MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25023

2 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 1 (30) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Pääesikunta, Logistiikkaosasto Saarijärven kaupunki Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Digita Vapo Oy Keski-Suomen Pelastuslaitos Fingrid Oyj Keski-Suomen Elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus Jaakko Humppi Paavo Muhonen Leena, Pekka ja Ilona Lampinen Raija Saramäki... 25

3 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 1 (26) Mustanlamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Keski-Suomen liitto Lausunnon pääkohta: 1.1 Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. 1.1 Tiedoksi. Ei muutosta.

4 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 2 (26) 2 Keski-Suomen museo Lausunnon pääkohta: 2.1 Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. 2.2 Rakennetun kulttuuriympäristön osalta ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnokseen. 2.1 Tiedoksi. 2.2 Tiedoksi. Ei muutosta.

5 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 3 (26) 3 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi Lausunnon pääkohta: 3.1 Ilmoittaa lisäyksen: Lähin asunto sijaitsee noin 1,1 km päässä voimalasta Kaavaselostuksesta tai Melu- ja varjostusmallinnusselvityksestä ei selviä onko melumallinnuksen lähtötietoina käytetyt melupäästöarvot standardin mukaan mitattuja vai valmistajan ilmoittamia takuuarvoja. 3.3 Alle 2km etäisyydelle ei tulisi ilman kattavaa terveysvaikutusten arviointia rakentaa voimaloita. 3.4 Esitetään lisäystä kaavamääräyksiin: Ennen rakennusluvan myöntämistä tuulivoimaloilla tulee olla ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. 3.5 Esitetään muutosta kaavamääräykseen: Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tuulivoimaloiden käytössä on noudatettava valtiovaltioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista, ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia sisämelun ohjearvoja. 3.6 Tuulivoimaloiden aiheuttama melu tulee mallintaa tarvittaessa uudelleen ja tarkemmin. 3.7 Haittojen selvittämiseksi tehtävät melu- ja muut tarpeelliset mittaukset tai selvitykset tulee teettää voimalaitoksen omistajan kustannuksella. Velvoite tulisi kirjata lupaehtoihin. 3.8 Mikäli voimalat rakennetaan, tulee niihin tarvittaessa asentaa myös automatiikka, joka pysäyttää ne kun on riski häiritsevän välkkeen syntymiselle. Vaihtoehtoisesti voimalaitoksen ja asutuksen väliin jäävää metsää ei saa hakata tai harventaa siten, että sen tuoma välkkeeltä suojaava vaikutus heikkenee. 3.1 Tiedoksi. 3.2 Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan liittyvä melumallinnus on laadittu ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen mukaisesti. Melumallinnus sekä sen tulokset on raportoitu kattavasti kaavaselostuksen kohdassa Tuulivoimapuiston meluvaikutukset. Melumallinnusselvityksen mukaisesti melupäästötiedot perustuvat tuulivoimavalmistajan marraskuussa 2014 päivitettyihin dokumentteihin; Technical Report, Octave sound power levels, F008_246_A04_EN Revision ja Technical Report, Third octave sound power levels Nordex N131/3000 F008_246_A07_EN Revision Tuulivoimaloiden etäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys

6 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 4 (26) muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Mustalaminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2 kilometrin suojavyöhykettä. 3.4 Kaavan laadintaa ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki eikä ko. laki sisällä ympäristölupatarveharkintaa kaavaprosessiin liittyen. Ympäristölupamenettelyt (sekä tähän liittyvä viranomaisvalvonta) ovat eri lainsäädännön alaisia menettelyjä eikä kaavakartalla voida esittää eri lainsäädännön alaisia lupavelvoitteita. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä tehty melumallinnus on laadittu Ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti. Melumallinnuksen mukaan meluarvot eivät ylity rakennuspaikkojen kohdalla eikä asumisterveysohjeen mukaiset raja-arvot ylity. Näiden perusteiden mukaan ympäristöluvalle ei nähdä tarvetta. Välkehtimisvaikutukset sekä varjostuksen että lentoestevalojen osalta on kuvattu kaavan selvitysaineistossa. Varjostuksen osalta Suomessa ei ole olemassa raja-arvoja, jotka hankkeen tulisi täyttää. Yleisesti käytetyn tavoitearvon 8 h/ vuosi ylittyy viidessä kohteessa mallinnuksen perusteella. Tarkemman tutkielman kautta (mallinnuksessa on huomioitu metsä) tavoitearvo 8 h/ vuosi ylittyy yhdessä kohteessa ollen 9:26 h/ vuosi. Kyseinen kohta on avattu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa Tulkintamme mukaan tämä ei ole tarkoituksenmukainen peruste ympäristöluvan asettamiselle. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuulivoimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko asiakokonaisuutta. 3.5 Kyseiset asiat ohjaavat jo itsessään tuulivoimayleiskaavan laatimista ja vaikutusten arviointia. Näin ollen itsestäänselvyyksien kirjaamista kaavamääräyksiin päällekkäisenä ohjauksena ei yleisesti ottaen pidetä tarkoituksen mukaisena asiana, koska ne eivät tuo mitään lisäarvoa itse suunnitteluun, kaavan sisältöön tai ohjausvaikutukseen.

7 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 5 (26) 3.6 Tuulivoimaloiden melu on mallinnettu ympäristöhallinnon ohjeen 2 / 2014 mukaisesti. Kyseisessä oppaassa annettuja ohjeita noudattaen saavutetaan tuuli-voimarakentamista ohjaavalta yleiskaavalta sellaisen tarkkuustason melumallinnus, kuin on tarkoituksenmukaista. Mikäli kaavoitusta ohjaavat asetukset tai lain säädökset muuttuvat, melumallinnukset laaditaan tarvittaessa uudestaan. 3.7 Yleiskaava ei ota kantaa toiminnan aikaiseen mittaukseen ja selvittämiseen. Tätä toimintaa ohjataan muilla ohjausprosesseilla. Yleiskaavan tavoite ja tarkoitus huomioiden olemme tulkintamme mukaan huomioineet riittävässä määrin tuulivoimarakentamista ohjaavalle kaavalle asetetut normaalit sisältövaatimukset sekä MRL:n 10 a luvussa säädetyt erityiset säännökset. Kaavoitusta ohjaava Maankäyttö- ja rakennuslaki ei sisällä ympäristölupamenettelyihin, ympäristöviranomaistoimintaan tai (tuulivoimapuiston) yritystoiminnan valvontaan liittyviä säädöksiä tai asetuksia. Siten kaavakartalla ei voida esittää eri lainsäädännön määräyksiä eikä myöskään kustannusseuraamusmääräyksiä, jotka saattavat aiheutua yritystoiminnan ympäristöviranomaisvalvonnasta ja alueella tarvittavista mittauksista. 3.8 Välkehtimisvaikutukset sekä varjostuksen että lentoestevalojen osalta on kuvattu kaavan selvitysaineistossa. Varjostuksen osalta Suomessa ei ole olemassa raja-arvoja, jotka hankkeen tulisi täyttää. Yleisesti käytetyn tavoitearvon 8 h/ vuosi ylittyy yhdessä kohteessa mallinnuksen perusteella. Tarkemman tutkielman kautta (mallinnuksessa on huomioitu metsä) tavoitearvo 8 h/ vuosi ylittyy yhdessä kohteessa ollen 4:16 h/ vuosi. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuulivoimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko. asiakokonaisuutta. Tulkintamme mukaan mahdollisuus sille, että metsä hakataan voimalan ja rakennetun ympäristön väliseltä alueelta siten, että vaikutukset muodostuvat kohtuuttomiksi on varsin spekulatiivinen. Yhden-kahden voimalan avautuminen pihapiiriin on etäisyydestä riippuen mahdollista, mutta useamman voimalan osalta mittavat hakkuut edellyttävät jo sellaisen hakkuusektorin syntymistä, että todennäköisyys on varsin vähäinen. Tähän tulee lisäksi huomioida pihapiirin puusto ja pihojen sekä rakennusten keskinäinen sijoittautuminen, joka itsessään synnyttää näköesteistä tuulivoimaloiden suuntaan. Tuulivoimapuistoa ympäröivä maa- ja metsätalousalue on pääosin talousmetsää, jonka osalta kaavassa ei voida esittää hakkuurajoituksia, jotka aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa metsänomistajille. Maa- ja metsätalousaluetta tulee voida hyödyntää normaalilla tavalla metsien käsittelyjen osalta. Ei muutosta.

8 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 6 (26) 4 Pääesikunta, Logistiikkaosasto Lausunnon pääkohta: 4.1 Tuulivoiman rakentamista koskevien erityistavoitteiden lisäksi tulee ottaa huomioon maanpuolustusta ja sotilasilmailua koskevat erityistavoitteet (luku 4.2. toimiva aluerakenne ja luku 4.5 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto). 4.2 Merkittävin ja laaja-alaisin tuulivoimaloista aiheutuva vaikutus kohdistuu puolustusvoimien aluevalvonnassa käyttämiin sensorijärjestelmiin. Tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttavan haittaa erityisesti tutkille (=ilma- ja merivalvontatutkat), joille voimalat ovat suuria tutkakohteita. 4.3 Puolustusvoimat antavat erilliset lausunnot alueidenkäytön suunnitteluun (kaavat, YVA) sekä hankkeisiin liittyen. Hankkeisiin liittyen puolustusvoimat antavat erikseen pyydettäessä yleensä omat erilliset lausunnot tutkavaikutuksien tarkemmasta selvittämistarpeesta ja tuulivoimalahankkeiden hyväksyttävyydestä puolustusvoimien kannalta. Tarvittaessa hankkeista tulee tehdä tutkavaikutusten arviointi VTT:llä. 4.4 Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavakartasta. 4.1 Tiedoksi. 4.2 Tiedoksi. 4.3 Tiedoksi. 4.4 Tiedoksi. Ei muutosta.

9 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 7 (26) 5 Saarijärven kaupunki Lausunnon pääkohta: 5.1 Saarijärven kaupungilla ei ole huomautettavaa kaavaluonnosaineistoon. 5.1 Tiedoksi. Ei muutosta.

10 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 8 (26) 6 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Lausunnon pääkohta: 6.1 Ilmailulain (864/2014) 158 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. Lupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. 6.2 Pidetään tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. 6.3 Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksessa on huomioitu yllä mainittuja asioita. 6.1 Tiedoksi. 6.2 Tiedoksi. 6.3 Tiedoksi. Ei muutosta.

11 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 9 (26) 7 Digita Lausunnon pääkohta: 7.1 Todetaan, että tuulipuistot aiheuttavat merkittävää haittaa antenni-tv vastaanottoon. Tuulivoimalat voivat sijaita Digitan käyttämien radiolinkkijänteiden edessä jolloin tiedonsiirto lähetysasemille katkeaa. 7.2 Pidetään tärkeänä tutkia mahdolliset antenni-tv:n näkyvyyskatvealueet sekä Digitan tiedonsiirron linkkijänteiden sijainti. Esitetään, että alueelta tehdään tvnäkyvyysalue- ja linkkijännetutkimukset ja ne liitetään taustaselvitysmateriaaleihin. Mikäli selvitykset osoittavat antenni-tv:n vastaanotossa häiriöalueita niin hankevastaavan on esitettävä suunnitelma valtakunnallisen radio- ja tv-verkon häiriöiden poistamiseksi. 7.1 Tiedoksi. 7.2 Tuulivoimapuistohankkeeseen liittyen laaditaan tietoliikenneselvitys. Selvityksen tulokset lisätään kaava-asiakirjoihin viimeistään ennen osayleiskaavan hyväksymistä. Tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvat häiriöt pystytään korjaamaan joko kiinteistökohtaisella antennikunnostuksella tai ns. täytelähettimellä. Tuulivoimapuiston toiminnanharjoittaja ja Digita Networks Oy sopivat keskenään siitä, miten mahdolliset toimintahäiriötilanteet ratkaistaan siten, että toimintahäiriöitä ei tule tuulivoimapuiston takia. Kunta ei osallistu mahdollisiin kustannuksiin, vaan kustannusvastuu on toiminnanharjoittajalla. Ei vaikutusta.

12 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 10 (26) 8 Vapo Oy Mielipiteen pääkohta: 8.1 Mustalamminmäen osayleiskaavalla ja tuulivoimapuistohankkeella ei nähdä olevan negatiivisia vaikutuksia Vapon harjoittamaan turvetuotantoon Suurensuonnevalla. 8.2 Muistutetaan että Vapo haluaa kaava-alueeseen kuuluvana toimijana pysyä ajan tasalla tuulipuiston kaavoitushankeen vaiheista ja saada tietoa mahdollisista muutoksista nyt esitettyjen suunnitelmien osalta. 8.1 Tiedoksi. 8.2 Tiedoksi. Ei muutosta.

13 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 11 (26) 9 Keski-Suomen Pelastuslaitos Lausunnon pääkohta: 9.1 Toteaa, että rakennettavilla yli 1 MW tuulivoimaloilla tulee noudattaa 600 metrin turvaetäisyyttä asutukseen sekä vaarallisten aineiden laitoksiin ja varastoihin, ellei tuulivoimalalle laadittu vaaranarviointi edellytä tätä pienempää tai suurempaa etäisyyttä. 9.2 Ilmoitetaan, että tuulivoimapuiston sijoittuminen keskelle turvetuotantoaluetta saattaa asettaa lentosammutustoiminnalle vaikeuksia. 9.3 Pelastuslaki (379/2011) edellyttää huolellisuusvelvollisuutta rakennuksen omistajalta ja haltijalta sekä toiminnanharjoittajalta. Pelastuslaki edellyttää myös omatoimista varautumista sekä pelastussuunnitelman laatimista. 9.4 Toiminnanharjoittajan tulee varautua tuulivoimaloiden konehuonepalojen sammutukseen omatoimisesti. Tämä edellyttää automaattista paloilmoitusta ja kohteeseen soveltuvaa automaattista sammutuslaitteistoa. 9.5 Paloturvallisuuden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa suositellaan käytettävän Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opasta SPEK opastaa 28; Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (2013) sekä Finanssialan Keskusliiton ohjetta Tuulivoimaloiden vahingontorjunta ( ). 9.6 Pelastustoimen käyttöön tulisi järjestää soveltuvia vedenottopaikkoja pelastustoimien turvaamiseksi (Pel.laki 379/2011; 30 ) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. 9.7 Luonnon vedenottopaikat on merkittävä kaavakarttaan. 9.1 Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan voimalat sijaitsevat yli 600 metrin etäisyydellä asutuksesta. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaehdotuksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Kaavoitettavan alueen läheisyydessä ei sijaitse vaarallisten aineiden laitoksia tai varastoja. Maa- ja metsätaloutta tukeva rakentaminen alueella on mahdollista. Alue on määritetty suunnittelutarvealueeksi, joten rakentamisen yhteydessä voidaan eliminoida vähäiseksi tunnistettuja rikejä sekä tarkemmin tutkia läheisten alueiden soveltuvuutta maa- ja metsätaloutta tukevaan rakentamiseen siten, että vähäinenkin riski voidaan eliminoida siinä mittakaavassa ja tarkkuudessa, kuin riskin suuruus edellyttää. 9.2 Tiedoksi. 9.3 Tiedoksi.

14 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 12 (26) 9.4 Näkemys kirjattu muistiin ja saatetaan hanketoimijalle tiedoksi. Osayleiskaavalla ei oteta kantaa tuulivoimaloiden toiminnan poikkeustilanteiden hallintaan. Tuulivoimalat ja niiden ympäristö hoidetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in laatiman ohjeistuksen Tuulivoimaloiden paloturvallisuus (CFPA-E No 22:2012 F) mukaisesti. 9.5 Tiedoksi. 9.6 Asia saatetaan hanketoimijalle tiedoksi. 9.7 Osayleiskaavan ohjaustavoite ei edellytä, että osayleiskaavakarttaan merkitään luonnon vedenottopaikat. Ei muutosta.

15 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 13 (26) 10 Fingrid Oyj Lausunnon pääkohta: 10.1 Kaavaselostuksesta on korjattava viittaus Elenia Oy:n 110 kv voimajohto Koivisto-Alajärvi. Kyseessä on Fingrid Oyj:n voimajohto Kaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään koko voimajohtoalueen leveyttä (46m) Tuulivoimapuiston liityntä sähköverkkoon vaatii vielä selvityksiä yhteistyössä Fingridin kanssa, koska alueella on lukuisia muita tuulivoimahankkeita Laitoksen liityntätapa, liityntäpiste ja tarvittavien liityntävoimajohtojen sijainti tulisi olla määriteltynä osayleiskaavassa siten, että myös niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset voidaan luetettavalla tavalla arvioida Suunnittelussa on huomioitava Ympäristöministeriön julkaisema opas Tuulivoimarakentamisen suunnittelu (Ympäristöministeriön ohjeita 4/2012) Fingrid Oyj:n kanta on, että tuulivoimalat tulee sijoittaa vähintään 1,5 x tuulivoimalan maksimikorkeuden (napakorkeus + lavan pituus) määrittämän etäisyyden päähän johtoalueen ulkoreunasta mitattuna Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla myös esim. kaapeli, tie, rakennelma tms Kyseinen korjaus tehdään kaavaselostukseen Kyseinen täydennys tehdään osayleiskaavakarttaan Tiedoksi Liitynnän eri vaihtoehtojen toteutus ja ympäristövaikutukset selvitetään Energiamarkkinavirastoon toimitettavassa hankelupahakemusmenettelyssä. Yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus eivät edellytä näkemyksemme mukaan vaikutusten arviointia koskien tuulivoimapuiston liittämistä valtakunnalliseen sähköverkkoon enempää, kuin yleiskaavan materiaalissa on nyt tuotu ilmi. Tulkintamme mukaan kaavaan tehdyt kirjaukset ja suunnitteluratkaisut täyttävät MRL 77 b :ssä säädetyn ohjaustarpeen ja tavoitteen Tiedoksi Tiedoksi. Voimalat sijaitsevat riittävällä etäisyydellä voimajohdosta Tiedoksi. Huomioidaan voimajohdon 46 metrin johtoaluevaraus.

16 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 14 (26) 11 Keski-Suomen Elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus Lausunnon pääkohta: 11.1 Kaavaluonnoksen laadintaan on käytetty osittain sellaista valmisteluaineistoa, jota ei ole asetettu tässä valmisteluvaiheen kuulemisessa nähtäville. Tästä johtuen ei ole edellytyksiä ottaa kantaa kokonaisvaltaisesti kaavan perusteena olevien tausta-aineistojen ja vaikutusarviointien riittävyyteen ja asianmukaisuuteen eikä myöskään osayleiskaavaluonnokseen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään KESELY/1592 ja 1594/2014, päättänyt, että Mustalamminmäen tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (1994/468) ja sen muuttamisesta annetun lain (2009/1584) mukaista arviointimenettelyä Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan päätöksellään YM7/5222/2012, Kyseisessä vaihemaakuntakaavassa on osoitettu nyt laadittavana olevan osayleiskaavan alueelle ulottuva tu-kaavamerkinnän mukainen turvetuotantoon soveltuva alue. Turvetuotantoalueen osoittamistarpeeseen liittyen tulee ottaa huomioon, että maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaava ja että maakuntakaava ei tule olemaan voimassa nyt laadittavana olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella osayleiskaavan voimaantulon jälkeen Laadittavana olevan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan ja nyt laadittavan olevan osayleiskaavan yhteensovittamisperiaatteista tulee sisällyttää kaava-asiakirjoihin selvitystä Koko yleiskaava-aluetta koskeviin yleisiin määräyksiin sisällytetty määräys puolustusvoimien Pääesikunnan hyväksynnän saamisesta hankkeelle ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä tulee poistaa lakiin perustumattomana. Puolustusvoimien kanta tulee selvittää lausuntomenettelyllä kaavoitusprosessin aikana Luontoselvitysraportoinnin ja Natura-arvioinnin puuttumisesta johtuen ei ole mahdollisuuksia ottaa kantaa arvioinnin asianmukaisuuteen eikä arvioinnin johdosta tehtyihin johtopäätöksiin Mainitaan luontoon liittyvien taustatietojen osalta täydentämistarpeista, mm. METSO-ohjelman yhteydessä valtiolle suojelutarkoituksiin hankittuja alueita sijoittuu ympäristöön ja hankealueen läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti arvokas Humpin lintualue (ns. MAALI-alue). Humpin MAALI-kohteen sijoittumisen hankealueen läheisyyteen on katsottava vaativan korostetusti tarvetta selvittää tarkasti kyseessä olevan hankealueen kautta sekä sen läheisyydessä liikkuvien, muuttavien ja levähtävien lintujen esiintyminen Kaavahankkeen vaikutuksia mm. linnuston osalta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös muiden ympäröiville alueille sijoittuvien tuulivoimalahankkeiden kanssa muodostuvat mahdolliset yhteisvaikutukset.

17 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 15 (26) 11.9 Tuulivoimaa koskevan yleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset sisältövaatimukset huomioon ottaen kaava-asiakirjat ovat puutteelliset myös maisemaselvityksen osalta. Ei ole edellytyksiä kyseisen selvityksen riittävyyden eikä nyt laadittavan tuulivoimalaosayleiskaavan maisemavaikutusten arvioimisen suorittamiseen Mustalamminmäen ja lähellä sijaitsevan, vireillä olevan Koiramäen tuulivoimalahankkeen maisemaan kohdistuvia yhteisvaikutuksia on selvitettävä kaavoitusprosessin yhteydessä Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulisi tuoda esille myös kaavassa osoitettavista turvetuotantoalueista tieverkolle aiheutuvia liikennemäärällisiä vaikutuksia Tulee tarkistaa vielä ympäröivän alueen tämän hetkinen, vireillä oleva tuulivoimalahanketilanne ja ottaa huomioon mahdollinen muuttunut tilanne tarpeen mukaisella tavalla yhteisvaikutusten arvioinneissa Kaavan valmisteluvaiheen nähtävillä ollessa luontoselvitysten raportointi oli kesken, mutta aineisto on huomioitu kaavaluonnoksen laadinnassa. Ehdotusvaiheessa laaditut selvitykset asetetaan yleisesti nähtäville Tiedoksi Osayleiskaavaa tarkistetaan maakuntakaavan tu merkinnällä Karstulaan laaditaan parhaillaan Karstulan kunnan itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavaa. Karstulan kunta laatii rantaosayleiskaavan vielä kaavoittamattomille taajaman ulkopuolisille vesistöille. Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu n. 160 yli yhden hehtaarin kokoista järveä, lampea ja lampiryhmää sekä useita jokia. Kyseinen kaava ei ole ollut vielä luonnoksena nähtävillä. Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavaa laadittaessa on tarkasteltu ne vesistöt, jotka jätetään pois rantaosayleiskaavasta ja jotka esitetään tuulivoimapuiston yleiskaavassa eli yleiskaavojen yhteensovittamisesta on huolehdittu. Tuulivoimapuistoa kehittävä yritys on huomioinut asian myös maanvuokrasopimuksissa tarvittaessa Asia kirjattu muistiin. Kaavassa esitettyjen määräysten sanamuotoja tarkistetaan ennen kaavaehdotuksen laatimista. Kaavan määräysosiossa voidaan asettaa myös suunnittelutavoitteita ja kirjata erilaisia tahtotiloja asioiden ratkaisemisesta Tiedoksi. Selvitykset tulevat nähtäville kaavaehdotuksen kanssa Tiedossa olleet metso-ohjelman kohteet huomioitiin esiselvityksessä (tiedot pyydetty ELYstä), kaava-alueelle ei sijoittunut noiden tietojen mukaan METSOkohteita. Humpin MAALI-alue on huomioitu luontoselvityksessä ja kaavan vaikutukset kohteeseen arvioidaan: Arviointi julkaistaan ehdotusvaiheessa) Muut lähiseudulla olevat (tiedossa olevat) hankkeet on huomioitu vaikutusten arvioinnissa (luontoselvitys ja kaavaehdotus).

18 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 16 (26) 11.9 Kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa on ollut jo luonnosvaiheessa liitettynä maisemaselvitys. Aineisto on ollut (ja on edelleen) ladattavissa osoitteessa _mustalamminmaki/ Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Sivuilta näkee, että maisemaselvitys on ladattu sinne Asia kirjattu muistiin Kaavaselostusta tarkistetaan esitetyllä tavalla Asia kirjattu muistiin. Yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida yleiseurooppalainen käytäntö, jossa aina myöhemmin aloitetut hankkeet joutuvat arvioimaan yhteisvaikutuksia aiemmin aloitettuihin hankkeisiin. Osayleiskaavaa tarkistetaan vaihemaakuntakaavan tu merkinnän osalta. 12 Jaakko Humppi Mielipiteen pääkohta: 12.1 Vastustetaan tuulivoimapuiston ja yksittäisten tuulivoimaloiden rakentamista Mustalamminmäen osayleiskaavan alueelle Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan tuulivoimaloita ei pitäisi rakentaa alle kahden kilometrin päähän asutuksesta Etenkin matalataajuiset äänet haittaavat ihmisten ja eläinten elämää monin tavoin. Äänillä on myös lyhyt- ja pitkävaikutteisia terveysvaikutuksia. Sairaudet lisäävät kunnan perus- ja erityissairaanhoitomenoja ja heikentävät työtehoa Tuulivoimalat aiheuttavat välkettä ja pilaavat maiseman Tiedustellaan miten äänet vaikuttavat liito-oraviin Pyörivät siivet aiheuttavat tuhoja maakotkille.

19 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 17 (26) 12.7 Vaaditaan korvausta asunnon ja alueen arvon alentumisesta Vaaditaan koko asunnon korvaamista, mikäli siinä ei pysty asumaan em. haittojen vuoksi Vaaditaan kotieläintuotannnon menetyksen korvaamisen, mikäli eläimet eivät sopeudu sykkivään matalataajuiseen ääneen ja välkkeeseen Vaaditaan jatkuvaa melumittausta ja voimalan(-loiden) hiljentämistä tai pysäyttämistä välittömästi, mikäli ääni ylittää sosiaali- ja terveysministeriön raja-arvot Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut palautteessa viitatun kannanoton maakuntakaavoituksen yhteydessä yksittäisissä maakuntakaavahankkeissa. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2014 esitetään menettely matalataajuisen melun laskemiseksi. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. Melumallinnuksen tulokset sekä raportointi ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. Matalataajuiset äänitasot ovat pääosin ulkonakin alle asuinhuoneiden sisäohjearvojen ja sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Myös ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen alle jäädään kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 10 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä Näkemys kirjattu muistiin Toteutuneiden tuulivoima-alueiden lumijälkilaskennoissa (Ruotsissa) ei havaittu tuulivoimaloiden vaikuttaneen nisäkkäiden liikkumiseen alueella verrattuna ennen rakentamista tehtyihin jälkilaskentoihin. Seurannan perusteella ei ole siis oletettavaa, että melu vaikuttaisi erityisen haitallisesti myöskään liitooravaan, joka on mm. levittäytynyt uusille kaupunkialueille, joissa on huomattavasti korkeammat melutasot kuin tuulivoima-alueilla.

20 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 18 (26) Useat eläinlajit kuulevat huomattavasti korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Ilmakehän absorptio kasvaa voimakkaasti taajuuden kasvaessa. Tämän johdosta ultraäänet vaimenevat vielä ihmisen kuulemia korkeimpia ääniä nopeammin etäisyyden kasvaessa. Ultraäänien vaikutus rajoittuu siten hyvin pienelle alueelle voimala-alueen sisällä Suuret petolinnut voivat törmätä tuulivoimalan lapoihin, mutta tuulivoimaalueiden suunnittelussa otetaan huomioon mm. maakotkan tunnetut pesimäpaikat sekä selvitetään alueen pesimälinnusto ja se miten tärkeä alue on muuttoreittinä. Muutolla olevien yksilöiden kannalta törmäysriski on hyvin hyvin alhainen ja tuulivoima-alueen läpi pitäisi muuttaa vuosittain useita kymmeniä lintuja, ennen kuin törmäysriski olisi lajin kannalta merkityksellinen. Pesiviä maakotkia ei ole lähialueilla tiedossa eikä hankealueelle voimaloiden lähellä ole erityisen sopivia saalistuspaikkoja. Linnut myös pääsääntöisesti väistävät voimaloita. Kun tuulivoimalla korvataan tulevaisuudessa mm. turpeella, öljyllä ja hiilellä tuotettua energiaa, on se pidemmän päälle maakotkan ja hyvin monen muun lajin kannalta erittäin myönteistä. Tuulivoimalla tuotettu energia pinta-alaa kohden on myös huomattavasti tehokkaampaa kuin esimerkiksi puulla tuotettu (se minkä yksi tuulivoimala tuottaa alle 1 ha pinta-alalla 25 vuodessa vaatii useita satoja hehtaareja metsää). Metsätalous ja turvetuotanto ovat merkittävimmät tekijät maakotkan kannalta vainon lisäksi Näkemys kirjattu muistiin. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta,

21 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 19 (26) joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen Asia kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan hanke ei aiheuta kohtuuttomia vaikutuksia alueella ja se voidaan toteuttaa yleiskaavan mukaisena. Mikäli tuulivoimalan melutaso muuttuisi esim. koneen rikkoutumisen vuoksi ja aiheuttaisi haittaa ympäristöön, ympäristövalvontaviranomaiseen voi tällöin ottaa yhteyttä. Tuulivoimalan haittavaikutukset eivät saa ylittää asetusten ja lakien mukaisia säädöksiä Asia kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan hanke ei aiheuta kohtuuttomia vaikutuksia alueella ja se voidaan toteuttaa yleiskaavan mukaisena Mikäli Kartsulan kunta havaitsee meluhaittojen osalta poikkeamia hankkeen toteuduttua, tutkitaan ne tapauskohtaisesti olemassa olevien ohjeiden, säädösten ja normien mukaan. Mikäli haitta todetaan, se tulee korjata. Palautteessa esitetylle 24/7 melunmittauspalvelulle ei nähdä olevan tarvetta. Prosessi tarkistukselle etenee Karstulan kunnan kautta siten, että ympäristövalvontaviranomainen selvittää tilanteen ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet asioiden korjaamiseksi, mikäli tarve vaatii Ei vaikutusta.

22 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 20 (26) 13 Paavo Muhonen Mielipiteen pääkohta: 13.1 Vastustaa tuulivoimaloiden rakentamista Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueelle Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan tuulivoimaloita ei pitäisi rakentaa alle kahden kilometrin päähän asutuksesta Etenkin matalataajuiset äänet haittaavat nukkumista ja häiritsevät ulkoilua ja aiheuttavat erilaisia terveysongelmia Tuulivoimalat aiheuttavat välkettä ja pilaavat maiseman Aiheuttavat asunnon ja alueen arvon alentumisesta. Vaaditaan korvausta asunnon ja alueen arvon alentumisesta Vaaditaan koko asunnon korvaamista, mikäli siinä ei pysty asumaan em. haittojen vuoksi Vaaditaan melumittausta ja voimaloiden pysäyttämistä, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön melurajat ylittyvät Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut palautteessa viitatun kannanoton maakuntakaavoituksen yhteydessä joissakin yksittäisissä maakuntakaavahankkeissa. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin Näkemys kirjattu muistiin. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2014 esitetään menettely matalataajuisen melun laskemiseksi. Tässä työssä on sovellettu edellä mainittuja ohjeita. Melumallinnuksen tulokset sekä raportointi ympäristöministeriön ohjeen 2/2014 mukaisesti esitetään kaavaselostuksen erillisasiakirjoissa. Matalataajuiset äänitasot ovat pääosin ulkonakin alle asuinhuoneiden sisäohjearvojen ja sisällä äänitaso jää kaikissa rakennuksissa alle ohjearvon kun huomioidaan rakenteiden ääneneristävyys. Myös ihmisen keskimääräisen kuulokynnyksen alle jäädään kaikkien asuinrakennusten sisätiloissa. Koska

23 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 21 (26) oletusääneneristävyydellä äänitaso on huonoimmillaankin 10 db ohjearvon alapuolella, on ohjearvon ylittyminen epätodennäköistä huolimatta rakennusten eroista matalien äänien ääneneristävyydessä Näkemys kirjattu muistiin Näkemys kirjattu muistiin. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. Henningsson ym. (2012) tarkastelevat tutkimuksessaan myös amerikkalaista tutkimusta vuodelta 2009, jossa tutkijat keskusteluissa kiinteistönvälittäjien kanssa olivat tulleet tulokseen, että tuulivoiman läheinen sijainti laskee kiinteistön arvoa %. Etäisyydet tuulivoimaloista, joilla kiinteistöjen arvon vaihteluita tutkittiin, olivat 180 metriä, 300 metriä ja 800 metriä. Tutkimuksen mukaan kiinteistön arvon laskuun vaikuttavat tekijät olivat koettu melu, varjostusvaikutukset ja voimaloiden kielteinen vaikutus maisemaan ja näkymään. Henningsson ym. (2012) kritisoivat tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, joissa verrattiin 12 kiinteistökauppaa tuulivoimaloiden läheisyydessä 98 kiinteistökauppaan vertailukelpoisiksi pidetyillä alueilla joilla

24 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 22 (26) tuulivoimaloita ei ollut näkyvissä. Tutkijat korostavat, että tämän tutkimuksen tuloksissa on syytä huomioida, että Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa voimassa olevat ohje- ja raja-arvot ovat eriävät esim. melun ja varjostuksen osalta Asia kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan hanke ei aiheuta kohtuuttomia vaikutuksia alueella ja se voidaan toteuttaa yleiskaavan mukaisena Mikäli Kartsulan kunta havaitsee meluhaittojen osalta poikkeamia hankkeen toteuduttua, tutkitaan ne tapauskohtaisesti olemassa olevien ohjeiden, säädösten ja normien mukaan. Mikäli haitta todetaan, se tulee korjata. 24/7 melunmittauspalvelulle ei nähdä olevan tarvetta. Prosessi tarkistukselle etenee Karstulan kunnan kautta siten, että rakennusvalvonta selvittää tilanteen ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet asioiden korjaamiseksi, mikäli tarve vaatii Ei vaikutusta.

25 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 23 (26) 14 Leena, Pekka ja Ilona Lampinen Mielipiteen pääkohta: 14.1 Tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on käynnistetty kyseenalaisin perustein. Kuntalaisille ei ole tarjoutunut mahdollisuutta valmistaa että kunnassa tehdyt päätökset on tapahtunut laillisessa järjestyksessä Kaavoitettava kohde ei löydy Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta, jota varten on kartoitettu teknistaloudellisesti parhaat tuulivoimalle soveltuvat alueet Osayleiskaava muokkaa maaseutumaisia elinympäristöjä teolliseen suuntaan, joiden terveellisyys ja turvallisuus on kyseenalaista Yleiskaavalla korostetaan yksilöiden etuja eikä toteuteta yhteisvastuuta, hyödyt kohdistuvat yksille ja haitat toisille Kaavoitus sotii rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista vastaan niillä alueilla, joille tuulivoimaloiden vaikutukset ulottuvat. Erityisesti Aho-Vastingin kylän ja Länsi-Kalmarin maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle vaikutukset ulottuvat radikaalisesti Kaava laadinnassa on asiavirheitä. Maisemaselvitykset valokuvineen on laadittu tarkoitushakuisesti. Melu- ja välkemallinnusten pohjat ovat yleisesti tuulivoimayhtiöiden käytössä, joten niiden luotettavuuteen on vaikea uskoa. Lisäksi linnustoselvitys on tehty lyhyellä aikajaksolla, joten sen luotettavuus on vähintäänkin kyseenalainen Tuulivoimapuiston rakentamista ei voida toteuttaa luonnonympäristön ominaispiirteitä ja ympäristövaikutuksia huomioon ottaen / 76 Karstulan kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen Koiramäen ja Mustalamminmäen alueilla. Vireilletulot on kuulutettu Viispiikkisessä Kunnanhallituksen päätökset ovat julkisia ja asiakirjat ovat saatavissa mm. kunnanvirastosta. Näkemyksemme mukaan päätökset ovat tapahtuneet laillisessa järjestyksessä 14.2 Maakuntakaavassa esitetään maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistoille soveltuvat alueet. Mustalamminäen tuulivoimapuistoa ei voida katsoa maakunnallisesti merkittäväksi. Kaavaselostuksessa on tutkittu Mustalamminmäen tuulivoimapuiston suhde maakuntakaavaan sekä vaihemaakuntakaavoihin kohdissa 11.2 ja Mustalamminmäen tuulivoimapuiston ei voida katsoa olevan maakuntakaavan vastainen Näkemys kirjattu muistiin. Olemassa olevien säädösten ja ohjearvojen mukaan ei ole havaittavissa sellaisia tekijöitä, jotka estäisivät alueella asumista turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyen 14.4 Näkemys kirjattu muistiin. Koska mielipidettä ei ole yksilöity tarkemmin, on siihen mahdotonta ottaa kantaa Näkemys kirjattu muistiin. Mustalamminmäen tuulivoimapuistoa varten on laadittu luontoselvitys. Selvityksen perustella nousseet seikat on huomioitu

26 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 24 (26) asianmukaisesti kaava-asiakirjoissa. Luontoselvitysraportti lisätään kaavan erillisasiakirjoihin ehdotusvaiheessa. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kattavasti kaavaselostuksen kohdassa Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Havainnekuvat pyritään laatimaan alueilta, joista nähdään, että maisemavaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan kuvamateriaalia. Useimmiten havainnekuvia laaditaan laajahkoilta avoalueilta, joilla liikkuu paljon ihmisiä sekä asutuksen ja arvoalueiden läheisyydestä, mikäli näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita kyseisille alueille näkyisi. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Mustalamminmäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana käytetään Suomessa noin 8h/a, ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Linnuston osalta ks. vastine Näkemys kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan hanke ei aiheuta kohtuuttomia vaikutuksia alueella ja se voidaan toteuttaa yleiskaavan mukaisena. Ei vaikutusta

27 Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet 25 (26) 15 Raija Saramäki Mielipiteen pääkohta: 15.1 Vastustaa tuulivoimapuiston osayleiskaavaa tuulivoimapuiston aiheuttamien haittojen vuoksi (tuulivoimapuiston näkyminen, kuuluminen ja asunnon arvon aleneminen) Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Ympäristöministeriö on julkaissut ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014; Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohje on tullut voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Koiramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan melumallinnukset on laadittu ohjetta noudattaen. Tulokset on raportoitu ja arvioitu vaikutusten arvioinnissa (selostuksen kohta kaavan liiteaineisto) kyseisen ohjeen mukaisesti. Melun merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi alueella käytettävästä ajasta, tuulen voimakkuudesta sekä suunnasta ja kokemisen subjektiivisuudesta. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA)

1. TUULIVOIMALOIDEN MELU YLITTÄÄ LAAJALLA ALUEELLA OHJEARVOT (VAIKKA MELUMALLINNUKSET ON TEHTY VASTOIN OHJEISTUKSIA) 1 2.9.2013 MUISTUTUS: PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS Olemme perehtyneet Purnuvuoren ranta-asemakaavamuutosehdotukseen ja kaavaselostukseen. Kaavamuutosehdotus sisältää mm. sen, että Purnuvuorelle aiotaan

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 17 1 (15) 27.3.2015. Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 17 1 (15) 27.3.2015 Marttilan kunta Verhonkulman osayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot