Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 14190/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 13. marraskuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 13963/17 Asia: CFSP/PESC 996 CSDP/PSDC 622 COPS 351 POLMIL 137 CIVCOM 218 Neuvoston päätelmät turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta EU:n globaalistrategian yhteydessä Neuvoston päätelmät (13. marraskuuta 2017) Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 13. marraskuuta 2017 hyväksymät päätelmät turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta EU:n globaalistrategian yhteydessä /17 1 DGC 2B FI

2 LIITE NEUVOSTON PÄÄTELMÄT TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKASTA EU:N GLOBAALISTRATEGIAN YHTEYDESSÄ 1. Neuvosto korostaa merkittävää edistymistä turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamisessa EU:n globaalistrategian jatkotoimina Eurooppa-neuvoston säännöllistä ohjausta noudattaen ja palauttaa mieleen Eurooppa-neuvoston näistä asioista antamat päätelmät. Se on edelleen sitoutunut panemaan täytäntöön EU:n tavoitetason ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin vastaamisessa, kumppanien valmiuksien kehittämisessä ja EU:n ja sen kansalaisten suojelussa. Tätä varten neuvosto kehottaa tekemään edelleen työtä turvallisuuden ja puolustuksen suhteen tehokkaamman, valmiimman ja yhtenäisemmän unionin luomiseksi ja sen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) lujittamiseksi. Nykyisessä epävakaassa ja epävarmassa turvallisuusympäristössä Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot tekevät jatkossakin enemmän, myös antamalla käyttöön riittävästi lisäresursseja, myötävaikuttaakseen määrätietoisesti yhteisiin ponnisteluihin ja ottaakseen enemmän vastuuta turvallisuudestaan ottaen samalla huomioon kansalliset olosuhteet ja oikeudelliset sitoumukset. Täyttämällä jatkossakin Euroopan nykyiset ja tulevat turvallisuus- ja puolustustarpeet vahvistetaan EU:n kykyä toimia turvallisuuden takaajana ja sen strategista autonomiaa ja vahvistetaan sen kykyä yhteistyöhön kumppaneidensa kanssa. Tässä yhteydessä myös vahvistetaan eurooppalaista myötävaikutusta sääntöihin perustuvaan maailmanjärjestykseen, jonka keskiössä on YK. Näin varmistetaan myös EU:n ja Naton välinen hyvä koordinointi ja keskinäinen vahvistaminen noudattamalla täysin osallistavuuden, vastavuoroisuuden ja EU:n päätöksenteon riippumattomuuden periaatteita sekä vahvistetaan transatlanttista suhdetta /17 2

3 Pysyvä rakenteellinen yhteistyö 2. Neuvosto suhtautuu myönteisesti jäsenvaltioiden tämänpäiväiseen yhteiseen ilmoitukseen, jonka mukaan ne aikovat osallistua pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön (PRY) ja johon sisältyy luettelo tiukemmista sitoumuksista, joihin ne sitoutuvat perussopimuksen määräysten mukaisesti puolustusalan investointien, valmiuksien kehittämisen ja operatiivisen panoksen osalta, sekä hallinnointia koskevia ehdotuksia. Tämä on historiallinen edistysaskel Euroopan turvallisuutta ja puolustusta ajatellen. Yhteinen ilmoitus on avoinna muille jäsenvaltioille, jotka vielä haluavat osallistua. PRY:n perustaminen vuoden loppuun mennessä on Eurooppa-neuvoston tarkoitus, ja sitä silmällä pitäen neuvosto odottaa SEU 46 artiklan 2 kohdan mukaisen neuvoston päätöksen hyväksymistä vuoden loppuun mennessä. on tyytyväinen niiden jäsenvaltioiden, jotka päättävät osallistua PRY-yhteistyöhön, aikomukseen toimittaa kyseisen neuvoston päätöksen hyväksymisajankohtaan mennessä kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmansa, joissa hahmotellaan kansalliset valmiudet annettujen sitoumusten täytäntöönpanoon ja jotka ovat myös vuotuisen arvioinnin pohjana. korostaa sen merkitystä, että jäsenvaltiot, jotka aikovat osallistua PRY-yhteistyöhön, yksilöivät ensimmäiset PRY:n yhteistoimintahankkeet, joista tulee sopia PRY:n muodollisen perustamisen jälkeen sekä valmiuksien kehittämisen alalla että joukkojen operatiivista ulottuvuutta koskevilta osin, tarkoituksena optimoida käytettävissä olevat resurssit ja parantaa niiden yleistä tehokkuutta EU:n tavoitetason ja sen kolmen strategisen prioriteetin tueksi. Tähän mennessä tehdyt ehdotukset olisi asetettava etusijalle PRY-hankkeiden kohdennettua luetteloa varten. Neuvosto on tässä yhteydessä tyytyväinen Euroopan puolustusviraston (EDA) ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) (mukaan lukien EU:n sotilasesikunta) apuun johdonmukaisen lähestymistavan ja arviointimenetelmän kehittämisessä tulevaa hankkeiden valintamekanismia varten /17 3

4 toteaa yhteisen ilmoituksen mukaisesti, että hankkeen osanottajat voivat poikkeuksellisesti kutsua kolmansia maita osallisiksi hankkeisiin niiden yleisten järjestelyjen mukaisesti, joista neuvosto tekee päätöksen hyvissä ajoin SEU 46 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Edellytyksenä on, että ne tuovat PRY-hankkeelle merkittävää lisäarvoa, myötävaikuttavat PRY-yhteistyötä ja YTPP:tä lujittavasti ja täyttävät vaativampia sitoumuksia. Tämä ei anna kyseisille kolmansille maille päätösvaltaa PRY:n hallinnoinnissa. Lisäksi neuvosto päättää PRY-kokoonpanossa, täyttääkö kukin hankkeen osanottajien kutsuma kolmas maa yleisissä järjestelyissä vahvistetut edellytykset. toivoo, että PRY:n täytäntöönpano sujuu tehokkaasti ja koordinoidusti kaikkia nykyisiä rakenteita parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Euroopan puolustusrahasto 3. Neuvosto on tyytyväinen edistymiseen Euroopan puolustusrahaston täytäntöönpanossa, erityisesti puolustusalan tutkimusta koskevan valmistelutoimen käynnistämiseen ja Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa (EDIDP) koskevan komission ehdotuksen nopeaan käsittelyyn. Ottaen huomioon kaikki Eurooppa-neuvoston lokakuun 2017 päätelmissä mainitut asiaankuuluvat seikat neuvosto toivoo saavansa muodostettua yleisnäkemyksen vuoden 2017 loppuun mennessä. Näin asiasta voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman pian vuonna 2018 ja määritellä ripeästi työohjelma, jotta ensimmäisille hankkeille voitaisiin ohjata tukea vuoteen 2019 mennessä. Neuvosto kehottaa hyödyntämään täysimääräisesti Euroopan puolustusviraston tarjoamia mahdollisuuksia mahdollisen tuen tarjoamisessa jäsenvaltioille EU:n puolustusrahaston suhteen. Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota aloittamaan keskustelut Euroopan puolustusrahaston rahoitusvälineistöstä ja odottaa saavansa ennen kesää 2018 ehdotuksia vuoden 2020 jälkeen toteutettaviksi kohdennetuiksi ohjelmiksi Euroopan puolustusrahaston tutkimus- ja valmiusikkunoiden yhteydessä /17 4

5 Puolustuksen koordinoitu vuotuinen tarkastelu 4. Palauttaen mieleen 18. toukokuuta 2017 antamansa päätelmät neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että puolustuksen koordinoidusta vuotuisesta tarkastelusta (CARD) on käynnistetty kokeilukierros, ja kannustaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan siihen mahdollisimman pitkälti. Se korostaa, että CARD auttaa voimavarojen kehittämissuunnitelman käyttöönotossa ja uusien alojen tunnistamisessa sellaisten yhteistyöhankkeiden käynnistämistä varten, joita voitaisiin harkita PRY:n ja/tai EU:n puolustusrahaston puitteissa. PRY-yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden osalta vuotuisen arvioinnin, jossa tarkastellaan edistymistä PRY:n puitteissa annettujen sitoumusten täyttämisessä, olisi mahdollisimman suurelta osin perustuttava CARD:n yhteydessä saatuihin tietoihin. Neuvosto odottaa CARD:n kokeilukierroksesta laadittua raporttia, joka luo pohjaa poliittiselle lisäohjaukselle EU:n voimavarakentän johdonmukaisuutta koskevilta osin ennen CARD:n ensimmäistä täysimääräistä täytäntöönpanoa vuonna Se toteaa jälleen, että on varmistettava johdonmukaisuus CARD:n sekä voimavarojen kehittämissuunnitelman ja vastaavien Naton prosessien kuten Naton puolustussuunnitteluprosessin välillä päällekkäisten vaatimusten osalta, vaikkakin se tunnustaa samalla näiden kahden organisaation erilaisen luonteen ja niiden omat vastuualueet. EU:n puolustusalan aloitteiden keskinäinen johdonmukaisuus 5. Neuvosto korostaa, että PRY, CARD ja Euroopan puolustusrahasto yhdessä johtavat perusteellisiin muutoksiin jäsenvaltioiden välisessä puolustusyhteistyössä ja syventävät Euroopan puolustusyhteistyötä neuvoston marraskuussa 2016 antamien päätelmien mukaisesti. Mainitut kolme erillistä mutta toisiaan vahvistavaa aloitetta osaltaan lisäävät tehokkuutta ja parantavat tuloksia Euroopan turvallisuuden ja puolustuksen alalla saattamalla jäsenvaltioiden asevoimat lähemmäksi toisiaan ja lujittamalla Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa (EDTIB) lisääntyneen yhteistyön ja koordinoinnin avulla. Lisäksi neuvosto tunnustaa jäsenvaltioiden poliittisiin sitoumuksiin perustuvan huoltovarmuuden merkityksen. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa / Euroopan puolustusviraston johtajaa edistämään tarvittaessa lisäsynergioita ja koordinointia asianomaisissa prosesseissa jäsenvaltioita tiiviisti kuullen /17 5

6 Tarveluettelo Tänään neuvosto myös hyväksyy tarveluettelon 2017 (RC17), jossa yksilöidään neuvoston marraskuussa 2016 hyväksymään EU:n tavoitetasoon perustuvat YTPP:n sotilaallisia voimavaroja koskevat vaatimukset ottaen huomioon EU:n globaalistrategiaan perustuvat kolme strategista prioriteettia. Tarveluettelo 2017, joka on nyt kattavampi ja huomioi myös uudet uhkatekijät, toimii pohjana työlle, jota jatketaan EU:n sotilaallisiin voimavaroihin liittyvien puutteiden määrittämistä ja priorisoimista koskevien suositusten panemiseksi täytäntöön voimavarojen kehittämissuunnitelmaa varten tarkoituksena määritellä EU:n voimavarojen kehittämisen prioriteetit. EU:n taisteluosastot 7. Neuvoston 18. toukokuuta 2017 antamien päätelmien mukaisesti neuvosto painottaa jälleen tarvetta lisätä EU:n taisteluosastojen valmistautumista, modulaarisuutta ja tehokasta rahoitusta myös siksi, että näin voitaisiin helpottaa poliittista päätöksentekoa niitä toimintavalmiuteen saatettaessa. Yhteinen joukkovalikoima 8. Neuvosto muistuttaa, että koska jäsenvaltioilla on yhteinen joukkovalikoima, jota ne voivat käyttää eri kehyksissä, jäsenvaltioiden valmiuksien kehittäminen YTPP:n avulla ja EU:n välineitä käyttäen auttaa myös vahvistamaan Yhdistyneiden kansakuntien ja Naton käytössä potentiaalisesti olevia valmiuksia /17 6

7 Sotilasvoimavarojen liikkuvuuden parantaminen 9. Nykyisessä turvallisuusympäristössä tarve helpottaa ja nopeuttaa sotilasvoimavarojen liikkuvuutta niin, että joukkoja ja sotilasvoimavaroja voidaan liikuttaa tehokkaasti, oikeaaikaisesti ja turvallisesti eri puolella Eurooppaa ja sen ulkopuolella, on huomattavasti kasvanut. Tässä suhteessa neuvosto on tyytyväinen siihen, että korkea edustaja ja komissio esittelivät hyvissä ajoin yhteisen tiedonannon, joka sisältää mahdolliset toimintalinjat, joita EU voisi noudattaa helpottaakseen ja vauhdittaakseen sotilasvoimavarojen liikkuvuutta koko alueellaan, muun muassa maksimoimalla EU:n välineiden väliset siviili-sotilassynergiat. Tässä yhteydessä neuvosto on tyytyväinen EDAn puitteissa, ad hoc -työryhmä mukaan lukien, ja tiiviissä yhteistyössä EUH:n ja komission yksiköiden kanssa tehtyyn työhön, jonka tavoitteena on ollut esittää yksityiskohtainen etenemissuunnitelma tehtäviä ja vastuita koskevine suosituksineen, mukaan lukien kunnianhimoiset aikataulut myös YTPP:n eduksi. Neuvosto on tyytyväinen korkean edustajan ja komission aikomukseen esittää näiden tulosten pohjalta sotilasvoimavarojen liikkuvuutta koskeva toimintasuunnitelma maaliskuuhun 2018 mennessä. Toimintasuunnitelmassa tulisi ottaa kokonaisvaltaisesti ja jäsenvaltioiden määrittelemien sotilaallisten vaatimusten valossa huomioon infrastruktuuriin, menettelyihin ja sääntelyyn liittyvät kysymykset, jotta henkilöstön ja voimavarojen liikkuvuutta voitaisiin helpottaa koko EU:n alueella. Tässä yhteydessä neuvosto panee merkille myös PRYyhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden sitoumuksen yksinkertaistaa ja standardoida rajatylittäviä sotilaskuljetuksia. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset olisi otettava mukaan näihin toimiin muita asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen, ja niiden tulisi olla johdonmukaisia Naton tällä alueella toteuttamien vastaavien toimien kanssa. Neuvosto tunnustaa jäsenvaltioiden vastuun joukkojen liikkeitä koskevien suvereenien kansallisten päätösten osalta ja aikoo palata tähän aiheeseen säännöllisesti uudelleen /17 7

8 YTPP-siviilialan lujittaminen Siviilikriisinhallinnan prioriteetit 10. Neuvosto korostaa YTPP-siviilialan olennaista osallistumista EU:n globaalistrategiaan perustuvaan kolmeen strategiseen prioriteettiin eli ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin vastaamiseen, kumppanien valmiuksien kehittämiseen ja EU:n ja sen kansalaisten suojeluun. Neuvosto toistaa, että poliisitoiminnan, oikeusvaltion ja siviilihallinnon vahvistaminen on YTPP-siviilialalla edelleen keskeistä, ja painottaa myös turvallisuusalan uudistuksen ja valvontatehtävien tärkeyttä sekä mahdollisuutta käyttää operaatioita, joille annetaan toimeenpanovaltuudet. YTPP-siviiliala on EU:n laajemman ulkoisen toiminnan tärkeä väline, myös turvallisuushaasteiden käsittelyssä, jotka liittyvät muun muassa laittomaan muuttoliikkeeseen, hybridiuhkiin, kyberturvallisuuteen, terrorismiin ja radikalisoitumiseen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rajaturvallisuuteen ja merelliseen turvallisuuteen. Neuvosto aikoo marraskuussa 2016 ja maaliskuussa sekä toukokuussa 2017 antamiensa päätelmien pohjalta kehittää edelleen ja lujittaa YTPP-siviilialan asemaa muiden EU:n välineiden rinnalla sekä uusien että pitkäaikaisten turvallisuushaasteiden käsittelyssä. 11. Neuvosto korostaa lisäksi konflikteihin ja kriiseihin omaksutun EU:n yhdennetyn lähestymistavan tärkeyttä sekä tiivistä yhteistyötä YTPP:n alan ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toimijoiden välillä, jotta voidaan lujittaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välisiä yhteyksiä samoin kuin siviili-sotilassynergioita, mukaan lukien alalla tehtävää yhteistyötä ja kumppanien voimavarojen rakentamista. YTPP:n alan ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan virastojen välisen yhteistyön osalta neuvosto painottaa, että asiaankuuluvien tietojen vaihtoa on pikaisesti edistettävä ja strategisen ja operatiivisen tason yhteistyötä tehostettava /17 8

9 12. Tätä taustaa vasten neuvosto pyytää korkeaa edustajaa toimittamaan alkuvuoteen 2018 mennessä tulevaisuuteen tähtäävän tausta-asiakirjan. Siinä tulisi arvioida sitä, miten YTPPsiviiliala voisi vielä konkreettisemmin edistää uusien ja pitkäaikaisten turvallisuushaasteiden käsittelyä, ja miltä osin se tarjoaa lisäarvoa konflikteihin ja kriiseihin omaksutun EU:n yhdennetyn lähestymistavan puitteissa konfliktien kaikissa vaiheissa, mukaan lukien ennaltaehkäisy, varhaisvaroitus, kriisinhallinta, vakauttaminen ja rauhanrakentaminen, muun muassa parantamalla selviytymiskykyä, kehittämällä valmiuksia ja tukemalla vakautta ja turvallisuutta. Tämä työ tulisi toteuttaa jäsenvaltioita, komission yksiköitä, YTPPsiviilioperaatioita, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toimijoita sekä muita asiaankuuluvia sidosryhmiä tiiviisti kuullen. 13. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa esittämään tältä pohjalta ja jäsenvaltioita, komission yksiköitä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toimijoita (virastot mukaan luettuina) tiiviisti kuullen kevääseen 2018 mennessä siviilivoimavarojen kehittämissuunnitelman. Siinä esitetään siviilivoimavarojen kehittämisen seuraavat vaiheet. 14. Tämän työn ja jäsenvaltioilta saadun lisäohjauksen pohjalta YTPP-siviilialan sopimuksesta ja poliittisesta sitoutumisesta prosessiin tulisi voida päästä sopimukseen vuonna 2018 EU:n globaalistrategiasta johdetun tavoitetason saavuttamiseksi. Tätä prosessia voidaan tarvittaessa tukea korkean tason keskusteluilla. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa raportoimaan EU:n globaalistrategian täytäntöönpanosuunnitelmaa koskevan raportointinsa puitteissa tapahtuneesta edistymisestä /17 9

10 Siviilioperaatioiden reaktiokyky 15. Neuvosto toistaa, miten tärkeää on, että unioni reagoisi tehokkaammin, joustavammin ja nopeammin. Tässä suhteessa neuvosto on tyytyväinen konkreettisiin ehdotuksiin monikerroksisen toimintamallin soveltamiseksi YTPP-siviilialan nykyisten rakenteiden pohjalta. Neuvosto arvostaa erityisesti keskeisten reagointivalmiuksien luomista. Kyse on vahvistetusta operaatioiden tukifoorumista sekä nykyisiin operaatioihin sijoitetuista voimavaroista. Näitä keskeisiä reagointivalmiuksia voidaan täydentää jäsenvaltioiden nopeasti toimintavalmiilla voimavaroilla ja suunnittelutoimilla sekä erikoistuneilla ryhmillä ja monikansallisilla kokoonpanoilla, kuten Euroopan santarmijoukot, jos niin sovitaan. Kerrokset voidaan aktivoida samanaikaisesti ja niitä voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Monikerroksinen toimintamalli toteutetaan osallistavalla tavalla. Tasokkaiden reagointivalmiuksien aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden, joiden on kuultava tiiviisti EUH:ta ja komissiota, on annettava täytäntöönpanoa koskevaa lisäohjausta. Neuvosto pyytää korkeaa edustajaa, komission kanssa tiiviisti koordinoiden, muodostamaan keskeiset reagointivalmiudet niin, että ne ovat täydessä toimintavalmiudessa toukokuuhun 2018 mennessä. Monikerroksista toimintamallia tulisi tarkastella uudelleen kevääseen 2019 mennessä. Tilannetietoisuus 16. Marraskuussa 2016 ja toukokuussa 2017 antamiinsa päätelmiin viitaten neuvosto on tyytyväinen jatkuvaan edistymiseen EU:n tiedustelupalveluun ja sotilastiedusteluun perustuvan tilannetietoisuuden edistämisessä, etenkin siihen, että EUH:n eri rakenteet ja nykyiset menettelyt sekä jäsennelty yhteistyö EU:n satelliittikeskuksen (EUSK) kanssa sovitetaan vaiheittain yhteen. Neuvosto kehottaa tehostamaan jäsenvaltioiden sitoutumista, jolla helpotetaan EU:lle annettavaa tiedustelutukea sekä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja tuen toimittamista myös hybridianalyysikeskukselle. Neuvosto jatkaa myöhemmin asian edistymisen tarkastelua /17 10

11 YTPP-sotilasoperaatioiden rahoitus 17. Neuvosto kannustaa parantamaan EU:n sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten rahoitussäännöksiä ja -järjestelyjä. Tältä osin se odottaa, että Athene-järjestelmän kattavasta uudelleentarkastelusta päästään sopimukseen vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta voidaan huolehtia niiden EU-operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla. Kyberpuolustus 18. Neuvosto tiedostaa, että kyberpuolustuksen ja kyberturvallisuuden väliset synergiat olisi maksimoitava muun muassa kyberhyökkäyksiin reagoimiseksi vuonna 2014 hyväksytyn EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksen täytäntöönpanon ja ajantasaistamisen pohjalta ja hyödyntäen syyskuussa 2017 esiteltyjen Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelman ja kyberturvallisuuspaketin täytäntöönpanoa. Se on erityisen tyytyväinen EU CYBRID ja EU PACE harjoituksiin ja kannustaa hyödyntämään niistä saatua kokemusta. Neuvosto kannustaa jäsenvaltioita keskittymään kyberteknologioiden ja kyberresilienssin tutkimiseen ja kehittämiseen sekä osaamisvajeeseen, myös jotta EU:n YTPP-operaatioita suojattaisiin paremmin. Neuvosto korostaa erityisesti tarvetta luoda pikaisesti kyberkoulutusalusta. Neuvosto korostaa lisäksi mahdollisuutta hyötyä täysimääräisesti ehdotetuista puolustusaloitteista, jotta vauhditetaan riittävien kybervalmiuksien kehitystä Euroopassa, ja tunnustaa mahdollisuudet, joita kyberpuolustushankkeiden kehittäminen PRY:n kautta voi mahdollisesti tarjota, jos siihen osallistuvat jäsenvaltiot pitävät sitä tarpeellisena /17 11

12 Turvallisuuden ja kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä 19. Neuvosto on tyytyväinen vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä annetun asetuksen muuttamista koskevan työskentelyn myönteiseen edistymiseen. Sillä valmistetaan tietä turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien kehittämiselle kumppanimaissa. Neuvosto odottaa mielenkiinnolla muutetun asetuksen täytäntöönpanoa. Neuvosto palauttaa mieleen aiemmat, 18. toukokuuta ja 6. maaliskuuta 2017 sekä 14. marraskuuta 2016 antamansa päätelmät, jotka koskivat tarvetta täyttää kokonaisuudessaan kaikki vaatimukset kumppanimaiden tukemiseksi edelleen siten, että ne voivat estää ja hallita kriisejä omin voimin, myös YTPP-operaatioiden puitteissa. Neuvosto toistaa turvallisuutta ja kehitystä tukevien valmiuksien maantieteellisen soveltamisalan olevan joustava ja kehottaa komissiota ja EUH:ta pikaisesti määrittämään ja kehittämään uusia hankkeita. Lisäksi neuvosto palauttaa mieleen ehdotuksensa kehittää erillinen väline valmiuksien kehittämisen tarjoamiseksi tarvittavat valmistelut huomioon ottaen /17 12

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0350/1. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 6.12.2017 A8-0350/1 1 42 kohta 42. katsoo, että vahvan puolustusteollisuuden kehittäminen vahvistaa EU:n teknologista riippumattomuutta; pyytää kehittämään teollisia ja teknologisia resursseja, joita tarvitaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/23. Tarkistus. Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0392/23 23 8 kohta 8. kehottaa EUH:ta, komissiota, neuvostoa ja yksittäisiä jäsenvaltioita toimimaan strategisesti soveltamalla yhdennettyä lähestymistapaa ja käyttämällä kaikkia käytettävissään

Lisätiedot

6875/17 team/sj/jk 1 DGC 2B

6875/17 team/sj/jk 1 DGC 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6875/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat CFSP/PESC

Lisätiedot

9178/17 team/mba/km 1 DGC 2B

9178/17 team/mba/km 1 DGC 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9178/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat CFSP/PESC

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114

PUBLIC 15693/17 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PV/CONS 76 RELEX 1114 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. joulukuuta 2017 (OR. en) 15693/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 76 RELEX 1114 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3587. istunto (ulkoasiat),

Lisätiedot

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B

6068/16 team/hkd/vb 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. helmikuuta 2016 (OR. en) 6068/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5783/1/16 REV 1 Asia:

Lisätiedot

10048/19 team/sas/jk 1 RELEX.2.B

10048/19 team/sas/jk 1 RELEX.2.B Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 17. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10048/19 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1

10062/19 team/as/mh 1 JAI.1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10062/19 ENFOPOL 289 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

PERUSSOPIMUKSEN YTPP:TÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

PERUSSOPIMUKSEN YTPP:TÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) kattaa EU:n poliittiset ja sotilaalliset rakenteet, sotilas- ja siviilioperaatiot sekä

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. maaliskuuta 2018 (OR. en) 7461/18 EF 92 ECON 285 N 254 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan rauhanrahasto

Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan rauhanrahasto 13/06/2018-10:55 FAQS Kysymyksiä ja vastauksia: Euroopan rauhanrahasto Korkea edustaja Federica Mogherini ehdottaa tänään komission tukemana Euroopan rauhanrahaston (European Peace Facility, EPF) perustamista.

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

nro 26/ : "Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?".

nro 26/ : Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2019 (OR. en) 6752/19 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UD 69 FIN 164

Lisätiedot

14149/16 team/js/kkr 1 DGC 2B

14149/16 team/js/kkr 1 DGC 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2016 (OR. en) 14149/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. marraskuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2009 (13.10) (OR. en) 14252/09 ENFOCUSTOM 100 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C

9635/17 team/pmm/jk 1 DGE 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9635/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 24. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

10368/1/19 REV 1 team/rir/mls 1 LIFE.2.B

10368/1/19 REV 1 team/rir/mls 1 LIFE.2.B Bryssel, 18. kesäkuuta 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA YTPP:N ERITYISPIIRTEET

OIKEUSPERUSTA YTPP:N ERITYISPIIRTEET YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) kattaa EU:n poliittiset ja sotilaalliset rakenteet, sotilas- ja siviilioperaatiot sekä unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät.

Coreperia pyydetään suosittelemaan neuvostolle, että se hyväksyisi tämän ilmoituksen liitteessä olevat neuvoston päätelmät. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (16.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Coreper/Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston päätelmät Tunisiasta, jotka neuvosto hyväksyi istunnossaan 17. lokakuuta 2016.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston päätelmät Tunisiasta, jotka neuvosto hyväksyi istunnossaan 17. lokakuuta 2016. Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 17. lokakuuta 2016 (OR. fr) 13056/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat MAMA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10152/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Neuvosto antoi istunnossaan 26. toukokuuta 2015 tämän ilmoituksen liitteenä olevat neuvoston päätelmät.

Neuvosto antoi istunnossaan 26. toukokuuta 2015 tämän ilmoituksen liitteenä olevat neuvoston päätelmät. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Neuvoston päätelmät komission

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

15648/17 team/os/mh 1 DGD 1C

15648/17 team/os/mh 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2017 (OR. en) 15648/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 11. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea Neuvosto Ed. asiak. nro: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

8461/17 team/paf/ts 1 DGG 2B

8461/17 team/paf/ts 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8461/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

PUBLIC 14422/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14422/16 LIMITE PV/CONS 57 RELEX 948

PUBLIC 14422/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14422/16 LIMITE PV/CONS 57 RELEX 948 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. marraskuuta 2016 (OR. en) 14422/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 RELEX 948 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3498. istunto (ulkoasiat),

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta

A8-0375/22. Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0375/22 22 Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina Johdanto-osan 10 viite ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan puolustuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2008 (15.02) (OR. en) 6299/08 DEVGEN 19 FIN 51 RELEX 89 ACP 20 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Kehitysyhteistyöryhmä Päivämäärä: 7.2.2008 Vastaanottaja:

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013

EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013 EUROOPPA-EUVOSTO Bryssel, 19. joulukuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013 Eurooppa-neuvoston päätelmien I osan 1 22 kohta (jo hyväksytty). 1 I YHTEIE TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C

9498/17 eho/mmy/akv DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9498/17 SOC 416 EMPL 324 EDUC 249 SAN 208 ECON 441 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Työllisyyskomitea ja sosiaalisen suojelun komitea

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Sammalkivi Salla(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Sammalkivi Salla(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2018-00671 VNEUS Sammalkivi Salla(VNK) 25.09.2018 Asia EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä puolustusyhteistyön kehittäminen, pysyvän rakenteellisen

Lisätiedot

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14).

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14). EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2014 (OR. en) 9936/14 MIGR 82 COMIX 269 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed.

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2123(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2123(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ulkoasiainvaliokunta 2017/2123(INI) 28.7.2017 MIETINTÖLUONNOS Vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2123(INI))

Lisätiedot

A8-0316/13

A8-0316/13 18.11.2015 A8-0316/13 13 14 kohta 14. muistuttaa, että internetyhtiöillä ja palveluntarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa poistamalla kaikki laiton

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/1. Tarkistus. Harald Vilimsky, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0392/1. Tarkistus. Harald Vilimsky, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta 5.12.2018 A8-0392/1 1 Johdanto-osan G kappale G. ottaa huomioon, että globalisaatio on lisännyt keskinäistä riippuvuutta ja Pekingissä tai Washingtonissa tehdyillä päätöksillä on suora vaikutus elämäämme;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. helmikuuta 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Euroopan komission

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

6945/18 sas/tv/pt 1 DGG 2B

6945/18 sas/tv/pt 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2018 (OR. en) 6945/18 ECON 221 SC 112 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 6853/18 Asia: Veroasioissa

Lisätiedot

15169/15 team/sas/hmu 1 DG C 2B

15169/15 team/sas/hmu 1 DG C 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 6. kesäkuuta 2019 hyväksymät päätelmät uudesta hyödynnettävissä olevasta tiedosta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 6. kesäkuuta 2019 hyväksymät päätelmät uudesta hyödynnettävissä olevasta tiedosta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9720/19 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. kesäkuuta 2019 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (01.06) (OR. en) 10255/10 RECH 205 COMPET 179 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston istunnossaan 18. heinäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät Somaliasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston istunnossaan 18. heinäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät Somaliasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

1. Komissio toimitti 16. joulukuuta 2016 neuvostolle ensimmäisen kertomuksensa EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta 1.

1. Komissio toimitti 16. joulukuuta 2016 neuvostolle ensimmäisen kertomuksensa EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7875/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 15792/2016 Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. aeuroopan parlamentti 2016/0207(COD) kehitysvaliokunnalta. ulkoasiainvaliokunnalle aeuroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2016/0207(COD) 4.4.2017 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10052/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 8200/17, 8203/17 Asia: FIN 355 FSTR 45 FC 50

Lisätiedot

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 mn/sj/jk 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE

PUBLIC. 7261/1/15 REV 1 mn/sj/jk 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. maaliskuuta 2015 (OR. en) 7261/1/15 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 16 RELEX 230 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3379. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2018 (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (13. ja 14.

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

15615/17 team/paf/si 1 DGD 1C

15615/17 team/paf/si 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 15615/17 COSI 325 JAI 1191 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 7. joulukuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena neuvoston 18. toukokuuta 2015 antamat neuvoston päätelmät YTPP:stä.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena neuvoston 18. toukokuuta 2015 antamat neuvoston päätelmät YTPP:stä. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2015 (OR. en) 8971/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvosto Päivämäärä: 18. toukokuuta 2015 CSDP/PSDC 283 COPS 152 CFSP/PESC 164 POLMIL 65

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2019) 462 final. Liite: COM(2019) 462 final 13089/19 RELEX.1.B

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2019) 462 final. Liite: COM(2019) 462 final 13089/19 RELEX.1.B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. lokakuuta 2019 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2019/0220(NLE) 13089/19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 14. lokakuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

10054/12 rir/ht/ell 1 DG G 1

10054/12 rir/ht/ell 1 DG G 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2012 (13.06) (OR. en) 10054/12 FSTR 41 POLGEN 88 REGIO 64 FC 26 ECON 417 ENV 372 TRANS 166 PECHE 171 RECH 156 JAI 340 COEST 156 ENER 178 MI 344 MAR 66 COMPET

Lisätiedot