Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi / /2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus on antanut vuoden 2015 ta lous arvion ja vuo sien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet ovat oheismateriaalina. Toimielinten tulee jättää ta lous ar vio esityk sen sä viimeistään Aikataulussa on huomioitu mahdol li suus valmistelussa ot taa huomioon taloustilanteesta aiheutuvat ta lou den ter veh dyt tä mis tar peet. Sivistyslautakunnan talousarvio on laadittu ohjeiden mukaisesti. Kun nan asukkaiden tarvitsemat peruspalvelut pitää voida järjestää. Ta lous ar vio ra ken teen tehtäväaluetasolla ei ole muutoksia ai em paan ver rat tu na. Myöskään tulosyksikkötasoja ei ole tarpeen muut taa. Ohjeiden mukaisesti palkkamenot on huomioitu vir ka eh to so pi mus ten mukaisin palkankorotuksin. Henkilöstölisäykset ovat sal lit tu ja vain erittäin perustelluista syistä. Muiden kulujen osalta tulee py syä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole perusteltua syytä me no jen ko rotta mi seen. Perustelut esitetään erikseen. Kunnanhallituksen antaman ohjeen mukaan taksojen korotukset pitää ohjeen mukaan tehdä vähintään yleisen kustannustason nousun mu kai ses ti tai säädösten antamissa rajoissa. Ohjeissa ei täs men netä, mikä tuo korotus olisi. Julkisten menojen hintaindeksi on vuoden 2014 toisella neljänneksellä noussut kuntatalouden osalta 0,5 % vuot ta aiempaan verrattuna. Elinkustannusindeksi (1951:10=100) on muut tu nut aikavälillä 7/2013-7/2014 ylöspäin 0,846 %. Taksojen koro tuk set on tässä esityksessä laskettu +1 % mukaan. Sivistysosaston perimistä taksoista päivähoitomaksuihin ei voida tehdä korotuksia. Esi- ja perusopetuksen osalta perittäviä maksuja ei juuri ole; hinnankorotus on mahdollista tehdä ns. ohiajavan kou lu kulje tuk sen käyttöoikeuteen, koska se ei ole lakisääteinen palvelu. Koulu lais ten aamu- ja il ta päi vä toi min nan kuukausimaksuihin voi daan perusopetuslain 48 f :ssä säädetystä taksasta (60 /kk) poik kea vil le kuukausimaksuille tehdä kunnanhallituksen edellyttämä ko ro tus. Lisäksi koululaisten aamupäivätoiminnan yhteydessä tar jo tus ta aamupalasta voidaan ryhtyä perimään maksua. Kirjastopalveluihin liittyvät maksut linjataan Vaski-kirjastojen yh teistyös sä, joten niihin ei ole perusteltua tehdä kuntakohtaisia poik keuksia. Muista maksuista ja taksoista voidaan korottaa va paa-ai ka toi-

2 men hintoja mm. kuntosali- ja jumppakorteista, sekä lau ta kun nan päättämiä taksoja liikuntakäyttöön varattujen lii kun tasa li vuo ro jen sekä nuorisotilan vuokrahinnoista. Kunnanhallitus on päät tä nyt muis ta koulutilojen vuokrahinnoista ja , joten siltä osin taksojen tarkistuksesta on pää tet tävä kun nan hal li tuk ses sa. Kunnanhallitus edellyttää, että toimielinten tulee talousarvion val miste lus sa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja ra ken teel li sista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Kun nan valtuus to on lisäksi päättänyt, että kunnan kou lu verk koa arvioidaan jatkossa vuosittain talousarvion ja ta lous suun ni tel man käsittelyn yhteydessä. Kouluverkkoa koskeva lausuntoehdotus on esi tys lis tan liitteenä. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan ei täs sä vaiheessa esitetä yksityiskohtaisia muutoksia, mutta asiaan pa lat ta nee viimeistään kevään 2015 aikana, riippuen lautakunnan ko. toimintaa koskevista linjauksista. Talousarvio esitetään tässä vaiheessa vain ulkoisten erien osalta, kun sisäisiä eriä (ruokahuolto sekä sisäiset kiin teis tö vuok rat sis. puh dis tus pal ve lut ja kiinteistönhoito) ei ole bud je toin ti oh jel maan saatu sivistyslautakunnan talousarvioesityksen valmistumiseen men nessä. Sivistyslautakunta ei voi vaikuttaa sisäisten erien suu ruu teen. Varhaiskasvatuksen talousarvion laadinnassa haastetta aiheuttaa mm. Kol jo lan päiväkodin toiminta alkaen, kun nykyinen sopi mus päät tyy. Ko. asia on lautakunnan esityslistalla erillisenä asiana. Kyseisen asian budjetointi perustuu vain karkeaan arvioon nykyis ten kustannusten pohjalta. Varhaiskasvatusjohtaja esittelee asiaa tarkemmin ko kouk ses sa. Talousarvion henkilöstömenojen annet tua raamia isompi kasvu perustuu olemassa olevan henkilöstön työ ko ke mus li siin, pätevöitymisestä aiheutuvaan pal kan tar kis tuk seen, VES:n mukaisiin palkankorotuksiin, yhden työntekijän elä köi ty mi sestä aiheutuviin päällekkäisiin palkkavarauksiin, viittomakielisen oh jaajan palkkaamiseen sekä yhden henkilön siirtoon esi ope tuk ses ta päiväkotiin. Tulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella, koska osapäi vä hoi don määrä ja vaikutukset päivähoitomaksuihin, sekä vie raspaik ka kun ta lai sil le myytävien hoitopaikkojen määrän kehitys ovat tuot to jen puolella vaikeita arvioida. Esiopetuksen osalta talousarvio on laadittu siten, että esiopetusta jär jes te tään lukuvuonna Kirkonpiirin, Nummen ja Valpperin kou luis sa. Paijulan koulussa ei järjestetä esiopetusta. Kirkonpiirin ja Num men koulujen yhteydessä järjestetään myös esiopetusta täy dentä vä päivähoito. Budjetissa esiopetus sisältyy perusopetuksen teh tävä alu een kokonaisuuteen.

3 Perusopetuksen talousarviossa suurin ongelma on alakoulujen oppi las mää ris sä suhteessa kunnan kouluverkkoon ja käytettävissä olevien luokanopettajien määrään. Opetusryhmäkoon pie nen tä mis avustuk sel la palkattujen luokanopettajien (2) osalta toive on, että ryh mien pienentämistä voidaan edelleen jatkaa joko val tion avus tuk sel la, tai kunnan omalla rahalla. Sivistysjohtaja esittelee ko kouk ses sa käytännön vaikutuksia siihen, jos lupaa kahden luokanopettajan palk kaa mi seen ei saada enää syksystä 2015 eteenpäin. Yksi mahdol li suus säästöihin on olemassa, jos nyt 7. luokkaa käyvät Henrikin kou lun oppilaat neljässä rinnakkaisluokassa yhdistetään 8. luokalla kol meen rinnakkaisluokkaan. Tämä menettely kuitenkin poistaisi kun nal ta mahdollisuuden hakea ja saada ryhmäkoon pienentämisen eri tyis avus tus ta, eli kokonaissäästö jäisi negatiiviseksi sillä ole tuk sella, että kahden luokanopettajan palkkausta voitaisiin jatkaa mää rä aikai ses ti ryhmäkokojen pienentämiseksi. Talousarvioesitykseen sisältyy n budjettivaraus kolmelle kou lul le langattoman verkon tekniseksi vahvistamiseksi. Tällä mahdol lis te taan mm. ipad-laitteiden käyttöönotto opetuksessa. Lisäksi kus tan nuk sia lisää koulukuljetusten kallistuminen (bussireittien hankin ta), ja syksystä 2015 alkaen kuljetusten kilpailuttamisen vai ku tuksia kustannuksiin voidaan vain arvailla. Menokohta, johon ei voida vaikuttaa perusopetuksessa, koskee ko tikun ta kor vauk sia. Niitä kunta maksaa noin kunnan ul ko puolel la opetuksessa olleiden osalta. Määrä on noin 2,5-kertainen vuoteen 2013 verrattuna. Perusopetuksen tehtäväalueella toimintakatetta on lakisääteisiä palve lui ta vaarantamatta mahdollista parantaa ainakin muuttamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäpalveluita osin maksullisiksi, su pis tamal la toiminta-aikoja, lopettamalla koko aamu- ja iltapäivätoiminnan jär jes tä mi nen kokonaan, sekä lakkauttamalla koulujen har ras te kerho toi min ta. Lukiokoulutuksen budjetti on laadittu aiempien vuosien tapaan, tavoit tee na ylläpitää jatkossakin laadukasta yleislukiota riittävällä kurssi tar jon nal la. Haasteena ovat maamme hallituksen tekemät sääs töpää tök set, jotka leikkaavat lukiokoulutuksen opiskelijakohtaista yksik kö hin taa valtionosuuksista yli 400 /opiskelija. Tästä syystä budjet ti on tehty käytännössä nollakasvulla, kun ulkoisten menojen kasvuk si esitetään vain noin 9 000, ja lukiokoulutuksen ta lous ar vio esityk sen kustannuksiin sisältyy sekä henkilöstömenojen so pi mus ko rotuk set, että kertaluonteinen käyt tö ta lou teen kirjattava mää rära ha, joka liittyy valmistautumiseen säh köis ten yli op pi las kir joi tus ten tuloon. Vastaava investointitarve on kir jat tu puoliksi yläkoulun bud jettiin, johtuen ko. investointien si joit tu mi ses ta yläkoulun tiloihin, ja

4 niiden antamasta hyödystä myös pe rus ope tuk sen käyttöön. Nousiais ten lukiokoulutus on järjestetty kustannustehokkaasti, ja vuoden 2014 talousarviomäärärahat ovat yhteensä vain noin yli lasken nal li sen valtionosuuden. Valtionosuuksien väheneminen tar koittaa jat kos sa sitä, että kunta rahoittaa omista varoistaan myös lukio-ope tuk sen järjestämistä. Kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen budjettiesitys on annettujen raa mien mukainen ja toimintakate on kuluvan vuoden talousarvion suu rui nen. Budjetoinnissa on huomioitu kulujen väheneminen Valppe rin lainausaseman toiminnan päättyessä todennäköisesti ensi kesä nä. Asia tuodaan lautakunnan käsittelyyn erikseen myöhemmin. Sivistystoimen hallinnossa muun sivistystoimen tehtäväalueen bud jet ti sisältää aiempaan verrattuna yli mää räi siä kuluja johtuen siitä, että Nousiaisten si vis tys joh ta ja toimii vuonna 2015 oman viran ohel la Turun seudun ope tus toi men foorumi TSO:n puheenjohtajana se kä maakunnan yh teis työ ryh mä MYR:n koulutusjaoston jäsenenä edus ta mas sa yleissivistävää koulutusta. Hen ki lös tö me no jen raamia isom pi korotus perustuu palkkojen so pi mus ko ro tuk sien lisäksi My nämäen kansalaisopiston toiminnan päät ty mi ses tä aiheutuviin elä kevas tui siin, jotka ovat aiemmin puuttuneet bud je tis ta. Kunnan ulkopuolisen opetuksen määrärahoihin liittyvät varaukset perus tu vat tämänhetkisen tilanteen jatkumiseen. Asia on auki, ja mahdol li set vaikutukset talousarvioon on käsiteltävä tarvittaessa myöhem min erikseen. Taiteen perusopetukseen varatut määrärahat on budjetoitu so pi musten mukaiseen paikkamäärään syksystä 2015 alkaen sekä to del liseen laskutettavien paikkojen määrään kevään 2015 osalta. Liikunnan ja ulkoilun talousarvioksi esitetään noin tark kuudel la vastaavaa nettobudjettia kuin kuluvalle vuodelle. Nuorisotyön budjettiluvuissa on isoja kasvuprosentteja, mutta ne se lit ty vät pääasiallisesti sillä, että Nousiaisten kunnan on tarkoitus olla isän tä kun ta na v kolmen kunnan yhteiselle etsivälle nuo ri sotyön te ki jäl le. Nettobudjetissa kasvuksi esitetään n Bud jetoin nis sa etsivän nuorisotyön valtionavustus on ennakoitu ai em pien vuo sien avustussumman mukaiseksi. Valpperin koulun uudisrakennuksen osalta talousarviossa 2015 tu lee huomioida irtaimistohankinnat, jotka budjetoidaan ta lon ra ken ta mises ta erillään. Jo vuoden 2013 talousarvioon oli varattu puo let koulun pulpettien uusimiseen tarvittavasta määrärahasta, mutta ko. hankin taa ei valtuuston antaman hankintakiellon vuoksi to teu tet tu. Tarvit ta van irtaimiston osalta sivistysjohtaja toimitti kun nan joh ta jal le ja

5 tekniselle johtajalle budjettivalmistelua varten Valp pe rin kou lun reh torin laatiman listauksen tarvittavasta irtaimistosta jo vuosi sit ten, ja uudisrakentamiseen liittyväksi ir tai mis to han kin ta mää rä ra hak si talous ar vi oon varattiin vuodelle In ves toin ti mää rä ra haa ei ole käytetty johtuen koulurakennuksen valmistumisesta vuon na Nummen koulun opetushenkilöstön työtilojen kalustamiseen sekä Hen ri kin koulun op pi mis ym pä ris tön kehittämiseen liittyvät in ves toin tiesi tyk set on toimitettu erikseen tek ni sel le osastolle. Oheismateriaalina on lautakunnan yksityiskohtaisempi ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi. Yhteenveto lautakunnan talousarvioesityksestä kokonaisuudessaan (ul koi set erät): Toimintatuotot 3,4 % myyntituotot - 5,6 % maksutuotot - 3,8% tuet ja avustukset 99,6 % muut toimintatuotot - 54,9% Toimintakulut +4,4 % henkilöstökulut +2,2 % palvelujen ostot +13,0 % aineet, tarvikkeet ja tavarat +13,4% avustukset +6,3 % muut toimintakulut +16,7 % Toimintakate +4,5 % Poistot ja arvon alentumiset -7,8 % Tilikauden tulos +4,4 % Yhteenvetona ja erittelynä perustellut syytä käyttötalouskulujen ylityk sis tä menolajeittain: - henkilöstökuluissa ei määrärahavarauksia uusista oma ra hoit tei sis ta vakansseista; menoja lisäävät mm. ainakin kolme äitiyslomaa, eläköi ty mi ses tä johtuvat henkilöstöjärjestelyt sekä sopimus- ja mää rävuos lisäko ro tuk set palkkoihin; sivukuluihin uutena kan sa lais opis to toimin nan eläkevastuut - palvelujen ostoissa päivähoidon ostopalvelupaikkojen in dek si ko rotuk set, oppilaskuljetusten kustannusten kasvu, atk-palvelut (mm. langat to man verkon rakentamiskulut), henkilöstökoulutuksen mää rä raho jen kasvu (mm. OPS työskentely) sekä koulujen har ras teker ho toi min nan omarahoitusosuuden budjetointi - aineet, tarvikkeet ja tavarat: opetusvälineiden hankintaan varattava

6 mää rä ra haa, samoin kalustoa uusittava ja atk-verkon laitteet ja tarvik keet vaativat määrärahoja - avustukset: lasten kotihoidontuen ennakoitu määrärahakasvu sekä kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoiminnan avustuksen ennakoitu määrä TP2013 perusteella - muut toimintakulut: varautuminen kuntosalin vuokran nousuun, sekä koulujen lisääntyvän tvt-laitteiston leasing-kulujen kasvu Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta käsittelee alla olevat mahdolliset sääs tö mah dol lisuu det, jotka hy väk syt täes sä vaikuttavat talousarvion summiin sekä toi min ta kat tee seen: - harrastekerhotoiminta lakkautetaan kouluista kokonaan - koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-aikoja su pis te taan aikavälille 7:00-15:30, ja maksuttoman aamupalan tar joa mi ses ta luovutaan Sivistyslautakunta päättää, että hintoihin tehdään seuraavat tak so jen tarkastukset: - koululaisten aamu- ja il ta päi vä toi min nassa pelkästä aa mu päi vä toimin nas ta perittäväksi kuukausimaksuksi mää rä tään 40,40 /kk ja ilta päi vä toi min nas ta (enintään klo 17:00 as ti) 101 /kk. Hintojen ko rotus +1 %:lla as tuu voimaan alkaen. La ki sää tei nen 570 tunnin mukainen il ta päi vä toi min ta (enintään klo 15:15 as ti) maksaa jatkos sa kin 60 /kk. Mikäli koululaiselle halutaan aa mu päi vä toi min nan yh tey des sä myös mahdollisuus aamupalaan, siitä ve loi te taan em. kuu kau si mak sun lisäksi erikseen 20 /kk. Lisäksi lautakunta päät tää, että kou lu lais ten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistumisesta edel lyte tään sol mit ta vak si sopimus, joka voidaan irtisanoa ja oikeus aa muja il ta päi vä toi min nan toimintapaikkaan päättymään kesken lu ku vuoden ai noas taan joulukuun lopussa. - ohiajavan koulukuljetuksen käyt tö mah dol li suu des ta peritään jat kossa enintään 6. luokalla olevilta oppilailta 75 /kk ja ylä kou lu ikäi sel tä (7.-9. lk) 100 /kk riippumatta siitä, käyt tää kö oppilas hänelle anomuk ses ta myön net tyä kuljetusta vai ei. Kuukausimaksu peritään koko lu ku vuo den loppuun asti kokonaisilta kalenterikuukausilta, ellei op pi las eril lis pää tök sel lä menetä hänelle jo myönnettyä etuut ta koulu kul je tus sään tö jen mu kai ses ti. Elokuun osalta kuukausimaksuna pe ri tään puo let em. taksasta. - kaikista liikunta- ja va paa-ai ka toi men palveluista perittäviä kiinteitä ker ta-, sarja- ja kuukausimaksuja ko ro te taan alkaen +1 %. Kun to sa li kort tien hinnat ovat ko ro tuk sen jälkeen 146,45 (hen ki lökoh tai nen vuosikortti) ja 181,80 (per he kort ti). Mahdolliset muut hinnan ko ro tuk set käsitellään erikseen. - koulujen liikuntatilojen vuokrahintoja korotetaan 1 %:lla alkaen. Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tar kis-

7 taa koulutiloista perittävät maksut ja pää tös ten sä nojalla ta lous ar vion laadintaohjeen mukaisesti yleisen kus tan nus ta son nou sun mukaiselle tasolle. Sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle osana ta lous arvio esi tys tä liitteen mukaisen lausunnon kunnan kou lu verk osta. Sivistyslautakunta käsittelee ja hyväksyy kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävän sivistyslautakunnan alaisten teh tä väaluei den (7) talousarvioehdotuksen vuodelle 2015 ja ta lous suun ni telman vuosille esittelytekstin ja oheismateriaalin mu kaises ti. Sivistyslautakunta esittää talousarvion yhteydessä kun nan hal li tuk selle ja edelleen valtuustolle, että kuntaan perustettaisiin kolmas laaja-alai sen erityisopettajan virka alkaen ja sitä varten va rataan tarvittava määräraha, jotta oppilaiden lakisääteiset oikeudet osa-ai kai seen erityisopetukseen turvataan riittävästi ja ta sa-ar voi sesti kunnan kaikissa alakouluissa. Sivistyslautakunta esittää investointien osalta, että - jo vuoden 2014 ta lous ar vio kir jan in ves toin ti oh jel mas sa suun ni telma vuo del le 2015 hyväksytty Rästäsmäen pururadan ulkokuntoiluvä li neil le sisällytetään vuoden 2015 in ves toin ti mää rä ra hoihin taloussuunnitelman mukaisesti. - perusopetuksen tehtäväalueen kaksi investointiesitystä (Nummen kou lun kalustaminen ja Henrikin koulun viihtyvyyden parantaminen) si säl ly te tään investointeihin vuodelle Valpperin koulun uudisrakentamiseen liittyvä kuluvan vuoden talous ar vi oon jo vuodelle 2014 hyväksytty mää rä ra ha ir taimis ton han kin taan siirretään kokonaan vuodelle Lisätietoja päätösehdotuksesta antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh Käsittely Päätös Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti kä sitel lä talousarvioesityksen siten, että ensin käsitellään va paa-ai ka toimen nettobudjetoidut tehtäväalueet (2), sen jälkeen varhaiskasvatus ja lukiokoulutus, ja sen jälkeen muut tehtäväalueet. Tehtäväalueiden liikunta ja ulkoilu sekä Nuorisotyö ta lous ar vio esi tykset sekä Rästäsmäen pururataa koskeva investointiesitys hy väk syttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mu kaan. Jouni Kan gas nie mi poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää töksen teon jälkeen kello 19:30. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Minna Ha lo-

8 nen poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 19:42. Lukiokoulutuksen tehtäväalueen talousarvioesitys hyväksyttiin keskus te lun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Anett Blom poistui kokouksesta tämän osion käsittelyn ja pää tök sen teon jälkeen kello 20:06. Kirjaston ja kulttuurin sekä Muun sivistystoimen tehtäväalueiden talous ar vio esi tyk set hyväksyttiin kes kus te lun jälkeen yksimielisesti ehdo tuk sen mukaan. Perusopetuksen tehtäväaluetta koskevan talousarvioesityksen kä sitte lyn yh tey des sä 1) Satu Anttila ehdotti, että koulujen harrastekerhotoiminta säi ly tetään ja vastaava säästö saadaan aikaan lopettamalla kokoustarjoilut. Ma ria Olli kannatti Anttilan ehdotusta. 2) Maritta Lehvonen ehdotti, että koululaisten iltapäivätoimintaa ei su pis te ta päättymään kello 15:30, vaan toimintaa järjestetään jat kossa kin klo 17 asti. Aamupäivätoiminnan alkamisaikaa voidaan su pistaa ja aamupala muuttaa maksulliseksi. Heli-Johanna Laaksonen kan nat ti Lehvosen ehdotusta. 3) Satu Anttila ehdotti, että kunnanhallitukselle annettavasta kou luverk koa koskevasta lausunnosta poistetaan kohta 4. Neea Ko jo la kan nat ti Anttilan ehdotusta. Koska oli tehty kolme pohjaehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muu tos eh do tus ta talousarvioesityksen eri kohtiin, totesi pu heen joh taja tarpeen äänestää asioista. Pu heen joh ta ja ehdotti ni men huu to äänes tys tä, jonka lautakunta hy väk syi äänestystavaksi. Kaikissa kolmes sa äänestyksessä lau ta kun ta hyväksyi muutosehdotukset äänin 0-8. Sivistysjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin em. kolmen ää nes tyk sil lä hyväksytyn muutosehdotuksen mukaisesti muutettuna si vis tys lau takun nan talousarvioesitykseksi. Lisätietoja päätöksestä antaa: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, puh

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot