Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma."

Transkriptio

1 1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Terveyden biotieteissä opiskelija suorittaa ensin kolmevuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK), minkä jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kaksivuotinen filosofian maisterin tutkinto (FM). LuK tutkinnossa pääaine on terveyden biotieteet ja FM-tutkinnossa yksi kolmesta pääaineesta (linjasta): elintarvikekehitys, lääkekehitys ja synteettinen lääkekemia. Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian lisensiaatin tutkintoon, joka on valinnainen välitutkinto, ja edelleen filosofian tohtorin (FT) tutkintoon. Ajantasaiset tiedot terveyden biotieteiden opiskelusta löytyvät koulutusohjelman www-sivuilta josta esimerkiksi opiskelu -linkin alta löytyvät tämä opinto-opasteksti sekä lukukausittainen opintojen aikataulu. Elintarvikekehityksen opinnoissa käsitellään elintarvikkeita ja niiden komponentteja sekä ihmisen ravitsemusta yleisesti ja ravitsemuksen optimointia yksilötasolla. Elintarvikekehityksessä opitaan selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä mahdollisuuksia edistää terveyttä ja vähentää sairauksien riskiä optimoidun ravitsemuksen ja terveellisten elintarvikkeiden avulla. Tietoja sovelletaan sekä hyvinvointimaiden että kehitysmaiden ravitsemuksellisiin ongelmiin. Opinnot keskittyvät erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja terveysvaikutusten tutkimukseen. Opetus tukeutuu vahvasti elintarviketieteeseen, ravitsemustieteeseen, solubiologiaan ja biokemiaan. Opintojen perusteina ovat biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, mikrobiologia ja genetiikka) ja kemia. Ravitsemus, elintarvikkeiden terveellisyys, turvallisuus ja hyväksyttävyys sekä erityisruokavaliovalmisteet ja niiden kehitys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja sitä tukevassa tutkimuksessa. Opinnot valmentavat opiskelijan vaativiin tutkimustehtäviin terveellisten elintarvikkeiden ja funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiseen, hyväksyntäprosessien valmisteluun sekä kansainväliseen yhteistyöhön terveellisen ravitsemuksen tutkimuksessa. Lääkekehityksen linjan opinnoissa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin pääpainon olleessa farmakologiassa tai synteettisessä lääkekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan monitieteellistä koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkekehityksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle pohjautuvat käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Synteettinen lääkekemia tutkii lääkekehityksen aluetta, jonka tavoitteena on sopivan kohdemolekyylin kemiallinen muokkaaminen ja aktiivisen lääkemolekyylin tuottaminen. Kysymyksessä on lääkealan keskeinen osa-alue. Koulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille tietoa moderneista synteesiteknologioista. Muutoin koulutuksen tavoitteet ovat pitkälti samat lääkekehityksen linjan kanssa.

2 2 Yhteenveto opintojen rakenteesta LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Perusopinnot 25 Aineopinnot pakolliset 62 Biokemia 25 Kemia 25 Kieli- ja viestintäopinnot 6 Muut pakolliset opinnot 20 Syventävät pääaineopinnot Muut valinnaiset opinnot 17 (perus- aine- tai kieliopintoja) Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Yhteensä Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvat filosofian maisterit sijoittuvat erilaisiin tehtäviin mm. yritysten tuotekehitys- ja tutkimustyössä. Liiketaloustieteiden opintojen liittäminen yllämainittuihin tieteenaloihin antaa lisävalmiudet esimerkiksi oman yrityksen perustamiselle. Myös julkishallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä on tarvetta koulutusohjelman tarjoaman tietämyksen omaaville henkilöille. Yliopistoissa tehtävä tutkimus tarvitsee enenevässä määrin biolääketieteellis-luonnontieteellisiä asiantuntijoita. Tieteelliset jatko-opinnot antavat mahdollisuuden etenemiseen tutkijana ja akateemisella uralla. OPINTOJEN RAKENNE Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä Pakolliset perus- ja aineopinnot TBIO1000 Perusopinnot (25 op) ANAT1001 Ihmisen biologia I ANAT1003 Solubiologia TBIO1001 Aineopinnot (62 op) KEML5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys TBIO3030 Farmakologian ja toksikologian perusteet 12 op (6 ov) 13 op (7 ov) 3 op (2 ov) 12 op (6 ov)

3 3 TBIO1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka 4 op (3 ov) ANAT1002 Ihmisen biologia II 6 op (3 ov) BIVI3001 Immunologia ELFY4977 Koe-eläin- ja soluviljelykurssi 6 op (3 ov) ELFY1003 Koesuunnittelu 3 op (2 ov) ÅA_6187 Molecular Modelling ELFY1001 Molekyylibiologia ja genetiikka 6 op (3 ov) TBIO1025 Ravitsemustiede ANAT1005 Syöpäbiologia TBIO1030 LuK -tutkielma (sis. seminaarit) 6 op (3 ov) Pakolliset sivuaineopinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan tulee suorittaa kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, jotka ovat biokemia ja kemia. Biokemia (25 op) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, luennot BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harj.työt BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, luennot BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, harj.työt BKEM3521 Mikrobiologian perusteet BKEM3522 Mikrobiologian harjoitustyöt 6 op (3 ov) 6 op (3 ov) 3 op (2 ov) Kemia (25 op) KEML1001 Kemian perusteet 12 op (6 ov) KEMI Orgaaninen kemia 6 op (3,5 ov) KEMI Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op (1,5 ov) KEMI Spektroskopian perusteet 4 op (2,5 ov) TBIO1002 Muut pakolliset sivuaineopinnot (22 op) ELFY1002 Bioetiikka TBIO1010 Biomateriaalit EKOL2422 Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet TBIO1012 Fysiikka TBIO0002 Laatujärjestelmät LTDK6450 Tietojenkäsittelyn perusteet LTDK6451Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 5 op (3 ov) 6 op (3 ov) 1 op (0,5 ov) Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (6 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot Englanti (tekstinymmärtäminen tai suullinen) Informaatiolukutaidon tai kirjallisen viestinnän opintoja Valinnaiset opinnot (15 opintopistettä) Valinnaiset opintojaksot Opiskelijan tulee sisällyttää LuK -tutkintoonsa vähintään 15 opintopisteen laajuisesti vapaavalintaisia opintojaksoja. LuK -tutkintoon ei voi sisällyttää pää- tai sivuaineiden syventäviä opintoja. Alla on lueteltu suositeltavia valinnaisia opintojaksoja. Liiketaloustieteen valinnaisopinnot 15 op (8 ov)

4 4 Biohajoavat muovit Biomateriaalien tutkimusmenetelmät Fundamentals of Bioinformatics soveltuvin osin Neurotieteet 3 op (2 ov) 2 op (1ov) 12 op (6 ov) 9 op (6 ov) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO 120 opintopistettä Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia ko. alan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikekehityksen, lääkekehityksen tai synteettisen lääkekemian lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Maisterivaiheen syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot tutkimustyöhön. Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena elintarvikekehitys TBIO2001 ELINTARVIKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö TBIO2043 Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet TBIO2025 Kliininen ravitsemus I TBIO2026 Kliininen ravitsemus II TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit TBIO2047 Luennot TBIO2048 Laboratoriotyöt TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus TBIO2023 Vitamiinit TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit TBIO2051 Pro gradu tutkielma 3 op (2 ov) 8 op (4 ov) 8 op (4 ov) 6 op (3 ov) 35 op (18 ov) 20 op (10 ov) TBIO2003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 20 op Suositeltavia kursseja ovat seuraavat TBIO2028 Allergia ja ravitsemus TBIO2027 Syöpäsairaudet ja ravitsemus TBIO2052 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä TBIO2045 Elintarvikekehityksen syventävä kirjatentti TBIO2053 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) 2-6 op (1-3ov) Elintarvikekemia FOOD3630 Aistittavan laadun tutkimusmenetelmät 6 op (3 ov) FOOD3516 Elintarvikkeiden kivennäisaineet FOOD8822 Elintarvikkeiden lisäaineet FOOD3672 Elintarviketeknologian perusteet 3 op (1 ov) FOOD3684 Elintarvikkeiden tuotetutkimus FOOD3633 Elintarvikemikrobiologia ja -hygienia 5 op (3 ov) FOOD3 Elintarviketeknologian perusteet 3 op (1 ov)

5 5 FOOD3803 Kasvisperäiset elintarvikkeet Muita valinnaisia elintarvikekehityksen opintoja Lääkekehityksen maisterivaiheen opintokokonaisuudet Development studies 6 op (3 ov) Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena lääkekehitys TBIO3001 LÄÄKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO3002 Pakolliset opintojaksot 95 op TBIO3018 Eläinmallit lääkekehityksessä 8 op (4 ov) TBI03012 Farmakokinetiikka lääkekehityksessä 3 op (2 ov) TBIO3013 Farmasian teknologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO3017 Kardiovaskulaari- ja sileälihasfarmakologia 3 op (2 ov) TBIO3023 Lääkeainetoksikologia 3 op (2 ov) TBIO3014 Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 3 op (2 ov) TBIO3022 Lääkemolekyylien kliininen tutkiminen 5 op (3 ov) TBIO3028 Neurofarmakologia TBIO3016 Reseptorifarmakologia ÅA_6188 Structure Based Drug Design TBIO3031 Lääkekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op (18 ov) TBIO3032 Pro gradu -tutkielma 20 op (10 ov) TBIO3003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 25 op Suositeltavia kursseja ovat seuraavat TBIO4013 Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op (1,5 ov) TBIO4016 Peptidien ja proteiinien kemia 3 op (1,5 ov) TBIO3025 Hiilihydraattien kemia KEMI3932 Nukleiinihappokemia TBIO4012 Medikinaalinen kemia ja lääkeain. synteesi 6 op (3 ov) FKLF5005 Farmakologian jatkokurssi 6 op (4 ov) TBIO3029 Lääkekehitysprojekti 5 op (3 ov) FKLF5512 Toksikologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO4047 Toksikologinen riskinarviointi 6 op (4 ov) Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena synteettinen lääkekemia TBIO4001 SYNTEETTISEN LÄÄKEKEMIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO4002 Pakolliset opintojaksot 91 op TBIO4013 Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op (1,5 ov) TBIO3013 Farmasian teknologian perusteet 3 op (2 ov) TBIO4015 Luonnonyhdisteiden kemia TBIO3014 Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 3 op (2 ov) TBIO4012 Medikinaalinen kemia ja lääkeain. synteesi 6 op (3 ov) ÅA_6188 Structure Based Drug Design TBIO4016 Peptidien ja proteiinien kemia 3 op (1,5 ov) TBIO3016 Reseptorifarmakologia TBIO4021 Synteettisen lääkekemian syventävä harj.työ 8 op (4 ov) TBIO4031 Synteettisen lääkekemian erikoistyö ja seminaarit 35 op18 ov) TBIO4032 Pro gradu -tutkielma 20 op (10 ov) TBIO4003 Valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 29 op

6 6 Kaikki kurssit, jotka opetetaan terveyden biotieteiden kahdella muulla kuin opiskelijan valitsemalla linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei kurssin kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Suositeltavia valinnaisia kursseja on myös kemian koulutusohjelman kurssitarjonnassa. Opetukseen osallistuminen Luonnontieteiden kandidaatin (180 opintopistettä) ja filosofian maisterin (120 opintopistettä) tutkinnon suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte molemmissa tutkinnoissa. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä kurssin päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Opintojen arvostelu Katso opinto-oppaan sivu. Linjavalinta (pääaineen valinta)/filosofian maisterin vaiheen opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjavalinta filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi tapahtuu kandidaattivaiheen opintojen viimeisenä opintovuotena, kevätlukukauden lopussa ilmoittautumismenettelyllä. Filosofian maisterin tutkinnon opinnot alkavat neljäntenä opintovuotena. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin sen oppiaineen tai laitoksen toimesta, joka vastaa opetuksesta. Opintojakson vastuuhenkilöt: Luentokurssi: luennoitsija tai opintojaksosta vastaava opettaja Harjoitustyöt: yliassistentti tai harjoitustöistä vastaava opettaja Harjoitusaine ja seminaarit ja LuK -tutkielma: professori Liisa Kanerva tai professori Markku Koulu tai professori Seppo Salminen Pro gradu -tutkielma: ao. linjan (=pääaineen) professori Lukukausivastaavat lukuvuonna vuosikurssi TBIO1 syksy 2005 yliassistentti Teuvo Hentunen TBIO2 kevät 2006 yliassistentti Kaisa Heiskanen 2. vuosikurssi TBIO3 syksy 2005 yliassistentti Ulla Hoppu TBIO4 kevät 2006 lehtori Kari Neuvonen 3. vuosikurssi TBIO5 syksy 2005 assistentti Sanna Soini TBIO6 kevät 2006 assistentti Jari Nuutila 4. vuosikurssi TBIO7 syksy 2005 apulaisopettaja Ullamari Pesonen TBIO8 kevät 2006 korkeakoulusihteeri Heli Törmänen

7 7 Muutokset tutkintovaatimuksiin Silloin kun tutkintovaatimukset ovat muuttuneet kesken opiskelun, suositellaan opintojen suorittamista uusimpien vaatimusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista. Sellaiset opintojaksot, jotka ovat säilyneet koko opiskelun ajan pakollisina, tulee aina suorittaa. Vähäinen opintojakson nimen, laajuuden tai sijainnin muutos tutkintorakenteessa ei tällöin muuta opintojaksoa toiseksi, jos sen sisältö on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Opetusohjelmasta opiskelun kuluessa poistuneet opintojaksot, joille ei löydy vastaavaa tai lähes vastaavaa uutta opintojaksoa, korvataan valinnaisilla opinnoilla. 1. opintovuosi opintovuosi opintovuosi SL 05 KL 06 SL 06 KL 07 SL 07 KL 08 Kemian perusteet 12 op Tietojenkäsittelyn perusteet 2 op Solubiologia 13 op Biomolekyylit ja aineenvaihd. I 8 op Kemian perusteet jatkoa Solubiologia.jatkoa Biomolekyylit ja aineenvaihd. II 10 op Molekyylibiol. ja genetiikka 6 op Ihmisen biologia I 12 op Koe-eläin- ja soluviljelykurssi 6 op Ihmisen biologia II 6 op Org. kemia 6 op Spektrosk. perusteet 4 op Ruotsi 2 op Fysiikka 6 op Biomateriaalit 2 op Elintarvikkeet ja terveys 3 op Farmakologia 12 op Orgaanisen kemian työmenetelmät 3 op Mikrobiologia 7 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 1 op Bioetiikka 2 op Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka.. 4 op Asymmetria biologisissa systeemeissä 2 op Molecular Modelling 4 op Informaatiolukutaito tai kirjall. viestintä 2 op Laatujärjestelmät 4 op Ravitsemustiede 4 op Koesuunnittelu 3 op Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet 5 op Syöpäbiologia 2 op Immunologia 4 op Englanti 2 op LuK opinnäytetyö 6 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja 4. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä tai synteettisestä lääkekemiasta 5. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä tai synteettisestä lääkekemiasta

8 8 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT LUKUVUOSI ( , ja ) 1. LUKUVUOSI opinto-ohjelma Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I 8 op (4 ov) BKEM1001 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I -luentosarja perehdyttää opiskelijat keskeisten biomolekyylien, kuten hiilihydraattien, lipidien, proteiinien ja nukleiinihappojen rakenteisiin, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja biokemialliseen merkitykseen, biologisten membraanien toimintaan ja signaalinvälitykseen. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja. Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harjoitustyöt Tavoitteet: Harjoitustyöt ovat tutustumista biokemian perustyömenetelmiin. Työkurssi valmistaa kurssilaiset biomolekyylit ja aineenvaihdunta II töihin. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) KEML1001 Kemian perusteet 12 op (6 ov) Tavoitteet: Kemian perusteiden keskeisenä tavoitteena on opettaa opiskelija itsenäisesti käyttämään ja soveltamaan kemiaa biologisten ongelmien tarkastelemiseen. Samalla luodaan edellytykset kemian aineopintoihin osallistumiselle. Sisältö: Opitaan yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian perusteet. Tutustutaan lyhyesti reaktioiden termodynamiikkaan ja reaktiokinetiikkaan. Annetaan perustiedot orgaanisten yhdisteiden rakenteista, fysikaalisista ominaisuuksista ja reaktiomekanismien perusteista. Tutustutaan orgaanisten yhdisteiden konfiguraatioiden ja konformaatioiden moninaisuuteen sekä niiden biologiseen merkitykseen. Tietoja syvennetään demonstraatioilla. Laboratoriotöissä opitaan tavallisimpia kemiallisiin analyyseihin, synteeseihin ja tutkimukseen käytettäviä menetelmiä. Mittaanalyysi, kromatografiset menetelmät sekä orgaaninen synteesi ja suojaryhmäkemian alkeet ovat keskeisellä sijalla. Kurssilla harjaannutaan ymmärtämään turvallisuuden, tarkkuuden ja täsmällisyyden merkitys laboratoriotyöskentelyssä. Toteutustavat: Kurssiin kuuluu kaksi jaksoa, joihin kumpaankin liittyy luentojen lisäksi pakollisia demonstraatioita ja harjoitustöitä. Ensimmäinen jakso keskittyy yleiseen ja fysikaaliseen kemiaan. Toisen jakson keskeinen sisältö on orgaanista ja biologista kemiaa. Kurssista on loppukuulustelu. Loppukuulustelun voi korvata luentojaksojen jälkeen välittömästi toteutettavalla ja hyväksytyllä välikuulustelulla. Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt ja loppukuulustelut. Harjoitustöiden hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytyt työselostukset/työpäiväkirjan. Opetuksen apuna käytetään opintomonisteita ja demonstraatioihin ja harjoitustöihin liittyvää oheismateriaalia.

9 9 Taustamateriaaliksi suositellaan kirjaa: Housecroft, C.E. ja Constable E.C. Chemistry: An Introduction to Organic, Inorganic and Physical Chemistry, Pearson Education Limited, 2. painos, Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syys- ja kevätlukukausi Arvostelu: arvostelu toteutetaan asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen (kemian laitos) ja assistentti Arto Liljeblad (lääketieteellinen kemia, biolääketieteen laitos) ANAT1003 Solubiologia 13 op (7 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakennetta ja toimintaa. Luennot sisältävät katsauksen tämänhetkisestä käsityksestä solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja solujen välisiä muita interaktioita. Kurssiin sisältyy myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteista. Harjoitustöissä perehdytään solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin sekä peruskudosten histologiaan. Luennot ovat yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa, mutta harjoitustyöt ja tentit ovat erilliset. Toteutustavat: Luennot (6 op), demonstraatiot ja harjoitustyöt (4 op) ja kuulustelut (3 ov). Suoritustavat: Kirjallisuus: Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell (2002) tai Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 4 th edition (tai uudempi), 2000 ja Stevens & Lowe: Human Histology, 2 nd edition (tai uudempi), Ajankohta: syyslukukausi, osa harjoitustöistä kevätlukukaudella. Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilöt: Professori Kalervo Väänänen ja yliassistentti Teuvo Hentunen (anatomia, biolääketieteen laitos) LTDK6450 Tietojenkäsittelyn perusteet Tavoitteet: The course aims to: provide an overview of the uses of personal computers in the daily work of scientists, provide basic coverage of typical security risks and pitfalls in modern personal computing, develop in the students basic skills to operate the latest versions of commonly used computer desktop applications mainly Microsoft Office, provide students with tools to create, edit, and revise scientific documents, provide students with tools to create and edit typical scientific spreadsheets, provide students with tools to create computer-based scientific presentations, provide the students with basic knowledge of the structure of the Internet and develop in the students capabilities to search the Internet using several approaches., Sisältö: Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, The Internet. Toteutustavat: The course starts with a 2h lecture on uses of personal computers in scientific work, and an overview on current risks in personal computing. The rest of the course (18h) is given in a computing class where each covered topic is explained and demonstrated to the students before they get to practice it by themselves. To increase the efficiency of the teaching, teaching sessions in the computing class are given to half of the group at a time (about 10 students). Prior to the beginning of the course, the students are asked to fill an online form that helps to classify their knowledge in relevant computer skills; the course instructor then divides the group based on this information. Printed material with important relevant information and exercises are supplied to the students in the first course meeting. Kirjallisuus: Opintomonisteita. Suoritustavat: Presence in the classroom, completion of the practice exercises, and a final exam. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: assistentti Amir Snapir (farmakologia ja kliininen farmakologia, biolääketieteen laitos) Kevätlukukausi

10 10 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II 10 op (5 ov) BKEM1002 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Luentosarjan toinen osa keskittyy aineenvaihduntaan, erityisesti energian tuottoon, sekä keskeisiin anabolisiin ja katabolisiin reaktioteihin. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja. Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II harjoitustyöt Tavoitteet: Kurssilla tutustutaan proteiinien eristys- ja puhdistusmenetelmiin, sekä entsyymikineettisiin mittauksiin. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: Työtentti, 0-5 Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys 3 op (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Elintarvikkeiden koostumus ja aineosat, niiden tehtävät elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden rakenne. Ainesosien merkitys ravitsemuksen ja terveyden kannalta. Suoritustavat: Luennot ja ryhmätyö. Loppukuulustelu. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (biokemian ja elintarvikekemian laitos) ANAT1001 Ihmisen biologia I 12 op (6 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys ihmisen elinjärjestelmien normaalista rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimusmenetelmistä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät keskeisiin ihmiskehon rakennetta ja toimintaa kuvaaviin lääketieteellisiin termeihin ja periaatteisiin. Opintojakso muodostaa perustan Ihmisen biologia II-kurssille sekä farmakologian, ravitsemustieteen, syöpäbiologian ja toksikologian opinnoille. Suoritustavat: luennot, harjoitustyöt, seminaarit ja kuulustelu Kirjallisuus: Tortora-Grabowksi: Introduction to the Human Body, 6. pianos (Wiley) ja Wheather: Functional Histology tai Stevens & Lowe: Human Histology. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Lehtori Jorma Paranko (anatomia, biolääketieteen laitos) ELFY1001 Molekyylibiologia ja -genetiikka 6 op (3 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on luennoin ja harjoitustöin perehdyttää opiskelijat molekyylibiologian ja - genetiikan perusilmiöihin Sisältö: Jaksolla tutustutetaan opiskelijat kromosomien rakenteeseen, DNA:n replikaatioon, ja rekombinaatioon, RNA synteesiin ja geenien ekspressioon. Lisäksi käsitellään rekombinanttidna teknologiaa. Harjoituksissa käydään läpi ym. asioiden tutkimuksessa käytettäviä tärkeimpiä menetelmiä. Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyöt Suoritustavat: Luentokuulustelu pohjautuu luennoilla ilmoitettaviin osiin Alberts et al., Molecular Biology of The Cell. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukauden 2. periodi

11 11 Arvostelu: Luentokuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5; Työselostukset harjoitustöistä hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) 2. LUKUVUOSI opinto-ohjelma TBIO1010 Biomateriaalit Tavoitteet: Kurssilla selvitetään biomateriaaliopin perusteita, bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta edellytettäviä ominaisuuksia. Sisältö: bioyhteensopivuus, biomateriaalien rakenne ja rakenteen yhteys ominaisuuksiin; metallit, bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit; kudosten ja implanttimateriaalien vuorovaikutus. Suoritustavat: Kurssiin liittyy luentoja sekä tentti Oppikirja soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Lehtori Erkki Hiltunen (lääketieteellinen fysiikka, biolääketieteen laitos) TBIO1012 Fysiikka 6 op (3 ov) Tavoitteet: Kurssilla käsitellään biotieteisiin sovellettavissa olevia neste- ja kaasufysiikan, biosähköisten ilmiöiden, optiikan, optisen spektroskopian ja radioaktiivisuuden perusteita sekä yleensäkin biotieteisiin liittyvien ilmiöiden fysikaalisia taustoja ja lainalaisuuksia. Kurssilla ohjataan laboratoriotyöskentelyyn mittalaiteympäristössä sekä opetetaan mittaustulosten luotettavuuden arviointia ja järkevää esittämistä. Sisältö: Mittaustulosten luotettavuus ja mittaustulosten esittäminen; sähkö- ja säteilyturvallisuus; nesteen pintajännitys ja viskositeetti; virtaus ja virtauksen energiasuhteet; biologiset nesteet, sydämen biomekaniikka; kaasujen tilanyhtälöt, osapaineet; ilmankosteus; kaasu-neste rajapinta; hengityksen kinematiikka, aaltoliikkeen sovellutukset biotieteissä, valon fysikaaliset perusteet; optiikka ja optinen spektroskopia; optisista tutkimusmenetelmistä; radioaktiivisuus ja merkkiaineanalytiikka; biosähköisistä mittauksista. Suoritustavat: Kurssiin liittyy luentoja, harjoitustöitä sekä lopputentti. Harjoitustöistä laaditaan työselostukset. Luentojen laajuus on (4 op/2 ov) ja harjoitustöiden (2 op/1 ov). Oppikirja soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Lehtori Erkki Hiltunen (lääketieteellinen fysiikka, biolääketieteen laitos) ELFY4977 Koe-eläinkurssi ja soluviljely 6 op (3 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija soluviljelymenetelmien ja koe-eläinten käytön pääpiirteisiin biologisessa tutkimuksessa. Sisältö: Jaksolla tutustutaan pääosin käytännön töiden avulla primääriviljelmien tekoon eläinsoluista, solulinjojen ylläpitoon ja solufysiologisten mittausten tekoon sekä selkärankaisten, erityisesti rotan ja hiiren, käsittelyn perustekniikoihin, koe-eläinlainsäädäntöön ja tilanteisiin, joissa koe-eläimiä korvaavia menetelmiä voidaan käyttää Toteutustavat: Harjoitustyöt ja niihin liittyvät teorialuennot Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) ANAT1002 Ihmisen biologia II 6 op (3 ov)

12 12 Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys yleisimpien sairauksien esiintyvyydestä ja niiden patofysiologiasta sekä hoitoperiaatteista. Toteutustavat: Luennot ja pienryhmäopetus. Suoritustavat: Luennoilla ja ryhmätöissä esitetyt asiat sisältyvät kurssin lopuksi pidettävään loppukuulusteluun. Kurssin oheislukemistona suositellaan esimerkiksi Carpenter et al: Atlas of Pathophysiology, 2002 (Spinghouse) tai McCance ja S.E. Huether: Pathophysiology (Mosby). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Arvosana määräytyy lopputentin perusteella asteikolla 0-5. Vastuuhenkilö: Apulaisopettaja Juha Peltonen (anatomia, biolääketieteen laitos) KEMI Orgaaninen kemia 6 op (3,5 ov) Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet kurssi (12 op). Katso tarkempi kurssisisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Opetus: 2. lukuvuoden syyslukukausi ja osin kevätlukukausi KEMI Spektroskopian perusteet 4 op (2,5 ov) Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet kurssi (12 op). Katso tarkempi kurssisisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Toisen kotimaisen kielen opinnot minimivaatimus Äidinkieleltään suomenkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat ruotsin kielen opintoja. Äidinkieleltään ruotsinkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat suomen kielen opintoja. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Ruotsin kieli: lehtori Carola Karlsson-Fält (Kielikeskus) Kevätlukukausi TBIO3030 Farmakologian ja toksikologian perusteet 12 op (6 ov) Edeltävät opinnot: 1. vuosikurssin opinnot Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja - dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos, farmakokinetiikka ja dynamiikka, lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit, yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa: neurofarmakologian perusteet, parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet, puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa: epilepsialääkkeet, Parkinsonin taudin lääkehoito, kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet, alkoholi, yleisanestesia-aineet, riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa: sydänglykosidit, rytmihäiriölääkkeet, verenpainelääkkeen, diureetit, ACE-estäjät, kalsiumkanavan salpaajat, astmalääkkeet, yskänlääkkeet. Aineenvaihdunnan farmakologia: lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, kihtilääkkeet, ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet, hormonit ja hormonaalinen ehkäisy, sokeritautilääkkeet, kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet: bakteeri-infektioiden lääkehoito, viruslääkkeet, sienilääkkeet, alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet, kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Toksikologia ja riskinarviointi. Kirjallisuus: Koulu, M. ja Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia (6. painos, 2001 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio) tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki). tai Rang,

13 13 H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 5. painos 1999 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste. Oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: 1) yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, 2) keskushermosto, 3) verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta. Lopputentti. Ajankohta: kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Mika Scheinin ja professori Markku Koulu (Farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys, biolääketieteen laitos). Huom!!! Muiden koulutusohjelmien opiskelijat hakevat sivuaineopinto-oikeutta ko. kurssille lääketieteellisestä tiedekunnasta. Englannin kielen opintoja minimivaatimus Terbion opiskelijan tulee suorittaa englannin kielen opintoja vähintään 2 opintopisteen laajuisesti. Kurssi voi olla tekstinymmärtämistä tai suullista opetusta opiskelijan valinnan mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi. BIVI3001 Immunologia Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso johdattaa opiskelijat ymmärtämään immunisysteemin toimintaa. Opintojaksolla keskitytään seuraaviin aiheisiin; epäspesifinen ja spesifinen immuniteetti, lymfaattiset elimet, kantasolut, T ja B solut ja niiden yhteistoiminta immuunivasteessa, antigeenien esittely, tulehduksen välittäjäaineet, toleranssi ja autoimmuniteetti ja mikrobitautien immunologinen diagnostiikka. Suoritustavat: Luennot ja ongelmalähtöistä oppimista soveltavat ryhmä- istunnot, joiden tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden ongelmaratkaisutaitoa ja kykyä hankkia relevanttia tietoa. Virtausytometria kurssityö. Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Taustamateriaalina Janeway C., Travers P, Walport M, Shlomick M. Immunobiology. The Immune System in Health and Disease. 5th Ed Alberts et al Molecular Biology of Cell 2002 tai Lodish Molecular Cell Biology Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Olli Lassila (lääketieteellinen mikrobiologia, kliinis-teoreettinen laitos) BKEM3521 Mikrobiologian perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso tutustuttaa opiskelijat mikrobiologian perusteisiin kuten mikroskopointiin ja solumorfologiaan, prokaryoottisolujen rakenteeseen, mikrobien kasvuun ja ravintovaatimuksiin, mikrobien torjuntaan kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin, energiaaineenvaihduntaan, mikrobien luokitteluun, hiivoihin ja homeisiin, arkkibakteereihin sekä bakteeriviruksiin. Toteutustavat: Luennot ja/tai oppikirja Suoritustavat: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva tentti, kirjallisuus: Prescott, Harley, Klein: Microbiology, 5. painos, valituin osin kappaleet 1-3, 5-7,9, 16, 17, 19-25, 34-36, 41,42. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Biokemian lehtori (biokemian ja elintarvikekemian laitos) BKEM3522 Mikrobiologian harjoitustyöt 3 op (2 ov) Vaadittavat aiemmat opinnot: Opintojakso mikrobiologian luennot on suoritettava ennen harjoitustöihin osallistumista. Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille perusvalmiudet mikrobiologiseen laboratoriotyöskentelyyn. Harjoitustöissä perehdytään mm. aseptiseen työskentelyyn, siirrostusmenetelmiin, puhdasviljelmien valmistamiseen, erilaisiin ravintoalustoihin, mikroskopointiin, mikrobien värjäysmenetelmiin, mikrobien tunnistamiseen ja antibioottiherkkyyden määrittämiseen.

14 14 Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (biokemian ja elintarvikekemian laitos) KEMI Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op (1,5 ov) Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty ja Spektroskopian perusteet. Katso tarkempi kuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukaudella yhtenä kokonaisuutena, jolle osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulutusohjelman opiskelijat TBIO1025 Ravitsemustiede Tavoitteet ja sisältö: Ravintofysiologian perusteet, ravinnontarve ja ravitsemussuositukset, elimistön fysiologiset muutokset ja ravitsemus. Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyö (ruokapäiväkirja). Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) 3. LUKUVUOSI opinto-ohjelma KEML5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä Tavoitteet: Kurssin perusideologia on luonnon asymmetrisyyden perustana oleva aminohappojen homokiraalisuus ja sen seurausten huomioiminen elämässä. Sisältö: Kurssilla tarkastellaan yleistä stereokemiaa orgaanisen kemian aineopintojen pohjalta. Lääkeaineen enantiopuhtauden merkitys sen sitoutuessa proteiiniin, maun aistimisessa reseptorilla sekä molekyylin muodon merkitys luonnon nanoarkkitehtuurissa saavat päähuomion. Toteutustavat: Opiskelija tutustuu molekyylien rakenteeseen, erityisesti enantiomeriaan ja diastereomeriaan, tarkastelemalla rakentamiensa molekyylimallien kolmiulotteisia rakenteita. Kurssi toteutetaan pienryhmäopetuksena. Suoritustavat: Luennot (18 h) perustuvat monisteeseen ja mahdollisesti muuhun annettuun oheismateriaaliin, jotka saavat olla mukana kurssin päätteeksi järjestettävässä kuulustelussa. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vastuuopettaja: Professori Liisa Kanerva (synteettinen lääkekemia/lääketieteellinen kemia, biolääketieteen laitos) ELFY1002 Bioetiikka 2 op (1ov) Tavoitteet: Tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomio biologiassa esiin tuleviin eettisiin kysymyksiin Sisältö: Jaksolla käydään läpi opiskelijoiden esitysten ja keskustelujen pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset. Toteutustavat: Opiskelijoiden esitykset ja esitysten pohjalta käyty keskustelu Suoritustavat: minuutin esityksen laadinta ja esityksen pitäminen sekä aktiivinen osallistuminen muiden esityksistä käytävään keskusteluun. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian laitos) TBIO1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka

15 15 4 op (3ov) Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat menetelmiin, joiden avulla voidaan identifioida uusia lääkevaikutuksen kohdemolekyylejä. Opiskelijat perehdytetään uusimpiin arraypohjaisiin geenitutkimusmenetelmiin ja geenien seulontaan eri tautitiloissa. Opiskelijat tutustuvat DNA-lastujen tekemiseen ja käyttöön lääketutkimuksissa sekä niiden tutkimisessa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. Sisältö: Luento-ohjelma sisältää seuraavia osia: Mikrosirut; niiden tekeminen ja käyttö, Proteiinien rakenne ja toiminta, Bioinformatiikka lääkekehityksessä, Farmakogenetiikka ja Proteomiikan menetelmät. Seminaarit: Opiskelija valmistelee seminaariesityksen kurssin aihepiiristä ja esittää sen muille suullisesti. Suoritustavat: Luennot (osa englanniksi), seminaarit (pakollisia) ja lopputentti. Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, johon sisältyvät luennot sekä seminaarit. 0-5 Vastuuhenkilö: Apulaisopettaja Ullamari Pesonen (farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys, biolääketieteen laitos) Informaatiolukutaidon tai kirjallisen viestinnän opinnot minimivaatimus Terbion opiskelijan tulee suorittaa vähintään 2 opintopisteen laajuisesti opintoja joko informaatiolukutaidosta tai kirjallisesta viestinnästä. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi TBIO0002 Laatujärjestelmät Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot eri laatujärjestelmistä sekä laadunhallinnan menetelmistä. Sisältö Kurssilla perehdytään mm. viranomaisvaatimuksiin koskien laatujärjestelmiä, mittaukseen ja testaustoimintaan liittyvään laadunvarmistukseen, riskienhallintaan ja auditointien suorittamiseen. Toteutustavat: Luennot, harjoitustyöt, tentti Suoritustavat: Luentoihin perustuva tentti Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Asteikko 0-5 Vastuuhenkilö Dosentti, johtaja Linko Linnéa (laadunvarmistusyksikkö) ÅA_6187 Molecular Modelling Tavoitteet: Theoretical and practical introduction to the prediction of 3D structure using computational methods. Sisältö: Theory of methods in molecular modeling, practices in sequence analysis for molecular modeling and homology modeling, molecular modeling programs Toteutustavat: Lectures, computing tutorials, project work, quiz and written exam Suoritustavat: (sis. tentittävän kirjallisuuden) All notes and materials provided. Literature Hans-Dieter Höltje, Wolfgang Sippl, Didier Rognan, and Gerd Folkers (2003) Molecular modeling : basic principles and applications. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 1-5: Written exam 80 % + project work 10 % + quiz 10% Vastuuhenkilö: Yliassistentti Tiina Salminen (Åbo Akademi) HUOM! Muiden koulutusohjelmien opiskelijoilla ei sivuaineopinto-oikeusmahdollisuutta LTDK6451 Tietojenkäsittelyn jatkokurssi 1 op (0,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: UNIX-käyttöjärjestelmän perusteet. Suoritustavat: Demonstraatioihin osallistuminen. Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö:

16 16 Kevätlukukausi EKOL2422 Biostatistiikan ja bioinformatiikan alkeet 5 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään tilastotieteen ja tilastollisen bioinformatiikan peruskäsitteisiin, soveltamiseen biotieteisiin sekä tulosten tulkitsemiseen. Käsitellään otantaa, aineiston kuvausta, tunnuslukuja, luottamusvälejä ja tavallisimpia testejä luokitelluille ja jatkuville muuttujille (ei-parametrisine vastineineen). Kurssilla tehtävät harjoitustyöt edellyttävät erittäin hyvää Microsoft Office-paketin Excel-osion hallintaa. Biologien atk-perusteiden Excel osa (1 op) kuuluu osana tähän opintojaksoon. Suoritustavat: Luennot (20 h biostatistiikkaa, 6 h bioinformatiikkaa, 8 h Excel ), 10 palautettavaa harjoitusta palautekertoineen Kuulustelussa saa laitos) TBIO1030 LuK -tutkielma 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: LuK -tutkielma on suppea kirjallinen työ, jossa osoitetaan perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja kykyä tieteelliseen kielenkäyttöön. Suoritustavat: LuK -tutkielma ja tutkielman aiheen esittely suullisesti seminaarin yhteydessä. Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Liisa Kanerva (lääketieteellinen kemia/synteettinen lääkekemia), professori Markku Koulu (farmakologia ja kliininen farmakologia/lääkekehitys) ja professori Seppo Salminen (biokemian ja elintarvikekemian laitos/elintarvikekehitys) ANAT1005 Syöpäbiologia Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson aikana perehdytään pahanlaatuisen kasvun ominaisuuksiin, malignin transformaation ja karsinogeneesin mekanismeihin, tuumoreitten kasvun, etenemisen, invaasion ja metastasoinnin mekanismeihin, syöpägenetiikan perusteisiin, syövän seulontamenetelmiin, syöpälääkkeitten vaikutuskohteisiin ja mekanismeihin sekä uusien syöpälääkkeitten kehittämiseen. Suoritustavat: Luennot 12 t ja seminaarit 8 t. Jokainen osallistuu seminaarin valmistamiseen ja pitämiseen ohjelmassa määritellyistä aihealueista. Kirjallinen kuulustelu perustuu luento- ja seminaarimateriaaliin sekä muuhun osoitettuun kirjallisuuteen. Kirjallisuus: Roger J.B. King: Cancer Biology, 2nd Edition, Pearson Education Ltd, Harlow, England, 2000 sekä luento- ja seminaarikohtainen kirjallisuus Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausikäyttää apuna kirjallisuutta; kuulustelu käsittää pääosin laskutehtäviä ja tietokonetulosteiden tulkintaa. Kirjallisuus: Opetus perustuu luennoilla ja harjoituksissa jaettavaan materiaaliin, lisämateriaalina oppikirjoja Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukausi (periodit 3 ja 4) HUOMAA: Opetus tarjolla keväästä 2007 alkaen. Vuoden 2006 keväällä järjestetään Biostatistiikan peruskurssi (EKOL2401) vuoden tutkintovaatimusten mukaisesti (opetus alkaa jo viikolla 2) Vastuuhenkilöt: Yliassistentti ja assistentit (Biologian laitos/ekologia) ELFY1003 Koesuunnittelu 3 op (2 ov) Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tekijöihin, jotka on otettava huomioon biotieteellisen tutkimuksen suunnittelussa. Sisältö: Luennolla käydään läpi tieteen filosofian periaatteet, kokeen suunnittelussa ja kokeen analysoinnissa huomioonotettavat tekijät niin aineiston kuin siihen liittyvien käsittelyjen ja mittausmenetelmien osalta Toteutustavat: Luennot (ja kirjan G.D. Ruxton ja N. Colegrave, Experimental Design for the Life Sciences käyttö soveltuvin osin) Suoritustavat: Luennoille osallistuminen ja annettujen tehtävien ratkaiseminen Ajankohta: 3. lukuvuoden kevätlukukauden 1. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty

17 17 Vastuuopettaja: Professori Mikko Nikinmaa (biologian Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilö: Professori Pirkko Härkönen (anatomia, biolääketieteen laitos) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO LUKUVUOSI ELINTARVIKEKEHITYKSEN LINJA TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö TBIO2043 Elintarvike- ravitsemustoksikologia TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet TBIO2025 Kliininen ravitsemus I TBIO2026 Kliininen ravitsemus II TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit TBIO2047 Luennot TBIO2048 Laboratoriotyöt TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus TBIO2023 Vitamiinit TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit TBIO2051 Pro gradu tutkielma 3 op (2 ov) 8 op (4 ov) 8 op (4 ov) 6 op (3 ov) 35 op (18 ov) 20 op (20 ov) TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet 8 op (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Määritelmät, eurooppalainen käsitys, funktionaalisten elintarvikkeiden vahvuusalueet, suoliston alueen tutkimus, antioksidantit, kardiovaskulaariset kysymykset, käyttäytymiseen vaikuttavat komponentit. Funktionaaliset raaka-aineet, teknologiset ongelmat, kliiniset tutkimukset sekä lainsäädännön kehitys. Suoritustavat: Luennot, case-tapaukset, ryhmätyöt ja seminaarit Kirjallisuus: Eur J Nutr: Special Issue: Passclaim Process 2004; Knorr D, et al. Functional Foods: issues in food technology. TIFST December, ILSI Passclaim projektiraportit Ajankohta: 4. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2025 Kliininen ravitsemus I Tavoitteet ja sisältö: Ravitsemuksen erityispiirteet sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa: Lihavuus, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, osteoporoosi. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus Shils et al Modern Nutrition in Health and Disease; Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin, muu osoitettava materiaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavan sairaudet Tavoitteet ja sisältö: Ravitsemuksen erityispiirteet ruoansulatuskanavan sairauksissa ja niiden hoidossa. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2005) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Ulla Hoppu (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2031 Probiootit, prebiootit ja synbiootit 8 op (4 ov)

18 18 TBIO2047 Luennot 6 op (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Mikrobit, ravinto ja terveys. Probiootin ja prebiootin määritelmä. Tärkeimmät probioottimikrobit ja niiden ominaisuudet, maitohappobakteerit ja muut mikrobit, valintakriteerit, probioottien terveysvaikutukset, niiden käyttö funktionaalisissa elintarvikkeissa ja kliinisessä ravitsemuksessa. Teknologia ja elintarvikesovellukset (maito, vilja, kasvikset). Suoritustavat: Luennot, seminaarit, harjoitustyöt ja case-tapaukset sekä kirjatentti. Kirjallisuus: Salminen S, von Wright A. Lactic acid bacteria. Microbiology and functional aspects. Marcel Dekker Inc, New York, 2004, 640 pp. Lee et al., Handbook of probiotics. John Wiley, Philadelphia, USA, Ajankohta: 4. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Professori Seppo Salminen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2048 Laboratoriotyöt Tavoitteet: Kurssilla tutkitaan eri maitohappobakteerikantojen adheesio-ominaisuuksia ja määritetään Bifidobakteerien kokonaismäärä elintarvikenäytteestä. Sisältö: Harjoitustyöt, harjoitustyömoniste Toteutustavat: Työkurssi harjoitustyösalissa Suoritustavat: Työselostukset Ajankohta: Syyslukukausi Arvostelu: Suoritusmerkintä Vastuuhenkilöt: assistentti Jari Nuutila (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2026 Kliininen ravitsemus II Tavoitteet ja sisältö: Lääkkeet ja ravitsemus, hermosto ja ravitsemus, periytyvät aineenvaihduntahäiriöt, tehostettu ravitsemushoito, enteraalinen ravitsemus, kliiniset ravintovalmisteet. Toteutustavat: Luennot ja tehtävät. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Shils et al Modern Nutrition in Health and Disease, Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin, muu osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2007) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus (ennen nimi: Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät) Tavoitteet ja sisältö: Ruoankäytön ja ravitsemustilan tutkimusmenetelmät, ravitsemustutkimusten menetelmät Toteutustavat: Luennot ja harjoitustyöt. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: Kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Kirsi Laitinen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) FOOD3504 Elintarvikelainsäädäntö 3 op (2 ov) Tavoitteet ja sisältö, toteutus- ja suoritustavat: kts. Biokemia, elintarvikekemian linja Ajankohta: syyslukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2005) Vastuuhenkilö: Yliassistentti Raija Tahvonen (Biokemian ja elintarvikekemian laitos) TBIO2023 Vitamiinit Tavoitteet ja sisältö: Vitamiinit elintarvikkeissa, saanti ja merkitys terveydelle. Toteutustavat: Luennot. Suoritustavat: Loppukuulustelu. Kirjallisuus: kurssilla osoitettava materiaali. Ajankohta: kevätlukukausi (joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2006)

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008 2009 Hammaslääketieteen koulutusohjelma SISÄLLYS Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 3 Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen 3 Viransijaisuuskelpoisuus 3 Juonneopetus 3 Syventävien

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä

Työelämäopinnot luonnontieteissä Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2014 Toimittanut Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Sisällys Työelämätaitojen painoarvo

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

UUDEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAISET TUTKINTORAKENTEET KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

UUDEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAISET TUTKINTORAKENTEET KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op Laskentatoimi 157 LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2011-2012 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA GEOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Geologian ja mineralogian linja Maaperägeologian linja Opintojen rakenne Opintojen suorittaminen Kurssien tavoitteet ja sisältö Koulutusohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2011 2012 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot... 9 LÄÄKETIETEEN

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO

TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TURUN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2010 2011 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Turun yliopisto Sisällysluettelo YLEISTÄ... 9 Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja oppiarvot...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

Fysiikan koulutusohjelma

Fysiikan koulutusohjelma O p i n t o - o p a s 2 0 1 1-1 2 Fysiikan koulutusohjelma Fysiikan koulutusohjelman opinnot ovat uudistuneet Oulun yliopistossa. Fysiikan laitos koostuu kahdesta osastosta: AINEEN RAKENTEEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot