SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN KAUPUNKI. osayleiskaava. Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet"

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen osayleiskaava tuulivoimapuiston FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711

2

3 mielipiteiden vastineet 1 Solin Lauri Sisällysluettelo 1 Matti Hast Konttimäen kyläyhdistys ry Vapo Oy Tuulivoimaloiden läheisyydessä olevat asukkaat (Konttimäki-Nikaranperä), useita allekirjoittajia (17 kpl)

4

5 1 (23) Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Matti Hast Mielipiteen pääkohta: 1.1 Tuulivoimapuiston käytettävät voimalat aiheuttavat maisema-, melu ja välkehaitan alueen lähialueilla asuville. Meluhaitta korostuu muualla kuin Myllymäentien läheisyydessä. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden melu ja varjostusvaikutuksia on tutkittu kattavasti kaavaselostuksen kappaleissa Tuulivoimapuiston meluvaikutukset sekä Tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset. Laaditun melumallinnuksen mukaan Soidinmäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan Soidinmäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille lomarakennuspaikoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db). Melumallinnuksen laskennalliset tulokset ovat kaavaselostuksen liitteenä. Melumallinnuksen laadintatavasta on määritetty Ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Myös matalataajuinen sisämelu on selvitetty raportissa ja tulokset on esitetty lähimmille asuinrakennuksille. Kyseisten laskelmien tulokset osoittavat, että asumisterveysohjeen mukaiset rajat eivät ylity. Varjostusmallinnuksen mukaan puusto huomioiden, tuulivoimapuisto ei aiheuta merkittäviä varjostusvaikutuksia lähialueen vakituiselle asutukselle tai lomaasutukselle. Yhdessä kohteessa varjostusvaikutus ylittää yleisesti käytetyn tavoitteen: 8h/vuosi. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta.

6 2 (23) 1.2 Tuulivoimalat tuovat haittoja eläimistölle, virkistyskäyttäjille ja erämaan rauhaa etsiville matkailijoille. Näkemys kirjattu muistiin. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen jokamiehen oikeudella tapahtuvia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Toisaalta nämä alueet taas parantavat alueen saavutettavuutta ja esimerkiksi maanomistajien toimesta tapahtuvaa metsänhoitoa. Näin ollen vaikutukset voidaan lukea myös positiivisiksi. Suhteessa hankealueen pinta-alaan maa-alueet, joissa alueelle kohdistuu maanpinnan käytön muutosta on häviävän pieni. Alueen maiseman voimakkaat muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa ihmisten kokemuksiin ja jokamiehen oikeudella tapahtuvaan virkistyskäyttöön eri tavoin. Tuulivoimaloiden virkistyskäyttöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat pääosin koettuja, mikäli tuulivoimaloiden näkyminen, ääniroottorin liike ja varjostus koetaan virkistyskäyttöä häiritsevänä. Vaikutuksia eläimistöön on tutkittu kattavasti kaavaselostuksessa kappaleessa 10.8 Vaikutukset luontoon. 1.3 Erityisen haitallisia vaikutuksia on kolmella Syväojan rinteen tuntumaan kaavoitettavilla voimaloilla. Megatuuli Oy on jo kertaalleen luopunut niiden rakentamisesta suunnittelutarveratkaisun 2014 yhteydessä. Mielipiteessä esiintuotu suunnittelutarveratkaisu ja nyt käynnissä oleva yleiskaavaprosessi ovat kaksi eri menettelyä, eikä niitä tule sekoittaa toisiinsa. Yleiskaava ei ota kantaa suunnittelutarveratkaisuun. Yleiskaavalla ohjataan tuulivoimarakentamista sen perusteella mihin kohtaan voimalat on yleiskaavakartassa sijoitettu. Nyt luonnoksena olleessa kaavakartassa olevien voimaloiden ei voida katsoa sijoittuvan sillä tavalla, että niiden vaikutusten voitaisiin katsoa olevan kohtuuttomia alueen maanomistajia tai asukkaita kohtaan. 1.4 Rakentaminen merkitsee maisemallista haittaa perinteisille maa- ja metsätalousmaisemille. Pahimman tuhon aiheuttaisi rakennettavien voimaloiden korkeus (yli 200 m). Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä, jota myös Kulhavuori-Syvärotko ovat, voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa.

7 3 (23) Kaavan vaikutuksia arvioitaessa on käytetty hyväksi mm. näkymäalueanalyysiä, joka kaavan liiteaineistossa. Kyseisestä kartasta on nähtävissä se miten kauas ja montako voimalaa mihinkin pisteeseen näkyy. Kyseistä mallinnusta tehtäessä on huomioitu ympäristön ja maankäytön iso kuva. Pienialaiset puustot (kuten kapea rantapuusto tai pihapuusto) jäävät mallinnuksessa huomioimatta samoin kuin rakennettujen ympäristöjen muodostama estevaikutus. Suunnitellut voimalat eivät näy kaikilta asutuilta alueilta. Niiltä alueilta, joille voimalat tai osa voimaloista näkyy, ei voida sanoa, että kokonaismaisema muuttuisi siten, että vaikutukset olisivat kohtuuttomia. Yleiskaavan maisemavaikutuksia tullaan täydentämään ehdotusvaiheessa. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheen edellyttämällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. 1.5 Kulhanvuori-Syväojanrotko erämaamaisema häviäisi lopullisesti. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. 1.6 Alue on Saarijärven läpi muuttavien (läntinen reitti) lintujen eräs tärkeimmistä reiteistä. Haitallisimmat vaikutukset voimaloilla olisi kurjille, joutsenille ja hanhille. Voimalat on sijoitettu juuri em. lintujen muuttoreitille Muittari-Mahlu- Multia-Keuruu jne. Soidinmäen tuulivoimapuiston alueelta toteutettiin kattavat lintujen muuttoselvitykset sekä keväällä että syksyllä Keväthavainnointia oli kahdessa pisteessä yhteensä 132 tuntia. Seurannan aikana havaittiin yhteensä 448 laulujoutsenta, 284 metsähanhea ja 530 kurkea. Laulujoutsenista 25 prosenttia, metsähanhista 51 % ja kurjista 10 % lensi roottorien lapakorkeudella. Kokonaisuutena ns. riskilentojen määrä oli varsin pieni. Syysseurannassa havainnointia tehtiin vastaavasti 144 tuntia, jolloin laulujoutsenia merkittiin 74 yksilöä, metsähanhia yks., valkoposkihanhia yks. ja kurkia yksilöä. Laulujoutsenten muutto ajoittuu yleensä varsin

8 4 (23) myöhään loppusyksylle ja alkutalvelle, jolloin seurantaa ei ollut. Lukemat ovat sen vuoksi pieniä, mutta Keski-Suomessa ei ole selkeitä laulujoutsenten muuttoreittejä, vaan ne liikehtivät enemmän viuhkamaisesti hajallaan. Metsähanhien yksilömäärä oli suuri, mutta se johtui osittain poikkeuksellisen voimakkaasta muuttopäivästä, jollaisia koetaan Keski-Suomessa erittäin harvoin. Valkoposkihanhien muuttomäärä on niin ikään erittäin harvinainen Saarijärven seudulla. Kurkien syysmäärät ovat sen sijaan säännöllisesti hyvin suuria, mutta muuttoreitit vaihtelevat täysin tuuliolosuhteiden mukaan, mikä on todettu Karstulan ja Saarijärven alueella lukuisina syksyinä. Esimerkiksi itäiset tuulet painavat muuttoparvia länteen ja päinvastoin. Muuttoparvia voidaan näin ollen havaita käytännössä lähes koko Saarijärven kunnan leveydeltä, eikä Soidinmäen alueen voida arvioida olevan erityinen kurkien muuttosuppilo.

9 5 (23) 1.7 Pesivien lintujen lajisto ja määrät on arvioitu alakanttiin erityisesti metsäkanalinnut, kurjet ja harvinaisuudet. Soidinmäen tuulivoimapuiston hankealueella tehtiin hyvin kattavat maastoinventoinnit pesimälinnuston osalta pesimäkaudella Maastotöihin käytettiin aikaa yhteensä 20 päivää ja kaksi yötä. Lisäksi kevätmuutonseurannan ohessa kertyi aineistoa. Lintujen parimäärät on arvioitu näiden maastotöiden aikana kerättyjen reviirihavaintojen perusteella. Tulkintaohjeet ja maastotyömenetelmät on esitetty raporteissa. Pesimälajisto ja parimäärät on näin ollen esitetty niin tarkasti kuin se on mahdollista. Vuonna 2013 luontoselvitysalueella ei pesinyt yhtään kurkiparia. Alueella on saattanut toisinaan pesiä kurkia, mutta perusteellisten luontoselvitysten perusteella alueella ei esiintynyt kurkia kesällä Kaikkien pesimälintujen parimäärät on tulkittu valtakunnallisten maastotyömenetelmäohjeiden mukaisesti. Näitä ohjeita tulee käyttää asianmukaisissa selvityksissä, sillä satunnainen havainnointi tuottaa epäluotettavaa tietoja, jonka perusteella tehdään usein virheellisiä päätelmiä 1.8 Linnustosta on unohdettu Syväojan rinteen etelälaidassa aiemmin pesinen maakotkan reviiri. Maakotka on esiintynyt jälleen Kulhan alueen lisäksi Mahlulla kesän 2014 aikana. Osana tuulivoimayleiskaavan laatimista alueelle on tehty maakotkaseuranta keväällä 2014 toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana. Kyseinen raportti ei ole julkista aineistoa vaan ainoastaan viranomaiskäyttöön. Kyseisen selvityksen johtopäätökseksi on kirjattu, että Soidinmäen tuulivoimapuistoa ei voida pitää uhkatekijänä pesiville kotkille eikä sen myötä voida olettaa syntyvän populaatiotason riskejä. Yleiskaavan laadintaprosessia ohjaavat sektoriviranomaistahot eivät ole kiinnittäneet lausunnoissaan huomiota maakotkiin tai työn aikana laadittuun selvitykseen, joten tältä osalta voimme olettaa selvitysten riittävyyden ja tarkkuustason olevan riittäviä.

10 6 (23) 1.10 Pienistä linnuista on unohtunut esimerkiksi harmaapäätikan lisääntyminen ko. alueella. Pesimälinnustoselvityksen aikana luontoselvitysalueella ei tehty yhtään havaintoa harmaapäätikasta, eikä muitakaan lajeja ole unohtunut. Pesimälinnustoraportissa esitetään 62 lajin pesivän alueella. Mukaan on otettu ainoastaan reviirihavaintojen perusteella pesiviksi tulkitut lajit, eikä esimerkiksi harmaapäätikka lukeudu tällaisiin lajeihin. Harmaapäätikka on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti Keski-Suomen alueella. Laji ei ole altis tuulivoiman vaikutuksille Alueella ja sen läheisyydessä asustelee myös arvokkaat sinisuohaukka, kanahaukka, tuulihaukka, pyrstötiainen, töyhtötiainen ja kesän 2014 uutuutena käenpiika. Maastoinventointien aikana ei luontoselvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä tehty yhtään pesimäaikaista havaintoa sinisuohaukasta tai kanahaukasta. Nämä lajit saattavat silti esiintyä lähiseudulla, mutta havaintoaineiston perusteella tuulivoimapuisto ei ole säännöllisen elinpiirin alueella. Töyhtötiainen on esitetty pesimälinnustoraportissa pesivän harvalukuisena alueella Alueella pesivät ja liikkuvat karhu, ilves, valkohäntäpeura ja majava tarvitsevat myös erämaata, jotta ne eivät häviä tai tarvitse hakeutua lähelle asutusta. Alueella ei tehty varsinaisia nisäkässelvityksiä, mutta muistutuksessa mainittuja lajeja ei havaittu maastotöiden aikana. Esimerkiksi karhun ja ilveksen elinpiirit ovat yleensä suuria, minkä vuoksi yksittäisen tuulivoimapuiston ei voida arvioida aiheuttavan suurta merkitystä populaatiotasolla Alueella toimivien matkailuyritysten ja kesäasuntojen luonto muuttuisi tuulivoimapuistoksi ja niiden virkistys- ja taloudellinen arvo romahtaisi. Näkemys kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan yleiskaava ei aiheuta kohtuutonta haittaa kiinteistölle. Koska palautteessa esiteltyä väitettä ei ole perusteltu tarkemmin, on mahdotonta analysoida väitettä tarkemmin. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja mai-

11 7 (23) semaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen. Henningsson ym. (2012) tarkastelevat tutkimuksessaan myös amerikkalaista tutkimusta vuodelta 2009, jossa tutkijat keskusteluissa kiinteistönvälittäjien kanssa olivat tulleet tulokseen, että tuulivoiman läheinen sijainti laskee kiinteistön arvoa %. Etäisyydet tuulivoimaloista, joilla kiinteistöjen arvon vaihteluita tutkittiin, olivat 180 metriä, 300 metriä ja 800 metriä. Tutkimuksen mukaan kiinteistön arvon laskuun vaikuttavat tekijät olivat koettu melu, varjostusvaikutukset ja voimaloiden kielteinen vaikutus maisemaan ja näkymään. Henningsson ym. (2012) kritisoivat tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, joissa verrattiin 12 kiinteistökauppaa tuulivoimaloiden läheisyydessä 98 kiinteistökauppaan vertailukelpoisiksi pidetyillä alueilla joilla tuulivoimaloita ei ollut näkyvissä. Tutkijat korostavat, että tämän tutkimuksen tuloksissa on syytä huomioida, että Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa voimassa olevat ohje- ja rajaarvot ovat eriävät esim. melun ja varjostuksen osalta.

12 8 (23) 1.14 Voimaloiden havainnekuvissa on harhautettu maanomistajia, lupaviranomaisia ja alueen asukkaita. Suunnitellut voimalat (200 m) näkyvät kaikilta asutuilta alueilta. Perinnemaisemat muuttuisivat teollisuusmaisemiksi. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Havainnekuvat pyritään laatimaan alueilta, joista nähdään, että maisemavaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan kuvamateriaalia. Useimmiten havainnekuvia laaditaan laajahkoilta avoalueilta, joilla liikkuu paljon ihmisiä sekä asutuksen ja arvoalueiden läheisyydestä, mikäli näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita kyseisille alueille näkyisi. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Kaavan vaikutuksia arvioitaessa on käytetty hyväksi mm. näkymäalueanalyysiä, joka kaavan liiteaineistossa. Kyseisestä kartasta on nähtävissä se miten kauas ja montako voimalaa mihinkin pisteeseen näkyy. Kyseistä mallinnusta tehtäessä on huomioitu ympäristön ja maankäytön iso kuva. Pienialaiset puustot (kuten kapea rantapuusto tai pihapuusto) jäävät mallinnuksessa huomioimatta samoin kuin rakennettujen ympäristöjen muodostama estevaikutus. Suunnitellut voimalat eivät näy kaikilta asutuilta alueilta. Niiltä alueilta, joille voimalat tai osa voimaloista näkyy, ei voida sanoa, että kokonaismaisema muuttuisi siten, että vaikutukset olisivat kohtuuttomia. Yleiskaavan maisemavaikutuksia tullaan täydentämään ehdotusvaiheessa. Alle on kirjattu hanketoimijan oma raportti havainnekuvien laatimisesta. Havainnekuvat on laatinut Etha Oy: Kuvasovitteiden katselupisteet valittiin siten, että ne olisivat mahdollisimman edustavia. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia katselupisteitä, joista mahdollisimman monet ihmiset saattaisivat voimalat nähdä; asutustihentymät, valtatiestö, peltoaukeiden ja vesistöjen takaiset alueet joilla puusto ei peitä näkyvyyttä. Kuvat on otettu Canon EOS 1100D kameralla ja EFS mm objektiivilla. Kameran polttoväli on 1,6 * objektiivin polttoväli. Kuvaustilanteessa objektiivin polttoväliksi on valittu 30 mm. Tästä voidaan laskea, että kuvan polttoväliksi muodostuu 1,6*30 = 48 mm. Ihmissilmää vastaavan kuvan polttoväli on 50 mm. Käytetty polttoväli vastaa siis hyvin sitä miten ihmissilmä maiseman hahmottaa. Jotta kuvasovitteet antaisivat mahdollisimman realistisen vaikutelman, tulisi niitä katsoa etäisyydeltä, joka on kaksinkertainen kuvasovitteen korkeuteen

13 9 (23) verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuvasovite on tulostettu A4-kokoiselle paperille, tulisi kuvaa katsoa hyvin läheltä. Vaihtoehtoisesti sovitetta voi suurentaa (zoomata) tarkastelun helpottamiseksi. Kuvasovite toimii paremmin kun se on tulostettu selvästi suurempana, jolloin katseluetäisyyskin on normaali. Lisäksi tulostetta voi hieman taittaa kaarelle, jolloin kuvaan tulee hieman enemmän syvyysvaikutelmaa. Yleensä kuvissa on esitetty noin 150 asteen näkymä, joka vastaa ihmisen näkökenttää.

14 10 (23) 2 Konttimäen kyläyhdistys ry. Mielipiteen pääkohta: 2.1 Kulhanvuorta ei ole huomioitu tarpeeksi arvokkaana maakunnallisena luonnonsuojelualueena tuulipuistoa suunniteltaessa. Ympäristövaikutuksia, esim. majavien ja maakotkien pesintäalueena ei ole huomioitu. Majavien pesintäalueet ovat jääneet suunnitelmassa kokonaan tutkimatta. Osana tuulivoimayleiskaavan laatimista alueelle on tehty maakotkaseuranta keväällä 2014 toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana. Kyseinen raportti ei ole julkista aineistoa vaan ainoastaan viranomaiskäyttöön. Kyseisen selvityksen johtopäätökseksi on kirjattu, että Soidinmäen tuulivoimapuistoa ei voida pitää uhkatekijänä pesiville kotkille eikä sen myötä voida olettaa syntyvän populaatiotason riskejä. Yleiskaavan laadintaprosessia ohjaavat sektoriviranomaistahot eivät ole kiinnittäneet lausunnoissaan huomiota maakotkiin tai työn aikana laadittuun selvitykseen, joten tältä osalta voimme olettaa selvitysten riittävyyden ja tarkkuustason olevan riittäviä. Tuulivoiman rakentaminen ei vaikuta majavan elinympäristöihin eikä lajin mahdollisuuksiin esiintyä edelleen alueella. 2.3 Kulhan luonnonsuojelualue on hyvin suosittu retkeilykohde Metsähallituksen mailla. Alue on maisemallisesti ja historiallisesti erittäin arvokas. Kolme tuulimyllyä tulee liian lähelle luonnonsuojelualuetta, joten ne on ehdottomasti jätettävä pois suunnitelmasta. (Suojavyöhyke 2-3 km ei toteudu). Osana tuulivoimayleiskaava hanketta on laadittu niin sanottu Natura tarveharkinta-arviointi. Arvioinnissa on tutkittu hankkeen suhdetta Natura-alueisiin mukaan lukien Kulhavuoren alue. Tässä selvityksessä on tutkittu erityisesti vaikutuksia Natura-alueiden luontoarvoihin. Kyseisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että: Tuulipuistohankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tarkastellun Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille tai luontodirektiivin liitteen II-lajistolle, jolloin niiden levinneisyyden ja edustavuuden alueella ei arvioida muuttuvan lainkaan. Näin ollen luonnonsuojelun näkökulmasta ei ole tarpeen arvioida esitettyä suunnitteluratkaisua uudelleen. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen jokamiehen oikeudella tapahtuvia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Kyseinen alue ei ole todettu missään virallisessa maankäyttösuunnitelmassa virkistysalueeksi, joten sitä käsitellään suunnittelun yhteydessä maa- ja metsätalousalueen mukaisesti.

15 11 (23) Palautteessa esiintuotua 2-3 kilometrin suojavyöhyke tarvetta Kulhan luonnonsuojelualueeseen ei ole perusteltu millään tavalla. Emme osaa tulkita mihin tarpeeseen se perustuu. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 on määritelty ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Kyseisen ohjeen mukaan luonnonsuojelualueille on ohjeistettu melutasoksi päiväaikaan 40 db ja yöaikaan 35 db. Tästä tosin poikkeuksena alueet joilla yöarvoa ei sovelleta, jos aluetta ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Näistä kumpikaan arvo ei ylity melumallinnuksen mukaan. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä. 2.6 Tuulivoimaloista tulee olemaan esteettistä haittaa, myös välkevaikutus huolestuttaa. Välkevaikutuksen lisäksi haittana on myös lentoliikennettä varten oleva pyörivä, voimakas valo. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Kaavan vaikutuksia arvioitaessa on käytetty hyväksi mm. näkymäalueanalyysiä, joka kaavan liiteaineistossa. Kyseisestä kartasta on nähtävissä se miten kauas ja montako voimalaa mihinkin pisteeseen näkyy. Kyseistä mallinnusta tehtäessä on huomioitu ympäristön ja maankäytön iso kuva. Pienialaiset puustot (kuten kapea rantapuusto tai pihapuusto) jäävät mallinnuksessa huomioimatta samoin kuin rakennettujen ympäristöjen muodostama estevaikutus. Suunnitellut voimalat eivät näy kaikilta asutuilta alueilta. Niiltä alueilta, joille voimalat tai osa voimaloista näkyy, ei voida sanoa, että kokonaismaisema muuttuisi siten, että vaikutukset olisivat kohtuuttomia. Yleiskaavan maisemavaikutuksia tullaan täydentämään ehdotusvaiheessa. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuulivoimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko asiakokonaisuutta. Näkymäalueanalyysin mukaan olemassa oleville rakennuspaikoille noin kymmenen kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta ei sijoitu vähäistä enempää sellaisia rakennuspaikkoja, joille näkyisi kovinkaan montaa voimalaa. Trafi on myöntänyt hanketoimijalle lentoesteluvat osalle voimaloista. Luvan ehdoissa on määritetty eri vaihtoehdot mahdollisille lentoestevalotyypeille välkkyvästä valkoisesta valosta, kiinteään punaiseen valoon.

16 12 (23) 2.7 Kangasharjun laelta näkyvää maisemaa pilaavat tuulimyllyt, mitä ei ole lainkaan huomioitu selvityksissä. Näkemäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Kangasharjun alueelle. Kangasharjulta etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on noin 4-5 km mittauspaikasta riippuen. Kangasharjun sijainti on osoitettu alla olevassa otteessa näkemäanalyysistä, sinisellä nuolella. 2.8 Meluhaitta on pahin haitta, joka tulee vaikuttamaan sekä ihmisiin että eläimiin. Tiedustellaan onko huomioitu eläinten kuulon olevan moninkertaisesti tarkempia kuin ihmisen: miten ulkona pidettävä lemmikkikoira tai aitauksessa oleva karja voi suojautua bassomaiselta matalataajuusääneltä? Useat eläinlajit kuulevat huomattavasti korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Ilmakehän absorptio kasvaa voimakkaasti taajuuden kasvaessa. Tämän johdosta nämä ultraäänet vaimenevat vielä ihmisen kuulemia korkeimpia ääniä nopeammin etäisyyden kasvaessa. Ultraäänien vaikutus rajoittuu siten hyvin pienelle alueelle voimala-alueen sisällä. 2.9 Tiedustellaan onko melumallinnukset tehty 3 megan mukaan vai pienempien voimaloiden mukaan, koska tuulimyllyt on sijoitettu niin lähelle asutusta. Melumallinnuksen parametrit ja mallinnettu voimalatyyppi on raportoitu kaavaselostuksen kohdassa Melumallinnus on laadittu ympäristöhallinnon antamien ohjeiden mukaisesti YM 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Mallinnettu voimala on Nordex N131_3000, jonka nimellisteho on 3 MW.

17 13 (23) 2.10 Halutaan poistettavaksi erityisesti lähelle Kulhaa ja asutusta tulevia tuulimyllyjä suunnitelmista, koska niiden haittavaikutus on suurin Konttimäen kylän kannalta. Tuulimyllyt pitäisi sijoittaa vähintään 2-3 kilometrin päähän asutuksesta ja luonnonsuojelualueesta. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Huomionarvoinen seikka tässä on se, että välkehtimisestä annettu raja noin 8 h/a ei ole virallinen säädös vaan käytäntö, jota Suomessa soveltaen ja tapauskohtaisesti käytetään arvioinnin yhteydessä. Luonnonsuojelualueen osalta katso palautteen kohta 2.3. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä Asuntojen arvo tulee laskemaan tuulivoimapuistojen läheisyydessä. Mahdollinen asunnon myynti hankaloituu, sillä kuka haluaa ostaa kodin tuulivoimala kylkiäisenä. Näkemys kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan yleiskaava ei aiheuta kohtuutonta haittaa kiinteistölle. Koska palautteessa esiteltyä väitettä ei ole perusteltu tarkemmin, on mahdotonta analysoida väitettä tarkemmin. Yleisesti ottaen tuulivoimaloiden suhdetta kiinteistön arvoon on käsitelty ruotsalaisessa tutkimuksessa Vindkraftens påverkan på människors intressen (ISBN , ISSN Alla oleva on yhteenveto kyseisen tutkimuksen sivuilta : Huoli oman kiinteistön arvon laskusta tuulivoimapuiston läheisyyden johdosta on noussut esille useissa keskusteluissa alueen asukkaiden kanssa. Henningsson (2012) on vertaillut viisi vuosina tehtyä tutkimusta tuulivoiman vaikutuksesta kiinteistön arvoon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa aineistona käytettiin 4352 taloa joista tiedettiin kiinteistön arvo, sijainti ja maisemaominaisuudet. Tutkimuksen tulokset vahvistivat maiseman vaikutusta kiinteistön arvoon, mutta nostivat esille että maisema ja näkyvät yksityiskohdat etäämmällä kuin metriä kiinteistöstä vaikuttivat sen hintaan merkityksettömästi. Tutkimuksen mukaan metsällä ja peltomaisemalla oli positiivinen vaikutus kiinteistöarvoon, kun taas lähellä sijaitsevat tiet vaikuttivat kielteisesti kiinteistön arvoon. (Henningson ym. 2012) Henningsonin ym. (2012) mukaan on olemassa vain vähän selvityksiä joissa on tutkittu kiinteistöjen arvoa ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston perustamista alueella. Ruotsissa on vuonna 2010 tehty tutkimus, jossa analysoitiin pientalomyyntiä viiden kilometrin sisällä yhteensä 120 voimalasta. Nämä verrattiin referenssikohteisiin vastaavissa kunnissa, tarkoituksena selvittää vaikuttaako tuulivoimaloiden läheinen sijainti kiinteistöjen arvoon negatiivisesti. Tutkimus toteutettiin aikana, jolloin pientalokiinteistöjen arvonnousu oli vahvaa.

18 14 (23) Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien kiinteistöjen arvonnousu oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailualueen kiinteistöillä. Niillä kiinteistöillä, jotka sijaitsivat 1-3 km rakennetuista tuulivoimaloista, voitiin tutkimuksessa todeta noin 2-4 % kiinteistön arvon lasku. Tutkimusta tarkennettiin vielä tutkimalla kiinteistöjen myyntihintoja kolmelta vuodelta ennen kuin tuulivoimalat rakennettiin. Tämä osoitti, että tällä alueella (1-3 km tuulivoimalasta) sijaitsevien kiinteistöjen arvo oli matalampi kuin ympäröivällä alueella myös ennen tuulivoimaloiden rakentamista. Niiden kiinteistöjen osalta, joiden arvo todettiin laskeneen, ei voitu tarkemmassa tarkastelussa todeta, että arvon lasku olisi johtunut tuulivoimaloiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta. Tutkimuksessa ei voitu näyttää, että tuulivoiman läheisellä sijainnilla olisi vahvaa suhdetta kiinteistön hinnan kehitykseen Viimeisimpien kokemusten mukaan on Tuulipuistojen lähistöllä ilmennyt digitv - lähetyksissä ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa ongelmia, joita ei ole vielä pystytty ratkaisemaan. Tietoliikenneyhteydet ovat jo muutenkin alaarvoisia kylällä. Palautteessa mainittu viimeaikaista kokemusta ei ole määritelty tarkemmin, joten kyseisen viitauksen analysointi on mahdotonta. Kaavahankkeen yhteydessä pyydetään lausuntoa myös Digita Oyj:ltä, joka hallinnoi lähetysmastoja ja antaa oman arvioinsa tuulivoimaloiden vaikutuksesta lähetyssignaaleihin. Tiedossamme on tapauksia, joissa tuulivoimaloilla on todettu olevan vaikutusta singnaalin heikkenemiseen, mutta nämä asiat on voitu korjata vahvistimien tai uudelleen suuntauksen kautta. On riski, että tv-signaali heikkenee katvealueilla niin paljon, että se näkyy tvkuvan laadussa. On kuitenkin järkevintä, että tv-kuvan korjaustoimet tehdään vasta sen jälkeen, kun voimalat on rakennettu ja on saatu kokemuksia siitä, missä kohteissa tv-kuvan laatu on heikentynyt. Vasta tämän jälkeen kannattaa toteuttaa korjaavat toimenpiteet, joilla tv-kuva saadaan laadukkaaksi. Vastuu riittävän laadukkaasta tv-signaalista on Digitalla, vaikka signaalin heikkeneminen olisi tuulivoimalan aiheuttama. Tuulivoimatoimija ja Digita sopivat keskenään, miten tv-signaalin vahvistamisen aiheuttamat kulut jaetaan Digitan ja tuulivoimatoimijan kesken 2.14 Kaikki edellä mainittu eriarvoistaa ja vaikeuttaa asumista maaseudulla. Näkemys kirjattu muistiin. Tulkintamme mukaan kaavahanke ei eriarvoista tai vaikeuta maaseudulla asumista.

19 15 (23) 2.15 Paikallisella taloudellisella vaikutuksella on merkitystä vain muutamalle maanomistajalle, koska kylää työllistävää vaikutusta ei suunnitelmissa ole. Tiedustellaan miten kylä tai kyläyhdistys hyötyisi tuulipuistosta pitkällä tähtäimellä, koska sitä ei selvityksistä näe. Näkemys kirjattu muistiin. Yleiskaava ei ota kantaa tuulivoimapuiston rakentamiseen. Tuulivoimapuiston rakentamisen yhteydessä tarvitaan paljon maanrakennusta mm. teiden vahvistamisen sekä jalustan ja nostoalueen rakentamista varten. Fyysisen työn lisäksi alueelle tarvitaan myös paljon materiaalia (maa- ja kiviaines). Maa- aineksen ja metsäkäsittelyn osalta työvoiman liikuttelu ja materiaalin kuljetus on kallista eikä ole tarkoituksenmukaista tuoda sitä kaukaa. Näin ollen työvoimaa tarvitaan lähialueilta. Kylä, kyläyhdistys ja Saarijärven kaupunki hyötyy kiinteistöverojen kautta hankkeesta ja ne maanomistajat, jotka saavat vuokratuloja hankkeesta saavat luonnollisesti tuloja, joista ainakin osa käytetään paikallisiin palveluihin.

20 16 (23) 3 Vapo Oy Mielipiteen pääkohta: 3.1 Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt tuulivoimala-alueet eivät sijoitu Vapo Oy:n Pajumäensuon (Suurisuo) turvetuotantoalueen välittömään läheisyyteen, jolloin tuulivoimaloiden käyttöaikaisilla vaikutuksilla ei nähdä olevan suoraa vaikutusta yhtiön liiketoiminnalle. Asia kirjattu muistiin. 3.2 Vapo Oy kuitenkin muistuttaa, että tuulivoimaloiden rakentamisaikainen liikennöinti ei saa muodostaa estettä Pajumäensuolta toteutettaville turvetoimituksille tai turvetuotannolle. Tuulivoimaloiden, teiden ja kaapeloinnin rakennustoimenpiteiden kannalta tulee myös huomioida Pajumäensuon turvetuotannon ympäristöluvan (LSSAVI:n paatos nro 159/2011/1) mukaiset vesienjohtoreitit. Asia kirjattu muistiin. 3.3 Tuulivoimaloiden rakennusaikaisen liikennöinnin ja maanrakennustoimenpiteiden osalta on tuulivoimatoimijan oltava hyvissä ajoin yhteydessä Vapo Oy:n Pajumäensuon tuotantovastaavaan. Yhteistyössä tehdyllä suunnittelulla voidaan välttää alueen eri toimijoiden ja maanomistajien välisiä ristiriitoja. Asia kirjattu muistiin.

21 17 (23) 4 Konttimäki-Nikaranperä, asukkaiden mielipide useita allekirjoittajia (17 kpl). Mielipiteen pääkohta: 4.1 Me vastustamme kotiemme viereen tulevan Soidinmäen tuulipuiston rakentamista. Näkemys kirjattu muistiin. 4.2 Meluhaitta-alueella sijaitsee monia maatiloja/omakotitaloja. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden melu ja varjostusvaikutuksia on tutkittu kattavasti kaavaselostuksen kappaleissa Tuulivoimapuiston meluvaikutukset sekä Tuulivoimapuiston varjostusvaikutukset. Laaditun melumallinnuksen mukaan Soidinmäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille asuinrakennuksille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 55 db, yö 50 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db). Laaditun melumallinnuksen mukaan Soidinmäen tuulivoimapuiston meluvaikutukset lähimmille lomarakennuspaikoille eivät ylitä valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkomelutason ohjearvoja (päivä 45 db, yö 40 db) tai ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoja (päivä 40 db, yö 35 db). Melumallinnuksen laskennalliset tulokset ovat kaavaselostuksen liitteenä. Melumallinnuksen laadintavasta on määritetty Ympäristöministeriön ohjeessa 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ohjearvoja tutkien ei voida vetää sellaista johtopäätöstä, että alueilla, joilla meluarvot ylittävät säädetyt ohjearvot sijaitsisi monia maatiloja/ omakotitaloja. 4.3 Tuulipuistohanke uhkaa asumisviihtyisyyttä, hyvinvointia ja yleensäkin elämää kodissa, jota on ylläpidetty vuosikymmeniä. Millaisia mahdollisuuksia asumiseen on tulevaisuudessa, jos tuulipuisto tulee naapuriin. Näkemys kirjattu muistiin. Olemassa olevien säädösten ja ohjearvojen mukaan ei ole havaittavissa sellaisia tekijöitä, jotka estäisivät alueella asumista, häiritsisivät asuinviihtyisyyttä tai hyvinvointia ja elämistä. Suunnitellut voimalat eivät näy kaikilta asutuilta alueilta. Niiltä alueilta, joille voimalat tai osa voimaloista näkyy, ei voida sanoa, että kokonaismaisema muuttuisi siten, että vaikutukset olisivat kohtuuttomia. Yleiskaavan maisemavaikutuksia tullaan täydentämään ehdotusvaiheessa. Äänen ja kuulemisen osalta on olemassa selvät ohjearvot melutasosta, joka ei saa ylittyä. Kaavan laadinnan yhteydessä laaditun, ympäristöministeriön ohjeen

22 18 (23) mukaisen melumallinnuksen mukaan meluarvot tai asumisterveysohjeen mukaiset arvot eivät ylity rakennettujen kiinteistöjen alueella. 4.6 Suojavyöhyke 2-3 km ei toteudu. Tuulivoimaloiden suojaetäisyyttä ei ole määritelty yksiselitteisesti mihinkään tiettyyn etäisyyteen. Kaavaluonnoksen aikana tehtyjen selvitysten perusteella ei noussut esille sellaisia huomioita, että vähimmäisetäisyyden tulisi olla yleisesti käytössä olevia käytäntöjä suurempi. Yleisesti käytössä oleva etäisyys muodostuu usein tuulivoimayleiskaavoissa melumallinnuksen desibelirajauksen mallinnuksen tuloksena, sekä varjostusmallinnuksen välkehtimisrajana (noin 8h/a), ellei muita syitä nouse esiin. Luonnonsuojelualueen osalta katso palautteen kohta 2.3. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä. 4.7 Kulhanvuoren aluetta ei ole huomioitu tarpeeksi arvokkaana maakunnallisena luonnonsuojelualueena tuulipuistoa suunniteltaessa. Osana tuulivoimayleiskaava hanketta on laadittu niin sanottu Natura tarveharkinta-arviointi. Arvioinnissa on tutkittu hankkeen suhdetta Natura-alueisiin mukaan lukien Kulhavuoren alue. Tässä selvityksessä on tutkittu erityisesti vaikutuksia Natura-alueiden luontoarvoihin. Kyseisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että: Tuulipuistohankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tarkastellun Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille tai luontodirektiivin liitteen II-lajistolle, jolloin niiden levinneisyyden ja edustavuuden alueella ei arvioida muuttuvan lainkaan. Näin ollen luonnonsuojelun näkökulmasta ei ole tarpeen arvioida esitettyä suunnitteluratkaisua uudelleen. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen jokamiehen oikeudella tapahtuvia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Kyseinen alue ei ole todettu missään virallisessa maankäyttösuunnitelmassa virkistysalueeksi, joten sitä käsitellään suunnittelun yhteydessä maa- ja metsätalousalueen mukaisesti. Palautteessa esiintuotua 2-3 kilometrin suojavyöhyke tarvetta Kulhan luonnonsuojelualueeseen ei ole perusteltu millään tavalla. Tuulivoimaloiden sijoittamista tai puistoalueiden kaavoittamista ohjaavassa lainsäädännössä, määräyksissä tai ohjeissa ei ole ko. 2 km etäisyysvaadetta. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 on määritelty ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Kyseisen ohjeen mukaan luonnonsuojelualueille on ohjeistettu melutasoksi päiväaikaan 40 db ja yöaikaan 35 db. Tästä tosin poikkeuksena alueet joilla yöarvoa ei sovelleta, jos aluetta ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Näistä kumpikaan arvo ei ylity melumallinnuksen mukaan.

23 19 (23) Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä. 4.8 Halutaan säilyttää Kulhan alueen alkuperäisenä, kunnioittaa luonnon elämää, sen kauneutta ja sopusointua ihmisen kanssa. Kulhan alue on ihmisille myös tärkeä ulkoilukohde, jonka luonnonrauhaa arvostetaan ja joka on tunnettu ja tunnustettu koko maakunnassa. Näkemys kirjattu muistiin. Palautteen tähän kohtaan sopii vastineen kohta Suunnitelmissa olevat tuulimyllyt tulevat liian lähelle luonnonsuojelualuetta, joten ne on ehdottomasti jätettävä pois suunnitelmasta. Näkemys kirjattu muistiin. Palautteen tähän kohtaan sopii vastineen kohta Tuulivoimaloista tulee olemaan esteettistä haittaa, myös välkevaikutus huolestuttaa. Välkevaikutuksen lisäksi haittana on lentoliikennettä varten oleva pyörivä, voimakas valo. Näkemys kirjattu muistiin. Tuulivoimaloiden havaittavuus maisemassa riippuu voimaloiden korkeudesta ja ympäröivien alueiden peitteisyydestä sekä korkeusvaihteluiden eroista. Laajoilta avoimilta alueilta tuulipuiston lähialueella tuulivoimalat voidaan havaita parhaiten. Peitteisessä ympäristössä voimaloiden havaittavuus on hyvin paikallista ja näkemäsektorit jäävät kapeiksi ja paikallisiksi. Tuulivoimapuistojen maisemalliset vaikutukset korostuvat niillä alueilla, joilta voimalat ovat arkipäiväisessä elämässä selkeimmin havaittavissa. Maisemallisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa luonnosvaiheessa riittävällä tasolla kappaleessa 10.5 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Maisemallisen haitan merkittävyys riippuu monesta seikasta, kuten esimerkiksi etäisyydestä voimaloista sekä kokemisen subjektiivisuudesta. Kaavan vaikutuksia arvioitaessa on käytetty hyväksi mm. näkymäalueanalyysiä, joka kaavan liiteaineistossa. Kyseisestä kartasta on nähtävissä se miten kauas ja montako voimalaa mihinkin pisteeseen näkyy. Kyseistä mallinnusta tehtäessä on huomioitu ympäristön ja maankäytön iso kuva. Pienialaiset puustot (kuten kapea rantapuusto tai pihapuusto) jäävät mallinnuksessa huomioimatta samoin kuin rakennettujen ympäristöjen muodostama estevaikutus. Suunnitellut voimalat eivät näy kaikilta asutuilta alueilta. Niiltä alueilta, joille voimalat tai osa voimaloista näkyy, ei voida sanoa, että kokonaismaisema muuttuisi siten, että vaikutukset olisivat kohtuuttomia. Yleiskaavan maisemavaikutuksia tullaan täydentämään ehdotusvaiheessa. Välkehtimisvaikutus lentoestevalojen perusteella on kuvattu näkymäalueanalyysissä, joka kuvaa voimaloiden näkyvyyttä napakorkeudessa. Näissä tilanteissa myös voimalan yläpuolella oleva lentoestevalo on näkyvissä. Tuuli-

24 20 (23) voimaloiden lentoestevaloista määrää Trafi. Näin ollen yleiskaavalla ei voida ohja ko asiakokonaisuutta. Näkymäalueanalyysin mukaan olemassa oleville rakennuspaikoille noin kymmenen kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta ei sijoitu vähäistä enempää sellaisia rakennuspaikkoja, joille näkyisi kovinkaan montaa voimalaa. Kymmentä kilometriä kauempana olevat rakennuspaikat alkavat olla jo sen verran kaukana, että valojen vaikutuksen voidaan sanoa olevan vähäinen. Trafi on myöntänyt hanketoimijalle lentoesteluvat osalle voimaloista. Luvan ehdoissa on määritetty eri vaihtoehdot mahdollisille lentoestevalotyypeille välkkyvästä valkoisesta valosta, kiinteään punaiseen valoon Kangasharjun laelta näkyvää maisemaa pilaavat tuulimyllyt. Tätä ei ole lainkaan huomioitu selvityksissä. Näkemäanalyysin mukaan voimalat eivät näy Kangasharjun alueelle. Kangasharjulta etäisyyttä lähimpiin voimaloihin on noin 4-5 km mittauspaikasta riippuen. Kangasharjun sijainti on osoitettu alla olevassa otteessa näkemäanalyysistä, sinisellä nuolella Pahin haitta tulee olemaan meluhaitta, joka tulee vaikuttamaan sekä ihmisiin että eläimiin. Tiedustellaan onko huomioitu eläinten kuulon olevan moninkertaisesti tarkemman kuin ihmisen. Tiedustellaan miten voidaan suojautua bassovoimaiselta matalataajuusääneltä. Useat eläinlajit kuulevat huomattavasti korkeampia taajuuksia kuin ihminen. Ilmakehän absorptio kasvaa voimakkaasti taajuuden kasvaessa. Tämän johdosta nämä ultraäänet vaimenevat vielä ihmisen kuulemia korkeimpia ääniä nopeammin etäisyyden kasvaessa. Ultraäänien vaikutus rajoittuu siten hyvin pienelle alueelle voimala-alueen sisällä.

25 21 (23) 4.14 Painotetaan erityisesti lähelle asutusta ja Kulhaa tulevien tuulimyllyjen poistamista suunnitelmista, koska niiden haittavaikutus on suuri. Osana tuulivoimayleiskaava hanketta on laadittu niin sanottu Natura tarveharkinta-arviointi. Arvioinnissa on tutkittu hankkeen suhdetta Natura-alueisiin mukaan lukien Kulhavuoren alue. Tässä selvityksessä on tutkittu erityisesti vaikutuksia Natura-alueiden luontoarvoihin. Kyseisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että: Tuulipuistohankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tarkastellun Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille tai luontodirektiivin liitteen II-lajistolle, jolloin niiden levinneisyyden ja edustavuuden alueella ei arvioida muuttuvan lainkaan. Näin ollen luonnonsuojelun näkökulmasta ei ole tarpeen arvioida esitettyä suunnitteluratkaisua uudelleen. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen jokamiehen oikeudella tapahtuvia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Kyseinen alue ei ole todettu missään virallisessa maankäyttösuunnitelmassa virkistysalueeksi, joten sitä käsitellään suunnittelun yhteydessä maa- ja metsätalousalueen mukaisesti. Palautteessa esiintuotua 2-3 kilometrin suojavyöhyke tarvetta Kulhan luonnonsuojelualueeseen ei ole perusteltu millään tavalla. Emme osaa tulkita mihin tarpeeseen se perustuu. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 on määritelty ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Kyseisen ohjeen mukaan luonnonsuojelualueille on ohjeistettu melutasoksi päiväaikaan 40 db ja yöaikaan 35 db. Tästä tosin poikkeuksena alueet joilla yöarvoa ei sovelleta, jos aluetta ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Näistä kumpikaan arvo ei ylity melumallinnuksen mukaan. Samat perusteet yhdistettynä vastineen kohtaan 4.2 ja 4.6 perustelevat etäisyysvaatimukset myös asutukseen. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä.

26 22 (23) 4.15 Tuulimyllyt tulee sijoittaa vähintään 2-3 kilometrin päähän asutuksesta ja luonnonsuojelualueesta. Osana tuulivoimayleiskaava hanketta on laadittu niin sanottu Natura tarveharkinta-arviointi. Arvioinnissa on tutkittu hankkeen suhdetta Natura-alueisiin mukaan lukien Kulhavuoren alue. Tässä selvityksessä on tutkittu erityisesti vaikutuksia Natura-alueiden luontoarvoihin. Kyseisen arvioinnin johtopäätöksenä todetaan, että: Tuulipuistohankkeen toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tarkastellun Natura-alueen suojeluperusteena esitetyille luontotyypeille tai luontodirektiivin liitteen II-lajistolle, jolloin niiden levinneisyyden ja edustavuuden alueella ei arvioida muuttuvan lainkaan. Näin ollen luonnonsuojelun näkökulmasta ei ole tarpeen arvioida esitettyä suunnitteluratkaisua uudelleen. Alueelle sijoittuvat tuulivoimalat eivät rajoita alueella liikkumista, eivätkä heikennä suoraan alueen jokamiehen oikeudella tapahtuvia virkistyskäyttömahdollisuuksia. Luonnollisesti ne alueet, joille tuulivoimaloita tai niiden huoltoteitä rakennetaan, eivät ole enää käytössä marjastus- ja sienestysalueina. Kyseinen alue ei ole todettu missään virallisessa maankäyttösuunnitelmassa virkistysalueeksi, joten sitä käsitellään suunnittelun yhteydessä maa- ja metsätalousalueen mukaisesti. Palautteessa esiintuotua 2-3 kilometrin suojavyöhyke tarvetta Kulhan luonnonsuojelualueeseen ei ole perusteltu millään tavalla. Tuulivoimaloiden sijoittamista tai puistoalueiden kaavoittamista ohjaavassa lainsäädännössä, määräyksissä tai ohjeissa ei ole ko. 2 km etäisyysvaadetta. Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 on määritelty ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Kyseisen ohjeen mukaan luonnonsuojelualueille on ohjeistettu melutasoksi päiväaikaan 40 db ja yöaikaan 35 db. Tästä tosin poikkeuksena alueet joilla yöarvoa ei sovelleta, jos aluetta ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Näistä kumpikaan arvo ei ylity melumallinnuksen mukaan. Samat perusteet yhdistettynä vastineen kohtaan 4.2 ja 4.6 perustelevat etäisyysvaatimukset myös asutukseen. Kaavoittajalla ei ole tiedossa sellaisia säädöksiä, jotka edellyttäisivät 2-3 kilometrin suojavyöhykettä Tiedustellaan miksi hanketta ei voi toteuttaa alueella jossa edellä mainitut haitat ovat minimaaliset, esim. Kallio-Nikara/Köpinmaan alue, jonka läheisyydessä on turvetuotantoalue eikä pysyvää asutusta. Soidinmäen soveltuminen tuulivoimapuistoalueeksi tuli esille muutama vuosi sitten Keski-Suomen liiton vaihemaakuntakaavan laadinnan yhteydessä ja 3. vaihemaakuntakaavassa ko. aluevaraus on mukana. Tuulivoimapuistoksi soveltuvien alueiden haarukoinnissa rajataan pois tekijöitä, jotka estävät täysin puiston sijoittamisen. Soidinmäen alue oli Keski-Suomen liiton vaihemaakuntakaavan tarkastelussa tuulivoima-alueeksi soveltuva. Alueen kehittäminen ko. tarkoitusta varten käynnistyi hanketoimijan toimesta ja Saarijärven kaupunki on päättänyt tukia alueen mahdollisuuksia tuulivoimapuistoksi yleiskaavoituksen kautta.

27 23 (23) Tuulivoimatoimija on laatinut oman toimintansa mahdollistavat vuokrasopimukset maanomistajien kanssa ja tämä luonnollisesti sitoo hankkeen tietylle alueelle ja tiettyjen maanomistajien maille. Tätä aluetta on tutkittu kaavan laadinnan yhteydessä ja toistaiseksi mitään sellaisia reunaehtoja tai tekijöitä ei ole noussut esiin, jota edellyttäisivät suunnitelmien ja sijoittelun uudelleenharkinnan tekemistä.

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO PUHURI OY HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 1 (19) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Suolakankaan tuulivoimahanke

Suolakankaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet P27134 1 (15) 1 Maisema ja havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET

TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET TUULIVOIMALOIDEN MELUVAIKUTUKSET Tuulivoima Kotkassa 28.11.2013 Jani Kankare Puh. 040 574 0028 Jani.Kankare@promethor.fi Promethor Oy Vuonna 1995 perustettu asiantuntijayritys, jonka yhtenä toimialueena

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23597 YMPÄRISTÖVAIKUTUST EN ARVIOINTISELOSTUS Liite 7. Havainnekuvat

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA KOIRAMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAA- VA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden 1 (31)

Lisätiedot

Liite 11 1 (13) 24.2.2015

Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Liite 11 1 (13) 24.2.2015 Huittisten kaupunki Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavaluonnos Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto

Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Sivu 1/11 Saunamaa_CG140609-Rev4- meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Saunamaan tuulivoimapuisto Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev3 9.6.2014 Christian Granlund

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633

ALUE 2) 15. 6.2015 P25633 LESTIJÄRVEN KUNTAA KOSOLANKANKAAN OSAYLEISKAAVA (OSA-A( ALUE 2) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15. 6.2015 P25633 I SUUNN ITTELU JA TEKNIIKKA P25633 Outi Järvinen 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Muistutukset...

Lisätiedot

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat

Pyhtään tuulivoimayleiskaavat S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PYHTÄÄN KUNTA Pyhtään tuulivoimayleiskaavat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P184-P18488 Pyhtään tuulivoimayleiskaavat 1 22) Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 11 Tarkastellut

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ

TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) OSAYLEISKAAVA, YPÄJÄ TYRINSELÄN TUULIVOIMA- KAAVAEHDOTUKSEN VASTINEET 1 (6) YHTEENVETO JA VASTINEET KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA Nähtävilläoloaika 16.9. 13.11.2015 Lausunnot L1 Lausunnon Varsinais- Suomen

Lisätiedot

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella)

6. Asuntosi ja/tai loma-asuntosi sijainti (Kunnan ja kylän tarkkuudella) 1 Esitiedot 1. Ikäsi 16 30 vuotta 31 45 vuotta 46 60 vuotta yli 60 vuotta 2. Sukupuolesi Mies... Nainen. 3. Talouden koko henkilöä 4. Ammatti / elinkeino (esim. rakennusmies, eläkeläinen, poromies) 5.

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Meluraportti, Honkamäki

Meluraportti, Honkamäki Page 1 of 9 Honkamaki_CG140320- Rev1.3-meluraportti Etha Wind Oy Ab Keilaranta 5 02150 Espoo Finland Meluraportti, Honkamäki Versio Päivämäärä Tekijät Tiivistelmä Rev1.1 24.3.2014 Christian Granlund, Antti

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015

Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti 2.2.2015 Liite 12 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman vastineraportti Loimaan kaupunki Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava

Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Soidinmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24711 Lausuntojen ja muistutusten 1 (41) Sisällysluettelo 1 Keski-Suomen

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 27.01.2015 CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Huittinen-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kiimasuo, Huittinen Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Poikkeamispäätös Puhuri Oy:lle, tuulivoimalayksikkö A:n korottamiseksi 20 metrillä Hankilannevan kaava-alueella

Poikkeamispäätös Puhuri Oy:lle, tuulivoimalayksikkö A:n korottamiseksi 20 metrillä Hankilannevan kaava-alueella Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 02.10.2017 Poikkeamispäätös Puhuri Oy:lle, tuulivoimalayksikkö A:n korottamiseksi 20 metrillä Hankilannevan kaava-alueella Raympltk 02.10.2017 47 ASIA HAKIJA PAIKKA

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi 1 / 5 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi LAUSUNTO ympäristöterveysvalvonta Sairaalantie 2 13.1.2015 43100 Saarijärvi VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, Kaavaluonnos Karstula Karstulan kunta pyytää

Lisätiedot

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella

Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella Vaalan kunta Vaalantie 14 91700 Vaala c/o St1 Oy PL 100 00381 Helsinki : Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamiseksi Vaalan Naulakankaan alueella on käynnistänyt hankkeen kuusi (6)

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava

Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI Pajukosken tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (9) Sisällysluettelo 1 Ylivieskan kaupunki,

Lisätiedot