Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen"

Transkriptio

1 TERVEYDEN BIOTIETEET KOULUTUSOHJELMA (LuK ja FM) MAISTERIOHJELMA (FM) FM-tutkinnon pääaineet Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Terveyden biotieteissä opiskelija suorittaa ensin kolmevuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK), minkä jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kaksivuotinen filosofian maisterin tutkinto (FM). LuK-tutkinnossa pääaine on terveyden biotieteet ja FM -tutkinnossa pääaine on yksi kolmesta linjasta: elintarvikekehitys, lääkekehitys tai synteettinen lääkekemia. LuK-tutkinnon ja FM-tutkinnon (pääaineet: elintarvikekehitys ja synteettinen lääkekemia) myöntää matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja FM-tutkinnon (pääaine: lääkekehitys) myöntää lääketieteellinen tiedekunta. Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian lisensiaatin tutkintoon, joka on valinnainen välitutkinto, ja edelleen filosofian tohtorin (FT) tutkintoon. Terveyden biotieteiden lukukausittaiset opinto-ohjelma-aikataulut ja muut hyödylliset opiskeluun liittyvät ohjeet ja tiedot ovat terveyden biotieteiden nettisivulla: Elintarvikekehityksen opinnoissa käsitellään elintarvikkeita ja niiden komponentteja sekä ihmisen ravitsemusta. Elintarvikekehityksessä opitaan selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä mahdollisuuksia edistää terveyttä ja vähentää sairauksien riskiä ravitsemuksen ja terveellisten elintarvikkeiden avulla. Tietoja sovelletaan sekä hyvinvointimaiden että kehitysmaiden ravitsemuksellisiin ongelmiin. Opinnot keskittyvät erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja terveysvaikutusten tutkimukseen. Opintojen perusteina ovat ravitsemustiede ja biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, toksikologia, mikrobiologia ja genetiikka) sekä kemia. Ravitsemus, elintarvikkeiden terveyttä edistävät ominaisuudet, turvallisuus ja hyväksyttävyys sekä erityisruokavaliovalmisteet ja niiden kehitys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja sitä tukevassa tutkimuksessa. Opinnot valmentavat opiskelijan vaativiin tutkimustehtäviin terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehittämiseen, hyväksyntäprosessien valmisteluun sekä kansainväliseen yhteistyöhön elintarvikkeiden ja ravitsemuksen tutkimuksessa. 1

2 Lääkekehityksen ja farmakologian linjan opinnoissa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin pääpainon olleessa farmakologiassa tai synteettisessä lääkekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan monitieteellistä koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkekehityksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle pohjautuvat käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Synteettinen lääkekemia tutkii lääkekehityksen aluetta, jonka tavoitteena on sopivan kohdemolekyylin kemiallinen muokkaaminen ja aktiivisen lääkemolekyylin tuottaminen. Kysymyksessä on lääkealan keskeinen osa-alue. Koulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille tietoa moderneista synteesiteknologioista. Muutoin koulutuksen tavoitteet ovat pitkälti samat lääkekehityksen linjan kanssa. Yhteenveto opintojen rakenteesta LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO Opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjel ma Perusopinn 26 ot Aineopinno 65 t pakolliset Biokemia 25 Kemia 25 Kieli- ja viestintä- 6 opinnot Muut pakolliset 19 opinnot Syventävät pääaineopi nnot Muut 14 valinnaiset (perus- aineopinnot tai kieliopintoja) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Yhteensä

3 Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvien filosofian maistereiden mahdollisia tehtäviä työelämässä ovat mm. akateemiset tutkimus- ja opetustehtävät suomalaisissa tai ulkomaalaisissa korkeakouluissa (tohtorikoulutettava yliopistotutkija yliopistolehtori professori / post-doctoral -tutkija / Suomen Akatemian tutkijatohtori akatemiatutkija - akatemiaprofessori), asiantuntija kansallisessa tai kansainvälisessä lääke-, elintarvike-, ravitsemus-, ympäristöalan virastossa/valvontaelimessä, johtaja, kehityspäällikkö, projektipäällikkö, suunnittelija tai erikoissuunnittelija korkeakoulussa, tutkimuslaitoksessa, virastossa, tuotekehityspäällikkö, tutkija tai erikoistutkija tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä, tutkimusjohtaja ja yrittäjä. YLEISIÄ OHJEITA OPINTOIHIN LIITTYEN Opetukseen osallistuminen Luonnontieteiden kandidaatin (180 opintopistettä) ja filosofian maisterin (120 opintopistettä) tutkinnon suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman ja maisteriohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan ja maisteriohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte molemmissa tutkinnoissa. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä opintojakson päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Linjavalinta (pääaineen valinta)/filosofian maisterin vaiheen opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjavalinta filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi tapahtuu kandidaattivaiheen opintojen viimeisenä opintovuotena, kevätlukukaudella ilmoittautumismenettelyllä. Ko. vuosikurssin opiskelijoille lähetetään asiasta tiedote ja lomake, jolla ilmoittautuminen tapahtuu. Filosofian maisterin tutkinnon opinnot alkavat neljäntenä opintovuotena. Lääkekehityksen ja farmakologian linjan opiskelijat rekisteröityvät lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiksi sen jälkeen, kun heillä on suoritettuna koulutusohjelman LuK -tutkinto matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin sen oppiaineen tai laitoksen toimesta, joka vastaa opetuksesta. Lisätiedot: laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen, p (heli.tormanen(at)utu.fi). 3

4 Lukukausivastaavat LuK -tutkintovaihe opintovuodet 1-3 Tiina Laitala-Leinonen, tilale(at)utu.fi Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi lehtori Kari Neuvonen, kari.neuvonen(at)utu.fi professori Kirsi Laitinen, kirsi.laitinen(at)utu.fi yliopisto-opettaja Terhi Heino, tejoma(at)utu.fi, jarnuu(at)utu.fi FM -tutkintovaihe opintovuodet 4-5 Lääkekehityksen ja farmakologian linja sekä Synteettisen lääkekemian linja Sanna Soini, ssoini(at)utu.fi Elintarvikekehityksen linja laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen ja professori Kirsti Laitinen Muutokset tutkintovaatimuksiin Silloin kun tutkintovaatimukset ovat muuttuneet kesken opiskelun, suositellaan opintojen suorittamista uusimpien vaatimusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista. Sellaiset opintojaksot, jotka ovat säilyneet koko opiskelun ajan pakollisina, tulee aina suorittaa. Vähäinen opintojakson nimen, laajuuden tai sijainnin muutos tutkintorakenteessa ei tällöin muuta opintojaksoa toiseksi, jos sen sisältö on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Opetusohjelmasta opiskelun kuluessa poistuneet opintojaksot, joille ei löydy vastaavaa tai lähes vastaavaa uutta opintojaksoa, korvautuvat vastaavalla opintopistemäärällä valinnaisia opintoja, joiden valinnasta ja suoritusajankohdasta opiskelija itsenäisesti päättää. 4

5 OPINTOJEN RAKENNE Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä TBIO1005 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT TBIO1000 Perusopinnot (26 op) ANAT1001 Ihmisen biologia I ANAT1013 Solu- ja kehitysbiologia TBIO1001 Aineopinnot (65 op) FALL5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys FALL3030 Farmakologia FALL1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka ANAT1002 Ihmisen biologia II BIVI3001Lääketieteellinen immunologia, mikrobiologia ja virologia PGS_1024 Koe-eläintiede BIOL4050 Koesuunnittelu ÅA_ Protein structure in bioscience XBIO4210 Molekyylibiologia ja genetiikka TBIO1025 Ravitsemustiede XBIO4220 Soluviljelykurssi ANAT1005 Syöpäbiologia FALL4047 Toksikologia ja riskinarviointi TBIO1030 LuK -tutkielma 12 op 14 op 2 op 3 op 8 op 4 op 6 op 4 op 6 op 3 op 4 op 6 op 4 op 2 op 4 op 3 op 6 op Pakolliset sivuaineopinnot Terveyden biotieteiden LuK-tutkinnossa opiskelijan tulee suorittaa kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, jotka ovat seuraavat kokonaisuudet: biokemia ja kemia. Biokemia (25 op) BKEM1240 Biomolekyylit I, luennot BKEM1241 Biomolekyylit II, luennot BKEM1231 Aineenvaihdunta BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harj.työt BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, harj.työt BKEM3521 Mikrobiologian perusteet BKEM1008 Mikrobiologian harjoitustyöt Kemia (25 op) TBIO1041 Kemian perusteet KEMI5108 Orgaanisen kemian aineopinnot KEMI5114 Orgaanisen kemian harjoitustyöt KEMI5115 Spektroskopian perusteet 4 op 4 op 4 op 2 op 4 op 4 op 3 op 12 op 6 op 3 op 4 op TBIO1002 Muut pakolliset sivuaineopinnot (19 op) BIOL4060 Bioetiikka TBIO1010 Biomateriaalit BIOS2001 Biostatistiikka ANAT5108 Terveyden biotieteiden fysiikka 2 op 2 op 2 op 2 op 5

6 ANAT5109 Fysiikka TBIO0002 Laatujärjestelmät TKO5359 Tietokoneen käytön alkeet 4 op 4 op 3 op TBIO1039 LuK -tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (6 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot Englanti (tekstinymmärtäminen tai suullinen) Kirjallinen viestintä tai tekstin- ja kielenhuolto 2 op 2 op 2 op Valinnaiset opinnot 14 opintopistettä Valinnaiset opintojaksot Opiskelijan tulee sisällyttää LuK -tutkintoonsa vähintään 16 opintopisteen laajuisesti vapaavalintaisia opintojaksoja. LuK -tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja. Alla on lueteltu vain osa suositeltavista valinnaisista opintojaksoista. Opiskelija saa täysin itsenäisesti valita valinnaiset opintojaksot, jotka hän suorittaa, eikä niiden tarvitse olla alla lueteltuja opintojaksoja. Opiskelijan tulee myös itsenäisesti päättää ajankohta, jolloin hän suorittaa valinnaiset opintojaksot. Liiketaloustieteen opintoja 10 op Patologia (Terve ja sairas ihminen, haettava sivuaineopinto-oikeutta) 8 op Säteilysuojelu 2 op FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Terveyden biotieteiden maisteriohjelma 120 opintopistettä Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia ko. alan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikekehityksen, lääkekehityksen tai synteettisen lääkekemian lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Maisterivaiheen syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot tutkimustyöhön. Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena elintarvikekehitys TBIO2001 ELINTARVIKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development 4 op TBIO2043 Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia 4 op TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet 8 op TBIO2025 Kliininen ravitsemus I 4 op TBIO2026 Kliininen ravitsemus II 4 op TBIO2031 Suoliston mikrobit ja terveys 8 op TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet 4 op TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus 4 op TBIO2023 Vitamiinit 2 op TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op 6

7 TBIO2051 FOOD3831 Pro gradu tutkielma 20 op Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus: lainsäädäntö 3 op TBIO2003 Elintarvikekehityksen valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 20 op Suositeltavia opintojaksoja ovat seuraavat Elintarvikekehitys TBIO2028 Allergia ja ravitsemus 2 op TBIO2027 Syöpäsairaudet ja ravitsemus 4 op TBIO2052 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä I 2 op BIO2054 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä II 2 op TBIO2055 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä III 2 op TBIO2045 Elintarvikekehityksen syventävä kirjatentti 4 op TBIO2053 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) I 2-6 op TBIO2056 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) II 2-6 op TBIO2057 Elintarvikekehityksen syventävät harjoitustyöt 6 op FOOD3831 Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus 5 op MEDV2000 Tautimallinnuksen syventävät harjoitustyöt 6 op XXXX0000 Elintarvikemikrobiologia I 4 op XXXX0000 Elintarvikemikrobiologia II 4 op Muut Syventävät harjoitustyöt biokemian ja elintarvikekemian laitoksella ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa (BKEM1014, BTEK1024, FOOD3824 ) Terveyden biotieteiden maisterivaiheen opintojaksot lääkekehityksen ja synteettisen lääkekemian maisterivaiheen opinnoista Biokemian ja elintarvikekemian syventävät opintojaksot Development studies (kehitysmaatutkimus) Säteilysuojelu 2 op 7

8 Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena lääkekehitys ja farmakologia TBIL3001 TBIL3002 FALL4801 LÄÄKEKEHITYKSEN JA FARMAKOLOGIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT Pakolliset opintojaksot 120 op Johdanto lääkekehitykseen 6 op Lääkehitysprosessi Lääkekehityksen historia Lääkekehityksen etiikka Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta Lääketeollisuus ja -markkinat Lääkemolekyylit FALL 1010 Biologiset lääkkeet Lääkekehitys ja patentointi FALL3029 Vaikutuskohteen identifiointi, validointi ja lääkesuunnittelu 22 op FALL 1009 Lääkekohteen identifiointi ja validointimenetelmät 5 op FALL4011 Lääkesuunnittelu ja medikinaalinen kemia 4 op ÅA_ Computer-aided drug design 4 op FALL4017 Kardiovaskulaari- ja sileälihasfarmakologia 3 op FALL3016 Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 6 op FALL3040 Lääkemolekyylien non-kliininen tutkiminen 15 op FALL4018 Koe-eläintutkimukset ja eläinmallit lääkekehityksessä 8 op FALL1012 Biofarmasia, farmakokinetiikka ja genetiikka 4 op FALL4019 Lääkemolekyylien toksisuuden tutkiminen ja riskinarviointi 3 op FALL3022 Kliininen lääketutkimus 6 op FALL3031 Terapia-alueet, lääkekehitys ja lääkehoito 6 op FALL 3032 Terapia-alueet I 2 op FALL 3033 Terapia-alueet II 2 op FALL 3034 Terapia-alueet III 2 op FALL3039 Project based learning on drug discovery and development process 10 op Lääkekehityksen ja farmakologian erikoistyö ja pro gradu -tutkielma 55 op FALL3021 Lääkekehityksen ja farmakologian erikoistyö ja seminaarit 35 op FALL3032 Pro gradu -tutkielma 20 op 8

9 Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena synteettinen lääkekemia 120 opintopistettä TBIO4001 TBIO4002 FALL4013 FALL4801 FALL1009 FALL4012 ÅA_ FALL4016 FALL3016 FALL4041 FALL4031 FALL4032 SYNTEETTISEN LÄÄKEKEMIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT Pakolliset opintojaksot 96 op Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op Johdanto lääkekehitykseen 6 op Lääkekohteen identifiointi ja validointimenetelmät 5 op Lääkesuunnittelu, medikinaalinen kemia ja lääkeaineiden synteesi 9 op Computer-aided drug design 4 op Peptidien ja proteiinien kemia 3 op Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 6 op Synteettisen lääkekemian syventävä harjoitustyö 8 op Synteettisen lääkekemian erikoistyö ja seminaarit 35 op Pro gradu tutkielma 20 op TBIO4003 Synteettisen lääkekemian valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 24 op Kaikki opintojaksot, jotka opetetaan terveyden biotieteiden kahdella muulla kuin opiskelijan valitsemalla linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei opintojakson kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Suositeltavia valinnaisia opintojaksoja on myös kemian koulutusohjelma opetustarjonnassa sekä Säteilysuojelu 2 op. 9

10 2. opintovuosi opintovuosi opintovuosi SL 10 KL 11 SL 11 KL 12 SL 12 KL13 Biomolekyylit I 4 op Biomolekyylit ja aineenvaihdunta harjoitustyöt I 2 op Fysiikka (perus) 2 op Kemian perusteet 12 op jatkuu myös keväällä Tietokoneen käytönalkeet 3 op Solu- ja kehitysbiologia 14 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Kemian perusteet jatkuu Biomolekyylit II 4 op Ihmisen biologia I 12 op Molekyylibiologia ja genetiikka 6 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Aineenvaihdunta 4 op Biomateriaalit 2 op Koe-eläintiede 5 op Ihmisen biologia II 6 op Orgaaninen kemia 6 op Soluviljely 2 op Spektroskopian perusteet 4 op Ruotsi 2 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Biomolekyylit ja aineenvaihdunta harjoitustyöt II 4 op Farmakologia 8 op Fysiikka (jatko) 4 op ÅA_ Protein structure in bioscience 4 op Ravitsemustiede 4 op Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op Englanti 2 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja Asymmetria biologisissa systeemeissä 2 op Bioetiikka 2 op Biostatistiikka 2 op Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka.. 4 op Lääketieteellinen immunologia, mikrobiologia ja virologia 4 op Kirjallinen viestintä tai Informaatiolukutaito 2 op Laatujärjestelmät 4 op Toksikologia ja riskinarviointi 3 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Elintarvikkeet ja terveys 3 op Koesuunnittelu 3 op Mikrobiologia 7 op Syöpäbiologia 4 op LuK tutkielma ja seminaarit 6 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja 4. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä ja farmakologiasta tai synteettisestä lääkekemiasta 5. opintovuos i Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä ja farmakologiasta tai synteettisestä lääkekemiasta 10

11 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT LUKUVUODET LUKUVUODEN syyslukukausi 2010 Nimi: Biomolekyylit I Name in English: Biomolecules I Jaksokoodi: BKEM1240 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten biomolekyylien, kuten proteiinien, hiilihydraattien, nukleiinihappojen ja lipidien rakenneperiaatteet ja biokemiallisen merkityksen. Sisältö: Elollisten olentojen toiminnan ja solujen rakenteen perusperiaatteet, veden merkitys, biomolekyylien rakenne ja merkitys. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet 1-4,7,8,10. Luentorunko. Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Vastuuhenkilö: lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi Nimi: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I harjoitustyöt Name in English: Biomolecules and metabolism I, practical work Jaksokoodi: BKEM1003 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Laajuus: 2 op Tavoitteet: Työkurssin tavoitteena on valmistaa kurssilaiset tiedollisesti ja taidollisesti biomolekyylit ja aineenvaihdunta II töihin. Sisältö: Harjoitustöissä tutustutaan biokemian perustyömenetelmiin, kuten esim. proteiinipitoisuuden määrittämiseen standardisuoraa apuna käyttäen, proteiinien kromatografiseen puhdistamiseen ja entsyymikineettisiin mittauksiin. Osatöiden (4 kpl) kesto n. 3-5 tuntia/työ. Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratorioharjoitustyöt ja niiden perusteella tehtävät työselostukset. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Edellytyksenä työselostuksen palauttaminen. Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Vastuuhenkilö: assistentti Jari Nuutila, jari.nuutila(at)utu.fi Nimi: Terveyden biotieteiden fysiikan perusteet Name in English: Physics level test and foundation course for Health Biosciences Jaksokoodi: ANAT5108 Oppiaine: Solubiologia ja anatomia, biofysiikan laboratorio Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelijalla on riittävät tiedot lukion fysiikan oppimäärästä niin, että hänellä on edellytykset osallistua Terveyden biotieteiden fysiikka ja säteilysuojelu 11

12 (ANAT5109) opintojaksolle. Osaamisensa opiskelija todistaa tasokokeella, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä em. opintojaksolle osallistumiselle. Sisältö: Lukion fysiikan oppimäärä soveltuvin osin (opintojaksolle Terveyden biotieteiden fysiikka ja säteilysuojelu tarvittavat esitiedot). Arviointi: Hyväksytty/Hylätty Vaadittavat opintosuoritukset: Tasokoe Toteutustavat: Luento-opetus 36 h Suoritustavat: Opintojaksoon liittyy luentoja, itsenäistä työskentelyä, sekä tasokoe. Oppikirjat (soveltuvin osin): Lukion fysiikan oppikirjat. Ajankohta: Ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi. Vastuuhenkilö: Lehtori Kasimir Blomstedt, kasblo(at)utu.fi Nimi: Kemian perusteet (sisältää kaksi osiota, jotka esitetty tässä yhteydessä) Koodi: TBIO1041 Laajuus 12 op Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito / synteettisen lääkekemian laboratorio Vastuuhenkilöt: Professori Liisa Kanerva, lkanerva(at)utu.fi ja Lehtori Arto Liljeblad, arto.liljeblad(at)utu.fi Tavoitteet: Kemian perusteitten keskeisenä tavoitteena on opettaa opiskelija itsenäisesti käyttämään ja soveltamaan kemiaa biologisten ongelmien tarkastelemiseen. Samalla luodaan edellytykset kemian aineopintoihin osallistumiselle. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija kykenee turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn, osaa kirjata ja raportoida tutkimustulokset ja pystyy itsenäisesti valmistamaan ja laimentamaan liuoksia (myös puskurit), tekemään pitoisuusmäärityksiä ja molekyylien tunnistuksia yleisillä tutkimuslaitteilla (GC, HPLC, elektroforeesilaitteisto, ph-mittari, polarimetri, spektrofotometri) sekä tekemään helppoja orgaanisen kemian synteesejä työohjeen mukaan. Sisältö: Opitaan elimistöön liittyvän yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian perusteet. Pääryhmien alkuaineiden kemia ja siirtymämetallit. Elimistön hapot, emäkset ja puskurijärjestelmät. Kemiallinen tasapaino. Biomolekyylien ja lääkeaineiden liukoisuus. Molekyylin avaruusrakenteen merkitys. Lääkeaineiden ja proteiinien väliset vuorovaikutukset. Keskeisten funktionaalisten ryhmien reaktiot ja niiden merkitys lääkeaineissa. Orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen. Tietoja syvennetään demonstraatioilla ja laskuharjoituksilla. Laboratoriotöissä opitaan kemiallisen analytiikan periaatteet (sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmät, kalibroinnit, virhelähteet), pipetoinnit, happo-emästitraus, kromatografiset menetelmät (GC, HPLC, ioninvaihto ja TLC) sekä orgaanisen kemian perustyömenetelmät (tislaus, kiteytys, pylväskromatografinen puhdistus, refluksointi, uuttaminen/peseminen, suodatukset). Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Luennot ja demonstraatiot, harjoitustyöt ja kuulustelut. Syksyllä suoritetaan 2. periodissa kemian perusteiden (KEMI5101) II-osan luennot (5 op). Orgaanisen kemian perusteiden ja medikinaalisen kemian luentojen ajankohta on kevätlukukauden alku (FALLXXXX, 30 h, 3 op). Harjoitustyöt tehdään syys- ja kevätlukukauden aikana (FALL1043). Harjoitustöiden hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytyt työselostukset/työpäiväkirjan sekä kotitentit. Arviointi: 1-5. Tarjontatiedot: JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit: Opetuksen apuna käytetään opintomonisteita ja demonstraatioihin ja harjoitustöihin liittyvää oheismateriaalia. Lisätiedot: Sivuaineopinto-oikeusmenettely: opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita FALL1043 Kemian perusteiden harjoitustyöt ja laboratorioturvallisuus 4 op Arviointi: hyväksytty/hylätty. FALL1045 Orgaanisen ja medikinaalisen kemian perusteet 3 op Arviointi:

13 Nimi: Solu- ja kehitysbiologia Name in English: Cell and developmental biology Jaksokoodi: ANAT1013 Laajuus: 14 op Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakennetta ja toimintaa. Luennot sisältävät katsauksen solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja muita solujenvälisiä vuorovaikutuksia. Kurssi sisältää myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteista. Opintojaksoon sisältyy vielä luentoja sikiönkehityksen varhaisvaiheista ja perusmekanismeista. Opintojakson alussa luennoidaan myös laboratorioturvallisuuden perusteista. Harjoitustöissä perehdytään solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin sekä peruskudosten histologiaan. Luennot ovat yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa mutta harjoitustyöt ja tentit ovat erilliset. Toteutustavat: Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja kuulustelut Kirjallisuus: Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 5 th edition, 2008 tai Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 4 th edition (tai uudempi) sekä Wheather s Functional histology, 5 th edition, 2006 tai Kierszenbaum A: Histology and Cell Biology, An introduction to Pathology 2 nd revised edition, Ajankohta: syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, 0-5. Vastuuhenkilöt: Solubiologian professori Pirkko Härkönen, harkonen(at)utu.fi ja solubiologian yliassistentti Tiina Laitala-Leinonen, tilale(at)utu.fi Sivuaineopiskelijat: Opintojaksolle anotaan sivuaineopiskeluoikeutta osana Solu- ja ihmisen biologia sivuaineopintokokonaisuutta. Lisätiedot: Tiina Laitala-Leinonen (tilale(at)utu.fi, p ) Nimi: Tietokoneen käytön alkeet Name in English: Basics of Computer Use Jaksokoodi: TKO_5359 Laajuus: 3 op Vastuuorganisaatio: Informaatioteknologian laitos Oppiaine: Didaktinen tietotekniikka Tavoitteet: Varmistetaan tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopistoopiskelua varten. (ks sisältö) Sisältö: Opintojaksolla luodaan kattava katsaus tietotekniikan perusteisiin yliopisto-opiskelun näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään tietokoneiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja Turun yliopiston tietoverkon peruskäsitteet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Lisäksi käydään läpi yliopistoopiskelussa tarvittavien verkkosovellusten (mm. Moodle, Nelli, Ewert), sovellusohjelmien (mm. MS Office), Windows- ja Unix-käyttöjärjestelmien perusteet käytännönläheisesti harjoitellen. Toteutustavat: Luennot ja mikroluokkaharjoitukset. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kirjaston- ja ATK-keskuksen henkilökunnan kanssa. Vaadittavat opintosuoritukset: Näyttökokeet. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Ajankohta: 1. lukuvuoden syyslukukausi, pääsääntöisesti syksyn 1.periodi. Arviointi: Hyväksytty/Hylätty Vastuuopettaja: assistentti Mikko-Jussi Laakso, mikko-jussi.laakso(at)utu.fi 13

14 1. LUKUVUODEN kevätlukukausi, vuosi 2011 Nimi: Biomolekyylit II Name in English: Biomolecules II Jaksokoodi: BKEM1241 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee biomolekyylien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet (ei kuitenkaan geeniekspressiota); entsyymien ja muiden proteiinien toimintaperiaatteet, biologisten membraanien toiminta ja signaalinvälitys, sekä bioenergetiikka. Sisältö: Entsyymien ja muiden proteiinien toiminta, Kalvojen ja kalvoproteiinien funktiot, signaalinvälityksen periaatteet, bioenergetiikan periaatteet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet 5, 6, Luentorunko Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Edeltävät opinnot: Biomolekyylit I, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty. Vastuuhenkilö: Lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi ANAT1001 Ihmisen biologia I Name in English: Human Biology Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys ihmisen elinjärjestelmien normaalista rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimusmenetelmistä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät keskeisiin ihmiskehon rakennetta ja toimintaa kuvaaviin lääketieteellisiin termeihin ja periaatteisiin. Sisältö: Opintojakso muodostaa perustan Ihmisen biologia II-kurssille sekä farmakologian, ravitsemustieteen, syöpäbiologian ja toksikologian opinnoille. Toteutustavat: Luennot, harjoitustyöt, seminaarit, kuulustelu. Sivuaineopiskelijat ja maisterilinjalaiset eivät osallistu harjoitustöihin. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opintovuoden kevätlukukausi (helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin). Opetuksen suunnitellut ajankohdat: periodit III-IV Edeltävät opinnot: Solubiologia Oppimateriaalit: (1) Tortora-Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology, 11th Edition (tai uudempi) (Wiley: Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson. ISBN: , 2006) ja (2) Histologian oppikirja: Abraham Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, 2nd Edition, tai Barbara Young, John W. Heath: Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. Vaadittavat opintosuoritukset: kirjallinen lopputentti. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilö: lehtori Jorma Paranko, paranko(at)utu.fi Nimi: Molekyylibiologia ja -genetiikka Name in English: Molecular Biology and Genetics Jaksokoodi: XBIO4210 Laajuus: 6 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat molekyylibiologian ja -genetiikan perusilmiöihin sekä alan terminologiaan, jotta he pystyisivät kurssin jälkeen itsenäisesti kartuttamaan tietämystään ja ymmärtämystään. Harjoitustöissä syvennetään ja havainnollistetaan luennoilla 14

15 opittuja asioita käytännössä, jotta opiskelijat saavat riittävät perusvalmiudet alan laboratoriotyöskentelyyn. Sisältö: Luennoilla tutustutetaan opiskelijat geenien, kromosomien ja genomien rakenteeseen, DNA:n replikaatioon, korjaukseen ja rekombinaatioon, RNA- ja proteiinisynteesiin sekä geenien ekspression säätelyyn. Lisäksi käydään lävitse ihmisgenetiikan erityispiirteitä sekä molekyylibiologisia tutkimusmenetelmiä. Harjoitustöissä tutustutaan geenien kloonaukseen kokonaisvaltaisessa projektissa, jossa samaa geneettistä materiaalia työstetään eri menetelmin. Toteutustavat: Luennot 28 h, omat esitykset ja harjoitustyöt 24 h Suoritustavat: Luentokuulustelu pohjautuu luentoihin sekä luennoilla ilmoitettaviin osiin kirjasta Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 4. tai uudempi painos. Tutkimusmenetelmiin perehdytään opiskelijoiden omien esitysten avulla sekä osallistumalla aktiivisesti harjoitustöihin, joista laaditaan työselostukset. Ajankohta: Ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukauden 2. periodi Arvostelu: Arvosana määräytyy luentokuulustelun perusteella asteikolla 0-5, mutta hyväksyttävä suoritus edellyttää myös oman esityksen sekä työselostuksen laatimista. Vastuuopettaja: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi LuK -tutkintovaihe 2. LUKUVUODEN syyslukukausi, vuosi 2011 Nimi: Aineenvaihdunta Name in English: Principles of metabolism Jaksokoodi: BKEM1231 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee aineenvaihdunnan perusteet, erityisesti energian tuoton, sekä tuntee keskeiset anaboliset ja kataboliset reaktiotiet. Sisältö: Biomolekyylien katabolia, sitruunahappokierto, oksidatiivinen fosforylaatio, tärkeimmät anaboliset reaktiotiet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Luentorunko. Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Edeltävät opinnot: Biomolekyylit II, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty. Vastuuhenkilö: lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi Nimi: Biomateriaalit Name in English: Biomaterials Jaksokoodi: TBIO1010 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio:Hammaslääketieteen laitos Oppiaine: hammaslääketiede Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalla yleiskuva eri biomateriaaleista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta ihmiskehon biomateriaalina. Opintojakson aikana selvitetään biomateriaaliopin perusteita, bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta edellytettäviä ominaisuuksia. Sisältö: bioyhteensopivuus, biomateriaalien rakenne ja rakenteen yhteys ominaisuuksiin; metallit, bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit; kudosten ja implanttimateriaalien vuorovaikutus. Suoritustavat: Luennot, harjoitustyö ja lopputentti. 15

16 Kirjallisuus: Luentomonisteet. Soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilöt: Professori Pekka Vallittu ja yliassistentti Lippo Lassila, lippo.lassila(at)utu.fi Nimi: Soluviljely Name in English: Cell culture Jaksokoodi: XBIO4220 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet soluviljelymenetelmien käyttöön biologisessa tutkimuksessa. Sisältö: Harjoitustöissä tutustutaan aseptiseen työskentelyyn soluviljelylaboratoriossa, solulinjoihin, soluviljelmien käynnistykseen, ylläpitoon ja pakastukseen, geeninsiirtomenetelmiin sekä solujen erilaistamiseen ja karakterisointiin. Toteutustavat: Harjoitustyöt 18 h ja niihin liittyvät teorialuennot 6 h Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin, hyväksytyt työselostukset Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi Nimi: Koe-eläintiede Jaksokoodi: PGS_1024 Vastuuorganisaatio:Turun Biotekniikan Keskus Oppiaine: Koe-eläinkeskus Laajuus: 6 op Sisältö ja tavoitteet: Opintojakson hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden eläinkokeiden tekemiseen. Kurssin sisältö ja laajuus ovat eläinkokeita koskevassa asetuksessa 36/EEO/2006 annettujen määräysten mukaiset. Vapaaehtoinen harjoittelu 2 op: Opintojakson suorittamisen jälkeen 9 opiskelijalla on mahdollisuus syventää käytännön osaamistaan 2 viikon harjoittelujaksolla Koe-eläinkeskuksessa. Harjoittelun suorittaminen antaa pätevyyden toimia sijaisena tai viikonloppupäivystäjänä Koeeläinkeskuksessa. Opintojaksolle tulee ilmoittautua NettiOpsussa! Nimi: Ihmisen biologia II Name in English Human Biology II Jaksokoodi: ANAT1002 Laajuus: 6 op Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys yleisimpien sairauksien esiintyvyydestä ja niiden patofysiologiasta sekä hoitoperiaatteista. Sisältö: Sisältönä on mm. ympäristön vaikutus terveyteen, infektioiden torjunta, kansantautien tutkiminen, syövän synty, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, diabetes ja sairauksien genetiikka. Toteutustavat: Luennot 40h ja pienryhmäopetus 9h. Suoritustavat: Luennoilla ja ryhmätöissä esitetyt asiat sisältyvät kurssin lopuksi pidettävään loppukuulusteluun. Kurssin oheislukemistona suositellaan esimerkiksi Carpenter et al: Atlas of Pathophysiology, 2002 (Spinghouse) tai McCance ja S.E. Huether: Pathophysiology (Mosby). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, 0-5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Peltonen, juhpel(at)utu.fi 16

17 Nimi: Orgaaninen kemia Jaksokoodi: KEMI5108 Laajuus: 6 op Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet opintojakso (12 op). Katso tarkempi opintojakson sisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Opetus: 2. lukuvuoden syyslukukausi ja osin kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen. Nimi: Spektroskopian perusteet Jaksokoodi: KEMI 5115 Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Oppiaine: Kemia Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet -opintojakso (12 op). Katso tarkempi opintojakson sisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen Toisen kotimaisen kielen opinnot minimivaatimus 2 op Äidinkieleltään suomenkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat ruotsin kielen opintoja. Äidinkieleltään ruotsinkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat suomen kielen opintoja. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas. Opetusohjelmat löytyvät Kielikeskuksen nettisivuilta. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Ruotsin kieli: lehtori Carola Karlsson-Fält Vastuuorganisaatio: Kielikeskus 2. LUKUVUODEN kevätlukukausi, vuosi 2012 Nimi: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II harjoitustyöt Name in English: Biomolecules and metabolism II, practical work Jaksokoodi: BKEM1004 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Kurssilla syvennetään ja sovelletaan Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I työkurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi itsenäisesti työohjetta seuraten pystyä suorittamaan halutun proteiinin (entsyymin) eristys, puhdistus ja entsyymiaktiivisuuden määritys. Sisältö: Kurssi sisältää kaksi harjoitustyötä, joista toisessa eristetään ja puhdistetaan LDHentsyymi sian sydämestä ja toisessa β-galaktosidaasientsyymi E. colista. Molemmat työt ovat kestoltaan 2-3 päivää. Kurssilla keskitytään proteiininpuhdistuksen lisäksi erityisesti entsyymikineettisiin mittauksiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratorioharjoitustyöt ja niiden perusteella tehtävät työselostukset. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Edellytyksenä työselostuksen palauttaminen. Vastuuhenkilö:, yliopisto-opettaja Jari Nuutila, jarnuu(at)utu.fi Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Nimi: Elintarvikkeet ja terveys Name in English: Food and health Jaksokoodi: TBIO2049 Vastuuorganisaatiot: Terveyden biotieteet / Biokemian ja elintarvikekemian laitos 17

18 Oppiaine: Elintarvikekehitys Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa terveyden kannalta keskeiset elintarvikkeiden aineosat ja ymmärtää miten elintarvikkeiden koostumusta kehittämällä voidaan vaikuttaa terveyteen ja kansansairauksien riskeihin. Sisältö: Elintarvikkeiden koostumus ja aineosat, niiden tehtävät elintarvikkeissa ja merkitys ravitsemuksen ja terveyden kannalta. Elintarvikkeisiin liitettävät ravitsemus- ja terveysväitteet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot 20 t, seminaarit 12 t, kirjallinen seminaarityö, kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin; luento- ja seminaarityömateriaali ja muu luennoilla osoitettu kirjallisuus Arviointi: 1-5 Suositeltu suoritusajankohta: Toisen lukuvuoden kevätlukukausi Vaadittavat edeltävät opinnot: Ravitsemustiede (TBIO1025) Vastuuhenkilö: Elintarvikekehityksen professori Kirsi Laitinen Nimi: Farmakologia Name in English: Pharmacology Jaksokoodi: FALL3030 Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Laajuus: 8 op Edeltävät opinnot: Terbion LuK -tutkinnon 1. vuosikurssin opinnot Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos, farmakokinetiikka ja dynamiikka, lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit, yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa: neurofarmakologian perusteet, parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet, puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa: epilepsialääkkeet, Parkinsonin taudin lääkehoito, kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet, alkoholi, yleisanestesia-aineet, riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa: sydänglykosidit, rytmihäiriölääkkeet, verenpainelääkkeen, diureetit, ACE-estäjät, kalsiumkanavan salpaajat, astmalääkkeet, yskänlääkkeet. Aineenvaihdunnan farmakologia: lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, kihtilääkkeet, ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet, hormonit ja hormonaalinen ehkäisy, sokeritautilääkkeet, kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet: bakteeri-infektioiden lääkehoito, viruslääkkeet, sienilääkkeet, alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet, kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Kirjallisuus: Koulu, M. ja Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia (7. painos, 2007 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio) tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki). tai Rang, H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 5. painos 1999 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste. Oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: 1) yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, 2) keskushermosto, 3) verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta. Lopputentti. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Risto Huupponen ja professori Markku Koulu Nimi Protein structure in bioscience Jaksokoodi ÅA_ Laajuus 4 op Vastuuorganisaatio: Åbo Akademi Oppiaine: Biokemi 18

19 Tavoitteet The main goal is to provide the student with good knowledge on the three-dimensional (3D) structure of proteins and the relationships between sequence, structure and function. The course is based on published structures and their usage in bioscience research, biotechnology and drug design. At the end of this course the student should be able: -to describe protein structure, protein structure determination methods and protein sequencestructure-function relationships -to perform computer exercises related to the usage of protein structure in bioscience according to the given instructions -to explore protein structure in a project work -to describe the project work in a written report Sisältö After this course the student: -is familiar with protein 3D structures, comparison and superposition of 3D structures, protein evolution, sequence alignment and sequence-structure-function relationship - can critically utilize scientific literature and data deposited on protein 3D structures - knows how to relate published data on protein structures to its biological function -can formulate a project report on the performed task Vaadittavat opintosuoritukset: Lectures (10h), supervised computer exercises (10h), quiz, and project work with submission of project report and written exam. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: (sis. tentittävän kirjallisuuden) All material is available in the Moodle e-learning platform. Literature Hans-Dieter Höltje, Wolfgang Sippl, Didier Rognan, and Gerd Folkers (2008) Molecular modeling : basic principles and applications. Edellytysten lisätiedot: Sign-up in advance electronically during on site https://www.abo.fi/student/en/coursesbiosci Ajankohta: Lectures (10 hours): , , ; Aud Biokemi; , ; Aud biokemi (Dept. of Biochemistry, ÅA; BioCity 3 rd floor) Computer exercises (10 hours): 5 computer exercises: 2 hours/group/exercise: Computer room; , , , , ?-????KOLME RYHMÄÄ, joista voi valita sopivan TAI ; (TÄMÄ RYHMÄ 2010). Sign-up in advance electronically during on site https://www.abo.fi/student/en/coursesbiosci ; Quiz during computer exercise 1: Project work and report in groups: Computer room; Arvionti: 1-5: Written exam 80% + project work 10% + quiz 10% Vastuuorganisaatiot: Dept. of Biosciences, Åbo Akademi University Vastuuhenkilö Akademilektor Tiina Salminen, Åbo Akademi, Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opiskelijoiden tulee hakea JOO-opintojen kautta ao. opintojakson sivuaineopinto-oikeusmahdollisuutta (sähköinen hakulomake netissä) Nimi Orgaanisen kemian harjoitustyöt Jaksokoodi: KEMI5114 Laajuus: 3 op Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Oppiaine: Kemia Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty ja Spektroskopian perusteet. Katso tarkempi kuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukaudella yhtenä kokonaisuutena, jolle osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulutusohjelman opiskelijat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja Erkki Nurminen, erkki.nurminen(at)utu.fi Nimi: Ravitsemustiede Name in English: Nutrition Jaksokoodi: TBIO1025 Vastuuorganisaatio: Terveyden biotieteet / Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Elintarvikekehitys 19

20 Tavoitteet: Osaa perusteet ravintoaineiden aineenvaihdunnasta ihmisellä. Ymmärtää ravitsemuksen merkityksen kansanterveyden edistämisessä ja osaa soveltaa tietoa omaan ruuankäyttöönsä. Osaa määritellä ravitsemuksen erityispiirteet eri elämänvaiheissa. Sisältö: Ravintofysiologian perusteet, ravinnontarve ja ravinnon saanti ruokavaliosta, ravitsemussuositukset, elimistön fysiologiset muutokset ja ravitsemus. Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot 36 t, harjoitustyöt 12 t, verkko-opiskelu, kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin ja muu luennoilla osoitettu materiaali Arviointi: 0-5 Suositeltu suoritusajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Elintarvikekehityksen yliassistentti Nimi: Terveyden biotieteiden fysiikka Name in English: Physics and radiation protection for Health Biosciences Jaksokoodi: ANAT5109 Oppiaine: Solubiologia ja anatomia, biofysiikan laboratorio Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija omaa perustaidot erilaisten biotieteessä esiintyvien fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi hän on tutustunut fysikaalisia ilmiöitä mittaavien laitteiden toimintaperiaatteisiin, hallitsee mittaustulosten esittämisen ja niiden luotettavuuden arvioinnin sekä tuntee SI yksikköjärjestelmän yksiköt. Opiskelijalla on lisäksi säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnon edellyttämät tiedot säteilyfysiikasta. Sisältö: Mittaustulokset ja niihin liittyvät matemaattiset menetelmät, biotieteissä käytettävien mittalaitteiden fysiikka ja toimintaperiaatteet, radioaktiivinen säteily, säteilybiologia, ihminen ja säteily. Säteilyfysiikan osuudessa käsitellään säteilysuojeluun liittyviä kysymyksiä sellaisella laajuudella, että tämä opintojakso muodostaa osasuorituksen vapaaehtoisesta säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnosta. Lisätietoja säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnosta antaa kurssin vastuuhenkilö. Arviointi: 0-5 (arvostelussa huomioidaan lopputentti, kotitehtävät sekä laboratoriotöiden työselostukset) Edeltävät opinnot: ANAT5108 Terveyden biotieteiden fysiikan tasokokeen hyväksytty suoritus Vaadittavat opintosuoritukset: Tentti ja harjoitustyöt 16 h Toteutustavat: Luento-opetus 40 h / Ryhmätyöskentely 16 h / Harjoitustyöt tehdään ryhmätyöskentelynä Suoritustavat: Opintojaksoon liittyy luentoja, kotitehtäviä, laboratoriotöitä, sekä lopputentti. Kotitehtävistä ja laboratoriotöistä laaditaan työselostukset. Oppikirja (soveltuvin osin): Ilmoitetaan myöhemmin. Ajankohta: Kolmannen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kasimir Blomstedt LuK -tutkintovaihe 3. LUKUVUODEN syyslukukausi, vuosi 2012 Nimi: Asymmetria biologisissa systeemeissä Name in English: Asymmetry in biological systems Jaksokoodi: FALL5641 Oppiaine: Synteettisen lääkekemian laboratorio/farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opintojaksoin perusideologia on luonnon asymmetrisyyden perustana oleva aminohappojen homokiraalisuus ja sen seurausten huomioiminen elämässä. 20

21 Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan yleistä stereokemiaa orgaanisen kemian aineopintojen salliman tietopohjan perusteella. Molekyylin muodon, konformaation ja enantiopuhtauden merkitys sen sitoutuessa proteiiniin ja maun aistimisessa saavat päähuomion. Opiskelija tutustuu molekyylien rakenteeseen ja konformaatioon tarkastelemalla rakentamiaan molekyylimalleja ja tietokoneen kuvaruudulta piirto-ohjelmien avulla piirtämiään molekyylejä. Toteutustavat: Luento-opetus pienryhmissä 20 h, materiaali jaetaan luennoilla. Vaadittavat opintosuoritukset: opetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti. Arviointi: hyväksytty - hylätty Ajankohta: Luennoidaan vuosittain syyslukukaudella. Vastuuhenkilö: Professori Liisa Kanerva, lkanerva(at)utu.fi Nimi: Bioetiikka Name in English: Bioethics Jaksokoodi: BIOL4060 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomio oman alan eettisiin kysymyksiin ja harjoitella tieteellistä argumentointia. Sisältö: Opintojakson aikana käydään luentojen ja opiskelijoiden esitysten pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset. Toteutustavat: Luennot ja seminaarit 24 h Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaariesitys Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi Nimi: Biostatistiikka Name in English: Biostatistics Jaksokoodi: BIOS2001 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Kliininen laitos Oppiaine: Biostatistiikka Tavoitteet: Perehdyttää tavanomaisimpiin lääke- ja lääketieteellisten tutkimusten tilastollisiin perusmenetelmiin. Opettaa tutkimusaineistojen analysointia tilastollista ohjelmistoa käyttäen. Sisältö: Lääke- ja lääketieteellisen tutkimuksen biostatistiikan perusteet. Aineiston tyypit. Aineiston kuvaus. Tilastollisten analyysien periaatteet ja perusmenetelmät. Analyysien toteutus tilastollista ohjelmistoa käyttäen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen (luennot 20 t ja ryhmätyöharjoitukset 10 t) sekä loppukuulustelu. Ajankohta: 3. opintovuoden syyslukukausi Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö Lehtori Hans Helenius, hans.helenius(at)utu.fi Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Nimi: Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka Jaksokoodi: FALL1004 Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat menetelmiin, joiden avulla voidaan identifioida uusia lääkevaikutuksen kohdemolekyylejä. Opiskelijat perehdytetään uusimpiin arraypohjaisiin geenitutkimusmenetelmiin ja geenien seulontaan eri tautitiloissa. Opiskelijat tutustuvat DNA-lastujen tekemiseen ja käyttöön lääketutkimuksissa sekä niiden tutkimisessa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. 21

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Opinto-opas 2009-2010 Terveyden biotieteiden koulutusohjelma TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JA MAISTERIOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. 1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Filosofian maisterin tutkinto (FM) Filosofian maisterin tutkinto (FM) Pääaine: Synteettinen lääkekemia Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti:

Oppiaineessa sivuaineopinto-oikeuden saaneet opiskelijat voivat osallistua kansainvälisen biokuvantamisen maisteriohjelman opintoihin seuraavasti: LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPINNOT JA SIVUAINEOPINNOT v. 2013-2014 Lääketieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus hakea sivuaineopinto-oikeutta ja erillisten opintojen oikeutta alla mainittuihin

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Terveyden biotieteiden koulutusohjelman opiskelijalle Tämä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot

Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot Lääketieteellisen tiedekunnan uudistuneet biolääketieteen koulutusvaihtoehdot ABI-tapahtuma 15.1.2015 Eeva Rainio Kansainvälisen koulutuksen koordinaattori Sisältö Lääketieteellisen tiedekunnan opiskelumahdollisuudet

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia

Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Ruotsinkielinen opetus Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa lukuvuonna 2015 2016 muutokset mahdollisia Selitteet opintojaksojen alla oleville kohdille: Opetus = Opintojaksoon sisältyvä ruotsinkielinen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA. Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia tutkii elämän perustan muodostavien molekyylien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA BIOTALOUDEN KOULUTUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Biotalous paljon mahdollisuuksia Voi sisältää monenlaisia aloja Kemiaa, ympäristötiedettä, johtamista, IT-osaamista, kieliä jne sekä näiden yhdistelmiä Tarjonta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehitys Lääkekehitys Synteettinen lääkekemia Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA

BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA Biokemian linja Molekulaarisen biotekniikan ja in vitro -diagnostiikan linja Elintarvikekemian linja Koulutusohjelman tavoitteet Biokemia on biologian ja kemian välimaastoon sijoittuva

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE,

FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJOILLE, 80 op FONETIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT SIVUAINEOPISKELIJOILLE, 60 op Tavoitteet: Itsenäinen perehtyminen foneettiseen tutkimukseen Edellytykset: Esitiedot:

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Epione Valmennus 2015. Ensimmäinen painos. www.epione.fi. ISBN 978-952-5723-41-0 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio 2015

Epione Valmennus 2015. Ensimmäinen painos. www.epione.fi. ISBN 978-952-5723-41-0 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio 2015 1 Epione Valmennus 2015. Ensimmäinen painos. www.epione.fi ISBN 978-952-5723-41-0 Painopaikka: Kopijyvä Oy, Kuopio 2015 Tämän teoksen painamiseen käytetty paperi on saanut Pohjoismaisen ympäristömerkin.

Lisätiedot

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia

Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen. Käsikirja. Lääketieteelliseen Teoria. Kandiakatemia Aro Esansaari Määttä Pinola Tikkanen Käsikirja Lääketieteelliseen Teoria Kandiakatemia Käsikirja: Teoria Tulen pitämään vanhempieni arvoisena sitä, joka on opettanut minulle tämän taidon, ja jakamaan hänen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Maantieteen tutkimusalan linja Maantieteen opettajan linja Maantieteen tutkimuskohteena on luonnon ja yhteiskunnan alueellinen järjestelmä. Tutkiessaan ihmisen toimintaa ja

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto

TVT-startti. elokuu 2013. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. www.helsinki.fi/yliopisto TVT-startti elokuu 2013 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Johdannoksi TVT-ajokortti Mikä? Kenelle? Miksi? Miten? TVT-ajokortin suorittaminen Itseopiskelumateriaali Opetus Lähtötasotestit Näyttökoe Moodle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA 5. ARKKITEHDIN TUTKINTO JA KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA Arkkitehtuurin osaston ja koulutusohjelman johtaja, professori Juhani Katainen, huone RJ308, puhelin 3115 3234 juhani.katainen@tut.fi Osaston

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Lääketiede ja hammaslääketiede www.uef.fi www.uef.fi/laake www.uef.fi/hammas Terveystieteiden tiedekunta n. 2500 perustutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot