Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)"

Transkriptio

1 Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) tilikaudelta 2005/2006 laadittavan tilinpäätöksen yhteydessä. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu per Tämän tiedotteen tarkoituksena on selvittää IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksia konsernin taseen ja tuloslaskelman eriin sekä tärkeimpiin tunnuslukuihin. IFRS-raportointiin siirtymisen merkittävimmät vaikutukset koskevat liikearvon poiston palauttamista sekä maa-alueiden arvonkorotuksen peruuttamista. Alukset ovat euromäärältään huomattavin yksittäinen konsernin taseessa esitettävä omaisuuserä. IFRS-standardien mukaan hankintamenon ja jäännösarvon erotus muodostaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistopohjan. Poistopohja kirjataan poistoina kuluksi hyödykkeiden arvioidun taloudellisen ajan kuluessa. Viking Line ei ole aiemmin FAStilinpäätöksissään huomioinut alusten jäännösarvoja laskettaessa poistopohjia. Tilikauden 2005/2006 aikana Viking Line on muuttanut FAS-tilinpäätöksessään käyttämäänsä laskentaperiaatetta vastaamaan IFRS-raportoinnissa käytettävää periaatetta. Tämän johdosta alusten suunnitelman mukaiset poistot on laskettu uudelleen jäljellä olevan arvioidun taloudellisen ajan osalta. Arvioidut jäännösarvot taloudellisen ajan lopussa on huomioitu poistolaskennassa alkaen Suunnitelman mukaiset kirjanpitoarvot per ovat muuttumattomia eikä alusten arvioituja taloudellisia aikoja ole tässä yhteydessä muutettu. Vertailutilikauden 2004/2005 tietoja on muutettu vastaamaan uusia periaatteita. Tämän FAStilinpäätöksessä tehdyn laskentaperiaatteen muutoksen jälkeen alusten taseessa esitetyt arvot ovat samoja FAS- ja IFRStilinpäätöksissä. Alla esitetään IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat muutokset konsernin tiettyihin tunnuslukuihin tilikaudelta 2004/2005. Tunnusluvut 2004/2005 FAS IFRS IFRS Liiketulos, Meur 4,92 0,11 5,02 Tilikauden tulos, Meur 2,79 0,11 2,89 Tulos per osake, euro 0,26 0,01 0,27 Taseen loppusumma, Meur 237,45-0,74 236,71 Oman pääoman tuotto (ROE) 2,1% 0,1 2,2% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,0% 0,1 3,1% Omavaraisuusaste 54,7% -0,1 54,6% IFRS-raportointiin siirtymisessä noudatetaan IFRS 1-standardia, Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Standardin pääsäännön mukaan kaikkia standardeja on noudatettava taannehtivasti. IFRS 1 sallii kuitenkin tuosta pääsäännöstä poikkeamista tietyiltä osin. Viking Line -konserni on tehnyt seuraavat valinnat: Liiketoimintojen yhdistäminen IFRS 1-standardin poikkeussäännöstä sovelletaan liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka on toteutettu ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää Vastaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin sovelletaan IFRS 3:a, Liiketoimintojen yhdistäminen.

2 2(9) Muuntoerot IFRS 1-standardin poikkeussäännön nojalla Viking Linen ulkomaisten tytäryhtiöiden aiheuttamat kertyneet muuntoerot on yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin IFRS-standardeihin siirtymispäivänä. Rahoitusinstrumentit IFRS 1-standardin nojalla rahoitusinstrumentteja koskevaa taloudellista informaatiota ei ole muutettu vertailutilikauden 2004/2005 osalta. Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm seuraaviin laskentaperiaatteisiin: Aineettomat hyödykkeet Vuokralle otettujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineellisiin hyödykkeisiin. Liikearvo IFRS 3-standardin, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä säännönmukaisia poistoja vaan liikearvosta tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Koska IFRS 3-standardia sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin on liikearvon poistot palautettu tilikauden 2004/2005 osalta sekä osavuosikatsausten 2005/2006 osalta. Maa-alueet Maa-alueet esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin. Aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty arvonkorotus on peruutettu IFRS-raportoinnissa. Alukset Viking Linen alukset esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin, joista on vähennetty kertyneet poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Poistolaskennassa on huomioitu arvioitu jäännösarvo taloudellisen ajan lopussa. Alukset on jaettu merkittäviin osiin. Poistot osista tehdään pääasiallisesti tasapoistoin osien arvioidun taloudellisen ajan aikana. Rahoitusvarat Konsernin kaikki sijoitukset rahoitusvaroihin on alkaen luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet, joiden käypiä arvoja ei voida luotettavalla tavalla määritellä, esitetään taseessa hankintamenoihin. Noteerattujen osakkeiden käypinä arvoina käytetään tilinpäätöspäivän pörssikursseja. Käypien arvojen muutokset esitetään oman pääoman yhteydessä käyvän arvon rahastossa. Rahoitusvaroihin kuuluvien erien hankinnat ja myynnit kirjataan maksuajankohdan mukaan. Työsuhde-etuudet Viking Linella on erilaisia eläkejärjestelyjä niissä maissa, joissa konserni toimii. Ulkopuoliset vakuutusyhtiöt vastaavat konserniyhtiöiden lakisääteisistä eläkevelvoitteista. Kaikki konsernin eläkeratkaisut on tällä hetkellä luokiteltu maksupohjaisiksi. Eläkevakuutusmaksut esitetään kuluina tuloslaskelmassa sinä tilikautena, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä tai muita etuuksia henkilökunnalle sen jälkeen kun työsuhde on päättynyt. Konsernilla ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Konsernin johtohenkilöiden kanssa ei ole solmittu erityisiä eläkesopimuksia.

3 3(9) Vuokrasopimukset Konsernin leasing- ja vuokrasopimukset on luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. Tästä seuraa, että vuokratulot ja menot esitetään tuloslaskelmassa tasaerinä vuokrakaudelta. Laskennallinen vero Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kirjanpidon ja verotuksen arvojen väliaikaisille eroille siten kuin IAS 12 standardissa, Tuloverot on määritelty. Maa-alueiden arvonkorotuksen johdosta aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty laskennallinen verovelka on purettu samoin kuin itse arvonkorotus siirryttäessä IFRS-raportointiin. Rahavirtalaskelma IFRS-raportointi ei anna aihetta tehdä olennaisia muutoksia Viking Linen rahavirtalaskelmaan. Segmenttiraportointi Viking Linen liikeideana on tarjota henkilö- ja rahtikuljetuksia pohjoisen Itämeren alueella sisältäen viihdettä, ruokailua ja ostoselämyksiä. Näitä tuotteita ja palveluita on saatavilla kaikilla Viking Linen aluksilla. Henkilö- ja rahtikuljetukset täydentävät toinen toistaan eikä niitä voida erotella mitä tulee riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kaikki alukset liikennöivät yhdellä ainoalla maantieteellisellä alueella. Tuottoja ja kuluja tai varoja ja velkoja ei voi kohdistaa tietyille asiakasryhmille tai markkinoille. Konserniin kuuluu myös Park Alandia Hotell ja Sundqvist Buss Ab. Näiden liiketoiminnat ovat matkustajaliikennettä tukevia toimintoja ja ne kerryttävät vähemmän kuin 10 % konsernin tuotoista, tuloksesta ja varoista. Edellä mainituista syistä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jakoa liiketoiminta-alueisiin tai maantieteellisiin alueisiin. Alla on esitetty yhteenveto IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksista konsernin avaavaan taseeseen per sekä omaan pääomaan ja tulokseen tilikaudelta 2004/2005 ja osavuosikausilta 2005/2006. Taseen täsmäytys per (MEUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,66-0,31 0,35 Konserniliikearvo 0,47 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,95-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,88 6,88 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - +0,31 0,31 Alukset 163,19 163,19 Koneet ja kalusto 5,09 5,09 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 177,11-0,53 176,58 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 178,34-0,84 177,50

4 4(9) VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 8,22 8,22 Lainasaamiset 0,06 0,06 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 14,18 14,18 Muut saamiset 1,39 1,39 Siirtosaamiset 8,39 8,39 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,96 23,96 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 46,15 78,38 46,15 78,38 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1,82 1,82 Vararahasto 0,02 0,02 kertymästä 98,23 98,23 Edellisten tilikausien tulos 24,68-0,62 24,06 Tilikauden voitto 13,01 13,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137,76-0,62 137,14 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 34,82-0,22 34,60 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 24,31 24,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,89 8,89 Ostovelat 20,83 20,83 Muut lyhytaikaiset velat 9,86 9,86 Siirtovelat 20,21 20,21 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,80 59,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 118,93-0,22 118,71 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 Tuloslaskelman täsmäytys 2004/2005 (MEUR) LIIKEVAIHTO 382,69 382,69 Liiketoiminnan muut tuotot 0,43 0,43 Kulut Materiaalit ja palvelut 107,94 107,94 Henkilöstökulut 97,75 97,75 Poistot 3) 17,76-0,11 17,66 Liiketoiminnan muut kulut 154,75 154,75 Kulut yhteensä 378,20-0,11 378,10 LIIKEVOITTO 4,92 0,11 5,02 Rahoitustuotot ja -kulut -0,80-0,80 VOITTO ENNEN VEROJA 4,11 0,11 4,22 Välittömät verot -1,33-1,33 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,79 0,11 2,89

5 5(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,51-0,23 0,27 Konserniliikearvo 0,37 0,11 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,94-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,48 6,48 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - 0,23 0,23 Alukset 151,92 151,92 Koneet ja kalusto 5,00 5,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 165,35-0,61 164,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 166,32-0,74 165,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 8,38 8,38 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,03 0,03 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 13,45 13,45 Muut saamiset 1,52 1,52 Siirtosaamiset 8,85 8,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,83 23,83 Rahat ja pankkisaamiset 38,89 38,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÅ 71,12 71,12 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vara- ja ylikurssirahasto 1,82 0,02 1,82 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Edellisten tilikausien tulos 32,01-0,62 31,39 Tilikauden voitto 3) 2,79 0,11 2,89 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 129,80-0,52 129,29 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 15,50 15,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,91 8,91 Ostovelat 19,77 19,77 Muut lyhytaikaiset velat 8,72 8,72 Siirtovelat 21,67 21,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,07 59,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 107,61-0,22 107,39 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71

6 6(9) Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-tammikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 87,21 87,21 Liiketoiminnan muut tuotot 0,11 0,11 Liiketoiminnan muut kulut 87,67 87,67 Poistot 3)4) 4,49-0,03 4,46 Liiketulos -4,84 0,03-4,81 Rahoitustuotot ja -kulut 0,37 0,37 Tulos ennen veroja -4,46 0,03-4,44 Laskennallisen veron muutos 4) 1,09 1,09 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -3,37 0,03-3,34 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-huhtikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 182,16 182,16 Liiketoiminnan muut tuotot 0,21 0,21 Liiketoiminnan muut kulut 180,49 180,49 Poistot 3) 8,95-0,05 8,89 Liiketulos -7,07 0,05-7,02 Rahoitustuotot ja -kulut 0,24 0,24 Tulos ennen veroja -6,83 0,05-6,78 Laskennallisen verovelan muutos 1,40 1,40 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -5,43 0,05-5,38 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-heinäkuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 299,91 299,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,29 0,29 Liiketoiminnan muut kulut 279,49 279,49 Poistot 3) 13,50-0,08 13,42 Liiketulos 7,21 0,08 7,29 Rahoitustuotot ja -kulut 0,40 0,40 Tulos ennen veroja 7,61 0,08 7,69 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2,30-2,30 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos 5,31 0,08 5,39

7 7(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,46-0,21 0,24 Konserniliikearvo 3) 0,34 0,13 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2)4) 167,77-0,63 167,14 Sijoitukset 5) 0,10 0,04 0,14 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 28,06 0,01 28,07 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,05 27,72 8,05 27,71 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 4) 93,17 93,17 Muu oma pääoma 4) 31,43-0,45 30,98 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2)4) 31,94-0,22 31,72 Pitkäaikainen vieras pääoma 15,67 15,67 Lyhytaikainen vieras pääoma 58,40 58,40 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Taseen täsmäytys per (MEUR) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,98-0,20 0,79 Konserniliikearvo 3) 0,32 0,16 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 163,83-0,64 163,18 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 8,00 8,00 Saamiset 6) 29,13-0,01 29,12 Rahat ja pankkisaamiset 6) 26,69 0,01 26,70 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 29,37-0,42 28,95 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 31,62-0,22 31,40 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 64,05 64,05 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39

8 8(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,94-0,18 0,76 Konserniliikearvo 3) 0,29 0,18 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 161,21-0,66 160,55 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 41,70 0,01 41,71 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,52 30,85 8,52 30,84 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 40,10-0,40 39,71 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 66,47 66,47 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet Osake- Muunto- voittopääoma Rahastot erot varat Yhteensä Oma pääoma ,82 0,02 0,02 135,91 137,76 IFRS:n käyttöönoton -0,02-0,60-0,62 Oikaistu oma pääoma ,82 0,02 135,31 137,14 Muuntoerot 0,00 0,07-0,02 0,06 Siirto ylikurssirahastoon 0,00 0,00 Osingonjako -10,80-10,80 Tilikauden tulos 2,89 2,89 Oma pääoma ,82 0,02 0,07 127,38 129,29 IAS 39:n 0,04 0,04 Oikaistu oma pääoma ,82 0,06 0,07 127,38 129,32 Muuntoerot 0,00-0,10 0,09 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 0,00 Tilikauden tulos 5,39 5,39 Oma pääoma ,82 0,06-0,02 132,86 134,72 FAS-tilinpäätöksessä aiemmin erikseen esitetyt oman pääoman erät kertymästä, Edellisten tilikausien tulos sekä Tilikauden voitto on ryhmitelty uudelleen ja erät sisältyvät erään Kertyneet voittovarat. IFRS-raportointiin siirtymisajankohdan jälkeen syntyneet muuntoerot esitetään erillisenä oman pääoman eränä.

9 9(9) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Oma Vähemmistö- pääoma osuus yhteensä Oma pääoma ,03 137,79 IFRS:n käyttöönoton -0,62 Oikaistu oma pääoma ,03 137,17 Muuntoerot 0,00 0,06 Siirto ylikurssirahastoon Osingonjako -10,80 Tilikauden tulos 0,00 2,89 Oma pääoma ,03 129,32 IAS 39:n 0,04 Oikaistu oma pääoma ,03 129,36 Muuntoerot 0,00 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 Tilikauden tulos 0,00 5,39 Oma pääoma ,03 134,75 Liitetiedot 1) Vuokrattujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineettomista hyödykkeistä aineellisiin hyödykkeisiin. 2) FAS-tilinpäätökseen kirjattu maa-alueen arvonkorotus 0,84 MEUR ja siihen liittyvä laskennallinen verovelka 0,22 MEUR on purettu IFRS-raportoinnissa. 3) IFRS 3:n, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan siitä tehdään arvonalennustesti. Tehdyt liikearvon poistot tilikaudella 2004/2005 ja osavuosikausilla 2005/2006 on peruutettu, koska IFRS 3:a sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin. 4) Alusten poistoja koskevia FAS-tilinpäätösperiaatteita muutettiin toisella osavuosikatsauskaudella 2005/2006. Ensimmäisen FAS-osavuosikatsauksen lukuja on korjattu vastaamaan uusia poistoperiaatteita. 5) Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu niiden käypiin arvoihin lähtien. 6) FAS tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin saamisiin sisältyneet likvidit erät on siirretty rahavaroihin. Tunnuslukujen määritelmät Tulos per osake = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin tilikauden aikana)) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristettäessä lukuja miljooniin euroihin syntyy +/- 0,01 MEUR suuruisia pyöristyseroja.

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE LIIKEVAIHTO JA TULOS Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE Konsernin liikevaihto nousi kauden aikana 406,0 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 382,7 Meur). Liiketulos kasvoi 8,6

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2003-31.10.2004. Markkinakehitys

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2003-31.10.2004. Markkinakehitys Takaisin TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2003-31.10.2004 Markkinakehitys Ruotsin, Suomen ja Baltian maiden välisen laivaliikenteen kokonaismatkustajamäärä kasvoi 3,6 prosenttia eli 16,4 miljoonaan matkustajaan.

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot