TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on syksyllä 1998 alkanut koulutusohjelma, jota tarjotaan toistaiseksi ainoastaan Turun yliopistossa. Koulutusohjelman opintojen rakenteesta ja sisällöstä on oppaassa esitelty ainoastaan lukuvuoden kurssien sisältökuvaukset. Koulutusohjelman lukuvuosien opinnot tarkentuvat myöhemmin. Koulutusohjelman tavoitteet Elintarvikeala. Terveyden biotieteiden elintarvikeala tutkii ihmisen ravitsemusta solutasolla ja pyrkii selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Linja suuntautuu erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja vaikutusten testaamiseen. Linjan opetus tukeutuu vahvasti elintarvikekemiaan, ravitsemustieteeseen, solubiologiaan ja biokemiaan. Opintojen perusteina ovat biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, mikrobiologia ja genetiikka) ja kemia. Syventävissä opinnoissa on myös kursseja kemopreventiosta, ravitsemustoksikologiasta ja kliinisistä tutkimusmenetelmistä. Liiketaloustieteen tuntemus on oleellinen osa koulutusta, samoin kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto. Osa syventävistä opinnoista annetaan englanniksi. Koulutusohjelman tavoitteena on saada uudella tavalla ajattelevia luonnontieteilijöitä ja erikoisosaajia erityisesti elintarviketeollisuuden, tutkimuksen, valvonnan ja hallinnon tarpeisiin. Elintarvikkeiden terveellisyys, turvallisuus ja hyväksyttävyys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja tutkimuksessa. Lääkeala tutkii monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviä prosesseja ja kehittää niissä tarvittavia menetelmiä pääpainon olleessa joko farmakologiassa tai synteettisessä lääkeainekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan uudenlaista koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkealan linjalla koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja monitorointiin, ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Linjalla on kaksi (1 of 2) :17:55

2 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA erikoistumisalaa: lääkeainekemia ja farmakologia. Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvat filosofian maisterit sijoittuvat erilaisiin tehtäviin yritysten tuotekehitys- ja tutkimustyössä. Kaupallisen koulutuksen liittäminen yllämainittuihin tieteenaloihin antaa lisävalmiudet esimerkiksi oman yrityksen perustamiselle. Julkishallinnossa on tarvetta koulutusohjelman tarjoaman tietämyksen omaaville henkilöille. Yliopistoissa tehtävä tutkimus tarvitsee myös enenevässä määrin biolääketieteellis-luonnontieteellisiä asiantuntijoita. Tieteelliset jatko-opinnot antavat mahdollisuuden etenemisen akateemisella uralla. (2 of 2) :17:55

3 suorittaminen Opetukseen osallistuminen Filosofian maisterin (160 opintoviikkoa) tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (120 opintoviikkoa) suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opis-kelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä kurssin päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päät-tää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Opintojen arvostelu Katso opinto-oppaan sivu 13. Linjavalinnat Valinta Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjoille tapahtuu toisen lukuvuoden syyslukukauden lopussa. Mikäli toiselle linjalle on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa, suo-ri-tetaan karsinta opintomenestyksen perusteella. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin. Opintojakson vastuuhenkilöt: Luentokurssi: luennoitsija tai opintojaksosta vastaava opettaja Harjoitustyöt: yliassistentti tai harjoitustöistä vastaava opettaja Harjoitusaine ja seminaarit ja LuK -tutkielma: linjan professori Erikoistyö: työn vastuullinen ohjaaja Erikoistyöseminaari: Syventävien opintojen tutkielma: koulutusohjelman esittelijä 15:17:56

4 OPINTOJEN RAKENNE TBIO1000 Perusopinnot (17 ov) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta 4 ov KEML1001 Kemian perusteet 6 ov ANAT1001 Ihmisen biologia I 4 ov ELFY1001 Molekyylibiologia ja genetiikka 3 ov TBIO1001 Koulutusohjelman yhteiset aineopinnot (22 ov) ANAT1002 Ihmisen biologia II 3 ov BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II 4 ov ANAT1003 Solubiologia 5 ov ANAT1002 Solubiologian lopputentti 2 ov FOOD1001 Elintarvikekemian perusteet 1 ov FKLF1001 Farmakologian perusteet 1 ov FOODXXXX Toksikologia 2 ov KEMI9903 Orgaaninen kemia 4 ov TBIO1002 Sivuaineopinnot (35 ov) LFYK1001 Fysiikan perusteet 4 ov TBIOXXXX Mikrobiologian ja immunologian perusteet 3 ov Liiketaloustieteen opinnot 15 ov ELFY Tietojenkäsittelyn perusteet 3 ov TBIOXXXX Bioetiikka 1 ov TBIOXXXX Koesuunnittelu 2 ov TBIOXXXX Biostatistiikka 2 ov TBIOXXXX Koe-eläinkurssi ja soluviljelykurssi 3 ov TBIOXXXX Laatujärjestelmät 2 ov Kieli- ja viestintäopinnot (2 ov) Toisen kotimaisen kielen opinnot 1 ov Muut kieli- ja viestintäopinnot vähintään 1 ov esimerkiksi: (1 of 2) :17:57

5 OPINTOJEN RAKENNE Scientific presentation skills 2 ov Englanti 1 ov LINJAKOHTAISET OPINNOT ELINTARVIKEALAN LINJA LÄÄKEALAN LINJA (2 of 2) :17:57

6 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT KEML1001 Kemian perusteet (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opitaan yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian peruskäsitteitä, jotka ovat tärkeitä biotieteissä. Tutustutaan lyhyesti reaktioiden termodynamiikkaan ja reaktiokinetiikkaan. Annetaan perustiedot orgaanisten yhdisteiden rakenteista, fysikaalisista ominaisuuksista ja reaktiomekanismien perusteista. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden konfiguraatioiden ja konformaatioiden moninaisuuteen sekä niiden biologiseen merkitykseen. Laboratoriotöissä opitaan tavallisimpia kemiallisiin analyyseihin, synteeseihin ja tutkimukseen käytettäviä menetelmiä. Mitta-analyysi, kromatografiset menetelmät sekä orgaaninen synteesi ja suojaryhmäkemian alkeet ovat keskeisellä sijalla. Kurssilla harjaannutaan ymmärtämään tarkkuuden ja täsmällisyyden merkitys laboratoriotyöskentelyssä. Kirjallisuus: kurssiin liittyy opintomonisteita Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot (4 ov), harjoitustyöt (2 ov), loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Liisa Kanerva (Biolääketieteen laitos) ANAT1003 Solubiologia (7 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakenneta ja toimintaan. Luennot sisältävät katsauksen tämänhetkisestä käsityksestä solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja solujen välisiä muita interaktioita. Kurssiin sisältyy myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteet. Harjoitustöissä perehdytään useisiin solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin. Luennoista osa on yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella Suoritustavat: Luennot (3 ov), demonstraatiot, harjoitustyöt (2 ov) ja kuulustelu. Kirjallisuus: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos) TBIOXXXX Tietotekniikan perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilaisiin tietokonejärjestelmiin, niiden hallintaan ja Internet verkkoon. Hänen tulee ymmärtää tietotekniikan perusteita yleisellä tasolla. Lisäksi opiskelijan tulee osata hyödyntää eräitä sovellusohjelmia. Opiskelijoita perehdytetään käyttämään MS-Windows ympäristössä toimivia (1 of 9) :17:58

7 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT erilaisia sovellusohjelmia. Lisäksi perehdytään Internet verkkoon, sen käyttöön, rakenteeseen ja hyödyntämiseen. Opintojaksolla perehdytään myös tietotekniikan perusteisiin yleisellä tasolla. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Luennot (28 h), demonstraatiot (20 h) ja loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa (Biologian laitos) TYJO1 Johtaminen ja organisointi (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia hahmottamaan yritys kokonaisuutena ja yrityksen toimintojen välinen yhteys. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella luennot (14 h, opettaja ilmoitetaan myöhemmin) ja loppukuulustelu TYJOI Kirjallisuus: Vanhala, Sinikka - Laukkanen Mauri - Koskinen Antero, Liiketoiminta ja johtaminen, Helsinki 1994, Ky-Palvelu Oy. Vastuuhenkilö: Helinä Johansson, Tukkk TYLT11 Laskentatoimi, Osa 1: Kirjanpidon perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys kirjanpidosta kirjanpidon teorian ja kirjanpitolainsäädännön avulla. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kirjanpidon tekniikkaan. Pääpaino on peruskäsitteiden määrittelyssä. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella luennot (24 h, opettaja ilmoitetaan myöhemmin) ja loppukuulustelu TYLT1.1 Kirjallisuus: Suositeltava kirja: Ihantola, Eeva-Mari Leppänen, Pasi, Yrityksen kirjanpito. Perusteet ja sovellutusharjoitukset, Tampere 1995, Gaudeamus. Vastuuhenkilö: Asta Manner, Tukkk TYLT12 Laskentatoimi, Osa 1: Johdon laskentatoimi (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrityksen talouden ohjaukseen johdon laskentatoimen keskeisten käsitteiden avulla sekä antaa yleiskäsitys yrityksen kannattavuuden laskennan pääongelmista yrityksen johdon näkökulmasta. Pääpaino on peruskäsitteiden määrittelyssä. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (24 h) ja kuulustelut TYLT12 Johdon laskentatoimi, 1 ov. Kirjallisuus: Suositeltava kirja: Riistama, Veijo - Jyrkkiö, Esa, Operatiivinen laskentatoimi, 14. p., uud. laitos, Jyväskylä 1995, Weilin+Göös. (Luennoitsijan ohjeiden mukaisesti) Kuulusteluohje: TYMA1 suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti TYKV1:n kanssa, mutta molempiin kuulusteluihin pitää ilmoittautua erikseen omalla 1 ov:n kuulustelukoodilla. (2 of 9) :17:58

8 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Vastuuhenkilö: Tuula Vilja, Tukkk BIOKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta luentosarja perehdyttää opiskelijat keskeisten biomolekyylien, kuten hiilihydraattien, lipidien, proteiinien ja nukleiinihappojen rakenteisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja biokemialliseen merkitykseen. Lisäksi kurssilla perehdytään yleisellä tasolla siihen, miten elävä olento hankkii elintoiminnoissaan tarvitsemansa biokemiallisen energian (bioenergetiikka) sekä niihin reaktioihin, joilla solu tuottaa soluaineksen rakentamiseen tarvittavia yhdisteitä (aineenvaihdunta). Harjoitustyöt ovat lähinnä tutustumista biokemian perustyömenetelmiin. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (3 ov) ja harjoitustyöt (1 ov). Kirjallisuus: Osat I (kappaleet 2 ja 3) ja II (kappale 5) soveltuvin osin kirjasta: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). ANAT1001 Ihmisen biologia I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys elinjärjestelmittäin ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Lisäksi opiskellaan kudosten mikroskooppista rakennetta, erityisesti solujen ja kudosten toiminnan kannalta. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt ja kuulustelu. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos). ELFY1001 Molekyylibiologia ja -genetiikka (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Luentojen ja harjoitustöiden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat geneettisiin perusmekanismeihin kuten RNA- ja proteeinisynteesiin, DNA:n replikaatioon ja rekombinaatioon. Lisäksi käsitellään rekombinantti-dna-teknologiaa, geenien ekspressiota ja kromosomien rakennetta. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (1.5 ov) ja harjoitukset (1.5 ov). Kirjallisuus: Osa II soveltuvin osin kirjasta: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilöt: Professori Mikko Nikinmaa ja professori Marja-Liisa Savontaus (Biologian laitos). LFYK1001 Fysiikan perusteet (4 ov) (3 of 9) :17:58

9 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla opetellaan biotieteisiin sovellettavissa olevia aaltofysiikan, optiikan, optisen spektroskopian, radioaktiivisuuden, sähköopin, kaasufysiikan, nestefysiikan ja biomateriaaliopin perusteita sekä yleensäkin biotieteisiin liittyvien ilmiöiden fysikaalisia taustoja ja lainalaisuuksia. Toisaalta kurssilla ohjataan laboratoriotyöskentelyyn mittalaiteympäristössä, sekä opetetaan mittaustulosten luotettavuuden arviointia ja järkevää esittämistä. Sisältö: aaltoliikkeen sovellutukset biotieteissä, valon fysikaaliset perusteet; optiikka ja optinen spektroskopia; optisista menetelmistä radioaktiivisuus ja merkkiaineanalytiikka, sähkö- ja säteilyturvallisuus; bioelektrisistä mittauksista kaasujen tilanyhtälöt, osapaineet; ilmankosteus; kaasu-neste rajapinta, hengityksen kinematiikka ja dynamiikka; kaasujen diffuusiosta nesteen pintajännitys ja viskositeetti; virtaus ja virtauksen energiasuhteet, aineen rakenteesta biomateriaalit ja niiden perusominaisuudet rakenteen ja ominaisuuksien välisistä yhteyksistä. Suoritustavat:: 1. lukuvuoden keväällä kolmena osana 1) Lääketieteellisen fysiikan laboratoriokurssi (2 ov, josta 1 ov harjoitustöitä), 2) Kaasujen ja nesteiden fysiikkaa 1 ov ja 3) Biomateriaaliopin perusteet 1 ov. Kurssiin liittyy luentoja, etätehtäviä, harjoitustöitä sekä jaksokohtaiset tentit. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Kirjallisuus: Opintomonisteita, jotka jaetaan kurssilla. Vastuuhenkilö: lehtori Erkki Hiltunen ja professori Erkki Soini (Biolääketieteen laitos). TYMA1 Markkinointi, Markkinoinnin perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot markkinoinnista yrityksen funktiona sekä tutustuttaa opiskelijat markkinointiajatteluun ja markkinoinnin peruskäsitteisiin. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (14 h) ja kuulustelut TYMA1 Markkinointi, 1 ov. Kirjallisuus: Lampikoski, Kari - Suvanto, Pirjo - Vahvaselkä, Irma, Markkinoinnin menestystekijät, Porvoo 1994, Weilin+Göös. Vastuuhenkilö: Leena Alalääkkölä, Tukkk TYKV1 KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI, Kansainvälisen markkinoinnin perusteet(1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kansainvälisestä markkinoinnista ja tutustuttaa opiskelijat sen eri osa-alueisiin. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (14 h) ja kuulustelut TYKV1 Kansainvälinen markkinointi Kirjallisuus: Äijö, Toivo, Suomalaisyritys kansainvälistyy, FINTRA:n julkaisu no 82, 2. täysin uusittu painos, Helsinki Kuulusteluohje: TYKV1 suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti TYMA1:n kanssa, mutta molempiin kuulusteluihin pitää ilmoittautua erikseen omalla 1 ov:n kuulustelukoodilla. (4 of 9) :17:58

10 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Vastuuhenkilö: Martti Salo, Tukkk ELFYXXXX Koe-eläinkurssi ja soluviljely (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Soluviljelykurssilla tutustutaan eläinsolujen primääriviljelmien tekemiseen, solulinjojen ylläpitoon ja solufysiologisten mittausten tekemiseen. Koeeläinkurssilla perehdytään koe-eläinten käyttöön, tilanteisiin, joissa korvaavia menetelmiä voidaan käyttää ja koe-eläinlainsäädäntöön. Käytännön harjoittelussa perehdytään selkärankaisten käsittelyn perustekniikoihin erityisesti rottaa ja hiirtä käyttäen. Koe-eläinkurssi on koe-eläinlainsäädännön mukainen "opetusohjelmaan kuuluva koe-eläinten käyttöön opastava kurssi" ja on edellytyksenä itsenäiselle tieteellisten eläinkokeiden tekemiselle. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Soluviljelykurssilla moniste, koe-eläinkurssilla kirja Rottia Tutkijoita Tuloksia, T. Nevalainen, U.-M. Jaakkola, T. Kohila ja J. Pudas (toim.), FinLAS ry, 1995, jonka kuulustelu on edellytyksenä harjoitustöihin osallistumiselle. Suoritustavat: Harjoitustyöt, työselostukset tai työkuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa ja yliassistentti Tiina Lecklin (Biologian laitos). ANAT1002 Ihmisen biologia (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa käsitys eri sairauksien aiheuttamista muutoksista elinjärjestelmissä. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: luentomonisteita. Suoritustavat: luennot, harjoitustyöt, seminaarit ja loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos). BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I-osassa saatua perustietoa biomolekyyleistä. Pääpaino opintojaksolla on proteiinikemiassa, kuten proteiinien tuotto ja puhdistus, entsyymien jaottelu ja entsyymikinetiikan sovellukset. Muiden biomolekyylien osalta perehdytään lähinnä lipideihin. Harjoitustyöt, joihin sisältyy työmenetelmien opetusta, liittyvät luentoihin syventäen proteiinikemian tuntemusta käytännön tasolla. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitustyömoniste. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: luennot (2 ov) ja harjoitustyöt (2 ov). Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). (5 of 9) :17:58

11 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT FOOD1001 Elintarvikekemian perusteet (1,0 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat elintarvikkeisiin sekä elintarvikkeissa ja ravinnossa esiintyvien aineiden ja kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksiin ja niiden merkitykseen elintarvikkeiden teolliselle muokkaukselle sekä ravitsemukselle. Lisäksi perehdytään elintarviketieteen perustutkimusmenetelmiin elintarvikkeiden laadun, ravitsemuksen, terveyden ja turvallisuuden näkökohdista. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää elintarviketieteen mahdollisuudet ja kehityksen näkymät opintosuuntavalintaa ajatellen. Suoritustavat: luennot toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: luentomoniste. Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). FKLF1001 Farmakologian perusteet (1,0 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla luennoidaan farmakodynamiikan perusteet, farmakokinetiikan peruskäsitteistö, reseptorit lääkevaikutusten kohteena, neuro- ja psykofarmakologiassa käytettävät tärkeimmät lääkeaineet ja niiden vaikutusmekanismit, verenkierto- ja hengityselimistön sairauksissa käytettävien lääkkeiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit, aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit, sekä antimikroobisten lääkkeiden tärkeimmät vaikutusmekanismit. Suoritustavat: luennot (1,0 ov) toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Lääkekehityksen professori (Biolääketieteen laitos). KEMI9903 Orgaaninen kemia (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana saavutetaan orgaanisen kemian systematiikan ja teorian hyvä hallinta. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Luennot: Orgaanisten yhdisteiden systematiikka ja nimeäminen, rakenteet, funktionaaliset ryhmät, valmistus ja reaktiot sekä reaktiomekanismit pääpiirteittäin. Demonstraatiot: Luentoihin liittyviä harjoituksia. Edeltävät opinnot: Terveyden biotieteiden ko:n kemian perusteet (6 ov). Kirjallisuus: Oppikirja Fessenden & Fessenden: Organic Chemistry. Suoritustavat: Luennot (70 h, P. Äyräs), demonstraatiot (15 h), kuulustelu joko osatenttinä tai loppukuulusteluna. TBIOXXXX Mikrobiologian ja immunologian perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla opetetaan keskeiset mikrobiologian ja immunologian asiat kuten mikrobiologian käsitteet, immunologinen puolustusjärjestelmä ja sen toiminta, mikrobien diversiteetti ja taudinaiheuttamiskyky sekä teollisuusmikrobiologia. (6 of 9) :17:58

12 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Suoritustavat: Luennot. Kirjallisuus: Soveltuvin osin kirjasta Prescott, Harley, Klein; Microbiology. Immunologian kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Elintarvikekemian ja biokemian laitos) ja myöhemmin ilmoitettava henkilö lääketieteellisestä tiedekunnasta. TBIOXXXX Biostatistiikka (2 ov ) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on opettaa keskeiset tilastotieteen käsitteet, joita tutkija tarvitsee ja käyttää tutkimustyössään. Kurssin sisältö: Tilastotiede tieteellisessä tutkimuksessa, datan tyypit ja kuvaus, teoreettiset jakaumat, tilastollisen analyysin periaatteet, ryhmien vertailu-jatkuva data ja kategorinen data, kahden jatkuvan muuttujan välinen yhteys ja elinaikojen analyysi. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: opetusmoniste. Suoritustavat: 14 h luentoja ja 10 h tietokonedemonstraatioita sekä harjoitustyö. Vastuuhenkilö: Lehtori Juhani Tuominen (Kliininen laitos). TBIOXXXX Laatujärjestelmät (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laatujärjestelmät ovat käytössä teollisuuden eri aloilla. Lääketeollisuudessa ne ovat viranomaisen vaatimia ja elintarviketeollisuudessa ne ovat myös välttämättömiä. Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot eri laatujärjestelmistä. Kurssi antaa valmiuksia oikean laatujärjestelmän valitsemiseen ja käyttämiseen sekä selvittää laatuun liittyvää terminologiaa ja käsitteistöä. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Luentomonisteet ja laatustandardit (jaetaan kurssin alussa). Suoritustavat: 26 h luentoja, yritysvierailu 4 h ja harjoitustyö. Vastuuhenkilö: Laatukoordinaattori Ulla Varhiala (Laadunvarmistusyksikkö). FOODXXXX Toksikologia (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on opettaa yleisen toksikologian perusteet ja keskeiset käsitteet. Kurssin avulla voidaan ymmärtää turvallisuuden arvioinnin periaatteet ja turvallisuustutkimusten suorittaminen, tavoitteet ja riskinarviointi. Lisäksi perehdytään elintarviketoksikologian periaatteisiin ja soveltavaan toksikologiaan. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Kurssimoniste. Suoritustavat: Luennot ja lyhyt omatoiminen projekti. Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Elintarvikekemian ja biokemian laitos). (7 of 9) :17:58

13 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT ELFYXXXX Koesuunnittelu (2 ov): Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytetään opiskelijat tekijöihin, jotka on otettava huomioon biotieteellisen tutkimuksen suunnittelussa. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Kirjallisuutena käytetään soveltuvin osin kirjaa Murray R. Selwyn: Principles of Experimental Design for the Life Sciences. Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja tentti. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa ja yliassistentti Tiina Lecklin (Biologian laitos). TYMAi Innovatiivisten tuotteiden markkinointi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso antaa käsityksen tuotemarkkinoinnin tavoitteista, keinoista ja käytännön toimenpiteistä lähtien tuotekehityksestä ja päätyen tuotteen valikoimista poistamiseen. Innovatiivisia tuotteita edustavat etenkin lääkkeet ja elintarvikkeet. Markkinointia tarkastellaan sekä kuluttaja- että yritysmarkkinointina tuotteen pääasiakasryhmästä riippuen. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella, vkot 3 9. Kirjallisuus: 1. C. Merle Crawford. new products managament. Chicago 1997, Irwin. 2. Pirjo Vuokko. Markkinointiviestintä. Helsinki 1993, WSOY. Suoritustavat: Luentoja. Loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Helena Mäkinen, Tukkk KEMI3751 Spektroskopian perusteeet (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehdytetään tavallisimpiin kemian spektroskooppisiin menetelmiin, niiden fysikaalisiin ja teoreettisiin perusteisiin ja laitteisiin sekä menetelmien hyväksikäyttöön kemian rakennetutkimuksessa. Luennot: Käsitellään kemian tärkeimmät spektroskooppiset menetelmät (IR, NMR, MS, UV ym.). Demonstraatioharjoituksissa käsitellään kuhunkin spektroskopian muotoon liittyviä spektrien tulkinta- ym. tehtäviä. Opetus: toisena lukuvuonna. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Hase, T.: Tables for Organic Spectrometery; Äyräs, P.: Spektroskopian perusteet, moniste. Edeltävät opinnot: Lääketieteellisen kemian perusopinnot. Suoritustavat: Luennot (24 h, P. Äyräs), demonstraatiot (8 h), loppukuulustelu. KEMI3948 Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Orgaanisen kemian työmenetelmät luennoidaan syyslukukaudella ja on erittäin suositeltavaa, että niille on osallistuttu aktiivisesti. Työmenetelmäluentokuulustelun suorittaminen on edellytyksenä harjoitustöiden aloittamiselle. Samoin on oltava suoritettuna jakso Spektroskopian perusteet. Työt tehdään työryhmissä, harjoitustöiden kesto on noin 7 (8 of 9) :17:58

14 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT viikkoa. Harjoitustöihin ilmoittaudutaan marraskuun aikana orgaanisen kemian assistenttihuoneen ilmoitustaululla olevaan listaan. Ryhmäjako ja töiden alkaminen ilmoitetaan joulukuun aikana. Työmenetelmäluennot: Työturvallisuus, kemikaalit, välineistö, synteettiset työmenetelmät, orgaaniset analyysit. Harjoitustyöt: Työmenetelmiä, synteesejä, orgaanisten yhdisteiden analyyttisia reaktioita, kvalitatiivinen analyysi. Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty. Opetus: luennot (16 h) toisen lukuvuoden syyslukukaudella, harjoitustyöt toisen vuoden kevätlukukaudella. Suoritustavat: Työmenetelmäluennot (16 h, P. Pasanen) ja -kuulustelu, harjoitustöiden suorittaminen ja loppukuulustelu. FKLFXXXX Farmakologia (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos; farmakokinetiikka ja -dynamiikka; lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit; yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa. Neurofarmakologian perusteet; parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet; puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa. Epilepsialääkkeet; Parkinsonin taudin lääkehoito; kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet; unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet; alkoholi; yleisanestesia-aineet; riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa; endokrinologisten sairauksien lääkehoito. Sydänglykosidit; rytmihäiriölääkkeet; verenpainelääkkeen; diureetit; ACE-estäjät; kalsiumkanavan salpaajat; astmalääkkeet; yskänlääkkeen; lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet; kihtilääkkeet; ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet; hormonit ja hormonaalinen ehkäisy; sokeritautilääkkeet; kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Kemoterapia. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet; bakteeri-infektioiden lääkehoito; viruslääkkeet; sienilääkkeet; alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet; kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Koulu, M. Tuomisto, J. & Paasonen mk: Farmakologia ja toksikologia (5. painos, 1996 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio). tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki).. tai Rang, H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 3. painos 1995 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste..oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, keskushermosto, verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta ja kemoterapia. Lopputentti. Vastuuhenkilö: Lääkekehityksen professori (Biolääketieteen laitos). (9 of 9) :17:58

15 elintarvikeala Aineopinnot 13 ov TBIOXXXX Basics of nutrition 3 ov TBIOXXXX Kasviperäiset elintarvikkeet 3 ov TBIOXXXX Eläinperäiset elintarvikkeet 2 ov TBIOXXXX Elintarvikekemian harjoitustyöt 5 ov TBIOXXXX LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK- tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on perus- ja aineopintojen sekä tutkielman lisäksi sisällytettävä 28 ov linjan syventäviä opintoja, joihin sisältyvät kaikki tähdellä (*) merkityt kurssit. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Elintarvikealan syventävät opinnot Syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia elintarvikealan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikealan lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Elintarvikealan syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot elintarvikealan tutkimustyöhön. Pakolliset opintojaksot 51,5 KEMI3751 * Spektroskopian perusteet 1,5 ov KEMI 3948 *Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät 5 ov TBIOXXXX *Functional foods 4 ov TBIOXXXX *Novel Foods 1 ov TBIOXXXX *Food and Nutritional Toxicolgy 2 ov TBIOXXXX *Kemopreventio 2 ov TBIOXXXX *Food Additives in Functional Foods 2 ov TBIOXXXX *Elintarvikelainsäädäntö 2 ov TBIOXXXX *Microbes in Food processing 1 ov TBIOXXXX *Lactic Acid Bacteria 2 ov TBIOXXXX *Lactic Acid Bacteria: Laboratory Practical 1 ov (1 of 2) :17:58

16 elintarvikeala TBIOXXXX Nutrition and Clinical Nutrition 5 ov TBIOXXXX Allergian preventio ja ravintohoito 2 ov TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 11,5 ov (LuK- tutkinnon suorittaneilla 8,5 ov) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja: TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot 5 ov TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja (2 of 2) :17:58

17 lääkeala Lääkealan aineopinnot 14 ov KLFYXXXX Farmakologia 6 ov TBIOXXXX Kliinisen farmakologian perusteet 2 ov TBIOXXXX Lääkekehityksen perusteet 2 ov TBIOXXXX Lääkeaineiden valmistus 1 2 ov TBIOXXXX Molekyylimallinnuksen peruskurssi 2 ov TBIOXXXX LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on perus- ja aineopintojen sekä tutkielman lisäksi sisälly-tettävä 27 ov syventäviä opintoja, joihin sisältyvät erikoistumisalan (lääkeainekemia tai farmakologia) mukaiset tähdellä (*) merkityt kurssit. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Lääkealan syventävät opinnot Syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia lääkealan asiantunti-jatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön lääkealan lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Lääkealan syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot lääkealan tutkimustyöhön. Lääkeainekemian syventävät opinnot Pakolliset opintojaksot 49,5 ov KEMI9903 *Spektroskopia 1,5 ov KEMI3751 *Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät 5 ov TBIOXXXX *Rakenne ja reaktiivisuus 6 ov TBIOXXXX *Molekyylimallinnuksen syventävät 2 ov TBIOXXXX Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 4 ov TBIOXXXX Bio-orgaaninen kemia 2 ov TBIOXXXX Medikinaalinen kemia 2 ov TBIOXXXX Proteiini- ja entsyymikemia 1 ov TBIOXXXX *Lääkekehityksen syventävät 4 ov TBIOXXXX *Reseptorifarmakologia 1 ov (1 of 3) :17:59

18 lääkeala TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 12,5 (LuK -tutkinnon suorittaneilla 9,5 ov) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täs-mentyviä erikoiskursseja: TBIOXXX Kliiniset tutkimusmenetelmät 3 ov TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja 5 ov Farmakologian syventävät opinnot Pakolliset opintojaksot 39 ov TBIOXXXX *Molekyylimallinnuksen syventävät 2 ov TBIOXXXX *Drug Communication and Drug Marketing 3 ov TBIOXXXX *Prekliinisen toksisuuden arviointi 1 ov TBIOXXXX *Neuropsykofarmakologia 1 ov TBIOXXXX *Kliiniset lääketutkimukset 1 ov TBIOXXXX *Kokeellinen farmakologia 1 ov TBIOXXXX *Lääkekehityksen syventävät 4 ov TBIOXXXX *Reseptorifarmakologia 1 ov TBIOXXXX *Lääkerekisteröinti ja valvonta 4 ov TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 23 ov (LuK -tutkinnon suorittaneilla 20) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja: TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov 5 ov (2 of 3) :17:59

19 lääkeala TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja (3 of 3) :17:59

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. 1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle)

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) 1. SYVENTÄVÄT OPINNOT (522065), 70-100 op 1.1. Pakolliset opinnot,

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelma Elintarviketieteiden kandiohjelma MMTDK Ravitsemustiede, kiintiö 15 MMTDK Elintarviketieteet, kiintiö 60 MMTDK + BYTDK Molekyylibiotieteet, kiintiö 60 ETK ETK LuK 15 max 5 max 15 max 35 max 10 max 15 max

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen TERVEYDEN BIOTIETEET KOULUTUSOHJELMA (LuK ja FM) MAISTERIOHJELMA (FM) FM-tutkinnon pääaineet Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Opinto-opas 2009-2010 Terveyden biotieteiden koulutusohjelma TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia tutkii elämän perustan muodostavien molekyylien

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia on biologian ja kemian välimaastoon sijoittuva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Oulun yliisto Opintojen rakennekaavio 2017 2018 Tutkinto-ohjelman nimi, Biologian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 ) Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Suositeltu

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011->

OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011-> OPETUSSUUNNITELMA UUDISTUS KEMIAN LAITOKSELLA 2011-> KANDIDAATIN TUTKINTO 2011-> Perusopinnot 27 op KEMP010 Alkukeitos, 2 op KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op KEMP112 Kemian perusteet

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT Prof. Maija Nissinen Vanha vs. UUSI: pääaineista vahvuusalueisiin ja opintosuuntiin KEMIA! Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Soveltava

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Biotekniikan linja Elintarvikekemian linja Elintarvikekemian linja - Kalateknologian suunta Opintojen rakenne Opintojen suorittaminen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Farmasian perusopinnot Itä-Suomen yliopisto 25 op 19.9.2013-2014

Farmasian perusopinnot Itä-Suomen yliopisto 25 op 19.9.2013-2014 9/2013 Kohderyhmä Farmasian perusopinnot Itä-Suomen yliopisto 25 op 19.9.2013-2014 Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet.

Tavoitteet 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA. Yleistavoitteet. Oppimistavoitteet. 3.9. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA n osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 365 3234 email: juhani.katainen@cc.tut.fi Osaston

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinto (FM) Filosofian maisterin tutkinto (FM) Pääaine: Synteettinen lääkekemia Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv OULUN YLIOPISTO Kemian laitos SEURAA WEBOODIA, JOHON MUUTOKSET PÄIVITTYVÄT!! ALUSTAVA OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2012-2013 päiv. 9.10.2012 SYYSLUKUKAUSI 2012 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja,

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Terveyden biotieteiden koulutusohjelman opiskelijalle Tämä

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen Käsikirja Lääketieteelliseen Teoria Kandiakatemia Käsikirja: Teoria Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden.

Joustavan opintooikeuden. Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet (ei sis. TY:n tutkintoopiskelijoiden. Vaihtoopiskelijoiden. Suoritetut Turun vuonna 2014 (sis. opinnot) 1 (6) perustutkinto Vaihto tutkinto muiden kuin tutkinto- Ei Ei tdk Kielikeskus 2609400 21411 31 942 481 101 2 746 23714 2 Laitos yhteensä 21411 31 942 481 101

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot