Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAA- VA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221

2

3 lausuntojen ja mielipiteiden 1 (31) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Pääesikunta, Logistiikkaosasto Saarijärven kaupunki Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Digita Keski-Suomen pelastuslaitos Fingrid Oyj Keski-Suomen Elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus Liisa ja Ilkka Saramäki Kari Muhonen Juha-Matti Lähteenmaa Leena, Pekka ja Ilona Lampinen Raija Saramäki Tapio Kantanen ja Arja Kantanen... 27

4

5 1 (27) Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Keski-Suomen liitto Lausunnon pääkohta: 1.1 Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. Vastine: 1.1 Tiedoksi. Ei muutosta.

6 2 (27) 2 Keski-Suomen museo Lausunnon pääkohta: 2.1 Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. 2.2 Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. Vastine: 2.1 Tiedoksi. 2.2 Tiedoksi. Ei muutosta.

7 3 (27) 3 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Lausunnon pääkohta: 3.1 Kaavaselostuksesta tai Melu- ja varjostusmallinnusselvityksestä ei selviä onko melumallinnuksen lähtötietoina käytetyt melupäästöarvot standardin mukaan mitattuja vai valmistajan ilmoittamia takuuarvoja. 3.2 Alle 2km etäisyydelle ei tulisi ilman kattavaa terveysvaikutusten arviointia rakentaa voimaloita. 3.3 Esitetään lisäystä kaavamääräyksiin: Ennen rakennusluvan myöntämistä tuulivoimaloilla tulee olla ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. 3.4 Esitetään muutosta kaavamääräykseen: Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun ohjearvoja. 3.5 Tuulivoimaloiden aiheuttama melu tulee mallintaa tarvittaessa uudelleen ja tarkemmin. 3.6 Rakennuskohtaisissa melu- ja varjostusmallinnuksissa tulee huomioida myös suunnittelualueen eteläpuolinen asutus, ainakin kiinteistö Kaakonmäki (os. Ahovastingintie 229). 3.7 Haittojen selvittämiseksi tehtävät melu- ja muut tarpeelliset mittaukset tai selvitykset tulee teettää voimalaitoksen omistajan kustannuksella. Velvoite tulisi kirjata lupaehtoihin. Vastine: 3.1 Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan liittyvä melumallinnus on laadittu ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnus sekä sen tulokset on raportoitu kattavasti kaavaselostuksen kohdassa Tuulivoimapuiston meluvaikutukset. Melumallinnusselvityksen mukaisesti melupäästötiedot perustuvat tuulivoimavalmistajan marraskuussa 2014 päivitettyihin dokumentteihin; Technical Report, Octave sound power levels, F008_246_A04_EN Revision ja Technical Report, Third octave sound power levels Nordex N131/3000 F008_246_A07_EN Revision Tuulivoimaloiden etäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallin-

8 4 (27) nukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2 kilometrin suojavyöhykettä. 3.3 Kaavan laadintaa ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki eikä ko. laki sisällä ympäristölupatarveharkintaa kaavaprosessiin liittyen. Ympäristölupamenettelyt (sekä tähän liittyvä viranomaisvalvonta) ovat eri lainsäädännön alaisia menettelyjä eikä kaavakartalla voida esittää eri lainsäädännön alaisia lupavelvoitteita. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehty melumallinnus on laadittu Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti. Melumallinnuksen mukaan meluarvot eivät ylity rakennuspaikkojen kohdalla eivätkä asumisterveysohjeen mukaiset raja-arvot ylity. Näiden perusteiden mukaan ympäristöluvalle ei nähdä tarvetta. Välkehtimisvaikutukset sekä varjostuksen että lentoestevalojen osalta on kuvattu kaavan selvitysaineistossa. Varjostuksen osalta Suomessa ei ole olemassa raja-arvoja, jotka hankkeen tulisi täyttää. Yleisesti käytetyn tavoitearvon 8 h/ vuosi ei ylity yhdessäkään kohteessa, joten tämä ei ole tarkoituksenmukainen peruste ympäristöluvan asettamiselle. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu myös näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuulivoimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko. asiakokonaisuutta. 3.4 Kyseiset asiat ohjaavat jo itsessään tuulivoimayleiskaavan laatimista ja vaikutusten arviointia. Näin ollen itsestäänselvyyksien kirjaamista kaavamääräyksiin päällekkäisenä ohjauksena ei yleisesti ottaen pidetä tarkoituksen mukaisena asiana, koska ne eivät tuo mitään lisäarvoa itse suunnitteluun, kaavan sisältöön tai ohjausvaikutukseen 3.5 Tuulivoimaloiden melu on mallinnettu ympäristöhallinnon ohjeen 2 / 2014 mukaisesti. Kyseisessä oppaassa annettuja ohjeita noudattaen saavutetaan tuulivoimarakentamista ohjaavalta yleiskaavalta sellaisen tarkkuustason melumallinnus, kuin on tarkoituksenmukaista. Mikäli kaavoitusta ohjaavat asetukset tai lain säädökset muuttuvat, melumallinnukset laaditaan tarvittaessa uudestaan. 3.6 Kaava-alueen eteläpuoleinen asutus on huomioitu kaavaa sekä selvityksiä laadittaessa. 35 db:n melualue ei ulotu mainitsemanne kiinteistön läheisyyteen, joten ei ole ollut tarkoituksen mukaista laskea meluarvoa täällä oleville kohteille. Melu- ja varjostusmallinnusselvityksen karttojen perustella voidaan todeta, että laskelmia on tehty vastaaviin kohteisiin ja kyseissä kohteissa meluarvot alittavat käytössä olevat raja-arvot.

9 5 (27) Laaditun melumallinnuksen mukaan Koiramäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan Koiramäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db). 3.7 Yleiskaava ei ota kantaa toiminnan aikaiseen mittaukseen ja selvittämiseen. Tätä toimintaa ohjataan muilla ohjausprosesseilla. Yleiskaavan tavoite ja tarkoitus huomioiden olemme tulkintamme mukaan huomioineet riittävässä määrin tuulivoimarakentamista ohjaavalle kaavalle asetetut normaalit sisältövaatimukset sekä MRL:n 10 a luvussa säädetyt erityiset säännökset. Kaavoitusta ohjaava Maankäyttö- ja rakennuslaki ei sisällä ympäristölupamenettelyihin, ympäristöviranomaistoimintaan tai (tuulivoimapuiston) yritystoiminnan valvontaan liittyviä säädöksiä tai asetuksia. Siten kaavakartalla ei voida esittää eri lainsäädännön määräyksiä eikä myöskään kustannusseuraamusmääräyksiä, jotka saattavat aiheutua yritystoiminnan ympäristöviranomaisvalvonnasta ja alueella tarvittavista mittauksista. Ei vaikutusta

10 6 (27) 4 Pääesikunta, Logistiikkaosasto Lausunnon pääkohta: 4.1 Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). 4.2 Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. 4.3 Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun (kaavat, YVA) sekä hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antavat erikseen pyydettäessä yleensä omat erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimala-hankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. 4.4 Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavakartasta. Vastine: 4.1 Tiedoksi. 4.2 Tiedoksi. 4.3 Tiedoksi. 4.4 Tiedoksi. Ei muutosta.

11 7 (27) 5 Saarijärven kaupunki Lausunnon pääkohta: 5.1 Saarijärven kaupungilla ei ole huomautettavaa kaavaluonnosaineistoon. Vastine: 5.1 Tiedoksi. Ei muutosta.

12 8 (27) 6 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Lausunnon pääkohta: 6.1 Ilmailulain (864/2014) 158 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Lupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. 6.2 Pidetään tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. 6.3 Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksessa on huomioitu yllä mainittuja asioita. Vastine: 6.1 Tiedoksi. 6.2 Tiedoksi. 6.3 Tiedoksi. Ei muutosta.

13 9 (27) 7 Digita Lausunnon pääkohta: 7.1 Todetaan, että tuulipuistot aiheuttavat merkittävää haittaa antenni-tv vastaanottoon. Tuulivoimalat voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä jolloin tiedonsiirto lähetysasemille katkeaa. 7.2 Pidetään tärkeänä tutkia mahdolliset antenni-tv:n näkyvyyskatvealueet sekä Digitan tiedonsiirron linkkijänteiden sijainti. Esitetään, että alueelta tehdään tvnäkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset ja ne liitetään taustaselvitysmateriaaleihin. Mikäli selvitykset osoittavat antenni-tv:n vastaanotossa häiriöalueita niin hankevastaavan on esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi. Vastine: 7.1 Tiedoksi. 7.2 Tuulivoimapuistohankkeeseen liittyen laaditaan tietoliikenneselvitys. Selvityksen tulokset lisätään kaava-asiakirjoihin viimeistään ennen osayleiskaavan hyväksymistä. Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvat häiriöt pystytään korjaamaan joko kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimellä. Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittaja ja Digita Networks Oy sopivat keskenään siitä, miten mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan siten, että toimintahäiriöitä ei tule tuulivoimapuiston takia. Kunta ei osallistu mahdollisiin kustannuksiin, vaan kustannusvastuu on toiminnanharjoittajalla. Ei vaikutusta.

14 10 (27) 8 Keski-Suomen pelastuslaitos Lausunnon pääkohta: 8.1 Toteaa, että rakennettavilla yli 1 MW tuulivoimaloilla tulee noudattaa 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. 8.2 Pelastuslaki (379/2011) edellyttää huolellisuusvelvollisuutta rakennuksen omistajalta ja haltijalta sekä toiminnanharjoittajalta. Pelastuslaki edellyttää myös omatoimista varautumista sekä pelastussuunnitelman laatimista. 8.3 Toiminnanharjoittajan tulee varautua tuulivoimaloiden konehuonepalojen sammutukseen omatoimisesti. Tämä edellyttää automaattista paloilmoitusta ja kohteeseen soveltuvaa automaattista sammutuslaitteistoa. 8.4 Paloturvallisuuden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa suositellaan käytettävän Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK opastaa 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan Keskusliiton ohjetta Tuulivoimaloiden vahingontorjunta ( ). 8.5 Pelastustoimen käyttöön tulisi järjestää soveltuvia vedenottopaikkoja pelastustoimien turvaamiseksi (Pel.laki 379/2011; 30 ) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 8.6 Luonnon vedenottopaikat on merkittävä kaavakarttaan. Vastine: 8.1 Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimalat sijaitsevat yli 600 metrin etäisyydellä asutuksesta. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaehdotuksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä ei sijaitse vaarallisten aineiden laitoksia tai varastoja. Maa- ja metsätaloutta tukeva rakentaminen alueella on mahdollista. Alue on määritetty suunnittelutarvealueeksi, joten rakentamisen yhteydessä voidaan eliminoida vähäiseksi tunnistettuja rikejä sekä tarkemmin tutkia läheisten alueiden soveltuvuutta maa- ja metsätaloutta tukevaan rakentamiseen siten, että vähäinenkin riski voidaan eliminoida siinä mittakaavassa ja tarkkuudessa, kuin riskin suuruus edellyttää. 8.2 Tiedoksi. 8.3 Näkemys kirjattu muistiin ja saatetaan hanketoimijalle tiedoksi. Osayleiskaavalla ei oteta kantaa tuulivoimaloiden toiminnan poikkeustilanteiden hallintaan.

15 11 (27) Tuulivoimalat ja niiden ympäristö hoidetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in laatiman ohjeistuksen Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (CFPA- E No 22:2012 F) mukaisesti. 8.4 Tiedoksi. 8.5 Asia saatetaan hanketoimijalle tiedoksi. 8.6 Osayleiskaavan ohjaustavoite ei edellytä, että osayleiskaavakarttaan merkitään luonnon vedenottopaikat. Ei vaikutusta.

16 12 (27) 9 Fingrid Oyj Lausunnon pääkohta: 9.1 Ilmoitetaan, että Fingrid Oyj on toiminut hankkeesta vastaavana YVAmenettelyssä 400 kv voimajohdon rakentamiseksi Keski-Suomen ja Oulujoen välille. Kaava-alueella uusi 400 kv voimajohto sijoittuisi Fingrid Oyj:n 200 kv itäpuolisen voimajohdon Petäjävesi-Haapaveden paikalle. Läntinen 200 kv voimajohto on suunniteltu otettavan samalla 110 kv käyttöön. 9.2 Pyydetään varautumaan YVA-menettelyssä tutkittavaan 400 kv voimajohtoon. Voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 85 metriä leveälle voimajohtoalueelle. 9.3 Kaavaselostuksesta on korjattava viittaus Elenia Oy:n 110 kv voimajohto Koivisto-Alajärvi. Kyseessä on Fingrid Oyj:n voimajohto. 9.4 Tuulivoimapuiston liityntä sähköverkkoon vaatii vielä selvityksiä yhteistyössä Fingridin kanssa, koska alueella on lukuisia muita tuulivoimahankkeita. 9.5 Laitoksen liityntätapa, liityntäpiste ja tarvittavien liityntävoimajohtojen sijainti tulisi olla määriteltynä osayleiskaavassa siten, että myös niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset voidaan luetettavalla tavalla arvioida. 9.6 Suunnittelussa on huomioitava Ympäristöministeriön julkaisema opas Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriön ohjeita 4/2012). 9.7 Fingrid Oyj:n kanta on, että tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna.

17 13 (27) 9.8 Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esim. kaapeli, tie, rakennelma tms. Vastine: 9.1 Tiedoksi. 9.2 Tiedoksi. 9.3 Kyseinen korjaus tehdään kaavaselostukseen. 9.4 Tiedoksi. 9.5 Liitynnän eri vaihtoehtojen toteutus ja ympäristövaikutukset selvitetään Energiamarkkinavirastoon toimitettavassa hankelupahakemusmenettelyssä. Yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus eivät edellytä näkemyksemme mukaan vaikutusten arviointia koskien tuulivoimapuiston liittämistä valtakunnalliseen sähköverkkoon enempää, kuin yleiskaavan materiaalissa on nyt tuotu ilmi. Tulkintamme mukaan kaavaan tehdyt kirjaukset ja suunnitteluratkaisut täyttävät MRL 77 b :ssä säädetyn ohjaustarpeen ja tavoitteen. 9.6 Tiedoksi. 9.7 Tiedoksi. Voimalat sijaitsevat riittävällä etäisyydellä voimajohdosta. 9.8 Tiedoksi. Ei vaikutusta.

18 14 (27) 10 Keski-Suomen Elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus Lausunnon pääkohta: 10.1 Kaavaluonnoksen laadintaan on käytetty osittain sellaista valmisteluaineistoa, jota ei ole asetettu tässä valmisteluvaiheen kuulemisessa nähtäville. Tästä johtuen ei ole edellytyksiä ottaa kantaa kokonaisvaltaisesti kaavan perusteena olevien tausta-aineistojen ja vaikutusarviointien riittävyyteen ja asianmukaisuuteen eikä myöskään osayleiskaavaluonnokseen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään KESE- LY/1592 ja 1594/2014, päättänyt, että Koiramäen tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (1994/468) ja sen muuttamisesta annetun lain (2009/1584) mukaista arviointimenettelyä Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan päätöksellään YM7/5222/2012, Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu nyt laadittavana olevan osayleiskaavan alueelle ulottuva tu1-kaavamerkinnän mukainen turvetuotantoon soveltuva alue. Turvetuotantoalueen osoittamistarpeeseen liittyen tulee ottaa huomioon, että maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaava ja että maakuntakaava ei tule olemaan voimassa nyt laadittavana olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella osayleiskaavan voimaantulon jälkeen Laadittavana olevan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan ja nyt laadittavan olevan osayleiskaavan yhteensovittamisperiaatteista tulee sisällyttää kaava-asiakirjoihin selvitystä Tulee tarkistaa vielä kaavahankkeen vaikutuspiiriin sijoittuvat rantaasemakaavat Koko yleiskaava-aluetta koskeviin yleisiin määräyksiin sisällytetty määräys puolustusvoimien Pääesikunnan hyväksynnän saamisesta hankkeelle ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee poistaa lakiin perustumattomana. Puolustusvoimien kanta tulee selvittää lausuntomenettelyllä kaavoitusprosessin aikana Luontoselvitysraportoinnin ja Natura-arvioinnin puuttumisesta johtuen ei ole mahdollisuuksia ottaa kantaa arvioinnin asianmukaisuuteen eikä arvioinnin johdosta tehtyihin johtopäätöksiin Mainitaan luontoon liittyvien taustatietojen osalta täydentämistarpeista, mm. METSO-ohjelman yhteydessä valtiolle suojelutarkoituksiin hankittuja alueita sijoittuu ympäristöön ja hankealueen läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti arvokas Humpin lintualue (ns. MAALI-alue). Humpin MAALI-kohteen sijoittumisen hankealueen läheisyyteen on katsottava vaativan korostetusti tarvetta selvittää tarkasti kyseessä olevan hankealueen kautta sekä sen läheisyydessä liikkuvien, muuttavien ja levähtävien lintujen esiintyminen Kaavahankkeen vaikutuksia mm. linnuston osalta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muiden ympäröiville alueille sijoittuvien tuulivoimalahankkeiden kanssa muodostuvat mahdolliset yhteisvaikutukset.

19 15 (27) Tuulivoimaa koskevan yleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset huomioon ottaen kaava-asiakirjat ovat puutteelliset myös maisemaselvityksen osalta. Ei ole edellytyksiä kyseisen selvityksen riittävyyden eikä nyt laadittavan tuulivoimalaosayleiskaavan maisemavaikutusten arvioimisen suorittamiseen Koiramäen ja lähellä sijaitsevan, vireillä olevan Mustalamminmäen tuulivoimalahankkeen maisemaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia on selvitettävä kaavoitusprosessin yhteydessä Liikennejärjestelyiden osalta tuulivoimalapuistojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tarpeeksi varhaisessa vaiheessa kuljetuksiin ja kuljetusreitillä tarvittaviin mahdollisiin parantamistoimenpiteisiin Sähkönsiirtojärjestelyistä tulee sisällyttää kaava-asiakirjoihin tarpeenmukaiset selvitykset ja vaikutusarviot Tulee tarkistaa vielä ympäröivän alueen tämän hetkinen, vireillä oleva tuulivoimalahanketilanne ja ottaa huomioon mahdollinen muuttunut tilanne tarpeen mukaisella tavalla yhteisvaikutusten arvioinneissa. Vastine: 10.1 Tiedoksi Tiedoksi Osayleiskaavaa tarkistetaan maakuntakaavan tu merkinnällä Karstulaan laaditaan parhaillaan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavaa. Karstulan kunta laatii rantaosayleiskaavan vielä kaavoittamattomille taajaman ulkopuolisille vesistöille. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu n. 160 yli yhden hehtaarin kokoista järveä, lampea ja lampiryhmää sekä useita jokia. Kyseinen kaava ei ole ollut vielä luonnoksena nähtävillä. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa on tarkasteltu ne vesistöt, jotka jätetään pois rantaosayleiskaavasta ja jotka esitetään tuulivoimapuiston yleiskaavassa eli yleiskaavojen yhteensovittamisesta on huolehdittu. Tuulivoimapuistoa kehittävä yritys on huomioinut asian myös maanvuokrasopimuksissa tarvittaessa Asia kirjattu muistiin. Kaavahankkeen vaikutuspiiriin sijoittuvat rantaasemakaavat tarkistetaan Asia kirjattu muistiin. Kaavassa esitettyjen määräysten sanamuotoja tarkistetaan ennen kaavaehdotuksen laatimista. Kaavan määräysosiossa voidaan asettaa myös suunnittelutavoitteita ja kirjata erilaisia tahtotiloja asioiden ratkaisemisesta Tiedoksi. Selvitykset tulevat nähtäville kaavaehdotuksen kanssa Tiedossa olleet metso-ohjelman kohteet huomioitiin esiselvityksessä (tiedot pyydetty ELYstä), kaava-alueelle ei sijoittunut noiden tietojen mukaan METSOkohteita. Humpin MAALI-alue on huomioitu luontoselvityksessä ja kaavan vaikutukset kohteeseen arvioidaan: arviointi julkaistaan ehdotusvaiheessa).

20 16 (27) 10.9 Muut lähiseudulla olevat (tiedossa olevat) hankkeet on huomioitu vaikutusten arvioinnissa (luontoselvitys ja kaavaehdotus) Kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa on ollut jo luonnosvaiheessa liitettynä maisemaselvitys. Aineisto on ollut (ja on edelleen) ladattavissa osoitteessa Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Sivuilta näkee, että maisemaselvitys on ladattu sinne Asia kirjattu muistiin Yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus eivät edellytä näkemyksemme mukaan yksityiskohtaisempaa kuljetusreittiselvitystä tai yleismääräysten tarkistamista tieverkon parantamistoimenpiteitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman esittämisvaatimuksella rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Pirkanmaan ELY keskukselta haetaan aikanaan erikoiskuljetuslupa, jonka yhteydessä kuljetusreitistö selvitetään ja määritetään. Hanketoimija on yhteydessä ELY-keskuksen L-vastuualueeseen, mikäli erikoiskuljetuslupaa selvitettäessä imenee, että maantieverkolle tarvitaan parannuksia Liitynnän eri vaihtoehtojen toteutus ja ympäristövaikutukset selvitetään Energiamarkkinavirastoon toimitettavassa hankelupahakemusmenettelyssä. Yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus eivät edellytä näkemyksemme mukaan vaikutusten arviointia koskien tuulivoimapuiston liittämistä valtakunnalliseen sähköverkkoon enempää, kuin yleiskaavan materiaalissa on nyt tuotu ilmi. Tulkintamme mukaan kaavaan tehdyt kirjaukset ja suunnitteluratkaisut täyttävät MRL 77 b :ssä säädetyn ohjaustarpeen ja tavoitteen. Tuulivoimapuiston hankesuunnittelu etenee kaavoitusprosessin kanssa yhtä aikaa, joten ehdotusvaiheessa tullaan päivittämään myös sähkönsiirtoa koskevia tietoja Asia kirjattu muistiin. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida yleiseurooppalainen käytäntö, jossa aina myöhemmin aloitetut hankkeet joutuvat arvioimaan yhteisvaikutuksia aiemmin aloitettuihin hankkeisiin.

21 17 (27) Osayleiskaavakarttaa tarkistetaan maakuntakaavan tu-merkinnän edellyttämällä tavalla. 11 Liisa ja Ilkka Saramäki Mielipiteen pääkohta: 11.1 Alueen ympärille suunniteltu kilometrin mittainen metsävyöhyke ei ole riittävä eikä toteudu koska lähimmillään kyläasutus on puolen kilometrin päässä Huomautetaan että maanomistajina on yksityisten lisäksi Karstulan kunta On otettava huomioon myös alueen asukkaiden terveydelliset haitat maisemallisen ja taloudellisen näkökulman lisäksi Tiedustellaan kenen kustannettavaksi jää olemassa olevien tieverkostojen parantaminen Lähin ranta-asemakaava on vain 0.5km päässä ja tuulivoimapuiston rakentaminen niin lähelle vaikuttaa merkittävästi jo kaavoitetun alueen virkistyskäyttöön Yhden alkukesän aikana tehtyjä havaintoja luonnosta eivät pidetä riittävinä mm. linnuston, liito-oravan sekä lepakoiden esiintymisten arviointiin Tiedustellaan onko vaikutuksia pohjavesialueeseen riittävästi selvitetty Tiedustellaan miksi suunnitellaan näin lähelle asutusta ja vapaa-ajan asuntoja kun melun terveysvaikutukset ovat jo ennalta tiedossa Melumallinnusten luotettavuutta on vaikea arvioida. Tiedustellaan onko huomioitu alueen itäpuolella oleva vesistö (Löytänä järvi) Tiedustellaan onko mietitty kuka vastaa mahdollisista melun vaikutuksista alueen asukkaiden terveyteen Varjostusvaikutuksesta ei ole riittävästi tietoa ja lentoestevalojen vaikutus tulee olemaan voimakas, koska ollaan maaseutualueella Maisemavaikutuksen arviointi on tehty puutteellisesti, lähinnä tieltä käsin. Arvioinnissa on myös selkeitä virheitä mm. paikannimien suhteen Tiedustellaan kuinka ulkopuolinen kaavoittaja voi arvioida haitan astetta, kuulematta vaikutusalueella asuvia tai edes kunnolla tutustumatta alueeseen Tuulivoimalapuisto alueen virkistyskäyttö vaikeutuu ja voi muuttua jopa vaaralliseksi mm. lavoista irtoavan jään vuoksi Tiedustellaan mihin selvityksiin perustuu se, että Koiramäen alueella on hyvät tuuliolosuhteet, vai onko sijainti vain rakentamisen kannalta edullinen ja helppo Vastustetaan Koiramäen osayleiskaavahanketta.

22 18 (27) Vastine 11.1 Tuulivoimapuiston ympärille ei ole suunniteltu metsävyöhykettä ns. suojavyöhykkeeksi ja näin ei myöskään ole kaava-asiakirjoissa esitetty. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin Asiakirjoja täydennetään tältä osin Kaavaselostuksen kappaleissa ja on käsitelty tuulivoimapuiston melu ja varjostusvaikutukset kattavasti. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Näkemyksemme mukaan tuulivoimapuisto ei heikennä alueen asukkaiden terveyttä Osayleiskaava ei ota kantaa tieverkon parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Normaalin käytännön mukaisesti hanketoimija kunnostaa tarvittavat tiet omalla kustannuksellaan Alueen maiseman voimakkaat muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa ihmisten kokemuksiin ja virkistyskäyttöön eri tavoin. Tuulivoimaloiden virkistyskäyttöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin koettuja, mikäli tuulivoimaloiden näkyminen, ääniroottorin liike ja varjostus koetaan virkistyskäyttöä häiritsevänä. Varjostusvaikutus ulottuu Löytänän ranta-asemakaavan alueelle. Varjostusvaikutus kohteessa on erittäin vähäinen ( ks. kaavaselostus s. 47). Melumallinnuksen mukaan edes 35 db:n mellualue ei ulotu Löytänän ranta-asemakaavan alueelle Lajikohtaiset selvitykset ovat aina vain otos luonnosta tiettynä ajanhetkenä. Asiantuntija osaa kuitenkin myös arvioida alueiden tärkeyttä eri lajien kannalta perustuen elinympäristöön. Liito-oravan, lepakoiden ja linnuston osalta on tiedossa mitkä elinympäristöt ovat eri lajeille erityisen tärkeitä. Esimerkiksi liitooravan esiintymisen kannalta esiintyminen muuttuu jatkuvasti olennaisinta olisi, että sopivia elinympäristöjä olisi tarjolla riittävästi. Voimaloiden ja teiden

23 19 (27) rakentamista ei toteuteta selvityksen perusteella ko. elinympäristöihin. Tärkein alueella metsälajeihin vaikuttava tekijä on metsätalous ja sen toteutustavat. Linnuston osalta on hyvä yleiskuva Keski-Suomen alueen tärkeistä muuttoväylistä ja levähdysalueista jne., ja tätä tietoa ja selvittäjien asiantuntemusta on hyödynnetty myös tässä luontoselvitystyössä Kaavoitettavalla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. Osayleiskaavan toteuttaminen ei vaaranna pohjavesialueita Tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja tuulivoimaloiden sijoitukselle. Tuulivoimaloiden sijoittelu suunnittelualueella perustuu luonnonolosuhteisiin, maastonmuotoihin, maanomistusoloihin sekä alueelta saatuihin tuulimittaustietoihin. Tuulivoimaloiden tehokas energiantuotanto edellyttää, että voimaloiden väliset etäisyydet ovat riittävät. Koiramäen aluetta on tutkittu kaavan laadinnan yhteydessä ja toistaiseksi mitään sellaisia reunaehtoja tai tekijöitä ei ole noussut esiin, jota edellyttäisivät suunnitelmien ja sijoittelun uudelleenharkinnan tekemistä. Laaditun melumallinnuksen mukaan Koiramäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db) Kaavaselostuksen kappaleissa on käsitelty tuulivoimapuiston meluvaikutukset kattavasti. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Laaditun melumallinnuksen mukaisesti edes 35 db:n melualue ei ulotu Löytänäjärvelle Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Laaditun melumallinnuksen mukaan Koiramäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan Koiramäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille vapaa-ajan asunnoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristömi-

24 20 (27) nisteriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db) Kaavaselostuksen kappaleessa on käsitelty kattavasti tuulivoimapuiston varjostusvaikutus. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Laaditun varjostusmallinnuksen (real case -laskenta) mukaan tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittäviä varjostusvaikutuksia tuulivoimapuiston lähialueen vakituiselle asutukselle. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuulivoimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko. asiakokonaisuutta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut ohjeen tuulivoimaloiden päivämerkintään, lentoestevaloihin sekä valojen ryhmitykseen. Ympäristöön välittyvän valomäärän vähentämiseksi voidaan yhtenäisten tuulivoimapuistojen lentoestevaloja ryhmitellä siten, että puiston reunaa kiertää voimaloiden korkeuden mukaan määritettävien tehokkaampien valaisinten kehä. Tämän kehän sisäpuolelle jäävien voimaloiden lentoestevalot voivat olla pienitehoisia jatkuvaa punaista valoa näyttäviä valoja. Puiston sisällä merkittävästi muita korkeampi voimala tulee merkitä tehokkaammin estevaloin Karstulan Koiramäen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys on laadittu Karstulan kunnan toimeksiannosta :ssä. Maisemaselvitys perustuu kartta- ja valokuvatarkasteluihin. Alueelle on tehty maastokäynti Muista lähteistä mainittakoon Museoviraston internet-sivuilta Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009; Museoviraston ja Ympäristöministeriön julkaisu: Rakennettu kulttuuriympäristö (1993); Ympäristöministeriön julkaisut: Maisemanhoito Maisema-aluetyörymän mietintö I (1993) ja Arvokkaat maisema-alueet - Maisema-aluetyörymän mietintö II (1993); Weckman, E Tuulivoimalat ja maisema. Suomen ympäristö 5/2006. Ympäristöministeriö; Ainestoja Keski- Suomen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiluonnoksesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Keski- Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventointi Keski-Suomen liitto. Muinaismuistokohteet on saatu Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä. Keski- Suomen liiton maakuntakaavaa ja Ympäristöhallinnon Oivatietokantaa on myös hyödynnetty. Maisemakuvallinen tarkastelu on laadittu ulottumaan viiden kilometrin säteelle hankealueesta, sillä 0-5 kilometrin etäisyysvyöhyke on tavallisesti alue, jossa maisemakuvalliset haittavaikutukset ovat tuntuvimmat. On kuitenkin muistettava, että puustosta, rakennuksista ja rakenteista syntyvän katvevaikutuksen johdosta voimalat eivät suinkaan näy kyseisellä vyöhykkeellä kaikkialle ja näkyessäänkin ne näkyvät usein vain osittain. Hankealuetta ympäröivät arvokohteet on esitelty 12 kilometrin etäisyydelle saakka. Viimeistään noin kymmenen kilometrin etäisyydellä tuulivoimala sulautuu ympäristöönsä kilometrin etäisyydellä ja sitä kauempaa tuulivoimalat näyttävät pieniltä hortisontissa ja voimalan hahmottaminen on vaikeaa maiseman muista elementeistä johtuen.

25 21 (27) Näkemyksemme mukaan maisemaselvitys on tehty osayleiskaavan ohjaustavoite huomioiden riittävällä tasolla. Paikannimet tarkistetaan selvityksestä Kaavan selvityksiä laadittaessa alueelle on tehty useita maastokäyntejä työryhmän puolesta. Osallisilla on oikeus ottaa kantaa laadittavana olevaan kaavaan kaavaprosessin aikana maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyllä tavalla. Kaavan laadintaa ohjaavat MRL 39 sekä MRL 77 a. Osayleiskaava on laadittu em. lainkohdat huomioiden Kaavaselostuksen kappaleessa on arvioitu kattavasti tuulivoimapuiston vaikutuksia virkistykseen. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Alueen maiseman voimakkaat muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa ihmisten kokemuksiin ja virkistyskäyttöön eri tavoin. Tuulivoimaloiden virkistyskäyttöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin koettuja, mikäli tuulivoimaloiden näkyminen, ääniroottorin liike ja varjostus koetaan virkistyskäyttöä häiritsevänä Tuulivoimaloista aiheutuneista onnettomuuksista on olemassa vähän tietoja, johtuen vahinkojen hyvin pienestä määrästä suhteessa voimaloiden lukumäärään. Muun muassa Ruotsin ympäristöoikeuden päätöksen (M ) mukaan riskit tuulivoimaloista irtoavista osista tai jäiden irtoamisesta ovat häviävän pienet. Ympäristöoikeus perustelee sitä muun muassa sillä, että myös Suomea koskevan EU:n konedirektiivin 5 artiklan mukaan koneiden valmistajien on täytettävä direktiivin mukaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset. Lisäksi mahdollisista riskeistä on ilmoitettava käyttäjälle, mikäli sellaisia on. Konkreettisen tutkimustiedon perusteella todennäköisyys sille, että tuulivoima-lasta putoava jää osuu henkilöön, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven aikana oleskelee yhden tunnin noin 10 metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta (Göransson 2012). Toiminnassa olevien voimaloiden riskejä voidaan hallita rakenteiden, kuten lapojen ja konehuoneen säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla. Lisäksi voimala on laajasti automatisoitu ja voimala pysäyttää itsensä poikkeustilanteissa. Sen lisäksi voimaloita seurataan etäällä valvomosta seurantajärjestelmän (ns. SCADA-järjestelmä) kautta, josta on mahdollista reagoida tarvittaessa Tuulivoimapuistoksi soveltuvien alueiden haarukoinnissa rajataan pois tekijöitä, jotka estävät täysin puiston sijoittamisen. Alueen kehittäminen ko. tarkoitusta varten käynnistyi hanketoimijan toimesta ja Karstulan kunta on päättänyt tukia alueen mahdollisuuksia tuulivoimapuistoksi yleiskaavoituksen kautta Tiedoksi. Suomen Tuuliatlaksen sekä hankealueen läheisyydessä suoritettujen mittausten mukaan hankealueella on hyvät tuuliresurssit.

26 22 (27) Ei vaikutusta. 12 Kari Muhonen Tuulimyllylle nro 8 kulkevan tien ja maakaapelin suunnitelma tilan Pienijoki alueella Mielipiteen pääkohta: 12.1 Ilmoittaa että tuulivoimalan maakaapeli kulkisi omistamaa peltoa pitkin ja voisi katkaista pellon salaojaputket Suunniteltu tie kulkee omistamaa aluetta pitkin noin puolen kilometrin matkalla. Ilmoittaa, että tien runkoa pitäisi vahvistaa merkittävästi. Tien käyttö edellyttäisi myös tien levittämistä, mikä pienentäisi pellon pinta-alaa. Ei tule hyväksymään tien tekemistä ilman korvausta. Tien voisi tehdä samasta suunnasta missä muutkin suunnitellut tuulimyllyt ovat. Vastine: 12.1 Maakaapelit asennetaan ensisijaisesti teiden yhteyteen kaapeliojaan. Tarvittaessa maakaapeli voidaan myös asentaa tiealueelle Hankevastaava vastaa uuden tieverkoston ja maakaapelin rakennuskustannuksista ja mahdollisista tästä aiheutuvista haitoista maanomistajille. Ei vaikutusta.

27 23 (27) 13 Juha-Matti Lähteenmaa Mielipiteen pääkohta: 13.1 Myllyt 6, 7 ja 8 on sijoitettu liian lähelle Löytänäjärveä ja pitää siirtää alueen pohjoisreunaan. Vastine: 13.1 Näkemys kirjattu muistiin. Koska mielipidettä ei ole perusteltu tarkemmin on siihen mahdotonta ottaa kantaa. Toistaiseksi mitään sellaisia reunaehtoja tai tekijöitä ei ole noussut esiin, jota edellyttäisivät suunnitelmien ja sijoittelun uudelleenharkinnan tekemistä. Ei vaikutusta.

28 24 (27) 14 Leena, Pekka ja Ilona Lampinen Mielipiteen pääkohta: 14.1 Tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on käynnistetty kyseenalaisin perustein. Kuntalaisille ei ole tarjoutunut mahdollisuutta valmistaa että kunnassa tehdyt päätökset on tapahtunut laillisessa järjestyksessä Kaavoitettava kohde ei löydy Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta, jota varten on kartoitettu teknistaloudellisesti parhaat tuulivoimalle soveltuvat alueet Osayleiskaava muokkaa maaseutumaisia elinympäristöjä teolliseen suuntaan, joiden terveellisyys ja turvallisuus on kyseenalaista Yleiskaavalla korostetaan yksilöiden etuja eikä toteuteta yhteisvastuuta, hyödyt kohdistuvat yksille ja haitat toisille Kaavoitus sotii rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista vastaan niillä alueilla, joille tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat. Erityisesti Aho-Vastingin kylän ja Länsi-Kalmarin maakunnallisesti arvokkaalle maisemaalueelle vaikutukset ulottuvat radikaalisesti Kaava laadinnassa on asiavirheitä. Maisemaselvitykset valokuvineen on laadittu tarkoitushakuisesti. Melu- ja välkemallinnusten pohjat ovat yleisesti tuulivoimayhtiöiden käytössä, joten niiden luotettavuuteen on vaikea uskoa. Lisäksi linnustoselvitys on tehty lyhyellä aikajaksolla, joten sen luotettavuus on vähintäänkin kyseenalainen Tuulivoimapuiston rakentamista ei voida toteuttaa luonnonympäristön ominaispiirteitä ja ympäristövaikutuksia huomioon ottaen. Vastine: / 76 Karstulan kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen Koiramäen ja Mustalamminmäen alueilla. Vireilletulot on kuulutettu Viispiikkisessä Kunnanhallituksen päätökset ovat julkisia ja asiakirjat ovat saatavissa mm. kunnanvirastosta. Näkemyksemme mukaan päätökset ovat tapahtuneet laillisessa järjestyksessä Maakuntakaavassa esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistoille soveltuvat alueet. Koiramäen tuulivoimapuistoa ei voida katsoa maakunnallisesti merkittäväksi. Kaavaselostuksessa on tutkittu Koiramäen tuulivoimapuiston suhde maakuntakaavaan sekä vaihemaakuntakaavoihin kohdissa 11.2 ja Koiramäen tuulivoimapuiston ei voida katsoa olevan maakuntakaavan vastainen Näkemys kirjattu muistiin. Olemassa olevien säädösten ja ohjearvojen mukaan ei ole havaittavissa sellaisia tekijöitä, jotka estäisivät alueella asumista turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyen Näkemys kirjattu muistiin. Koska mielipidettä ei ole yksilöity tarkemmin, on siihen mahdotonta ottaa kantaa Näkemys kirjattu muistiin. Koiramäen tuulivoimapuistoa varten on laadittu luontoselvitys. Selvityksen perustella nousseet seikat on huomioitu asianmu-

29 25 (27) kaisesti kaava-asiakirjoissa. Luontoselvitysraportti lisätään kaavan erillisasiakirjoihin ehdotusvaiheessa. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kattavasti kaavaselostuksen kohdassa Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Havainnekuvat pyritään laatimaan alueilta, joista nähdään, että maisemavaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan kuvamateriaalia. Useimmiten havainnekuvia laaditaan laajahkoilta avoalueilta, joilla liikkuu paljon ihmisiä sekä asutuksen ja arvoalueiden läheisyydestä, mikäli näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita kyseisille alueille näkyisi. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Linnuston osalta ks. vastine Näkemys kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan hanke ei aiheuta kohtuuttomia vaikutuksia alueella ja se voidaan toteuttaa yleiskaavan mukaisena. Ei vaikutusta.

30 26 (27) 15 Raija Saramäki Mielipiteen pääkohta: 15.1 Vastustaa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa tuulivoimapuiston aiheuttamien haittojen vuoksi (tuulivoimapuiston näkyminen, kuuluminen ja asunnon arvon aleneminen). Vastine: 15.1 Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvon-

31 27 (27) nousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. Ei vaikutusta. 16 Tapio Kantanen ja Arja Kantanen Tila 6:181 Mielipiteen pääkohta: 16.1 Kannatetaan tuulivoimakaavaa Pyydetään alueelta vuokraa Vaaditaan alueelta metsäalan myyntioikeuden ja puunkaatoluvan tarvittaessa. Vastine: 16.1 Tiedoksi Osayleiskaavan rajausta tarkistetaan 40 db:n melualueen mukaiseksi. Tämän seurauksena osayleiskaava ei ulotu tilanne alueelle Osayleiskaavan rajausta tarkistetaan 40 db:n melualueen mukaiseksi. Tämän seurauksena osayleiskaava ei ulotu tilanne alueelle. Osayleiskaavan rajausta tarkistetaan.

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Juuan kunta TYNNYRIVAARAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24025 Kaavaluonnoksesta

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastine FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 Lausuntojen vastine 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto OAS:n palautteesta/ Kattiharjun tuulivoimapuisto, 1 (5) Paananen Susanna 6.8 2014 KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI VÄLIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA YLIVIESKAN KAUPUNKI URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKA AAVA Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihinn lausuntoihin ja mie- lipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 5.2017 URAKKANEVAN

Lisätiedot

Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet 1 (21) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

Suolakankaan tuulivoimahanke

Suolakankaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet P27134 1 (15) 1 Maisema ja havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paikka Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (Korsholmanpuistikko 44, Vaasa)

Paikka Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (Korsholmanpuistikko 44, Vaasa) Muistio 1 (8) Paananen Susanna ISONKYRÖN KUNTA KATTIHARJUN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika Maanantai 4.9.2017 Paikka Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (Korsholmanpuistikko 44, 65100

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen osayleiskaava tuulivoimapuiston FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 mielipiteiden vastineet 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Matti Hast... 1 2 Konttimäen kyläyhdistys

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot