OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä"

Transkriptio

1 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen määrittäminen Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä Työn tavoite ja aihe on ymmärretty ja esitetty asiantuntevasti ja monipuolisesti Aihe on alan melko haastava kehittämistehtävä, jossa vaaditaan hyvää ammattitaitoa Työn tavoite on määritelty perustellen ja rajaten Aihe on alalla yleinen insinöörin työtehtävä, jolta odotetaan selkeää hyötyä tai parannusta Työn tavoite on esitetty taustaa selvittäen Aihe on tavanomainen insinöörin työtehtävä, jossa voidaan soveltaa valmista ratkaisumallia A i - Tavoite on esitetty tilaajan sanoin yhdistämättä sitä alan taustaan he rajautuu tekijän omiin intresseihin tai on ammattialalla rutiininomainen tai tavanomaisiin insinöörin tehtäviin verrattuna vaatimaton Työn tavoitteet on mainittu

2 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TEORIATIEDON KÄYTTÖ Tiedon etsiminen Kriittisyys lähdeaineiston valinnassa ja yhdistelyssä Tiedon monipuolisuus, tuoreus ja laadukkuus Terminologian hallinta ja aiheen jäsentely Tekijä on hankkinut laajan ja luotettavan teoreettisen näkemyksen aiheesta ja esittää sen tiiviinä ja perusteltuna kokonaisuutena Lähteiden käyttö on osuvaa ja kriittistä Tekijä on selvittänyt keskeisen perusteorian alan pätevistä lähteistä ja esittää tiedon tehtävän taustaksi johdonmukaisesti jäsenneltynä Tekijä on etsinyt aiheen tärkeimpiä lähteitä ja yhdistellyt niistä työn taustaa ja menetelmiä selittävän kokonaisuuden Kootun teorian ja oman työn yhteys on viitteellinen, mutta tehtävän keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä selvitetään Teoriatausta on hajanainen tai muutamaan lähteeseen perustuva, lähdekritiikki on vähäistä Aiheen teoreettinen tarkastelu on vähäistä tai yksipuolista, lähdekritiikki puuttuu Koottu teoria on irrallista tai käsittelee tehtävän kannalta epäoleellisia aiheita

3 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ AMMATTIMAISUUS Teoriatiedon ja omien tietojen ja taitojen soveltaminen ammattialan asiantuntijatehtävässä Ammattialan työtapojen valinnan perustelut ja soveltaminen Työskentelyprosessin perustelut ja soveltuvuus tehtävään Aikaisempaa tietoa on käytetty taitavasti omien ratkaisujen valintaan ja niiden perusteluun Tekijä on kehittänyt alan työskentelytapoja tai soveltanut niitä uudessa tai haastavassa tilanteessa Aikaisempaa tietoa on hyödynnetty johdonmukaisesti tehtävän taustan selvittelyssä ja ratkaisujen valinnassa Tekijä on soveltanut alan työskentelytapoja ammattimaisesti Koo- tun taustateorian ja käytännön tekemisen yhteys jää viitteelliseksi Tekijä on suoriutunut alan ammatillisesta tehtävästä hyvin Työssä on keskitytty käytännön tehtävän suorittamiseen yhdistämättä tekemistä teoriaan Tekijä on soveltanut alan työskentelytapoja asianmukaisesti, mutta perustelut ja kriittisyys puuttuvat Työstä ei välity alan työskentelytapojen hallinta ja valintojen perusteleminen Alan työskentelytapoja on sovellettu, mutta työskentelyn luotettavuutta ei osoiteta

4 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ PROJEKTINHOITO Työskentelyn suunnittelu, johdonmukainen ja järjestelmällinen työskentely ja aikataulussa pysyminen Itsenäinen ja kokonaisvaltainen ongelmien ratkaisu Ohjauksen aktiivinen hyödyntäminen Työskentely on osoittanut määrätietoisuutta, luovuutta sekä itsenäisyyttä Tekijä on hallinnoinut vastuullisesti projektia, dokumentoinut työn vaiheet ja ollut jatkuvasti yhteydessä projektin osapuoliin Tekijä on hallinnut hyvin työskentelyn ja osoittanut kykyä itsenäisiin ratkaisuihin sekä hakenut tarvittaessa ohjausta ratkaisujen löytämiseksi Tekijä on edennyt projektissaan asianmukaisesti ja pitänyt projektin muut osapuolet ajan tasalla Tekijä on tehnyt itsenäisiä ratkaisuja ja työ on edennyt tavoitteiden mukaisesti Projektinhoidossa on osoitettu riittävää osaamista Tekijä on hallinnut aihetta ja työprosessia, mutta ohjauksen merkitys on ollut suuri työn etenemisessä Projektinhoidossa on ollut puutteita Tekijä on kyennyt hallitsemaan työprosessia vain ohjauksen avulla Ohjauksen merkitys on ollut suuri työn etenemisessä tai ohjausta ei ole haettu Projektinhoidossa on ollut huomattavia puutteita

5 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ HYÖDYNNETTÄVYYS Tavoitteiden saavuttaminen Tilaajan saama hyöty ja tulosten laajempi hyödynnettävyys Tuotettu uusi tieto Työlle asetetut tavoitteet on saavutettu ja tulokset esitetään johdonmukaisesti, monipuolisesti ja luovasti; tavoitteen toteutumattomuus ja kielteiset tulokset perustellaan asiantuntevasti Työn tulosten sovellettavuus erilaisiin tilanteisiin on osoitettu Työllä on käytännön sovellusarvoa ja se kehittää kohdettaan tai tuloksilla on uutuusarvoa; tavoitteen toteutumattomuus ja kielteiset tulokset tulkitaan ja perustellaan hyvin Sovellettavuutta arvioidaan laajemminkin kuin alkuperäisessä kohteessa Työllä on käytännön sovellettavuusarvoa; kielteiset lopputulokset selitetään ja perustellaan Työn tuloksia voidaan vähintään osittain soveltaa käytännössä Työlle ei osoiteta merkittävää käytännöllistä sovellusarvoa

6 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/6 TULOKSEN ARVIOINTI Johtopäätösten esittäminen ja perustelut Oman ajattelun kuvaus ja kriittisyys Hyödynnettävyyden pohtiminen, jatkokehitysmahdollisuuksien esittäminen Tuloksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi Työn merkitys ja hyödynnettävyys on osoitettu ja tulevaa kehitystä arvioitu laajasti ja osuvasti Tekijä on arvioinut lopputuloksen luotettavuutta asiantuntevasti ja olemassa olevaan tietoon suhteuttaen Tekijä on esittänyt johtopäätökset monipuolisesti ja teoriataustaan yhdistäen Jatkokehitysmahdollisuudet esitetään tilaajalle jatkotyöskentelyn pohjaksi Johtopäätökset jäävät irrallisiksi Tulosten kriittinen arviointi on heikkoa Jatkokehittely jää käsittelemättä Tekijä on esittänyt johtopäätökset monipuolisesti, perustellen sekä kriittisesti arvioiden Tekijä esittää jatkokehitysmahdollisuuksia työn jälkeen Johtopäätökset on esitetty pintapuolisesti ja suppeasti Tulosten kriittinen arviointi on vähäistä ja niiden tulkinnassa on puutteita

7 OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/7 TYÖN ESITTÄMINEN Työn vaiheiden ja tulosten esittäminen kirjallisesti, kuvallisesti ja suullisesti Raportti on työn aihetta ja työskentelyprosessia kuvaava jäsentynyt ja vakuuttava kokonaisuus Raportissa ja kirjoitusprosessissa näkyvät ammattialan kielen ja merkintäta- pojen sekä opinnäytetyön kirjoittamisen periaatteiden hyvä hallinta ja soveltami- nen Raportista välittyy johdonmukainen kuva työn aiheesta ja työskentelyprosessista Raportti on hyvin jäsenneltyä ammattitekstiä, ja kirjoitusprosessissa on näkynyt opinnäytetyön kirjoittamisen periaatteiden hyvä hallinta Työn esittely tilaajalle/yleisölle on johdonmukaista ja havainnollista sekä kertoo selkeästi työn kokonai- mer- Raportti noudattaa opinnäytetyön kirjoittamisen periaatteita, mutta kokonaisuus on hajanainen tai puutteellinen Ohjauksesta huolimatta työssä on puutteita kielessä ja merkintätavoissa tai ohjausta ei ole haettu Raportti on johdonmukainen kokonaisuus, mutta kielessä ja kintätavoissa on epävarmuutta Raportin muotoutumiseen on tarvittu toistuvaa kielen ja rakenteen ohjausta Työn esittely tilaajalle/yleisölle onnistuu hyvin ja välittää olennaisen tiedon tehtävästä ja tuloksista Raportti on riittävän johdonmukainen kokonaisuus, jotta työn vaiheet ja keskeiset taustatiedot selviävät lukijalle, vaikka kielen ja merkintätapojen puutteet saattavat häiritä

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit

Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit Teollisen muotoilun opinnäytetöiden arviointikriteerit Taiteen kandidaatin (TaK-taso) opinnäytetyön arviointi Taiteen maisterin (TaM/MA-taso) produktiopohjaisen opinnäytetyön arviointi Taiteen maisterin

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

KIRJALLISUUSTYÖT. Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen. Kirjallisuusselvitys. Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Cleantech-tiimi KIRJALLISUUSTYÖT Referaatti - tekstin ymmärtäminen - tekstin tiivistäminen - tiedon hankinta Kommentoitu referaatti - tekstin arviointi

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot