Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen."

Transkriptio

1 Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin, ja ne löytyvät osoitteesta Raportissa tarkastellaan alueen asukkaiden kokemuksia arkisista onnen paikoista ja arvioidaan elinympäristön koettua laatua sekä ehdotuksia alueen parantamiseksi. Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Lisätietoa ja yhteystiedot: Maarit Kahila Tutkija Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Sähköposti 1

2 KONTULA Kontula sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa itäisessä Helsingissä. Sijainti metrolinjan varrella tekee kaupungin keskustan hyvin saavutettavaksi. Kontulassa on asukkaita noin ja sen asukastiheys on noin 5000 asukasta neliökilometriä kohti. Kontula on tunnettu yhtenä pääkaupunkiseudun ja Suomen suurimpana lähiönä. Kontula rakennettiin pääasiassa ja 1970-luvuilla, jolloin Helsingissä oli suuri asuntotarve. Myöhemmin aluetta on tiivistetty pistemäisesti ja tällä hetkellä alueen kehittämisen painopiste on rakenteen eheyttämisessä. Alue on väljästi rakennettu, ja maisemaa jäsentävät korkeat pistekerrostalot ja pitkät matalat kerrostalot. Metsäisten ja väljien asuinkortteleiden lisäksi aluetta rytmittävät monet erikokoiset puistot. Kontulalla on vahva alueellinen maine perinteisenä lähiönä, joka tunnetaan vuokraasuntovaltaisuudestaan ja väestön verrattain alhaisesta tulotasosta. Alueen maineeseen on väistämättä vaikuttanut media ja jo 1960-luvulla alkanut yleinen lähiökritiikki, joka usein kohdistui juuri Kontulaan. Tämä näkyy yhä edelleen median kiinnostuksena aluetta kohtaan. Yleisesti ottaen alueen maine on jäänyt kellumaan historian kielteisiin mielikuviin, sillä Kontulan katukuvaa ja sosiaalista ilmapiiriä on kohennettu jatkuvasti varsinkin ja 2000-luvulla. Yllä olevassa kartassa Kontula ympäröitynä sekä kyselyyn vastanneiden kotitalouksien lukumäärä ruuduittain. 2

3 Kontulasta vastasi pehmogis-kyselyyn 129 naista ja 70 miestä, vain 3 vastaajaa ei ilmoittanut sukupuoltaan. Kyselyyn vastanneista enemmistö oli yli 40-vuotiaita ja erityisesti vanhemmista ikäluokista tavoitettiin melko runsaasti vastaajia. Verrattuna muihin kymmeneen tutkimuksessa mukana olleeseen kaupunginosaan, Kontulassa myös nuorten vuotiaiden vastaajien osuus oli melko suuri. Kontulassa vastaajat hajautuivat perhetyypeittäin melko tasaisesti, lievä enemmistö vastaajista kuului yhden hengen asuntokuntiin. Vastaajista selkeä enemmistö asui kerrostaloissa ja hieman yli puolet omisti asuntonsa, tosin vuokra-asuntojen osuus asumismuotona oli myös korkea. Verrattuna Kontulan väestömäärään (15-64 vuotiaiden perusjoukko) on kyselyyn vastanneita suhteessa hiukan vähemmän alueiden välillä tarkasteltuna (ks. kuva alla) Perusjoukon vertailu vastanneisiin (15-64-vuotiaat) Perusjoukko Vastanneet 3

4 Kontulalaisten paikantamat onnen paikat Kontulalaiset paikansivat kartalle pehmogis-menetelmällä onnen paikkoja, jotka näkyvät oheisessa kartassa punaisella. Kontulassa onnen paikat eivät kasaudu selkeästi tietyille alueille, vaan ne hajautuvat melko tasaisesti Kontulan eri puolille. Suurin osa onnen paikoista sijoittuu asuinkortteleihin sekä puistoalueille. Myös ostarin alueelle on paikannettu muutamia onnen paikkoja. Alla olevassa diagrammissa on tarkasteltu paikannettuja onnen paikkoja tarkemmin maankäyttömuodoittain. Se vahvistaa yllä mainitun havainnon viheralueiden ja asuinalueiden tärkeydestä onnen paikkoina. Kontulalaisten paikantamat onnen paikat maankäyttöluokittain Viheralueet Asuinalueet Julkisten ja liikerakennusten alueet Liikennealueet Teollisuus- yms. alueet Vesialueet 4

5 Koettujen myönteisten ja kielteisten laatutekijöiden laatuprofiili Yllä olevassa kuvassa on esitetty kutakin laatutekijää paikantaneiden vastaajien osuudet, oranssilla värillä myönteiset laatutekijät ja sinisellä kielteiset. Kontulassa myönteisistä asioista viisi eniten mainintoja kerännyttä ovat: kävellen tai pyörällä liikkuminen on sujuvaa, ympäristö on kaunis, hyvät harrastus- ja tekemismahdollisuudet, julkisilla liikennevälineillä liikkuminen on sujuvaa ja ympäristö on siisti. Kielteisistä asioista viisi eniten mainintoja keränneitä ovat: ympäristö on ruma, ympäristö on epäsiisti, alueen maine on huono, paikka on rauhaton ja sosiaalinen turvallisuus on huono. Tummennettu väri laatutekijän kohdalla kertoo, että alueittaisessa vertailussa kontulalaiset vastaajat ovat maininneet kyseistä tekijää suhteellisesti eniten tai toiseksi eniten vertailussa muiden tutkimuskaupunginosien välillä. Vertailu eri kaupunginosien asukkaiden mainitsemien asioiden välillä paljastaa, mitkä laatutekijät korostuvat kussakin kaupunginosassa tärkeimpinä. Verrattuna muihin 10 kaupunginosaan Kontulassa korostuivat kolme positiivista vahvuutta: - asukkaat pitävät huolta ympäristöstä, - autolla liikkuminen on sujuvaa ja - asumisen hinta-laatusuhde on kohdallaan. Tekijät soveltuvat hyvin Kontulaan, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella ja jonka väljä rakenne on mahdollistanut mm. lähiöille tyypilliset laajat parkkipaikka-alueet. Toisaalta asuntojen hintataso on pysynyt Kontulassa suhteellisen maltillisena, ja viime vuosina toteutetut lähiöprojektit ovat mahdollisesti vahvistaneet mm. tunnetta ympäristöstä huolta pitävistä asukkaista. Laatutekijälistojen tarkastelu yksin saattaa tuntua hämmentävältä, sillä useat asiat negatiivisista ja positiivisista ovat vastakohtia toisilleen kuten ympäristö on kaunis ja ympäristö on ruma. Profiilin sisältö saa kuitenkin syvyyttä, kun mainintoja katsotaan kartalla, jolloin päästään kiinni niiden sijainnin alueelliseen vaihteluun. 5

6 Hyvinä ja huonoina koetut paikat Kontulassa Kontulalaiset paikansivat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä paikkoja, suhdeluku oli 1,7 (myönteisten paikannusten määrä oli 364 ja kielteisten oli 214). Suhteessa muihin kaupunginosiin kontulalaisten vastausprosentti oli melko alhainen ja myös paikannuksia tehtiin melko vähän. Selkeä pisteiden suma muodostuu Kontulassa ostoskeskuksen alueelle, jonne paikannettiin enemmän kielteisiä kuin myönteisiä paikkoja. Tämä näkyy oikeanpuoleisessa kartassa, jossa vasemmanpuoleisen kartan pisteistä on muodostettu pinta, jossa pisteet eivät ole päällekkäin ja peitä toisiaan. Muutoin paikannukset Kontulassa, jotka ovat lähinnä myönteisiä, hajautuvat melko tasaisesti, eikä muita yhtä vahvoja pisteryppäitä ole näkyvissä. Kontulalaiset ovat paikantaneet Kontulan ulkopuolelle laatutekijöitä lähinnä Myllypuron aseman seudulle, jossa asema koetaan lähinnä positiivisena ja ostoskeskuksen alue negatiivisena. Nämä paikannukset on lähinnä tehty Kontulan pientaloalueelta, jonka asukkaat käyttävät lähellä olevaa asemaa. Erittäin positiivisesti koettu alue Kontulan ulkopuolella on Kivikon ulkoilupuisto sekä pienemmät, Kontulan sisäpuolelle jäävät, virkistysalueet, kuten Kontulan kelkkapuisto. 6

7 Hyvinä ja huonoina koetut paikat laatutekijäluokittain Yllä olevissa kartoissa näkyvät niin kielteisinä kuin myönteisinä koetut laatutekijät neljässä pääluokassa: toiminnallinen laatu, sosiaalinen laatu, ulkoinen ilme ja ilmapiiri. Kartoista näkee selvästi miten myönteiset laatutekijät hajautuvat enemmän kuin kielteiset. Kontulassa asuvat arvostavat asuinalueensa sosiaalista laatua ja ilmapiiriä, kun taas toiminnallinen laatu ja ulkoinen ilme eivät saa aivan yhtä paljon mainintoja. Kuitenkin Kontulan ostari ja sen lähiympäristö on koettu sosiaaliselta ja ulkoiselta ilmeeltään sekä ilmapiiriltään negatiivisena, kun taas myönteisenä seikkana korostuu toiminnallinen laatu. Kartoissa välittyy hyvin myös viheralueiden tärkeys, sillä näille on paikannettu ainoastaan myönteisesti koettuja seikkoja, joista korostuu toiminnallinen laatu. Alla olevassa diagrammissa on tarkasteltu kaikkien - niin myönteisten kuin kielteisten - laatutekijöiden paikantumista maankäyttöluokittain. Kontulassa erityisen paljon paikannuksia on tehty julkisten ja liikerakennusten alueille suhteessa muihin kaupunginosiin ja toisaalta taas vähemmän liikennealueille. Kontulalaisten paikantamat myönteiset ja kielteiset paikat maankäyttöluokittain: Viheralueet Asuinalueet Julkisten ja liikerakennusten alueet Liikennealueet Teollisuus- yms. alueet Vesialueet 7

8 Koetun laadun keskiarvon tarkastelu paljasti merkitseviä eroja kaupunginosien välillä. Yllä olevassa kuvaajassa näkyy kontulalaisten koetun laadun keskiarvo. Alla olevassa kuvassa näkyy puolestaan koetun laadun keskiarvo neljässä eri pääluokassa. Kontulassa toimintamahdollisuudet ovat saaneet paremman kokonaisarvion kuin muut pääluokat. Sosiaalinen ilmapiiri on koettu laadultaan heikoimmaksi. PehmoGIS-menetelmässä vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida elinympäristön laatua myös omin sanoin. Kontulassa asuvat nostivat esille vastauksissaan eniten sosiaaliseen ilmapiiriin ja sosiaaliseen turvattomuuteen liittyviä kommentteja. Niissä viitataan eri sosiaalisiin ryhmiin ( ulkomaalaiset, juopot ), joiden läsnäolo joko aiheuttaa sosiaalista turvattomuutta tai on yleisesti kielteisesti mielletty. Kyseisiä ryhmiä on yhdistetty niin kerrostaloalueille kuin vuokrataloalueille ja lisäksi Kontulan ostarin seutu nousee esille kielteisesti. Lisäksi kaupunginosarakenteen väljyyttä ja luonnon läheisyyttä on kiitetty muutamassa kommentissa. Saattaa olla, että nämä asiat mainitaan avovastauksissa, koska niitä ei voi paikantaa kartalle. Toisaalta paikantamisvaiheessa on melko hankalaa paikantaa laajoja alueita tai esim. yleistä ilmettä koskevia asioita, jolloin niistä on mielekkäämpää kirjoittaa avovastaus. Avovastaukset ovat luonteeltaan enimmäkseen kielteisiä. Ympäristön sosiaalisen ilmapiirin kokonaisarvio Ympäristön tunnelman kokonaisarvio Ympäristön toimintamahdollisuuksien kokonaisarvio Ympäristön ulkoisen ilmeen kokonaisarvio Elinympäristön koetun laadun keskiarvo 8

9 Tärkeiksi koetut reitit Kontulassa Yllä olevista kartoista vasemmanpuoleisessa on kuvattu ne reitit kulkutavoittain, jotka vastaajat kokevat miellyttävinä ja oikeanpuoleisessa kartassa puolestaan ne reitit, jotka koetaan epämiellyttävinä. Suurin osa paikannetuista reiteistä koetaan miellyttävinä, ja näistä valtaosa kuljetaan kävellen ja pyörällä. Epämiellyttävistä reiteistä suurin osa keskittyy ostoskeskuksen lähiympäristöön. 9

10 Kontulalaisten paikantamat parannusehdotukset Kontulalaiset paikansivat parannusehdotuksia yhteensä 247 kappaletta. Parannusehdotukset koostuvat kuudesta luokasta: säilytettävä kohde, kohennettava paikka, poistettava kohde, uusi rakennus, kohennettava alue ja uusi reitti. Tämän lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa kustakin paikasta lisää avovastauksen muodossa, kooste avovastauksista löytyy seuraavalta sivulta. Kontulassa parannusehdotuksia keräsivät eniten Kontulan ostoskeskuksen alue, Kivikon ulkoilualueet ja muut pienemmät puistoalueet, jonkin verran parannusehdotuksia on sijoitettu myös asuinalueille. Yllä olevissa kartoissa näkyvät vasemmalla parannusehdotukset, jotka on paikannettu pisteinä sekä uudet reitit ja oikealla kohennettavat alueet. Kohennettavien alueiden maininnat keskittyvät ostoskeskukselle. Erityisesti ostari nähdään kohennettavana paikkana, joka kuitenkin tulee asukkaiden mielestä säilyttää. Sen poistamista ei juurikaan ole ehdotettu. Sen sijaan joitain asuintaloja on ehdotettu poistettaviksi. Kuitenkin säilytettäviä kohteita löytyy asukkaiden mielestä Kontulasta enemmän. Nämä kohteet korostuvat erityisesti puistoalueilla, mutta myös asuinkortteleiden pihoilla. 10

11 Parannusehdotukset sanoin Kontulan metroaseman ja ostoskeskuksen alue: aseman ja ostoskeskuksen seutuun kohdistui yhteensä 59 pisteytystä, joista 39:ssä oli sanallinen kommentti. Paikannukset jakautuivat pääluokittain: Kohennettava kohde 39, Poistettava kohde 6, Uusi rakennus 4 ja Säilytettävä kohde 10. Vastauksissa kritisoitiin metroaseman ja ostoskeskuksen huonoa ilmapiiriä, mutta ehdotettiin myös uusia ratkaisuja paikan kehittämiseksi. Yleisesti toivottiin olutravintoloiden poistamista ja lisäksi ehdotettiin myös kohtaamispaikkojen, kuten kirjaston ja nuorisotalon, kohentamista ja uusien liikkeiden tai ravintoloiden perustamista. Metroyhteyden olemassaoloa taas kiiteltiin, mutta metroaseman viihtyvyyteen ei oltu tyytyväisiä. Kontulan ostoskeskus kaipaa kohennusta. Keskiolut ravintolat pois ja tilalle jotain mukavia liikkeitä ja ruokapaikkoja. Kontulan ostari on sinänsä hyvin monipuolinen ja ehdottomasti säilyttämisen arvoinen. Toivon, että alue kuitenkin saataisiin siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. (Huom! en enää jaksa paasata niistä ikuisista pultsareista ym. assosiaalisesta porukasta!) Kulttuuriasiainkeskus (toimintaa aikuisille, lapsille,nuorille), harrastuksia (kuvataide,musiikki...), pelejä,teatteri,elokuvia... Kivikon ulkoilualue: alueelle on kohdistettu yhteensä 28 kohdennusta, joista 26 ovat Säilytettävä kohde -paikannuksia ja loput kaksi Kohennettava kohde -paikannuksia. Kaikkiaan 23:een kohdennukseen on lisätty sanallinen kommentti. Onkin mielenkiintoista, miten Kivikon ulkoilualueelle on lisätty sanallisia kommentteja näin paljon. Vastauksissa näkyy alueen tärkeys virkistysalueena ja kauniina ympäristönä. Lisäksi vastaajat esittävät pelkonsa ympäristön pilaamisesta lisärakentamisella. Kivikon ulkoilupuistossa saisi säilyä luonnontilaista kalliota ja rakentamatonta virkistysaluetta. * + Lähimetsät ja kävelytiet ovat alueen henkireikä. Kontulan liikuntapuisto ja Mustikkamäen viheralue: näille kahdelle alueelle kohdistui yhteensä 17 Säilytettävä kohde -paikannusta, joista kymmeneen oli lisätty sanallinen kommentti. Mustikkamäkeä muistettiin luonnonkauniina ja historiallisena viheralueena, josta toivottiin kunnostettavan tärkeät historialliset kohteet. Urheilupuistosta taas kommentoitiin sen tarjoavan hyvin toimintamahdollisuuksia, ja toisaalta että sieltä puuttuu lapsille ja lapsiperheille sopivat toiminta- ja leikkipaikat. Luonnonkaunis kalliomaisema ja -puisto, jossa myös historiallista merkitystä. Kiikun varrelta löytyvät kohteet: Kiikku on asuinkorttelin läpi kulkeva noin 300 metrin pituinen kevyen väylän tie. Reitille on sijoitettu yhteensä 18 paikannusta, joista kahteentoista on lisätty sanallinen kommentti. Säilytettävä kohde - ja Kohennettava kohde -paikannuksia on kertynyt kumpaankin kahdeksan. Uusi rakennus -paikannuksia on kertynyt 2. Kiikun metsätien varrella sijaitsee metsä- ja kallioaluetta, sekä Kiikun leikkipuisto, jotka tarjoavat vastauksien mukaan hienot leikkiympäristöt lapsille ja yleisesti hyvän puistoalueen. Leikkipuisto kiikku, yhteisön keskipiste, joka homeongelman takia kiinni ja säätötoimenpiteiden takia remontti jäissä. Kontulan kelkkapuisto: puiston alueelle kohdistui yhteensä 18 pisteytystä, joista seitsemään oli lisätty sanallinen kommentti. Mielenkiintoisesti pisteytykset olivat pääosin kohdistuneet puiston keskelle, jossa on paikallinen rullalautailupuisto ja sitä ympäröivät kummut. Vastauksien mukaan näyttäisi siltä, että kyseisillä puiston kummuilla on erityinen merkitys paikallisille. Vastauksista ei kuitenkaan selviä, millä tavalla Kelkkapuisto on tärkeä paikallisille. Michaelin kirkko ja sen viereinen viheralue: kirkon alueelle kohdistui yhdeksän Säilytettävä kohde - paikannusta, joista viidessä oli lisäksi sanallinen kommentti. Kirkon merkitys näyttää olevan tärkeä, vaikkei erityisen paljon paikannuksia saanutkaan osakseen. Myös viereistä metsä- ja kallioaluetta kehuttiin. 11

12 Arkiympäristön solmukohdat ja suuntautuneisuus Yllä olevassa kartassa näkyvät kontulalaisten paikantamat arkipalvelut: kauppa, koulu ja päiväkoti sekä suunta, josta näihin tullaan. Kontulassa on yksi selkeä keskus, jossa asukkaat asioivat kaupassa. Koulut ja päiväkodit sijaitsevat tämän keskuksen ulkopuolella. 12

13 Seuraava yhteenveto Kontulasta perustuu kerättyyn, runsaasti kokemuksellista laatua kuvaavaan paikkatietoaineistoon. Tämä yhteenveto on yksi esimerkki siitä, miten asukkaiden tuottamaa tietoa elinympäristön vahvuuksista ja heikkouksista voidaan niputtaa yhteen. Alueet on jaoteltu maankäyttömuodon suhteen kolmeen ryhmään: viheralueisiin, asuinalueisiin ja keskuksiin, jotka aineistomme perusteella näyttäytyvät kokemuksellisesti merkityksellisinä paikkoina. Yhteenveto on luonteeltaan hyvin yleistävä, ja sen tavoite on tuoda esille yksi mahdollisuus jäsentää tätä laajaa aineistoa ja tarjota samalla myös alusta keskustelulle kaupunginosan ominaispiirteistä. Esille tulleiden ominaispiirteiden perusteella alueet on ryhmitelty edelleen kokonaisuuksiin, joita aineistoomme perustuen tulee joko suojella, kunnioittaa tai kohentaa/parantaa. Suojeltavat alueet tarkoittavat merkityksellisesti tärkeitä alueita, joiden muokkaamista ei suositella. Kunnioitettavat alueet puolestaan ovat alueita, joilla muutoksia voi toteuttaa, mutta olemassa olevat piirteet huomioiden. Alueet, joita tulee parantaa/kohentaa, käsittävät paikat, joita asukkaat toivovat erityisesti kehitettävän. Kontulassa on tunnistettavissa sekä lähiviheralueita että kokoavia viheralueita, joille tullaan laajemmin koko alueelta. Näistä viheralueista erityisen tärkeinä asukkaat kokevat mm. Kivikon ulkoilupuiston ja Kelkkapuiston. Alueiden laatua tuleekin vaalia huolella. Viheralue etelässä keräsi jonkin verran parannusehdotuksia, jolloin alueen kehittämistä voisi pohtia. Asuinalueet, joille on pääasiassa paikannettu positiivisia laatutekijöitä, keräävät myös jonkin verran parannusehdotuksia, jolloin alueiden kohentaminen voidaan käsittää asukkaiden puolelta mahdollisena. Voimakkaasti parannusta tarvitsevana alueena näyttäytyy mm. Kiikun leikkipuiston alue, joka välittyy asukkaille merkityksellisenä paikkana. Keskukset, Kontulan ostarin alue ja Myllypuron asema sekä ostari, joille kontulalaiset ovat paikantaneet runsaasti erityisesti kielteisiä laatutekijöitä ja parannusehdotuksia, koetaan alueina, joita tulee kehittää jatkossa. Parannusehdotuksista ostarin alueelle on sijoitettu myös toive uusista rakennuksista. Asukkaiden kokemukset Kontulasta kertovat yhdyskuntarakenteesta, jossa ostarin alue näyttäytyy ainoana selkeänä aluekeskuksena. Kielteistä ja kehittämisen arvoista keskustaa ympäröivät Kontulan varsinainen sydän - myönteisinä koetut asuin- ja viheralueet. 13

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Mellunmäen kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Matinkylän kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Soukan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, karttojen ja graafien laadinta Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Lassilan ja Pohjois-Haagan kaupunginosissa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Töölön (Etu-Töölö) kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kallion kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kannelmäen kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Suvelan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Raportissa tarkastellaan alueen asukkaiden

Lisätiedot

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Lisätietoa ja yhteystiedot: Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Leppävaaran kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä

Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Asukkaiden kokemustieto & vuorovaikutteinen suunnittelu pehmogis suunnitteluprosessin pyörteissä Anna Broberg Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto

Lisätiedot

Tutkimuksellisesti pätevä Asukastieto. osaksi paikallisesti herkkää suunnittelua

Tutkimuksellisesti pätevä Asukastieto. osaksi paikallisesti herkkää suunnittelua Urban Systems kurssi 2012 Marketta Kyttä Maankäyttötieteiden laitos YTK (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Aalto-yliopisto Tutkimuksellisesti pätevä Asukastieto osaksi paikallisesti herkkää

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa

Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa kaupungissa Turvallinen ja eheä Suomi seminaari 24.-25.1.2012 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@ulapland.fi Liipola Pääosin 1970-luvulla rakennettu selvärajainen

Lisätiedot

PehmoGIS-analyysi. II-vaihe

PehmoGIS-analyysi. II-vaihe PehmoGIS-analyysi II-vaihe PehmoGIS-kysely Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto toteutti Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa vuonna 2009 laajan PehmoGIS-kyselyn. PehmoGIS-kyselyn

Lisätiedot

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1)

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1) 1 Diplomityö liittyy TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun Tutkimus- ja Koulutuskeskuksen Urbaani Onni tutkimukseen, jossa kerättiin helsinkiläisiltä heidän elinympäristöään koskevaa kokemusperäistä paikkatietoa.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Lisätietoja: Maarit Kahila maarit.kahila@mapita.fi p. 040 562 6951. Anna Broberg anna.broberg@mapita.fi

Lisätietoja: Maarit Kahila maarit.kahila@mapita.fi p. 040 562 6951. Anna Broberg anna.broberg@mapita.fi Tässä raportissa on esitetty keskeisimmät tulokset Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) yleiskaavahankkeeseen liittyvästä Helsinki 2050 kyselystä. Kyselyaineisto kerättiin 4.11.2013 9.12.2013 välisenä

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Asukaskokemukset & ympäristön kehittäminen

Asukaskokemukset & ympäristön kehittäminen Asukaskokemukset & ympäristön kehittäminen (FT, erikoistutkija Marketta Kyttä, Aalto Yliopisto) Monipuolista, yllättävän lapsiperheystävällistä on asua Kalliossa. Liikumme paljon jalan, ihana etäisyys

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen

Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen Ongelmalähiöitä ja aidattuja eliittiyhteisöjä? Kaupunkiluentosarja 7.11. 2006 Marjaana Seppänen Luennon sisältö Johdanto Lahti kymmenen suurimman kaupungin joukossa Onko segregaatio Lahdessa ongelma? Lahden

Lisätiedot

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901 Pira-päivät 2012 Tommi Terho Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus Palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille Arvot olemme asiakasta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PEHMOGIS Elinympäristö asukkaiden arvioimana. Marketta Kyttä & Maarit Kahila Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus

PEHMOGIS Elinympäristö asukkaiden arvioimana. Marketta Kyttä & Maarit Kahila Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus PEHMOGIS Elinympäristö asukkaiden arvioimana Marketta Kyttä & Maarit Kahila Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus Arviointitutkimuksen tavoite Tutkimustietoa asukkaiden elinympäristöön liittyvistä

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Helsingissä 12.6.2013 Anna Broberg ja Ilona Ogbeide Mapita Oy. Lisätiedot: Anna Broberg anna.broberg@mapita.fi p. 050 538 8809

Helsingissä 12.6.2013 Anna Broberg ja Ilona Ogbeide Mapita Oy. Lisätiedot: Anna Broberg anna.broberg@mapita.fi p. 050 538 8809 Kirkkonummella on käynnissä kunnan 2. vaiheen osayleiskaavan laadinta. Osayleiskaavaan tehtäviin selvityksiin kuului muun muassa kaavan vaikutusten arviointi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, alue

Lisätiedot

ja koettu laatu tutkimustuloksia

ja koettu laatu tutkimustuloksia Kaupunkiympäristön rakenne ja koettu laatu tutkimustuloksia Anna Broberg Tohtorikoulutettava Aalto-yliopisto/ Maankäyttötieteiden laitos YTK (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Ihmislähtoinen

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerro kartalla -kyselyssä on annettu palautetta Kulosaaren

Lisätiedot

Urbaani onni Hyvinvointia tiiviissä kaupungissa

Urbaani onni Hyvinvointia tiiviissä kaupungissa Professori Marketta Kyttä Aalto-yliopisto/ Maankäyttötieteiden laitos YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä Urbaani onni Hyvinvointia tiiviissä kaupungissa Picture: Sirkku Huisko Tiivistämispolitiikka

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015

Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Maunulan 112. aluefoorumi 14.9.2015 Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli Kulttuurikeskus Haku 30.3.-12.6.2015 Kulttuuriorganisaatio Rahoitus 2016-2018

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA Pohjois-Haaga seuran kevätkokous 20.3.2013 20.3.2013 Liikenneryhmän saavutuksia 2011 2012 Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

OSALLISTAVALLA PAIKKATIEDOLLA KANSALAISTEN ARVOT KARTALLE

OSALLISTAVALLA PAIKKATIEDOLLA KANSALAISTEN ARVOT KARTALLE OSALLISTAVALLA PAIKKATIEDOLLA KANSALAISTEN ARVOT KARTALLE Niina Käyhkö & Nora Fagerholm maantieteen osasto, maantieteen ja geologian laitos LOUNAISPAIKKA 10 VUOTTA! JUHLASEMINAARI 20.9.2012 MIKÄ ON SINUN

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Vantaan Kartanonkoski viihtyisää asuinympäristöä! Puutarhakaupungin arkkitehtuurikilpailun visiosta, kaupunkisuunnittelusta Viheralueiden

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014

OMA LAHTI. Mitä haluat säilyttää? Mitä. uutta haluat luoda. Mitä. haluat muuttaa -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 Mitä uutta haluat luoda? Mitä haluat muuttaa? Mitä haluat säilyttää? OMA LAHTI Tekijät: Marika Ågren, Sanna Vahto -KAUPUNKILAISTEN NÄKEMYKSIÄ TULEVAISUUDEN LAHDESTA KEVÄT 2014 NELJÄ OMA LAHTI -ILTAA KEVÄÄLLÄ

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU ANTTILAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, ANSARITIE Anttilan uudella lähiliikunta-alueella on tekemistä kaikenikäisille, vauvasta vaariin. Avarassa leikkipuistossa on vauva-, lauta- ja ryhmäkeinu, kiipeilyverkko ja

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö

Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö 18.10.2013 Osallisuus 3 työpaja: Kehittämis- ja muistelukävelyt Suomen Setlementtiliitto ry / Uusi paikallisuus hanke Anne Majaneva, projektipäällikkö Kehittämis- ja muistelukävelyt Työpajan sisältö Uusi

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu

Kävelykierros KEHITTÄMISLOMAKE Maankäytön suunnittelu OHJE RASTEILLE: Mieti vastauksia rastien kysymyksiin itseksesi. Kirjaa ajatuksesi kustakin rastista sille varattuun kohtaan, voit myös piirtää tai kirjoittaa karttakuviin. Vastausta voit tarvittaessa jatkaa

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Elinympäristön koettu turvallisuus

Elinympäristön koettu turvallisuus Elinympäristön koettu turvallisuus Aalto yliopisto Maankäyttötieteiden laitos YTK (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä) Marketta Kyttä Elinympäristön koettu turvattomuus Liikenneturvattomuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME

Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME Millaisena asukkaat näkevät Oulun ilmeen OULUN ARKKITEHTUURIOHJELMAN KYSELY OULUN ILME 19.03.-15.05.2015 HARAVA Karttapohjainen kyselypalvelu Edistää kansalaisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Lapsia liikuttava kaupunki

Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Lapsia liikuttava kaupunki Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Ari Hynynen, professori, Tampereen teknillinen yliopisto Anna Broberg, tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista

KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista KYSELY LAHDEN KESKUSTASTA Raportti karttakyselyn tuloksista Kevytkooste 29.5.2017 Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue Maankäyttö ja aluehankkeet Lahtelaiset kartoittivat keskustaa Lahden keskustan

Lisätiedot

Karakallion kehittäminen. Asukastyöpaja Yhteenveto

Karakallion kehittäminen. Asukastyöpaja Yhteenveto Karakallion kehittäminen Asukastyöpaja 13.2.2017 Yhteenveto Asukastyöpaja 13.2.2017 Asukastyöpajailta järjestettiin osana Karakallion täydennysrakentamista visioivaa työtä. Karakallion koulun ruokalan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asukkaiden arvostukset urbaanissa ympäristöstä

Asukkaiden arvostukset urbaanissa ympäristöstä Marketta Kyttä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK) Aalto-yliopisto Asukkaiden arvostukset urbaanissa ympäristöstä Aivan mahtavaa, että Suomessa kysytään oikeilta ihmisiltä, jotka asuvat

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus.

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. 20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. Malmin lentoaseman tulevaisuus? Pinta-ala 127 hehtaaria (tummennettu alue) itäpuolella Tattarisuon teollisuusalue koko alueen itäinen haara

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus

Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Lähiluonnon saavutettavuus ja ulkoiluaktiivisuus Kuva: Anni Ruotsalainen Marjo Neuvonen, Susan Tönnes, Tuija Sievänen ja Terhi Koskela METLA Suomalaisten lähiulkoilu Määritelmä = ulkoilua, liikuntaa ja

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

ELOKARNEVAALIT : KÄVIJÖIDEN MIELIPITEITÄ JA KOMMENTTEJA KAUKOVAINION VIHERALUEISTA

ELOKARNEVAALIT : KÄVIJÖIDEN MIELIPITEITÄ JA KOMMENTTEJA KAUKOVAINION VIHERALUEISTA ELOKARNEVAALIT 23.8.2014: KÄVIJÖIDEN MIELIPITEITÄ JA KOMMENTTEJA KAUKOVAINION VIHERALUEISTA Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TULOKSET... 4 2.1 PUISTOT, METSIKÖT... 5 2.1.1 Ympärysmetsiköt ja puistot (Ylimaanpuisto,

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot