Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

2 Prosessi -produkti Opinnäyte prosessi p r o d u k t i aiheen valinta esitys Lopetus tutkimusraportti tuote arviointi suunnitelma tekeminen esittäminen kypsyysnäyte

3 Opinnäyte prosessi Prosessi - produkti Kenen prosessi? aiheen valinta arviointi suunnitelma tekeminen esittäminen kypsyysnäyte Lopetus p r o d u k t i tutkimusraportti tuote esitys L A A D U N M O N I - N A I S U U S

4 OPISKELIJA Oppimis-, tutkimus-, kehittämis-, kirjoittamis-,... prosessi Ammatillinen kehittyminen TYÖELÄMÄ hyödyntäminen AMK ohjausprosessi

5 Kokonaislaatu Kokonaislaatu AMK:n imago / kulttuuri Lopputuloksen tekninen laatu Mitä Prosessin toiminnallinen laatu Miten

6 Opinnäytetyön arviointikriteerit Esim. Turun amk-liiketalous Lopputuloksen tekninen laatu Arviointikriteerien Viitekehys laatua ohjaava voima Empiirinen osa Tutkimuksen elinkeinolähtöisyys ja hyödynnettävyys Raportointi Työprosessi

7 Lopputuloksen tekninen laatu Viitekehys 1 Tutkimuksen käytännölliset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmien valinta 2 Tutkimusongelman teoreettinen perusta 3 Aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen 4 Ratkaisujen omaperäisyys

8 Lopputuloksen tekninen laatu Kiitettävä (5) Tutkimusaiheen tärkeys on perusteltu. Aihe on tavallista vaativampi ja työläämpi. Tutkimusmenetelmien valinta ja käyttö ovat perusteltuja. Tutkimusongelma on hyvin rajattu. Keskeiset käsitteet on esitetty perustellusti. Tutkimus muodostaa selvän ja loogisesti etenevän kokonaisuuden. Lähdekirjallisuus on relevanttia ja monipuolisesti hyödynnettyä, mikä osoittaa aiempien tutkimusten ja alan kirjallisuuden hyvää hallintaa. Empiria on nivottu moitteettomasti teorioihin ja esitettyihin tutkimuksiin. Tekijä osoittaa ratkaisuissaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Tutkimus on merkittävä oman tai muiden tieteiden kannalta.

9 Prosessin toiminnallinen laatu Työprosessi 1 Aikataulun noudattaminen 2 Seminaarityöskentely (väliseminaari, tieteellinen kirjoittaminen, opponointi) 3 Oma-aloitteisuus 4 Ohjeiden noudattaminen

10 Kiitettävä (5) Prosessin toiminnallinen laatu Työprosessi on hoidettu oma-aloitteisesti ohjeita ja aikataulua noudattaen. Seminaarityöskentely on ollut aktiivista ja rakentavaa. Opponointi on ollut kriittistä ja asiallista. Työn edistymisestä on raportoitu ohjaajalle säännöllisesti.

11 Laadun moninaisuus Laatu on moniuloitteinen 1. Laatu poikkeuksellisuutena poikkeuksellisuudelle ei standardeja (imago, maine) 2. Laatu virheettömyytenä prosessien ja sisältöjen tulee täyttää minivaatimukset laatukriteerit

12 Laadun moninaisuus 3. Tarkoituksenmukainen laatu laatu tarkoituksenmukaista suhteessa tavoitteisiin laadulla ei minimikriteerejä Tavoite odotetun laadun määreenä? Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa valmiuksia soveltaa tietojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä (Ammattikorkeakouluasetus 352/2003)

13 4. Laatu muutoksena jatkuva parantaminen ja kehittäminen kriteereiden asemasta keskeistä muutos haluttuun suuntaan

14 Opinnäytetyöprosessin kokonaislaatu Odotettu laatu Kokonaislaatu Havaittu laatu Viestintä Imago Työelämän tarpeet AMK:n imago / kulttuuri Lopputuloksen tekninen laatu:mitä Prosessin toiminnallinen laatu: Miten

15 Opiskelija Laadukas ohjaus jne vertaispuhe omat tarpeet kokemukset odotettu ohjaus Ohjaaja koettu ohjaus Ohjauksen toteuttaminen Opetusjärjestelyt Laatukuilut AMK OPS ja koulutusohjelman opinnäytetyöohjeet Amk:n arvio opiskelijan tarpeesta ja ohjauksen mahdollisuuksista - laatujärjestelmä

16 Kenen laatu? Laatu virheettömyytenä - poikkeuksellisuutena Opiskelija joustavuus kiinnostavuus työllistyminen Yliopistosektori Työelämä Tutkimuslaitokset Tarkoituksenmukainen laatu hyödynnettävyys aikataulunmukaisuus työelämän kieli innovatiivisuus tutkimuksellisuus oppiminen Ohjaaja taloudellisuus tehokkuus vaikuttavuus AMK Laatu muutoksena Laatu virheettömyytenä - poikkeuksellisuutena

17 Laadukas opinnäytetyöprosessi

18 Kyselytutkimus Opinnäytetyöprosessi Turun ammattikorkeakoulussa Kyselyn aineisto kerättiin Turun ammattikorkeakoulun eri koulutusalojen koulutuspäälliköille ja opinnäytetyön ohjaajille osoitetulla www-lomakkeella huhtikuussa Vastauksia saatiin 71 kappaletta.

19 Mistä opinnäytetyön hidas eteneminen johtuu? (asteikko 1= ei kuvaa lainkaan, 5= kuvaa erittäin hyvin) Hidas eteneminen - opiskelijan työssä käyminen Hidas eteneminen - opiskelijan välinpitämättömyys Hidas eteneminen - aihealueen heikko tuntemus Columns Ei kuvaa lainkaan % Kuvaa huonosti % EOS % Kuvaa hyvin % Kuvaa erittäin hyvin % Hidas eteneminen - opiskelijan kyvyttömyys Hidas eteneminen -heikko menetelmäosaaminen Hidas eteneminen - ohjaajan kyvyttömyys. Hidas eteneminen -opiskelijavaihto Hidas eteneminen -ohjaajan välinpitämättömyys 0% 25% 50% 75% 100%

20 Miten julkisuusvaatimusta koskevat väittämät kuvaavat koulutusohjelman tilannetta? (asteikko 1= ei kuvaa lainkaan, 5= kuvaa erittäin hyvin) Salassapidettävä osa arvioidaan Helposti työelämälähtöisiä aiheita Columns Ei kuvaa lainkaan % Kuvaa huonosti % EOS % Kuvaa hyvin % Kuvaa erittäin hyvin % Salassapito usein välttämätöntä Julkisuusvaatimus lähes mahdoton Salaisuus helpottaisi toimeksiantojen hankintaa 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Ohjauksen merkitys opinnäytetyöprosessissa (asteikko 1= ei kuvaa lainkaan, 5= kuvaa erittäin hyvin) Henkilökohtainen ohjaus päämuoto Hidas eteneminen - paljon opettajan ohjausta Ohjausresurssi pieni suhteessa muhun resurssointiin Opinnäytetyöt T&K -toiminnan resurssi Seminaari tehokasta ohjausta Ohjaaminen arvostettua työtä Kypsäri pakkopullaa Riittävästi ohjauksen koulutusmahdollisuuksia Resurssia roikkujista hyviin töihin Taso riippuu ohjaajan taidoista Kielen ohjaajaa ei tarvita. Halukas vaihtamaan ohjauksen muuhun opetukseen Ryhmätyöt valmistuvat paremmin Opinnäytetyöt osa T&K -projekteja Columns Ei kuvaa lainkaan % Kuvaa huonosti % EOS % Kuvaa hyvin % Kuvaa erittäin hyvin %

22 Opinnäytetyön kehittämisen avainkysymys? Tarvitaan yhteinen kirkas käsitys ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ideasta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön pitää löytää oma alueensa/suhteensa yliopistotutkimuksiin ja toisen asteen lopputöihin verrattuna!!! Me emme tee ns. pikkugraduja.

23 Opinnäytetyön kehittämisen avainkysymys? Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö määrittyy työelämäsuhteen kautta Käytännön kehittämistyötä ja toimeksiantoja lisää. Turha akateemisuus ja tutkiminen ohjaa opiskelijoita tekemään aivan turhanpäiväisiä sekunda opinnäytteitä. Käytäntölähtöinen toimeksianto ja siihen sopivan teorian löytäminen keskeistä hyvälle AMK-opinnäytetyölle.

24 Opinnäytetyön kehittämisen avainkysymys? opiskelijoiden motivaatio ja sitoutuminen opinnäytetyöhön. motivaation lisäämisen kannalta tärkeitä ovat käytännönläheiset työelämään painottuvat työt, jotka opiskelija oikeasti kokisi toimeksiantajaa ja tulevaa työuraansa hyödyttäväksi. Tekniikassa toimii erittäin hyvin. Työt tulevat kaikki teollisuudesta. Opiskelijat tekevät opinnäytetyötään aina motivoituneesti, koska se on usein samaa työtä kuin insinöörin työ.

25 Opinnäytetyön kehittämisen avainkysymys? Ohjausresurssin määrä ja kohdentaminen oikeaan vaiheeseen Realistiset ohjausresurssit! Opiskelijan tulisi valita opinnäytetyönsä aihe toisen opiskeluvuoden aikana ja aloittaa tiedonhankinta jo silloin. Opinnäytetyön valmistuminen jää muuten aivan opintojen loppuvaiheeseen ja useita töitä ohjaavien opettajien aika ei riitä ohjaukseen syventymiseen.

26 Opinnäytetyön kehittämisen avainkysymys? Opettajan ohjaustaito ja innostuneisuus kytkentä yksikön t&k-projekteihin motivoi sekä opettajaa että opiskelijaa Valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu antaa laajemman yhteyden opinnäytetöille

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit

Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit Taiteen kandidaatin (TaK-taso) opinnäytetyön arviointi Taiteen maisterin (TaM/MA-taso) produktiopohjaisen opinnäytetyön arviointi Taiteen maisterin

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Ohjeita työnantajalle

Ohjeita työnantajalle Tilausgradu ja -opinnäytetyö käytännössä Ohjeita työnantajalle Tämä opas on tehty Korkeakoulut seutukunnissa -hankkeessa, joka on osa Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortiohankkeen rahoittamaa

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot