Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausuntojen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262

2 Lausuntojen vastineet 1 (8) Sisällysluettelo 1 Liikenteen turvallisuusvirasto, TRaFI Pääesikunta, logistiikkaosasto Museovirasto Fingrid Oyj ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaan museo... 7

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 1 (7) 1 Liikenteen turvallisuusvirasto, TRaFI 1.1 Tuulivoimalat muodostavat lentoesteitä ja siten niiden vaikutus lentoliikenteeseen ja -turvallisuuteen tulee selvittää. Ilmailulain (1194/2009) 165 :n edellyttää lentoestelupaa tuulivoimaloiden, niiden rakentamiseen tarkoitettujen nostureiden sekä mahdollisten muiden hankkeen kannalta tarpeellisten korkeiden esteiden pystytykseen ennen esteiden asettamista. 1.2 Lentoesteluvassa on esteen suurin ulottuma (enimmäiskorkeus) maanpinnasta esteen kohdalla. Este on merkittävä ja valaistava lentoestevaloin luvan ehtojen mukaisesti. Esteen asettajan tulee varmistaa lentoestelupamenettelyn mukaisesti, ettei lentoturvallisuudelle tai ilmaliikenteen sujuvuudelle aiheudu vaaraa taikka haittaa. Tämän selvittämiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto esittää, että tuulipuistoalueen osalta osayleiskaavasta kävisi ilmi alueen korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna. 1.3 Liikenteen turvallisuusnäkökulmasta myös mahdolliset vaikutukset muille liikennemuodoille tulee selvittää tuulivoimapuiston suunnitellun sijainnin osalta. Tällaisia hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessakin arvioitavia asioita ovat mm. turvallisuussyistä määritellyt etäisyydet esimerkiksi teihin tai rautateihin sekä mahdolliset vaikutukset liikennevalvontatutkiin. Yleisenä huomiona Liikenteen turvallisuusvirasto pitää myös tärkeänä, että tuulivoimarakentamisen vaikutukset liikenteen turvallisuudelle ja sujuvuudelle selvitetään suunnitteluvaiheessa ja otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksessa on huomioitu kyseisiä asioita. 1.1 Asia kirjattu muistiin 1.2 Asia kirjattu muistiin 1.3 Asia kirjattu muistiin 1.2 Osayleiskaavakarttaan voidaan kirjata yleisiin määräyksiin korkein mahdollinen estekorkeus merenpinnasta mitattuna.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 2 (7) 2 Pääesikunta, logistiikkaosasto 2.1 Kaavaluonnoksen mukaan tuulivoimaloiden (tv-1) alueelle voi rakentaa tuulivoimaloita joiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 210 metriä. Mutta koska koko osayleiskaava-aluetta koskee kaavamääräys, jonka mukaan ennen tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämistä on saatava hyväksyntä Puolustusvoimien Pääesikunnalta, niin Pääesikunnan logistiikkaosastolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 3 Museovirasto 2.1 Asia kirjattu muistiin 2.1 Ei muutosta. 3.1 Kaava-alueelta tunnettiin ennestään yksi kiviröykkiökohde (Kytökangas, muinaisjäännösrekisterin kohdetunnus , 2 röykkiötä noin 20 m etäisyydellä toisistaan). Tuulipuiston inventoinnissa tämän lähialueelta todettiin uusi, kolme röykkiötä käsittävä kohde (Kytökangas 2, rekisteritunnus ). Molemmat Kytökankaan muinaisjäännökset on osoitettu kaavaluonnoksessa aluemaisina. (sm/001 ja /002). Kohteet todetaan myös kaavaselostuksessa ja kumpikin kohteista sijoittuu etäämmälle (n. 200 m) voimalapaikoista, viimeksi löydetty melko lähelle nykyistä tielinjaa. Edellä todetun perusteella Museovirastolla ei ole huomautettavaa Kytölän tuulipuiston osayleiskaavaluonnoksesta. Arkeologiset selvitykset ovat luonnosvaiheessa riittävät. Mikäli kuitenkin rakentamisalueiden sijoitteluun tulee ehdotusvaiheessa merkittäviä muutoksia, tilanne selvitysten riittävyyden osalta voi muuttua. 3.1 Asia kirjattu muistiin 3.1 Ei muutosta

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 3 (7) 4 Fingrid Oyj 4.1 Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. 4.2 Hankevastaava ja Fingrid ovat keskustelleet alustaavsti tuulipuiston liittämisestä Fingridin 110 kv voimajohtoon Kalajoki Uusnivala. 4.1 Asia kirjattu muistiin. 4.2 Asia kirjattu muistiin. Ei muutosta.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 4 (7) 5 ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaa 5.1 Tuulivoimaloiden aluetta tv-1 koskevissa kaavamääräyksissä on tarkennettava tornirakenne lieriörakenteiseksi. Koko yleiskaava-aluetta koskeviin kaavamääräyksiin tulee lisätä tuulivoimapuiston enimmäisteho 30 MW. 5.2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueelle luo-1 tulee määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen maisematyöluvan tarve. 5.3 Sähkön siirtoa ja liitäntää varten vaadittavista luvista tulee olla selvitys kaavaselostuksessa. 5.4 Melualueella sijaitsevien rakennusten lupa- ja käyttötarkoitustiedot tulee tarkistaa. Tuulivoimapuiston eteläpuolella ja länsipuolella ylittyy muutaman asunnon ja loma-asunnon kohdalla myös varjostustusvaikutuksen enimmäisaikana yleisesti käytetty 8 tuntia vuodessa. 5.5 Maisema- ja näkemäalueselvityksiä tulee täydentää tuulipuistohankkeen pohjoispuolella 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevan valtakunnallisesti arvokkaan Jylkän talonpoikaistilan osalla. Tulee selvittää näkyvätkö tuulivoimalat pihapiiriin tai sen ulkopuolella olevien talousrakennusten alueelle ja toisaalta muodostuuko näkymiä, joissa pihapiiri ja tuulivoimalat voidaan nähdä samassa maisemassa. 5.6 Tuulivoimapuiston eteläosaan on osoitettu nykyinen tielinjaus ja sen yhteyteen ohjeellinen maakaapeli siten, että ne kulkevat kahden muinaismuistoalueeksi osoitetun hautaröykkiön ja hautapaikan välistä. Tulee tutkia, onko olemassa olevan tien laajentaminen ja käyttö tuulivoimaloiden rakennustarvikkeiden kuljettamiseen mahdollista aiheuttamatta vahinkoa muinaisjäännöksille. Muinaisjäännöksillä ja niiden ympäristöllä saattaa olla maisemallisia arvoja, jotka tulee myös selvittää. EL V-keskus kehottaa tutkimaan uuden tieyhteyden järjestämistä tuulivoimala-alueelle. 5.7 Selostuksessa mainitaan lepakkoselvitys ja liito-oravainventointi. Myös muiden luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien esiintymistä ja mahdollisia vaikutuksia tulee arvioida asiantuntija-arviona. 5.8 Osallisiin voisi lisätä jatkotyötä varten Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin, Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Digita Oy:n sekä Ilmatieteen laitoksen. 5.9 Vääräneva (luo-2) voidaan kaavaselostuksen mukaan määritellä metsälain 10 mukaiseksi kohteeksi (s. 14), mikä on jätetty mainitsematta luo-2 merkinnän selitteessä. Merkintä tulee korjata ja lisätä maisematyöluvan tarve Yhteisvaikutusten arviointia ei ole tehty. Kaavaselostuksessa on tarpeen tuoda esiin lähiseudulle sijoittuvat muut tuulivoimahankkeet ja maakuntakaavaehdotukseen (1.vaihekaava) osoitetut tuulivoimapuistot sekä arvioida yhteisvaikutuksia muun muassa melun, välkkeen, maiseman ja linnuston kannalta.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 5 (7) 5.1 Lausunnossa esiintuodut asiat ovat jo olleet kirjattuna kaavaluonnoksen määräyksissä ELY:n esityksen mukaiseksi. 5.2 Maisematyöluvan merkintää harkittiin ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Merkinnän ei nähty palvelevan yleiskaavan ohjaustarkoitusta, eikä sille nähty perusteltua tarvetta. Yleiskaavassa ei tulkintamme mukaan ole sellaisia kohteita, joiden suojelu edellyttäisi kyseistä määräystä, eikä ELYkeskus ole lausunnossaan tuonut esille mitään sellaista, mikä tukisi tarvetta kyseiselle määräystekstille. 5.3 Kaavaselostukseen päivitetään tiedot sähkösiirtoa koskien. 5.4 Asia kirjattu muistiin. Kyseiset tiedot tullaan kirjaamaan ja käsittelemään asianmukaisesti kaavan vaikutusten arvioinnissa. 5.5 Asia kirjattu muistiin. Vaikutuksia Jylkän talouspoikaistilan osalta täydennetään ennen kaavaehdotuksen laatimista. 5.6 Tulkinamme mukaan sm-alueen rajaus, arvot sekä määräysteksti on asianmukaisesti laadittu ja asettaa alueen käytölle selvät reunaehdot, jotka tulee toteuttaa maankäytön yhteydessä. Kyseisille alueille ei ole osoitettu maankäyttöä muuttavaa toimintaa, joten tarvetta kaavan tarkistamiselle ei ole. 5.7 Asia kirjattu muistiin. Luontoselvitys ja siihen liittyvät arvioinnit on tulkintamme mukaan asianmukaisesti laadittu ja tältä osin aineisto on myös täydentynyt kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. 5.8 Asia kirjattu muistiin ja tieto saatettu eteenpäin. 5.9 Vääräneva on metsälain tulkinnan mukaiseksi kohteeksi pinta-alaltaan suuri. Metsälain 10 :n kohteet ovat ympäristöstään selvästi erottuvia ja pienialaisia kohteita, joita tulee huomioida ja säästää metsätaloustoimissa. Vääränevan suoaluetta on yritetty ojittaa ja laiteita onkin saatu melko laajalti kuivumaan. Suoaltaan pohjoisosa on raivattu aikoinaan pelloksi, joka nurmiviljelyssä. Jäljelle jäänyt Vääränevan luonnontilaisen kaltainen nevaräme on luontoselvityksen perusteella tulkittu maankäytön suunnittelussa huomionarvoiseksi kohteeksi, koska sillä on merkitystä riistan elinympäristöinä sekä myös lähialueen virkistyskäytön kannalta. Luo-1 määrittelee lakien mukaisesti (MetsäL. 10 ja VesiL. 2 luku 11, LSL 29 ) merkittävät ja yleensä melko pienialaiset kohteet, joiden sijainti usein vaikuttaa hankesuunnitteluun. Luo-2 merkinnöillä on haluttu tuoda esille muut arvokkaat kohteet, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta alueella ja joiden osalta tulkinta voi olla väljempi. Tähän luokkaan voivat sisältyä juuri metsälain määrittelemät muut arvokkaat (ei 10 :n kohteet) ympäristöt ja riistalajiston kannalta merkittävät kulkuyhteydet tai laajemmat elinympäristöt, myös mm. metsonsoidinpaikka rajattuna laajemmin, mikäli se sisältää ojittamattomia rämeitä ja kallioalueita, joiden puuston iän ja rakenteen arvot eivät yllä metsälain tulkinnan mukaisiin kohteisiin. Muutoin metsonsoidinpaikat, jotka on luokittelumme (FCG:n oma luokitus) mukaan luokkaa 2 tai alempia ja jotka on rajattu laajemmin, voivat olla luontoselvityksen tuloksena informatiivisia karttamerkintöjä, mutta ei välttämättä kaavassa huomioitavia kohteita. Mikäli metson soidinpaikka on todettu usean kukon soitimeksi, haastattelujen

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 6 (7) perusteella kohde on pitkäaikainen soidinpaikka ja alue sisältää edustavaa kallioaluetta (MetsäL. 10 ) sekä ojittamatonta rämettä, on se syytä huomioida siten myös kaavassa. Maisematyöluvan osalta KTS Osana tätä ja muita nyt käynnissä olevia TM Voiman hankkeita (5 kpl) tullaan laatimaan yhteisvaikutusten arviointi siinä mittakaavassa, kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista MRL:n yleiskaavalta vaadittavien selvitysten suhteen. Ei muutosta.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Lausuntojen vastineet 7 (7) 6 Pohjois-Pohjanmaan museo 6.1 Pohjois-Pohjanmaan museon kanta on, että Alavieskan Kytökylän alueen tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden näkyvyys Jylkän talonpoikaistilan pihapiiriin tulee voimaloiden sijoittelun avulla saada mahdollisimman vähäiseksi, mieluiten voimaloita ei saisi pihapiiriin näkyä ollenkaan. Jylkän pihapiirin valtakunnallisesti merkittävät arvot perustuvat hienojen rakennuksien lisäksi arvokkaaseen peltomaisemaan. Maiseman arvoja on jo heikennetty isolla sähköasemalla ja sähköjohtolinjoilla, joten uusia heikentäviä tekijöitä maisema ei enää kestä. 6.1 Asia kirjattu muistiin. Jylkän talonpoikaistilan pihapiirin maisemavaikutuksia tullaan selvittämään tarkemmin kaavan ehdotusvaiheessa. Ei muutosta.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS / 1 Lauri Solin Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KANNUKSEN MUTKALAMMIN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Lauri Solin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS

TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS TUULIVOIMAVAIHEMAAKUNTAKAAVALUONNOS Utkast till etapplandskapsplan för vindkraft SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN LAADITTU VASTINE Bemötanden för de erhållna utlåtandena och åsikterna PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA. muutos ja laajennus. Luonnosvaiheen vastineet

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA. muutos ja laajennus. Luonnosvaiheen vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa muutos ja laajennus osayleiskaavan Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet I (I)

Lisätiedot

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY KAAVASELOSTUS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus / ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25370 Kaavaselostus / ehdotus I (IV) Salomaa Kristina Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi

Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi TM VOIMA OY Tuulivoimapuistojen yhteisvaikutusten arviointi Pajukosken, Kytölän, Saarenkylä-Vieskanjärven, Tuomiperän sekä Kukonahon tuulivoimapuistot FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot