Ryhmäesite 1 (5) Psykiatrian tulosalue RYHMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmäesite 1 (5) Psykiatrian tulosalue 22.9.2014 RYHMÄT"

Transkriptio

1 Ryhmäesite 1 (5) RYHMÄT Ryhmiin tarvitaan lääkärin lähete, joka toimii maksusitoumuksena. Ryhmiin 1-8 lähete ohjataan OYS psykiatrian poliklinikalle. Poliklinikan vastuulääkäri määrittelee kiireellisyyden ja ohjaa lähetteen ryhmästä vastaaville työntekijöille. Ryhmiin 9-12 lähete ohjataan Lakeuden varhaiskuntoutusyksikköön, jossa osaston vastuulääkäri ohjaa lähetteen ryhmästä vastaaville työntekijöille. 1. CBASP ryhmähoito kroonisesti masentuneille potilaille Ryhmä on tarkoitettu kroonisesti masentuneille aikuisille. Kroonisella masennuksella tarkoitetaan masennusta, joka on kestänyt yli 2 vuotta ilman vähintään 2 kk:n mittaista oireetonta jaksoa. Kroonisen masennuksen ryhmähoitomalli koostuu kahdesta pääteemasta; toiminnan aktivointi ja sosiaalisen vuorovaikutus. Ryhmä tarjoaa vahvemman ympäristön murtaa krooniseen masennukseen liittyvää epätoivon ja eristäytymisen kehää. Uusien ongelmanratkaisumallien oppiminen mahdollistuu paremmin, kun ryhmäläisen ideoivat ehdotuksia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja ja tämä murtaa osaltaan masennuksen aiheuttamaa eristäytyneisyyttä, toivottomuutta ja keinottomuutta. Samalla vahvistuu kokemus jokaisen omasta pystyvyydestä ja kyvystä hallita elämäänsä, erityisesti vuorovaikutustilanteita. Ryhmän koko on 6 8 henkilöä. Vastuuhenkilöt: Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja 2. Äiti-ryhmä Ryhmä on suljettu, määräaikainen ryhmä. Ryhmä on tarkoitettu monilapsisten perheiden äideille, joilla on masennusta, uupumusta ja haasteita arjen hallinnassa sekä jaksamisessa olla äitinä. Äitien tulisi olla iältään alle 40-vuotiaita ja heillä tulisi olla vähintään kolme vauva ja/tai kouluikäistä lasta. Ryhmä ei sovellu psykoottisille, akuutisti itsetuhoisille eikä päihdeongelmallisille äideille. Ryhmäkerrat koostuvat teemoista, (vanhemmuus, kasvatus, arjen rutiinit, rakkaus ja rajat, lapsen kehitys ja kasvaminen, kiintymyssuhteet, tietoisuustaidot, jaksaminen, omien tarpeiden tunnistaminen, omat voimavarat, minuus, yksilöllisyys, tunnesäätely, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja peilaaminen), joista keskustellaan. Lisäksi jokaisen ryhmäkerran yhteydessä äidit saavat henkilökohtaisen kotiharjoituksen, johon palataan seuraavan ryhmäkerran alussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 h kerrallaan vuoden ajan. Ryhmän koko on 6-8 henkilöä. Vastuuhenkilöt: 2 psykiatrista sairaanhoitajaa

2 Ryhmäesite 2 (5) 3. Kognitiivisen kuntoutuksen ryhmä, Aivoitus Ryhmä on suljettu, määräaikainen ryhmä. Se on tarkoitettu iältään n vuotiaille psykoosi- ja skitsofreniapotilaille, joilla on tarvetta kuntoutukseen esimerkiksi muistamisen, keskittymisen ja aikaansaamisen vaikeuksien muodossa. Ryhmä sopii potilaille, joilla sairauden oireiden ja vaiheen perusteella on riittävät edellytykset osallistua ja hyötyä kuntoutuksesta. Ryhmässä tehdään kognitiivisia harjoitteita monipuolisesti tarkkaavaisuuteen, muistiin ja toiminnanohjaukseen keskittyen. Kognitiivisia taitoja harjoitellaan tekemällä mm. erilaisia kynä-paperitehtäviä ja tietokonetehtäviä. Kuntoutujia tuetaan toiminnan joka vaiheessa. Kuntoutettavat kognitiiviset osa-alueet sekä ryhmän puitteet että sisällöt on suunniteltu psykoosipotilaiden kognitiivisesta kuntoutuksesta ja neuropsykologisesta kuntoutuksesta olemassa oleva tieteellinen ja kliininen tieto huomioiden Ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa 1 h kerrallaan 3 kk ajan. Ryhmän koko on 6 henkilöä. Vastuuhenkilöt: Psykologi ja/tai toimintaterapeutti 4. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön oireidenhallintaryhmä Ryhmä on kurssimuotoinen, määräaikainen suljettu ryhmä ja on tarkoitettu potilaille, joilla on diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kurssin tavoitteena antaa tietoa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä sen toteamisesta ja hoidosta. Tavoitteena on, että potilas saa käsityksen masennus- ja hypomania/ maniaoireistaan sekä auttaa häntä löytämään keinoja oireiden hallintaan. Kurssimateriaalina käytetään Helsingin keskitetyn kuntoutuspsykiatrian kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssin materiaalia. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1½ h kerrallaan kertaa ja tarvittaessa joitakin lisäkokoontumisia järjestetään. Ryhmän koko on 7-10 henkilöä. Vastuuhenkilöt: 2 sairaanhoitajaa ja lääkäri 5. SCIT-ryhmä (Sosiaalisen kognition ja vuorovaikutuksen kuntoutusmenetelmä) SCIT on ryhmäterapiaohjelma, jossa kuntoutetaan ja kohennetaan sosiaalista toimintakykyä. Menetelminä käytetään psykoedukaatiota, ohjaavaa ongelmien ratkaisua ja kognitiivis-behavioraalisia tekniikoita. Ryhmässä keskustellaan ohjatusti, tehdään harjoituksia, käytetään valokuvia, videoita, monisteita ja kotitehtäviä. Lisäksi ryhmäläiselle suositellaan harjoittelukumppania ryhmän ulkopuolelta, esim. perheenjäsen, ystävä tai avohoitaja. Ryhmä on tarkoitettu 18 v. täyttäneille psykoosisairaille, joilla on vaikeuksia vuorovaikutustilanteissa. Se sopii erityisesti henkilöille, joiden ongelmina ovat jännittäminen, epäluuloisuus ja paranoidisuus. Kognitiivisen tason tulee olla vähintään heikkolahjaisen tasoa. Ryhmä ei sovellu henkilöille, joilla on akuutti/vaikea päihdeongelma. Tärkeintä on osallistujan oma motivaatio ja sitoutuneisuus. Ryhmä kokoontuu 1-2krt/viikossa noin 3 kk ja ryhmäkerran kesto on min. Ryhmän koko 6-8 ryhmäläistä.

3 Ryhmäesite 3 (5) Ryhmää ohjaa kaksi SCIT-menetelmään koulutettua ohjaajaa 6. Arjen paja -ryhmä avohoidossa oleville aikuisille psykoosipotilaille Arjen paja -ryhmä on suljettu ryhmä, jonka tarkoituksena on kohentaa kuntoutujan hyvinvointia ja auttaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Ryhmän tavoitteena on edistää kuntoutujien arjen taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä auttaa löytämään mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Ryhmässä on mahdollista harjoitella turvallisessa ympäristössä uusia asioita ja taitoja. Valmistamme esimerkiksi yhdessä lounasta, tutustumme harrastusmahdollisuuksiin ja harjoittelemme asiointia eri tilanteissa. Lisäksi ryhmäkerroilla tehdään vuorovaikutusharjoituksia, liikutaan yhdessä ja harjoitellaan sosiaalisia tilanteita. Ryhmässä mahdollistuu myös vertaistuki. Jokaiselle ryhmäläiselle mietitään yhdessä omat kuntoutumisen tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan yhdessä kuntoutujan kanssa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1 ½- 2 tuntia kerrallaan n. 9kk ajan Ryhmän koko 8 henkilöä Vastuuhenkilöt: toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja Paikka: psykiatrian poliklinikka 7. Psykofyysinen fysioterapiaryhmä Ryhmä soveltuu avohoidossa oleville potilaille, joilla esiintyy jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta, levottomuutta, uupumusta, univaikeuksia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja joilla on kiinnostusta keholliseen työskentelyyn. Tavoitteena on rentouden ja hyvän olon kokeminen, oppia tunnistamaan tapansa hengittää ja olla olemassa, halu kehittää itsetuntemustaan, ryhmässä olemisen kokemista, saada kokemusta vapaasta liikkeestä ja kokea kehollaan. Ryhmä sisältää kehon liikkeeseen, hengitykseen, kosketukseen ja läsnäoloon pohjautuvia harjoitteita, joihin voi osallistua sen verran kuin haluaa. Ryhmäkerta kokoontuu kerran viikossa 1,5 h 10 kertaa. Ryhmän koko 6 8 henkilöä. Vastuuhenkilöt: 2 fysioterapeuttia Paikka: Rakennus PS3 8. Voimavararyhmä Ryhmä on potilaille, joilla on masennusta, uupumusta sekä erilaisia jännitysoireita. Ryhmä ei sovellu vaikeasti persoonallisuushäiriöisille, vakavasti traumatisoituneille tai päihdeongelmaisille. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa voimavaroja psykofyysisen fysioterapian ja luovien toimintojen avulla. Ryhmässä on mahdollisuus tutkia itseään ja elämäänsä vuorovaikutuksessa toisten ryhmäläisten kanssa. Ryhmässä yhteiseen käsittelyyn tulee monia inhimillisiä tunteita ja ajatuksia, jotka nousevat esiin harjoituksista. Ryhmässä mahdollistuu kokemus siitä, ettei ole yksin ongelmien kanssa, vaan ne ovat jaettavissa. Tärkeintä on kuitenkin halu tutkia itseään ja elämäänsä, käyttäen välineenä sekä luovaa ilmaisua että omaa ruumiillisuutta. Psykofyysisten fysioterapiaharjoitusten tarkoituksena on mahdollistaa kokemus ruumiin ja mielen vuorovaikutuksesta. Harjoitusten avulla ryhmäläinen voi kokea positiivisia elämyksiä ruumiistaan sekä vahvistaa omaa ruumiintuntemustaan. Luovien toimintojen avulla voi lähteä

4 Ryhmäesite 4 (5) peilaamaan omia ajatuksia ja tunteita. Jokaisella on vapaus omaan tunnekokemukseen, eikä ole olemassa oikeaa tai väärää tulkintaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 h kerrallaan 12 kertaa. Ryhmän koko on 6-8 henkilöä. Vastuuhenkilöt: Fysioterapeutti ja toimintaterapeutti Paikka: Rakennus PS3 9. Sosiaalisten taitojen harjoitteluryhmä Sosiaalisten taitojen harjoitteluryhmä on tarkoitettu nuorille aikuisille potilaille, joilla on sosiaalisissa taidoissa puutteita joko psykoosioireiden, sosiaalisen jännittämisen tai persoonallisuushäiriön vuoksi. Sosiaalisten taitojen harjoittelu toteutetaan ryhmämuotoisesti, strukturoidun mallin mukaan. Ryhmäkerta koostuu taitoalueen läpikäynnistä teoriatiedoin ja rooliharjoitteluin. Menetelmässä on viisi vaihetta: motivointi, perustelut taidon tärkeydestä, taidon mallintaminen rooliharjoituksessa, ryhmäläisen osallistuminen rooliharjoitukseen, palautteen antaminen rooliharjoituksesta ja taidon omaehtoinen harjoittelu kurssin ulkopuolella. Teoriaosuuden käsittely tapahtuu keskustellen. Taitoalueita ovat perustaidot (ystävyys- ja seurustelutaidot, assertiivisuustaidot), keskustelutaidot sekä ristiriidan käsittelytaidot. Taitoalueen harjoittelu ryhmäkertojen välissä tapahtuu välitehtävien avulla. Välitehtävät suunnitellaan yhdessä, potilaan arkeen sopiviksi. Ryhmäkertoja 10 ja ne toteutetaan joko kerran tai kaksi kertaa viikossa. Ryhmäkerta on kestoltaan 1,5 tuntia. Ryhmän koko on 4 6 henkilöä. Vastuuhenkilöt: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikön hoitajat Paikka: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikkö 10. Liikuntaryhmä Liikuntaryhmä on avoin ryhmä ja tarkoitettu aikuisille mielenterveyspotilaille, jotka hyötyvät liikuntaryhmästä osana kokonaishoitoaan. Ryhmäterapian tavoitteina on fyysisen kunnon parantaminen, sosiaalisten taitojen kehittäminen, toisen ihmisen huomioon ottaminen ja aggressioiden purkaminen sallituin keinoin sekä eri liikuntalajeihin tutustuminen, jotta liikunnan harrastaminen olisi sairaalasta lähdön jälkeen helpompaa. Liikuntalajeina voivat olla mm. sähly, sulkapallo, uinti, keilaus, kuntosali ja frisbeegolf. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 2 kertaa viikossa noin 1,5 h kerrallaan ja kukin potilas voi olla ryhmässä sellaisen ajanjakson, joka parhaiten sopii hänen hoitoonsa. Ryhmän koko 5-10 henkilöä. Syys- ja talvikaudella toimii myös futisryhmä joka toinen keskiviikko. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä osastojen 82, 84 ja 87 kanssa. Vastuuhenkilöt: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikön hoitajat Paikka: Oulun alueen liikuntapaikat

5 Ryhmäesite 5 (5) 11. Kuvantekoryhmä Ryhmä on avoin ja luonteeltaan tukea antava. Kuvantekoryhmään voivat osallistua osasto- tai avohoidossa olevat nuoret aikuiset potilaat, joiden arvioidaan hyötyvän kuvanteosta osana kokonaishoitoaan. Ryhmän tavoitteina ovat luovuuden ja itseilmaisun tukeminen, viikko- ja päivärytmin ylläpito sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen. Ryhmäkerta koostuu alkukeskittymis- ja tarkkaavaisuus harjoitteesta ja maalaustyöskentelystä. Ryhmässä opetellaan monipuolista materiaalien ja tekniikoiden käyttöä. Ryhmäläinen arvioi omaa prosessiaan sovitusti yhdessä ohjaajan ja hoitoryhmään kuuluvan hoitajan kanssa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 45 min kerrallaan. Ryhmän koko 6-9 potilasta. Vastuuhenkilöt: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikön hoitajat. Paikka: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikkö. 12. Psykoosioireiden oireenhallintaryhmä Ryhmä on kurssimuotoinen määräaikainen ryhmä. Se on tarkoitettu psykoosisairautta sairastaville potilaille ja sen tavoitteina ovat potilaan oman sairauden hallintakeinojen oppiminen ja elämänlaadun paraneminen sekä sairaalahoidon tarpeen väheneminen. Kurssi antaa valmiuksia sosiaalisten taitojen hallintaan ja itsenäisten selviytymiskeinojen oppimiseen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1 h ajan 6-12 kertaa. Ryhmän koko 3-6 potilasta. Vastuuhenkilöt: Lakeuden varhaiskuntoutusyksikkö hoitajat ja lääkäri Paikka: Lakeuden mielenterveyskeskus tai psykiatrian poliklinikka

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA

RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA RETEAMING -KEHITTÄMISOHJELMA VUORELAN KOULUKODISSA Mari Rodas Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot