Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma."

Transkriptio

1 1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Terveyden biotieteissä opiskelija suorittaa ensin kolmevuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK), minkä jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kaksivuotinen filosofian maisterin tutkinto (FM). LuK tutkinnossa pääaine on terveyden biotieteet ja FM-tutkinnossa yksi kolmesta pääaineesta (linjasta): elintarvikekehitys, lääkekehitys ja synteettinen lääkekemia. Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian lisensiaatin tutkintoon, joka on valinnainen välitutkinto, ja edelleen filosofian tohtorin (FT) tutkintoon. Ajantasaiset tiedot terveyden biotieteiden opiskelusta löytyvät koulutusohjelman www-sivuilta josta esimerkiksi opiskelu -linkin alta löytyvät tämä opinto-opasteksti sekä lukukausittainen opintojen aikataulu. Elintarvikekehityksen opinnoissa käsitellään elintarvikkeita ja niiden komponentteja sekä ihmisen ravitsemusta yleisesti ja ravitsemuksen optimointia yksilötasolla. Elintarvikekehityksessä opitaan selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä mahdollisuuksia edistää terveyttä ja vähentää sairauksien riskiä optimoidun ravitsemuksen ja terveellisten elintarvikkeiden avulla. Tietoja sovelletaan sekä hyvinvointimaiden että kehitysmaiden ravitsemuksellisiin ongelmiin. Opinnot keskittyvät erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja terveysvaikutusten tutkimukseen. Opetus tukeutuu vahvasti elintarviketieteeseen, ravitsemustieteeseen, solubiologiaan ja biokemiaan. Opintojen perusteina ovat biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, mikrobiologia ja genetiikka) ja kemia. Ravitsemus, elintarvikkeiden terveellisyys, turvallisuus ja hyväksyttävyys sekä erityisruokavaliovalmisteet ja niiden kehitys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja sitä tukevassa tutkimuksessa. Opinnot valmentavat opiskelijan vaativiin tutkimustehtäviin terveellisten elintarvikkeiden ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiseen, hyväksyntäprosessien valmisteluun sekä kansainväliseen yhteistyöhön terveellisen ravitsemuksen tutkimuksessa. Lääkekehityksen linjan opinnoissa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin pääpainon olleessa farmakologiassa tai synteettisessä lääkekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan monitieteellistä koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkekehityksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle pohjautuvat käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Synteettinen lääkekemia tutkii lääkekehityksen aluetta, jonka tavoitteena on sopivan kohdemolekyylin kemiallinen muokkaaminen ja aktiivisen lääkemolekyylin tuottaminen. Kysymyksessä on lääkealan keskeinen osa-alue. Koulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille tietoa moderneista synteesiteknologioista. Muutoin koulutuksen tavoitteet ovat pitkälti samat lääkekehityksen linjan kanssa.

2 2 Yhteenveto opintojen rakenteesta LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Perusopinnot 25 Aineopinnot pakolliset 62 Biokemia 25 Kemia 25 Kieli- ja viestintäopinnot 6 Muut pakolliset opinnot 20 Syventävät pääaineopinnot Muut valinnaiset opinnot 17 (perus- aine- tai kieliopintoja) Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Yhteensä Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvat filosofian maisterit sijoittuvat erilaisiin tehtäviin mm. yritysten tuotekehitys- ja tutkimustyössä. Liiketaloustieteiden opintojen liittäminen yllämainittuihin tieteenaloihin antaa lisävalmiudet esimerkiksi oman yrityksen perustamiselle. Myös julkishallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä on tarvetta koulutusohjelman tarjoaman tietämyksen omaaville henkilöille. Yliopistoissa tehtävä tutkimus tarvitsee enenevässä määrin biolääketieteellis-luonnontieteellisiä asiantuntijoita. Tieteelliset jatko-opinnot antavat mahdollisuuden etenemiseen tutkijana ja akateemisella uralla. OPINTOJEN RAKENNE Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä Pakolliset perus- ja aineopinnot TBIO1000 Perusopinnot (25 op) ANAT1001 Ihmisen biologia I ANAT1003 Solubiologia TBIO1001 Aineopinnot (62 op) KEML5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys TBIO3030 Farmakologian ja toksikologian perusteet 12 op (6 ov) 13 op (7 ov) 3 op (2 ov) 12 op (6 ov)

3 3 TBIO1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka 4 op (3 ov) ANAT1002 Ihmisen biologia II 6 op (3 ov) BIVI3001 Immunologia ELFY4977 Koe-eläin- ja soluviljelykurssi 6 op (3 ov) ELFY1003 Koesuunnittelu 3 op (2 ov) ÅA_6187 Molecular Modelling ELFY1001 Molekyylibiologia ja genetiikka 6 op (3 ov) TBIO1025 Ravitsemustiede ANAT1005 Syöpäbiologia TBIO1030 LuK -tutkielma (sis. seminaarit) 6 op (3 ov) Pakolliset sivuaineopinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, jotka ovat biokemia ja kemia. Biokemia (25 op) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, luennot BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harj.työt BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, luennot BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, harj.työt BKEM3521 Mikrobiologian perusteet BKEM3522 Mikrobiologian harjoitustyöt 6 op (3 ov) 6 op (3 ov) 3 op (2 ov) Kemia (25 op) KEML1001 Kemian perusteet 12 op (6 ov) KEMI Orgaaninen kemia 6 op (3,5 ov) KEMI Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op (1,5 ov) KEMI Spektroskopian perusteet 4 op (2,5 ov) TBIO1002 Muut pakolliset sivuaineopinnot (22 op) ELFY1002 Bioetiikka TBIO1010 Biomateriaalit EKOL2422 Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet TBIO1012 Fysiikka TBIO0002 Laatujärjestelmät LTDK6450 Tietojenkäsittelyn perusteet LTDK6451Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 5 op (3 ov) 6 op (3 ov) 1 op (0,5 ov) Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (6 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot Englanti (tekstinymmärtäminen tai suullinen) Informaatiolukutaidon tai kirjallisen viestinnän opintoja Valinnaiset opinnot (15 opintopistettä) Valinnaiset opintojaksot Opiskelijan tulee sisällyttää LuK -tutkintoonsa vähintään 15 opintopisteen laajuisesti vapaavalintaisia opintojaksoja. LuK -tutkintoon ei voi sisällyttää pää- tai sivuaineiden syventäviä opintoja. Alla on lueteltu suositeltavia valinnaisia opintojaksoja. Liiketaloustieteen valinnaisopinnot 15 op (8 ov)

4 4 Biohajoavat muovit Biomateriaalien tutkimusmenetelmät Fundamentals of Bioinformatics soveltuvin osin Neurotieteet 3 op (2 ov) 2 op (1ov) 12 op (6 ov) 9 op (6 ov) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO 120 opintopistettä Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia ko. alan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikekehityksen, lääkekehityksen tai synteettisen lääkekemian lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Maisterivaiheen syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot tutkimustyöhön. Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena elintarvikekehitys TBIO2001 ELINTARVIKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö TBIO2043 Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet TBIO2025 Kliininen ravitsemus I TBIO2026 Kliininen ravitsemus II TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit TBIO2047 Luennot TBIO2048 Laboratoriotyöt TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus TBIO2023 Vitamiinit TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit TBIO2051 Pro gradu tutkielma 3 op (2 ov) 8 op (4 ov) 8 op (4 ov) 6 op (3 ov) 35 op (18 ov) 20 op (10 ov) TBIO2003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 20 op Suositeltavia kursseja ovat seuraavat TBIO2028 Allergia ja ravitsemus TBIO2027 Syöpäsairaudet ja ravitsemus TBIO2052 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä TBIO2045 Elintarvikekehityksen syventävä kirjatentti TBIO2053 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) 2-6 op (1-3ov) Elintarvikekemia FOOD3630 Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 6 op (3 ov) FOOD3516 Elintarvikkeiden kivennäisaineet FOOD8822 Elintarvikkeiden lisäaineet FOOD3672 Elintarviketeknologian perusteet 3 op (1 ov) FOOD3684 Elintarvikkeiden tuotetutkimus FOOD3633 Elintarvikemikrobiologia ja -hygienia 5 op (3 ov) FOOD3 Elintarviketeknologian perusteet 3 op (1 ov)

5 5 FOOD3803 Kasvisperäiset elintarvikkeet Muita valinnaisia elintarvikekehityksen opintoja Lääkekehityksen maisterivaiheen opintokokonaisuudet Development studies 6 op (3 ov) Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena lääkekehitys TBIO3001 LÄÄKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO3002 Pakolliset opintojaksot 95 op TBIO3018 Eläinmallit lääkekehityksessä 8 op (4 ov) TBI03012 Farmakokinetiikka lääkekehityksessä 3 op (2 ov) TBIO3013 Farmasian teknologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO3017 Kardiovaskulaari- ja sileälihasfarmakologia 3 op (2 ov) TBIO3023 Lääkeainetoksikologia 3 op (2 ov) TBIO3014 Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 3 op (2 ov) TBIO3022 Lääkemolekyylien kliininen tutkiminen 5 op (3 ov) TBIO3028 Neurofarmakologia TBIO3016 Reseptorifarmakologia ÅA_6188 Structure Based Drug Design TBIO3031 Lääkekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op (18 ov) TBIO3032 Pro gradu -tutkielma 20 op (10 ov) TBIO3003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 25 op Suositeltavia kursseja ovat seuraavat TBIO4013 Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op (1,5 ov) TBIO4016 Peptidien ja proteiinien kemia 3 op (1,5 ov) TBIO3025 Hiilihydraattien kemia KEMI3932 Nukleiinihappokemia TBIO4012 Medikinaalinen kemia ja lääkeain. synteesi 6 op (3 ov) FKLF5005 Farmakologian jatkokurssi 6 op (4 ov) TBIO3029 Lääkekehitysprojekti 5 op (3 ov) FKLF5512 Toksikologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO4047 Toksikologinen riskinarviointi 6 op (4 ov) Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena synteettinen lääkekemia TBIO4001 SYNTEETTISEN LÄÄKEKEMIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO4002 Pakolliset opintojaksot 91 op TBIO4013 Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op (1,5 ov) TBIO3013 Farmasian teknologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO4015 Luonnonyhdisteiden kemia TBIO3014 Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 3 op (2 ov) TBIO4012 Medikinaalinen kemia ja lääkeain. synteesi 6 op (3 ov) ÅA_6188 Structure Based Drug Design TBIO4016 Peptidien ja proteiinien kemia 3 op (1,5 ov) TBIO3016 Reseptorifarmakologia TBIO4021 Synteettisen lääkekemian syventävä harj.työ 8 op (4 ov) TBIO4031 Synteettisen lääkekemian erikoistyö ja seminaarit 35 op18 ov) TBIO4032 Pro gradu -tutkielma 20 op (10 ov) TBIO4003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 29 op

6 6 Kaikki kurssit, jotka opetetaan terveyden biotieteiden kahdella muulla kuin opiskelijan valitsemalla linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Suositeltavia valinnaisia kursseja on myös kemian koulutusohjelman kurssitarjonnassa. Opetukseen osallistuminen Luonnontieteiden kandidaatin (180 opintopistettä) ja filosofian maisterin (120 opintopistettä) tutkinnon suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte molemmissa tutkinnoissa. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä kurssin päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Opintojen arvostelu Katso opinto-oppaan sivu. Linjavalinta (pääaineen valinta)/filosofian maisterin vaiheen opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjavalinta filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi tapahtuu kandidaattivaiheen opintojen viimeisenä opintovuotena, kevätlukukauden lopussa ilmoittautumismenettelyllä. Filosofian maisterin tutkinnon opinnot alkavat neljäntenä opintovuotena. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin sen oppiaineen tai laitoksen toimesta, joka vastaa opetuksesta. Opintojakson vastuuhenkilöt: Luentokurssi: luennoitsija tai opintojaksosta vastaava opettaja Harjoitustyöt: yliassistentti tai harjoitustöistä vastaava opettaja Harjoitusaine ja seminaarit ja LuK -tutkielma: professori Liisa Kanerva tai professori Markku Koulu tai professori Seppo Salminen Pro gradu -tutkielma: ao. linjan (=pääaineen) professori Lukukausivastaavat lukuvuonna vuosikurssi TBIO1 syksy 2005 yliassistentti Teuvo Hentunen TBIO2 kevät 2006 yliassistentti Kaisa Heiskanen 2. vuosikurssi TBIO3 syksy 2005 yliassistentti Ulla Hoppu TBIO4 kevät 2006 lehtori Kari Neuvonen 3. vuosikurssi TBIO5 syksy 2005 assistentti Sanna Soini TBIO6 kevät 2006 assistentti Jari Nuutila 4. vuosikurssi TBIO7 syksy 2005 apulaisopettaja Ullamari Pesonen TBIO8 kevät 2006 korkeakoulusihteeri Heli Törmänen

7 7 Muutokset tutkintovaatimuksiin Silloin kun tutkintovaatimukset ovat muuttuneet kesken opiskelun, suositellaan opintojen suorittamista uusimpien vaatimusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista. Sellaiset opintojaksot, jotka ovat säilyneet koko opiskelun ajan pakollisina, tulee aina suorittaa. Vähäinen opintojakson nimen, laajuuden tai sijainnin muutos tutkintorakenteessa ei tällöin muuta opintojaksoa toiseksi, jos sen sisältö on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Opetusohjelmasta opiskelun kuluessa poistuneet opintojaksot, joille ei löydy vastaavaa tai lähes vastaavaa uutta opintojaksoa, korvataan valinnaisilla opinnoilla. 1. opintovuosi opintovuosi opintovuosi SL 05 KL 06 SL 06 KL 07 SL 07 KL 08 Kemian perusteet 12 op Tietojenkäsittelyn perusteet 2 op Solubiologia 13 op Biomolekyylit ja aineenvaihd. I 8 op Kemian perusteet jatkoa Solubiologia.jatkoa Biomolekyylit ja aineenvaihd. II 10 op Molekyylibiol. ja genetiikka 6 op Ihmisen biologia I 12 op Koe-eläin- ja soluviljelykurssi 6 op Ihmisen biologia II 6 op Org. kemia 6 op Spektrosk. perusteet 4 op Ruotsi 2 op Fysiikka 6 op Biomateriaalit 2 op Elintarvikkeet ja terveys 3 op Farmakologia 12 op Orgaanisen kemian työmenetelmät 3 op Mikrobiologia 7 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 1 op Bioetiikka 2 op Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka.. 4 op Asymmetria biologisissa systeemeissä 2 op Molecular Modelling 4 op Informaatiolukutaito tai kirjall. viestintä 2 op Laatujärjestelmät 4 op Ravitsemustiede 4 op Koesuunnittelu 3 op Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet 5 op Syöpäbiologia 2 op Immunologia 4 op Englanti 2 op LuK opinnäytetyö 6 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja 4. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä tai synteettisestä lääkekemiasta 5. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä tai synteettisestä lääkekemiasta

8 8 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT LUKUVUOSI ( , ja ) 1. LUKUVUOSI opinto-ohjelma Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I 8 op (4 ov) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I -luentosarja perehdyttää opiskelijat keskeisten biomolekyylien, kuten hiilihydraattien, lipidien, proteiinien ja nukleiinihappojen rakenteisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja biokemialliseen merkitykseen, biologisten membraanien toimintaan ja signaalinvälitykseen. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja. Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harjoitustyöt Tavoitteet: Harjoitustyöt ovat tutustumista biokemian perustyömenetelmiin. Työkurssi valmistaa kurssilaiset biomolekyylit ja aineenvaihdunta II töihin. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) KEML1001 Kemian perusteet 12 op (6 ov) Tavoitteet: Kemian perusteiden keskeisenä tavoitteena on opettaa opiskelija itsenäisesti käyttämään ja soveltamaan kemiaa biologisten ongelmien tarkastelemiseen. Samalla luodaan edellytykset kemian aineopintoihin osallistumiselle. Sisältö: Opitaan yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian perusteet. Tutustutaan lyhyesti reaktioiden termodynamiikkaan ja reaktiokinetiikkaan. Annetaan perustiedot orgaanisten yhdisteiden rakenteista, fysikaalisista ominaisuuksista ja reaktiomekanismien perusteista. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden konfiguraatioiden ja konformaatioiden moninaisuuteen sekä niiden biologiseen merkitykseen. Tietoja syvennetään demonstraatioilla. Laboratoriotöissä opitaan tavallisimpia kemiallisiin analyyseihin, synteeseihin ja tutkimukseen käytettäviä menetelmiä. Mittaanalyysi, kromatografiset menetelmät sekä orgaaninen synteesi ja suojaryhmäkemian alkeet ovat keskeisellä sijalla. Kurssilla harjaannutaan ymmärtämään turvallisuuden, tarkkuuden ja täsmällisyyden merkitys laboratoriotyöskentelyssä. Toteutustavat: Kurssiin kuuluu kaksi jaksoa, joihin kumpaankin liittyy luentojen lisäksi pakollisia demonstraatioita ja harjoitustöitä. Ensimmäinen jakso keskittyy yleiseen ja fysikaaliseen kemiaan. Toisen jakson keskeinen sisältö on orgaanista ja biologista kemiaa. Kurssista on loppukuulustelu. Loppukuulustelun voi korvata luentojaksojen jälkeen välittömästi toteutettavalla ja hyväksytyllä välikuulustelulla. Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt ja loppukuulustelut. Harjoitustöiden hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytyt työselostukset/työpäiväkirjan. Opetuksen apuna käytetään opintomonisteita ja demonstraatioihin ja harjoitustöihin liittyvää oheismateriaalia.

9 9 Taustamateriaaliksi suositellaan kirjaa: Housecroft, C.E. ja Constable E.C. Chemistry: An Introduction to Organic, Inorganic and Physical Chemistry, Pearson Education Limited, 2. painos, Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syys- ja kevätlukukausi Arvostelu: arvostelu toteutetaan asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen (kemian laitos) ja assistentti Arto Liljeblad (lääketieteellinen kemia, biolääketieteen laitos) ANAT1003 Solubiologia 13 op (7 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakennetta ja toimintaa. Luennot sisältävät katsauksen tämänhetkisestä käsityksestä solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja solujen välisiä muita interaktioita. Kurssiin sisältyy myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteista. Harjoitustöissä perehdytään solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin sekä peruskudosten histologiaan. Luennot ovat yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa, mutta harjoitustyöt ja tentit ovat erilliset. Toteutustavat: Luennot (6 op), demonstraatiot ja harjoitustyöt (4 op) ja kuulustelut (3 ov). Suoritustavat: Kirjallisuus: Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (2002) tai Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 4 th edition (tai uudempi), 2000 ja Stevens & Lowe: Human Histology, 2 nd edition (tai uudempi), Ajankohta: syyslukukausi, osa harjoitustöistä kevätlukukaudella. Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilöt: Professori Kalervo Väänänen ja yliassistentti Teuvo Hentunen (anatomia, biolääketieteen laitos) LTDK6450 Tietojenkäsittelyn perusteet Tavoitteet: The course aims to: provide an overview of the uses of personal computers in the daily work of scientists, provide basic coverage of typical security risks and pitfalls in modern personal computing, develop in the students basic skills to operate the latest versions of commonly used computer desktop applications mainly Microsoft Office, provide students with tools to create, edit, and revise scientific documents, provide students with tools to create and edit typical scientific spreadsheets, provide students with tools to create computer-based scientific presentations, provide the students with basic knowledge of the structure of the Internet and develop in the students capabilities to search the Internet using several approaches., Sisältö: Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, The Internet. Toteutustavat: The course starts with a 2h lecture on uses of personal computers in scientific work, and an overview on current risks in personal computing. The rest of the course (18h) is given in a computing class where each covered topic is explained and demonstrated to the students before they get to practice it by themselves. To increase the efficiency of the teaching, teaching sessions in the computing class are given to half of the group at a time (about 10 students). Prior to the beginning of the course, the students are asked to fill an online form that helps to classify their knowledge in relevant computer skills; the course instructor then divides the group based on this information. Printed material with important relevant information and exercises are supplied to the students in the first course meeting. Kirjallisuus: Opintomonisteita. Suoritustavat: Presence in the classroom, completion of the practice exercises, and a final exam. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: assistentti Amir Snapir (farmakologia ja kliininen farmakologia, biolääketieteen laitos) Kevätlukukausi

10 10 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II 10 op (5 ov) BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Luentosarjan toinen osa keskittyy aineenvaihduntaan, erityisesti energian tuottoon, sekä keskeisiin anabolisiin ja katabolisiin reaktioteihin. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja. Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II harjoitustyöt Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan proteiinien eristys- ja puhdistusmenetelmiin, sekä entsyymikineettisiin mittauksiin. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: Työtentti, 0-5 Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys 3 op (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elintarvikkeiden koostumus ja aineosat, niiden tehtävät elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden rakenne. Ainesosien merkitys ravitsemuksen ja terveyden kannalta. Suoritustavat: Luennot ja ryhmätyö. Loppukuulustelu. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (biokemian ja elintarvikekemian laitos) ANAT1001 Ihmisen biologia I 12 op (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys ihmisen elinjärjestelmien normaalista rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimusmenetelmistä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät keskeisiin ihmiskehon rakennetta ja toimintaa kuvaaviin lääketieteellisiin termeihin ja periaatteisiin. Opintojakso muodostaa perustan Ihmisen biologia II-kurssille sekä farmakologian, ravitsemustieteen, syöpäbiologian ja toksikologian opinnoille. Suoritustavat: luennot, harjoitustyöt, seminaarit ja kuulustelu Kirjallisuus: Tortora-Grabowksi: Introduction to the Human Body, 6. pianos (Wiley) ja Wheather: Functional Histology tai Stevens & Lowe: Human Histology. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Lehtori Jorma Paranko (anatomia, biolääketieteen laitos) ELFY1001 Molekyylibiologia ja -genetiikka 6 op (3 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on luennoin ja harjoitustöin perehdyttää opiskelijat molekyylibiologian ja - genetiikan perusilmiöihin Sisältö: Jaksolla tutustutetaan opiskelijat kromosomien rakenteeseen, DNA:n replikaatioon, ja rekombinaatioon, RNA synteesiin ja geenien ekspressioon. Lisäksi käsitellään rekombinanttidna teknologiaa. Harjoituksissa käydään läpi ym. asioiden tutkimuksessa käytettäviä tärkeimpiä menetelmiä. Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyöt Suoritustavat: Luentokuulustelu pohjautuu luennoilla ilmoitettaviin osiin Alberts et al., Molecular Biology of The Cell. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukauden 2. periodi

11 11 Arvostelu: Luentokuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5; Työselostukset harjoitustöistä hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) 2. LUKUVUOSI opinto-ohjelma TBIO1010 Biomateriaalit Tavoitteet: Kurssilla selvitetään biomateriaaliopin perusteita, bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta edellytettäviä ominaisuuksia. Sisältö: bioyhteensopivuus, biomateriaalien rakenne ja rakenteen yhteys ominaisuuksiin; metallit, bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit; kudosten ja implanttimateriaalien vuorovaikutus. Suoritustavat: Kurssiin liittyy luentoja sekä tentti Oppikirja soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Lehtori Erkki Hiltunen (lääketieteellinen fysiikka, biolääketieteen laitos) TBIO1012 Fysiikka 6 op (3 ov) Tavoitteet: Kurssilla käsitellään biotieteisiin sovellettavissa olevia neste- ja kaasufysiikan, biosähköisten ilmiöiden, optiikan, optisen spektroskopian ja radioaktiivisuuden perusteita sekä yleensäkin biotieteisiin liittyvien ilmiöiden fysikaalisia taustoja ja lainalaisuuksia. Kurssilla ohjataan laboratoriotyöskentelyyn mittalaiteympäristössä sekä opetetaan mittaustulosten luotettavuuden arviointia ja järkevää esittämistä. Sisältö: Mittaustulosten luotettavuus ja mittaustulosten esittäminen; sähkö- ja säteilyturvallisuus; nesteen pintajännitys ja viskositeetti; virtaus ja virtauksen energiasuhteet; biologiset nesteet, sydämen biomekaniikka; kaasujen tilanyhtälöt, osapaineet; ilmankosteus; kaasu-neste rajapinta; hengityksen kinematiikka, aaltoliikkeen sovellutukset biotieteissä, valon fysikaaliset perusteet; optiikka ja optinen spektroskopia; optisista tutkimusmenetelmistä; radioaktiivisuus ja merkkiaineanalytiikka; biosähköisistä mittauksista. Suoritustavat: Kurssiin liittyy luentoja, harjoitustöitä sekä lopputentti. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Luentojen laajuus on (4 op/2 ov) ja harjoitustöiden (2 op/1 ov). Oppikirja soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Lehtori Erkki Hiltunen (lääketieteellinen fysiikka, biolääketieteen laitos) ELFY4977 Koe-eläinkurssi ja soluviljely 6 op (3 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija soluviljelymenetelmien ja koe-eläinten käytön pääpiirteisiin biologisessa tutkimuksessa. Sisältö: Jaksolla tutustutaan pääosin käytännön töiden avulla primääriviljelmien tekoon eläinsoluista, solulinjojen ylläpitoon ja solufysiologisten mittausten tekoon sekä selkärankaisten, erityisesti rotan ja hiiren, käsittelyn perustekniikoihin, koe-eläinlainsäädäntöön ja tilanteisiin, joissa koe-eläimiä korvaavia menetelmiä voidaan käyttää Toteutustavat: Harjoitustyöt ja niihin liittyvät teorialuennot Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) ANAT1002 Ihmisen biologia II 6 op (3 ov)

12 12 Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys yleisimpien sairauksien esiintyvyydestä ja niiden patofysiologiasta sekä hoitoperiaatteista. Toteutustavat: Luennot ja pienryhmäopetus. Suoritustavat: Luennoilla ja ryhmätöissä esitetyt asiat sisältyvät kurssin lopuksi pidettävään loppukuulusteluun. Kurssin oheislukemistona suositellaan esimerkiksi Carpenter et al: Atlas of Pathophysiology, 2002 (Spinghouse) tai McCance ja S.E. Huether: Pathophysiology (Mosby). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Apulaisopettaja Juha Peltonen (anatomia, biolääketieteen laitos) KEMI Orgaaninen kemia 6 op (3,5 ov) Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet kurssi (12 op). Katso tarkempi kurssisisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Opetus: 2. lukuvuoden syyslukukausi ja osin kevätlukukausi KEMI Spektroskopian perusteet 4 op (2,5 ov) Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet kurssi (12 op). Katso tarkempi kurssisisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Toisen kotimaisen kielen opinnot minimivaatimus Äidinkieleltään suomenkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat ruotsin kielen opintoja. Äidinkieleltään ruotsinkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat suomen kielen opintoja. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Ruotsin kieli: lehtori Carola Karlsson-Fält (Kielikeskus) Kevätlukukausi TBIO3030 Farmakologian ja toksikologian perusteet 12 op (6 ov) Edeltävät opinnot: 1. vuosikurssin opinnot Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja - dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos, farmakokinetiikka ja dynamiikka, lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit, yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa: neurofarmakologian perusteet, parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet, puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa: epilepsialääkkeet, Parkinsonin taudin lääkehoito, kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet, alkoholi, yleisanestesia-aineet, riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa: sydänglykosidit, rytmihäiriölääkkeet, verenpainelääkkeen, diureetit, ACE-estäjät, kalsiumkanavan salpaajat, astmalääkkeet, yskänlääkkeet. Aineenvaihdunnan farmakologia: lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, kihtilääkkeet, ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet, hormonit ja hormonaalinen ehkäisy, sokeritautilääkkeet, kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet: bakteeri-infektioiden lääkehoito, viruslääkkeet, sienilääkkeet, alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet, kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Toksikologia ja riskinarviointi. Kirjallisuus: Koulu, M. ja Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia (6. painos, 2001 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio) tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki). tai Rang,

13 13 H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 5. painos 1999 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste. Oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: 1) yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, 2) keskushermosto, 3) verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta. Lopputentti. Ajankohta: kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Mika Scheinin ja professori Markku Koulu (Farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys, biolääketieteen laitos). Huom!!! Muiden koulutusohjelmien opiskelijat hakevat sivuaineopinto-oikeutta ko. kurssille lääketieteellisestä tiedekunnasta. Englannin kielen opintoja minimivaatimus Terbion opiskelijan tulee suorittaa englannin kielen opintoja vähintään 2 opintopisteen laajuisesti. Kurssi voi olla tekstinymmärtämistä tai suullista opetusta opiskelijan valinnan mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi. BIVI3001 Immunologia Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso johdattaa opiskelijat ymmärtämään immunisysteemin toimintaa. Opintojaksolla keskitytään seuraaviin aiheisiin; epäspesifinen ja spesifinen immuniteetti, lymfaattiset elimet, kantasolut, T ja B solut ja niiden yhteistoiminta immuunivasteessa, antigeenien esittely, tulehduksen välittäjäaineet, toleranssi ja autoimmuniteetti ja mikrobitautien immunologinen diagnostiikka. Suoritustavat: Luennot ja ongelmalähtöistä oppimista soveltavat ryhmä- istunnot, joiden tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden ongelmaratkaisutaitoa ja kykyä hankkia relevanttia tietoa. Virtausytometria kurssityö. Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Taustamateriaalina Janeway C., Travers P, Walport M, Shlomick M. Immunobiology. The Immune System in Health and Disease. 5th Ed Alberts et al Molecular Biology of Cell 2002 tai Lodish Molecular Cell Biology Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Olli Lassila (lääketieteellinen mikrobiologia, kliinis-teoreettinen laitos) BKEM3521 Mikrobiologian perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat mikrobiologian perusteisiin kuten mikroskopointiin ja solumorfologiaan, prokaryoottisolujen rakenteeseen, mikrobien kasvuun ja ravintovaatimuksiin, mikrobien torjuntaan kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin, energiaaineenvaihduntaan, mikrobien luokitteluun, hiivoihin ja homeisiin, arkkibakteereihin sekä bakteeriviruksiin. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Prescott, Harley, Klein: Microbiology, 5. painos, valituin osin kappaleet 1-3, 5-7,9, 16, 17, 19-25, 34-36, 41,42. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM3522 Mikrobiologian harjoitustyöt 3 op (2 ov) Vaadittavat aiemmat opinnot: Opintojakso mikrobiologian luennot on suoritettava ennen harjoitustöihin osallistumista. Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet mikrobiologiseen laboratoriotyöskentelyyn. Harjoitustöissä perehdytään mm. aseptiseen työskentelyyn, siirrostusmenetelmiin, puhdasviljelmien valmistamiseen, erilaisiin ravintoalustoihin, mikroskopointiin, mikrobien värjäysmenetelmiin, mikrobien tunnistamiseen ja antibioottiherkkyyden määrittämiseen.

14 14 Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) KEMI Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op (1,5 ov) Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty ja Spektroskopian perusteet. Katso tarkempi kuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukaudella yhtenä kokonaisuutena, jolle osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulutusohjelman opiskelijat TBIO1025 Ravitsemustiede Tavoitteet ja sisältö: Ravintofysiologian perusteet, ravinnontarve ja ravitsemussuositukset, elimistön fysiologiset muutokset ja ravitsemus. Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyö (ruokapäiväkirja). Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) 3. LUKUVUOSI opinto-ohjelma KEML5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä Tavoitteet: Kurssin perusideologia on luonnon asymmetrisyyden perustana oleva aminohappojen homokiraalisuus ja sen seurausten huomioiminen elämässä. Sisältö: Kurssilla tarkastellaan yleistä stereokemiaa orgaanisen kemian aineopintojen pohjalta. Lääkeaineen enantiopuhtauden merkitys sen sitoutuessa proteiiniin, maun aistimisessa reseptorilla sekä molekyylin muodon merkitys luonnon nanoarkkitehtuurissa saavat päähuomion. Toteutustavat: Opiskelija tutustuu molekyylien rakenteeseen, erityisesti enantiomeriaan ja diastereomeriaan, tarkastelemalla rakentamiensa molekyylimallien kolmiulotteisia rakenteita. Kurssi toteutetaan pienryhmäopetuksena. Suoritustavat: Luennot (18 h) perustuvat monisteeseen ja mahdollisesti muuhun annettuun oheismateriaaliin, jotka saavat olla mukana kurssin päätteeksi järjestettävässä kuulustelussa. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Professori Liisa Kanerva (synteettinen lääkekemia/lääketieteellinen kemia, biolääketieteen laitos) ELFY1002 Bioetiikka 2 op (1ov) Tavoitteet: Tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomio biologiassa esiin tuleviin eettisiin kysymyksiin Sisältö: Jaksolla käydään läpi opiskelijoiden esitysten ja keskustelujen pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset. Toteutustavat: Opiskelijoiden esitykset ja esitysten pohjalta käyty keskustelu Suoritustavat: minuutin esityksen laadinta ja esityksen pitäminen sekä aktiivinen osallistuminen muiden esityksistä käytävään keskusteluun. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) TBIO1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka

15 15 4 op (3ov) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat menetelmiin, joiden avulla voidaan identifioida uusia lääkevaikutuksen kohdemolekyylejä. Opiskelijat perehdytetään uusimpiin arraypohjaisiin geenitutkimusmenetelmiin ja geenien seulontaan eri tautitiloissa. Opiskelijat tutustuvat DNA-lastujen tekemiseen ja käyttöön lääketutkimuksissa sekä niiden tutkimisessa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. Sisältö: Luento-ohjelma sisältää seuraavia osia: Mikrosirut; niiden tekeminen ja käyttö, Proteiinien rakenne ja toiminta, Bioinformatiikka lääkekehityksessä, Farmakogenetiikka ja Proteomiikan menetelmät. Seminaarit: Opiskelija valmistelee seminaariesityksen kurssin aihepiiristä ja esittää sen muille suullisesti. Suoritustavat: Luennot (osa englanniksi), seminaarit (pakollisia) ja lopputentti. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, johon sisältyvät luennot sekä seminaarit. 0-5 Vastuuhenkilö: Apulaisopettaja Ullamari Pesonen (farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys, biolääketieteen laitos) Informaatiolukutaidon tai kirjallisen viestinnän opinnot minimivaatimus Terbion opiskelijan tulee suorittaa vähintään 2 opintopisteen laajuisesti opintoja joko informaatiolukutaidosta tai kirjallisesta viestinnästä. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi TBIO0002 Laatujärjestelmät Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot eri laatujärjestelmistä sekä laadunhallinnan menetelmistä. Sisältö Kurssilla perehdytään mm. viranomaisvaatimuksiin koskien laatujärjestelmiä, mittaukseen ja testaustoimintaan liittyvään laadunvarmistukseen, riskienhallintaan ja auditointien suorittamiseen. Toteutustavat: Luennot, harjoitustyöt, tentti Suoritustavat: Luentoihin perustuva tentti Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Asteikko 0-5 Vastuuhenkilö Dosentti, johtaja Linko Linnéa (laadunvarmistusyksikkö) ÅA_6187 Molecular Modelling Tavoitteet: Theoretical and practical introduction to the prediction of 3D structure using computational methods. Sisältö: Theory of methods in molecular modeling, practices in sequence analysis for molecular modeling and homology modeling, molecular modeling programs Toteutustavat: Lectures, computing tutorials, project work, quiz and written exam Suoritustavat: (sis. tentittävän kirjallisuuden) All notes and materials provided. Literature Hans-Dieter Höltje, Wolfgang Sippl, Didier Rognan, and Gerd Folkers (2003) Molecular modeling : basic principles and applications. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 1-5: Written exam 80 % + project work 10 % + quiz 10% Vastuuhenkilö: Yliassistentti Tiina Salminen (Åbo Akademi) HUOM! Muiden koulutusohjelmien opiskelijoilla ei sivuaineopinto-oikeusmahdollisuutta LTDK6451 Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 1 op (0,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: UNIX-käyttöjärjestelmän perusteet. Suoritustavat: Demonstraatioihin osallistuminen. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö:

16 16 Kevätlukukausi EKOL2422 Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet 5 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään tilastotieteen ja tilastollisen bioinformatiikan peruskäsitteisiin, soveltamiseen biotieteisiin sekä tulosten tulkitsemiseen. Käsitellään otantaa, aineiston kuvausta, tunnuslukuja, luottamusvälejä ja tavallisimpia testejä luokitelluille ja jatkuville muuttujille (ei-parametrisine vastineineen). Kurssilla tehtävät harjoitustyöt edellyttävät erittäin hyvää Microsoft Office-paketin Excel-osion hallintaa. Biologien atk-perusteiden Excel osa (1 op) kuuluu osana tähän opintojaksoon. Suoritustavat: Luennot (20 h biostatistiikkaa, 6 h bioinformatiikkaa, 8 h Excel ), 10 palautettavaa harjoitusta palautekertoineen Kuulustelussa saa laitos) TBIO1030 LuK -tutkielma 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: LuK -tutkielma on suppea kirjallinen työ, jossa osoitetaan perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Suoritustavat: LuK -tutkielma ja tutkielman aiheen esittely suullisesti seminaarin yhteydessä. Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Liisa Kanerva (lääketieteellinen kemia/synteettinen lääkekemia), professori Markku Koulu (farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys) ja professori Seppo Salminen (biokemian ja elintarvikekemian laitos/elintarvikekehitys) ANAT1005 Syöpäbiologia Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana perehdytään pahanlaatuisen kasvun ominaisuuksiin, malignin transformaation ja karsinogeneesin mekanismeihin, tuumoreitten kasvun, etenemisen, invaasion ja metastasoinnin mekanismeihin, syöpägenetiikan perusteisiin, syövän seulontamenetelmiin, syöpälääkkeitten vaikutuskohteisiin ja mekanismeihin sekä uusien syöpälääkkeitten kehittämiseen. Suoritustavat: Luennot 12 t ja seminaarit 8 t. Jokainen osallistuu seminaarin valmistamiseen ja pitämiseen ohjelmassa määritellyistä aihealueista. Kirjallinen kuulustelu perustuu luento- ja seminaarimateriaaliin sekä muuhun osoitettuun kirjallisuuteen. Kirjallisuus: Roger J.B. King: Cancer Biology, 2nd Edition, Pearson Education Ltd, Harlow, England, 2000 sekä luento- ja seminaarikohtainen kirjallisuus Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausikäyttää apuna kirjallisuutta; kuulustelu käsittää pääosin laskutehtäviä ja tietokonetulosteiden tulkintaa. Kirjallisuus: Opetus perustuu luennoilla ja harjoituksissa jaettavaan materiaaliin, lisämateriaalina oppikirjoja Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausi (periodit 3 ja 4) HUOMAA: Opetus tarjolla keväästä 2007 alkaen. Vuoden 2006 keväällä järjestetään Biostatistiikan peruskurssi (EKOL2401) vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti (opetus alkaa jo viikolla 2) Vastuuhenkilöt: Yliassistentti ja assistentit (Biologian laitos/ekologia) ELFY1003 Koesuunnittelu 3 op (2 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tekijöihin, jotka on otettava huomioon biotieteellisen tutkimuksen suunnittelussa. Sisältö: Luennolla käydään läpi tieteen filosofian periaatteet, kokeen suunnittelussa ja kokeen analysoinnissa huomioonotettavat tekijät niin aineiston kuin siihen liittyvien käsittelyjen ja mittausmenetelmien osalta Toteutustavat: Luennot (ja kirjan G.D. Ruxton ja N. Colegrave, Experimental Design for the Life Sciences käyttö soveltuvin osin) Suoritustavat: Luennoille osallistuminen ja annettujen tehtävien ratkaiseminen Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukauden 1. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty

17 17 Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Professori Pirkko Härkönen (anatomia, biolääketieteen laitos) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO LUKUVUOSI ELINTARVIKEKEHITYKSEN LINJA TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö TBIO2043 Elintarvike- ravitsemustoksikologia TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet TBIO2025 Kliininen ravitsemus I TBIO2026 Kliininen ravitsemus II TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit TBIO2047 Luennot TBIO2048 Laboratoriotyöt TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus TBIO2023 Vitamiinit TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit TBIO2051 Pro gradu tutkielma 3 op (2 ov) 8 op (4 ov) 8 op (4 ov) 6 op (3 ov) 35 op (18 ov) 20 op (20 ov) TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet 8 op (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Määritelmät, eurooppalainen käsitys, funktionaalisten elintarvikkeiden vahvuusalueet, suoliston alueen tutkimus, antioksidantit, kardiovaskulaariset kysymykset, käyttäytymiseen vaikuttavat komponentit. Funktionaaliset raaka-aineet, teknologiset ongelmat, kliiniset tutkimukset sekä lainsäädännön kehitys. Suoritustavat: Luennot, case-tapaukset, ryhmätyöt ja seminaarit Kirjallisuus: Eur J Nutr: Special Issue: Passclaim Process 2004; Knorr D, et al. Functional Foods: issues in food technology. TIFST December, ILSI Passclaim projektiraportit Ajankohta: 4. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2025 Kliininen ravitsemus I Tavoitteet ja sisältö: Ravitsemuksen erityispiirteet sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa: Lihavuus, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, osteoporoosi. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus Shils et al Modern Nutrition in Health and Disease; Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin, muu osoitettava materiaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavan sairaudet Tavoitteet ja sisältö: Ravitsemuksen erityispiirteet ruoansulatuskanavan sairauksissa ja niiden hoidossa. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2005) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Ulla Hoppu (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit 8 op (4 ov)

18 18 TBIO2047 Luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Mikrobit, ravinto ja terveys. Probiootin ja prebiootin määritelmä. Tärkeimmät probioottimikrobit ja niiden ominaisuudet, maitohappobakteerit ja muut mikrobit, valintakriteerit, probioottien terveysvaikutukset, niiden käyttö funktionaalisissa elintarvikkeissa ja kliinisessä ravitsemuksessa. Teknologia ja elintarvikesovellukset (maito, vilja, kasvikset). Suoritustavat: Luennot, seminaarit, harjoitustyöt ja case-tapaukset sekä kirjatentti. Kirjallisuus: Salminen S, von Wright A. Lactic acid bacteria. Microbiology and functional aspects. Marcel Dekker Inc, New York, 2004, 640 pp. Lee et al., Handbook of probiotics. John Wiley, Philadelphia, USA, Ajankohta: 4. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2048 Laboratoriotyöt Tavoitteet: Kurssilla tutkitaan eri maitohappobakteerikantojen adheesio-ominaisuuksia ja määritetään Bifidobakteerien kokonaismäärä elintarvikenäytteestä. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: Syyslukukausi Arvostelu: Suoritusmerkintä Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2026 Kliininen ravitsemus II Tavoitteet ja sisältö: Lääkkeet ja ravitsemus, hermosto ja ravitsemus, periytyvät aineenvaihduntahäiriöt, tehostettu ravitsemushoito, enteraalinen ravitsemus, kliiniset ravintovalmisteet. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Shils et al Modern Nutrition in Health and Disease, Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin, muu osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2007) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus (ennen nimi: Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät) Tavoitteet ja sisältö: Ruoankäytön ja ravitsemustilan tutkimusmenetelmät, ravitsemustutkimusten menetelmät Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö 3 op (2 ov) Tavoitteet ja sisältö, toteutus- ja suoritustavat: kts. Biokemia, elintarvikekemian linja Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2005) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Raija Tahvonen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2023 Vitamiinit Tavoitteet ja sisältö: Vitamiinit elintarvikkeissa, saanti ja merkitys terveydelle. Toteutustavat: Luennot. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006)

19 19 Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2043 Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia Tavoitteet ja sisältö: Yleisen toksikologian perusteet ja keskeiset käsitteet. Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia. Kurssin avulla pyritään ymmärtämään elintarvikkeiden turvallisuuden arvioinnin periaatteet ja turvallisuustutkimusten suorittaminen, tavoitteet ja riskinarviointi. Suoritustavat: Luennot ja omatoiminen projekti. Kirjallisuus: Kurssimoniste. Ajankohta: kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2033 Challenges in Food Development Tavoitteet ja sisältö: Kurssi selvittää elintarviketutkimuksen ja kehityksen kansainväliset suuntaukset ja antaa valmiudet ymmärtää elintarvikekehityksen mahdollisuuksia sekä kehittyneissä maissa ja kehitysmaissa. Elintarvikekehityksen sijoittuminen erilaisiin yrityksiin paikallisesti tai globaalisti on kohdealue, johon liittyvät keskeiset kysymykset selvitetään opetuksen ja ryhmätöiden avulla valmentaen opiskelijaa erilaisiin elintarvikekehityksen haasteisiin. Opetus annetaan englanninkielisenä. Vaatimuksena elintarvikekehityksen opintojen loppuvaihe (aineopinnot ja syventävät opinnot pääosin suoritettu). Suoritustavat: Luennot, ryhmätyöt ja seminaarit. Kirjallisuus: Luentomonisteet ja osoitettava oppikirja. Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) Ajankohta: syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op (18 ov) Ajankohta: 5. lukuvuosi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2051 Pro gradu tutkielma 20 op (10 ov) Ajankohta: 5. lukuvuosi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 20 op TBIO2028 Allergia Tavoitteet ja sisältö: Allergian peruskäsitteet, ruoka-aineallergian ehkäisy ja hoito. Toteutustavat: Luennot. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Haahtela et al. Allergologia. Duodecim 1999, soveltuvin osin. Kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2005) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Ulla Hoppu (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) ja professori Erika Isolauri (Kliininen laitos) FOOD3516 Elintarvikkeiden kivennäisaineet Tavoitteet, sisältö, toteutus- ja suoritustavat: Kts. Kurssin kuvaus Biokemia, elintarvikekemian linja Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Raija Tahvonen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2045 Elintarvikekehityksen syventävä kirjatentti

20 20 Tavoitteet ja sisältö: Syventää ja laajentaa tietoja valinnaisella elintarvikekehityksen painopistealueella opintojen loppuvaiheessa. Kirjallisuuskokonaisuus sovitaan vastuuhenkilöiden kanssa. Suoritustavat: Kirjallisuuskuulustelu ja/tai kirjallinen tehtävä. Vastuuhenkilöt: elintarvikekehityksen yliassistentti ja professori Ajankohta: sovittava vastuuhenkilöiden kanssa TBIO2052 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä Tavoitteet ja sisältö: Syventää ja laajentaa tietoja ajankohtaisilla elintarvikekehityksen erityisalueilla (esim. kehitysmaaravitsemus, kliinisen ravitsemuksen erityiskysymykset). Suoritustavat: Luennot ja kirjallisuuskuulustelu. Vastuuhenkilöt: elintarvikekehityksen yliassistentti ja professori Ajankohta: ilmoitetaan erikseen TBIO2027 Syöpäsairaudet ja ravitsemus Tavoitteet ja sisältö: Syövän epidemiologian ja karsinogeneesin ymmärtäminen, syövän hoito ja ravitsemus, kemoprevention mahdollisuudet, kliiniset syöpään liittyvät ravitsemusongelmat. Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot ja projektityö. Kirjallisuus: Joensuu et al. Syöpätaudit, Duodecim 2000, soveltuvin osin, luentomateriaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Professori Eeva Salminen (Kliininen laitos) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO LUKUVUOSI LÄÄKEKEHITYKSEN LINJA TBIO3002 Pakolliset opintojaksot 95 op TBIO3018 Eläinmallit lääkekehityksessä 8 op (4 ov) TBI03012 Farmakokinetiikka lääkekehityksessä 3 op (2 ov) TBIO3013 Farmasian teknologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO3017 Kardiovaskulaari- ja sileälihasfarmakologia 3 op (2 ov) TBIO3023 Lääkeainetoksikologia 3 op (2 ov) TBIO3014 Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 3 op (2 ov) TBIO3022 Lääkemolekyylien kliininen tutkiminen 5 op (3 ov) TBIO3028 Neurofarmakologia TBIO3016 Reseptorifarmakologia ÅA_6188 Structure Based Drug Design TBIO3031 Lääkekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op (18 ov) TBIO3032 Pro gradu -tutkielma 20 op (10 ov) TBIO3016 Reseptorifarmakologia Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään lääkemolekyylien vaikutusmekanismien karakterisointiin reseptorisitoutumiskokeissa, erityyppisten reseptorien rakenteeseen ja toimintaan sekä reseptorisitoutumiskokeista saatavien tulosten analysoitiin ja tulkintaan. Lisäksi tutustutaan autoradiograafisiin menetelmiin ja kuvankäsittelyyn ja -analysointiin sekä toisiolähettimekanismien tutkimiseen. Suoritustavat: luennot ja laboratoriotyöskentely Kirjallisuus: jaettava oppimateriaali, luennot Ajankohta: 4. lukuvuoden syyslukukausi

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Opinto-opas 2009-2010 Terveyden biotieteiden koulutusohjelma TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen TERVEYDEN BIOTIETEET KOULUTUSOHJELMA (LuK ja FM) MAISTERIOHJELMA (FM) FM-tutkinnon pääaineet Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinto (FM) Filosofian maisterin tutkinto (FM) Pääaine: Synteettinen lääkekemia Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle)

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) 1. SYVENTÄVÄT OPINNOT (522065), 70-100 op 1.1. Pakolliset opinnot,

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017

Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 Farmakologian perusteet ja neurofarmakologia (Farmis) Pekka Rauhala 2017 5 op 6 PBL tapausta Farmis Farmakodynamiikka ja Farmakokinetiikka Autonomisen hermoston farmakologia Neurologisten sairauksien hoidossa

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelma Elintarviketieteiden kandiohjelma MMTDK Ravitsemustiede, kiintiö 15 MMTDK Elintarviketieteet, kiintiö 60 MMTDK + BYTDK Molekyylibiotieteet, kiintiö 60 ETK ETK LuK 15 max 5 max 15 max 35 max 10 max 15 max

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia tutkii elämän perustan muodostavien molekyylien

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia on biologian ja kemian välimaastoon sijoittuva

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op. 1 of 1 of 12 15.12.2015 17:38 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, filosofian maisteri, 120 op 2 of 12 15.12.2015 17:38 Pääaine: Fysiikka Vuosi/lukukausi 1. syksy

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

FM-opiskelijan opintopolku, perinnöllisyystiede, geneettisen bioinformatiikan erikoistumislinja (vastuuopettaja Päivi Onkamo)

FM-opiskelijan opintopolku, perinnöllisyystiede, geneettisen bioinformatiikan erikoistumislinja (vastuuopettaja Päivi Onkamo) FMopiskelijan opintopolku, perinnöllisyystiede, geneettisen bioinformatiikan erikoistumislinja (vastuuopettaja Päivi Onkamo) 1. PERINNÖLLISYYSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (527050), 94 op 1.1. Pakolliset

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Oulun yliisto Opintojen rakennekaavio 2017 2018 Tutkinto-ohjelman nimi, Biologian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 ) Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Suositeltu

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus Exactum D122

Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus Exactum D122 Bioinformatiikan maisteriohjelman infotilaisuus 15.11.2007 Exactum D122 Bio- ja lääketieteiden opiskelu MBImaisteriohjelmassa Outi Monni, Dos, FT Biolääketieteen laitos 15.11.2007 Bioinformatiikan maisteriohjelma

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT

MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT MAISTERIVAIHEEN UUDET OPINTOSUUNNAT Prof. Maija Nissinen Vanha vs. UUSI: pääaineista vahvuusalueisiin ja opintosuuntiin KEMIA! Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia Orgaaninen kemia Fysikaalinen kemia Soveltava

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

METEOROLOGIA Kotisivu: fi/oppiaineet/meteorologia.html

METEOROLOGIA Kotisivu:  fi/oppiaineet/meteorologia.html METEOROLOGIA Kotisivu: http://www.opetus.physics.helsinki. fi/oppiaineet/meteorologia.html TUTKINTOVAATIMUKSET Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat 1.8.2012 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017

Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Biotieteiden perusteet farmasiassa, syksy 2017 Maarit Kortesoja Farmaseuttisten biotieteiden osasto 23.8.2017 1 Opintojakson tavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija Osaa kuvata entsyymien rakenteen

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Terveyden biotieteiden koulutusohjelman opiskelijalle Tämä

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI

LUKUJÄRJESTYS 1. VUOSI METSÄEKONOMIA JA MARKKINOINTI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE , MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI LUKUJÄRJESTYKSET LUKUVUODELLE 2012-2013, MEM-FUKSIEN 1. OPINTOVUOSI Lukujärjestykseen on kirjattu sekä pakollisia että ensimmäiselle vuodelle suositeltuja opintojaksoja metsäekonomian ja markkinoinnin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 )

(Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin yliopisto: eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 2.6.2007 ) CURRICULUM VITAE Opetustehtävät Tuija Kantala, yliopisto-opettaja (sijainen), jatkotutkinto-opiskelija KOULUTUS Eläinlääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto, 2006 (Jatkotutkinto-opiskelija, Helsingin

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv OULUN YLIOPISTO Kemian laitos SEURAA WEBOODIA, JOHON MUUTOKSET PÄIVITTYVÄT!! ALUSTAVA OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2012-2013 päiv. 9.10.2012 SYYSLUKUKAUSI 2012 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja,

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot