XLVI Asianajajapäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XLVI Asianajajapäivät 10.1.2014"

Transkriptio

1

2 XLVI Asianajajapäivät Rakennuksen sisäilmaongelmat vuokranantajan ja kiinteistönomistajan vastuun näkökulmasta Asianajaja, Specialist Partner Saara Paronen 2

3 TYYPILLISIÄ OIKEUDELLISIA SELVITTELYTARPEITA KÄYNNISTÄVIÄ SISÄILMAONGELMIA Lämpötila, ennen kaikkea kylmyys Huoneilman kosteus Melu Sisäilman hiukkaset Kosteusvauriokohteiden mikrobit 3

4 NÄKÖKULMIA Rakennuksen tai sen osan käyttö perustuu yleensä joko vuokrasuhteeseen, käyttäjän suoraan omistukseen tai tilojen hallintaan ASOY:n tai KOY:n osakkeiden tuottaman hallintaoikeuden nojalla Toisen omistamissa tiloissa oleskeleminen voi perustua myös työsuhteeseen, asiakkuuteen (liiketilat, hotellit), hoitosuhteeseen (sairaalat, lasten- ja vanhainkodit) tai lakiin perustuvaan velvoitteeseen (armeija, vankila) 4

5 KESKEISET SÄÄNNÖKSET ERI RELAATIOISSA Vuokranantaja <-> vuokralainen: Liikehuoneistoissa LHVL, asuinhuoneistoissa AHVL As Oy <-> osakas: AOYL Kiinteistönomistaja <-> ulkopuolinen kävijä (esim. vuokralaisen tai osakkaan asiakas, työntekijä tai vieras): Vahingonkorvauslaki 5

6 HUONEISTOLTA VAADITTAVAT OMINAISUUDET JA KUNTO Arviointikriteerejä: Huoneistoa on voitava käyttää sovittuun tarkoitukseen Huoneiston on täytettävä kohteen rakentamisaikana (vast. saneerauksen toteuttamisaikana) voimassa olleet rakentamismääräykset Uudiskohteiden osalta huomionarvoisia: RakMK D2 (2003) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet RakMK D2 (2010) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet Terveydensuojelulaki 7 luku ja STM:n Asumisterveysohje 2003 soveltuvin osin Työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö 6

7 KORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON VASTUUNJAKO OSAKKAAN JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VÄLILLÄ (1/2) Asunto osakeyhtiöt ja AOYL:n soveltamisalan piirissä olevat keskinäiset KOY:t Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella, tai AOYL 4 luvun 2 ja 3 :t: yhtiön vastuulla rakenteet, eristeet ja lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri, ilmanvaihto ja muut senkaltaiset perusjärjestelmät. Osakkaan vastuulla huoneiston muut sisäosat 7

8 KORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON VASTUUNJAKO OSAKKAAN JA ASUNTO-OSAKEYHTIÖN VÄLILLÄ (2/2) Sisäilmaongelmissa vastuun kohdentamisen kannalta tulee aina selvittää, mikä on sisäilmaongelman tekninen syy, ts. minkä järjestelmän tai rakenteen vika tai riittämättömyys. Vastikevapautus tilojen käyttökelvottomuuden perusteella jos tilojen käyttämättä jääminen vaikuttavat yhtiön kustannuksia alentavasti, vrt. 3 luvun 4 Oikeus vahingonkorvaukseen 24 luvun 6 :n perusteella 8

9 KIINTEISTÖNOMISTAJAN SOPIMUKSENULKOINEN VASTUU Oikeuskäytännössä runsaasti henkilövahinkoja koskevia tapauksia, joissa vahinko on aiheutunut tapaturmaluonteisesti, esim. KKO:2004:50 (pudonnut oven lasi), KKO:2004:17 (liukastuminen) KKO:2001:1 (lasiruudun putoaminen). Näissä tapauksissa noudatettu ns. käännetyn todistustaakan periaatetta, eli kiinteistön omistajan on katsottu tyypillisesti olleen vastuussa, jollei hän ole pystynyt näyttämään, että vahinko olisi aiheutunut sellaisesta seikasta, josta hän ei ollut velvollinen huolehtimaan. Sisäilmaperusteisia henkilövahinkoja koskevia ennakkotapauksia ei ole, mutta ei ole syytä olettaa, että vastuu niissä olisi sinänsä lievempi. Toisaalta syy-yhteyden vaatimus nousee keskeiseksi. 9

10 VUOKRATULTA HUONEISTOLTA VAADITTAVAT OMINAISUUDET JA KUNTO LHVL:n ja AHVL:n 2 luvut pääosin tahdonvaltaisia, osapuolet voivat sopia tilojen ominaisuuksista, kunnosta ja ylläpidosta vapaasti LHVL 18.1 ja AHVL 20.1 : Jollei muusta ole sovittu, huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa, kuin vuokralainen huoneiston iän alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia 10

11 KÄYTÄNNÖN SOPIMISMAHDOLLISUUKSIA Huolto- ja ylläpito-ohjelmien ja niihin liittyvien toimintavelvoitteiden liittäminen osaksi vuokrasopimusta: Esim. ilmanvaihdon ja lämpötilan seuranta, huollot Kohteen sisäilmaolosuhteiden määrittely vuokrasuhteen alkaessa ja aikana: Erityiskohteissa käyttäjän tarpeisiin perustuvat osapuolten itse määrittelemät olosuhteet (esim. tuotanto- ja tutkimustilojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, lääketieteellisten hoito- ym. tilojen ilman puhtaus) Sisäilmayhdistyksen Sisäilmastoluokituksen mukaiset kriteerit erityisesti uudiskohteiden isommissa tilakokonaisuuksissa, joissa vuokralainen edellyttää panostusta sisäilman laatuun 11

12 VUOKRANANTAJAN KORJAUSVELVOLLISUUS LHVL 18.2, AHVL 20.2 (1/2) Ellei huoneisto ole sovitussa tai vaadittavassa kunnossa ja vuokranantaja on vastuussa siitä, on vuokralaisella oikeus: Purkaa sopimus, ellei vuokranantaja kehotuksen saatuaan viivytyksettä korjaa taikka puutteellisuutta ei voida korjata Kehotuksen sisältö (riittävä yksilöinti) ja sen toimittamisajankohta olennaisia arvioitaessa purkuoikeuden olemassaoloa Huoneiston oltava puute vähintään teknisessä mielessä, esim. korjaamista edellyttävä kosteusvaurio Kyseessä voi myös olla ei-hyväksyttävä sisäilmatekijä, esim. liiallisesti kohonnut mikrobitaso tai liiallinen kylmyys, jonka varsinaista syytä vuokralainen ei tiedä 12

13 VUOKRANANTAJAN KORJAUSVELVOLLISUUS LHVL 18.2, AHVL 20.2 (2/2) Vuokranantajan laiminlyötyä itselleen kuuluvan korjauksen suorittamisen vuokralaisella on oikeus myös korjata puutteellisuus vuokranantajan kustannuksella Paitsi jos puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen Kustannusten oltava kohtuulliset Vuokralainen voi valita, vaatiiko purkua vai korjauttamista 13

14 VUOKRAVAPAUTUS TAI VUOKRANALENNUS LHVL 21.2, AHVL 23.2 Siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa Aikaisintaan siitä ajankohdasta lukien, jolloin vuokranantaja on saanut tiedon puutteellisuudesta Viipymättä tapahtuva korjaustoimenpiteisiin ryhtyminen ei itsessään poista vastuuta Ei edellytä vuokranantajan tuottamusta, ellei toisin ole sovittu. 14

15 VUOKRANANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS LHVL 21.3, AHVL 23.3 Vuokralaisella on oikeus saada korvaus vuokranantajan toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta vahingosta, jos huoneiston puutteellinen kunto on aiheutunut vuokranantajan toimenpiteestä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta Edellyttää vuokranantajan menettelyn moitittavuutta Käännetty todistustaakka, vuokranantajan näytettävä, että tuottamusta ei ole. (HE 304/94 s. 111) Ei oikeutta, jos korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta 15

16 OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ KKO 2008:20 Perhe oli asunut kaupungin pääosin omistamien vuokrataloyhtiöiden vuokra-asunnoissa, joissa oli havaittu kosteusvaurioita ja home-esiintymiä. Perheen seitsemällä lapsella oli todettu IgE-vasta-aineiden osoittama herkistyminen homeelle. Kysymys siitä, olivatko asuntojen kosteusvauriot syy-yhteydessä herkistymiseen, oliko herkistymisellä syy-yhteys vuokranantajien tai kaupungin vastuulla oleviin seikkoihin ja oliko homeelle herkistymisestä aiheutunut korvattava vahinko. Vuokrataloyhtiön korvausvastuulle oli peruste siltä osin kuin ko. asunnon home-esiintymillä oli todettu olevan syy-yhteys kuuden lapsen terveyshaittaan. Kaupungilla ei erillistä julkisoikeudellista vastuuta. 16

17 VUOKRALAISEN OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN TERVEYSVAARAN PERUSTEELLA LHVL 50.1, AHVL 63.1 Jos vuokralaisen tai vuokralaisen terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen Ei edellytä konkreettisia sairastumistapauksia, vaan ilmeistä vaaraa Terveysviranomaisen tai työsuojeluviranomaisen kannanotoilla usein merkitystä terveysvaaran todentamisessa Oikeus vetoamiseen milloin tahansa Ei edellytä edes vuokranantajalle osoitettua kehotusta havaitun puutteen korjaamiseen Lisäksi oikeus vahingonkorvaukseen, LHVL 51.2 ja AHVL

18 VUOKRASOPIMUKSEN LAKKAAMINEN LHVL 54, AHVL 67 Sopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen Eroaa purkamisesta siten, että ei edellytä mitään ilmoituksia tai muita toimenpiteitä Voi tapahtua riippumatta siitä, kumman osapuolen vastuulla käyttökieltoon asettamisen aiheuttanut seikka oli Jos sopimuksen lakkaaminen aiheutuu vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus saada korvaus näin aiheutuneesta vahingosta 18

19 YHTEYSTIEDOT Saara Paronen Specialist Partner Attorneys at law Borenius Ltd Yrjönkatu 13 A FI HELSINKI, FINLAND Office Fax Web 19

20 20

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä

Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:9 Helena Kinnunen, Marja Kostiainen Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä Selvityshenkilöiden raportti

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE SYKSY 2007 VASTAUS 1 VASTAUS 1 a) Vuokra määräytyy sen mukaan mikä siitä on sovittu; AHVL 27. Vaikka leskirouva Anni A on asunut kauan samassa vuokra-asunnossa ilman että vuokraa olisi kertaakaan korotettu, noudatetaan vuokrasopimuksessa

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS

KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Kenttätie 16 A 1 90130 Oulu Puhelin: 045 2786 465 Sähköposti: toimisto@domoisannointipalvelu.com KUNNOSTUS- TAI KORJAUSTOIMENPIDE OSAKEOMISTAJAN MUUTOSTYÖILMOITUS Olen tutustunut AOYL:n II osan 4 ja 5

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiössä Juha Terho, varatuomari Suomen Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjaon pääsääntö Asunto-osakeyhtiön rakennuksen ja kiinteistön kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkeenomistajien välillä

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa

LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa LVV-koe 10.5.2014 Arvosteluperusteet 1 (6) Tehtävä 1 1) Jos korjaustoimet perustuvat vuokrasopimukseen (1 p), korjausten arvo on veronalaista pääomatuloa korjausten suorittamisvuonna (1 p) Jos korjaustoimet

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Vuokraopas Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle selkosuomeksi Sisällys Johdanto... 1 Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Asunnon ja avainten luovutus...

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta ja vastuut Kunnossapitovastuu ja vesivahingot 12.11.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen toiminta ja vastuut Hallituksen rooli

Lisätiedot

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely

Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely 1 Kunnossapitovastuu kylpyhuonekorjauksissa ja huoneiston muutostyöilmoitusten käsittely Ilkka Saarinen Oy Asiakasilta 30.1.2014 Marina Furuhjelm lakiasiantuntija, OTM Luennon sisältö Kunnossapitovastuu

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa

KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa KYLPYHUONEEN KORJAUS Asunto-osakeyhtiölain valossa Varatuomari AIT Essi Rikalainen Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki puh. +358 40 960 4200 e-mail: etunimi.sukunimi@finessi.fi KYLPYHUONEEN KORJAUS Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä?

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Hyvä hallintotapa taloyhtiössä? Uuden lain vaikutukset taloyhtiön toimintaan ARY:n seminaariin 7.4.2010 Toimitusjohtaja, isännöitsijä Markku Kulomäki Asunto-osakeyhtiöt Taloyhtiöitä, hallituksen puheenjohtajia

Lisätiedot