijärjestelmä Perustamiskustannukset Taulukko 5.5 Yleisimpien haja-asustusalueiden jätevesijärjestelmien kustannuksia verrattuna LPSpaineviemärijärjestelmään. Käyttökustannukset /vuosi 15 v. keskimääräiset kustannukset Umpisäiliö Maasuodattamo Maahanimeyttämö (umpisäiliö + harmaavesisuodatin) Pienpuhdistamo LPS-paineviemäröinti Umpisäiliö on tarkoitettu jäteveden tilapäiseen varastointiin. Säiliössä ei ole jätevedenpurkuputkea vaan sen tyhjennetään sen täyttyessä. Umpisäiliön kustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi jatkuvassa asumisessa säiliön suuren tyhjennystiheyden vuoksi. Umpisäiliötä ei suositella jätevesien käsittelyyn, mikäli muita vaihtoehtoja on käytettävissä. Maasuodattomo koostuu suodatuskentästä, saostussäiliöstä tai -kaivosta ja fosforinpoistomenetelmästä. Saostussäiliö tai -kaivo on tyhjennettävä riittävän usein, ettei maaperä tukkeudu. Rakennettava suodatuskenttä vaatii runsaasti tilaa ja on uusittava n. 1 2 vuoden välein, josta seuraa kustannuksia.. Fosforin poistoa on yleensä tehostettava, mikäli suodattamoa käytetään kaikkien jätevesien käsittelyyn. Järjestelmän käyttökustannukset koostuvat sakokaivon tyhjennyksestä ja järjestelmän vaatimista käyttökuluista. Maahanimeyttämöön kuuluu saostussäiliö tai -kaivo ja imeytyskenttä. Järjestelmä ei sovi tiiviiseen maaperään, joten maaperän ominaisuudet on tutkittava huolellisesti. Imeytyskentän paikka on valittava siten, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa esiinny. Lisäksi samoin kuin maaasuodattamon kohdalla on saostussäiliö tai -kaivo tyhjennettävä riittävän usein, ettei maaperä tukkeudu. Järjestelmä soveltuu lähinnä harmaiden vesien käsittelyyn puhdistustulosten vaikean kontrolloitavuuden takia. Käyttökustannukset koostuvat sakokaivon tyhjennyksestä ja järjestelmän vaatimista käyttökuluista. Pienpuhdistamot sisältävät esikäsittelyosan, puhdistusprosessiosan (biologis-kemiallinen käsittely) sekä fosforinpoistojärjestelmän. Lisäksi tarvitaan usein saostussäiliö, sähköliitäntä ja kemikaaleja. Puhdistamomallin valinta vaatii perehtymistä markkinoilla olevien lukuisten valmistajien vuoksi. Toimiakseen kunnolla puhdistamo vaatii tasaisen kuormituksen läpi vuoden. Lisäksi puhdistamon toiminnan vakiintuminen vaatii jonkin verran aikaa. Käyttökustannukset koostuvat sähkönkulutuksesta, käytetyistä kemikaaleista, järjestelmän hoidosta ja lietteen poistosta.

18 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 16/16 LPS-paineviemärijärjestelmä on helppohoitoinen verrattuna muihin järjestelmiin. Se toimii heti asentamisen jälkeen eikä tarvitse kemikaaleja tai muuta hoitoa. Järjestelmälle on hyvä laskea vuosikustannus, vaikka LPS-järjestelmä ei edellytä vuosihuoltoa. Testeissä saavutettu huoltoväli pumpulle on jopa 14 vuotta. Järjestelmän käyttökustannukset koostuvat vuosihuollosta (n. 1 ) ja sähkönkulutuksesta (n. 13 /vuosi). Lisäksi paineviemärijärjestelmän etuna on, että kiinteistö liitetään kunnalliseen vesihuoltoverkostoon, jolloin kiinteistölle saadaan samalla myös talousvesi; tämä laskee paineviemärijärjestelmän kustannuksia suhteessa muihin järjestelmiin. 6. Yhteenveto Keskitetty jätevedenkäsittely ja vedenjakelu ovat aina kiinteistön omistajan kannalta helpoin ja huolettomin ratkaisu. Kiinteistön liittäminen keskitetyn jätevedenkäsittelyn ja vedenjakelun piiriin parantaa alueen viihtyisyyttä. Järjestelmän etuna on myös se, että käyttökustannukset ovat pienemmät keskitetyssä järjestelmässä. Kiinteistökohtaiset puhdistusjärjestelmät vaativat enemmän huoltoa ja hoitoa. Niiden käyttökustannukset ovat myös keskitettyä järjestelmää korkeammat. Kiinteistökohtaisten järjestelmien toimivuuden kanssa voi myös tulla ongelmia kesäasunnoilla, koska jätevesivirtaamat ja kuormitus vaihtelevat suuresti vuodenaikojen mukaan. Vesihuoltoverkosto on tarkoitus rakentaa osuuskuntamallina. Koko hankkeen toteuttamisella mahdollistetaan n kiinteistön liittäminen keskitetyn jätevedenkäsittelyn ja vedenjakelun piiriin. Hankkeen toteutumisen kannalta on tärkeää, että järjestelmän piiriin saadaan mahdollisimman paljon liittyjiä. Mitä enemmän liittyjiä saadaan, sitä halvemmaksi kustannukset kiinteistöä kohden tulevat. Vastaavasti kustannukset kiinteistöä kohti nousevat, mikäli alueen kaikki kiinteistöt eivät liity verkoston piiriin. Suunnitelmasta on esitetty kaksi vaihtoehtoa, jotka on jaettu alueisiin (Harvaluoto ja Toivonlinna) jäteveden purkupaikan perusteella. Molemmissa vaihtoehdoissa jätevedet johdetaan Kaarinan kaupungin viemäriverkostoon ja sitä kautta Turkuun Kakolanmäen puhdistamolle käsiteltäväksi. Alueen käyttövesi hankitaan Kaarinan kaupungilta. Suunnittelun lähtökohtana on käytetty LPS-paineviemärijärjestelmää, jossa jokaiselle kiinteistölle asennetaan repijäpumpulla varustettu pumppaamo.

19 SKT Suomi Oy Harvaluodon ja Toivonlinnan vesi- ja 17/16 Vaihtoehto 2 osoittautui kustannustehokkaammaksi. Tässä vaihtoehdossa pitkä merenalitusosuus Harvaluodosta Kuusistoon (esitetty vaihtoehdossa 1) jää pois, jolloin ei tarvitse myöskään rakentaa kunnallista linjapumppaamoa Sahannokkaan, mistä seuraa kustannussäästöjä. Vaihtoehdossa 2 keskitetyn vesihuollon piiriin liittyisi 45 kiinteistöä. Vaihtoehdon kokonaiskustannukset ovat n. 3,48 milj. ja kustannukset metriä kohden 76. Kiinteistöä kohden koituvat kustannukset ovat 71. Vaihtoehto 2 on myös paremmin laajennettavissa tulevaisuudessa. Osuuskunta saa lisää tuloja myöhemmistä järjestelmän piirin liittyvistä kiinteistöistä. Ennen rakentamissuunnitelman laadintaa on syytä vielä tarkistaa linjaukset ja miettiä löytyikö vesihuoltolinjauksille lyhyempiä reittejä tai olisiko joidenkin linjaosuuksien siirtäminen vesistöön teknis-taloudellisesti järkevää. Hankkeen toteutusaikataulut on järkevä suunnitella siten, että alueet toteutetaan sitä mukaan, kun saadaan kultakin alueelta riittävä määrä halukkaita liittyjiä. Näin saadaan kaikkien linjaosuuksien kiinteistöä kohti muodostuvat kustannukset pidettyä alhaisempina. Hankkeesta tiedottaminen ja mainonta ovat hyviä työkaluja liittyjien hankkimiseksi. Yleisen kokemuksen mukaan liittyjiä tosin tulee runsaasti lisää vielä rakennusvaiheessa. Turussa SKT Suomi Oy Tommi Nissinen Ympäristötekniikan insinööri

VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA

VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOLAHDEN JA LINNANRAUNIONTIEN ALUEIDEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN YLEISSUUNNITELMA Kaarinan kaupunki / Ympäristöpalvelut KAARINA Työnro: 504-00 ja 505-00 08.04.2014 SKT Suomi Oy Business Center Old Mill puh.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kauvatsan alueen viemäröinnin yleissuunnitelma Työ: 21893YV Tampere 27.9.2007 AIRIX Ympäristö Oy Muut toimistot: PL 453 KAARINA 33101 TAMPERE ESPOO Puh. 010 241 4000 OULU Fax 010 241

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006

20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 20725 LEVANNON VESIOSUUSKUNTA JÄTEVESIEN JOHTAMISSUUNNITELMA 27.10.2006 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN 15870 HOLLOLA PUH./TEL +358 (0)3 52 351 FAKSI/TELEFAX +358 (0)3 523 5252 SÄHKÖPOSTI/E MAIL proy@ristola.com

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006

VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 VESIOSUUSKUNTA SÄLINKÄÄ VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 3.10.2006 Uudenmaan Vesi-ja rakennustekniikka Nahkurinkatu 23 b 17 04200 Kerava saki.salo@luukku.com 2 1. Johdanto 3 2. Yleissuunnitelman

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy

KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN INTI. Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy KIINTEISTÖKOHTAINEN KOHTAINEN PAINEVIEMÄRÖINTI INTI Viivi Virta, projektipäällikkö MVR-palvelukeskus Onninen Oy Onninen Oy PERUSTETTU 1913 TOIMINTAA 9 MAASSA HENKILÖST STÖÄ 3 000 LIIKEVAIHTO 1,4 MILJARDIA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla Ympäristönsuojelulaki 16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 154 Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät Tässä luvussa tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä

Lisätiedot

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007

20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 20859 LOVIISAN KAUPUNKI RANTAOSAYLEISKAAVA-ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.4.2007 OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252 SÄHKÖPOSTI/E-MAIL

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA. Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA. Työnro:

YLEISSUUNNITELMA. Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA. Työnro: JÄMIJÄRVEN KUNNAN JÄTEVESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä JÄMIJÄRVEN KUNTA Työnro: 446-00 29.4.2010 OY BJÖRN BACKSTRÖM AB Vesterbackantie 10 Ruukinkatu 2-4 etunimi.sukunimi@oybbab.fi

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

Vesihuoltosuunnitelma

Vesihuoltosuunnitelma Lieksa Lieksan eteläpään vesiosuuskunta Märäjälahden alue Vesihuoltosuunnitelma SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 30.6.2011 2 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. MAASTOTUTKIMUKSET JA JOHTOLINJAUS... 3 3. ALUEEN

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

SKT Suomi Oy KUSTANNUSARVIO alv 0%

SKT Suomi Oy KUSTANNUSARVIO alv 0% Ulvila 15.12.215 SKT Suomi Oy KUSTAUSARVIO alv % ALAMÄETIE LIJA PALUS-HARJU JÄTEVESIOSUUSKUTA RAKEUSKUSTAUSARVIO Y11 Kustannusarvio, jos kaikki alueen kiinteistöt liittyvät Linjojen kokonaispituus (m)

Lisätiedot

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa

Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa Maalahden kunta Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetty 2012 Ab Vattenplanering Ansaankatu 4 A 2 65100 Vaasa 2 1 YLEISTÄ Allekirjoittanut suunnittelutoimisto on yhteistyössä Oy Nordwest Engineering

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakkapeliitantie Tammela

Hakkapeliitantie Tammela Uusi jätevesijärjestelmä Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut/Dnro: 1. Nimi KIINTEISTÖN OMISTAJA/ Osoite HALTIJA Sähköposti Puhelin virka-aikana Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija Yhteyshenkilön puhelin

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS. Vastaanottaja Laukaan kunta Vastaanottaja Laukaan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 20.4.2015 LAUKAAN KUNTA LIEVESTUOREEN JÄTEVESIEN JOHTAMINEN JYVÄSKYLÄN ENERGIAN VERKOSTOON HANKEKUSTANNUSSELVITYS Kuvaus Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Sisältö Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten viemäröintialueiden luokittelu

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA Lappeenrannan kaupunki KONNUNSUON ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 27.11.2012 Rakennussuunnittelu Merja Vertanen Tulilammenkaari 13 56610 Rautjärvi puh. 050 547 7457 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008

Kirkkonummen kunta Lapinkylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 Kirkkonummen kunta 30.9.2008 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 2 2 SUUNNITTELUN TAVOITE 2 3 MITOITUS 2 3.1 Mitoitusperusteet 2 3.2 Mitoitusvesimäärät 3 4 VESIJOHTOVERKOSTO 4 4.1 Lapinkylän

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 25.09.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke

Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke 525 Jätevedet järjestykseen Seinäjoen seudulla -kehittämishanke Ämmälänkylän viemäröinnin yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA 040 546 3502 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri 10.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaava 9.11.2010 Velkuanmaan osayleiskaavassa on osoitettu mm. uusia asuinaluevarauksia rantavyöhykkeelle 37 omakotitontin verran sekä matkailua palvelevia

Lisätiedot

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY SARVIJOEN KYLÄALUEIDEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SARVIJOEN KYLÄYHDISTYS RY Tarkastus Päivämäärä 20/04/2012 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Grims Timo Ojanperä

Lisätiedot

VIHTOLAN, JÄKÖN, KORKEA-AHON JA PESUNKYLÄN SEKÄ KARHUNKYLÄN JA HYTIN ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA

VIHTOLAN, JÄKÖN, KORKEA-AHON JA PESUNKYLÄN SEKÄ KARHUNKYLÄN JA HYTIN ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 1(10) Lappeenrannan kaupunki VIHTOLAN, JÄKÖN, KORKEA-AHON JA PESUNKYLÄN SEKÄ KARHUNKYLÄN JA HYTIN ALUEEN VESIHUOLLON YLEISSUUNNITELMA 10.3.2009 Rakennussuunnittelu Merja Vertanen Tulilammenkaari 13 56610

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä

Jätevesien käsittely kuntoon. Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Jätevesien käsittely kuntoon Täytä vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 15.3.2016 mennessä Ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen 28.5.2011 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ.

TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ. TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ. JOHDANTO 1.1.2004 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 03.08.2006 Muutettu 28.4.2009 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. MAASTOTUTKIMUKSET 3. ALUEEN

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Harmaan jäteveden käsittely. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Harmaan jäteveden käsittely Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 12.5.2017 Jätevesijakeiden erottelun periaate Jätevesijakeiden erottelu on useassa tapauksessa yksinkertaisin

Lisätiedot

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU

RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU FCG Finnish Consulting Group Oy Ylöjärven kaupunki RUNKOVESIHUOLTOLINJOJEN KAPASITEETTITARKASTE- LU Raportti -P13571 12.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti I 12.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat...

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100

Kustannuskohde Määrä a' hinta Kustannus Käyttökust. /a. Yhteensä 184450 1100 KESKITETYN PUHDISTAMON RAKENNUSKUSTANNUKSET Alue A Viettoviemäri M 11 [m] 65 4 26 Viettoviemäri M 16[m] 16 5 8 Viettoviemäri M 2[m] 6 Paineviemäri M 63 [m] 15 2 3 Paineviemäri M 75 [m]* 45 25 1125 Paineviemäri

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?

Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus? Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi-hajajätevesiseminaari 23.01.2013 Helsinki Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen Suomen rakentamismääräyskokoelma osa

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Paimiossa on neljä osuuskuntaa, jotka huolehtivat omilla alueillaan jätevesien johtamisesta. Osuuskunnat on perustettu Paimion

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita

Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Osuuskunnan perustamisessa huomioitavia asioita Katja Mäkinen Satafood Kehittämisyhdistys ry Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS

Mikkelin kaupunki. VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS Mikkelin kaupunki VESIHUOLTOSUUNNITELMA Koivikon vesiosuuskunta Vanhalan alue SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS.. Muutettu..9 Sivu SISÄLLYSLUETTELO. YLEISTÄ. MAASTOTUTKIMUKSET. ALUEEN KIINTEISTÖT. VIEMÄRIVERKOSTON

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E22774. Kaarina, 21.08.2008

KARJALOHJAN KUNTA LUONNOS. Työ: E22774. Kaarina, 21.08.2008 KARJALOHJAN KUNTA SÄRKIJÄRVEN JA PUUJÄRVEN VESIHUOLTO YLEISSUUNNITELMA LUONNOS Työ: E22774 Kaarina, 21.08.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot