Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen."

Transkriptio

1 Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin, ja ne löytyvät osoitteesta Raportissa tarkastellaan alueen asukkaiden kokemuksia arkisista onnen paikoista ja arvioidaan elinympäristön koettua laatua sekä ehdotuksia alueen parantamiseksi. Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Lisätietoa ja yhteystiedot: Maarit Kahila Tutkija Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Sähköposti 1

2 KONTULA Kontula sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa itäisessä Helsingissä. Sijainti metrolinjan varrella tekee kaupungin keskustan hyvin saavutettavaksi. Kontulassa on asukkaita noin ja sen asukastiheys on noin 5000 asukasta neliökilometriä kohti. Kontula on tunnettu yhtenä pääkaupunkiseudun ja Suomen suurimpana lähiönä. Kontula rakennettiin pääasiassa ja 1970-luvuilla, jolloin Helsingissä oli suuri asuntotarve. Myöhemmin aluetta on tiivistetty pistemäisesti ja tällä hetkellä alueen kehittämisen painopiste on rakenteen eheyttämisessä. Alue on väljästi rakennettu, ja maisemaa jäsentävät korkeat pistekerrostalot ja pitkät matalat kerrostalot. Metsäisten ja väljien asuinkortteleiden lisäksi aluetta rytmittävät monet erikokoiset puistot. Kontulalla on vahva alueellinen maine perinteisenä lähiönä, joka tunnetaan vuokraasuntovaltaisuudestaan ja väestön verrattain alhaisesta tulotasosta. Alueen maineeseen on väistämättä vaikuttanut media ja jo 1960-luvulla alkanut yleinen lähiökritiikki, joka usein kohdistui juuri Kontulaan. Tämä näkyy yhä edelleen median kiinnostuksena aluetta kohtaan. Yleisesti ottaen alueen maine on jäänyt kellumaan historian kielteisiin mielikuviin, sillä Kontulan katukuvaa ja sosiaalista ilmapiiriä on kohennettu jatkuvasti varsinkin ja 2000-luvulla. Yllä olevassa kartassa Kontula ympäröitynä sekä kyselyyn vastanneiden kotitalouksien lukumäärä ruuduittain. 2

3 Kontulasta vastasi pehmogis-kyselyyn 129 naista ja 70 miestä, vain 3 vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. Kyselyyn vastanneista enemmistö oli yli 40-vuotiaita ja erityisesti vanhemmista ikäluokista tavoitettiin melko runsaasti vastaajia. Verrattuna muihin kymmeneen tutkimuksessa mukana olleeseen kaupunginosaan, Kontulassa myös nuorten vuotiaiden vastaajien osuus oli melko suuri. Kontulassa vastaajat hajautuivat perhetyypeittäin melko tasaisesti, lievä enemmistö vastaajista kuului yhden hengen asuntokuntiin. Vastaajista selkeä enemmistö asui kerrostaloissa ja hieman yli puolet omisti asuntonsa, tosin vuokra-asuntojen osuus asumismuotona oli myös korkea. Verrattuna Kontulan väestömäärään (15-64 vuotiaiden perusjoukko) on kyselyyn vastanneita suhteessa hiukan vähemmän alueiden välillä tarkasteltuna (ks. kuva alla) Perusjoukon vertailu vastanneisiin (15-64-vuotiaat) Perusjoukko Vastanneet 3

4 Kontulalaisten paikantamat onnen paikat Kontulalaiset paikansivat kartalle pehmogis-menetelmällä onnen paikkoja, jotka näkyvät oheisessa kartassa punaisella. Kontulassa onnen paikat eivät kasaudu selkeästi tietyille alueille, vaan ne hajautuvat melko tasaisesti Kontulan eri puolille. Suurin osa onnen paikoista sijoittuu asuinkortteleihin sekä puistoalueille. Myös ostarin alueelle on paikannettu muutamia onnen paikkoja. Alla olevassa diagrammissa on tarkasteltu paikannettuja onnen paikkoja tarkemmin maankäyttömuodoittain. Se vahvistaa yllä mainitun havainnon viheralueiden ja asuinalueiden tärkeydestä onnen paikkoina. Kontulalaisten paikantamat onnen paikat maankäyttöluokittain Viheralueet Asuinalueet Julkisten ja liikerakennusten alueet Liikennealueet Teollisuus- yms. alueet Vesialueet 4

5 Koettujen myönteisten ja kielteisten laatutekijöiden laatuprofiili Yllä olevassa kuvassa on esitetty kutakin laatutekijää paikantaneiden vastaajien osuudet, oranssilla värillä myönteiset laatutekijät ja sinisellä kielteiset. Kontulassa myönteisistä asioista viisi eniten mainintoja kerännyttä ovat: kävellen tai pyörällä liikkuminen on sujuvaa, ympäristö on kaunis, hyvät harrastus- ja tekemismahdollisuudet, julkisilla liikennevälineillä liikkuminen on sujuvaa ja ympäristö on siisti. Kielteisistä asioista viisi eniten mainintoja keränneitä ovat: ympäristö on ruma, ympäristö on epäsiisti, alueen maine on huono, paikka on rauhaton ja sosiaalinen turvallisuus on huono. Tummennettu väri laatutekijän kohdalla kertoo, että alueittaisessa vertailussa kontulalaiset vastaajat ovat maininneet kyseistä tekijää suhteellisesti eniten tai toiseksi eniten vertailussa muiden tutkimuskaupunginosien välillä. Vertailu eri kaupunginosien asukkaiden mainitsemien asioiden välillä paljastaa, mitkä laatutekijät korostuvat kussakin kaupunginosassa tärkeimpinä. Verrattuna muihin 10 kaupunginosaan Kontulassa korostuivat kolme positiivista vahvuutta: - asukkaat pitävät huolta ympäristöstä, - autolla liikkuminen on sujuvaa ja - asumisen hinta-laatusuhde on kohdallaan. Tekijät soveltuvat hyvin Kontulaan, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja jonka väljä rakenne on mahdollistanut mm. lähiöille tyypilliset laajat parkkipaikka-alueet. Toisaalta asuntojen hintataso on pysynyt Kontulassa suhteellisen maltillisena, ja viime vuosina toteutetut lähiöprojektit ovat mahdollisesti vahvistaneet mm. tunnetta ympäristöstä huolta pitävistä asukkaista. Laatutekijälistojen tarkastelu yksin saattaa tuntua hämmentävältä, sillä useat asiat negatiivisista ja positiivisista ovat vastakohtia toisilleen kuten ympäristö on kaunis ja ympäristö on ruma. Profiilin sisältö saa kuitenkin syvyyttä, kun mainintoja katsotaan kartalla, jolloin päästään kiinni niiden sijainnin alueelliseen vaihteluun. 5

6 Hyvinä ja huonoina koetut paikat Kontulassa Kontulalaiset paikansivat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä paikkoja, suhdeluku oli 1,7 (myönteisten paikannusten määrä oli 364 ja kielteisten oli 214). Suhteessa muihin kaupunginosiin kontulalaisten vastausprosentti oli melko alhainen ja myös paikannuksia tehtiin melko vähän. Selkeä pisteiden suma muodostuu Kontulassa ostoskeskuksen alueelle, jonne paikannettiin enemmän kielteisiä kuin myönteisiä paikkoja. Tämä näkyy oikeanpuoleisessa kartassa, jossa vasemmanpuoleisen kartan pisteistä on muodostettu pinta, jossa pisteet eivät ole päällekkäin ja peitä toisiaan. Muutoin paikannukset Kontulassa, jotka ovat lähinnä myönteisiä, hajautuvat melko tasaisesti, eikä muita yhtä vahvoja pisteryppäitä ole näkyvissä. Kontulalaiset ovat paikantaneet Kontulan ulkopuolelle laatutekijöitä lähinnä Myllypuron aseman seudulle, jossa asema koetaan lähinnä positiivisena ja ostoskeskuksen alue negatiivisena. Nämä paikannukset on lähinnä tehty Kontulan pientaloalueelta, jonka asukkaat käyttävät lähellä olevaa asemaa. Erittäin positiivisesti koettu alue Kontulan ulkopuolella on Kivikon ulkoilupuisto sekä pienemmät, Kontulan sisäpuolelle jäävät, virkistysalueet, kuten Kontulan kelkkapuisto. 6

7 Hyvinä ja huonoina koetut paikat laatutekijäluokittain Yllä olevissa kartoissa näkyvät niin kielteisinä kuin myönteisinä koetut laatutekijät neljässä pääluokassa: toiminnallinen laatu, sosiaalinen laatu, ulkoinen ilme ja ilmapiiri. Kartoista näkee selvästi miten myönteiset laatutekijät hajautuvat enemmän kuin kielteiset. Kontulassa asuvat arvostavat asuinalueensa sosiaalista laatua ja ilmapiiriä, kun taas toiminnallinen laatu ja ulkoinen ilme eivät saa aivan yhtä paljon mainintoja. Kuitenkin Kontulan ostari ja sen lähiympäristö on koettu sosiaaliselta ja ulkoiselta ilmeeltään sekä ilmapiiriltään negatiivisena, kun taas myönteisenä seikkana korostuu toiminnallinen laatu. Kartoissa välittyy hyvin myös viheralueiden tärkeys, sillä näille on paikannettu ainoastaan myönteisesti koettuja seikkoja, joista korostuu toiminnallinen laatu. Alla olevassa diagrammissa on tarkasteltu kaikkien - niin myönteisten kuin kielteisten - laatutekijöiden paikantumista maankäyttöluokittain. Kontulassa erityisen paljon paikannuksia on tehty julkisten ja liikerakennusten alueille suhteessa muihin kaupunginosiin ja toisaalta taas vähemmän liikennealueille. Kontulalaisten paikantamat myönteiset ja kielteiset paikat maankäyttöluokittain: Viheralueet Asuinalueet Julkisten ja liikerakennusten alueet Liikennealueet Teollisuus- yms. alueet Vesialueet 7

8 Koetun laadun keskiarvon tarkastelu paljasti merkitseviä eroja kaupunginosien välillä. Yllä olevassa kuvaajassa näkyy kontulalaisten koetun laadun keskiarvo. Alla olevassa kuvassa näkyy puolestaan koetun laadun keskiarvo neljässä eri pääluokassa. Kontulassa toimintamahdollisuudet ovat saaneet paremman kokonaisarvion kuin muut pääluokat. Sosiaalinen ilmapiiri on koettu laadultaan heikoimmaksi. PehmoGIS-menetelmässä vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida elinympäristön laatua myös omin sanoin. Kontulassa asuvat nostivat esille vastauksissaan eniten sosiaaliseen ilmapiiriin ja sosiaaliseen turvattomuuteen liittyviä kommentteja. Niissä viitataan eri sosiaalisiin ryhmiin ( ulkomaalaiset, juopot ), joiden läsnäolo joko aiheuttaa sosiaalista turvattomuutta tai on yleisesti kielteisesti mielletty. Kyseisiä ryhmiä on yhdistetty niin kerrostaloalueille kuin vuokrataloalueille ja lisäksi Kontulan ostarin seutu nousee esille kielteisesti. Lisäksi kaupunginosarakenteen väljyyttä ja luonnon läheisyyttä on kiitetty muutamassa kommentissa. Saattaa olla, että nämä asiat mainitaan avovastauksissa, koska niitä ei voi paikantaa kartalle. Toisaalta paikantamisvaiheessa on melko hankalaa paikantaa laajoja alueita tai esim. yleistä ilmettä koskevia asioita, jolloin niistä on mielekkäämpää kirjoittaa avovastaus. Avovastaukset ovat luonteeltaan enimmäkseen kielteisiä. Ympäristön sosiaalisen ilmapiirin kokonaisarvio Ympäristön tunnelman kokonaisarvio Ympäristön toimintamahdollisuuksien kokonaisarvio Ympäristön ulkoisen ilmeen kokonaisarvio Elinympäristön koetun laadun keskiarvo 8

9 Tärkeiksi koetut reitit Kontulassa Yllä olevista kartoista vasemmanpuoleisessa on kuvattu ne reitit kulkutavoittain, jotka vastaajat kokevat miellyttävinä ja oikeanpuoleisessa kartassa puolestaan ne reitit, jotka koetaan epämiellyttävinä. Suurin osa paikannetuista reiteistä koetaan miellyttävinä, ja näistä valtaosa kuljetaan kävellen ja pyörällä. Epämiellyttävistä reiteistä suurin osa keskittyy ostoskeskuksen lähiympäristöön. 9

10 Kontulalaisten paikantamat parannusehdotukset Kontulalaiset paikansivat parannusehdotuksia yhteensä 247 kappaletta. Parannusehdotukset koostuvat kuudesta luokasta: säilytettävä kohde, kohennettava paikka, poistettava kohde, uusi rakennus, kohennettava alue ja uusi reitti. Tämän lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa kustakin paikasta lisää avovastauksen muodossa, kooste avovastauksista löytyy seuraavalta sivulta. Kontulassa parannusehdotuksia keräsivät eniten Kontulan ostoskeskuksen alue, Kivikon ulkoilualueet ja muut pienemmät puistoalueet, jonkin verran parannusehdotuksia on sijoitettu myös asuinalueille. Yllä olevissa kartoissa näkyvät vasemmalla parannusehdotukset, jotka on paikannettu pisteinä sekä uudet reitit ja oikealla kohennettavat alueet. Kohennettavien alueiden maininnat keskittyvät ostoskeskukselle. Erityisesti ostari nähdään kohennettavana paikkana, joka kuitenkin tulee asukkaiden mielestä säilyttää. Sen poistamista ei juurikaan ole ehdotettu. Sen sijaan joitain asuintaloja on ehdotettu poistettaviksi. Kuitenkin säilytettäviä kohteita löytyy asukkaiden mielestä Kontulasta enemmän. Nämä kohteet korostuvat erityisesti puistoalueilla, mutta myös asuinkortteleiden pihoilla. 10

11 Parannusehdotukset sanoin Kontulan metroaseman ja ostoskeskuksen alue: aseman ja ostoskeskuksen seutuun kohdistui yhteensä 59 pisteytystä, joista 39:ssä oli sanallinen kommentti. Paikannukset jakautuivat pääluokittain: Kohennettava kohde 39, Poistettava kohde 6, Uusi rakennus 4 ja Säilytettävä kohde 10. Vastauksissa kritisoitiin metroaseman ja ostoskeskuksen huonoa ilmapiiriä, mutta ehdotettiin myös uusia ratkaisuja paikan kehittämiseksi. Yleisesti toivottiin olutravintoloiden poistamista ja lisäksi ehdotettiin myös kohtaamispaikkojen, kuten kirjaston ja nuorisotalon, kohentamista ja uusien liikkeiden tai ravintoloiden perustamista. Metroyhteyden olemassaoloa taas kiiteltiin, mutta metroaseman viihtyvyyteen ei oltu tyytyväisiä. Kontulan ostoskeskus kaipaa kohennusta. Keskiolut ravintolat pois ja tilalle jotain mukavia liikkeitä ja ruokapaikkoja. Kontulan ostari on sinänsä hyvin monipuolinen ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. Toivon, että alue kuitenkin saataisiin siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. (Huom! en enää jaksa paasata niistä ikuisista pultsareista ym. assosiaalisesta porukasta!) Kulttuuriasiainkeskus (toimintaa aikuisille, lapsille,nuorille), harrastuksia (kuvataide,musiikki...), pelejä,teatteri,elokuvia... Kivikon ulkoilualue: alueelle on kohdistettu yhteensä 28 kohdennusta, joista 26 ovat Säilytettävä kohde -paikannuksia ja loput kaksi Kohennettava kohde -paikannuksia. Kaikkiaan 23:een kohdennukseen on lisätty sanallinen kommentti. Onkin mielenkiintoista, miten Kivikon ulkoilualueelle on lisätty sanallisia kommentteja näin paljon. Vastauksissa näkyy alueen tärkeys virkistysalueena ja kauniina ympäristönä. Lisäksi vastaajat esittävät pelkonsa ympäristön pilaamisesta lisärakentamisella. Kivikon ulkoilupuistossa saisi säilyä luonnontilaista kalliota ja rakentamatonta virkistysaluetta. * + Lähimetsät ja kävelytiet ovat alueen henkireikä. Kontulan liikuntapuisto ja Mustikkamäen viheralue: näille kahdelle alueelle kohdistui yhteensä 17 Säilytettävä kohde -paikannusta, joista kymmeneen oli lisätty sanallinen kommentti. Mustikkamäkeä muistettiin luonnonkauniina ja historiallisena viheralueena, josta toivottiin kunnostettavan tärkeät historialliset kohteet. Urheilupuistosta taas kommentoitiin sen tarjoavan hyvin toimintamahdollisuuksia, ja toisaalta että sieltä puuttuu lapsille ja lapsiperheille sopivat toiminta- ja leikkipaikat. Luonnonkaunis kalliomaisema ja -puisto, jossa myös historiallista merkitystä. Kiikun varrelta löytyvät kohteet: Kiikku on asuinkorttelin läpi kulkeva noin 300 metrin pituinen kevyen väylän tie. Reitille on sijoitettu yhteensä 18 paikannusta, joista kahteentoista on lisätty sanallinen kommentti. Säilytettävä kohde - ja Kohennettava kohde -paikannuksia on kertynyt kumpaankin kahdeksan. Uusi rakennus -paikannuksia on kertynyt 2. Kiikun metsätien varrella sijaitsee metsä- ja kallioaluetta, sekä Kiikun leikkipuisto, jotka tarjoavat vastauksien mukaan hienot leikkiympäristöt lapsille ja yleisesti hyvän puistoalueen. Leikkipuisto kiikku, yhteisön keskipiste, joka homeongelman takia kiinni ja säätötoimenpiteiden takia remontti jäissä. Kontulan kelkkapuisto: puiston alueelle kohdistui yhteensä 18 pisteytystä, joista seitsemään oli lisätty sanallinen kommentti. Mielenkiintoisesti pisteytykset olivat pääosin kohdistuneet puiston keskelle, jossa on paikallinen rullalautailupuisto ja sitä ympäröivät kummut. Vastauksien mukaan näyttäisi siltä, että kyseisillä puiston kummuilla on erityinen merkitys paikallisille. Vastauksista ei kuitenkaan selviä, millä tavalla Kelkkapuisto on tärkeä paikallisille. Michaelin kirkko ja sen viereinen viheralue: kirkon alueelle kohdistui yhdeksän Säilytettävä kohde - paikannusta, joista viidessä oli lisäksi sanallinen kommentti. Kirkon merkitys näyttää olevan tärkeä, vaikkei erityisen paljon paikannuksia saanutkaan osakseen. Myös viereistä metsä- ja kallioaluetta kehuttiin. 11

12 Arkiympäristön solmukohdat ja suuntautuneisuus Yllä olevassa kartassa näkyvät kontulalaisten paikantamat arkipalvelut: kauppa, koulu ja päiväkoti sekä suunta, josta näihin tullaan. Kontulassa on yksi selkeä keskus, jossa asukkaat asioivat kaupassa. Koulut ja päiväkodit sijaitsevat tämän keskuksen ulkopuolella. 12

13 Seuraava yhteenveto Kontulasta perustuu kerättyyn, runsaasti kokemuksellista laatua kuvaavaan paikkatietoaineistoon. Tämä yhteenveto on yksi esimerkki siitä, miten asukkaiden tuottamaa tietoa elinympäristön vahvuuksista ja heikkouksista voidaan niputtaa yhteen. Alueet on jaoteltu maankäyttömuodon suhteen kolmeen ryhmään: viheralueisiin, asuinalueisiin ja keskuksiin, jotka aineistomme perusteella näyttäytyvät kokemuksellisesti merkityksellisinä paikkoina. Yhteenveto on luonteeltaan hyvin yleistävä, ja sen tavoite on tuoda esille yksi mahdollisuus jäsentää tätä laajaa aineistoa ja tarjota samalla myös alusta keskustelulle kaupunginosan ominaispiirteistä. Esille tulleiden ominaispiirteiden perusteella alueet on ryhmitelty edelleen kokonaisuuksiin, joita aineistoomme perustuen tulee joko suojella, kunnioittaa tai kohentaa/parantaa. Suojeltavat alueet tarkoittavat merkityksellisesti tärkeitä alueita, joiden muokkaamista ei suositella. Kunnioitettavat alueet puolestaan ovat alueita, joilla muutoksia voi toteuttaa, mutta olemassa olevat piirteet huomioiden. Alueet, joita tulee parantaa/kohentaa, käsittävät paikat, joita asukkaat toivovat erityisesti kehitettävän. Kontulassa on tunnistettavissa sekä lähiviheralueita että kokoavia viheralueita, joille tullaan laajemmin koko alueelta. Näistä viheralueista erityisen tärkeinä asukkaat kokevat mm. Kivikon ulkoilupuiston ja Kelkkapuiston. Alueiden laatua tuleekin vaalia huolella. Viheralue etelässä keräsi jonkin verran parannusehdotuksia, jolloin alueen kehittämistä voisi pohtia. Asuinalueet, joille on pääasiassa paikannettu positiivisia laatutekijöitä, keräävät myös jonkin verran parannusehdotuksia, jolloin alueiden kohentaminen voidaan käsittää asukkaiden puolelta mahdollisena. Voimakkaasti parannusta tarvitsevana alueena näyttäytyy mm. Kiikun leikkipuiston alue, joka välittyy asukkaille merkityksellisenä paikkana. Keskukset, Kontulan ostarin alue ja Myllypuron asema sekä ostari, joille kontulalaiset ovat paikantaneet runsaasti erityisesti kielteisiä laatutekijöitä ja parannusehdotuksia, koetaan alueina, joita tulee kehittää jatkossa. Parannusehdotuksista ostarin alueelle on sijoitettu myös toive uusista rakennuksista. Asukkaiden kokemukset Kontulasta kertovat yhdyskuntarakenteesta, jossa ostarin alue näyttäytyy ainoana selkeänä aluekeskuksena. Kielteistä ja kehittämisen arvoista keskustaa ympäröivät Kontulan varsinainen sydän - myönteisinä koetut asuin- ja viheralueet. 13

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Lisätietoa ja yhteystiedot: Urbaani onni -hankkeessa tutkittiin, millä ehdoilla ekologisesti kestävä yhdyskunta voi olla myös sosiaalisesti kestävä ja kokemuksellisesti laadukas, eli elämänlaatua, onnellisuutta ja hyvinvointia tukeva

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede

Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Pro gradu -tutkielma Aluetiede Suunnittelumaantiede Hyvän asuinympäristön jäljillä asumispreferenssit ja toivotun uuden rakentamisen sijoittuminen Espoossa Anniina Lehtonen 2014 Ohjaaja: Harry Schulman

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet Jaana Lähteenmaa Teija Strand Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012

Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Heikki Korkalainen Tiilikkajärven kansallispuiston kävijätutkimus 2012 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 176 Heikki Korkalainen puh. 040 824 3185 Översättning: Firma Pimma Åhman Kansikuva:

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT

VAIN HEIKOT ROSKAAVAT VAIN HEIKOT ROSKAAVAT Jyväskyläläisten toisen asteen opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen Heidi Orava Ida-Susanna Viinikainen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..."

Pauli Rautiainen EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA... Pauli Rautiainen "EMME OLE VOINEET TÄNÄ VUONNA..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta Työpapereita

Lisätiedot

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä

Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus Riikka Taavetti Nuorisotutkimusverkoston

Lisätiedot