Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio"

Transkriptio

1 Osaamisprofiili: Portfolio Digitaalinen portfolio

2 Käsiteltäviä teemoja Mihin tämä oikein liittyy? Nyky-yhteiskunta: oppimis- ja osallistumisyhteiskunta Portfolio, oma osaamisprofiili Entäs kun mukaan tuodaan teknologia? Sosiaalinen media Digitaalinen portfolio: nettiportfolio Esimerkkejä Pohdintatehtäviä välitehtäväksi

3 Mihin tämä oikein liittyy yhteiskunta on murroksessa ja se tuo muutoksia teollinen, materialistinen yhteiskunta muuttuu yhä tietointensiivisempi vuorovaikutusyhteiskunta globaalisuus tietoyhteiskunta on tämän päivän arkitodellisuutta muutoksen nopeus esimerkiksi verkottuminen, verkostoituminen ja työn uudenlainen organisointi ovat eräitä esimerkkejä muutoksesta uusi teknologia ja sen saatavuuden parantuminen tapa tehdä työtä ja opiskella muuttuu

4 Tietoyhteiskunta Tietoyhteiskunta perustuu uuteen teknologiaan, uusiin toimintatapoihin ja uuteen osaamiseen. (Wikipedia) välineet tiedon jakeluun, hallintaan ja tuottamiseen: tieto ja osaaminen ovat tuotannon tekijöitä ja resursseja koulutus muovaa yhteiskuntaa Tietoyhteiskunta on ihmisyhteisö: sen kehityksen siemen on tietotekniikan sijasta inhimillisessä tiedossa ja osaamisessa, ihmisissä, jotka tekevät näitä laitteita ja järjestelmiä ja jotka ottavat niitä haluamiinsa käyttöihin (Vuorensyrjä, 2001)

5 Tietoyhteiskunta: uuden tiedon varassa kehittyvä? Kasvion (2005) mukaan tietoyhteiskuntaa kannattaa tarkastella uuden tiedon varassa kehittyvänä yhteiskuntana, jossa tietotekniikalla vain välineellinen rooli Ehkä tietoyhteiskunta-käsitteen käytöstä ei tarvitse kokonaan sanoutua irti, vaan käyttää sitä kuvaamaan yhteiskunnallista kehitystä Kuinka tähän on tultu * Kannattaa tutustua (verkossa): Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia : Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi Arjen tietoyhteiskunta (Toimintaohjelma ) Kansallinen innovaatiostrategia FinnSight 2015 Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät (Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen ennakointihanke)

6 Oppimisyhteiskunta oppiminen nähdään yhteiskunnan kehittymisen keskeisenä edellytyksenä ja voimavarana systemaattisesti kehitetään yhteiskunnan kaikkien toimijoiden oppimisvalmiuksia (Heinonen, Hietanen, Kiiskilä & Koskinen 2003). arvostaa oppimista ja oppimismahdollisuuksien tarjoamista ihmisen eri elämänvaiheissa: Elinikäinen oppiminen? Elinikäinen työ? tarvitaan, jotta mm. informaatioyhteiskuntakehityksen tiedon kasvun tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää.

7 Entä nykyään? OSALLISTUMISYHTEISKUNTA 2000-luvulla liittyy läheisesti teknologiaan erityisesti sosiaaliseen mediaan, joka mahdollistaa osallistumisen ja jakamisen edellytyksenä informaatioteknologioiden kehitys Internet-yhteyksien leviäminen yhteiskunnan verkostomainen organisaatiomuoto

8 Entä nykyään? OSALLISTUMISYHTEISKUNTA Asiantuntijuus kehittyy jakamisen ja osallistumisen kautta Osallistumisyhteiskunnalle ominaisia piirteitä mm.: vapaa pääsy tiedon tuottamisen tekniikoihin, julkaisuvälineisiin ja vuorovaikutuskanaviin toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys vertaistuotanto Vaikutukset työhön?

9 Portfolio oma osaamisprofiili

10 Mikä on portfolio 1/2 merkityksellinen kokoelma töitä, näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja valittu tietyn tavoitteen saavuttamiseksi osoittavat ponnisteluasi, edistymistäsi ja saavutuksiasi. kantavana ajatuksena on omien töiden kerääminen, valitseminen ja reflektiointi. ainutkertainen, kertoo tekijästään voi olla kokoelma, tuotos, väline, keino, menetelmä, prosessi

11 Mikä on portfolio 2/2 Porfolio= portare kantaa + folia lehti suom. esim. ansiokansio, kasvunkansio tai oppimissalkku oman osaamisen dokumentointia ja itsearviointia tarkoituksena on osoittaa tekijänsä henkilökohtainen osaaminen ja asiantuntijuus. edustaa monipuolisesti esim. opiskelijan osaamista, opintotuotoksia ja kiinnostuksen kohteita

12 Portfolion merkitys 1/3 tekijänsä henkilökohtainen esittely, jossa tekijän osaaminen ja persoonallisuus välittyvät lukijalle. lisäksi portfoliolla voi tehdä näkyväksi oman tietotaitonsa tuoda esiin oman oppimisensa ja asiantuntijuuden kehityskaaren tuoda esiin tavoitteiden saavuttamisen (tulevaisuusorientaatio). Usein portfolioon sisältyy myös opiskelu- tai työympäristön kuvausta sekä omaan oppimiseen, opiskeluun tai työhön liittyviä periaatteita.

13 Portfolion merkitys 2/3 HUOM: Tee portfoliossa näkyväksi omaa osaamistasi, omaa toimintaasi, ja esim. portfolin syntymiseen vaikuttaneet tuottamis- ja arviointivaiheet Vahvuuksien ja osaamisen lisäksi portfoliossa on hyvä tuoda esiin myös henkilön kehittämishaasteet ja tavoitteet (Missä haluan kehittyä, mitä haluan oppia )

14 Portfolion merkitys 3/3 portfolion avulla voidaan kehittää yhteisöllisyyttä ja yhteistä toimintaa ryhmällä tärkeä asema portfoliotyöskentelyä syvennettäessä portfolio rakentaa vuorovaikutusta paitsi opiskelijoiden, myös opiskelijoiden ja ohjaajan välille portfoliotyöskentely siirtää oppimisen omistajuuden ja vastuun oppimisesta ja osaamisesta oppijalle itselleen Kun ennen etsittiin säihkettä oppijan silmistä, nyt sen uskotaan löytyvän tekijänsä portfoliosta (Niikko, 2001).

15 Portfolion muodot 1. Perusportfolio 2. Näyteportfolio 3. Arviointiportfolio 4. Kasvun ja oppimisen prosessiportfolio PORTFOLION TAVOITE ja TARKOITUS RATKAISEVAT SEN MUODON käyttötarkoitus ohjaa portfolion prosessin sisältöä ja rakennetta

16 Portfolion muodot 1/4 1. Perusportfolio on eräänlainen työkansio, johon kerätään esim. tietyn ajanjakson, aihealan tai kurssin oppimistehtävät, muut työt ja luonnokset siinä korostuu sisältö ja monipuolisuus voi toimia näyteportfolion pohjana voi sisältää mitä vain

17 Portfolion muodot 2/4 2. Näyteportfolio (uraportfolio) koostuu tekijänsä valitsemasta aineistosta aineistolla halutaan osoittaa oma pätevyys esim. työnhakutilanteessa: portfoliosta käy ilmi henkilön sopivuus tiettyyn tehtävään tarkoituksena on korostaa omia vahvuuksi ja erityisosaamista voi koostua työtodistuksista, tutkintotodistuksesta, ulkopuolisten arvioinneita, reflektiivisistä kommenteista, omasta työfilosofiasta jne. Portfoliosta tullut sillanrakentaja koulutuksen ja työelämän välille!

18 Portfolion muodot 3/4 3. Arviointiportfolio siihen on koottu oppijan töitä, tehtäviä ja arviointeja tarkoituksena on arvioida esim. oppijan ammatillista kehittymistä ja osaamista Portfolio vahva side opiskelu- ja oppimistodellisuuden välillä: Oppija arvioi itse itseään arviointiportfoliossaan

19 Portfolion muodot 4/4 4. Kasvun ja oppimisen prosessiportfolio tukee ja edistää omaa ammatillista ja persoonallista kehitystä ja kasvua pohdinnan ja reflektion kautta kehitytään omassa osaamisessa, tietämisessä ja taitamisessa tulevien oppimishaasteiden ja tavoitteiden asettelu näkyviin Oppimispäiväkirja vaatii sitoutumista, sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä

20 Entäs kun mukaan tuodaan teknologia?

21 Mihin tarvitaan teknologiaa? aktivoimaan, suuntaamaan ja tehostamaan oppimista tukemaan oppimista edistävää sosiaalista vuorovaikutusta, kehittyvän tiedon artikulointia ja oppimisen säätelyä keventämään yksilön/ryhmän kognitiivista kuormitusta tekemään näkyväksi oppimisen ja työskentelyn vaiheita ja prosesseja Auttaa opiskelijaa jäsentämään ajatuksiaan: kun ulkoistat ajatuksesi tiedät mitä tiedät Auttaa opiskelijaa verkostoitumaan ja tekemään yhdessä muiden kanssa Auttaa opiskelijaa sitoutumaan ryhmään/tehtävään

22 SOSIAALINEN MEDIA Kuva: Matt Hamm/Flickr

23 Sosiaalinen media web 2.0, social software ja social web sosiaalinen media ja web 2.0 tiedon jakamisen, osallistumisen ja ennakoinnin työkaluja avoimuus, vuorovaikutus ja viestintämuotojen yhteensulautuminen

24 Sosiaalinen media aiemmin www pääasiallisesti yksisuuntainen viestintäkanava nyt käyttäjä on myös sisällöntuottaja: yksinkertaiset, vuorovaikutteiset julkaisujärjestelmät ja -palvelut kuten wikit, blogit ja mikroblogit ovat muuttaneet tilanteen If you build it, they will come (Hintikka, K.)

25 Sosiaalinen media Avoin pääsy julkaisukanaviin on tehnyt koko webistä keskustelevamman ja vuorovaikutteisemman web yhä enemmän työalusta, vain kone ja nettiyhteys tarvitaan Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus rakennettu moniin sovelluksiin alusta lähtien Hyödyntävät käyttäjien kollektiivista älykkyyttä (= Crowdsourcing, yhteisöosallisuus)

26 Sosiaalinen media Haasteita: tietojen sirpaleisuus eri alustoilla: Tuloksena kaaos? tietojen epäluotettavuus, mahdolliset huijaukset tietoturva-ja tekijänoikeusongelmat liiallinen tietojen spämmääminen kyllästyttää ja kuormittaa

27 Sosiaalisen median työkalut mahdollistavat yksilöllisen ja yhteisöllisen työskentelyn tukemisen. VALTTI-koulutus Oulun yliopisto

28 Social Media Landscape

29 Asiantuntijuus on hajautettua Asiantuntijuus kehittyy jakamisen ja osallistumisen avulla Tietämyksen rakentumista tuetaan useiden opetusmuotojen ja medioiden välityksellä Oppiminen/työskentely on sosiaalista ja kollaboratiivista

30 Internetin seuraava kehitysvaihe: Web² Web²:n ydinajatuksena on, että web 2.0 -palvelut ja -teknologiat eivät ole enää pelkkää edelläkävijöiden puuhastelua, vaan niistä on tullut osa arkipäivää valtaosalle ihmisistä, jolloin niiden sosiaalinen merkitys ja vastuu ovat kasvaneet (lähde: Tietoviikko )

31 Digitaalinen portfolio: nettiportfolio Digitaalinen portfolio eroaa ns. perinteisestä portfoliosta ainoastaan toteutusmenetelmiltään. Digitaalinen portfolio on elektronisessa muodossa oleva kokoelma tekijänsä töistä ja toimintaa kuvaavista dokumenteista. Voi olla vuorovaikutteinen - esim. blogi Voi sisältää tekstin lisäksi ääntä, kuvaa, videoita, animaatioita ym. elementtejä

32 Digitaalisuuden edut - ja haasteet? multimediakokonaisuuksien liittäminen mahdollista prosessin helppo hallinta: arkistointi, osien kopiointi, esittäminen ja jakelu sekä päivittäminen tuotoksien säilyvyys(?) viittaaminen muuhun aineistoon linkkien avulla

33 Digitaalisuuden edut - ja haasteet? interaktiivisuus, vuorovaikutus, palautteen saaminen, jakaminen, yhteistyö mahdollisuus osoittaa myös tietoteknologinen osaaminen kommunikoinnin, keskustelun ja yhteisen uudelleenrakentamisen mahdollisuus

34 Oma nettipersoona on toinen CV? Uudenlainen CV on oma nettipersoona mieti, mitä sinusta löytyy Facebookissa, Twitterissä, MySpacessa, YouTubessa entä mitä kirjoitat blogissasi? Työnantajan parjaaminen Facebookissa on johtanut ainakin yhden PAMin edustaman työntekijän irtisanomiseen[ ] (Taloussanomat )

35 Oma nettipersoona on toinen CV? Promote your CV on Facebook! : Facebook is growing fast. Companies will soon come to this amazing platform to hire talents. Thanks to the new My CV application, you are now able to highlight your professional profile and make it available to all your contacts and companies kannattaako?

36 Jos digitaalinen portfolio on esim. blogi: Portfolion tekninen toteutus on helppoa. Blogiin kirjoittaminen, linkkien ja kuvien lisääminen sekä sivuston päivittäminen on yksinkertaista. Blogien kommentointi- ja linkittämismahdollisuudet mahdollistavat yhteistyön ja reaaliaikaisen palautteen esim. opettajien että toisten opiskelijoiden taholta. Blogin päiväkirjamaisuus sopii portfoliotyöskentelyyn! 36

37 Kuinka päästä alkuun oman portfolion kanssa? varmista, että tiedät miksi rakennat portfoliota määrittele tavoitteet, yleisö ja portfolion muoto arvioi käytettävissäolevat resurssit (aika, raha, materiaalit, taidot) digitaalisessa portfoliossa, arvioi tietotekninen osaaminen ja tietoteknisten resurssien saatavuus

38 Kuinka päästä alkuun oman portfolion kanssa? ottaen tavoitteet huomioon, mikä on tärkeää yleisölle tai lukijalle? kerää asiaankuuluvaa materiaalia tulevaisuutta silmällä pitäen, järjestä tiedostot ja kansiot digitaaliseen muotoon ja tallenna tarpeellinen materiaali koneellesi valitse näytteet, jotka kuvaavat parhaiten tietojasi ja taitojasi, sekä tavoitettasi portfolion kokoamisessa

39 Kuinka päästä alkuun oman portfolion kanssa? sisällytä portfolioon lyhyt esittely ja loppusanat arvioi työsi. Yksi portfolion tärkeimmistä osista on itsereflektio. Yritä reflektoida työtäsi ja kehitystäsi ja osoita sekä vahvuuksia, että heikkouksia työssäsi tarkista, että olet sitonut näytteet yhteen, niin että ne muodostavat yhtenäisen portfolion

40 Kuinka päästä alkuun oman portfolion kanssa? älä sisällytä yksittäisiä kappaleita, jotka eivät auta sinua portfolion tavoitteen saavuttamisessa kerää palautetta, jos mahdollista hio ja päivitä portfoliotasi

41 Kuinka päästä alkuun oman portfolion kanssa? motivaatio on päätekijä. Jokaisen tulisi olla henkilökohtaisesti sitoutunut prosessiin mieti, mikä rooli on palautteella ja arvioinnilla ja varmista, että näistä keskustellaan osallistujien kesken LÄHDE: PORTFOLIO-OPAS (http://www.peda.net/veraja/jyu/ac/all/portfolio/pofo opas/ )

42 Lopuksi: Asiantuntijuus on jakamista ja yhteistyötä Osaaminen ei enää ole vain yksilön ominaisuus, vaan asiantuntijuus ymmärretään yhteistyöksi ja yhteistyön tuloksiksi Osaaminen sosiaalisesti jaetun tiedon hallintaa, jossa useat asiantuntijat yhdistävät osaamisensa tärkeä työelämätaito Painopiste on oppimisessa siirtynyt sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallistuvan toiminnan suuntaan sosiaalinen media hyvä areena

43 Suomen tuleva menestys pohjautuu yhä enemmän esim. erityisosaajien ja muiden kansalaisten kykyyn ja haluun oppia jatkuvasti uutta ja omaksua oleellisia tietoja ja taitoja: Vuorovaikutuksen kautta tapahtuva oppiminen voi parhaimmillaan johtaa ymmärrykseen siitä, mikä on todella yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja miten sitä yhteisin ponnisteluin edistetään. (Finnsight 2015-ennakointi)

44 Esimerkkejä

45 Lähteet Portfolio-oppaita: Niikko, A. Portfolio oppimisen ja kasvun välineenä. PedaNetin POFO-OPAS verkossa: Portfolio-opas Portfolio yliopiston kehittämisen ja arvioinnin välinen Portfolio oppimisen ja arvioinnin tukena 45

46 Muut lähteet Andersson, P, 2007, Whatis web2.0? Ideas, technologies and implications, Barrett, H. Researching Electronic portfolios: Learning, Engagement and Collaboration through Technology. Barrett, H., Using Technology to Support Alternative Assessment and Electronic Portfolios. FinnSight-raportti [Luettavissa: Kalliala, E. ja Toikkanen, T Sosiaalinen media opetuksessa, Finn LecturaOy Kankaanranta, M Developing digital portfolios for childhood education. Institute for Educational Reseach Reseach Report 11. Jyväskylä. Kilpi,T. (2006). Blogit ja bloggaaminen. Helsinki: Readme.fi Linnakylä, P. & Kankaanranta, M Digitaaliset portfoliot asiantuntijuuden osoittamisessa ja jakamisessa. Teoksessa (toim.) Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY. Linnankylä, P., Pollari, P., Takala, S. (Toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena.kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Majava, J. (2005). Lyhyt johdatus weblogeihin. Piirtoheitin Verkko-opetuksen verkkolehti. Nro 2. 1/2005. [viitattu ] Saatavana htmlmuodossa:http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/numero2.htm Pollari,P., Kankaanranta, M. Linnankylä, P (Toim.) Portfolion monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto Tapscott, D & Williams, A, Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything Tutustu myös: 46

47 POHDINTATEHTÄVIÄ VÄLITEHTÄVÄKSI 1. Mieti omaa koulutustasi ja asiantuntemustasi: Millaisen portfolion tekisit, ja mitä kaikkea siihen sisällyttäisit? 2. Wikissä: Millainen on hyvä digitaalinen portfolio? Mitä kaikkea se sisältää? 47

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSALAISOPINNOISTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä VSOP-ohjelman varoilla.

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS

VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS VIRTUAALIOPETUKSEN KEHITTÄMISHANKE PROJEKTIOPPIMISEN SOVELLUS Raimo Mustonen, lehtori, KM, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Luonnontieteet, Kajaani. Pekka Tervonen, lehtori, KTM, Kajaanin ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä:

Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: Käyttöliittymäsuunnittelu ja konseptointi uuden median Internet-TV-ympäristössä: -kykyjenlöytämiskilpailu Tatu Marttila Helsinki 29.3.2007 MA lopputyö TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Teollisen muotoilun osasto

Lisätiedot

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Mailis Korkiakangas, Päivi Mantere, Kaija Meriläinen & Marja Mikkola (toim.) RESTONOMIOPISKELIJAT TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications I

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI

OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuen julkaisuja 4/2009 Espoo 2009 OPETTAJAN KÄSIKIRJA OPINTOJAKSOJEN RAKENTEET, OPETUSMENETELMÄT JA ARVIOINTI Olli Hyppönen ja Satu Lindén TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot