')Cn )'-\~/ . 1 r, 08, t011, I 1/ LI 1')0. Helsingin hallinto-oikeus VALI TIAJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "')Cn )'-\~/ . 1 r, 08, t011, I 1/ LI 1')0. Helsingin hallinto-oikeus VALI TIAJAT"

Transkriptio

1 ')Cn )'-\~/ I 1/ LI 1'). 1 r 8 t11 FOR HELSINGFORS VALTNINGSOOMSTOl I Helsingin hallinto-oikeus ASIA Valitus VALI TIAJAT PÄÄTÖS JOHON MUUTOSTA HAETAAN Porvoon kaupunginvaltuuston tekema päatös jolla on hyväksytty alueen Hermanninsaari etelä Nynäsudden asemakaava (asemakaava-alue 468) (Kaupunginhallituksen eslsnelytekstlssa täman nyt kysymyksessä olevan asemakaavaalueen numeroksi mainitaan 416. Alue 416 oli alkuperäinen numero muna ko. alue on Jaenu osiin niin että Hennanmnsaaren asemakaava-alueiden jakokartalla nyt kyseessä olevan alueen numero on 468 Nykyinen asemakaava-alue 416 on mainitun aluejakokartan mukaan alueen 468 länsipuolella)

2 VALITUSAIKA JA VALITUSOIKEUS Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan 3 päivän pituinen valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Päätöksen tiedoksisaanti (Jäljempänä esiletyt lakiviiltaukset ja lainaukset on haettu yleisessä tietoverkossa osoilteessa finlex.fi julkaistusta lainsäädännöstä.) Maankäyttö- ja rakennuslain Uäljempänä MRL) muutoksessa ( /254) joka tuli voimaan säädetään 188 :n 4 momentissa seuraavasti: Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Nykyinen kuntalaki ( /41) tuli voimaan Sen 63 sisältyy lukuun 8 Kuntien yhteistoiminta ja kuuluu seuraavasti: Sopimuksesta aiheutuvan erimielisyyden ratkaiseminen Yhteistoimintasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asioina hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäytlölaissa (586/1996) säädetään. MRL 188 :n 4 momentissa viitattu kuntalain 63 ei siten koske lainkaan päätöksen asettamista yleisesti nähtäville. Viittaus tarkoittaneekin kumotun kunta lain 63 :ää. Koska tämä säännös ei enää ole voimassa ei MRL 188 :n 4 momenttikaan voi olla voimassa olevaa oikeutta. Tämän kuntalakiasian on pitänyt olla Porvoon kaupunkikunnan tiedossa. Edellisestä seuraa että myös kaavapäätösten tiedoksiannossa on noudatettava nykyisen kuntalain 139 :ssä olevia säännöksiä. Sen mukaan päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan mitä hallintolain 59 :ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta. Tässä lainkohdassa taas säädetään että tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle ja että vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä jollei muuta näytetä. Me emme ole saaneet päätöksestä tietoa postitse kirjeellä mutta olemme nähneet päätöksen yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantimme ei siten ole tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. Valitusoikeus Koska omlstamme maata alueella jolle päätöksessä on hyväksytty asemakaava päätös kohdistuu meidän etuumme ja oikeuteemme eli olemme asianosaisia. Sen vuoksi olemme kuntalain 137 :n 1 momentin mukaan oikeutettuja hakemaan päätökseen muutosta valittamalla.

3 Hallintolain 54 :n 1 momentin mukaan kunnalla on päätöksiään koskeva tiedoksiantovelvollisuus ja päätös on annettava viipymättä tiedoksi sille jolla on oikeus hakea siihen muutosta valittamalla. Kuntalain 138 :n mukaan valitus on tehtävä 3 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Koska päätöstä ei ole annettu meille tiedoksi laissa säädetyllä tavalla eli postitse kirjeellä valitusaikamme ei lain mukaan olisi vielä edes alkanut. Porvoon kaupunki on jo useiden vuosien ajan estänyt meitä hakemasta muutosta sen laatimaan omistamiamme tiloja koskevaan asemakaavaan jättämällä kaavan hyväksymispäätöksen tekemättä mutta toteuttamalla laadittua kaavaehdotusta sen riidattomilta osin. Nyt kun kaupunki on eduskunnan oikeusasiamiehelle tekemämme kantelun jälkeen hyväksynyt alueitamme koskevan asemakaavan se ei voi enää estää meitä käyttämästä valitusoikeuttamme laiminlyömällä päätöksestä tiedottamisen meille niin että valitusaikamme ei pääsisi edes alkamaan. Kuntalain 14 :n 1 momentin mukaan valtuuston päätöksen virallinen tiedoksianto kunnan jäsenille tapahtuu pitämällä pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Myös me olemme ulkokuntalaisina saaneet tätä kautta tiedon päätöksestä ja sen liitteenä olevasta hyväksytystä asemakaavasta. Vaatimus Laissa ei ole säännöstä tiedoksiannon laiminlyönnin vaikutuksesta valitusoikeuteen. Koska kuitenkin myönnämme saaneemme päätöksestä tiedon vaadimme jäljempänä olevan valituksemme käsittelyä ja ratkaisemista. Jos hallinto-oikeus ku itenkin katsoo etä valitusaikamme ei laillisen tiedoksiannon puuttumisen vuoksi ole vielä alkanut ja ettei valitustamme sen vuoksi voi käsitellä vaadimme että asia siirretään tältä osin hallintokanteluna käsiteltäväksi Porvoon kaupungin kaavoitustoimintaa valvova lie viranomaiselle eli Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tällöin vaatimuksemme on että kaavoitusta valvova viranomainen velvoittaa Porvoon kaupungin viipymättä antamaan meille asemakaavan hyväksymispäätöksestä tiedon kunnallislaissa ja hallintolaissa säädetyllä tavalla VALITUS Vaatimukset Vaadimme että kaupunginvaltuuston päätös kumotaan ainakin niiltä osin kuin se koskee omistuksessamme ja hallinnassamme olevaa kiinteistöä ja kiinteistön Ellanintien länsipuolella olevaa osaa sekä niiden lisäksi kiinteistön eteläpuolelle kaavoitettua VLaluetta jonka osaomistajia olemme. Asemakaava tulee palauttaa näiltä osin uudelleen valmisteltavaksi ottaen huomioon valituksemme perusteluissa esitetty

4 Lisäksi vaad imme että Porvoon kaupunki velvoitetaan korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme. Kulujen määrä on tähän mennessä oikeudenkäyntimaksuineen ja arvonlisäveroineen euroa. Perustelut Valituksenalainen päätös on jäljempänä yksilöidyiltä osiltaa lainvastainen ja sen vuoksi näiltä osin kumottava ja palautettava uuteen käsittelyyn. Kohde 1 Nykytilanne Kaavaratkaisu Muutosvaatimus Ellanintien länsipuolella oleva osa kiinteistöstä asemakaavassa korttelin 3712 tontti 4 ja Ellanintien kääntöpaikka Viereisessä kuvassa on ote hyväksytyn asemakaavan tästä kohdasta eli kyseisen korttelin tontista 4 ja Ellanintien kääntöpaikasta Pohjakartasta näkyy että tontin pohjoiskulmassa on olemassa oleva rakennus. Se on vasta äskettäin peruskunnostettu autotallivarastorakennus. Pohjakartassa näkyy myös Ellanintien aluevarauksen kohdalla kulkeva nykyinen tierasite.. ~- Asemakaavassa autotalli-varastorakennuksen paikalle on kaavoitettu asuinrakennuksen rakennusala. Sen eteläpuolelle tontin kaakkoiskulmaan on merkitty rakennusala talousrakennukselle. Ellanintien kääntöpaikka on osoitettu pääosin nykyisen rasitetien länsipuolelle Hyväksyttyasemakaavaratkaisu loukkaa etuamme ja oikeuttamme. Jotta tontille saisi rakentaa kaavaan merkityn asuinrakennuksen vasta peruskorjattu hyväkuntoinen autotalli-varastorakennus pitäisi purkaa ja rakentaa uusi talousrakennus tontin kaakkoiskulmaan. Vaatimuksemme on että laadittu asemakaava on muutettava niin että jo rakennettu autotalli-varastorakennus voidaan säilyttää ja asuinrakennuksen rakennusala sijoitetaan sen viereiselle alueelle. Oikeutemme loukkaamisen ohella hyväksytty kaava ratkaisu on myös vastoin rakentamisessa noudatettavia oikeusperiaatteita. Asemakaavaalueeila jo olevan rakennuksen purkamiseen tarvitaan lähtökohtaisesti purkamislupa. Sen myöntämisen edellytyksenä on MRL 139 :n 1 momentin mukaan ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön

5 Valitus Mikko ja Helga Hiltunen s. 5 (13) sisältyvien perinne- kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Purkaminen ei saa siten johtaa myöskään taloudellisten arvojen hävittämiseeen. Vaikka purkamislupaa ei talousrakennuksen purkamiseen tarvitakaan vasta peruskunnostetun hyväkuntoisen rakennuksen purkaminen olisi tämän oikeusperiaatteen vastaista. Kuulemisvaiheessa v. 29 ilmoitimme kielteisen kantamme asuinrakennuksen sijoittamiseen autotalli-varastorakennuksen paikalle. Tähän muistutukseemme saimme seuraavan vastauksen (korostukset tässä): HERMANNIN SAARI yhteenveto II-ehdotus vaiheen kuulemisesta I ~ t:; ' :hit<;l L J~~ ()s l rr F II.!I -1 ' II ~ f:!.ieilh r ~ 1... e l~ l cl'e '.7 7 1e' C'. J' ras f;lie S 'am sw MiksI Elianin I lien kaantbpal<ka on muuteliu? Sen kohdalle pitäisi VOida tehdä UUSI asu nrake1nus Ja perushoqatfu aulo:allt-varastorakernus sallyttaa. H tu~i :; '1 k ')'l(l~ t l :J :-;:rl ~(.. ~'. ;1~11 t; f:llllnrt' kj!' '~a;..l l rl ra Ja rnutllc 1-'(.1 le ').;e nnusrlhii~ '.'1 (-il '\ :'.J (;..-. n ;..1 ';;!b. l.skt:..'i. '~'t1ac l r''r'- e rc] k (:~1r-LS:l - L lia ~;t'l >( ;.. ~'<.t;~l '' ~ 1:1 'crll l ~. te~ S(li1Ci-li ;ii:'1c1 '<Wn lc;rl~? r en.sgi El. S 1:\'a}s'/'''' &:-.(' -::-1 ' \'i:? ~ rt'c ;-~c:!:! r-t-''' ~.ja'1 1 f)6f f.telaket'o<.ecr uu::~ rahenn... sda kkaa OI~~.n1& I.El.t.r ~(!I':-:... c...)' '/1-1-' 1 1.1ItO:;et1j:->t.J~~1 5 tar mc errer ujccn k33'''aa''t.!oluol.... ;. 11a t cl'.11 E: :'2 '- ~ T~ll': T f' t-:- \?sta;.rse ~ '1 a'hsest '11uLl5erdo!1I51 f' ).\/ :.~~ ~!;~ t' 1 7~ /'I;i\(\ fll ljd' (:n naate Ja raslieie 5 1:(;il e t~ Clr ' t:j~ letl f.11assjj t '.J t:: r j '1-2( I ~. CCl r. :olta '3 j)..jcltil \'illke l~1 rl ld-sltoi- ~ ii.;'~ I t\!er'') ji 5: C h~.1 :J~! j ~('). '--: C~5;! Z; ~ J':lJr ra ~. 5 n; (1n H' n : ujdd ' :O It~Ltlaa... ahn s r... I!~'); jp r tl-::! ' r.:-~~: ;::I~. <}2 1l;3: ' :1IJ oara-tae1 ASUInrakennukselle on osoitettu palj.ka El'anlnllen viereen missa Se ':cdaan raentaa olemassa oleva autolalltva'as io' a(fd ~ru~sert viereen -. l;e' ~ 1':-.;3J J _SIJ~S. :;'1 dl8'.h. \.-ok j k~.rli ~rten 'a r. ;; H et'i!r ~;rtr- :;.~.~... :S(: l~.':':: /': $~a Y rfl.i:l?d r- oid n P (i'&i:!' 'a~ I.i l. ;'.; ']' t-r..-!~l.j t 'r.. --: :.e. ' ~ I.. -t:i J q':jch _~ ) ~.:r.(j.''''i '~!.. 1(: 'J <;'r1:-'i-:;~:~ ;i:- - -~- I -:i;<i 'J_.s'~l::.aJ3!.ii J.'- l ~~. ~... E :;-d.ce': t:t- ':~= -:-:.;! :S:'~ 3.: t' lj~' 31 ~?- S'~( ~ ''-':J-C' ~:H : : r~ t.~ll::d. r: p ' I ~ '- 1~3 s~~ SS;; E ':lc:_5.a 'e~s~ [ ~'.:. '::'1~':'1 :5' '~'. 1\ (L Fln'.:i a:.jt?-= le '1: ;5 cr.2 :i:j..: I JI-;~ :Y ~ Slld s. e y).~ ''1-. ' ;~.; u '\~?5.J nz ~ e1: ~l.5tz e'1'zsst:! olev.:lr asu r 'a ~enl:u ks~ii!d :)\JdSJn1Q ]ls u.si ~.. ~ : -;.. j.:..:....:.~.-~' '-. ~~~ : ':; -:.1::- IS-=r' ~\ ~;;.'~' J::I~rlilll'l:- 'J(H.s)a ~;: l. ~.~.. \ C~ l.;i Le.'.. r ~:;.:C1 :c;'rcel l:: -;:: l.;- -.:......: _. -:;. ;:. ; 2 '.i Vastauksessaan kaupunki siis ilmoitti että asuinrakennukselle on osoitettu paikka Ellanintien viereen missä se voidaan sijoittaa olemassa olevan autotalli-varastorakennuksen viereen eli että kaavaehdotusta olisi siis tältä osin muutettu vaatimallamme tavalla. Tätä ilmoittamaansa muutosta kaupunki ei kuitenkaan ole tehnyt mikä näkyy valtuuston hyväksymästä asemakaavakartasta (karttaote edellä kohdassa Nykytilanne) Ellanintien kaäntöpaikan leventämistä nykyisen rasitetien lansipuolelle kaupunki perustelee vaikealta maastoleikkaukselta välttymisellä. Muutokseen riittäisi kuitenkin tonttia 4 vastapäätä olevan tontin 8 tylpän

6 kulman vähäinen viistäminen mikä siinä olevasta kalliosta huolimatta olisi varsin yksinkertainen toimenpide. Kalliosta saataisiin myös kääntöpaikan rakentamisessa joka tapauksessa tarvittavaa kivimursketta. Tällöin kääntöpaikan länsirajaa voisi siirtää niin että asuinrakennus olisi mahdollista sijoittaa hieman ylemmäksi tontin 4 eteläosaan. Tämän siirron mahdollistaminen olisi suotavaa myös kaavaselostuksessa erityisesti korostetun tulvavaaran vähentämiseksi. Kohde 2 Kiinteistö asemakaavassa korttelin 3712 tontti 7 Nykytilanne Kaavaratkaisu Viereisessä kuvassa on ote hyväksytyn asemakaavan tästä kohdasta eli kyseisen korttelin tontista 7 jonka muodostaa kiinteistömme Se on kooltaan 79 hehtaaria ja rakentamaton. Harjanteen puusto on hakattu lukuun ottamatta harvassa kasvavia mäntyjä. Asemakaavassa tämä kiinteistömme on kaavoitettu yhdeksi tontiksi jonka rakennusala on Ellanintien päässä. Kiinteistön koko itäosa on merkitty puin ja pensain istutettavaksi alueeksi ja istutettavan puuston tulee olla pääasiassa mäntyjä ja tammia ) \ ' \' '\ \ ~klu Y \ \ } ~ \ \ \.JVV \\...-) \ X\O-3Q.l 1 \ \ \ /> --- ) 1 \ ~klu Y. 1 v so ) i V 1 \~ 1 \{o') \ l~ ) 1 '\ ~ \ l Muutosvaatimus

7 Asemakaavaratkaisu loukkaa etuamme ja oikeuttamme. Se ei täytä maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta. Tämä ilmenee viereisestä kuvasta joka on ote asemakaavan 468 länsiosan ja sen itäpuolella olevan kaavan 467 osan yhdistelmäkuvasta. (Mittakaava poikkeaa edellisen kuvan mittakaavasta. ) Kaava 467 on hyväksytty jo aikaisemmin. t -i-... _... _ J--.-~I ;1 ( i \ i I 1'/ 1} f ~\ Tästä kuvasta näkyy että kaavaan 467 on kaavoitettu neljä pientalotonttia suunnilleen meidän tilamme kokoiselle alueelle kun meidän tilallemme on kaavoitettu vain yksi pientalotontti. Lisäksi oikeuttamme loukkaa tonttimme laaja istutusvelvollisuus. Tontistamme noin kaksi kolmasosaa eli puoli hehtaaria on kaavassa määrätty istutettavaksi alueeksi ja istutusten tulee olla pääasiassa mäntyjä ja tammia. Alueen 467 tonttien istutusvelvollisuus on paljon pienempi ja sek in jakautuu useiden tonttien kesken. Teimme tästäkin asiasta muistutuksen kuulemisen yhteydessä v. 29. Saamamme vastaus joka on edellä koski myös tätä asiaa. Se on seuraavassa korostettuna (korostus tässä):

8 HER MANN INSAARI yhl nv ~l o II ehdotusva iheen kuulemisesta u':r( r.1... isll...!.ls \'Gst ne' Er J : til'li'c ;;-1~ 1' e~l ~ ~!'I ~ I~I(J 1 t:' 7' l:~c. vai' -as leticn S I':am ~Ia I.; 's c. :-:11 r 1 ~'r ~ jal~o:)a \~ a 'r ~ li.j l eou ; SWl cndale :::Cn SI'Clca re c'ö L.:oJS as... I~ ra'\e W IIS J~ ::t-- r s (o' Jdt ~. ch..i)la 11-\'<1' a stc - ;}~.er l...s 5a.'(taa Hiltusia on kohdeltu epaol- u deomukalsesli koska tuulensuojapuustoa on saastettava he dan puolellaan huomal t8vastl enernman kui n naapure llla ja muille hyville rakennusmaille on annettu enerr rrl an ta\o:ennusolkeulla Vaadimme rakenn..j solkeutta etelakärkeen '.l!. ;l1 '~.rr 1= - r:') - c:.{llr1=!~n ~C:ihr; e ' la!')1j S~ f ij t<: 'n.. ~( ~ E:US h ''å~s'''''''''''c -: Ja \'3~ \ :i3:1 fll~e.:: r! :~n '1 ~ (; ei c l fi k;v ~ccrr l..i::a (rlka~n.s p clll<. kh;j Ol(;'m~ hal.. ~~ )l..j... E.J ~:-I~' ~ d' l IIH. U:(.st... d:d.:;ls:a'1 me. (rien lljr1~n -:i=i'.'(1f~tl:c'h~ r!l'th l (! --;- i '~r.~ \; (lsl?i I~ ~~ 1<.rJf:115e~1 nlujtos~ hdc l...(s I E..\ 1.-:- q) ( p h t1'.'3 [11.. mllnen :i~?ip.i21 rcisl'e:'( S' Cl le:j;:;r :::ce ':;e f ' :) t;r~1a~s~ ('1.:. d a.:. -a~ ::':.e'~ 1-.c.'1cal '{: ptlil e JOJdu' C! 'Ju lk~ IS - r'd 1S'C!-:..dL.. k~ II ok:mj!.~':: c f'!.3' -l l' ~h- ' lii.;'t- ' ~t:i:lssrl Ji: rl.u:u' rj).;. f:iam r) :n.. Q'C3?r :Cleul'aa '. ~ I ;.!.':11 :-: 'I~'; :' >:-'-.~ -: -I.:!S~:: ') ~. :: 1 -:rrp. 111 ;l.tfcll1t~e'.4~1i1l'c;jrt. r.1 1' u <.sc I ~ or O~r t:. ~ a d : ~..l ' t -.::ro:; J. 15S) Se. j.=:3ar 'a.e-n:aa f... (!~~n C t:':a :ill'i.ld j.'c<: ~... '...-le- Tuulensuojapuustoks; on ralattu koko kumpareen har Ja Herm a n ns33rer al'.jes asemakaavossa or' muidenkin 1c:umparelden laklalue.lie: merj<l tly pl..uston säi 1låm'ser; \~e l vc l ttel ta Ra k e n n u SO I ~elltt on osoitettu llolre tasapli:>l'sesll ott8er hu:l-ml)on lu'\ra va3ra tuulensuoja Ja IJ1T1o!taan a...'o... l\aa~ alueet Ete aa('l(ee~ ei edel. ssri<aan osoltea ra en n s~a kkaa S'I:e en cs~ lellu kor vaava rakennus paikka jo ensi'llmalsessa e:hdotljsvalheessa Ellanrnt.en varteen :'5 ' ~ 3 1~ I.rl.öi_c;; -21 8Ft e -!? ~';5 C'l Jd e':u r[;:j a..~ ' ::j: -5 )3 $1 e 'Jr j':.'. ~'. ~. :: uutta.3s...'ra'-er njsla CIE' rt 2ESa ote'.'a r: as ljlnlal..tnll.jksen.a s.t.. asun'lcrr I sa'$ I Ij'! '..'! ;. '... :!:~'j r'h~ '. t~ 1 11 \n 1I1: ::r. L IS\. t:;'.j ~-:;:-.... '_.:: '; 'k.': 1.Ji_S f: -..-;'S S~15>: : r._u~~ s-~ r. arj( Sl e:l ::>.... ~. ;:'::: ~.'. ;:-._ Jl:_': ~ 2 '.~ e~ ': ~~ a..da :(u 'JD I C! d~il '\l'/a ks'ya. : -i.. ~ (1.r (.1. -!-o~' (' ~. ~..... ).. ~ ~;'h '-:S: : O ;.. Ju e- I <:' j:.~ ~!'i.?!'i 't-::p I ;.!h~.;!.: :::n ~...~:.. ::;~ 'f-~ '-.::!.'r ' -: ~).. :-:: :):'.1 :d-)et:' Vastineessa mainittua tulvavaaraa ei tällä harjanteella ole. Koko kumpareen harja on tilamme puolella rajattu tuulensuojapuustoalueeksi. Kaavaselostuksen mukaan korkeimmat lakialueet on edelleen säilytetty rakentamattomina maisemallisista syistä ja tuulensuojametsän kasvumahdollisuuksien takia. Kaupung in väite tarpeesta varata kumpareen harja tuulensuojapuustolle on epäuskottava ensiksikin sen vuoksi että kaava-alueen 467 puolella istutettavan kaistan leveys on reilusti alle puolet meidän tilamme puolelle kaavoitetun istutettavan kaistan leveydestä. Toiseksi kyseisellä harjanteella kasvoi aikaisemmin tiheä kuusikko joka tarjosi varsin hyvän tuulensuojan Uos se oli tarpeen). Kuusikko piti kuitenkin muuttaa mäntymetsäksi ja kuuset hakattiinkin pois ja jäljelle jätettiin vain harvassa kasvavat männyt Alueelle tulisi nyt siis istuttaa lisää mäntyjä vaikka niiden ollessa täysikasvuisia tu ulensuojaa tarjoava oksisto on varsin ylhäällä ja tammia jotka kasvavat hitaasti. Pysyvän tuulensuojan syntyminen vie näin kymmeniä vuosia. Kyseistä ha rj annetta ei ole nimetty luonnoitaan arvokkaaksi alueeksi eikä siihen olisi perusteitakaan.

9 Yleiskaava Vastauksen mukaan tilamme eteläkärkeen vaatimallemme rakennuspaikalle on osoitettu korvaava rakennuspaikka tilalle Me tosin omistamme nämä molemmat kiinteistöt (lukuun ottamatta tilastamme luovutettuja määräaloja) mutta erilaisin osuuksin Lisäksi meillä kummallakin on omat erilliset perillisemme Siten rakennusoikeuksien siirtely tilalta toiselle merkitsee omaisuuden vastikkeetonta siirtämistä toiselta omistajalta toiselle Tällainen menettely loukkaa omistusoikeuksiamme Tosiasiassa kuten jäljempänä selvitämme mitään rakennusoikeutta ei todellisuudessa ole edes siirretty vaan jätetty kokonaan pois Kun kiinteistön koko on 79 hehtaaria ja sille kaavoitettu rakennusoikeus 3 kerrosneliömetriä tontin tehokkuusluvuksi tulee vain e = 38 Näin alhainen tehokkuus rakennuskort1elissa ei täytä kaavan tarkoituksenmukaisuusvaatimusta Mitään todellista syytä rakentamisen rajoittamiseen tällä kiinteistöllämme ei ole kuten edellä olemme todenneet. Kaupungin esittämä väite että rakennusoikeutta on siirretty tältä kiinteistöitä kiinteistöllemme ei voi pitää paikkaansa Tämän jälkimmäisen kiinteistön rakennustehokkuus on e = 97 kun mukaan lasketaan luovutetut määräalat ja kantakiinteistö eli senkin tehokkuus jää vain alle puoleen väljillä omakoti alueilla tavallisesta tehokkuudesta vaikka Hermanninsaari kuuluu osayleiskaavankin mukaan kaupungin keskeisiin alueisiin Näiden kiinteistöjen alueella ei ole tulvavaaraakaan mikä rajoittaisi rakentamista lukuun ottamatta emäkiinteistön länsikulmaa Tämän emäkiinteistön pinta-ala on hehtaaria eli kantakiinteistö 3189 ha + luovutetut määräalat 9784 ha ( ha) ja rakennusoikeudet vastaavasti 1225 kerrosneliömetriä ( km2) Vaatimuksemme on siis että asemakaava on tilamme kohdalla laadittava niin että rakennusoikeus vastaa viereiselle kaava-alueelle 467 kaavoitettua rakennusoikeutta Siinä tapauksessa että tilamme itäosaan ei kaavoiteta rakennustontteja kaavaan meille merkitty istutusvelvollisuus tulee kohtuuttomana poistaa meiltä ja siirtää kaavaa muuttaen kaupungin velvollisuudeksi. Hyväksytty asemakaava on tältä osin voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan vastainen (Sama koskee viereistä jo aikaisemmin hyväksyttyä asemakaava-aluetta 467 )

10 Viereisessä kuvassa on ote Porvoon kaupungin keskeisten alueiden osayleiskaavakartasta Hermanninsaaren osalta. Yleiskaava on hyväksytty vuonna 24. Siinä kyseinen harjanne jonka sijaintia osoittaa karttaan tässä lisätty kirjain X on sekä asemakaavan 468 että 467 puolella kaavoitettu MUalueeksi. Yleiskaavamerkintöjen ja - määräysten mukaan MU-alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. ~( J LV \ I V Kaupunki ei voi ohjata ulkoilua rakennusmaaksi kaavoitetulle yksityisalueelle. Rakennusmaan aluevarausmerkintä yleiskaavassa on AO eli erillispientalojen alue. Asemakaavassa omakotitontiksi kaavoitettu alue ei ole maa- ja metsätalousaluetta. Yleiskaavan MU-aluetta ei voi varata asemakaavassa osaksi rakennuskorttelia yleiskaavaa ensin muuttamatta. Yleiskaavavastaisuuden osalta viittaamme lisäksi siihen mitä siitä asiasta sanomme seuraavana olevan kohteen 3 kohdalla. Kohde 3 Nykytilanne Kiinteistön eteläpuolelle kaavoitettu VL-alue Kysymyksessä oleva alue näkyy edellä olevassa yleiskaava kartan otteessa kirjaimella X merkityn alueen eteläpuolella. Sen aluevaraus on yleiskaavassa tosiasiallista käyttöä vastaten LV eli venesatama. Alue on muodostettu vuonna 1946 neljän emätilan yhteiseksi venevalkamaalueeksi. Nykyisten osakastilojen määrä on 17 johon myös meidän kiinteistömme kuuluvat. Näiden tilojen muodostama osakaskunta on Porvoon kaupungin ympäristöviranomaisen luvalla pengertänyt kivin rantaalueen venesatamaksi ja ruopannut sinne veneväylän. Tämän työn kustannukset olivat noin 3 euroa. Kaavaratkaisu Asemakaavassa tämä venesatamaalue on yleiskaavasta poiketen osoitettu viereisestä kaavaotteesta ilmeneväliä tavalla lähivirkistysalueeksi aluevarausmerkinnöin VL

11 Muutosvaatimus Alue tulee osoittaa asemakaavassa yleiskaavan tavoin venesatamaksi. Asemakaavaratkaisu loukkaa sekä meidän että alueen muiden osakaskiinteistöjen omistajien ja haltijoiden etua ja oikeutta. Venesataman käyttäjiä on varsin paljon joten käyttöoikeuden lakkaaminen tuottaa heille huomattavaa haittaa. Lisäksi käytön muuttaminen virkistysalueeksi eli käytännössä uimarannaksi tekee alueelle tehdyt rakennusinvestoinnit hyödyttömiksi. Se merkitsee taloudellisten arvojen hävittämistä mikä on MRL 139 :ssä ilma istun oikeusperiaateen loukkaamista. Omistajakiinteistöt ovat vastustaneet alueen käyttötarkoituksen muutttamista yleiskaavassa osoitetusta. Tämän kannan he ilmaisivat yksimielisesti esitetystä asemakaavaehdotuksesta ensimmäisen valheen kuulemisessa tekemässään päivätyssä muistutuksessa joka on liitteenä (liite 5). Osakaskunta uudisti tämän kantansa toisen vaiheen kuulemisessa osakaskunnan pidetyn vuosikokouksen valtuuttamien kaavoituksen kuuden yhteys henkilön päiväämällä muistutuksella (liite 6). Tämän muistutuksen käsittelyn kunta kirjasi seuraavasti (korostukset tässä): Kalaveden venev~a olemme tyytyvalsia rak ennusoikeukslin ja kaavaeh tlotuksecn 1. osliliskunnasla Haukilahden ranta pu isto. ranta on säilytettävä venevalkamana. Kaavassa 434 I 6 alle k i~oittanut - tila L u o l s i ~aaf cn rantaniltl y 13 vene:valkama O lemme iloisia ve nevalk~mam(j- la. y h tt:!t~mcla ktnnasta lal13n lantaan Venev3Jat tulisi kuitenkin 5111 aa I ~hemmas venefatlurella korotellavan pcngerryksen paalle II (osakkaita 17) Haukilahden ranta - puistoa ei merkitä venevalkamaksi. Haukilahden ranta merkitaan Kaavat 4 16 Ja edelleefl lahlvlrklstysaluee ~: sl. Jott a rnyos muita kuin vene ll yyn liittyi/ja rantatolmlntoj8 434 varten Osoitetaan kovaa rantaa Venev3Jan rakennusaluett a on laajennett u la hem mas rantaa ' Muistutuksen olivat siis allekirjoittaneet kuusi valittua yhteyshenkilöä koko osakaskunnan puolesta. Tämä oli muistutuksessa nimenomaan ilmaistukin seuraavin sanoin: Neljän kantatilan 17 osakaskiinteistöä jotka omistavat 3 venevalkamarantaa (2 kpi878:1 1 kp18784) sekä vesialueen 876:3 (yhl. 72 hehtaaria) puolesta. Kuulemisyhteenvedossa on siitä huolimatta annettu selvästi ymmärtää että muistuttajia olisi ollut vain kuusi henkilöä yhteensä 17 osakaskiinteistön lukuisista omistajista. Tämä on ollut omiaan johtamaan kaupunginvaltuutettuja harhaan eli uskomaan että yhteisalueen osakaskiinteistöjen omistajista va in pieni vähemmistö vastustaa alueen käyttötarkoituksen muuttamista. Päätöksen kumoaminen tältä osin on jo tämänkin vuoksi aiheellista. Tärkein peruste päätöksen kumoamiseen on että se on yleiskaavan vasta inen ja sellaisena myös lainvastainen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 25 :n 1 momentin mukaan asemakaavan selostuksessa esitetään mm. selvitys kaa van suhteesta yleiskaavaan. Asemakaavan laatimistarpeen ohella oikeastaan ainoa selvitys kuitenki n koskee Hermanninsaaren jäteveden puhd istamon aluetta eli että se on merkitty laajenemisvaroineen yleiskaavan mukaisesti

12 yhdyskuntateknisen huollon alueeksi. Yleiskaavasta poikkeamisia ei selosuksessa ole mitenkään perusteltu MRL 42 :n 1 momentin mukaan yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin

13 . i' '.1 I I Li..' 1.' I :::11. / ~ t II ;'1 j ' r t! 1. ~ t I.'.1 1 f.- 1 '.;1.ld' 1 r 1... >1 12 ';' n \ IJ : y. (J ~'~. I ~ 1 I'~. j '. d~ II j'l!.\.! ~ 1 ; '!.I I '! ~ r j 1 ~. 1. \ I ~ I I 1 I ~ ; i 1 lpi'!tl'l ) I. ~ I. lt t.l1. 'II I/'dl ' II Ii IIn 111;. ' 1 \ I \. ~.: ' II' l' 1 ' IJ P.. d I 1.1 JII k l ' i'. II.J ' II Ii 1 t r II. ~:J I '1 :. JI r ~. :rr./ I 1. ' I ' d ~.d. 1: I.. ( 1 11' i II'.. ; 1 I.. oi li '. / / f t.. ~....I~ ; \1 )11. II II I II j.1 dl 1: '. I J wll '/.1 1 I LI'.'. ~ 1 ( 1 1 : II.. '' '' : ' 11 '1 d!.t ii.l~. :. J i ~ _ 1 i t.1 I 'J I 1 : I ':1 : 1 oi t' te f / II. 11. '/1 '/.-.. II' I ' I 'J '1 1: I 111 1:1 1 t d II' 1' l' II 1. I I r L I I ~ It ' / ;11. I p.lr I 1 / h. l Iv. I I~ I 1' ) '1 1 r:. ~ 1 li1flll I -1!) 1 : I! d :. ' l '.t. I ~.. L j l' t ~... : 1. I I Ii 1 1 i L _ t!. t L /. 1\ TI

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit

Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit Kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivät 20.- 21.11.2013 Pieksämäki Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristölakimies Paula Vesterinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen. Karalusu-työryhmä Anu Kerkkänen

ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen. Karalusu-työryhmä Anu Kerkkänen ELY-keskusten konsultoiva rooli ja valitusoikeuden rajoittaminen Karalusu-työryhmä 8.3.2016 Anu Kerkkänen Uudet pykäläluonnokset: MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät Elinkeino-,

Lisätiedot

Hakemus on jätetty

Hakemus on jätetty Ympäristölautakunta 114 24.08.2016 Ympäristölautakunta 15 25.01.2017 Ympäristölautakunta 180 26.09.2017 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien tilalle 78-402-1-42, Arvola myönnettyä poikkeuslupaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1.12.2016 Taltionumero 5083 Diaarinumero 3163/1/15 1 (9) Asia Valittaja Ranta-asemakaavan hyväksymistä koskeva valitus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa

Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Ajankohtaisia oikeustapauksia siviiliasioissa Kuntamarkkinat 1092015 lakimies, OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2015:58 Kiinteistön kauppa Laatuvirhe Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava

Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös , Pellingin saariston osayleiskaava Lausunto 1 (4) Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki Asia: 03922/16/4102 Valituksenalainen päätös: Porvoon kaupunginvaltuuston päätös 30.03.2016 21, Pellingin saariston osayleiskaava

Lisätiedot

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print

http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Turun karttapalvelu :: Tulostussivu http://opaskartta.turku.fi/ims/fi/map/print Sivu 1/1 6.3.2014 3200 m Kiinteistöliikelaitos KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 6.3.2014 Rekisteriyksikkö 529-499-8-9 Dosentti

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Kissanmaa, Kissanmaankatu 5, käyttötarkoituksen muutos TRE:4521/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen,

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus

Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos. Ehdotus Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 9.8.2017 KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Palokadun vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys 9.8.2017

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus

Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus Kaupunkisuunnittelulautakunta 11 26.01.2017 Kaupunginhallitus 42 06.02.2017 Kaupunginhallitus 123 18.04.2017 Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus 156/10.02.03/2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA

KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA 18.9.08 PALTAMON KUNTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVA KAAVANLAATIJAN SELVITYKSET TILOJEN RAKENNUSOIKEUDESTA OULUJÄRVEN RANTAYLEISKAAVASTA JÄTETTYJEN VALITUSTEN OSALTA SISÄLLYSLUETTELO 1 AITTA SEPPO JA IRMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

ERÄ-MATTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää klo mennessä.

ERÄ-MATTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää klo mennessä. ERÄ-MATTILA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 21.9.2015 klo 15.45 mennessä. ESPOON KAUPUNKI 78 NUUKSIO ASIANUMERO 3479/10.02.04/2015 PÄIVÄYS 24.8.2015 ALUENUMERO 641101 Velskolan

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17

Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Valittajat Rovaniemen kaupungin lausunto hallintovalituksen johdosta Kaavavalitus, viite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähete 440/17 Jari Vanhatapio Seppo Lehto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot