Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viking Line Abp Pörssitiedote 14.11.2006 klo 12.00 1(9)"

Transkriptio

1 Viking Line Abp Pörssitiedote klo (9) IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN Viking Line konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS) tilikaudelta 2005/2006 laadittavan tilinpäätöksen yhteydessä. IFRS:n mukainen avaava tase on laadittu per Tämän tiedotteen tarkoituksena on selvittää IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksia konsernin taseen ja tuloslaskelman eriin sekä tärkeimpiin tunnuslukuihin. IFRS-raportointiin siirtymisen merkittävimmät vaikutukset koskevat liikearvon poiston palauttamista sekä maa-alueiden arvonkorotuksen peruuttamista. Alukset ovat euromäärältään huomattavin yksittäinen konsernin taseessa esitettävä omaisuuserä. IFRS-standardien mukaan hankintamenon ja jäännösarvon erotus muodostaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistopohjan. Poistopohja kirjataan poistoina kuluksi hyödykkeiden arvioidun taloudellisen ajan kuluessa. Viking Line ei ole aiemmin FAStilinpäätöksissään huomioinut alusten jäännösarvoja laskettaessa poistopohjia. Tilikauden 2005/2006 aikana Viking Line on muuttanut FAS-tilinpäätöksessään käyttämäänsä laskentaperiaatetta vastaamaan IFRS-raportoinnissa käytettävää periaatetta. Tämän johdosta alusten suunnitelman mukaiset poistot on laskettu uudelleen jäljellä olevan arvioidun taloudellisen ajan osalta. Arvioidut jäännösarvot taloudellisen ajan lopussa on huomioitu poistolaskennassa alkaen Suunnitelman mukaiset kirjanpitoarvot per ovat muuttumattomia eikä alusten arvioituja taloudellisia aikoja ole tässä yhteydessä muutettu. Vertailutilikauden 2004/2005 tietoja on muutettu vastaamaan uusia periaatteita. Tämän FAStilinpäätöksessä tehdyn laskentaperiaatteen muutoksen jälkeen alusten taseessa esitetyt arvot ovat samoja FAS- ja IFRStilinpäätöksissä. Alla esitetään IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat muutokset konsernin tiettyihin tunnuslukuihin tilikaudelta 2004/2005. Tunnusluvut 2004/2005 FAS IFRS IFRS Liiketulos, Meur 4,92 0,11 5,02 Tilikauden tulos, Meur 2,79 0,11 2,89 Tulos per osake, euro 0,26 0,01 0,27 Taseen loppusumma, Meur 237,45-0,74 236,71 Oman pääoman tuotto (ROE) 2,1% 0,1 2,2% Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 3,0% 0,1 3,1% Omavaraisuusaste 54,7% -0,1 54,6% IFRS-raportointiin siirtymisessä noudatetaan IFRS 1-standardia, Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Standardin pääsäännön mukaan kaikkia standardeja on noudatettava taannehtivasti. IFRS 1 sallii kuitenkin tuosta pääsäännöstä poikkeamista tietyiltä osin. Viking Line -konserni on tehnyt seuraavat valinnat: Liiketoimintojen yhdistäminen IFRS 1-standardin poikkeussäännöstä sovelletaan liiketoimintojen yhdistämisiin, jotka on toteutettu ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää Vastaisiin liiketoimintojen yhdistämisiin sovelletaan IFRS 3:a, Liiketoimintojen yhdistäminen.

2 2(9) Muuntoerot IFRS 1-standardin poikkeussäännön nojalla Viking Linen ulkomaisten tytäryhtiöiden aiheuttamat kertyneet muuntoerot on yhdistetty kertyneisiin voittovaroihin IFRS-standardeihin siirtymispäivänä. Rahoitusinstrumentit IFRS 1-standardin nojalla rahoitusinstrumentteja koskevaa taloudellista informaatiota ei ole muutettu vertailutilikauden 2004/2005 osalta. Tilinpäätöskäytännön muutos vaikuttaa mm seuraaviin laskentaperiaatteisiin: Aineettomat hyödykkeet Vuokralle otettujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineellisiin hyödykkeisiin. Liikearvo IFRS 3-standardin, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä säännönmukaisia poistoja vaan liikearvosta tehdään vuosittain arvonalentumistesti. Koska IFRS 3-standardia sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin on liikearvon poistot palautettu tilikauden 2004/2005 osalta sekä osavuosikatsausten 2005/2006 osalta. Maa-alueet Maa-alueet esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin. Aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty arvonkorotus on peruutettu IFRS-raportoinnissa. Alukset Viking Linen alukset esitetään taseessa alkuperäisiin hankintamenoihin, joista on vähennetty kertyneet poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Poistolaskennassa on huomioitu arvioitu jäännösarvo taloudellisen ajan lopussa. Alukset on jaettu merkittäviin osiin. Poistot osista tehdään pääasiallisesti tasapoistoin osien arvioidun taloudellisen ajan aikana. Rahoitusvarat Konsernin kaikki sijoitukset rahoitusvaroihin on alkaen luokiteltu myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet, joiden käypiä arvoja ei voida luotettavalla tavalla määritellä, esitetään taseessa hankintamenoihin. Noteerattujen osakkeiden käypinä arvoina käytetään tilinpäätöspäivän pörssikursseja. Käypien arvojen muutokset esitetään oman pääoman yhteydessä käyvän arvon rahastossa. Rahoitusvaroihin kuuluvien erien hankinnat ja myynnit kirjataan maksuajankohdan mukaan. Työsuhde-etuudet Viking Linella on erilaisia eläkejärjestelyjä niissä maissa, joissa konserni toimii. Ulkopuoliset vakuutusyhtiöt vastaavat konserniyhtiöiden lakisääteisistä eläkevelvoitteista. Kaikki konsernin eläkeratkaisut on tällä hetkellä luokiteltu maksupohjaisiksi. Eläkevakuutusmaksut esitetään kuluina tuloslaskelmassa sinä tilikautena, jota veloitus koskee. Konsernilla ei ole etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä tai muita etuuksia henkilökunnalle sen jälkeen kun työsuhde on päättynyt. Konsernilla ei ole osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. Konsernin johtohenkilöiden kanssa ei ole solmittu erityisiä eläkesopimuksia.

3 3(9) Vuokrasopimukset Konsernin leasing- ja vuokrasopimukset on luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. Tästä seuraa, että vuokratulot ja menot esitetään tuloslaskelmassa tasaerinä vuokrakaudelta. Laskennallinen vero Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu kirjanpidon ja verotuksen arvojen väliaikaisille eroille siten kuin IAS 12 standardissa, Tuloverot on määritelty. Maa-alueiden arvonkorotuksen johdosta aiemmin FAS-tilinpäätöksessä esitetty laskennallinen verovelka on purettu samoin kuin itse arvonkorotus siirryttäessä IFRS-raportointiin. Rahavirtalaskelma IFRS-raportointi ei anna aihetta tehdä olennaisia muutoksia Viking Linen rahavirtalaskelmaan. Segmenttiraportointi Viking Linen liikeideana on tarjota henkilö- ja rahtikuljetuksia pohjoisen Itämeren alueella sisältäen viihdettä, ruokailua ja ostoselämyksiä. Näitä tuotteita ja palveluita on saatavilla kaikilla Viking Linen aluksilla. Henkilö- ja rahtikuljetukset täydentävät toinen toistaan eikä niitä voida erotella mitä tulee riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kaikki alukset liikennöivät yhdellä ainoalla maantieteellisellä alueella. Tuottoja ja kuluja tai varoja ja velkoja ei voi kohdistaa tietyille asiakasryhmille tai markkinoille. Konserniin kuuluu myös Park Alandia Hotell ja Sundqvist Buss Ab. Näiden liiketoiminnat ovat matkustajaliikennettä tukevia toimintoja ja ne kerryttävät vähemmän kuin 10 % konsernin tuotoista, tuloksesta ja varoista. Edellä mainituista syistä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä jakoa liiketoiminta-alueisiin tai maantieteellisiin alueisiin. Alla on esitetty yhteenveto IFRS-raportointiin siirtymisen vaikutuksista konsernin avaavaan taseeseen per sekä omaan pääomaan ja tulokseen tilikaudelta 2004/2005 ja osavuosikausilta 2005/2006. Taseen täsmäytys per (MEUR) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,66-0,31 0,35 Konserniliikearvo 0,47 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,95-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,88 6,88 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - +0,31 0,31 Alukset 163,19 163,19 Koneet ja kalusto 5,09 5,09 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 177,11-0,53 176,58 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 178,34-0,84 177,50

4 4(9) VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset 8,22 8,22 Lainasaamiset 0,06 0,06 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 14,18 14,18 Muut saamiset 1,39 1,39 Siirtosaamiset 8,39 8,39 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,96 23,96 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 46,15 78,38 46,15 78,38 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1,82 1,82 Vararahasto 0,02 0,02 kertymästä 98,23 98,23 Edellisten tilikausien tulos 24,68-0,62 24,06 Tilikauden voitto 13,01 13,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137,76-0,62 137,14 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 34,82-0,22 34,60 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 24,31 24,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,89 8,89 Ostovelat 20,83 20,83 Muut lyhytaikaiset velat 9,86 9,86 Siirtovelat 20,21 20,21 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,80 59,80 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 118,93-0,22 118,71 TASEEN LOPPUSUMMA 256,73-0,84 255,89 Tuloslaskelman täsmäytys 2004/2005 (MEUR) LIIKEVAIHTO 382,69 382,69 Liiketoiminnan muut tuotot 0,43 0,43 Kulut Materiaalit ja palvelut 107,94 107,94 Henkilöstökulut 97,75 97,75 Poistot 3) 17,76-0,11 17,66 Liiketoiminnan muut kulut 154,75 154,75 Kulut yhteensä 378,20-0,11 378,10 LIIKEVOITTO 4,92 0,11 5,02 Rahoitustuotot ja -kulut -0,80-0,80 VOITTO ENNEN VEROJA 4,11 0,11 4,22 Välittömät verot -1,33-1,33 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO 2,79 0,11 2,89

5 5(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1) 0,51-0,23 0,27 Konserniliikearvo 0,37 0,11 0,47 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 2) 1,94-0,84 1,10 Rakennukset ja rakennelmat 6,48 6,48 Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1) - 0,23 0,23 Alukset 151,92 151,92 Koneet ja kalusto 5,00 5,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 165,35-0,61 164,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,10 0,10 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 166,32-0,74 165,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 8,38 8,38 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 0,03 0,03 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 13,45 13,45 Muut saamiset 1,52 1,52 Siirtosaamiset 8,85 8,85 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 23,83 23,83 Rahat ja pankkisaamiset 38,89 38,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÅ 71,12 71,12 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vara- ja ylikurssirahasto 1,82 0,02 1,82 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Edellisten tilikausien tulos 32,01-0,62 31,39 Tilikauden voitto 3) 2,79 0,11 2,89 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 129,80-0,52 129,29 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,03 0,03 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 15,50 15,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Rahoituslaitoslainojen lyhennykset 8,91 8,91 Ostovelat 19,77 19,77 Muut lyhytaikaiset velat 8,72 8,72 Siirtovelat 21,67 21,67 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 59,07 59,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 107,61-0,22 107,39 TASEEN LOPPUSUMMA 237,45-0,74 236,71

6 6(9) Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-tammikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 87,21 87,21 Liiketoiminnan muut tuotot 0,11 0,11 Liiketoiminnan muut kulut 87,67 87,67 Poistot 3)4) 4,49-0,03 4,46 Liiketulos -4,84 0,03-4,81 Rahoitustuotot ja -kulut 0,37 0,37 Tulos ennen veroja -4,46 0,03-4,44 Laskennallisen veron muutos 4) 1,09 1,09 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -3,37 0,03-3,34 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-huhtikuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 182,16 182,16 Liiketoiminnan muut tuotot 0,21 0,21 Liiketoiminnan muut kulut 180,49 180,49 Poistot 3) 8,95-0,05 8,89 Liiketulos -7,07 0,05-7,02 Rahoitustuotot ja -kulut 0,24 0,24 Tulos ennen veroja -6,83 0,05-6,78 Laskennallisen verovelan muutos 1,40 1,40 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos -5,43 0,05-5,38 Tuloslaskelman täsmäytys marraskuu 2005-heinäkuu 2006 (MEUR) Liikevaihto 299,91 299,91 Liiketoiminnan muut tuotot 0,29 0,29 Liiketoiminnan muut kulut 279,49 279,49 Poistot 3) 13,50-0,08 13,42 Liiketulos 7,21 0,08 7,29 Rahoitustuotot ja -kulut 0,40 0,40 Tulos ennen veroja 7,61 0,08 7,69 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2,30-2,30 Vähemmistöosuus 0,00 0,00 Tulos 5,31 0,08 5,39

7 7(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,46-0,21 0,24 Konserniliikearvo 3) 0,34 0,13 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2)4) 167,77-0,63 167,14 Sijoitukset 5) 0,10 0,04 0,14 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 28,06 0,01 28,07 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,05 27,72 8,05 27,71 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 4) 93,17 93,17 Muu oma pääoma 4) 31,43-0,45 30,98 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2)4) 31,94-0,22 31,72 Pitkäaikainen vieras pääoma 15,67 15,67 Lyhytaikainen vieras pääoma 58,40 58,40 Taseen loppusumma 232,49-0,67 231,82 Taseen täsmäytys per (MEUR) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,98-0,20 0,79 Konserniliikearvo 3) 0,32 0,16 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 163,83-0,64 163,18 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 8,00 8,00 Saamiset 6) 29,13-0,01 29,12 Rahat ja pankkisaamiset 6) 26,69 0,01 26,70 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 29,37-0,42 28,95 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 31,62-0,22 31,40 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 64,05 64,05 Taseen loppusumma 229,03-0,64 228,39

8 8(9) Taseen täsmäytys per (MEUR) Liite FAS IFRS IFRS Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1) 0,94-0,18 0,76 Konserniliikearvo 3) 0,29 0,18 0,47 Aineelliset hyödykkeet 1)2) 161,21-0,66 160,55 Sijoitukset 5) 0,09 0,04 0,13 Vaihtuvat vastaavat 6) -0,01 Rahat ja pankkisaamiset 6) 41,70 0,01 41,71 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Vaihto-omaisuus Saamiset 8,52 30,85 8,52 30,84 Oma pääoma Osakepääoma 1,82 1,82 Vara- ja ylikurssirahasto 0,02 0,02 kertymästä 93,17 93,17 Muu oma pääoma 40,10-0,40 39,71 Vähemmistöosuus 0,03 0,03 Laskennallinen verovelka 2) 33,04-0,22 32,82 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,94 8,94 Lyhytaikainen vieras pääoma 66,47 66,47 Taseen loppusumma 243,60-0,62 242,99 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kertyneet Osake- Muunto- voittopääoma Rahastot erot varat Yhteensä Oma pääoma ,82 0,02 0,02 135,91 137,76 IFRS:n käyttöönoton -0,02-0,60-0,62 Oikaistu oma pääoma ,82 0,02 135,31 137,14 Muuntoerot 0,00 0,07-0,02 0,06 Siirto ylikurssirahastoon 0,00 0,00 Osingonjako -10,80-10,80 Tilikauden tulos 2,89 2,89 Oma pääoma ,82 0,02 0,07 127,38 129,29 IAS 39:n 0,04 0,04 Oikaistu oma pääoma ,82 0,06 0,07 127,38 129,32 Muuntoerot 0,00-0,10 0,09 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 0,00 Tilikauden tulos 5,39 5,39 Oma pääoma ,82 0,06-0,02 132,86 134,72 FAS-tilinpäätöksessä aiemmin erikseen esitetyt oman pääoman erät kertymästä, Edellisten tilikausien tulos sekä Tilikauden voitto on ryhmitelty uudelleen ja erät sisältyvät erään Kertyneet voittovarat. IFRS-raportointiin siirtymisajankohdan jälkeen syntyneet muuntoerot esitetään erillisenä oman pääoman eränä.

9 9(9) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Oma Vähemmistö- pääoma osuus yhteensä Oma pääoma ,03 137,79 IFRS:n käyttöönoton -0,62 Oikaistu oma pääoma ,03 137,17 Muuntoerot 0,00 0,06 Siirto ylikurssirahastoon Osingonjako -10,80 Tilikauden tulos 0,00 2,89 Oma pääoma ,03 129,32 IAS 39:n 0,04 Oikaistu oma pääoma ,03 129,36 Muuntoerot 0,00 0,00 Rahoitusvarat, käyvän arvon muutos 0,00 Tilikauden tulos 0,00 5,39 Oma pääoma ,03 134,75 Liitetiedot 1) Vuokrattujen kiinteistöjen perusparannusmenot on siirretty aineettomista hyödykkeistä aineellisiin hyödykkeisiin. 2) FAS-tilinpäätökseen kirjattu maa-alueen arvonkorotus 0,84 MEUR ja siihen liittyvä laskennallinen verovelka 0,22 MEUR on purettu IFRS-raportoinnissa. 3) IFRS 3:n, Liiketoimintojen yhdistäminen, mukaan liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan siitä tehdään arvonalennustesti. Tehdyt liikearvon poistot tilikaudella 2004/2005 ja osavuosikausilla 2005/2006 on peruutettu, koska IFRS 3:a sovelletaan siirtymisajankohdasta eteenpäin. 4) Alusten poistoja koskevia FAS-tilinpäätösperiaatteita muutettiin toisella osavuosikatsauskaudella 2005/2006. Ensimmäisen FAS-osavuosikatsauksen lukuja on korjattu vastaamaan uusia poistoperiaatteita. 5) Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu niiden käypiin arvoihin lähtien. 6) FAS tilinpäätöksessä lyhytaikaisiin saamisiin sisältyneet likvidit erät on siirretty rahavaroihin. Tunnuslukujen määritelmät Tulos per osake = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oman pääoman tuotto (ROE) = (Tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin tilikauden aikana)) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma saadut ennakot) Pyöristettäessä lukuja miljooniin euroihin syntyy +/- 0,01 MEUR suuruisia pyöristyseroja.

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN

Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.1.2006 klo 12.30 SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖÖN Finnlines Oyj siirtyi suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen ön (IFRS) vuonna 2005.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖs 2007-2008

TILINPÄÄTÖs 2007-2008 TILINPÄÄTÖs 2007-2008 Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 3 Tunnusluvut... 5 Konsernin tuloslaskelma, IFRS...7 Konsernin tase, IFRS... 8 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset

Laatimisperusta. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Tytäryritykset Laatimisperusta Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2012 voimassa

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2005 Hallituksen toimintakertomus 17 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 21 Tase 22 Rahavirtalaskelma 23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 24 Siirtyminen IFRS-tilinpäätökseen 25 Liitetiedot

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet IFRS tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Uponor Oyj:n konsernitilinpäätöksen laadinnassa sovelletaan 1.1.2005 alkaen seuraavia tilinpäätösperiaatteita: Päätoiminnot Uponor on kansainvälisesti toimiva talo-

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004

Seuraavassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat muutokset konsernin tunnuslukuihin. Milj. euroa IFRS FAS Muutos 2004 2004 1 (15) Fingrid Oyj:n IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot 2004 Yleistä Fingrid Oyj ottaa taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). Aiempi raportointi on ollut

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ YLEISELEKTRONIIKKA OYJ TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006-2007

Vuosikertomus 2006-2007 Vuosikertomus 2006-2007 TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo Konsernitilinpäätös, IFRS Hallituksen toimintakertomus... 2 Tunnusluvut... 4 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 6 Konsernin tase, IFRS... 7 Konsernin

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere

HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007. Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere HERVANNAN KONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.9.2007 Y-tunnus:1065851-6 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.10.2006-30.9.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.10.2006-30.9.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2006 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 24 Tilintarkastuskertomus 32 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS, FAS EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Milj. EUR Liitetieto 2007 2006 Liikevaihto 2 27,3 27,4 Liiketoiminnan muut tuotot 3 0,1 0,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1,0-0,4

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE

Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE LIIKEVAIHTO JA TULOS Tilinpäätöstiedote marraskuu 2005 lokakuu 2006 LEHDISTÖTIEDOTE Konsernin liikevaihto nousi kauden aikana 406,0 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 382,7 Meur). Liiketulos kasvoi 8,6

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS)

Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnvera Oyj:n siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) EU-komissio antoi vuonna 2001 asetuksen, jonka mukaan EU-alueen julkisesti noteerattujen yhtiöiden tulee laatia konsernitilinpäätöksensä

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot