Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen"

Transkriptio

1 TERVEYDEN BIOTIETEET KOULUTUSOHJELMA (LuK ja FM) MAISTERIOHJELMA (FM) FM-tutkinnon pääaineet Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on lääketieteellisen tiedekunnan ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Terveyden biotieteissä opiskelija suorittaa ensin kolmevuotisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (LuK), minkä jälkeen hänellä on oikeus suorittaa kaksivuotinen filosofian maisterin tutkinto (FM). LuK-tutkinnossa pääaine on terveyden biotieteet ja FM -tutkinnossa pääaine on yksi kolmesta linjasta: elintarvikekehitys, lääkekehitys tai synteettinen lääkekemia. LuK-tutkinnon ja FM-tutkinnon (pääaineet: elintarvikekehitys ja synteettinen lääkekemia) myöntää matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja FM-tutkinnon (pääaine: lääkekehitys) myöntää lääketieteellinen tiedekunta. Filosofian maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Tämän jälkeen on mahdollisuus suuntautua jatko-opintoihin, jotka johtavat filosofian lisensiaatin tutkintoon, joka on valinnainen välitutkinto, ja edelleen filosofian tohtorin (FT) tutkintoon. Terveyden biotieteiden lukukausittaiset opinto-ohjelma-aikataulut ja muut hyödylliset opiskeluun liittyvät ohjeet ja tiedot ovat terveyden biotieteiden nettisivulla: Elintarvikekehityksen opinnoissa käsitellään elintarvikkeita ja niiden komponentteja sekä ihmisen ravitsemusta. Elintarvikekehityksessä opitaan selvittämään ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä mahdollisuuksia edistää terveyttä ja vähentää sairauksien riskiä ravitsemuksen ja terveellisten elintarvikkeiden avulla. Tietoja sovelletaan sekä hyvinvointimaiden että kehitysmaiden ravitsemuksellisiin ongelmiin. Opinnot keskittyvät erityisesti funktionaalisiin elintarvikkeisiin, uuselintarvikkeisiin ja niiden turvallisuuden ja terveysvaikutusten tutkimukseen. Opintojen perusteina ovat ravitsemustiede ja biolääketieteelliset oppiaineet (solubiologia, fysiologia, biokemia, farmakologia, toksikologia, mikrobiologia ja genetiikka) sekä kemia. Ravitsemus, elintarvikkeiden terveyttä edistävät ominaisuudet, turvallisuus ja hyväksyttävyys sekä erityisruokavaliovalmisteet ja niiden kehitys ovat keskeisellä sijalla opetuksessa ja sitä tukevassa tutkimuksessa. Opinnot valmentavat opiskelijan vaativiin tutkimustehtäviin terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehittämiseen, hyväksyntäprosessien valmisteluun sekä kansainväliseen yhteistyöhön elintarvikkeiden ja ravitsemuksen tutkimuksessa. 1

2 Lääkekehityksen ja farmakologian linjan opinnoissa perehdytään monipuolisesti lääkekehitykseen liittyviin prosesseihin ja tutustutaan niissä tarvittaviin menetelmiin pääpainon olleessa farmakologiassa tai synteettisessä lääkekemiassa. Suomessa lääkeala on yksi nopeasti kasvavia tulevaisuuden aloja, jolle tarvitaan monitieteellistä koulutusta saaneita asiantuntijoita. Lääkekehityksen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ihmisen solubiologisen ja tautiopillisen tiedon perustalle pohjautuvat käytännön valmiudet tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin lääkeaineiden kehitysprosessin eri vaiheissa, jotka ulottuvat biolääketieteellisestä perustutkimuksesta kliinisten lääketutkimusten suorittamiseen ja lopulta uusien lääkkeiden rekisteröintiprosessiin asti. Synteettinen lääkekemia tutkii lääkekehityksen aluetta, jonka tavoitteena on sopivan kohdemolekyylin kemiallinen muokkaaminen ja aktiivisen lääkemolekyylin tuottaminen. Kysymyksessä on lääkealan keskeinen osa-alue. Koulutuksessa pyritään antamaan opiskelijoille tietoa moderneista synteesiteknologioista. Muutoin koulutuksen tavoitteet ovat pitkälti samat lääkekehityksen linjan kanssa. Yhteenveto opintojen rakenteesta LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO Opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjel ma Perusopinn 26 ot Aineopinno 65 t pakolliset Biokemia 25 Kemia 25 Kieli- ja viestintä- 6 opinnot Muut pakolliset 19 opinnot Syventävät pääaineopi nnot Muut 14 valinnaiset (perus- aineopinnot tai kieliopintoja) FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen ja farmakologian linja Synteettisen lääkekemian linja Yhteensä

3 Sijoittuminen eri ammattialoille Koulutusohjelmasta valmistuvien filosofian maistereiden mahdollisia tehtäviä työelämässä ovat mm. akateemiset tutkimus- ja opetustehtävät suomalaisissa tai ulkomaalaisissa korkeakouluissa (tohtorikoulutettava yliopistotutkija yliopistolehtori professori / post-doctoral -tutkija / Suomen Akatemian tutkijatohtori akatemiatutkija - akatemiaprofessori), asiantuntija kansallisessa tai kansainvälisessä lääke-, elintarvike-, ravitsemus-, ympäristöalan virastossa/valvontaelimessä, johtaja, kehityspäällikkö, projektipäällikkö, suunnittelija tai erikoissuunnittelija korkeakoulussa, tutkimuslaitoksessa, virastossa, tuotekehityspäällikkö, tutkija tai erikoistutkija tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä, tutkimusjohtaja ja yrittäjä. YLEISIÄ OHJEITA OPINTOIHIN LIITTYEN Opetukseen osallistuminen Luonnontieteiden kandidaatin (180 opintopistettä) ja filosofian maisterin (120 opintopistettä) tutkinnon suorittamiseksi terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa opiskelijan on 1) osallistuttava koulutusohjelman ja maisteriohjelman opintojaksoihin kuuluvaan opetukseen 2) osoitettava saavuttaneensa koulutusohjelmaan ja maisteriohjelmaan kuuluvissa opinnoissa vaaditut tiedot, taidot ja valmiudet sekä laadittava tutkielma 3) suoritettava kirjallinen kypsyysnäyte molemmissa tutkinnoissa. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kuulustelua vuoden sisällä opintojakson päättymisestä, hänen tulee ilmoittautua tenttiin henkilökohtaisesti kurssin kuulustelijalle, joka päättää tenttioikeudesta. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Linjavalinta (pääaineen valinta)/filosofian maisterin vaiheen opinnot Terveyden biotieteiden koulutusohjelman linjavalinta filosofian maisterin tutkinnon suorittamiseksi tapahtuu kandidaattivaiheen opintojen viimeisenä opintovuotena, kevätlukukaudella ilmoittautumismenettelyllä. Ko. vuosikurssin opiskelijoille lähetetään asiasta tiedote ja lomake, jolla ilmoittautuminen tapahtuu. Filosofian maisterin tutkinnon opinnot alkavat neljäntenä opintovuotena. Lääkekehityksen ja farmakologian linjan opiskelijat rekisteröityvät lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiksi sen jälkeen, kun heillä on suoritettuna koulutusohjelman LuK -tutkinto matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Suoritusmerkinnät ja vastuuhenkilöt Hyväksytyt opintosuoritukset viedään tulosten tultua opintosuoritusrekisteriin sen oppiaineen tai laitoksen toimesta, joka vastaa opetuksesta. Lisätiedot: laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen, p (heli.tormanen(at)utu.fi). 3

4 Lukukausivastaavat LuK -tutkintovaihe opintovuodet 1-3 Tiina Laitala-Leinonen, tilale(at)utu.fi Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi lehtori Kari Neuvonen, kari.neuvonen(at)utu.fi professori Kirsi Laitinen, kirsi.laitinen(at)utu.fi yliopisto-opettaja Terhi Heino, tejoma(at)utu.fi, jarnuu(at)utu.fi FM -tutkintovaihe opintovuodet 4-5 Lääkekehityksen ja farmakologian linja sekä Synteettisen lääkekemian linja Sanna Soini, ssoini(at)utu.fi Elintarvikekehityksen linja laitoshallintopäällikkö Heli Törmänen ja professori Kirsti Laitinen Muutokset tutkintovaatimuksiin Silloin kun tutkintovaatimukset ovat muuttuneet kesken opiskelun, suositellaan opintojen suorittamista uusimpien vaatimusten mukaisesti siinä määrin kuin se on mahdollista. Sellaiset opintojaksot, jotka ovat säilyneet koko opiskelun ajan pakollisina, tulee aina suorittaa. Vähäinen opintojakson nimen, laajuuden tai sijainnin muutos tutkintorakenteessa ei tällöin muuta opintojaksoa toiseksi, jos sen sisältö on säilynyt kutakuinkin ennallaan. Opetusohjelmasta opiskelun kuluessa poistuneet opintojaksot, joille ei löydy vastaavaa tai lähes vastaavaa uutta opintojaksoa, korvautuvat vastaavalla opintopistemäärällä valinnaisia opintoja, joiden valinnasta ja suoritusajankohdasta opiskelija itsenäisesti päättää. 4

5 OPINTOJEN RAKENNE Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä TBIO1005 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN PERUS- JA AINEOPINNOT TBIO1000 Perusopinnot (26 op) ANAT1001 Ihmisen biologia I ANAT1013 Solu- ja kehitysbiologia TBIO1001 Aineopinnot (65 op) FALL5641 Asymmetria biologisissa systeemeissä TBIO2049 Elintarvikkeet ja terveys FALL3030 Farmakologia FALL1004 Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka ANAT1002 Ihmisen biologia II BIVI3001Lääketieteellinen immunologia, mikrobiologia ja virologia PGS_1024 Koe-eläintiede BIOL4050 Koesuunnittelu ÅA_ Protein structure in bioscience XBIO4210 Molekyylibiologia ja genetiikka TBIO1025 Ravitsemustiede XBIO4220 Soluviljelykurssi ANAT1005 Syöpäbiologia FALL4047 Toksikologia ja riskinarviointi TBIO1030 LuK -tutkielma 12 op 14 op 2 op 3 op 8 op 4 op 6 op 4 op 6 op 3 op 4 op 6 op 4 op 2 op 4 op 3 op 6 op Pakolliset sivuaineopinnot Terveyden biotieteiden LuK-tutkinnossa opiskelijan tulee suorittaa kaksi 25 opintopisteen laajuista sivuainekokonaisuutta, jotka ovat seuraavat kokonaisuudet: biokemia ja kemia. Biokemia (25 op) BKEM1240 Biomolekyylit I, luennot BKEM1241 Biomolekyylit II, luennot BKEM1231 Aineenvaihdunta BKEM1003 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, harj.työt BKEM1004 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II, harj.työt BKEM3521 Mikrobiologian perusteet BKEM1008 Mikrobiologian harjoitustyöt Kemia (25 op) TBIO1041 Kemian perusteet KEMI5108 Orgaanisen kemian aineopinnot KEMI5114 Orgaanisen kemian harjoitustyöt KEMI5115 Spektroskopian perusteet 4 op 4 op 4 op 2 op 4 op 4 op 3 op 12 op 6 op 3 op 4 op TBIO1002 Muut pakolliset sivuaineopinnot (19 op) BIOL4060 Bioetiikka TBIO1010 Biomateriaalit BIOS2001 Biostatistiikka ANAT5108 Terveyden biotieteiden fysiikka 2 op 2 op 2 op 2 op 5

6 ANAT5109 Fysiikka TBIO0002 Laatujärjestelmät TKO5359 Tietokoneen käytön alkeet 4 op 4 op 3 op TBIO1039 LuK -tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (6 op) Toisen kotimaisen kielen opinnot Englanti (tekstinymmärtäminen tai suullinen) Kirjallinen viestintä tai tekstin- ja kielenhuolto 2 op 2 op 2 op Valinnaiset opinnot 14 opintopistettä Valinnaiset opintojaksot Opiskelijan tulee sisällyttää LuK -tutkintoonsa vähintään 16 opintopisteen laajuisesti vapaavalintaisia opintojaksoja. LuK -tutkintoon ei voi sisällyttää syventäviä opintoja. Alla on lueteltu vain osa suositeltavista valinnaisista opintojaksoista. Opiskelija saa täysin itsenäisesti valita valinnaiset opintojaksot, jotka hän suorittaa, eikä niiden tarvitse olla alla lueteltuja opintojaksoja. Opiskelijan tulee myös itsenäisesti päättää ajankohta, jolloin hän suorittaa valinnaiset opintojaksot. Liiketaloustieteen opintoja 10 op Patologia (Terve ja sairas ihminen, haettava sivuaineopinto-oikeutta) 8 op Säteilysuojelu 2 op FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO Terveyden biotieteiden maisteriohjelma 120 opintopistettä Filosofian maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu luentoja, harjoitustöitä, seminaareja, erikoiskursseja, kirjallisia harjoituksia sekä oma-aloitteisuutta ja tieteellistä ajattelutapaa kehittävää tutkimustyötä. Opintojen loppuvaiheessa keskitytään tutkielman kirjoittamiseen sekä loppukuulusteluihin. Opiskelijat saavat perusvalmiudet toimia ko. alan asiantuntijatehtävissä sekä sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat yhteistyön elintarvikekehityksen, lääkekehityksen tai synteettisen lääkekemian lähialojen asiantuntijoiden kanssa. Maisterivaiheen syventävät opinnot antavat myös perustiedot ja -taidot tutkimustyöhön. Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena elintarvikekehitys TBIO2001 ELINTARVIKEKEHITYKSEN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT TBIO2002 Pakolliset opintojaksot 100 op TBIO2033 Challenges in Food Development 4 op TBIO2043 Elintarvike- ja ravitsemustoksikologia 4 op TBIO2024 Funktionaaliset elintarvikkeet 8 op TBIO2025 Kliininen ravitsemus I 4 op TBIO2026 Kliininen ravitsemus II 4 op TBIO2031 Suoliston mikrobit ja terveys 8 op TBIO2029 Ravitsemus ja ruoansulatuskanavansairaudet 4 op TBIO2032 Ravitsemustieteellinen tutkimus 4 op TBIO2023 Vitamiinit 2 op TBIO2050 Elintarvikekehityksen erikoistyö ja seminaarit 35 op 6

7 TBIO2051 FOOD3831 Pro gradu tutkielma 20 op Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus: lainsäädäntö 3 op TBIO2003 Elintarvikekehityksen valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 20 op Suositeltavia opintojaksoja ovat seuraavat Elintarvikekehitys TBIO2028 Allergia ja ravitsemus 2 op TBIO2027 Syöpäsairaudet ja ravitsemus 4 op TBIO2052 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä I 2 op BIO2054 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä II 2 op TBIO2055 Elintarvikekehityksen ja ravitsemuksen erityiskysymyksiä III 2 op TBIO2045 Elintarvikekehityksen syventävä kirjatentti 4 op TBIO2053 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) I 2-6 op TBIO2056 Elintarvikekehityksen harjoittelu (teollisuus/tutkimus) II 2-6 op TBIO2057 Elintarvikekehityksen syventävät harjoitustyöt 6 op FOOD3831 Elintarvikkeiden tuoteturvallisuus 5 op MEDV2000 Tautimallinnuksen syventävät harjoitustyöt 6 op XXXX0000 Elintarvikemikrobiologia I 4 op XXXX0000 Elintarvikemikrobiologia II 4 op Muut Syventävät harjoitustyöt biokemian ja elintarvikekemian laitoksella ja Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa (BKEM1014, BTEK1024, FOOD3824 ) Terveyden biotieteiden maisterivaiheen opintojaksot lääkekehityksen ja synteettisen lääkekemian maisterivaiheen opinnoista Biokemian ja elintarvikekemian syventävät opintojaksot Development studies (kehitysmaatutkimus) Säteilysuojelu 2 op 7

8 Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena lääkekehitys ja farmakologia TBIL3001 TBIL3002 FALL4801 LÄÄKEKEHITYKSEN JA FARMAKOLOGIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT Pakolliset opintojaksot 120 op Johdanto lääkekehitykseen 6 op Lääkehitysprosessi Lääkekehityksen historia Lääkekehityksen etiikka Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta Lääketeollisuus ja -markkinat Lääkemolekyylit FALL 1010 Biologiset lääkkeet Lääkekehitys ja patentointi FALL3029 Vaikutuskohteen identifiointi, validointi ja lääkesuunnittelu 22 op FALL 1009 Lääkekohteen identifiointi ja validointimenetelmät 5 op FALL4011 Lääkesuunnittelu ja medikinaalinen kemia 4 op ÅA_ Computer-aided drug design 4 op FALL4017 Kardiovaskulaari- ja sileälihasfarmakologia 3 op FALL3016 Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 6 op FALL3040 Lääkemolekyylien non-kliininen tutkiminen 15 op FALL4018 Koe-eläintutkimukset ja eläinmallit lääkekehityksessä 8 op FALL1012 Biofarmasia, farmakokinetiikka ja genetiikka 4 op FALL4019 Lääkemolekyylien toksisuuden tutkiminen ja riskinarviointi 3 op FALL3022 Kliininen lääketutkimus 6 op FALL3031 Terapia-alueet, lääkekehitys ja lääkehoito 6 op FALL 3032 Terapia-alueet I 2 op FALL 3033 Terapia-alueet II 2 op FALL 3034 Terapia-alueet III 2 op FALL3039 Project based learning on drug discovery and development process 10 op Lääkekehityksen ja farmakologian erikoistyö ja pro gradu -tutkielma 55 op FALL3021 Lääkekehityksen ja farmakologian erikoistyö ja seminaarit 35 op FALL3032 Pro gradu -tutkielma 20 op 8

9 Filosofian maisterin tutkinto, pääaineena synteettinen lääkekemia 120 opintopistettä TBIO4001 TBIO4002 FALL4013 FALL4801 FALL1009 FALL4012 ÅA_ FALL4016 FALL3016 FALL4041 FALL4031 FALL4032 SYNTEETTISEN LÄÄKEKEMIAN MAISTERIVAIHEEN OPINNOT Pakolliset opintojaksot 96 op Biokatalyyttinen ja mikrobiologinen synteesi 3 op Johdanto lääkekehitykseen 6 op Lääkekohteen identifiointi ja validointimenetelmät 5 op Lääkesuunnittelu, medikinaalinen kemia ja lääkeaineiden synteesi 9 op Computer-aided drug design 4 op Peptidien ja proteiinien kemia 3 op Reseptorifarmakologia ja solumenetelmät lääkekehityksessä 6 op Synteettisen lääkekemian syventävä harjoitustyö 8 op Synteettisen lääkekemian erikoistyö ja seminaarit 35 op Pro gradu tutkielma 20 op TBIO4003 Synteettisen lääkekemian valinnaisia pää- tai sivuaineiden opintoja sekä muita opintoja 24 op Kaikki opintojaksot, jotka opetetaan terveyden biotieteiden kahdella muulla kuin opiskelijan valitsemalla linjalla syventävinä opintoina ovat valinnaisia, ellei opintojakson kuvauksessa ole rajoittavaa mainintaa. Suositeltavia valinnaisia opintojaksoja on myös kemian koulutusohjelma opetustarjonnassa sekä Säteilysuojelu 2 op. 9

10 2. opintovuosi opintovuosi opintovuosi SL 10 KL 11 SL 11 KL 12 SL 12 KL13 Biomolekyylit I 4 op Biomolekyylit ja aineenvaihdunta harjoitustyöt I 2 op Fysiikka (perus) 2 op Kemian perusteet 12 op jatkuu myös keväällä Tietokoneen käytönalkeet 3 op Solu- ja kehitysbiologia 14 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Kemian perusteet jatkuu Biomolekyylit II 4 op Ihmisen biologia I 12 op Molekyylibiologia ja genetiikka 6 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Aineenvaihdunta 4 op Biomateriaalit 2 op Koe-eläintiede 5 op Ihmisen biologia II 6 op Orgaaninen kemia 6 op Soluviljely 2 op Spektroskopian perusteet 4 op Ruotsi 2 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Biomolekyylit ja aineenvaihdunta harjoitustyöt II 4 op Farmakologia 8 op Fysiikka (jatko) 4 op ÅA_ Protein structure in bioscience 4 op Ravitsemustiede 4 op Orgaanisen kemian harjoitustyöt 3 op Englanti 2 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja Asymmetria biologisissa systeemeissä 2 op Bioetiikka 2 op Biostatistiikka 2 op Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka.. 4 op Lääketieteellinen immunologia, mikrobiologia ja virologia 4 op Kirjallinen viestintä tai Informaatiolukutaito 2 op Laatujärjestelmät 4 op Toksikologia ja riskinarviointi 3 op Valinnaisia perus-, aine- ja kieliopintoja Elintarvikkeet ja terveys 3 op Koesuunnittelu 3 op Mikrobiologia 7 op Syöpäbiologia 4 op LuK tutkielma ja seminaarit 6 op Valinnaisia perus- aine tai kieliopintoja 4. opintovuosi Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä ja farmakologiasta tai synteettisestä lääkekemiasta 5. opintovuos i Maisterivaiheen opinnot elintarvikekehityksestä tai lääkekehityksestä ja farmakologiasta tai synteettisestä lääkekemiasta 10

11 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT LUKUVUODET LUKUVUODEN syyslukukausi 2010 Nimi: Biomolekyylit I Name in English: Biomolecules I Jaksokoodi: BKEM1240 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisten biomolekyylien, kuten proteiinien, hiilihydraattien, nukleiinihappojen ja lipidien rakenneperiaatteet ja biokemiallisen merkityksen. Sisältö: Elollisten olentojen toiminnan ja solujen rakenteen perusperiaatteet, veden merkitys, biomolekyylien rakenne ja merkitys. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet 1-4,7,8,10. Luentorunko. Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Vastuuhenkilö: lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi Nimi: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I harjoitustyöt Name in English: Biomolecules and metabolism I, practical work Jaksokoodi: BKEM1003 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Laajuus: 2 op Tavoitteet: Työkurssin tavoitteena on valmistaa kurssilaiset tiedollisesti ja taidollisesti biomolekyylit ja aineenvaihdunta II töihin. Sisältö: Harjoitustöissä tutustutaan biokemian perustyömenetelmiin, kuten esim. proteiinipitoisuuden määrittämiseen standardisuoraa apuna käyttäen, proteiinien kromatografiseen puhdistamiseen ja entsyymikineettisiin mittauksiin. Osatöiden (4 kpl) kesto n. 3-5 tuntia/työ. Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratorioharjoitustyöt ja niiden perusteella tehtävät työselostukset. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Edellytyksenä työselostuksen palauttaminen. Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Vastuuhenkilö: assistentti Jari Nuutila, jari.nuutila(at)utu.fi Nimi: Terveyden biotieteiden fysiikan perusteet Name in English: Physics level test and foundation course for Health Biosciences Jaksokoodi: ANAT5108 Oppiaine: Solubiologia ja anatomia, biofysiikan laboratorio Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelijalla on riittävät tiedot lukion fysiikan oppimäärästä niin, että hänellä on edellytykset osallistua Terveyden biotieteiden fysiikka ja säteilysuojelu 11

12 (ANAT5109) opintojaksolle. Osaamisensa opiskelija todistaa tasokokeella, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä em. opintojaksolle osallistumiselle. Sisältö: Lukion fysiikan oppimäärä soveltuvin osin (opintojaksolle Terveyden biotieteiden fysiikka ja säteilysuojelu tarvittavat esitiedot). Arviointi: Hyväksytty/Hylätty Vaadittavat opintosuoritukset: Tasokoe Toteutustavat: Luento-opetus 36 h Suoritustavat: Opintojaksoon liittyy luentoja, itsenäistä työskentelyä, sekä tasokoe. Oppikirjat (soveltuvin osin): Lukion fysiikan oppikirjat. Ajankohta: Ensimmäisen lukuvuoden syyslukukausi. Vastuuhenkilö: Lehtori Kasimir Blomstedt, kasblo(at)utu.fi Nimi: Kemian perusteet (sisältää kaksi osiota, jotka esitetty tässä yhteydessä) Koodi: TBIO1041 Laajuus 12 op Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito / synteettisen lääkekemian laboratorio Vastuuhenkilöt: Professori Liisa Kanerva, lkanerva(at)utu.fi ja Lehtori Arto Liljeblad, arto.liljeblad(at)utu.fi Tavoitteet: Kemian perusteitten keskeisenä tavoitteena on opettaa opiskelija itsenäisesti käyttämään ja soveltamaan kemiaa biologisten ongelmien tarkastelemiseen. Samalla luodaan edellytykset kemian aineopintoihin osallistumiselle. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija kykenee turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn, osaa kirjata ja raportoida tutkimustulokset ja pystyy itsenäisesti valmistamaan ja laimentamaan liuoksia (myös puskurit), tekemään pitoisuusmäärityksiä ja molekyylien tunnistuksia yleisillä tutkimuslaitteilla (GC, HPLC, elektroforeesilaitteisto, ph-mittari, polarimetri, spektrofotometri) sekä tekemään helppoja orgaanisen kemian synteesejä työohjeen mukaan. Sisältö: Opitaan elimistöön liittyvän yleisen, fysikaalisen ja orgaanisen kemian perusteet. Pääryhmien alkuaineiden kemia ja siirtymämetallit. Elimistön hapot, emäkset ja puskurijärjestelmät. Kemiallinen tasapaino. Biomolekyylien ja lääkeaineiden liukoisuus. Molekyylin avaruusrakenteen merkitys. Lääkeaineiden ja proteiinien väliset vuorovaikutukset. Keskeisten funktionaalisten ryhmien reaktiot ja niiden merkitys lääkeaineissa. Orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen. Tietoja syvennetään demonstraatioilla ja laskuharjoituksilla. Laboratoriotöissä opitaan kemiallisen analytiikan periaatteet (sisäisen ja ulkoisen standardin menetelmät, kalibroinnit, virhelähteet), pipetoinnit, happo-emästitraus, kromatografiset menetelmät (GC, HPLC, ioninvaihto ja TLC) sekä orgaanisen kemian perustyömenetelmät (tislaus, kiteytys, pylväskromatografinen puhdistus, refluksointi, uuttaminen/peseminen, suodatukset). Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Luennot ja demonstraatiot, harjoitustyöt ja kuulustelut. Syksyllä suoritetaan 2. periodissa kemian perusteiden (KEMI5101) II-osan luennot (5 op). Orgaanisen kemian perusteiden ja medikinaalisen kemian luentojen ajankohta on kevätlukukauden alku (FALLXXXX, 30 h, 3 op). Harjoitustyöt tehdään syys- ja kevätlukukauden aikana (FALL1043). Harjoitustöiden hyväksytty suoritus edellyttää hyväksytyt työselostukset/työpäiväkirjan sekä kotitentit. Arviointi: 1-5. Tarjontatiedot: JOO-opiskelijoille Oppimateriaalit: Opetuksen apuna käytetään opintomonisteita ja demonstraatioihin ja harjoitustöihin liittyvää oheismateriaalia. Lisätiedot: Sivuaineopinto-oikeusmenettely: opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita FALL1043 Kemian perusteiden harjoitustyöt ja laboratorioturvallisuus 4 op Arviointi: hyväksytty/hylätty. FALL1045 Orgaanisen ja medikinaalisen kemian perusteet 3 op Arviointi:

13 Nimi: Solu- ja kehitysbiologia Name in English: Cell and developmental biology Jaksokoodi: ANAT1013 Laajuus: 14 op Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksolla opiskellaan nisäkässolun rakennetta ja toimintaa. Luennot sisältävät katsauksen solun eri organellien rakenteesta ja toiminnasta, solun jakautumisesta ja solukuolemasta. Luennoilla käsitellään edelleen solun sisäistä liikennettä, solujen välistä viestintää eri tasoilla ja muita solujenvälisiä vuorovaikutuksia. Kurssi sisältää myös luennot solujen erilaistumisesta, järjestäytymisestä kudoksiksi ja peruskudosten rakenteista. Opintojaksoon sisältyy vielä luentoja sikiönkehityksen varhaisvaiheista ja perusmekanismeista. Opintojakson alussa luennoidaan myös laboratorioturvallisuuden perusteista. Harjoitustöissä perehdytään solubiologisiin tutkimusmenetelmiin ja eräisiin soluntoiminnan kannalta keskeisiin tapahtumiin sekä peruskudosten histologiaan. Luennot ovat yhteisiä lääketieteen opiskelijoiden kanssa mutta harjoitustyöt ja tentit ovat erilliset. Toteutustavat: Luennot, seminaarit, harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja kuulustelut Kirjallisuus: Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 5 th edition, 2008 tai Lodish et al.: Molecular Cell Biology, 4 th edition (tai uudempi) sekä Wheather s Functional histology, 5 th edition, 2006 tai Kierszenbaum A: Histology and Cell Biology, An introduction to Pathology 2 nd revised edition, Ajankohta: syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, 0-5. Vastuuhenkilöt: Solubiologian professori Pirkko Härkönen, harkonen(at)utu.fi ja solubiologian yliassistentti Tiina Laitala-Leinonen, tilale(at)utu.fi Sivuaineopiskelijat: Opintojaksolle anotaan sivuaineopiskeluoikeutta osana Solu- ja ihmisen biologia sivuaineopintokokonaisuutta. Lisätiedot: Tiina Laitala-Leinonen (tilale(at)utu.fi, p ) Nimi: Tietokoneen käytön alkeet Name in English: Basics of Computer Use Jaksokoodi: TKO_5359 Laajuus: 3 op Vastuuorganisaatio: Informaatioteknologian laitos Oppiaine: Didaktinen tietotekniikka Tavoitteet: Varmistetaan tieto- ja viestintäteknologian perusosaamisen riittävä taso yliopistoopiskelua varten. (ks sisältö) Sisältö: Opintojaksolla luodaan kattava katsaus tietotekniikan perusteisiin yliopisto-opiskelun näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään tietokoneiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja Turun yliopiston tietoverkon peruskäsitteet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Lisäksi käydään läpi yliopistoopiskelussa tarvittavien verkkosovellusten (mm. Moodle, Nelli, Ewert), sovellusohjelmien (mm. MS Office), Windows- ja Unix-käyttöjärjestelmien perusteet käytännönläheisesti harjoitellen. Toteutustavat: Luennot ja mikroluokkaharjoitukset. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Kirjaston- ja ATK-keskuksen henkilökunnan kanssa. Vaadittavat opintosuoritukset: Näyttökokeet. Oppimateriaali: Verkkomateriaali Ajankohta: 1. lukuvuoden syyslukukausi, pääsääntöisesti syksyn 1.periodi. Arviointi: Hyväksytty/Hylätty Vastuuopettaja: assistentti Mikko-Jussi Laakso, mikko-jussi.laakso(at)utu.fi 13

14 1. LUKUVUODEN kevätlukukausi, vuosi 2011 Nimi: Biomolekyylit II Name in English: Biomolecules II Jaksokoodi: BKEM1241 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee biomolekyylien tärkeimmät toiminnalliset ominaisuudet (ei kuitenkaan geeniekspressiota); entsyymien ja muiden proteiinien toimintaperiaatteet, biologisten membraanien toiminta ja signaalinvälitys, sekä bioenergetiikka. Sisältö: Entsyymien ja muiden proteiinien toiminta, Kalvojen ja kalvoproteiinien funktiot, signaalinvälityksen periaatteet, bioenergetiikan periaatteet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet 5, 6, Luentorunko Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Edeltävät opinnot: Biomolekyylit I, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty. Vastuuhenkilö: Lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi ANAT1001 Ihmisen biologia I Name in English: Human Biology Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys ihmisen elinjärjestelmien normaalista rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimusmenetelmistä. Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät keskeisiin ihmiskehon rakennetta ja toimintaa kuvaaviin lääketieteellisiin termeihin ja periaatteisiin. Sisältö: Opintojakso muodostaa perustan Ihmisen biologia II-kurssille sekä farmakologian, ravitsemustieteen, syöpäbiologian ja toksikologian opinnoille. Toteutustavat: Luennot, harjoitustyöt, seminaarit, kuulustelu. Sivuaineopiskelijat ja maisterilinjalaiset eivät osallistu harjoitustöihin. Suositeltu suoritusajankohta: 1. opintovuoden kevätlukukausi (helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin). Opetuksen suunnitellut ajankohdat: periodit III-IV Edeltävät opinnot: Solubiologia Oppimateriaalit: (1) Tortora-Derrickson: Principles of Anatomy and Physiology, 11th Edition (tai uudempi) (Wiley: Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson. ISBN: , 2006) ja (2) Histologian oppikirja: Abraham Kierszenbaum: Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, 2nd Edition, tai Barbara Young, John W. Heath: Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. Vaadittavat opintosuoritukset: kirjallinen lopputentti. Arviointi: 0-5. Vastuuhenkilö: lehtori Jorma Paranko, paranko(at)utu.fi Nimi: Molekyylibiologia ja -genetiikka Name in English: Molecular Biology and Genetics Jaksokoodi: XBIO4210 Laajuus: 6 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat molekyylibiologian ja -genetiikan perusilmiöihin sekä alan terminologiaan, jotta he pystyisivät kurssin jälkeen itsenäisesti kartuttamaan tietämystään ja ymmärtämystään. Harjoitustöissä syvennetään ja havainnollistetaan luennoilla 14

15 opittuja asioita käytännössä, jotta opiskelijat saavat riittävät perusvalmiudet alan laboratoriotyöskentelyyn. Sisältö: Luennoilla tutustutetaan opiskelijat geenien, kromosomien ja genomien rakenteeseen, DNA:n replikaatioon, korjaukseen ja rekombinaatioon, RNA- ja proteiinisynteesiin sekä geenien ekspression säätelyyn. Lisäksi käydään lävitse ihmisgenetiikan erityispiirteitä sekä molekyylibiologisia tutkimusmenetelmiä. Harjoitustöissä tutustutaan geenien kloonaukseen kokonaisvaltaisessa projektissa, jossa samaa geneettistä materiaalia työstetään eri menetelmin. Toteutustavat: Luennot 28 h, omat esitykset ja harjoitustyöt 24 h Suoritustavat: Luentokuulustelu pohjautuu luentoihin sekä luennoilla ilmoitettaviin osiin kirjasta Alberts et al., Molecular Biology of The Cell, 4. tai uudempi painos. Tutkimusmenetelmiin perehdytään opiskelijoiden omien esitysten avulla sekä osallistumalla aktiivisesti harjoitustöihin, joista laaditaan työselostukset. Ajankohta: Ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukauden 2. periodi Arvostelu: Arvosana määräytyy luentokuulustelun perusteella asteikolla 0-5, mutta hyväksyttävä suoritus edellyttää myös oman esityksen sekä työselostuksen laatimista. Vastuuopettaja: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi LuK -tutkintovaihe 2. LUKUVUODEN syyslukukausi, vuosi 2011 Nimi: Aineenvaihdunta Name in English: Principles of metabolism Jaksokoodi: BKEM1231 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Opiskelija tuntee aineenvaihdunnan perusteet, erityisesti energian tuoton, sekä tuntee keskeiset anaboliset ja kataboliset reaktiotiet. Sisältö: Biomolekyylien katabolia, sitruunahappokierto, oksidatiivinen fosforylaatio, tärkeimmät anaboliset reaktiotiet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luentoihin ja oppikirjaan perustuva kuulustelu Oppimateriaali: Nelson ja Cox: Lehninger Principles of Biochemistry, 4. painos, kappaleet Luentorunko. Arviointi: arvosteluasteikko 1-5, hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 50% tentin maksimipistemäärästä Edeltävät opinnot: Biomolekyylit II, jonka ei kuitenkaan tarvitse olla tentitty. Vastuuhenkilö: lehtori Jarmo Niemi, jarnie(at)utu.fi Nimi: Biomateriaalit Name in English: Biomaterials Jaksokoodi: TBIO1010 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio:Hammaslääketieteen laitos Oppiaine: hammaslääketiede Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalla yleiskuva eri biomateriaaleista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta ihmiskehon biomateriaalina. Opintojakson aikana selvitetään biomateriaaliopin perusteita, bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta edellytettäviä ominaisuuksia. Sisältö: bioyhteensopivuus, biomateriaalien rakenne ja rakenteen yhteys ominaisuuksiin; metallit, bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit; kudosten ja implanttimateriaalien vuorovaikutus. Suoritustavat: Luennot, harjoitustyö ja lopputentti. 15

16 Kirjallisuus: Luentomonisteet. Soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J. Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: 0-5 Vastuuhenkilöt: Professori Pekka Vallittu ja yliassistentti Lippo Lassila, lippo.lassila(at)utu.fi Nimi: Soluviljely Name in English: Cell culture Jaksokoodi: XBIO4220 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on, että opiskelija saa perusvalmiudet soluviljelymenetelmien käyttöön biologisessa tutkimuksessa. Sisältö: Harjoitustöissä tutustutaan aseptiseen työskentelyyn soluviljelylaboratoriossa, solulinjoihin, soluviljelmien käynnistykseen, ylläpitoon ja pakastukseen, geeninsiirtomenetelmiin sekä solujen erilaistamiseen ja karakterisointiin. Toteutustavat: Harjoitustyöt 18 h ja niihin liittyvät teorialuennot 6 h Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen harjoitustöihin, hyväksytyt työselostukset Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuopettaja: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi Nimi: Koe-eläintiede Jaksokoodi: PGS_1024 Vastuuorganisaatio:Turun Biotekniikan Keskus Oppiaine: Koe-eläinkeskus Laajuus: 6 op Sisältö ja tavoitteet: Opintojakson hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden eläinkokeiden tekemiseen. Kurssin sisältö ja laajuus ovat eläinkokeita koskevassa asetuksessa 36/EEO/2006 annettujen määräysten mukaiset. Vapaaehtoinen harjoittelu 2 op: Opintojakson suorittamisen jälkeen 9 opiskelijalla on mahdollisuus syventää käytännön osaamistaan 2 viikon harjoittelujaksolla Koe-eläinkeskuksessa. Harjoittelun suorittaminen antaa pätevyyden toimia sijaisena tai viikonloppupäivystäjänä Koeeläinkeskuksessa. Opintojaksolle tulee ilmoittautua NettiOpsussa! Nimi: Ihmisen biologia II Name in English Human Biology II Jaksokoodi: ANAT1002 Laajuus: 6 op Oppiaine: Solubiologia ja anatomia Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskäsitys yleisimpien sairauksien esiintyvyydestä ja niiden patofysiologiasta sekä hoitoperiaatteista. Sisältö: Sisältönä on mm. ympäristön vaikutus terveyteen, infektioiden torjunta, kansantautien tutkiminen, syövän synty, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, diabetes ja sairauksien genetiikka. Toteutustavat: Luennot 40h ja pienryhmäopetus 9h. Suoritustavat: Luennoilla ja ryhmätöissä esitetyt asiat sisältyvät kurssin lopuksi pidettävään loppukuulusteluun. Kurssin oheislukemistona suositellaan esimerkiksi Carpenter et al: Atlas of Pathophysiology, 2002 (Spinghouse) tai McCance ja S.E. Huether: Pathophysiology (Mosby). Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Arvostelu: Lopputentti, 0-5. Vastuuhenkilö: Professori Juha Peltonen, juhpel(at)utu.fi 16

17 Nimi: Orgaaninen kemia Jaksokoodi: KEMI5108 Laajuus: 6 op Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet opintojakso (12 op). Katso tarkempi opintojakson sisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Opetus: 2. lukuvuoden syyslukukausi ja osin kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen. Nimi: Spektroskopian perusteet Jaksokoodi: KEMI 5115 Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Oppiaine: Kemia Edeltävät opinnot: 1. lukuvuoden Kemian perusteet -opintojakso (12 op). Katso tarkempi opintojakson sisältökuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kari Neuvonen Toisen kotimaisen kielen opinnot minimivaatimus 2 op Äidinkieleltään suomenkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat ruotsin kielen opintoja. Äidinkieleltään ruotsinkielisillä opiskelijoilla ko. opinnot ovat suomen kielen opintoja. Katso tiedekuntakohtainen kieltenopetus opinto-oppaan lopusta ja Kielikeskuksen opinto-opas. Opetusohjelmat löytyvät Kielikeskuksen nettisivuilta. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot vapauttavalla kielikokeella. Ajankohta: 2. lukuvuoden syyslukukausi Vastuuhenkilö: Ruotsin kieli: lehtori Carola Karlsson-Fält Vastuuorganisaatio: Kielikeskus 2. LUKUVUODEN kevätlukukausi, vuosi 2012 Nimi: Biomolekyylit ja aineenvaihdunta II harjoitustyöt Name in English: Biomolecules and metabolism II, practical work Jaksokoodi: BKEM1004 Vastuuorganisaatio: Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Biokemia Tavoitteet: Kurssilla syvennetään ja sovelletaan Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I työkurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi itsenäisesti työohjetta seuraten pystyä suorittamaan halutun proteiinin (entsyymin) eristys, puhdistus ja entsyymiaktiivisuuden määritys. Sisältö: Kurssi sisältää kaksi harjoitustyötä, joista toisessa eristetään ja puhdistetaan LDHentsyymi sian sydämestä ja toisessa β-galaktosidaasientsyymi E. colista. Molemmat työt ovat kestoltaan 2-3 päivää. Kurssilla keskitytään proteiininpuhdistuksen lisäksi erityisesti entsyymikineettisiin mittauksiin. Vaadittavat opintosuoritukset: Laboratorioharjoitustyöt ja niiden perusteella tehtävät työselostukset. Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Edellytyksenä työselostuksen palauttaminen. Vastuuhenkilö:, yliopisto-opettaja Jari Nuutila, jarnuu(at)utu.fi Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Nimi: Elintarvikkeet ja terveys Name in English: Food and health Jaksokoodi: TBIO2049 Vastuuorganisaatiot: Terveyden biotieteet / Biokemian ja elintarvikekemian laitos 17

18 Oppiaine: Elintarvikekehitys Laajuus: 3 op Tavoitteet: Opiskelija osaa terveyden kannalta keskeiset elintarvikkeiden aineosat ja ymmärtää miten elintarvikkeiden koostumusta kehittämällä voidaan vaikuttaa terveyteen ja kansansairauksien riskeihin. Sisältö: Elintarvikkeiden koostumus ja aineosat, niiden tehtävät elintarvikkeissa ja merkitys ravitsemuksen ja terveyden kannalta. Elintarvikkeisiin liitettävät ravitsemus- ja terveysväitteet. Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot 20 t, seminaarit 12 t, kirjallinen seminaarityö, kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin; luento- ja seminaarityömateriaali ja muu luennoilla osoitettu kirjallisuus Arviointi: 1-5 Suositeltu suoritusajankohta: Toisen lukuvuoden kevätlukukausi Vaadittavat edeltävät opinnot: Ravitsemustiede (TBIO1025) Vastuuhenkilö: Elintarvikekehityksen professori Kirsi Laitinen Nimi: Farmakologia Name in English: Pharmacology Jaksokoodi: FALL3030 Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Laajuus: 8 op Edeltävät opinnot: Terbion LuK -tutkinnon 1. vuosikurssin opinnot Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneen tulee hallita farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet, tuntea tärkeimpien lääkeaineiden käyttäytyminen elimistössä sekä niiden vaikutukset, vaikutusmekanismit ja sivuvaikutukset. Opiskelijoille annetaan perustiedot lääkkeiden turvallisesta ja asianmukaisesta käytöstä. Sisältö: Yleisfarmakologia. Lääkeannos, farmakokinetiikka ja dynamiikka, lääkevaikutuksia välittävät reseptorit ja toisiolähettimekanismit, yksilöiden väliset eroavaisuudet farmakokinetiikassa ja lääkevasteissa. Perifeerisen hermoston farmakologiaa: neurofarmakologian perusteet, parasympaattisen ja sympaattisen hermoston toimintaan vaikuttavat lääkkeet, puudutteet. Keskushermoston farmakologiaa: epilepsialääkkeet, Parkinsonin taudin lääkehoito, kipua, kuumetta ja tulehdusta vähentävät lääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet, alkoholi, yleisanestesia-aineet, riippuvuus ja väärinkäyttö. Verenkierto- ja hengityselimistön farmakologiaa: sydänglykosidit, rytmihäiriölääkkeet, verenpainelääkkeen, diureetit, ACE-estäjät, kalsiumkanavan salpaajat, astmalääkkeet, yskänlääkkeet. Aineenvaihdunnan farmakologia: lipidiaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet, kihtilääkkeet, ruuansulatuskanavaan vaikuttavat lääkkeet, hormonit ja hormonaalinen ehkäisy, sokeritautilääkkeet, kilpirauhaseen ja kalsiumaineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet. Antimikrobisen lääkehoidon perusteet: bakteeri-infektioiden lääkehoito, viruslääkkeet, sienilääkkeet, alkueläimiin vaikuttavat lääkkeet, kasvainten kemoterapia ja immunofarmakologia. Kirjallisuus: Koulu, M. ja Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia (7. painos, 2007 Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, Kuopio) tai Pelkonen, O. & Ruskoaho, H.: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia 2. painos, 1998 (Kustannusosakeyhtiö Duodecim Oy, Helsinki). tai Rang, H.P., Dale, M.M. & Ritter, J.M.: Pharmacology, 5. painos 1999 (Churchill Livingstone, Edinburgh, U.K.). Lisäksi ryhmäopetusmoniste. Oheislukemisto: Pharmaca Fennica (1998). Suoritustavat: Luennot 62 h, ryhmäopetus 20 h. Välitentit: 1) yleisfarmakologia ja perifeerinen hermosto, 2) keskushermosto, 3) verenkierto, hengitys ja aineenvaihdunta. Lopputentti. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Professori Risto Huupponen ja professori Markku Koulu Nimi Protein structure in bioscience Jaksokoodi ÅA_ Laajuus 4 op Vastuuorganisaatio: Åbo Akademi Oppiaine: Biokemi 18

19 Tavoitteet The main goal is to provide the student with good knowledge on the three-dimensional (3D) structure of proteins and the relationships between sequence, structure and function. The course is based on published structures and their usage in bioscience research, biotechnology and drug design. At the end of this course the student should be able: -to describe protein structure, protein structure determination methods and protein sequencestructure-function relationships -to perform computer exercises related to the usage of protein structure in bioscience according to the given instructions -to explore protein structure in a project work -to describe the project work in a written report Sisältö After this course the student: -is familiar with protein 3D structures, comparison and superposition of 3D structures, protein evolution, sequence alignment and sequence-structure-function relationship - can critically utilize scientific literature and data deposited on protein 3D structures - knows how to relate published data on protein structures to its biological function -can formulate a project report on the performed task Vaadittavat opintosuoritukset: Lectures (10h), supervised computer exercises (10h), quiz, and project work with submission of project report and written exam. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: (sis. tentittävän kirjallisuuden) All material is available in the Moodle e-learning platform. Literature Hans-Dieter Höltje, Wolfgang Sippl, Didier Rognan, and Gerd Folkers (2008) Molecular modeling : basic principles and applications. Edellytysten lisätiedot: Sign-up in advance electronically during on site https://www.abo.fi/student/en/coursesbiosci Ajankohta: Lectures (10 hours): , , ; Aud Biokemi; , ; Aud biokemi (Dept. of Biochemistry, ÅA; BioCity 3 rd floor) Computer exercises (10 hours): 5 computer exercises: 2 hours/group/exercise: Computer room; , , , , ?-????KOLME RYHMÄÄ, joista voi valita sopivan TAI ; (TÄMÄ RYHMÄ 2010). Sign-up in advance electronically during on site https://www.abo.fi/student/en/coursesbiosci ; Quiz during computer exercise 1: Project work and report in groups: Computer room; Arvionti: 1-5: Written exam 80% + project work 10% + quiz 10% Vastuuorganisaatiot: Dept. of Biosciences, Åbo Akademi University Vastuuhenkilö Akademilektor Tiina Salminen, Åbo Akademi, Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opiskelijoiden tulee hakea JOO-opintojen kautta ao. opintojakson sivuaineopinto-oikeusmahdollisuutta (sähköinen hakulomake netissä) Nimi Orgaanisen kemian harjoitustyöt Jaksokoodi: KEMI5114 Laajuus: 3 op Vastuuorganisaatio: Kemian laitos Oppiaine: Kemia Edeltävät opinnot: Kemian perusopintojakson harjoitustyöt tehty ja tentitty ja Spektroskopian perusteet. Katso tarkempi kuvaus kemian koulutusohjelman kohdalta. Ajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukaudella yhtenä kokonaisuutena, jolle osallistuvat samanaikaisesti kaikki koulutusohjelman opiskelijat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja Erkki Nurminen, erkki.nurminen(at)utu.fi Nimi: Ravitsemustiede Name in English: Nutrition Jaksokoodi: TBIO1025 Vastuuorganisaatio: Terveyden biotieteet / Biokemian ja elintarvikekemian laitos Oppiaine: Elintarvikekehitys 19

20 Tavoitteet: Osaa perusteet ravintoaineiden aineenvaihdunnasta ihmisellä. Ymmärtää ravitsemuksen merkityksen kansanterveyden edistämisessä ja osaa soveltaa tietoa omaan ruuankäyttöönsä. Osaa määritellä ravitsemuksen erityispiirteet eri elämänvaiheissa. Sisältö: Ravintofysiologian perusteet, ravinnontarve ja ravinnon saanti ruokavaliosta, ravitsemussuositukset, elimistön fysiologiset muutokset ja ravitsemus. Vaadittavat opintosuoritukset: Luennot 36 t, harjoitustyöt 12 t, verkko-opiskelu, kirjallinen tentti Oppimateriaalit: Aro et al. Ravitsemustiede. Duodecim 2005, soveltuvin osin ja muu luennoilla osoitettu materiaali Arviointi: 0-5 Suositeltu suoritusajankohta: 2. lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilöt: Elintarvikekehityksen yliassistentti Nimi: Terveyden biotieteiden fysiikka Name in English: Physics and radiation protection for Health Biosciences Jaksokoodi: ANAT5109 Oppiaine: Solubiologia ja anatomia, biofysiikan laboratorio Tavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija omaa perustaidot erilaisten biotieteessä esiintyvien fysikaalisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi hän on tutustunut fysikaalisia ilmiöitä mittaavien laitteiden toimintaperiaatteisiin, hallitsee mittaustulosten esittämisen ja niiden luotettavuuden arvioinnin sekä tuntee SI yksikköjärjestelmän yksiköt. Opiskelijalla on lisäksi säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnon edellyttämät tiedot säteilyfysiikasta. Sisältö: Mittaustulokset ja niihin liittyvät matemaattiset menetelmät, biotieteissä käytettävien mittalaitteiden fysiikka ja toimintaperiaatteet, radioaktiivinen säteily, säteilybiologia, ihminen ja säteily. Säteilyfysiikan osuudessa käsitellään säteilysuojeluun liittyviä kysymyksiä sellaisella laajuudella, että tämä opintojakso muodostaa osasuorituksen vapaaehtoisesta säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnosta. Lisätietoja säteilysuojelun vastaavan johtajan tutkinnosta antaa kurssin vastuuhenkilö. Arviointi: 0-5 (arvostelussa huomioidaan lopputentti, kotitehtävät sekä laboratoriotöiden työselostukset) Edeltävät opinnot: ANAT5108 Terveyden biotieteiden fysiikan tasokokeen hyväksytty suoritus Vaadittavat opintosuoritukset: Tentti ja harjoitustyöt 16 h Toteutustavat: Luento-opetus 40 h / Ryhmätyöskentely 16 h / Harjoitustyöt tehdään ryhmätyöskentelynä Suoritustavat: Opintojaksoon liittyy luentoja, kotitehtäviä, laboratoriotöitä, sekä lopputentti. Kotitehtävistä ja laboratoriotöistä laaditaan työselostukset. Oppikirja (soveltuvin osin): Ilmoitetaan myöhemmin. Ajankohta: Kolmannen lukuvuoden kevätlukukausi Vastuuhenkilö: Lehtori Kasimir Blomstedt LuK -tutkintovaihe 3. LUKUVUODEN syyslukukausi, vuosi 2012 Nimi: Asymmetria biologisissa systeemeissä Name in English: Asymmetry in biological systems Jaksokoodi: FALL5641 Oppiaine: Synteettisen lääkekemian laboratorio/farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Laajuus: 2 op Tavoitteet: Opintojaksoin perusideologia on luonnon asymmetrisyyden perustana oleva aminohappojen homokiraalisuus ja sen seurausten huomioiminen elämässä. 20

21 Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan yleistä stereokemiaa orgaanisen kemian aineopintojen salliman tietopohjan perusteella. Molekyylin muodon, konformaation ja enantiopuhtauden merkitys sen sitoutuessa proteiiniin ja maun aistimisessa saavat päähuomion. Opiskelija tutustuu molekyylien rakenteeseen ja konformaatioon tarkastelemalla rakentamiaan molekyylimalleja ja tietokoneen kuvaruudulta piirto-ohjelmien avulla piirtämiään molekyylejä. Toteutustavat: Luento-opetus pienryhmissä 20 h, materiaali jaetaan luennoilla. Vaadittavat opintosuoritukset: opetukseen osallistuminen ja kirjallinen tentti. Arviointi: hyväksytty - hylätty Ajankohta: Luennoidaan vuosittain syyslukukaudella. Vastuuhenkilö: Professori Liisa Kanerva, lkanerva(at)utu.fi Nimi: Bioetiikka Name in English: Bioethics Jaksokoodi: BIOL4060 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Biologian laitos Oppiaine: Biologia Tavoitteet: Tavoitteena on kiinnittää opiskelijoiden huomio oman alan eettisiin kysymyksiin ja harjoitella tieteellistä argumentointia. Sisältö: Opintojakson aikana käydään luentojen ja opiskelijoiden esitysten pohjalta tärkeimmät biotieteisiin liittyvät eettiset kysymykset. Toteutustavat: Luennot ja seminaarit 24 h Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaariesitys Ajankohta: 3. lukuvuoden syyslukukauden 2. periodi Arvostelu: hyväksytty/hylätty Vastuuhenkilö: Yliassistentti Päivi Koskinen, paikos(at)utu.fi Nimi: Biostatistiikka Name in English: Biostatistics Jaksokoodi: BIOS2001 Laajuus: 2 op Vastuuorganisaatio: Kliininen laitos Oppiaine: Biostatistiikka Tavoitteet: Perehdyttää tavanomaisimpiin lääke- ja lääketieteellisten tutkimusten tilastollisiin perusmenetelmiin. Opettaa tutkimusaineistojen analysointia tilastollista ohjelmistoa käyttäen. Sisältö: Lääke- ja lääketieteellisen tutkimuksen biostatistiikan perusteet. Aineiston tyypit. Aineiston kuvaus. Tilastollisten analyysien periaatteet ja perusmenetelmät. Analyysien toteutus tilastollista ohjelmistoa käyttäen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen (luennot 20 t ja ryhmätyöharjoitukset 10 t) sekä loppukuulustelu. Ajankohta: 3. opintovuoden syyslukukausi Arviointi: 0-5 Vastuuhenkilö Lehtori Hans Helenius, hans.helenius(at)utu.fi Sivuaineopinto-oikeusmenettely: Opintojaksolle ei oteta sivuaineopiskelijoita. Nimi: Funktionaalinen genomiikka, proteomiikka ja bioinformatiikka Jaksokoodi: FALL1004 Oppiaine: Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat menetelmiin, joiden avulla voidaan identifioida uusia lääkevaikutuksen kohdemolekyylejä. Opiskelijat perehdytetään uusimpiin arraypohjaisiin geenitutkimusmenetelmiin ja geenien seulontaan eri tautitiloissa. Opiskelijat tutustuvat DNA-lastujen tekemiseen ja käyttöön lääketutkimuksissa sekä niiden tutkimisessa käytettävien ohjelmistojen käyttöön. 21

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma.

Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa toteutettava koulutusohjelma. 1 TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Elintarvikekehityksen linja Lääkekehityksen linja Synteettisen lääkekemian linja Johdanto Terveyden biotieteiden koulutusohjelma on yhdessä lääketieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TERVEYDEN BIOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen suorittaminen Opintojen rakenne Kurssien sisältö ja tavoitteet Lääkealan linja Elintarvikealan linja Johdanto Terveyden

Lisätiedot

Biokemian koulutusohjelma

Biokemian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Biokemian tutkimuskohteina ovat elämän ilmiöt molekyylitasolla niin ihmisissä, eläimissä, kasveissa kuin mikro-organismeissakin. Biokemisti tutkii yhdisteitä, joista eliöt rakentuvat,

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA?

Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? MONISTE 13/2006 Marja-Leena Mäkelä MILLÄ KOULUTUKSELLA MIHIN TEHTÄVIIN LABORATORIOALALLA? Selvitys laboratorioissa työskentelevien kemistien, laboratorioanalyytikoiden ja laboranttien koulutuksista, sijoittumisesta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opiskelu yliopistossa

Opiskelu yliopistossa Opiskelu yliopistossa Yliopistossa opiskelu poikkeaa paljon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa opiskelusta. Yliopisto-opetus on teoreettisempaa ja opiskelija saa ottaa itse

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2012 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 2 SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille... 5 Koulutuksen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2008 2009. Hammaslääketieteen koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008 2009 Hammaslääketieteen koulutusohjelma SISÄLLYS Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma 3 Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen 3 Viransijaisuuskelpoisuus 3 Juonneopetus 3 Syventävien

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2012 2013 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN KOULUTUSOHJELMAAN HYVÄKSYTYILLE...7 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot