Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)"

Transkriptio

1 Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) tilikaudelta 2005/2006 laadittavan tilinpäätöksen yhteydessä. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu per Tämän tiedotteen tarkoituksena on selvittää IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksia konsernin taseen ja tuloslaskelman eriin sekä tärkeimpiin tunnuslukuihin. IFRS-raportointiin siirtymisen merkittävimmät vaikutukset koskevat liikearvon poiston palauttamista sekä maa-alueiden arvonkorotuksen peruuttamista. Alukset ovat euromäärältään huomattavin yksittäinen konsernin taseessa esitettävä omaisuuserä. IFRS-standardien mukaan hankintamenon ja jäännösarvon erotus muodostaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistopohjan. Poistopohja kirjataan poistoina kuluksi hyödykkeiden arvioidun taloudellisen ajan kuluessa. Viking Line ei ole aiemmin FAStilinpäätöksissään huomioinut alusten jäännösarvoja laskettaessa poistopohjia. Tilikauden 2005/2006 aikana Viking Line on muuttanut FAS-tilinpäätöksessään käyttämäänsä laskentaperiaatetta vastaamaan IFRS-raportoinnissa käytettävää periaatetta. Tämän johdosta alusten suunnitelman mukaiset poistot on laskettu uudelleen jäljellä olevan arvioidun taloudellisen ajan osalta. Arvioidut jäännösarvot taloudellisen ajan lopussa on huomioitu poistolaskennassa alkaen Suunnitelman mukaiset kirjanpitoarvot per ovat muuttumattomia eikä alusten arvioituja taloudellisia aikoja ole tässä yhteydessä muutettu. Vertailutilikauden 2004/2005 tietoja on muutettu vastaamaan uusia periaatteita. Tämän FAStilinpäätöksessä tehdyn laskentaperiaatteen muutoksen jälkeen alusten taseessa esitetyt arvot ovat samoja FAS- ja IFRStilinpäätöksissä. Alla esitetään IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat muutokset konsernin tiettyihin tunnuslukuihin tilikaudelta 2004/2005. Tunnusluvut 2004/2005 FAS IFRS IFRS Liiketulos, Meur 4,92 0,11 5,02 Tilikauden tulos, Meur 2,79 0,11 2,89 Tulos per osake, euro 0,26 0,01 0,27 Taseen loppusumma, Meur 237,45-0,74 236,71 Oman pääoman tuotto (ROE) 2,1% 0,1 2,2% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,0% 0,1 3,1% Omavaraisuusaste 54,7% -0,1 54,6% IFRS-raportointiin siirtymisessä noudatetaan IFRS 1-standardia, Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Standardin pääsäännön mukaan kaikkia standardeja on noudatettava taannehtivasti. IFRS 1 sallii kuitenkin tuosta pääsäännöstä poikkeamista tietyiltä osin. Viking Line -konserni on tehnyt seuraavat valinnat: Liiketoimintojen yhdistäminen IFRS 1-standardin poikkeussäännöstä sovelletaan liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka on toteutettu ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää Vastaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin sovelletaan IFRS 3:a, Liiketoimintojen yhdistäminen.

2 2(9) Muuntoerot IFRS 1-standardin poikkeussäännön nojalla Viking Linen ulkomaisten tytäryhtiöiden aiheuttamat kertyneet muuntoerot on yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin IFRS-standardeihin siirtymispäivänä. Rahoitusinstrumentit IFRS 1-standardin nojalla rahoitusinstrumentteja koskevaa taloudellista informaatiota ei ole muutettu vertailutilikauden 2004/2005 osalta. Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm seuraaviin laskentaperiaatteisiin: Aineettomat hyödykkeet Vuokralle otettujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineellisiin hyödykkeisiin. Liikearvo IFRS 3-standardin, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä säännönmukaisia poistoja vaan liikearvosta tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Koska IFRS 3-standardia sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin on liikearvon poistot palautettu tilikauden 2004/2005 osalta sekä osavuosikatsausten 2005/2006 osalta. Maa-alueet Maa-alueet esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin. Aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty arvonkorotus on peruutettu IFRS-raportoinnissa. Alukset Viking Linen alukset esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin, joista on vähennetty kertyneet poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Poistolaskennassa on huomioitu arvioitu jäännösarvo taloudellisen ajan lopussa. Alukset on jaettu merkittäviin osiin. Poistot osista tehdään pääasiallisesti tasapoistoin osien arvioidun taloudellisen ajan aikana. Rahoitusvarat Konsernin kaikki sijoitukset rahoitusvaroihin on alkaen luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet, joiden käypiä arvoja ei voida luotettavalla tavalla määritellä, esitetään taseessa hankintamenoihin. Noteerattujen osakkeiden käypinä arvoina käytetään tilinpäätöspäivän pörssikursseja. Käypien arvojen muutokset esitetään oman pääoman yhteydessä käyvän arvon rahastossa. Rahoitusvaroihin kuuluvien erien hankinnat ja myynnit kirjataan maksuajankohdan mukaan. Työsuhde-etuudet Viking Linella on erilaisia eläkejärjestelyjä niissä maissa, joissa konserni toimii. Ulkopuoliset vakuutusyhtiöt vastaavat konserniyhtiöiden lakisääteisistä eläkevelvoitteista. Kaikki konsernin eläkeratkaisut on tällä hetkellä luokiteltu maksupohjaisiksi. Eläkevakuutusmaksut esitetään kuluina tuloslaskelmassa sinä tilikautena, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä tai muita etuuksia henkilökunnalle sen jälkeen kun työsuhde on päättynyt. Konsernilla ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Konsernin johtohenkilöiden kanssa ei ole solmittu erityisiä eläkesopimuksia.

3 3(9) Vuokrasopimukset Konsernin leasing- ja vuokrasopimukset on luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. Tästä seuraa, että vuokratulot ja menot esitetään tuloslaskelmassa tasaerinä vuokrakaudelta. Laskennallinen vero Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kirjanpidon ja verotuksen arvojen väliaikaisille eroille siten kuin IAS 12 standardissa, Tuloverot on määritelty. Maa-alueiden arvonkorotuksen johdosta aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty laskennallinen verovelka on purettu samoin kuin itse arvonkorotus siirryttäessä IFRS-raportointiin. Rahavirtalaskelma IFRS-raportointi ei anna aihetta tehdä olennaisia muutoksia Viking Linen rahavirtalaskelmaan. Segmenttiraportointi Viking Linen liikeideana on tarjota henkilö- ja rahtikuljetuksia pohjoisen Itämeren alueella sisältäen viihdettä, ruokailua ja ostoselämyksiä. Näitä tuotteita ja palveluita on saatavilla kaikilla Viking Linen aluksilla. Henkilö- ja rahtikuljetukset täydentävät toinen toistaan eikä niitä voida erotella mitä tulee riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kaikki alukset liikennöivät yhdellä ainoalla maantieteellisellä alueella. Tuottoja ja kuluja tai varoja ja velkoja ei voi kohdistaa tietyille asiakasryhmille tai markkinoille. Konserniin kuuluu myös Park Alandia Hotell ja Sundqvist Buss Ab. Näiden liiketoiminnat ovat matkustajaliikennettä tukevia toimintoja ja ne kerryttävät vähemmän kuin 10 % konsernin tuotoista, tuloksesta ja varoista. Edellä mainituista syistä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jakoa liiketoiminta-alueisiin tai maantieteellisiin alueisiin. Alla on esitetty yhteenveto IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksista konsernin avaavaan taseeseen per sekä omaan pääomaan ja tulokseen tilikaudelta 2004/2005 ja osavuosikausilta 2005/2006. Taseen täsmäytys per (MEUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,66-0,31 0,35 Konserniliikearvo 0,47 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,95-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,88 6,88 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - +0,31 0,31 Alukset 163,19 163,19 Koneet ja kalusto 5,09 5,09 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 177,11-0,53 176,58 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 178,34-0,84 177,50

4 4(9) VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 8,22 8,22 Lainasaamiset 0,06 0,06 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 14,18 14,18 Muut saamiset 1,39 1,39 Siirtosaamiset 8,39 8,39 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,96 23,96 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 46,15 78,38 46,15 78,38 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1,82 1,82 Vararahasto 0,02 0,02 kertymästä 98,23 98,23 Edellisten tilikausien tulos 24,68-0,62 24,06 Tilikauden voitto 13,01 13,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137,76-0,62 137,14 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 34,82-0,22 34,60 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 24,31 24,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,89 8,89 Ostovelat 20,83 20,83 Muut lyhytaikaiset velat 9,86 9,86 Siirtovelat 20,21 20,21 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,80 59,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 118,93-0,22 118,71 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 Tuloslaskelman täsmäytys 2004/2005 (MEUR) LIIKEVAIHTO 382,69 382,69 Liiketoiminnan muut tuotot 0,43 0,43 Kulut Materiaalit ja palvelut 107,94 107,94 Henkilöstökulut 97,75 97,75 Poistot 3) 17,76-0,11 17,66 Liiketoiminnan muut kulut 154,75 154,75 Kulut yhteensä 378,20-0,11 378,10 LIIKEVOITTO 4,92 0,11 5,02 Rahoitustuotot ja -kulut -0,80-0,80 VOITTO ENNEN VEROJA 4,11 0,11 4,22 Välittömät verot -1,33-1,33 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,79 0,11 2,89

5 5(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,51-0,23 0,27 Konserniliikearvo 0,37 0,11 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,94-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,48 6,48 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - 0,23 0,23 Alukset 151,92 151,92 Koneet ja kalusto 5,00 5,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 165,35-0,61 164,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 166,32-0,74 165,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 8,38 8,38 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,03 0,03 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 13,45 13,45 Muut saamiset 1,52 1,52 Siirtosaamiset 8,85 8,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,83 23,83 Rahat ja pankkisaamiset 38,89 38,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÅ 71,12 71,12 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vara- ja ylikurssirahasto 1,82 0,02 1,82 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Edellisten tilikausien tulos 32,01-0,62 31,39 Tilikauden voitto 3) 2,79 0,11 2,89 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 129,80-0,52 129,29 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 15,50 15,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,91 8,91 Ostovelat 19,77 19,77 Muut lyhytaikaiset velat 8,72 8,72 Siirtovelat 21,67 21,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,07 59,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 107,61-0,22 107,39 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71

6 6(9) Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-tammikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 87,21 87,21 Liiketoiminnan muut tuotot 0,11 0,11 Liiketoiminnan muut kulut 87,67 87,67 Poistot 3)4) 4,49-0,03 4,46 Liiketulos -4,84 0,03-4,81 Rahoitustuotot ja -kulut 0,37 0,37 Tulos ennen veroja -4,46 0,03-4,44 Laskennallisen veron muutos 4) 1,09 1,09 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -3,37 0,03-3,34 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-huhtikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 182,16 182,16 Liiketoiminnan muut tuotot 0,21 0,21 Liiketoiminnan muut kulut 180,49 180,49 Poistot 3) 8,95-0,05 8,89 Liiketulos -7,07 0,05-7,02 Rahoitustuotot ja -kulut 0,24 0,24 Tulos ennen veroja -6,83 0,05-6,78 Laskennallisen verovelan muutos 1,40 1,40 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -5,43 0,05-5,38 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-heinäkuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 299,91 299,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,29 0,29 Liiketoiminnan muut kulut 279,49 279,49 Poistot 3) 13,50-0,08 13,42 Liiketulos 7,21 0,08 7,29 Rahoitustuotot ja -kulut 0,40 0,40 Tulos ennen veroja 7,61 0,08 7,69 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2,30-2,30 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos 5,31 0,08 5,39

7 7(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,46-0,21 0,24 Konserniliikearvo 3) 0,34 0,13 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2)4) 167,77-0,63 167,14 Sijoitukset 5) 0,10 0,04 0,14 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 28,06 0,01 28,07 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,05 27,72 8,05 27,71 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 4) 93,17 93,17 Muu oma pääoma 4) 31,43-0,45 30,98 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2)4) 31,94-0,22 31,72 Pitkäaikainen vieras pääoma 15,67 15,67 Lyhytaikainen vieras pääoma 58,40 58,40 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Taseen täsmäytys per (MEUR) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,98-0,20 0,79 Konserniliikearvo 3) 0,32 0,16 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 163,83-0,64 163,18 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 8,00 8,00 Saamiset 6) 29,13-0,01 29,12 Rahat ja pankkisaamiset 6) 26,69 0,01 26,70 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 29,37-0,42 28,95 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 31,62-0,22 31,40 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 64,05 64,05 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39

8 8(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,94-0,18 0,76 Konserniliikearvo 3) 0,29 0,18 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 161,21-0,66 160,55 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 41,70 0,01 41,71 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,52 30,85 8,52 30,84 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 40,10-0,40 39,71 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 66,47 66,47 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet Osake- Muunto- voittopääoma Rahastot erot varat Yhteensä Oma pääoma ,82 0,02 0,02 135,91 137,76 IFRS:n käyttöönoton -0,02-0,60-0,62 Oikaistu oma pääoma ,82 0,02 135,31 137,14 Muuntoerot 0,00 0,07-0,02 0,06 Siirto ylikurssirahastoon 0,00 0,00 Osingonjako -10,80-10,80 Tilikauden tulos 2,89 2,89 Oma pääoma ,82 0,02 0,07 127,38 129,29 IAS 39:n 0,04 0,04 Oikaistu oma pääoma ,82 0,06 0,07 127,38 129,32 Muuntoerot 0,00-0,10 0,09 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 0,00 Tilikauden tulos 5,39 5,39 Oma pääoma ,82 0,06-0,02 132,86 134,72 FAS-tilinpäätöksessä aiemmin erikseen esitetyt oman pääoman erät kertymästä, Edellisten tilikausien tulos sekä Tilikauden voitto on ryhmitelty uudelleen ja erät sisältyvät erään Kertyneet voittovarat. IFRS-raportointiin siirtymisajankohdan jälkeen syntyneet muuntoerot esitetään erillisenä oman pääoman eränä.

9 9(9) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Oma Vähemmistö- pääoma osuus yhteensä Oma pääoma ,03 137,79 IFRS:n käyttöönoton -0,62 Oikaistu oma pääoma ,03 137,17 Muuntoerot 0,00 0,06 Siirto ylikurssirahastoon Osingonjako -10,80 Tilikauden tulos 0,00 2,89 Oma pääoma ,03 129,32 IAS 39:n 0,04 Oikaistu oma pääoma ,03 129,36 Muuntoerot 0,00 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 Tilikauden tulos 0,00 5,39 Oma pääoma ,03 134,75 Liitetiedot 1) Vuokrattujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineettomista hyödykkeistä aineellisiin hyödykkeisiin. 2) FAS-tilinpäätökseen kirjattu maa-alueen arvonkorotus 0,84 MEUR ja siihen liittyvä laskennallinen verovelka 0,22 MEUR on purettu IFRS-raportoinnissa. 3) IFRS 3:n, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan siitä tehdään arvonalennustesti. Tehdyt liikearvon poistot tilikaudella 2004/2005 ja osavuosikausilla 2005/2006 on peruutettu, koska IFRS 3:a sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin. 4) Alusten poistoja koskevia FAS-tilinpäätösperiaatteita muutettiin toisella osavuosikatsauskaudella 2005/2006. Ensimmäisen FAS-osavuosikatsauksen lukuja on korjattu vastaamaan uusia poistoperiaatteita. 5) Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu niiden käypiin arvoihin lähtien. 6) FAS tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin saamisiin sisältyneet likvidit erät on siirretty rahavaroihin. Tunnuslukujen määritelmät Tulos per osake = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin tilikauden aikana)) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristettäessä lukuja miljooniin euroihin syntyy +/- 0,01 MEUR suuruisia pyöristyseroja.

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta Pörssitiedote 18. kesäkuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta 2003 KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004

Pörssitiedote. KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003. 8. huhtikuuta 2004 Pörssitiedote 8. huhtikuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2003 KONE ottaa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta 2004 alkaen. Ennen IFRS-standardien

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot