TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on syksyllä 1998 alkanut koulutusohjelma, jota tarjotaan toistaiseksi ainoastaan Turun yliopistossa. Koulutusohjelman opintojen rakenteesta ja sisällöstä on oppaassa esitelty ainoastaan lukuvuoden kurssien sisältökuvaukset. Koulutusohjelman lukuvuosien opinnot tarkentuvat myöhemmin. Koulutusohjelman tavoitteet Elintarvikeala. Terveyden biotieteiden elintarvikeala tutkii ihmisen ravitsemusta solutasolla ja pyrkii selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Linja suuntautuu erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja vaikutusten testaamiseen. Linjan opetus tukeutuu vahvasti elintarvikekemiaan, ravitsemustieteeseen, solubiologiaan ja biokemiaan. Opintojen perusteina ovat biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, mikrobiologia ja genetiikka) ja kemia. Syventävissä opinnoissa on myös kursseja kemopreventiosta, ravitsemustoksikologiasta ja kliinisistä tutkimusmenetelmistä. Liiketaloustieteen tuntemus on oleellinen osa koulutusta, samoin kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihto. Osa syventävistä opinnoista annetaan englanniksi. Koulutusohjelman tavoitteena on saada uudella tavalla ajattelevia luonnontieteilijöitä ja erikoisosaajia erityisesti elintarviketeollisuuden, tutkimuksen, valvonnan ja hallinnon tarpeisiin. Elintarvikkeiden terveellisyys, turvallisuus ja hyväksyttävyys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja tutkimuksessa. Lääkeala tutkii monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviä prosesseja ja kehittää niissä tarvittavia menetelmiä pääpainon olleessa joko farmakologiassa tai synteettisessä lääkeainekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan uudenlaista koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkealan linjalla koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja monitorointiin, ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Linjalla on kaksi (1 of 2) :17:55

2 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA erikoistumisalaa: lääkeainekemia ja farmakologia. Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvat filosofian maisterit sijoittuvat erilaisiin tehtäviin yritysten tuotekehitys- ja tutkimustyössä. Kaupallisen koulutuksen liittäminen yllämainittuihin tieteenaloihin antaa lisävalmiudet esimerkiksi oman yrityksen perustamiselle. Julkishallinnossa on tarvetta koulutusohjelman tarjoaman tietämyksen omaaville henkilöille. Yliopistoissa tehtävä tutkimus tarvitsee myös enenevässä määrin biolääketieteellis-luonnontieteellisiä asiantuntijoita. Tieteelliset jatko-opinnot antavat mahdollisuuden etenemisen akateemisella uralla. (2 of 2) :17:55

3 suorittaminen Opetukseen osallistuminen Filosofian maisterin (160 opintoviikkoa) tai luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (120 opintoviikkoa) suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opis-kelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä kurssin päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päät-tää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Opintojen arvostelu Katso opinto-oppaan sivu 13. Linjavalinnat Valinta Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjoille tapahtuu toisen lukuvuoden syyslukukauden lopussa. Mikäli toiselle linjalle on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa, suo-ri-tetaan karsinta opintomenestyksen perusteella. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin. Opintojakson vastuuhenkilöt: Luentokurssi: luennoitsija tai opintojaksosta vastaava opettaja Harjoitustyöt: yliassistentti tai harjoitustöistä vastaava opettaja Harjoitusaine ja seminaarit ja LuK -tutkielma: linjan professori Erikoistyö: työn vastuullinen ohjaaja Erikoistyöseminaari: Syventävien opintojen tutkielma: koulutusohjelman esittelijä 15:17:56

4 OPINTOJEN RAKENNE TBIO1000 Perusopinnot (17 ov) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta 4 ov KEML1001 Kemian perusteet 6 ov ANAT1001 Ihmisen biologia I 4 ov ELFY1001 Molekyylibiologia ja genetiikka 3 ov TBIO1001 Koulutusohjelman yhteiset aineopinnot (22 ov) ANAT1002 Ihmisen biologia II 3 ov BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II 4 ov ANAT1003 Solubiologia 5 ov ANAT1002 Solubiologian lopputentti 2 ov FOOD1001 Elintarvikekemian perusteet 1 ov FKLF1001 Farmakologian perusteet 1 ov FOODXXXX Toksikologia 2 ov KEMI9903 Orgaaninen kemia 4 ov TBIO1002 Sivuaineopinnot (35 ov) LFYK1001 Fysiikan perusteet 4 ov TBIOXXXX Mikrobiologian ja immunologian perusteet 3 ov Liiketaloustieteen opinnot 15 ov ELFY Tietojenkäsittelyn perusteet 3 ov TBIOXXXX Bioetiikka 1 ov TBIOXXXX Koesuunnittelu 2 ov TBIOXXXX Biostatistiikka 2 ov TBIOXXXX Koe-eläinkurssi ja soluviljelykurssi 3 ov TBIOXXXX Laatujärjestelmät 2 ov Kieli- ja viestintäopinnot (2 ov) Toisen kotimaisen kielen opinnot 1 ov Muut kieli- ja viestintäopinnot vähintään 1 ov esimerkiksi: (1 of 2) :17:57

5 OPINTOJEN RAKENNE Scientific presentation skills 2 ov Englanti 1 ov LINJAKOHTAISET OPINNOT ELINTARVIKEALAN LINJA LÄÄKEALAN LINJA (2 of 2) :17:57

6 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT KEML1001 Kemian perusteet (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opitaan yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian peruskäsitteitä, jotka ovat tärkeitä biotieteissä. Tutustutaan lyhyesti reaktioiden termodynamiikkaan ja reaktiokinetiikkaan. Annetaan perustiedot orgaanisten yhdisteiden rakenteista, fysikaalisista ominaisuuksista ja reaktiomekanismien perusteista. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden konfiguraatioiden ja konformaatioiden moninaisuuteen sekä niiden biologiseen merkitykseen. Laboratoriotöissä opitaan tavallisimpia kemiallisiin analyyseihin, synteeseihin ja tutkimukseen käytettäviä menetelmiä. Mitta-analyysi, kromatografiset menetelmät sekä orgaaninen synteesi ja suojaryhmäkemian alkeet ovat keskeisellä sijalla. Kurssilla harjaannutaan ymmärtämään tarkkuuden ja täsmällisyyden merkitys laboratoriotyöskentelyssä. Kirjallisuus: kurssiin liittyy opintomonisteita Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot (4 ov), harjoitustyöt (2 ov), loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Liisa Kanerva (Biolääketieteen laitos) ANAT1003 Solubiologia (7 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakenneta ja toimintaan. Luennot sisältävät katsauksen tämänhetkisestä käsityksestä solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja solujen välisiä muita interaktioita. Kurssiin sisältyy myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteet. Harjoitustöissä perehdytään useisiin solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin. Luennoista osa on yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella Suoritustavat: Luennot (3 ov), demonstraatiot, harjoitustyöt (2 ov) ja kuulustelu. Kirjallisuus: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos) TBIOXXXX Tietotekniikan perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija erilaisiin tietokonejärjestelmiin, niiden hallintaan ja Internet verkkoon. Hänen tulee ymmärtää tietotekniikan perusteita yleisellä tasolla. Lisäksi opiskelijan tulee osata hyödyntää eräitä sovellusohjelmia. Opiskelijoita perehdytetään käyttämään MS-Windows ympäristössä toimivia (1 of 9) :17:58

7 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT erilaisia sovellusohjelmia. Lisäksi perehdytään Internet verkkoon, sen käyttöön, rakenteeseen ja hyödyntämiseen. Opintojaksolla perehdytään myös tietotekniikan perusteisiin yleisellä tasolla. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: Luennot (28 h), demonstraatiot (20 h) ja loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa (Biologian laitos) TYJO1 Johtaminen ja organisointi (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia hahmottamaan yritys kokonaisuutena ja yrityksen toimintojen välinen yhteys. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella luennot (14 h, opettaja ilmoitetaan myöhemmin) ja loppukuulustelu TYJOI Kirjallisuus: Vanhala, Sinikka - Laukkanen Mauri - Koskinen Antero, Liiketoiminta ja johtaminen, Helsinki 1994, Ky-Palvelu Oy. Vastuuhenkilö: Helinä Johansson, Tukkk TYLT11 Laskentatoimi, Osa 1: Kirjanpidon perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskäsitys kirjanpidosta kirjanpidon teorian ja kirjanpitolainsäädännön avulla. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kirjanpidon tekniikkaan. Pääpaino on peruskäsitteiden määrittelyssä. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella luennot (24 h, opettaja ilmoitetaan myöhemmin) ja loppukuulustelu TYLT1.1 Kirjallisuus: Suositeltava kirja: Ihantola, Eeva-Mari Leppänen, Pasi, Yrityksen kirjanpito. Perusteet ja sovellutusharjoitukset, Tampere 1995, Gaudeamus. Vastuuhenkilö: Asta Manner, Tukkk TYLT12 Laskentatoimi, Osa 1: Johdon laskentatoimi (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrityksen talouden ohjaukseen johdon laskentatoimen keskeisten käsitteiden avulla sekä antaa yleiskäsitys yrityksen kannattavuuden laskennan pääongelmista yrityksen johdon näkökulmasta. Pääpaino on peruskäsitteiden määrittelyssä. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (24 h) ja kuulustelut TYLT12 Johdon laskentatoimi, 1 ov. Kirjallisuus: Suositeltava kirja: Riistama, Veijo - Jyrkkiö, Esa, Operatiivinen laskentatoimi, 14. p., uud. laitos, Jyväskylä 1995, Weilin+Göös. (Luennoitsijan ohjeiden mukaisesti) Kuulusteluohje: TYMA1 suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti TYKV1:n kanssa, mutta molempiin kuulusteluihin pitää ilmoittautua erikseen omalla 1 ov:n kuulustelukoodilla. (2 of 9) :17:58

8 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Vastuuhenkilö: Tuula Vilja, Tukkk BIOKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta luentosarja perehdyttää opiskelijat keskeisten biomolekyylien, kuten hiilihydraattien, lipidien, proteiinien ja nukleiinihappojen rakenteisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja biokemialliseen merkitykseen. Lisäksi kurssilla perehdytään yleisellä tasolla siihen, miten elävä olento hankkii elintoiminnoissaan tarvitsemansa biokemiallisen energian (bioenergetiikka) sekä niihin reaktioihin, joilla solu tuottaa soluaineksen rakentamiseen tarvittavia yhdisteitä (aineenvaihdunta). Harjoitustyöt ovat lähinnä tutustumista biokemian perustyömenetelmiin. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (3 ov) ja harjoitustyöt (1 ov). Kirjallisuus: Osat I (kappaleet 2 ja 3) ja II (kappale 5) soveltuvin osin kirjasta: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). ANAT1001 Ihmisen biologia I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys elinjärjestelmittäin ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Lisäksi opiskellaan kudosten mikroskooppista rakennetta, erityisesti solujen ja kudosten toiminnan kannalta. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt ja kuulustelu. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos). ELFY1001 Molekyylibiologia ja -genetiikka (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Luentojen ja harjoitustöiden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat geneettisiin perusmekanismeihin kuten RNA- ja proteeinisynteesiin, DNA:n replikaatioon ja rekombinaatioon. Lisäksi käsitellään rekombinantti-dna-teknologiaa, geenien ekspressiota ja kromosomien rakennetta. Suoritustavat: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (1.5 ov) ja harjoitukset (1.5 ov). Kirjallisuus: Osa II soveltuvin osin kirjasta: B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J.D. Watson: Molecular Biology of the Cell. 3rd ed., Vastuuhenkilöt: Professori Mikko Nikinmaa ja professori Marja-Liisa Savontaus (Biologian laitos). LFYK1001 Fysiikan perusteet (4 ov) (3 of 9) :17:58

9 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla opetellaan biotieteisiin sovellettavissa olevia aaltofysiikan, optiikan, optisen spektroskopian, radioaktiivisuuden, sähköopin, kaasufysiikan, nestefysiikan ja biomateriaaliopin perusteita sekä yleensäkin biotieteisiin liittyvien ilmiöiden fysikaalisia taustoja ja lainalaisuuksia. Toisaalta kurssilla ohjataan laboratoriotyöskentelyyn mittalaiteympäristössä, sekä opetetaan mittaustulosten luotettavuuden arviointia ja järkevää esittämistä. Sisältö: aaltoliikkeen sovellutukset biotieteissä, valon fysikaaliset perusteet; optiikka ja optinen spektroskopia; optisista menetelmistä radioaktiivisuus ja merkkiaineanalytiikka, sähkö- ja säteilyturvallisuus; bioelektrisistä mittauksista kaasujen tilanyhtälöt, osapaineet; ilmankosteus; kaasu-neste rajapinta, hengityksen kinematiikka ja dynamiikka; kaasujen diffuusiosta nesteen pintajännitys ja viskositeetti; virtaus ja virtauksen energiasuhteet, aineen rakenteesta biomateriaalit ja niiden perusominaisuudet rakenteen ja ominaisuuksien välisistä yhteyksistä. Suoritustavat:: 1. lukuvuoden keväällä kolmena osana 1) Lääketieteellisen fysiikan laboratoriokurssi (2 ov, josta 1 ov harjoitustöitä), 2) Kaasujen ja nesteiden fysiikkaa 1 ov ja 3) Biomateriaaliopin perusteet 1 ov. Kurssiin liittyy luentoja, etätehtäviä, harjoitustöitä sekä jaksokohtaiset tentit. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Kirjallisuus: Opintomonisteita, jotka jaetaan kurssilla. Vastuuhenkilö: lehtori Erkki Hiltunen ja professori Erkki Soini (Biolääketieteen laitos). TYMA1 Markkinointi, Markkinoinnin perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot markkinoinnista yrityksen funktiona sekä tutustuttaa opiskelijat markkinointiajatteluun ja markkinoinnin peruskäsitteisiin. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (14 h) ja kuulustelut TYMA1 Markkinointi, 1 ov. Kirjallisuus: Lampikoski, Kari - Suvanto, Pirjo - Vahvaselkä, Irma, Markkinoinnin menestystekijät, Porvoo 1994, Weilin+Göös. Vastuuhenkilö: Leena Alalääkkölä, Tukkk TYKV1 KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI, Kansainvälisen markkinoinnin perusteet(1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kansainvälisestä markkinoinnista ja tutustuttaa opiskelijat sen eri osa-alueisiin. Opetus: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella luennot (14 h) ja kuulustelut TYKV1 Kansainvälinen markkinointi Kirjallisuus: Äijö, Toivo, Suomalaisyritys kansainvälistyy, FINTRA:n julkaisu no 82, 2. täysin uusittu painos, Helsinki Kuulusteluohje: TYKV1 suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti TYMA1:n kanssa, mutta molempiin kuulusteluihin pitää ilmoittautua erikseen omalla 1 ov:n kuulustelukoodilla. (4 of 9) :17:58

10 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Vastuuhenkilö: Martti Salo, Tukkk ELFYXXXX Koe-eläinkurssi ja soluviljely (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Soluviljelykurssilla tutustutaan eläinsolujen primääriviljelmien tekemiseen, solulinjojen ylläpitoon ja solufysiologisten mittausten tekemiseen. Koeeläinkurssilla perehdytään koe-eläinten käyttöön, tilanteisiin, joissa korvaavia menetelmiä voidaan käyttää ja koe-eläinlainsäädäntöön. Käytännön harjoittelussa perehdytään selkärankaisten käsittelyn perustekniikoihin erityisesti rottaa ja hiirtä käyttäen. Koe-eläinkurssi on koe-eläinlainsäädännön mukainen "opetusohjelmaan kuuluva koe-eläinten käyttöön opastava kurssi" ja on edellytyksenä itsenäiselle tieteellisten eläinkokeiden tekemiselle. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Soluviljelykurssilla moniste, koe-eläinkurssilla kirja Rottia Tutkijoita Tuloksia, T. Nevalainen, U.-M. Jaakkola, T. Kohila ja J. Pudas (toim.), FinLAS ry, 1995, jonka kuulustelu on edellytyksenä harjoitustöihin osallistumiselle. Suoritustavat: Harjoitustyöt, työselostukset tai työkuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa ja yliassistentti Tiina Lecklin (Biologian laitos). ANAT1002 Ihmisen biologia (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa käsitys eri sairauksien aiheuttamista muutoksista elinjärjestelmissä. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: luentomonisteita. Suoritustavat: luennot, harjoitustyöt, seminaarit ja loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Kalervo Väänänen (Biolääketieteen laitos). BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I-osassa saatua perustietoa biomolekyyleistä. Pääpaino opintojaksolla on proteiinikemiassa, kuten proteiinien tuotto ja puhdistus, entsyymien jaottelu ja entsyymikinetiikan sovellukset. Muiden biomolekyylien osalta perehdytään lähinnä lipideihin. Harjoitustyöt, joihin sisältyy työmenetelmien opetusta, liittyvät luentoihin syventäen proteiinikemian tuntemusta käytännön tasolla. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Luentomoniste ja harjoitustyömoniste. Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Suoritustavat: luennot (2 ov) ja harjoitustyöt (2 ov). Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). (5 of 9) :17:58

11 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT FOOD1001 Elintarvikekemian perusteet (1,0 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso perehdyttää opiskelijat elintarvikkeisiin sekä elintarvikkeissa ja ravinnossa esiintyvien aineiden ja kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksiin ja niiden merkitykseen elintarvikkeiden teolliselle muokkaukselle sekä ravitsemukselle. Lisäksi perehdytään elintarviketieteen perustutkimusmenetelmiin elintarvikkeiden laadun, ravitsemuksen, terveyden ja turvallisuuden näkökohdista. Opintojakson tavoitteena on ymmärtää elintarviketieteen mahdollisuudet ja kehityksen näkymät opintosuuntavalintaa ajatellen. Suoritustavat: luennot toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: luentomoniste. Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos). FKLF1001 Farmakologian perusteet (1,0 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla luennoidaan farmakodynamiikan perusteet, farmakokinetiikan peruskäsitteistö, reseptorit lääkevaikutusten kohteena, neuro- ja psykofarmakologiassa käytettävät tärkeimmät lääkeaineet ja niiden vaikutusmekanismit, verenkierto- ja hengityselimistön sairauksissa käytettävien lääkkeiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit, aineenvaihduntaan vaikuttavien lääkeaineiden ominaisuudet ja vaikutusmekanismit, sekä antimikroobisten lääkkeiden tärkeimmät vaikutusmekanismit. Suoritustavat: luennot (1,0 ov) toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Lääkekehityksen professori (Biolääketieteen laitos). KEMI9903 Orgaaninen kemia (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana saavutetaan orgaanisen kemian systematiikan ja teorian hyvä hallinta. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Luennot: Orgaanisten yhdisteiden systematiikka ja nimeäminen, rakenteet, funktionaaliset ryhmät, valmistus ja reaktiot sekä reaktiomekanismit pääpiirteittäin. Demonstraatiot: Luentoihin liittyviä harjoituksia. Edeltävät opinnot: Terveyden biotieteiden ko:n kemian perusteet (6 ov). Kirjallisuus: Oppikirja Fessenden & Fessenden: Organic Chemistry. Suoritustavat: Luennot (70 h, P. Äyräs), demonstraatiot (15 h), kuulustelu joko osatenttinä tai loppukuulusteluna. TBIOXXXX Mikrobiologian ja immunologian perusteet (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla opetetaan keskeiset mikrobiologian ja immunologian asiat kuten mikrobiologian käsitteet, immunologinen puolustusjärjestelmä ja sen toiminta, mikrobien diversiteetti ja taudinaiheuttamiskyky sekä teollisuusmikrobiologia. (6 of 9) :17:58

12 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Suoritustavat: Luennot. Kirjallisuus: Soveltuvin osin kirjasta Prescott, Harley, Klein; Microbiology. Immunologian kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin. Vastuuhenkilö: Professori Reijo Lahti (Elintarvikekemian ja biokemian laitos) ja myöhemmin ilmoitettava henkilö lääketieteellisestä tiedekunnasta. TBIOXXXX Biostatistiikka (2 ov ) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on opettaa keskeiset tilastotieteen käsitteet, joita tutkija tarvitsee ja käyttää tutkimustyössään. Kurssin sisältö: Tilastotiede tieteellisessä tutkimuksessa, datan tyypit ja kuvaus, teoreettiset jakaumat, tilastollisen analyysin periaatteet, ryhmien vertailu-jatkuva data ja kategorinen data, kahden jatkuvan muuttujan välinen yhteys ja elinaikojen analyysi. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: opetusmoniste. Suoritustavat: 14 h luentoja ja 10 h tietokonedemonstraatioita sekä harjoitustyö. Vastuuhenkilö: Lehtori Juhani Tuominen (Kliininen laitos). TBIOXXXX Laatujärjestelmät (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laatujärjestelmät ovat käytössä teollisuuden eri aloilla. Lääketeollisuudessa ne ovat viranomaisen vaatimia ja elintarviketeollisuudessa ne ovat myös välttämättömiä. Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot eri laatujärjestelmistä. Kurssi antaa valmiuksia oikean laatujärjestelmän valitsemiseen ja käyttämiseen sekä selvittää laatuun liittyvää terminologiaa ja käsitteistöä. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Luentomonisteet ja laatustandardit (jaetaan kurssin alussa). Suoritustavat: 26 h luentoja, yritysvierailu 4 h ja harjoitustyö. Vastuuhenkilö: Laatukoordinaattori Ulla Varhiala (Laadunvarmistusyksikkö). FOODXXXX Toksikologia (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on opettaa yleisen toksikologian perusteet ja keskeiset käsitteet. Kurssin avulla voidaan ymmärtää turvallisuuden arvioinnin periaatteet ja turvallisuustutkimusten suorittaminen, tavoitteet ja riskinarviointi. Lisäksi perehdytään elintarviketoksikologian periaatteisiin ja soveltavaan toksikologiaan. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Kurssimoniste. Suoritustavat: Luennot ja lyhyt omatoiminen projekti. Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Elintarvikekemian ja biokemian laitos). (7 of 9) :17:58

13 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT ELFYXXXX Koesuunnittelu (2 ov): Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytetään opiskelijat tekijöihin, jotka on otettava huomioon biotieteellisen tutkimuksen suunnittelussa. Opetus: toisen lukuvuoden syyslukukaudella. Kirjallisuus: Kirjallisuutena käytetään soveltuvin osin kirjaa Murray R. Selwyn: Principles of Experimental Design for the Life Sciences. Suoritustavat: Luennot, harjoitukset ja tentti. Vastuuhenkilö: Professori Mikko Nikinmaa ja yliassistentti Tiina Lecklin (Biologian laitos). TYMAi Innovatiivisten tuotteiden markkinointi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso antaa käsityksen tuotemarkkinoinnin tavoitteista, keinoista ja käytännön toimenpiteistä lähtien tuotekehityksestä ja päätyen tuotteen valikoimista poistamiseen. Innovatiivisia tuotteita edustavat etenkin lääkkeet ja elintarvikkeet. Markkinointia tarkastellaan sekä kuluttaja- että yritysmarkkinointina tuotteen pääasiakasryhmästä riippuen. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella, vkot 3 9. Kirjallisuus: 1. C. Merle Crawford. new products managament. Chicago 1997, Irwin. 2. Pirjo Vuokko. Markkinointiviestintä. Helsinki 1993, WSOY. Suoritustavat: Luentoja. Loppukuulustelu. Vastuuhenkilö: Professori Helena Mäkinen, Tukkk KEMI3751 Spektroskopian perusteeet (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehdytetään tavallisimpiin kemian spektroskooppisiin menetelmiin, niiden fysikaalisiin ja teoreettisiin perusteisiin ja laitteisiin sekä menetelmien hyväksikäyttöön kemian rakennetutkimuksessa. Luennot: Käsitellään kemian tärkeimmät spektroskooppiset menetelmät (IR, NMR, MS, UV ym.). Demonstraatioharjoituksissa käsitellään kuhunkin spektroskopian muotoon liittyviä spektrien tulkinta- ym. tehtäviä. Opetus: toisena lukuvuonna. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Hase, T.: Tables for Organic Spectrometery; Äyräs, P.: Spektroskopian perusteet, moniste. Edeltävät opinnot: Lääketieteellisen kemian perusopinnot. Suoritustavat: Luennot (24 h, P. Äyräs), demonstraatiot (8 h), loppukuulustelu. KEMI3948 Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät (5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Orgaanisen kemian työmenetelmät luennoidaan syyslukukaudella ja on erittäin suositeltavaa, että niille on osallistuttu aktiivisesti. Työmenetelmäluentokuulustelun suorittaminen on edellytyksenä harjoitustöiden aloittamiselle. Samoin on oltava suoritettuna jakso Spektroskopian perusteet. Työt tehdään työryhmissä, harjoitustöiden kesto on noin 7 (8 of 9) :17:58

14 OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT viikkoa. Harjoitustöihin ilmoittaudutaan marraskuun aikana orgaanisen kemian assistenttihuoneen ilmoitustaululla olevaan listaan. Ryhmäjako ja töiden alkaminen ilmoitetaan joulukuun aikana. Työmenetelmäluennot: Työturvallisuus, kemikaalit, välineistö, synteettiset työmenetelmät, orgaaniset analyysit. Harjoitustyöt: Työmenetelmiä, synteesejä, orgaanisten yhdisteiden analyyttisia reaktioita, kvalitatiivinen analyysi. Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty. Opetus: luennot (16 h) toisen lukuvuoden syyslukukaudella, harjoitustyöt toisen vuoden kevätlukukaudella. Suoritustavat: Työmenetelmäluennot (16 h, P. Pasanen) ja -kuulustelu, harjoitustöiden suorittaminen ja loppukuulustelu. FKLFXXXX Farmakologia (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos; farmakokinetiikka ja -dynamiikka; lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit; yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa. Neurofarmakologian perusteet; parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet; puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa. Epilepsialääkkeet; Parkinsonin taudin lääkehoito; kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet; unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet; alkoholi; yleisanestesia-aineet; riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa; endokrinologisten sairauksien lääkehoito. Sydänglykosidit; rytmihäiriölääkkeet; verenpainelääkkeen; diureetit; ACE-estäjät; kalsiumkanavan salpaajat; astmalääkkeet; yskänlääkkeen; lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet; kihtilääkkeet; ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet; hormonit ja hormonaalinen ehkäisy; sokeritautilääkkeet; kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Kemoterapia. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet; bakteeri-infektioiden lääkehoito; viruslääkkeet; sienilääkkeet; alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet; kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Opetus: toisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Kirjallisuus: Koulu, M. Tuomisto, J. & Paasonen mk: Farmakologia ja toksikologia (5. painos, 1996 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio). tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki).. tai Rang, H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 3. painos 1995 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste..oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, keskushermosto, verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta ja kemoterapia. Lopputentti. Vastuuhenkilö: Lääkekehityksen professori (Biolääketieteen laitos). (9 of 9) :17:58

15 elintarvikeala Aineopinnot 13 ov TBIOXXXX Basics of nutrition 3 ov TBIOXXXX Kasviperäiset elintarvikkeet 3 ov TBIOXXXX Eläinperäiset elintarvikkeet 2 ov TBIOXXXX Elintarvikekemian harjoitustyöt 5 ov TBIOXXXX LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK- tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on perus- ja aineopintojen sekä tutkielman lisäksi sisällytettävä 28 ov linjan syventäviä opintoja, joihin sisältyvät kaikki tähdellä (*) merkityt kurssit. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Elintarvikealan syventävät opinnot Syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia elintarvikealan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikealan lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Elintarvikealan syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot elintarvikealan tutkimustyöhön. Pakolliset opintojaksot 51,5 KEMI3751 * Spektroskopian perusteet 1,5 ov KEMI 3948 *Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät 5 ov TBIOXXXX *Functional foods 4 ov TBIOXXXX *Novel Foods 1 ov TBIOXXXX *Food and Nutritional Toxicolgy 2 ov TBIOXXXX *Kemopreventio 2 ov TBIOXXXX *Food Additives in Functional Foods 2 ov TBIOXXXX *Elintarvikelainsäädäntö 2 ov TBIOXXXX *Microbes in Food processing 1 ov TBIOXXXX *Lactic Acid Bacteria 2 ov TBIOXXXX *Lactic Acid Bacteria: Laboratory Practical 1 ov (1 of 2) :17:58

16 elintarvikeala TBIOXXXX Nutrition and Clinical Nutrition 5 ov TBIOXXXX Allergian preventio ja ravintohoito 2 ov TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 11,5 ov (LuK- tutkinnon suorittaneilla 8,5 ov) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja: TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot 5 ov TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja (2 of 2) :17:58

17 lääkeala Lääkealan aineopinnot 14 ov KLFYXXXX Farmakologia 6 ov TBIOXXXX Kliinisen farmakologian perusteet 2 ov TBIOXXXX Lääkekehityksen perusteet 2 ov TBIOXXXX Lääkeaineiden valmistus 1 2 ov TBIOXXXX Molekyylimallinnuksen peruskurssi 2 ov TBIOXXXX LuK -tutkielma 3 ov LuK -tutkielma kirjoitetaan joko kirjallisuuden tai omakohtaisen kenttä- tai laboratoriotutkimusaineiston perusteella. LuK -tutkielman aiheesta on sovittava erikseen ao. aineen professorin kanssa siten, että se tukee opiskelijan erikoistumista. LuK -tutkintoon (120 ov) on perus- ja aineopintojen sekä tutkielman lisäksi sisälly-tettävä 27 ov syventäviä opintoja, joihin sisältyvät erikoistumisalan (lääkeainekemia tai farmakologia) mukaiset tähdellä (*) merkityt kurssit. LuK -tutkielma ei ole FM -tutkinnossa pakollinen. Lääkealan syventävät opinnot Syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia lääkealan asiantunti-jatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön lääkealan lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Lääkealan syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot lääkealan tutkimustyöhön. Lääkeainekemian syventävät opinnot Pakolliset opintojaksot 49,5 ov KEMI9903 *Spektroskopia 1,5 ov KEMI3751 *Orgaanisen kemian harjoitustyöt ja työmenetelmät 5 ov TBIOXXXX *Rakenne ja reaktiivisuus 6 ov TBIOXXXX *Molekyylimallinnuksen syventävät 2 ov TBIOXXXX Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 4 ov TBIOXXXX Bio-orgaaninen kemia 2 ov TBIOXXXX Medikinaalinen kemia 2 ov TBIOXXXX Proteiini- ja entsyymikemia 1 ov TBIOXXXX *Lääkekehityksen syventävät 4 ov TBIOXXXX *Reseptorifarmakologia 1 ov (1 of 3) :17:59

18 lääkeala TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 12,5 (LuK -tutkinnon suorittaneilla 9,5 ov) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täs-mentyviä erikoiskursseja: TBIOXXX Kliiniset tutkimusmenetelmät 3 ov TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja 5 ov Farmakologian syventävät opinnot Pakolliset opintojaksot 39 ov TBIOXXXX *Molekyylimallinnuksen syventävät 2 ov TBIOXXXX *Drug Communication and Drug Marketing 3 ov TBIOXXXX *Prekliinisen toksisuuden arviointi 1 ov TBIOXXXX *Neuropsykofarmakologia 1 ov TBIOXXXX *Kliiniset lääketutkimukset 1 ov TBIOXXXX *Kokeellinen farmakologia 1 ov TBIOXXXX *Lääkekehityksen syventävät 4 ov TBIOXXXX *Reseptorifarmakologia 1 ov TBIOXXXX *Lääkerekisteröinti ja valvonta 4 ov TBIOXXXX Erikoistyöpäivät 1 ov TBIOXXX Erikoistyö 20 ov TBIOXXXX PRO GRADU -TUTKIELMA 8 ov Valinnaiset opintojaksot 23 ov (LuK -tutkinnon suorittaneilla 20) Kaikki kurssit, jotka opetetaan muilla kuin ko. linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Lisäksi tarjolla on muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja: TBIOXXXX Biomateriaalitieteen opinnot TBIOXXXX Instrumentointi 2 ov 5 ov (2 of 3) :17:59

19 lääkeala TBIOXXXX Fysiikka 2 3 ov TBIOXXXX Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 3 ov Muita myöhemmin täsmentyviä erikoiskursseja (3 of 3) :17:59

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013

YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 1(10) YHTEISET OPINNOT 2011-2014, päivitetty lukuvuodelle 2012-2013 Maatalousharjoittelu (MAAT200) 3 op 81801 Ajoitus: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen tai

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen,

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

VOO. Sisältö. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten. Vaihtoehtoinen Opinto-Opas 2008. Päätoimittaja Markus Auvo. Kansikuva Markus Auvo

VOO. Sisältö. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisten. Vaihtoehtoinen Opinto-Opas 2008. Päätoimittaja Markus Auvo. Kansikuva Markus Auvo 3 Sisältö Päätoimittajalta... 4 Tuutorit... 5 Esipuhe... 6 TYY... 8 Opiskelu... 10 KuLuDeLaHaTe... 11 Luentosalien numeerinen historia... 17 Luentosalien sijainnit... 18 Miten Tenttikirja auki?... 20 Ensimmäisen

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010)

ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan opetussuunnitelma (Osat kerätty Kupittaan lukion opetussuunnitelmasta 19.10.2010) ICT-linjan kurssit Linjan erityiskurssista opiskelijan on valittava yhteensä vähintään kymmenen. Osa kursseista

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta.

Opinnäytetyö, projektiopinnot ja alan kehittymisen seuraaminen syventävät opiskelijan asiantuntijuutta. Matkailun koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi (AMK), Opiskeluaika 3,5 vuotta TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opinnot valmentavat matkailualan

Lisätiedot

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 8.8. TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1 2 3 4 teensä 1 2 3 4 teensä KOKONAISLAAJUUS

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot