Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221

2 annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet 1 (21) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomen museo Puolustusvoimat Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Fingrid Oyj Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) Leena, Pekka, Ilona ja Venla Lampinen Liisa ja Ilkka Saramäki Raija Saramäki... 18

3 1 (20) 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lausunnon pääkohdat: 1. Laadittavana olevan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan ja nyt laadittavana olevan osayleiskaavan yhteensovittamisperiaatteista tulee sisällyttää selvitystä kaava-asiakirjoihin. 2. Kaava-asiakirjoista ei käy selkeästi esille, onko kaavan laadinnassa käytetyn luontoselvityksen taustamateriaalina hyödynnetty Keski-Suomen liiton 3. vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä tehtyjä luontoselvityksiä. 3. Patinsuon ympäristöstä esille tuotujen linnusto- ja kasvillisuustietojen sisällyttäminen kaavan vaikutusarviointitarkasteluihin katsotaan olevan tarpeen. 4. Linnustoselvitystä pidetään melko niukkapohjaisesti laadittuna. 5. Käytettävän luontoselvityksen selvitysalueen laajuuden lähtökohtana tulee olla hankkeen vaikutusalueen laajuus. 6. Laadittuun selvitykseen katsotaan sisältyvän tietynlaista epämääräisyyttä mm. siltä osin, että antaako laadittu selvitys edellytyksiä ottaa kantaa kyseessä olevasta osayleiskaavasta aiheutuviin mahdollisiin linnustovaikutuksille esim. tuulivoimalavaikutuksille herkimpien lintulajien osilta. 7. Tulee suorittaa arviointia siitä, että onko esim. linnustoon liittyviä selvityksiä tarpeen täydentää. 8. Tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksista jo olemassa olevan yleisen tiedon pohjalta tulee erityisesti kiinnittää huomiota kanalintuihin, petolintuihin, hanhiin, laulujoutseniin, kurkiin, kahlaajiin ja vesilintuihin. 9. Kaava-asiakirjoista ei katsota käyvän selkeästi esille kaavasta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset alueen kautta muuttavaan kurkipopulaatioon. Tulee ottaa huomioon myös samalle muuttoreitille sijoittuvien muiden vireillä olevien, suunniteltujen tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset. Arvioinnissa tulee erityisesti tarkastella vaikutuksia kyseisen populaation suotuisan suojelun tasoon ja populaatiokehitykseen. Kaava-asiakirjojen täydentämiseen on katsottava olevan vielä tältä osin tarvetta. 10. Kaavaselostusluonnoksen kuvan 5 tiedot tulee päivittää erityisesti valtiolle suojelutarkoituksiin hankittujen alueiden osalta. 11. Laadittavasta kaavasta aiheutuviin luontovaikutuksiin on otettava tarkemmin kantaa vasta sitten, kun täydentämistoimenpiteet on suoritettu. 12. Maisemaselvityksen havainnollistamista olisi voinut parantaa maisemaanalyysikarttaesityksellä. 13. Aho-Vastingin maisema-alueelle aiheutuvasta maisemakuvallisesta häiriöstä olisi maisemaselvitykseen tullut sisällyttää esitettyä tarkempaa analysointia.

4 2 (20) 14. Kaava-asiakirjoihin ei ole sisällytetty kokonaisvaltaista yhteenvetoa ja arviota kyseisen tuulivoimahankkeen maisemavaikutusten merkittävyydestä mm. millä tavoin hankkeen toteuttaminen tulisi vaikuttamaan alueen rooliin tai asemaan ajatellen ympäröivän alueen maisemallista kokonaisuutta ja että millaisia vaikutukset tulisivat olemaan alueen maisemallisen sietokyvyn suhteen. 15. Tulee tarkistaa ympäröivän alueen vireillä oleva tuulivoimahanketilanne ja arvioida tilannetta ja tarvittaessa tulee täydentää kaava-asiakirjoihin sisältyvää eri hankkeiden yhteisvaikutusten arviointia. 16. Kaava-asiakirjoihin tulee sisällyttää sähkönsiirtojärjestelyistä tarpeenmukaista selvitystä ja vaikutusten arviointia. Vastine: 1. Karstulaan laaditaan parhaillaan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavaa. Karstulan kunta laatii rantaosayleiskaavan vielä kaavoittamattomille taajaman ulkopuolisille vesistöille. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu n. 160 yli yhden hehtaarin kokoista järveä, lampea ja lampiryhmää sekä useita jokia. Kyseinen kaava on asetettu yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten väliseksi ajaksi. Koiramäen tuulivoimayleiskaavan alue ei sisälly itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava-alueelle (koska tietysti kahta yleiskaavaa ei voi laati päälletysten samanaikaisesti). Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan valmisteluvaiheen kaavakartat eivät olleet käytettävissä Koiramäen tuulivoimayleiskaavan ehdotusaineiston valmistelussa. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa on tarkasteltu ne vesistöt, jotka jätetään pois rantaosayleiskaavasta ja jotka esitetään tuulivoimapuiston yleiskaavassa eli yleiskaavojen yhteensovittamisesta on tältä osin huolehdittu. Tuulivoimapuistoa kehittävä yritys on huomioinut asian myös maanvuokrasopimuksissa tarvittaessa. Koiramäen tuulivoimapuistoa lähinnä olevat vesistöt ovat: Untamo, Löytänä, Vehkalampi, Ilveslampi, Kaakkolampi, Heinälampi ja Heinäjoki. Koiramäen tuulivoimapuiston alueelle sijoittuu Koiralampi, jolle ei osoiteta tuulivoimayleiskaavassa rantarakennusoikeuksia. Koiramäen tuulivoimapuiston 35 db melualue ulottuu Untamolammen eteläosaan, mutta ei Untamon sille ranta-alueelle, minne on muodostumassa uusia rantarakennusoikeuksia. Tuulivoimapuiston 35 db melualueet eivät ulotu Löytänän, Vehkalammen, Kaakkolammen, Heinälammen, Ilveslammen tai Heinäjoen ranta-alueille eli tuulivoimapuiston toteuttaminen ei estä kyseisille vesistörannoille rakentamista. 2. Vaihemaakuntakaavan selvitystulokset ovat käytössä, mutta tässä tapauksessa käytettiin vain linnustotietoja, jotka oli tallennettu myös Tiira-havaintoarkistoon. Kasvillisuuden esittelyä koko laajuudessaan ei katsottu tarpeelliseksi, koska arvokkain kohde (avosuo) ei enää sijoitu kaava-alueelle. Asia tarkennettiin kaavaselostustekstiin. 3. Kaavaselostusta tarkistetaan esitetyllä tavalla. 4. Alueella tehtiin kahteen käyntiin perustuva pistelaskenta selvitys, jonka lisäksi mahdollisesti arvokkaiksi katsottuja kohteita kartoitettiin tarkemmin.

5 3 (20) Luontotyyppejä ja muuta lajistoa kartoitettaessa on myös jatkuvasti havainnoitu linnustoa. Soidinselvityksessä käytiin myös alueella kahteen otteeseen keväällä 2015, jolloin koko alue käveltiin läpi ja myös muista kuin kanalinnuista tehtiin havainnointia. Pesimälinnustosta ei tehty tuolloin mitään edelliskesästä poikkeavaa havaintoa. Alue on pääosin tehokkaasti käsiteltyä metsätalousmaata eikä sisällä juurikaan metsäkuvioita, joissa herkkää lajistoa voisi esiintyä. Nämä kohteet tarkastettiin useaan otteeseen. lisäksi tehtiin muutonseurantaa, joka ajoittui samanaikaisesti monille alueille pohjoisessa Keski-Suomessa, jotta muuttohavaintoja voitiin verrata laajempaan kokonaisuuteen. Selvitys on tehty kokonaisvaltaisesti ja lisätyön ei katsota tuovan lisäarvoa tehtyihin selvityksiin. 5. Koiramäen tuulivoimapuiston luontoselvitysalueen laajuuden lähtökohtana on ollut hankkeen vaikutusalueen laajuus. 6. Selvitys on tehty nimenomaan huomioiden erityisesti lajistoa ja lajien elinympäristöjä joihin hankkeella voisi olla vaikutusta. Ks. vastine Linnustoon liittyville selvityksille ei nähdä tarvetta täydennyksille, soidinselvitys tehtiin ja raportti liitetään kaava-asiakirjoihin. Ks. myös vastine Kaavaselostusta täydennetään esitetyllä tavalla. 9. Kaavaselostusta täydennetään esitetyllä tavalla. 10. Kuva 5 päivitetään ennen hyväksymiskäsittelyä. 11. Tiedoksi. 12. Maisema-analyysikarttaesitys olisi voinut havainnollistaa maiseman nykytilaa hieman paremmin mutta maiseman arvokartalta sekä myös näkymäanalyysikartoilta ilmenevät asutuksen ja loma-asutuksen sijoittuminen, ympäröivät vesistöt, tiestö sekä maaston topografia. Kyseisiltä kartoilta käy ilmi alueen peitteisyys. Vesistöjen lisäksi muita avotiloja on lähialue vyöhykkeellä melko vähän ja ne ovat suhteellisen pienialaisia peltoja ja soita. Riittävän suuruisia ja oikein suuntautuneita avotiloja (järviä lukuun ottamatta) löytyy lähinnä Humpilta Iso-Korppisen pohjoispuolisilta pelloilta, Syrjänmäen pelloilta sekä Aho-Vastingin ja Vastingin pelloilta. 13. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy noin kolmasosalle arvoaluetta. Parhaiten voimaloita näkyy pelloilta käsin. Pelloilta näkymistä ei voida kuitenkaan pitää kovin merkityksellisenä, sillä pelloilla ei oleskella jatkuvasti, vain maanviljelijät peltotyökausina ja silloinkin heidän huomionsa on kiinnittynyt työn tekoon, ei maiseman tarkkailuun. Peltoalueiden ohella voimaloita näkyy seuraavilta teiltä käsin: Ahovastingintie, Löytänäntie, Konttilantie ja Harjuntie; Ahovastingintien sillalta sekä useammista pihapiireistä käsin. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyisi noin 22 pihapiiristä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä todellisuudessa talojen pihapiireissä ja paikoin myös teiden varsilla on sen verran paljon puustoa ynnä muuta kasvillisuutta, että näkyvyys voimaloille estyy monessa tapauksessa varsin tehokkaasti. Tieto kasvillisuudesta perustuu maastokäyntiin, valokuviin ja ilmakuvaan. Näkymäanalyysissä ei ole puolestaan huomioitu pihakasvillisuutta, rantapuustoa eikä tien varsien kasvillisuutta, ellei kyse ole metsästä. Maisema-alueen kokemisen kannalta eniten maisemakuvallista haittaa tulee aiheutumaan joillekin tieosuuksille.

6 4 (20) Tällaisia tieosuuksia löytyy Ahovastingintieltä idästä länteen päin kuljettaessa Varjolan ja Puromäen välisen viljelyaukean yli tuulivoimapuiston suuntaan katsottaessa, Konttilantieltä kahdesta paikasta: eteläosasta viljelyaukean yli sekä läheltä Konttilan tilaa viljelyaukean yli tuulivoimaloiden suuntaan katsottaessa. Edellä mainittujen lisäksi löytyy vielä yksi tieosuus Harjuntieltä pohjoiseen päin mentäessä ja Hiekan tilan yli katsottaessa (alueelta on havainnekuva olemassa, nro 4). Voimaloiden näkyminen tulee väistämättä muuttamaan maiseman luonnetta teknologisempaan suuntaan. Voimaloita on kuitenkin suhteellisen maltillinen määrä ja etäisyyttä edellä kuvatuilta tieosuuksilta lähimpään voimalaan on yli kolme kilometriä, paikoin jopa 4,5 kilometriä eivätkä voimalat mahdollisesti Konttilan tilan lähistöä lukuun ottamatta näy koko pituudessaan. Voimalat edelleen hallitsevat maisemakuvassa mutta eivät kuitenkaan alista ympäröivää maisemaa. Vaikutukset eivät yllä merkittävälle tasolle eikä maiseman sietokyky ei ylity. Lisäksi mainittakoon, että toukokuussa 2014 järjestetyssä tuulivoimaseminaarissa/ tuulivoima ja maisema sidosryhmätilaisuudessa Satakuntaliiton alueiden käytön johtaja piti esityksen aiheesta Satakuntaliiton kokemukset tuulivoimamaakuntakaavan laadinnassa. Satakuntaliitossa tuulivoimapuistojen maakuntakaavavarauksia tehtäessä ja sopivia alueita haarukoitaessa kaikkiin arvokohteisiin tuli olla etäisyyttä vähintään kilometri. Koiramäen tuulivoimaloista on lyhimmillään matkaa Aho-Vastingin aluerajaukseen 2,5 kilometriä. Arvomaiseman kokemisen kannalta olennaisille alueille on lyhimmillään matkaa noin 3,2-4,5 kilometriä. Se on moninkertainen etäisyys kilometriin verrattuna. 14. Maiseman sulkeutuneisuudesta johtuen suurella osalla tuulivoimapuistoa ympäröivistä alueista vaikutuksia ei joko aiheudu lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Humpin peltoaukealla ja Iso-Korppisen ympäristössä, Aho-Vastingissa, Vastingissa sekä Syrjänmäellä aiheutuu paikoin vähän tuntuvampia maisemakuvaan kohdistuvia vaikutuksia avotiloista johtuen. Humpilta ja Vastingista tehdyt havainnekuvat tosin osoittavat, että vaikutukset voivat jäädä avotilojenkin yhteydessä hyvin vähäisiksi. Avomaisemien tai järvinäkymien kannalta vaikutukset ovat pääsääntöisesti enimmillään kohtalaisia. Aho- Vastingissa saattaa aiheutua paikallisesti (joissakin yksittäisissä kohdissa) lähes merkittävääkin haittaa. Koko arvoalueen kannalta vaikutukset jäävät kuitenkin suhteellisen vähäisiksi, sillä ne kohdistuvat melko pienelle alueelle. Näkymäanalyysin mukaan voimaloita näkyy noin yhdelle kolmasosalle arvoalueesta. Pinta-alallisesti peltoa on tästä suurin osa. Pelloille näkymistä ei voida pitää kovin merkityksellisenä niiden vähäisestä käytöstä johtuen. Peltoja halkoville teille näkyminen on sen sijaan varsin merkityksellistä maiseman kokemisen kannalta. Tuntuvin haitta kohdistuu Aho-Vastingissa joillekin tieosuuksille sekä joihinkin pihapiireihin, siltä osin kuin pihapiirien kasvillisuus ei estä näkymiä tuulivoimaloiden suuntaan. Vaikka näkymäanalyysi antaa ymmärtää, että Aho-Vastingissa yli 20 asuinrakennukselta/pihapiiristä olisi näköyhteys voimaloille, ei tämä pidä paikkaansa. Todellisuudessa talojen pihapiireissä ja paikoin myös teiden varsilla on sen verran paljon puustoa ynnä muuta kasvillisuutta, että näkyvyys voimaloille estyy monessa tapauksessa varsin tehokkaasti. Maiseman sietokyky ei ylity Aho-Vastingin eikä muidenkaan maisemakuvallisesti tärkeiden alueiden osalta. Lahdentien varteen sijoittuvan Isoahon pellolta katsottaessa voimalat saattavat näyttää todella kookkailta ja dominoivilta, samoin Lahdentien ja Kulmalantien risteyskohdassa olevan

7 5 (20) Heikkilän tilan peltojen takaosista ja Kulmalantien varressa olevan Pitkäahon tai Kulmalan peltojen itälaidalta. Kohteet sijoittuvat alle kahden kilometrin etäisyydelle lähimmästä voimalasta. Kaikki edellä mainitut alueet ovat kooltaan pieniä ja sijoittuvat melko syrjäiselle alueelle. 15. Tiedoksi. 16. Sähkönsiirron eri vaihtoehtojen toteutus ja ympäristövaikutukset selvitetään Energia-markkinavirastoon toimitettavassa hankelupahakemusmenettelyssä. Yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus eivät edellytä vaikutusten arviointia koskien tuulivoimapuiston liittämistä valtakunnalliseen sähköverkkoon enempää kuin Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan aineistoissa on esitetty. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta. 2 Keski-Suomen museo Lausunnon pääkohdat: 1. Keski-Suomen museolla ei ole huomautettavaa Koiramäen tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen ehdotuksiin rakennetun kulttuuriympäristön eikä arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Vastine: 1. Tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta.

8 6 (20) 3 Puolustusvoimat Lausunnon pääkohdat: 1. Määräys, jonka mukaan ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on kuultava Puolustusvoimain Pääesikuntaa tuulivoimaloiden toimintaan liittyen, on muutettava muotoon: Ennen tuulivoimalan rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä Puolustusvoimien pääesikunnalta. 2. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden koko, määrä tai sijoittelu poikkeaa niistä tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. 3. Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. 4. Suomen Turvallisuusverkko Oy:stä (Suomen Johtotieto Oy) on syytä pyytää kaapelinäyttö. Kaavoituksesta mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien kaapelireittien siirtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaamisen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muutoksen aiheuttajalle. 5. Esitetään, että Karstulan kunta lisäisi laadittavaan kunnalliseen rakennusjärjestykseen ja tarvittavilta osin muihin yleiskaavoihin seuraavat lauseet: Vastine: Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin. 1. Koko osayleiskaava-aluetta koskeviin määräyksiin on sisällytetty määräys puolustusvoimien Pääesikunnan hyväksynnän saamisesta ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä. Kyseinen määräys ei perustu lakiin. Yleiskaavamääräys muutetaan muotoon: Tuulivoimaloista tulee pyytää aina Pääesikunnan lausunto rakennuslupavaiheessa. Puolustusvoimien pääesikunnan tulee voida tarkistaa tuulivoimalahankkeet rakennuslupavaiheessa, jotta rakennushanke on kaavassa esitetyn mukainen. Jos toteutettavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus, määrä, sijoittelu tai muut perustiedot poikkeavat kaavoitusvaiheessa annetuista tiedoista, joilla Puolustusvoimat (Pääesikunnan operatiivinen osasto) on antanut lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä, tulee hankkeelle saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista. 2. Tiedoksi. 3. Tiedoksi. 4. Tiedoksi

9 7 (20) 5. Asia kirjattu muistiin ja saatetaan kunnalle tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Puolustusvoimien kuulemista koskevaa yleismääräystä on muutettu ja täydennetty kaavakartalla. 4 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Lausunnon pääkohdat: 1. Ei kommentoitavaa osayleiskaavan ehdotuksesta. Vastine: 1. Tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta. 5 Fingrid Oyj Lausunnon pääkohdat: 1. Tuulivoimapuiston liityntäratkaisuun vaikuttavat alueella sijaitsevat lukuisat muut tuulivoimahankkeet. On mahdollista, että esitettyä liityntää ei voida toteuttaa tulevaisuudessa. 2. Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat MRL (132/1999) 22 tarkoittamia voimajohtoja. Muiden kuin Fingrid Oyj:n omistamien voimajohtojen osalta on pyydettävä erillinen lausunto voimajohtojen omistajalta. Vastine: 1. Tiedoksi. 2. Tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta.

10 8 (20) 6 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi Lausunnon pääkohdat: 1. Ilmoitetaan, että terveydensuojelulain 26 1mom. mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. 2. Tuulivoimalat tulee sijoittaa alueelle siten, että ne ovat mahdollisimman kaukana asutuksesta. Suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulee olla n. 2km, näin haitoista voitaisiin hyvin suurella todennäköisyydellä välttyä. 3. Esitetään muutosta kaavamääräykseen: Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun ohjearvoja. 4. Melumallinnuksessa käytetyn tuulivoimalan lähtömelutaso tulee huomioida kaavamääräyksissä. Esitetään lisäystä kaavamääräyksiin: Rakennettavien tuulivoimaloiden valmistajan ilmoittama lähtömeluntason takuuarvo saa olla korkeintaan 104,5 db* tai sitä alempi. (* tai uudessa melumallinnuksessa käytetyn voimalatyypin lähtömelutason takuuarvo) 5. Mikäli tuulivoimaloita sijoitetaan kaavaehdotuksen mukaisille paikoille, tulisi ao tuulivoimaloille hakea ympäristölupa. 6. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu tulee mallintaa uudelleen ja tarkemmin. Mallinnus tulee tehdä ympäristölupaa varten Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 mukaisesti (kpl 4.2.) huomioiden lisäksi seuraavat asiat Vastine: I. Mallinnuksessa olisi suositeltavaa varovaisuusperiaatetta noudattaen ja ympäristöhallinnon 2/2014 ohjeesta poiketen huomioida myös merkityksellinen sykinnän (amplitudimodulaation) sanktio, ellei erikseen ole osoitettu paikalliset tuuliolosuhteet ja tuulivoimalan malli huomioiden ettei sitä voi esiintyä. II. Melumallinnuksen tulokseen tulisi tehdä varovaisuusperiaatetta noudattaen +5 db lisäys ennen vertaamista ohjearvoihin. Tällä lisäyksellä pyritään kompensoimaan melumalleissa havaittuja puutteita. 1. Tiedoksi. 2. Tuulivoimaloiden etäisyyttä ei ole määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, voimassa olevissa säädöksissä tai ympäristöministeriön ohjeissa yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaehdotuksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen

11 9 (20) desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8 10 h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Ympäristöhallinnon suosituksen mukaisesti ulkomaisia ohjearvoja, koska Suomessa ole laadittu omia ohjearvoja. Ympäristöhallinnon käyttämissä esimerkeissä Ruotsissa ja Tanskassa ohjearvot ovat 8 h/a ja 10 h/a, joita pyritään käyttämään ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2 kilometrin suojavyöhykettä. 3. Kaavamääräystä tarkistetaan seuraavasti: Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun ohjearvoja. 4. Tiedoksi. Kaavamääräyksiä tarkistetaan seuraavasti: Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. 5. Kaavan laadintaa ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki eikä ko. laki sisällä ympäristölupatarveharkintaa kaavaprosessiin liittyen. Ympäristölupamenettelyt (sekä tähän liittyvä viranomaisvalvonta) ovat eri lainsäädännön alaisia menettelyjä eikä kaavakartalla voida esittää eri lainsäädännön alaisia lupavelvoitteita. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehty melumallinnus on laadittu Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti. Melumallinnuksen mukaan meluarvot eivät ylity rakennuspaikkojen kohdalla eivätkä asumisterveysohjeen mukaiset raja-arvot ylity. Näiden perusteiden mukaan ympäristöluvalle ei nähdä tarvetta. Välkehtimisvaikutukset sekä varjostuksen että lentoestevalojen osalta on kuvattu kaavan selvitysaineistossa. Varjostuksen osalta Suomessa ei ole olemassa raja-arvoja, jotka hankkeen tulisi täyttää. Yleisesti käytetyn

12 10 (20) tavoitearvon 8 h/ vuosi ei ylity yhdessäkään kohteessa, joten tämä ei ole tarkoituksenmukainen peruste ympäristöluvan asettamiselle. 6. Tuulivoimaloiden melu on mallinnettu ympäristöhallinnon ohjeen 2 / 2014 mukaisesti. Kyseisessä oppaassa annettuja ohjeita noudattaen saavutetaan tuulivoimarakentamista ohjaavalta yleiskaavalta sellaisen tarkkuustason melumallinnus, kuin on tarkoituksenmukaista. Mikäli kaavoitusta ohjaavat asetukset tai lain säädökset muuttuvat, melumallinnukset laaditaan tarvittaessa uudestaan. Vaikutus kaavakarttaan: Lisätään seuraavat yleismääräykset teknisenä tarkistuksena: Rakennuslupa voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella voimalatyypille, joka on kaavoitusprosessin aikana tarkastelussa ollut voimalavaihtoehto tai vaikutuksiltaan kyseistä voimalatyyppiä vastaava tai vaikutukseltaan vähäisempi sekä tuulivoimalapuistokokonaisuudelle, jonka tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset melun ja muiden vaikutusten osalta eivät ylitä kaavaratkaisun perusteena olevien mallinnusten ja selvitysten raja-arvoja. Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun ohjearvoja 7 Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry (SSLTY) Lausunnon pääkohdat: 1. Kaavaan liittyviä linnustoselvityksiä tulee täydentää, jotta kaava voidaan hyväksyä. Tehdyt linnustoselvitykset ovat hyvin vähäisiä, jolloin niiden perusteella ei voi tehdä merkittäviä tulkintoja alueen linnustosta. 2. Tuulivoimasuunnitteluun vaikuttavat epävarmuustekijät tulee esittää niin, että ne voidaan huomioida kaavoitusta koskevassa päätöksenteossa. Vaikka raportissa on kuvattu aivan oikein, mitä alueella havaittiin ja mitä ei havaittu, menetelmien virhelähteiden puutteellinen analysointi vääristää tuloksia. 3. Raportin mukaan ilmakuva-aineiston perusteella tunnistetuille mahdollisesti arvokkaille lintualueille on tehty erillisiä käyntejä, mutta päivämääriä tai menetelmiä ei näiltä osin mainita. 4. Vähäisten pesimälinnustolaskentojen perusteella on tehty liian tarkkoja johtopäätöksiä alueen pesimälinnustosta. 5. Linnustollisesti arvokkaimmat elinympäristöt sekä uhanalaisten ja muuten huomionarvoisten lajien esiintyminen tulee esittää kartalla, jolloin voi arvioida reviirien sijoittumista suhteessa voimaloihin.

13 11 (20) 6. Huomattavasti luotettavamman kuvan alueen muuttolinnustosta saisi jo Karstulan seudun lintumuutosta olemassa olevan tiedon perusteella. Muutossa on merkittäviä eroja paitsi päivien, myös vuosien välillä, mikä tulee tuoda selkeästi esille tuloksia tulkittaessa. 7. Linnustovaikutusten arviointi on ilmeisesti tehty selvittäjien kokemukseen perustuen ja esitetty linnustoselvityksen tukevan tätä arvioita, vaikka todellisuudessa selvitysmenetelmistä vain pistelaskennalla on merkitystä arvion kannalta. 8. Virheelliset päätelmät tulee korjata ja alueella laatia hyviin tuulivoimaluontoselvityksiin vakiintuneen tason mukainen linnustoselvitys, joka sisältää pesimälinnuston piste- ja kartoituslaskennat, metsonsoidinselvityksen, pesivien petolintujen lentoreittiselvityksen sekä muuttolintuselvitykset. 9. Hankkeen vaikutukset tulee arvioida uudelleen täydentävien maastoinventointien perusteella, jolloin yhteisvaikutuksia tulee arvioida myös saman muuttoreitin varrella olevan Mustalamminmäen tuulivoimapuiston kanssa. Vastine: 1. Tehdyt pesimälinnuston selvitykset on mitoitettu ottaen huomioon alueen elinympäristöt ja alueen koko sekä kaavassa esitetyn hankkeen luonne ja kokoluokka. Käytetty pistelaskentaverkosto kattaa kaava alueesta hyvin suuren osan ja sen antama kuva alueen pesimälinnustosta on riittävä. Alue on voimakkaassa metsätalouskäytössä olevaa talousmetsää, jonka ikärakenne on valtaosin nuorta. Hankkeen kannalta tällaisissa ympäristöissä ei yleisesti esiinny merkittäviä linnustollisia arvoja, mitä tehtyjen selvitysten havainnot myös osoittavat. 2. Virhelähteiden tarkempi tarkastelu ei olennaisesti muuttaisi raportissa tehtyjä johtopäätöksiä. 3. Vastineessa mainitussa kohdassa on kyseessä menetelmällinen kuvaus, jota on käytetty myös muissa selvitysraporteissa. Kyseiset alueet on linnustollisesti selvitetty pistelaskentakäyntien yhteydessä. 4. Linnustovaikutusten arviointi perustuu aina asiantuntemukseen, jonka tueksi tehdään tarvittavat selvitykset. Tehdyt kaksi pistelaskentakierrosta, jotka kattoivat huomattavan osan koko alueesta antavat riittävän pohjan arvion laatimista varten. Muiden luontoselvitysten yhteydessä alueella liikuttiin laajasta ja koko tämä aika tarkkailtiin myös linnustoa. 5. Potentiaalisina alueina tarkastettiin Koiralampi ja Patinsuo, jotka on esitetty tekstissä. Havaittujen lajien sijoittumisen arvioitu olevan hankeen kannalta siinä mielessä merkityksellistä, että erillistä karttakuvaa tarvittaisiin. Havainnot on esitetty tekstissä sanallisesti. 6. Muuttolinnuston selvityksen aikana tehtiin seurantoja myös muualla lähialueella. Tehtyjä havaintoja on arvioitu suhteessa tähän aineistoon. Tehty arvio linnuston muutosta perustuu kirjoittajien yli 20 vuoden kokemukseen muutonseurannasta Keski-Suomen alueella, jonka yhteydessä on jatkuvasti seurattu kaikkea

14 12 (20) muutosta kertynyttä aineistoa. Johtuen lintumuuton ailahtelevaisuudesta, yhden vuoden aikana tehdyn seurannan perusteella saatava käsitys ei olennaisesti tarkentuisi, vaikka seurantaa olisi lisätty. 7. Linnustovaikutusten arviointi perustuu aina asiantuntemukseen, jonka tueksi tehdään tarvittavat selvitykset. Tehdyt kaksi pistelaskentakierrosta, jotka kattoivat huomattavan osan koko alueesta antavat riittävän pohjan arvion laatimista varten. 8. Alueelle on laadittu linnustoselvitys riittävässä laajuudessa. Alueella on suoritettu linnuston pistelaskennat ja esitettyjä kartoituslaskentoja ei voi alueen luonteen huomioon ottaen pitää perusteltuina. Metson soidinselvitys suoritetaan alueella keväällä Alueella ei havaittu selvityksissä sellaisia pesiviä petolintuja, joiden osalta erillisten lentoreittiselvitysten tekeminen olisi tarpeellista. Tällaisia lajeja ei ole myöskään tiedossa eri tausta-aineistoissa. Linnuston muuttoa on selvitetty riittävässä laajuudessa. 9. Hankkeiden kokoluokan johdosta erilaisten riskiarvioiden ja törmäysmallien tuottamat arviot ovat niin alhaisia, ettei niille ole merkitystä hankkeiden toteuttamisen kanssa. Esimerkkinä voidaan todeta merkittävän törmäysriskin muodostumisen olevan erittäin epätodennäköistä sisämaan alueilla. Törmäysriskiä arvioidaan yleisessä käytössä olevilla malleilla. Jotta näiden mallien mukaan esimerkiksi keskimäärin 1 metsähanhi, kurki tai joutsen vuodessa törmäisi voimaloihin, pitäisi noin kunkin lajin yksilöä muuttaa alle 200 m korkeudessa suoraan hankealueen läpi joka vuosi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta. 8 Leena, Pekka, Ilona ja Venla Lampinen Muistutuksen pääkohdat: 1. Järvien rannoilla sijaitsevien kiinteistöjen arvot tulevat alenemaan. Arvonalennukset ovat noin 30 % luokkaa. Kuka korvaa kiinteistöjen omistajille nämä menetykset? 2. Tiedustellaan kuka takaa että Karstulassa säilyy katkeamattomat tietoliikenneyhteydet ja miten kunta varmistaa asian jos hanketoimijan taloudelliset resurssit eivät siihen riitä. Kuka korvaa taloudelliset menetykset jos yhteydet eivät toimi ja niitä joudutaan kiinteistökohtaisesti korjaamaan. 3. Kaavaluonnoksen vastineessa luvattua tietoliikenneselvitystä ei ole ollut käytettävissä, joten näiltä osin kaavaehdotusta ei voi hyväksyä. 4. Tiedustellaan kuinka subjektiivinen melun kokeminen voidaan mallintaa luotettavasti. Huomioiko melumallinnus erilaiset maaston muodot ja avoimet alueet sekä vesistön kaiuttavan vaikutuksen.

15 13 (20) 5. Tiedustellaan kuinka desibelirajoitukset huomioivat tuotantoeläimet. Onko tietoa kuinka tuulivoimalamelu vaikuttaa eläimiin ja niiden tuotantotuloksiin. 6. Tiedustellaan kuka valvoo tulevien tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksista kun kunta maanomistajana saanee korvausta sähkön tuotantomääristä riippuen. Kuka vastaa asukkaiden terveyden suojelusta. 7. Osayleiskaavaan ei ole luonnosvaiheen jälkeen korjattu silloin huomautettuja asiavirheitä. 8. Pihapiirissä olevia puita tai rakennuksia ei voida osayleiskaavalla velvoittaa säilytettäväksi näkemäesteinä koko tuulivoimapuiston elinkaaren aikana. Tiedustellaan kuka vastaa kustannuksista jos pihapiiriin joudutaan istuttamaan suojapuustoa tai muuta rakennelmaa näkymän rajoittamiseksi. Kuinka näkemäesteet hoidetaan rantakiinteistöjen ja loma-asuntojen osalta jos niihin kuitenkin osayleiskaavan selvityksissä vedotaan. 9. Löytänä-järven virkistyskäyttö tulee vaarantumaan kokonaan. 10. Kaavaselostukseen ei ole korjattu maan omistussuhteita kaava-alueella, kuten luonnosvaiheessa on huomautettu. 11. Tiedustellaan miten kaavassa varmistetaan, ettei linnut silpoudu tuulivoimaloiden siipiin. 12. Kaavaehdotuksessa ei ole otettu tarkemmin kantaa osayleiskaavan suhteesta vireillä olevaan Karstulan läntisten ja itäisten vesistöjen rantaosayleiskaavaan. Tiedustellaan aiotaanko rantarakennusoikeuksia rajoittaa tulevissa kaavoissa vedoten olemassa olevaan tuulivoimapuistojen osayleiskaavaan. Kuinka kauan osayleiskaavat ovat voimassa, oikeuttavatko ne rakennuslupaan mahdollisesti kymmenen vuoden kuluttuakin, vaikka muut ympäristöviranomaisille kuuluvat lupaehdot ja valtion ohjeistus olisivat siihen mennessä jo muuttuneet. 13. Tiedottaminen on ollut varsin puutteellista. 14. Ehdotetaan että Karstulan kunnanvaltuusto tekee päätöksen hylätä Koiramäen osayleiskaavaehdotuksen. Vastine: 1. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli

16 14 (20) positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. 2. Tuulivoimapuistohankkeeseen liittyen laaditaan tietoliikenneselvitys. Selvityksen tulokset lisätään kaava-asiakirjoihin viimeistään ennen osayleiskaavan hyväksymistä. Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvat häiriöt pystytään korjaamaan joko kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimellä. Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittaja ja Digita Networks Oy sopivat keskenään siitä, miten mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan siten, että toimintahäiriöitä ei tule tuulivoimapuiston takia. Kunta ei osallistu mahdollisiin kustannuksiin, vaan kustannusvastuu on toiminnanharjoittajalla. 3. Tietoliikenneselvitys ei vaikuta voimaloiden sijoitteluun. Selvityksen tulokset lisätään kaava-asiakirjoihin viimeistään ennen osayleiskaavan hyväksymistä. 4. Tuulivoimaloiden melu on mallinnettu ympäristöhallinnon ohjeen 2 / 2014 mukaisesti. Kyseisessä oppaassa annettuja ohjeita noudattaen saavutetaan tuulivoimarakentamista ohjaavalta yleiskaavalta sellaisen tarkkuustason melumallinnus, kuin on tarkoituksenmukaista. Mikäli kaavoitusta ohjaavat asetukset tai lain säädökset muuttuvat, melumallinnukset laaditaan tarvittaessa uudestaan. Melumallinnuksessa huomioidaan Maamittauslaitoksen korkeuskäyrät ja maanpinnan kovuutena käytetään arvoa 0,4 Ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti (asteikko 0-1; 0=kova, 1=pehmeä maa). 5. Matalataajuisen melun vaikutusta tuotantoeläimiin ei ole selvitetty. Useat eläinlajit kuulevat huomattavasti korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Ilmakehän absorptio kasvaa voimakkaasti taajuuden kasvaessa. Tämän johdosta nämä ultraäänet vaimenevat vielä ihmisen kuulemia korkeimpia ääniä nopeammin etäisyyden kasvaessa. Ultraäänien vaikutus rajoittuu siten hyvin pienelle alueelle voimala-alueen sisällä.

17 15 (20) Vaikutukset eläimiin muodostuvat ensisijaisesti elinympäristön muutoksista. Lisäksi vaikutuksia voi muodostua rakentamisen aikaisesta häiriöstä, voimaloiden aiheuttamista äänistä ja tieverkoston lisääntymisen seurauksena lisääntyneestä liikkumisesta ja metsästyksen helpottumisesta alueella. Koska hankkeessa voidaan hyödyntää pääasiassa olemassa olevaa tieverkostoa, alueen saavutettavuus ei merkittävästi muutu nykytilanteeseen verrattuna. Alueella esiintyvälle eläimistölle tiet ja voimalat eivät aiheuta estettä liikkumiselle. Mm. hirvet hyödyntävät metsäteitä liikkumiseen. Pystytysalueille ja sähkölinjan alueelle muodostuva taimikko voi houkutella ruokailupaikkana. Pohjois-Amerikassa tehdyssä tutkimuksessa tuulivoimapuiston ei havaittu vaikuttaneen alueella esiintyvien hirvien liikkumiseen tai ravinnonkäyttöön (Walter ym. 2006). Myös muiden tutkimusten perusteella on oletettavaa, että vaikutukset ovat korkeintaan ohimeneviä rakennusvaiheeseen liittyviä häiriövaikutuksia ja eläimet tottuvat voimaloihin ja niistä lähtevään ääneen sekä varjostukseen (Helldin ym. 2012). 6. Kunnan viranomaiset valvovat asukkaiden terveyden suojelua normaaliin tapaan lakien mukaisesti. 7. Kaavan luonnosvaiheessa muistutuksen antajan esittämiin mielipiteisiin on laadittu vastineet. Esitetyistä mielipiteistä huolimatta todettiin, että kaavaasiakirjoissa ei ole asiavirheitä liittyen esitettyihin asioihin. Kaavaselostusta tarkistetaan ennen hyväksymiskäsittelyä ja mahdollisia tarkennuksia tehdään siten, että ne eivät ylitä oleellisen muutoksen rajaa. 8. Tuulivoimapuiston suunnittelun lähtökohtana ei ole se, että voimaloihin ei syntyisi näköyhteyttä mistään asuin- tai loma-rakennuksesta. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa voimaloiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi ympäröivän maiseman visuaalisella luonteella ja sietokyvyllä on merkitystä maisemavaikutusten laatuun. Maisemavaikutusten kokeminen on hyvin subjektiivinen kokemus, johon vaikuttaa havainnoijan suhtautuminen ympäristöön ja tuulivoiman käyttöön. Taloustutkimus Oy teetti vuonna 2014 kyselytutkimuksen tuulivoimaloiden lähialueella asuvien suhtautumisesta tuulivoimaan. Kaikista vastaajista 81 % suhtautuu tuulivoimaan erittäin tai melko myönteisesti (lisätietoja: Kyselyn perusteella voidaan osin todeta, että tuulivoimaloiden sijaitseminen lähimaisemassa ei automaattisesti heikennä lähiasukkaiden elinympäristöä. 9. ks. vastine Kaavaselostuksen kohdassa on esitetty maanomistustiedot. 11. Lintujen törmäysriskit tuulivoimaloihin ja törmäysten populaatiovaikutukset on tavanomaisilla metsäalueilla todettu yleisesti hyvin vähäisiksi. 12. Karstulaan laaditaan parhaillaan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavaa. Karstulan kunta laatii rantaosayleiskaavan vielä kaavoittamattomille taajaman ulkopuolisille vesistöille. Kaavoitettavalle alueelle

18 16 (20) sijoittuu n. 160 yli yhden hehtaarin kokoista järveä, lampea ja lampiryhmää sekä useita jokia. Kyseinen kaava ei ole ollut vielä luonnoksena nähtävillä. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa on tarkasteltu ne vesistöt, jotka jätetään pois rantaosayleiskaavasta ja jotka esitetään tuulivoimapuiston yleiskaavassa eli yleiskaavojen yhteensovittamisesta on huolehdittu. Tuulivoimapuistoa kehittävä yritys on huomioinut asian myös maanvuokrasopimuksissa tarvittaessa. 13. Osayleiskaavan tiedottamisessa ja osallistamisessa on noudatettu MRL:n lainkohtia 6,62,63 ja 65 sekä MRA:n 19, 30 ja 32 a. kuuluttamisten, kirjetiedottamisten ja nähtäville asettamisten osalta. Tiedottamisen ei voida katsoa olevan puutteellista em. lainkohtiin viitaten. Hankkeesta on pidetty tiedotustilaisuudet luonnos- ja ehdotusvaiheessa, mitä maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä. Myös kirjetiedottaminen on ollut huomattavasti laajempaa kuin mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään. Maankäyttöja rakennuslaissa edellytetään vain ehdotusvaiheessa ulkopaikkakuntalaisten tiedottamista kaava-alueen alueelta kirjeitse. Karstulan kunta on tiedottanut vireilletulo-, luonnos- ja ehdotusvaiheessa kirjeitse sekä kaava-alueen maanomistajia että myös kaava-alueen lähialueen maanomistajia. Aineistot ovat olleet kunnan internet-sivujen kautta katsottavissa koko prosessin ajan. 14. Tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta. 9 Liisa ja Ilkka Saramäki Muistutuksen pääkohdat: 1. Tiedustellaan onko kaavan valmistelija huomioinut melumallinnuksessaan Amplitudimodulaatiosta eli äänenvoimakkuuden jaksottaisesta vaihtelusta johtuvaa 5 db:n tasokorjausta ja onko siinä otettu huomioon vesistöjen äänen voimakkuuden vahvistamista (noin 6 db:tä). Jos ei, niin Amplitudimodulaatiosta johtuva 5 db:n häiritsevyys korjaus tulee lisätä mallinnustuloksiin sekä vesistöjen vaikutus äänen vahvistumiseen. 2. Tiedustellaan onko melumallinnuksessa otettu huomioon kaikkien tuulivoimaloiden yhteisvaikutukset äänen muodostumiseen. 3. Todetaan, että :n melumallinnustietojen perusteella Karstulan poliittisilla päätöksentekijöillä eikä kaavoitusviranomaisilla ei ole ollut käytettävissä ja annettavissa alueen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille riittäviä melutietoja suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden aiheuttamasta ympäristö- ja sisämelusta. Lisäksi kaavaehdotuksessa ei ole otettu huomioon eri sääolosuhteiden vaikutusta meluhaittoihin.

19 17 (20) 4. Suunnitelmissa olevan Koiramäen Tuulivoimalapuiston vuoksi alueen läheisyydessä olevien kiinteistöjen ja omaisuuden arvo laske ja asettaa asukkaat eriarvoiseen asemaan asunpaikasta ja vapaa-ajan asunnon sijainnista riippuen. 5. Kaavan toteutuessa tullaan hakemaan korvausta vapaa-ajan kiinteistömme arvon alennuksesta johtuen. 6. Koiramäen osayleiskaavahanketta ei tule toteuttaa. Vastine: 1. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen luvun 4.1 Melumallinnus ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja yksityiskohtaisessa kaavoituksessa kohdassa Tuulivoimaloiden melupäästö todetaan amplitudimodulaatio seuraavaa: Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvioihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mikäli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaista / tonaalisia komponentteja ja voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotettavissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Mallinnus on raportoitu tarvittavine tietoineen kaavaselostuksen kohdassa sekä kaavan erillisaineistossa olevassa melumallinnusraportissa. Lähtötietojen perusteella tuulivoimalan melupäästö ei sisällä kapeakaistaista / tonaalisia komponentteja eikä sen ole ilmoitettu olevan impulssimaista tai sisältävän merkittävää sykintää, kuten kaavaselostuksen liitteenä olevassa melu- ja varjostusmallinnusten raportissa sivulla 3. oleva taulukko kertoo. Tulkintamme mukaan meluvaikutusten arviointi on tehty asianmukaisesti ja riittävässä laajuudessa tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan tarkoitus ja sisältövaatimukset huomioiden. 2. Melumallinnus on tehty kahdeksalle tuulivoimalalle, joille osayleiskaavassa osoitetaan tv-alueet. 3. Melumallinnuksen parametrit ja mallinnettu voimalatyyppi on raportoitu kaavaselostuksen kohdassa Melumallinnus on laadittu ympäristöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti YM 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Melumallinnuksen tulokset ovat olleet ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti raportoituna jo kaavan luonnosvaiheessa. Yleisötilaisuuksissa meluun liittyen on ollut mahdollista esittää kysymyksiä tuulivoima-asinatuntijalle. 4. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa

20 18 (20) aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. 5. Tiedoksi. 6. Tiedoksi. Vaikutus kaavakarttaan: Ei muutosta. 10 Raija Saramäki Muistutuksen pääkohdat: 1. Vastustaa tuulivoimapuistojen rakentamista, koska ne tulevat pilaamaan maiseman. 2. Mielestä melumallinnukset ovat virheellisesti laadittuja ja ääni kuitenkin kantaa häiritsevänä ja terveyttäni haittaavina. 3. Kuntalaisia kohdellaan epätasa-arvoisesti. 4. Tiedustellaan kuka tulee korvaamaan sen, että asunnon arvo tulee väistämättä laskemaan puistojen rakentamisen myötä?

21 19 (20) 5. Kunnanvaltuuston ei tule hyväksyä kyseisiä tuulivoimapuistojen osayleiskaavaehdotuksia. Vastine: 1. Tiedoksi. 2. Melumallinnuksen parametrit ja mallinnettu voimalatyyppi on raportoitu kaavaselostuksen kohdassa Melumallinnus on laadittu ympäristöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti YM 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Melumallinnuksen tulokset ovat olleet ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti raportoituna jo kaavan luonnosvaiheessa 3. Tiedoksi. 4. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. 5. Tiedoksi.

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava Tarkistettu 22.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 1 (42) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava

Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Holingonvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (44) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus...

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Haapalamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 1 (47) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19. 5.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Saarenkylä-Vieskanjärven tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 Lausuntojen vastineet, 1 (7) Sisällysluettelo 1 Liikenteen

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

3. Logistiikkarykmentti Lausunto 1 (3) Esikunta TIKKAKOSKI BL16831 30.11.2015 4430/10.02/2015 Raahen kaupunki ja Siikajoen kunta lausuntopyyntö BL16005/5.11.2015 3LOGR ak BL10084/18.8.2015 RAAHEN JA SIIKAJOEN

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25. 11.2014 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KINNULAN KUNTA Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Valmisteluvaiheen vastine FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Valmisteluvaiheen vastine 1 (17) Sisällysluettelo

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi

05/2013. Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä. K Tahkoniemi 05/2013 Tuulivoima kehitys Alavieska Kytölä K Tahkoniemi 1 Hanketiedot 2 Kehittäjä TM Voima OY / TM Voima Kytölä Oy Tavoitteena rakentaa Alavieskan Kytölän alueelle 4-9 tuulivoimalaa. Tavoitteena on, että

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen

RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavan laatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 20.2.2017 RAAHEN KAUPUNKI KOPSA III TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavan laatijan vastineet 7.3.2016 8.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaluonnokseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastine FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 Lausuntojen vastine 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25023 annettujen lausuntojen ja muistutusten vastineet 1 (24) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin

HAAPAJÄRVEN ISKAAVA. siin HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEI ISKAAVA Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteis siin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17. 3.2016 RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Lisätiedot

Kinnulan kunta 10.08.2015. 43900 Kinnula. Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kinnulan kunta 10.08.2015. 43900 Kinnula. Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 1 (1) Kinnulan kunta 10.08.2015 Keskustie 45 KSL/70/03.08.01.06/2015 43900 Kinnula Viite: Lausuntopyyntö 8.7.2015 LAUSUNTO HAUTAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kinnulan kunta on 8.7.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle KARSTULAN KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO MUSTALAMMINMÄEN TUULIVOIMAYLEISKAAVASTA JÄTETTYYN VALITUKSEEN Muutoksenhakijat: Jaakko Humppi Hanna Krook Hannu Rutanen Paavo Muhonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KUNTA Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Mielipiteiden vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 1 (13) Sisällysluettelo 1 Teemu Lehtohalme...

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoalueen melu

Tuulivoimatuotantoalueen melu Tuulivoimatuotantoalueen melu John Öst Varsinais-Suomen ELY-keskus 20.3.2017 Tuulivoiman keskeiset vaikutukset Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan, linnustoon ja turvallisuuteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo

TERVETULOA. Steningen Tuulipuiston osayleiskaava. Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo TERVETULOA Steningen Tuulipuiston osayleiskaava Yleisötilaisuus 21.11.2013 Sauvo OHJELMA 18.00 Kahvitarjoilu TILAISUUDEN AVAUS Seppo Allen, Sauvon kunnanjohtaja KAAVAHANKKEEN ESITTELY Anne Karlsson, kaavan

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Aika Perjantai 23.11.2012, klo 13.00-15.00 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90100 Oulu, Ympäristötalo

Aika Perjantai 23.11.2012, klo 13.00-15.00 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, 90100 Oulu, Ympäristötalo LIITE 4 sivu 1 Muistio Tolpanvaara-Jylhävaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava Viranomaisneuvottelu 1 Kampusranta 9 C FI-60320 Seinäjoki Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Tuomiperän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 Lausuntojen vastineet, 1 (11) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAA- VA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden 1 (31)

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221

Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 221 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin I (I) Auranen

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot