Tunnista tuberkuloosi ehkäise epidemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnista tuberkuloosi ehkäise epidemia"

Transkriptio

1 Hanna Soini, Hannele Kotilainen, Harri Marttila, Jane Marttila, Risto Pietikäinen, Eeva Ruotsalainen, Pieter Smit, Kirsi Valve, Tuula Vasankari ja Outi Lyytikäinen JOHDANTO. Tuberkuloositapausten määrä on vähentynyt Suomessa tasaisesti. Samalla maahanmuuttajien tapaukset ovat lisääntyneet. Taudin muuttuessa harvinaisemmaksi tuberkuloosia ei välttämättä tunnisteta ajoissa, mikä saattaa johtaa laajoihin altistumistilanteisiin. MENETELMÄT. Kuvaamme neljä eri puolilla Suomea vuosina tapahtunutta tuberkuloosijoukkoaltistusta, joissa kaikissa indeksitapauksena oli suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maasta kotoisin oleva nuori. TULOKSET. Neljässä tapausselostuksessa tuberkuloosille altistui yhteensä yli 900 henkilöä. Altistukset tapahtuivat kouluissa ja sairaalassa. Altistuneiden tutkimuksiin osallistui useita eri terveydenhuollon toimijoita, mikä vaikeutti selvitysten koordinaatiota. Kolmessa altistustilanteessa indeksipotilaalla oli lääke resistentti tuberkuloosi, ja näistä yksi oli monilääkeresistentti. PÄÄTELMÄT. Tuberkuloositapaukset johtivat laajoihin jäljitys- ja torjuntatoimiin, jotka olisivat olleet estettävissä, mikäli tuberkuloosin oireet olisi tunnistettu aikaisemmin. Tuberkuloosin mahdollisuus pitää muistaa, erityisesti tutkittaessa suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tulevia maahanmuuttajia ja heidän lähipiiriään. M aailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan yhdeksän miljoonaa ihmistä sairastuu vuosittain tuberkuloosiin ja EU:n alueella todetaan lähes uutta tautitapausta (1,2) (KUVA 1). Suomi on kuulunut vuodesta 2000 lähtien pienen tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maihin (alle 10 ta paus ta/ asukasta), ja vuonna 2014 uusia tapauksia oli 260 (5/ asukasta). Vaikka yli puolet Suomen tuberkuloositapauksista todetaan edelleen yli 60-vuotiailla suomalaissyntyisillä henkilöillä, on ulkomaalaissyntyisillä ilmenneiden tapausten määrä lisääntynyt noin 30 %:iin. Myös potilaiden keski-ikä on laskenut, vuonna 2014 se oli 56 vuotta (3). Tuberkuloosia sairastavista maahanmuuttajista valtaosa on alle 45-vuotiaita: lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka ovat koulussa ja työelämässä. Tuberkuloosi ei tartu helposti. Vain kolmasosa niistä, jotka ovat olleet tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa läheisessä kontaktissa, saa tartunnan, ja näistä vain pieni osa eli 10 % sairastuu tuberkuloosiin koko elinikänsä aikana. Tuberkuloosin tärkeimpiä riskiryhmiä Suomessa ovat yli 75-vuotiaat, päihdeongelmaiset ja sosiaalisesti syrjäytyneet, maahanmuuttajat suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista, immuunipuutteiset henkilöt sekä työssään tuberkuloosille altistuvat (4,5). Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, ja jokainen tartuntavaarallinen tuberkuloositapaus (yskösvärjäyspositiivinen tai kavernoottinen keuhkotuberkuloosi) käynnistää kontaktiselvityksen. Tavoitteena on löytää tuberkuloosille altistuneet henkilöt ja mahdolliset uudet tautitapaukset sekä katkaista tartuntaketjut. Tutkimusten mukaan kontaktijäljitys on hyödyllistä ja kustannustehokasta (6,7). Nykyisen kontaktiselvitysohjeen mukaan altistuneiksi katsotaan samassa taloudessa asuvat tai toistuvasti (yhteensä yli kahdeksan tuntia) samassa huonetilassa oleskelleet henkilöt. Altistuneille tehdään oirekysely ja kliininen tarkastus, ja heistä otetaan keuhkokuva sekä vuoden kuluttua altistumisesta seurantakuva. Alle 16-vuotiaille ja immuunipuutteisille altis- Duodecim 2016;132: Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille

2 KUVA 1. Tuberkuloosin ilmaantuvuus maailmassa vuonna Arvioitu tuberkuloosin ilmaantuvuus ( henkilöä kohti) 0 9, Ei tiedossa Tietoa ei käytettävissä tuneille tehdään myös IGRA-testi (interferon gamma release assay), ja latentin tuberkuloosin hoitoa harkitaan IGRA-positiivisille (8). THL:n tartuntatautirekisteriin ilmoitetaan kaikki kliinisesti tai mikrobiologisesti todetut tuberkuloositapaukset, mutta latentteja tapauksia tai tuberkuloosille altistumista ei rekisteröidä valtakunnallisesti. Lisäksi terveydenhuollossa ja pikkulasten hoitotehtävissä työskentelevän henkilön pitää esittää työnantajalle selvitys siitä, että hän ei sairasta tartuttavaa tuberkuloosia. Suomessa yhä harvempi lääkäri kohtaa vastaanotollaan tuberkuloosipotilaita, eikä tauti tule helposti mieleen. Kuvaamme neljä joukkoaltistusta, jotka tapahtuivat vuosien aikana eri puolilla Suomea. Kaikille tilanteille oli yhteistä, että tartunnanlähteenä oli ulkomaalaissyntyinen nuori, joka oli kotoisin maasta, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on suuri. Menetelmät Kustakin lähdökistä (indeksipotilaasta) ja altistustilanteesta (tapaukset 1 4) kerättiin seuraavat tiedot: milloin ja mistä henkilö oli tullut Suomeen, mahdollinen saapumisvaiheen tuberkuloosiseulonta, miten ja milloin tuberkuloosi todettiin, altistuneiden henkilöiden lukumäärä ja altistuksen tyyppi, altistuneille tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, altistuneiden hoito ja seuranta sekä miten kontaktiselvitykset tehtiin. Maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka syntymämaa on muu kuin Suomi. Interferoni gamman vapautumista mittaava IGRA-testi on verinäytteestä tehtävä koe, jolla todetaan immuunivaste tuberkuloosia aiheuttavaa Mycobacterium tuberculosis bakteeria vastaan. Latentti tuberkuloosi-infektio on tilanne, jossa henkilö 655

3 on saanut M. tuberculosis tartunnan, mutta hän on oireeton. Monilääkeresistentti tuberkuloosi tarkoittaa tuberkuloosibakteerin resistenssiä vähintään isoniatsidille ja rifampisiinille. Tulokset Tapaus 1. Afrikkalaissyntyinen 17-vuotias poika (B) oli muuttanut Suomeen 2002, ja hän aloitti koulun syksyllä Hänet kutsuttiin terveystarkastukseen noin kahden viikon kuluttua koulun alkamisesta. Tarkastuksessa todettiin, että hänet oli nimetty lähikontaktiksi jo keväällä 2012 käynnissä olleessa tuberkuloosikontaktiselvityksessä, mutta häntä ei lukuisista yrityksistä huolimatta ollut tavoitettu tutkimuksiin. Tartunnanlähteenä oli ollut pojan sukulainen (A), jolla oli todettu tartuntavaarallinen tuberkuloosi helmikuussa B:llä todettiin yskösvärjäyspositiivinen, kavernoottinen keuhkotuberkuloosi syyskuussa Hänen katsottiin olleen tartuttava ainakin edellisten kolmen kuukauden ajan, ja hänellä oli hyvin laaja sosiaalinen verkosto (KUVA 2). Kevään 2013 aikana tartunnanjäljityksessä todettiin samassa koulussa neljä muuta tapausta (C, E, H, I) ja toisessa koulussa kaksi tapausta (D, G). Kolme tapausta löytyi B:n lähipiiristä (K, L, N). M. tuberculosis kantojen genotyypityksellä todettiin lisäksi kolmen muun tapauksen, joita ei ollut nimetty kontaktiselvityksessä, kuuluvan samaan rypääseen. Yksi tapaus oli biologista lääkitystä saava tyttö (F). Kahden muun genotyyppisesti varmistetun tapauksen epidemiologista yhteyttä muihin tapauksiin ei pystytty varmistamaan. Toinen heistä oli 18-vuotias poika (M) ja toinen 32-vuotias mies (J). Syksyllä 2013 todettiin tuberkuloosi B:n sukulaisella, joka asuu toisella paikkakunnalla. Keväällä 2014 todettiin toistaiseksi viimeisin epide miaan kuuluva tapaus, 27-vuotias mies. Kontaktiselvityksissä tutkittiin kaikkiaan lähes 700 henkilöä ja todettiin yhteensä 16 epidemiaan liittyvää tuberkuloositapausta. Viljelypositiivisilla tapauksilla samaan rypääseen kuuluminen varmistettiin genotyypityksellä ja koko genomin sekvensoinnilla. IGRA-testillä tutkittiin 257 alle 35-vuotiasta lähikontaktia, ja heistä 60 (23 %) oli IGRA-positiivisia (KUVA 2). Kaikille IGRApositiivisille henkilöille tarjottiin latentin tuberkuloosin hoitoa. Neljällä IGRA-positiivisella kontaktilla, jotka oli lähetetty keuhkoklinikkaan latentin tuberkuloosin hoidon aloitusta varten, todettiin kliininen tauti (9). Kuusi tuberkuloosiin sairastunutta nuorta kertoi polttaneensa kannabista, mikä oli saattanut lisätä tuberkuloositartunnan todennäköisyyttä. Nuorten päihdekyselyyn liitettiin tuberkuloosia koskevia kysymyksiä, ja alueen lääkäreille annettiin lisäkoulutusta tuberkuloosista. Tuberkuloosista tiedotettiin aktiivisesti sekä kouluissa että tiedotusvälineissä. Tapaus 2. Baltialainen 27-vuotias nainen muutti Suomeen 2013 ja aloitti tammikuussa 2014 työt sairaalassa. Hänelle ei tehty tulovaiheessa työterveystarkastusta, sillä lyhytkestoisiin sijaisuuksiin otetut eivät kuulu terveystarkastuksien piiriin. Alkuvuodesta 2014 alkoivat sairauden oireet: painon tunne rintakehällä sekä tykytystä, heikotusta ja huimausta, mutta missään vaiheessa ei esiintynyt yskää. Maaliskuun lopussa hänet lähetettiin työterveyshuollon kautta keuhkokuvaan, jossa näkyi tulehduksellinen muutos. Toukokuussa tehtiin keuhkojen tietokonetomografia (TT), jossa havaittiin tuberkuloosiin sopivia muutoksia. Indusoimalla kerätyt yskös näytteet olivat heikosti värjäyspositiivisia, ja geenimonistuksessa todettiin rifampisiinille herkkä M. tuberculosis. Myöhemmin selvisi, että M. tuberculosis kanta oli resistentti isoniatsidille. Potilaan tartuntavaarallisuus arvioitiin vähäiseksi, koska hänellä ei ollut yskää ja yskösnäytteetkin saatiin vain indusoidusti, joten kontaktiselvitystoimet rajattiin alkamaan maaliskuun alusta. Lähikontakteista tutkittiin ystäväperhe, jossa oli 3- ja 5-vuotiaat calmetterokottamattomat lapset. Sairaalassa merkittävästi altistuneiksi luokiteltiin osastolla työskennelleet 18 lääkäriä, 34 hoitajaa, neljä sairaalahuoltajaa, kaksi sihteeriä, fysioterapeutti ja sairaalan suomen kielen opettaja. Potilaita ei katsottu lähikontakteiksi. Altistuneita oli yhteensä 66. Kaikille sairaalassa altistuneille työntekijöille lähetettiin kirjallinen tiedote, ja osastolla pidettiin tiedotustilaisuus. Altistuneet työntekijät täyttivät altistumiskysely kaavakkeen, joka lähetettiin työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto järjesti keuhkokuvauksen ja tarvittaessa lääkärintarkastuksen. Kunnan tartunta tauti viranomainen tutki ystäväperheen. Toistaiseksi tiedossa ei ole tästä tilanteesta syntyneitä sekundaaritapauksia. Tapaus 3. Kaksikymmentäseitsemänvuotias mies saapui vuonna 2008 Kaukoidästä Suomeen. Hän aloitti opiskelun vuoden 2014 alussa. Marraskuun 2013 alusta alkaen hänellä oli yskää, nuhaa ja pitkittynyttä kuumeilua. Tammikuussa 2014 keuhkokuvassa näkyi oikealla hilusseudussa tiivistymää. Yskösnäytteet olivat värjäyspositiivisia, ja geenimonistuksessa todettiin rifampisiinille herkkä M. tuberculosis. Myöhemmin M. tuberculosis kanta osoittautui resistentiksi isoniatsidille. Potilaan arvioitiin olleen tartuttava marraskuun 2013 alusta alkaen. Koulussa altistuneiksi luokiteltiin 30 oppilasta, 11 opettajaa ja kymmenen siivoojaa. Muita altistuneita olivat kuusi ystävää, 24 työkaveria sekä kolme henkilöä, jotka olivat osallistuneet samalle leirille. Altistuneita oli yhteensä 84. Työntekijät tutkittiin työterveyshuollossa, ja muut altistuneet ohjattiin omille terveysasemilleen tutkimuksiin. THL välitti tiedot leirillä altistuneille ulkomaalaisille. Altistuneiden joukosta ei löytynyt uusia tautitapauksia, mutta kahdelle altistuneelle suositeltiin latentin tuberkuloosin hoitoa heidän immunosuppressiivisen lääkityksensä vuoksi. Toinen heistä hoi H. Soini ym. 656

4 K F A B D G H L H E I C J KUVA 2. Tuberkuloosiepidemia ja nuorten sosiaalinen verkosto (tapaus 1). Neljätoista tuberkuloositapausta on nimetty kirjaimin A N toteamisjärjestyksessä. Oranssi pallo = tuberkuloosi tapaus, sininen = IGRA-positiivinen lähikontakti, vaaleansininen = IGRA-negatiivinen lähikontakti. M dettiin ja toinen kieltäytyi hoidosta haittavaikutusten ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutusriskin vuoksi. Kaupungin epidemiologi vastasi altistuneiden tutkimusten koordinoimisesta ja yhteydenpidosta työterveyshuoltoon. Epidemiologi piti oppilaitoksessa tiedotustilaisuuden ja laati tiedotteen kaupungille ja oppilaitokselle. Tapaus 4. Afrikkalaissyntyinen 12-vuotias tyttö oli muuttanut perheensä kanssa Suomeen Yksivuotiaana tytön keuhkotuberkuloosia oli hoidettu isoniatsidilla ja rifampisiinilla hänen kotimaassaan, mutta Suomeen tullessaan tyttö oli oireeton ja hänen keuhkokuvansa oli siisti. Tyttö alkoi yskiä joulukuun 2013 alussa. Hän kävi kolme kertaa terveyskeskuksessa: ensimmäisellä kerralla hän sai yskänlääkettä ja toisella amoksisilliinia poskiontelotulehdukseen. Kolmannen lääkärikäynnin jälkeen otettiin keuhkokuva, jonka perusteella epäiltiin tuberkuloosia, ja potilas lähettiin tammikuun 2014 lopussa keskussairaalaan jatkotutkimuksiin (kuukausi ensimmäisen lääkärikäynnin jälkeen). Keuhkojen TT:ssä todettiin tuberkuloosiin sopivat muutokset. Indusoimalla kerätyt yskösnäytteet olivat värjäyspositiivisia, ja geenimonistuksessa todettiin isoniatsidille ja rifampisiinille resistentti M. tuberculosis. Myöhemmin lääkeherkkyysmäärityksissä todettiin resistenssi myös streptomysiinille, ja varmistui, että potilaalla oli monilääkeresistentti tuberkuloosi. Altistuneiksi lähikontakteiksi määriteltiin potilaan perhe (kahdeksan henkeä), luokkatoverit (26 lasta), kummiluokkalaiset (21 lasta) sekä toisessa koulussa oman äidinkielen kieliryhmässä altistuneet (21 lasta ja kaksi aikuista). Lisäksi lähikontakteiksi määritettiin koulun henkilökunnan 15 jäsentä, vaikka kaikkien osalta kahdeksan tunnin altistumisaika ei välttämättä täyttynyt, sekä neljä alle viisivuotiasta lasta. Altistuneita oli yhteensä 96. Ensimmäisessä oirekyselyssä tai keuhkokuvassa kellään ei ollut oireita tai poikkeavaa löydöstä. Sen sijaan kahdella lapsella oli positiivinen IGRA-tulos. Koska sisarukset olivat kotoisin suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maasta ja toisen heistä tuberkuloosia oli ennen Suomeen muuttoa hoidettukin, pidettiin todennäköisenä, että IGRA-positiivisuus oli seurausta ennen Suomeen muuttoa tapahtuneesta altistuksesta. Lisäksi jo ensimmäisissä IGRA-seulonnoissa todettiin kaksi hivenen suurentunutta arvoa, jotka varmistuivat toisella IGRA-testillä negatiivisiksi. Kolmen kuukauden kuluttua tehdyt lasten ja luokanopettajan IGRA-testit olivat ne 657

5 gatiiviset, eikä kuuden ja 12 kuukauden kuluttua tehdyissä keuhkokuvauksissa todettu poikkeavaa. Koska kyseessä oli monilääkeresistentti tuberkuloosi, altistuneiden seuranta jatkuu kahteen vuoteen asti. Koska kyse oli lapsipotilaasta, etsittiin myös tartunnanlähdettä. Kaikki potilaan lähikontaktit olivat oireettomia, eikä tartuttajaa näistä löytynyt. M. tuberculosis kannan genotyypin perusteella katsottiin, että kyseessä oli aiemmin sairastetun ja hoidetun tuberkuloosin reaktivaatio. Pohdinta Ydinasiat Tuberkuloosin oireita ja löydöksiä ei terveydenhuollossa aina tunnisteta ajoissa, mikä viivästyttää hoidon aloitusta ja saattaa johtaa laajoihin altistumistilanteisiin. Lisääntynyt maahanmuutto suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista ja suomalaisten lisääntynyt oleskelu näissä maissa vaikuttavat jatkossakin Suomen tuberkuloositilanteeseen. Tuberkuloosin mahdollisuus pitää muistaa maahanmuuttajien ja heidän lähipiirinsä kohdalla. Terveydenhuollon henkilökunnan koulutus tuberkuloosista on edelleen tarpeen. Suomessa tietoisuus tuberkuloosista on vähentynyt, kun tapauksia ilmaantuu harvemmin. Kuvaamissamme neljässä tilanteessa tuberkuloosille altistui yhteensä yli 900 henkilöä. Toistaiseksi vain ensimmäisessä tartunnanjäljityksessä on löytynyt uusia sairastuneita. Kolmessa tilanteessa potilaiden hengitystieoireita tai keuhkokuvan löydöksiä ei viiveettä tunnistettu tuberkuloosin aiheuttamiksi, vaikka potilas oli kotoisin suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maasta. Tuberkuloosin mahdollisuus pitää muistaa näistä maista muuttavia ja heidän lähipiiriään tutkittaessa. Yhdessä tilanteessa diagnoosi puolestaan viivästyi siksi, että potilasta ei tavoitettu tutkimuksiin. Koska altistuneiden oireettomien tutkimukset ovat vapaaehtoisia, pitäisi heille entistä paremmin kyetä perustelemaan, miksi tarkastuksiin osallistuminen on tärkeää. Tässä terveydenhuollon henkilökunnan koulutus tuberkuloosista on avainasemassa. WHO suosittelee, että vähäisen tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maissa latentin tuberkuloosin diagnostiikka ja hoito laajennettaisiin koskemaan kaikkia tuberkuloosille altistuneita (10). Valtakunnallinen tuberkuloosin torjunnan asiantuntijaryhmä päivittää Suomenkin kontaktiselvitysohjeita. IGRA-testin käyttöä ja latentin tuberkuloosin hoitoa suositeltaneen mahdollisesti myös nuorille aikuisille, jotta voitaisiin estää uudet tautitapaukset ja tartunnat. Ensimmäisessä tapauksessa tästä saatiin hyviä kokemuksia, kun varsinaisia tautitapauksiakin löydettiin varhaisessa vaiheessa. Tämä epidemia osoitti myös, että nuorilla on usein hyvin laaja sosiaalinen verkosto, tutkittavia on paljon eikä kontakteja aina osata tai haluta nimetä esimerkiksi huumeyhteyksien takia, mikä tekee tartunnanjäljityksestä entistäkin haastavampaa. Suomessa maahanmuuttajien tuberkuloositapauksista yli 90 % todetaan suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista saapuvilla henkilöillä. Eniten tapauksia on todettu vuosina Somaliasta, entisen Neuvostoliiton alueelta, Vietnamista ja Thaimaasta muuttaneilla (11). Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee tuberkuloosiseulontaa kaikille suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville maahanmuuttajille (12). Tämä ei välttämättä ole kustannustehokasta, koska vain osa tautitapauksista havaitaan seulonnoissa (6,7). Siksi seulonnan yhteydessä annettava informaatio tuberkuloosin oireista ja hoitoon hakeutumisesta on tärkeää. Lisäksi tuberkuloositartunnan riski voi toistua, sillä maahanmuuttajat vierailevat usein entisissä kotimaissaan (13,14). Neljässä tapauksessamme lähdökki oli saapunut Suomeen useita vuosia ennen tuberkuloosidiagnoosia, ja ainakin yhdessä tartunta oli saatu Suomessa. Maahanmuuttajilla on merkittävästi suurentunut sairastumisriski kahden ensimmäisen vuoden ajan maahantulon jälkeen, ja riski säilyy suurempana kuin kantaväestön vielä myöhemminkin (15). On maahanmuuttajan- H. Soini ym. 658

6 kin etu, että hoito aloitetaan mahdollisimman pian. Maahanmuuttajilla todetaan usein myös keuhkojen ulkopuolista tuberkuloosia, joka ei ole tarttuvaa. Maahanmuuttajajärjestöt voitaisiinkin ottaa paremmin mukaan tuberkuloosin torjuntatyöhön. Ulkomaalaissyntyisillä potilailla lääkeresistentin tuberkuloosin riski on suurempi kuin suomalaissyntyisillä (16). Kuvaamastamme neljästä altistustilanteesta kahdessa taudinaiheuttaja oli resistentti isoniatsidille ja yhdessä kyseessä oli monilääkeresistentti tuberkuloosi. Lääkeresistenssi vaikeuttaa sekä varsinaisen että latentin taudin hoitoa. Monilääkeresistenteissä tuberkuloositapauksissa altistuneiden tutkimuksia jatketaan kaksi vuotta, mikä lisää työtä ja kustannuksia (17). Laajemmissa altistustilanteissa altistuneita tutkii ja hoitaa usein monta eri toimijaa (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja työterveyshuolto), mikä asettaa haasteita yhteistyölle ja tiedonkululle. Tutkimusten koordinaation päävastuu on kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Erittäin tärkeä rooli on asiaan perehtyneellä tartuntatauti- tai tuberkuloosihoitajalla. Epidemiaselvitystä varten voidaan tarvittaessa koota asiantuntijaryhmä, jossa kaikki toimijat ja THL ovat edustettuina. Lopuksi Tieto tartuttavan tuberkuloositapauksen löytymisestä esimerkiksi koulussa aiheuttaa luonnollisesti huolta sekä altistuneiden itsensä että vanhempien, opettajien ja muun henkilökunnan joukossa. Tilanteesta on syytä tiedottaa mahdollisimman nopeasti ja avoimesti. Tiedotteet altistuneille ja medialle on hyvä julkaista samaan aikaan ja miettiä valmiiksi, kuka vastaa puheluihin ja muihin tiedusteluihin. Tiedottamisessa on hyvä korostaa, että tuberkuloosi ei tartu helposti. Yleistä tietoa tuberkuloosista terveydenhuollon henkilöstölle, väestölle ja medialle löytyy esimerkiksi Terveysportista ( ja THL:n Infektiotaudit-sivustolta (www. thl.fi/infektiotaudit). Lisääntynyt maahanmuutto suuren tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista sekä toisaalta suomalaisten lisääntynyt työskentely ja matkailu näissä maissa vaikuttavat jatkossakin Suomen tuberkuloositilanteeseen. Terveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen tuberkuloosin tuntemiseksi on edelleen tarpeen. * * * Kiitämme kaikkia tuberkuloosipotilaiden hoitoon ja tartunnanjäljitykseen osallistuneita. HANNA SOINI, FT, dosentti, johtava asiantuntija THL, Infektiotaudit-osasto HANNELE KOTILAINEN, LT, ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava infektiolääkäri Helsingin kaupunki, epidemiologinen toiminta HARRI MARTTILA, LT, infektiosairauksien erikoislääkäri VSSHP, sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö JANE MARTTILA, LT, ylilääkäri Turun kaupunki, infektioiden torjuntayksikkö RISTO PIETIKÄINEN, LL, ylilääkäri Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, infektiosairaudet ja sairaalahygienia EEVA RUOTSALAINEN, LT, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri HUS, infektiosairauksien klinikka PIETER SMIT, PhD, vieraileva tutkija THL, Infektiotaudit-osasto KIRSI VALVE, LL, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Tays, TA1, sisätautien vastuualue, infektioyksikkö TUULA VASANKARI, LT, dosentti, pääsihteeri Filha ry OUTI LYYTIKÄINEN, LT, dosentti, tutkimusprofessori THL, Infektiotaudit-osasto SIDONNAISUUDET Hanna Soini: Ei sidonnaisuuksia Hannele Kotilainen: Ei sidonnaisuuksia Harri Marttila: Matkakorvaus (Filha ry), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Astellas, Pfizer, Astra Zeneca, MSD), luentopalkkio (MSD, Orion, Pfizer, Novartis, Diversey) Jane Marttila: Ei sidonnaisuuksia Risto Pietikäinen: Ei sidonnaisuuksia Eeva Ruotsalainen: Ei sidonnaisuuksia Pieter Smit: Ei sidonnaisuuksia Kirsi Valve: Asiantuntijapalkkio (Filha ry), koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Gilead Sciences, Pfizer, MSD) Tuula Vasankari: Asiantuntijapalkkio (Lääkärilehti) Outi Lyytikäinen: Ei sidonnaisuuksia 659

7 KIRJALLISUUTTA 1. Global tuberculosis report WHO am/10665/137094/1/ _ eng.pdf. 2. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2015: surveillance report. European Centre for Disease Prevention and Control/WHO eu/en/publications/pages/publications. aspx. 3. Jaakola S, Lyytikäinen O, Huusko S, ym, toim. Tartuntataudit Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 11/ Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013: tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. stm.fi/julkaisu?pubid=10024/ Anttila VJ, Forss-Latvala L, Ruotsalainen E, ym. Tuberkuloosi tarttuu sairaalassa ja ruumiinavaussalissa terveydenhuollon henkilökunnan epidemia. Duodecim 2013;129: Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. WHO en/. 7. Dasgupta K, Menzies D. Cost-effectiveness of tuberculosis control strategies among immigrants and refugees. Eur Respir J 2005;25: Ruutu P, Vasankari T, Rajalahti I, ym. Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksia 2/2011 [päivitetty ]. handle/10024/ Smit PW, Vasankari T, Aaltonen H, ym. Enhanced tuberculosis outbreak investigation using whole genome sequencing and IGRA. Eur Respir J 2015;45: Guidelines on the management of latent tuberculosis infection. WHO www. who.int/tb/publications/ltbi_document_page/en/. 11. Räisänen PE, Soini H, Vasankari T, ym. Tuberculosis in immigrants in Finland, Epidemiol Infect 2016;144: Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen: ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:8. handle/10024/ Kranzer K, Afnan-Holmes H, Tomlin K, ym. The benefits to communities and individuals of screening for active tuberculosis disease: a systematic review. Int J Tuberc Lung Dis 2013;17: Arshad S, Bavan L, Gajari K, Paget SN, Baussano I. Active screening at entry for tuberculosis among new immigrants: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2010;35: Lillebaek T, Andersen AB, Dirksen A, Smith E, Skovgaard LT, Kok-Jensen A. Persistent high incidence of tuberculosis in immigrants in a low-incidence country. Emerg Infect Dis 2002;8: Vasankari T, Soini H, Liippo K, Ruutu P. MDR-TB in Finland still rare despite the situation in our neighbouring countries. Clin Respir J 2012;6: Soini H, Vasankari T. Monilääkeresistentti tuberkuloosi. Duodecim 2014;130: SUMMARY Recognize tuberculosis prevent outbreak INTRODUCTION. The number of tuberculosis cases in Finland has decreased. Cases among immigrants have, however, increased, and the disease may not be recognized early enough. METHODS. We describe four group exposures to tuberculosis that occurred in Finland, the index patient coming from a country with a high incidence rate of tuberculosis. RESULTS. Over 900 persons were exposed to tuberculosis. Coordination of the surveys was hampered by the fact that several healthcare operators participated in the study. Three index patients had drug-resistant tuberculosis, one of which was multidrug resistant. CONCLUSIONS. Extensive operations of tracking and prevention could have been avoided, if the symptoms would have been recognized earlier. 660

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu?

Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Kontaktiselvitysohjeen päivitys mikä muuttuu? Dos. Hanna Soini THL, Tartuntatautiseurannan ja torjunnan osasto 1 TB maailmassa 1/3 maailman väestöstä on infektoitunut M. tuberculosis - bakteerilla 9,6

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU?

TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU? TUBERKULOOSIN TARTUNNANJÄLJITYKSEN UUSI OHJEISTUS MIKÄ MUUTTUU? EEVA RUOTSALAINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI, APULAISYLILÄÄKÄRI 5.3.2018 HUS EPIDEMIOLOGINEN YKSIKKÖ SUOMEN JA HUS:N TUBERKULOOSIKATSAUS TB:N ILMAANTUVUUS

Lisätiedot

Tuberkuloosi maahanmuuttajilla. Pirre Räisänen Erityisasiantuntija / Väitöskirjatutkija

Tuberkuloosi maahanmuuttajilla. Pirre Räisänen Erityisasiantuntija / Väitöskirjatutkija Tuberkuloosi maahanmuuttajilla Pirre Räisänen Erityisasiantuntija / Väitöskirjatutkija Sidonnaisuudet Apurahat Hengityssairauksien tutkimussäätiö Suomen Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen säätiö Tampereen

Lisätiedot

Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet

Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Eeva Ruotsalainen LT, infektiolääkäri, ayl HUS, Epidemiologinen yksikkö Keuhkolääkäripäivät 16.-17.3.2017 Suomen ja HUS-alueen tuberkuloosikatsaus TB notifications

Lisätiedot

Suomen tuberkuloositilanne. Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet

Suomen tuberkuloositilanne. Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Tuberkuloosin tartunnanjäljityksen uudet ohjeet Suomen tuberkuloositilanne Iäkkäillä suomalaissyntyisillä henkilöillä, jotka saaneet tartunnan lapsuudessa V2016 jo puolet tapauksista maahanmuutajilla (huom

Lisätiedot

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia

Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia Tuberkuloosi äitiysneuvolan näkökulmasta Jane Marttila, LT, EL Ylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun kaupunki Ei sidonnaisuuksia 27.4.2015 Marttila Jane 1 27.4.2015 Marttila Jane 2 27.4.2015

Lisätiedot

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö

Työperäinen tuberkuloosi epidemia. V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Työperäinen tuberkuloosi epidemia V-J Anttila 26.3.2011 dos, osastonylilääkäri HYKS/Infektioepidemiologinen yksikkö/sairaalahygieniayksikkö Tuberkuloosi ja terveydenhuoltohenkilöstö Suomessa terveydenhuoltohenkilökunnan

Lisätiedot

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta

Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta Dos. Hanna Soini Johtava asiantuntija, THL Terveysturvallisuusosasto Tartuntatautilain pykäliä tuberkuloosin näkökulmasta 1 Epidemiologinen katsaus

Lisätiedot

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla

Tilastotietoa tuberkuloosista. Tuberkuloosi maailmalla Tilastotietoa tuberkuloosista Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja niissä maissa, joiden

Lisätiedot

TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA. Eija Nieminen Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö

TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA. Eija Nieminen Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö TUBERKULOOSIDIAGNOSTIIKKA Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Ylilääkäri Satakunnan keskussairaalan keuhkoyksikkö Esityksen sisältö Tietoa tuberkuloosista Tuberkuloosin diagnostiikka Kontaktiselvitykset

Lisätiedot

Viimeiset päivitykset: VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS

Viimeiset päivitykset: VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS VALTAKUNNALLISEN TUBERKULOOSI OHJELMAN PÄIVITYS Koko ohjelmaa koskien vanhat termit kontaktiselvitys tai kontaktijäljitys on THL:n vuonna 2017 julkaistussa tartunnanjäljityssuosituksessa muutettu termiksi

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö

Tuberkuloosiepidemia sairaalassa. V-J Anttila Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloosiepidemia sairaalassa V-J Anttila 15.11.2016 Osastonylilääkäri HYKS/ Tulehduskeskus/ Infektiosairaudet Infektiotorjuntayksikkö Tuberkuloositartunnat Suomessa (Lähde THL Tartuntatautirekisteri)

Lisätiedot

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä

Tuberkuloosi uutena haasteena. Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä Tuberkuloosi uutena haasteena Tuula Vasankari Prof., el Pääsihteeri Filha ry Pj TB hoidon valtak. asiantunt.ryhmä 18.11.2016 Tuberkuloosi tänään 9,6 milj. tapausta ja 1,5 milj. kuolemaa/vuosi 7. yleisin

Lisätiedot

Tuberkuloosi tänään. Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö

Tuberkuloosi tänään. Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö Tuberkuloosi tänään Yleislääkäriyhdistyksen kevätkoulutuspäivä 13.5.2016 Infektiolääkäri Kirsi Valve Tays infektioyksikkö Sidonnaisuudet Matka- ja majoituskulut ulkomaiseen kongressiin (Pfizer) ECCMID

Lisätiedot

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli

Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli Tuberkuloosi yleistyy työikäisillä - työterveyshuollon rooli LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 7.3.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS

TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS TUBERKULOOSIN RISKIRYHMÄT JA NIIHIN KOHDISTUVAT TOIMET - ALUEKATSAUS Jukka Heikkinen Infektioylilääkäri, PKSSK Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 8.10.2007 Keuhkotuberkuloosi Pohjois-Karjalassa 20 18

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS

Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta. 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tuberkuloosi ja hoitohenkilökunta 26.9.2007 ISLT LT Riitta Erkinjuntti-Pekkanen el, keuhkosairauksien klinikka KYS Tb ja hoitohenkilökunta Tartunta ja suojautuminen Tb tilanne Pohjois-Savossa Valvottu

Lisätiedot

Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla

Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla Tuberkuloosi (ja HIV) Suomessa ja maailmalla Tilanne, riskitekijät ja trendit Kari Liippo, prof., ylilääkäri TYKS/Paimion sairaala Altistuminen, tartunta ja sairastuminen immuniteetiltaan normaaleilla

Lisätiedot

Kokogenomisekvensointi (WGS)

Kokogenomisekvensointi (WGS) Kokogenomisekvensointi (WGS) - Esimerkkinä tuberkuloosi FT, Dos., johtava asiantuntija Hanna Soini Terveysturvallisuusosasto 14.11.2017 WGS - Hanna Soini 1 Sidonnaisuudet Hanna Soini Johtava asiantuntija,

Lisätiedot

PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma. sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö

PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma. sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö PSHP:n tuberkuloositoimintaohjelma sh Merja Laitala TAYS, keuhkosairauksien vastuuyksikkö TAUSTA STM:n julkaisema Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2006 (9/2006) www.stm.fi, www.ktl.fi, www.filha.fi

Lisätiedot

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS

BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS BCG rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Eeva Salo lasten infektiosairauksien erikoislääkäri HUS LNS Lapsen tuberkuloosi on nyky-suomessa harvinainen tauti ei ole tuttu lääkäreille

Lisätiedot

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason maissa ja

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja matkailu

Tuberkuloosi ja matkailu Matkailu ja tuberkuloosi Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi ja matkailu Tuberkuloositartunnan riski Missä tuberkuloosin voi saada Matkailijan tuberkuloositartunnan riski Lähialuematkailijan

Lisätiedot

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015

Sidonnaisuudet. Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito. Milloin epäilen tuberkuloosia perusterveydenhuollossa 06.10.2015 Sidonnaisuudet Tuberkuloosi, toteaminen ja hoito Tuula Vasankari Dos., el Pääsihteeri Filha ry Valtakunnallinen TB hoidon asiantuntijaryhmä, pj 8.10.2015 Filha WHO IUATLD TB-Net STM THL Ei lääketeollisuussidonnaisuuksia

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi maailmalla. Tuberkuloositartunta. Tuberkuloosi meillä ja maailmalla

Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi maailmalla. Tuberkuloositartunta. Tuberkuloosi meillä ja maailmalla Miksi puhua tuberkuloosista? Tuberkuloosi Asko Järvinen HYKS Infektiosairauksien klinikka Esiintyvyys kääntynyt nousuun 00-008 Euroopassa,7 % nousu vuosittain Lääkeresistenssi lisääntyy ja leviää Suomen

Lisätiedot

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla

Tietojen keruu kontaktikartoituksessa. 8.10.2009 Tiina Kaisla Tietojen keruu kontaktikartoituksessa 8.10.2009 Tiina Kaisla Kontaktiselvitykseen liittyvät eri työvaiheet potilasasiakirjojen tarkastelu potilaan haastattelu kontaktien jäljittäminen tuberkuloosin tartuntariskin

Lisätiedot

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tauti on yleinen erityisesti alhaisen tulotason runsasväkisissä maissa ja niissä maissa,

Lisätiedot

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku

Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Entä jos laivalla epäillään tarttuvaa tautia - toimintaohjeita ja informaation kulku Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 9.3.2015 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen

Lisätiedot

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS

Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia. Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Hoidon asiantuntijaryhmän terveiset, potilastapauksia Riitta Erkinjuntti-Pekkanen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, KYS Sidonnaisuudet Päätoimi KYS, erikoislääkäri Sivutoimi Kela, asiantuntijalääkäri,

Lisätiedot

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason väkirikkaissa

Lisätiedot

Tuberkuloosin laboratoriotestien käytön lyhyt kertauskurssi

Tuberkuloosin laboratoriotestien käytön lyhyt kertauskurssi Tuberkuloosin laboratoriotestien käytön lyhyt kertauskurssi Dos. Hanna Soini THL, Terveysturvallisuusosasto 17.3.2017 TB-laboratoriodiagnostiikka 1 Sidonnaisuudet Johtava asiantuntija, THL, Terveysturvallisuusosasto

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET

TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYSOHJEET TUBERKULOOSIN KONTAKTISELVITYKSEN KRITEERIT Kontaktiselvityksellä etsitään (1) tartuntavaaralliselle tuberkuloosipotilaalle altistuneet kontaktit ja (2) tuoreen tuberkuloositartunnan

Lisätiedot

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla

Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin. Tuberkuloosi maailmalla Faktoja tuberkuloosista sanoin, taulukoin ja kuvin Tuberkuloosi maailmalla Tuberkuloosi on huomattava terveydellinen ongelma maailmalla. Tuberkuloosi on yleinen erityisesti alhaisen tulotason runsasväkisissä

Lisätiedot

Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Maahantulotarkastukset / infektiotautien seulonta Turun koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa Skoopin koulutuspäivä 23.4.2015 Hannele Kallio Ylilääkäri Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, ehkäisevä terveydenhuolto

Lisätiedot

Yleisimmät infektio-ongelmat Suomeen saavuttaessa XXIX Valtakunnalliset tartuntatautipäivät Infektiolääkäri Kirsi Valve

Yleisimmät infektio-ongelmat Suomeen saavuttaessa XXIX Valtakunnalliset tartuntatautipäivät Infektiolääkäri Kirsi Valve Yleisimmät infektio-ongelmat Suomeen saavuttaessa 15.11.2016 XXIX Valtakunnalliset tartuntatautipäivät Infektiolääkäri Kirsi Valve Mistä maista turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen? TOP 4 Lähtömaa 2015

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa

Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa Työterveyshuollon rooli tuberkuloosin torjunnassa LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 20.11.2017 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 1 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden ajalta

Lisätiedot

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015

Tuberkuloosi ja raskaus. Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi ja raskaus Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 16.4.2015 Tuberkuloosi Suomessa 500 450 400 350 Tapauksia 300 250 200 Keuhkotbc Muu tbc 150 100 50

Lisätiedot

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan ja hoitoon Seinäjoki 30.10.2007 Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislää ääkäri TaYS Lastenklinikka BACILLE CALMETTE GUERIN

Lisätiedot

10.4.2014. 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1)

10.4.2014. 1. Työtehtäviin liittyy lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta (taulukko 1) 1 (8) INFEKTIOYKSIKKÖ 10.4.2014 TUBERKULOOSIOHJE TYÖTERVEYSHUOLTOA VARTEN Keuhkotuberkuloosi tarttuu ilmateitse ihmisestä toiseen. Tuberkuloosibakteerit päätyvät ilmaan hoitamatonta keuhkotuberkuloosia

Lisätiedot

Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito

Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito Latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka ja hoito Keuhkolääkäripäivät 2017 17.3.2017 Infektiolääkäri Kirsi Valve, Tays infektioyksikkö Käsitys tuberkuloosi-infektiosta on muuttunut Dynaaminen spektri

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa

Tuberkuloosi työterveyshuollossa Tuberkuloosi työterveyshuollossa Irmeli Lindström, LT Keuhkosairauksien erikoislääkäri 19.9.2014 Esittäjän nimi Tuberkuloosille altistunut 300 nuorta Turussa Kotimaa 12.04.2013 Tarttuva tuberkuloosi tamperelaiskoulussa

Lisätiedot

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha

Tuberkuloosi tutuksi. Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015. Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha Tuberkuloosi tutuksi Koulutuspäivä vastaanottokeskuksille Maahanmuuttovirasto 25.3.2015 Sirkku Grierson / Filha Rauni Ruohonen / Filha 1 Tuberkuloosi on parannettavissa www.tuberkuloosi.fi/materiaali/animaatiot/

Lisätiedot

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta maahan saapuessaan. Hänen suojelun tarpeensa todetaan hakemukseen annetulla päätöksellä. Turvapaikkahakemus käsitellään joko normaalissa

Lisätiedot

Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat. Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008

Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat. Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008 Kuka Suomessa sairastuu tuberkuloosiin tulevaisuuden uhkakuvat Pekka Saarelainen Keuhkosairauksien erikoislääkäri 28.04.008 Tuberkuloosiin sairastuminen tuberkuloosin hoito Pekka Saarelainen 02.09.02004

Lisätiedot

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka

BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan. Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka BCG- rokotusmuutoksen vaikutukset lasten tuberkuloosin diagnostiikkaan Merja Helminen Lasteninfektiotautien erikoislääkäri TaYS Lastenklinikka Tukholman päiväkotiepidemia 2005 Altistuneet 141 lasta

Lisätiedot

Lääkeresistentti tuberkuloosi. Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka

Lääkeresistentti tuberkuloosi. Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Lääkeresistentti tuberkuloosi Asko Järvinen HUS/HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi maailmalla Lääkeresistentti tuberkuloosi Lääkeresistenssin merkitys Yhden peruslääkkeen resistenssi INH-resistentti

Lisätiedot

Tuberkuloosin haasteet muuttuvat

Tuberkuloosin haasteet muuttuvat Tieteessä katsaus Iiris Rajalahti LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri TAYS, keuhkosairauksien klinikka projektilääkäri, Filha ry Petri Ruutu dosentti, emeritusprofessori THL, terveysturvallisuusosasto

Lisätiedot

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö

Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Mitä resistentin mikrobin kantajuus merkitsee? Reetta Huttunen LT, infektiolääkäri, apulaisylilääkäri, TAYS, infektioyksikkö Asia on kyllä tärkeä mutta älkää olko huolissanne? Terveydenhuollon laitoksessa

Lisätiedot

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Esa Rintala 27.9.2017 Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito

Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Alaikäisten turvapaikanhakijoiden terveydenhoito Merja Äijänen, Terveyden-sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Ryhmäkoti Redi Oy Suolahden ryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö 27.4.2016 Merja Äijänen 1 Ryhmäkoti

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

Tartunnanjäljitystä hallitusti. Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry

Tartunnanjäljitystä hallitusti. Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry Tartunnanjäljitystä hallitusti Iiris Rajalahti el keuhkolääkäri Tays, Filha ry Filha ry 26.11.2018 Sidonnaisuudet LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Päätoimi Erikoislääkäri, keuhkoklinikka

Lisätiedot

Katsaus maailman ja Suomen tuberkuloositilanteeseen. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry

Katsaus maailman ja Suomen tuberkuloositilanteeseen. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry Katsaus maailman ja Suomen tuberkuloositilanteeseen Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry WHO: arvioitu TB tilanne maailmassa 27 Arvioitu uusien tapausten määrä Arvioitu kuolleiden määrä Kaikki TB muodot

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Jane Marttila Asiantuntijalääkäri, terveyskeskuksen vastaava lääkäri Sote aluekierros 27.11.2017 Turun infektioidentorjuntamalli Turun infektioiden torjuntayksikkö:

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Päivän teema

Ajankohtaiskatsaus. Päivän teema Ajankohtaiskatsaus Erikoislääkäri Simo Sirkeoja TAYS Infektioyksikkö Hengitystievirukset Influenssa Hinkuyskä Veriviljelylöydöksiä A streptokokki Tuhkarokko Tippuri HIV (PEP ja PrEP) Päivän teema 2 11.5.218

Lisätiedot

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa

Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Laatunäkökulma tuberkuloosin immunodiagnostiikassa Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Dosentti Tamara Tuuminen Helsingin Yliopisto HUSLAB Vita Terveyspalvelut Laadun varmistus Pre-analytiikka: oikeat

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN

KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:8 KEUHKOTUBERKULOOSIN VARHAINEN TOTEAMINEN Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksesta Helsinki 2014 Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen Ohje maahanmuuttajien

Lisätiedot

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala

Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosaltistumiset ja epidemiat miten toimitaan? Juha Salonen Sisätautiklinikka Päijät-Hämeen keskussairaala Laitosepidemiat Akuuttivuodeosastot Aina mahdollinen (immuunipuutteiset, vanhukset, muut riskiryhmät)

Lisätiedot

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokotusohjelman muutos Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokote Tuberkuloosia vastaan Sisältää Mycobacterium bovis kannasta heikennettyjä Bacillus-Calmette-Guérin bakteereita BCG-kanta

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli

Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli Tuberkuloosin seulonta korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville, Tampereen malli Sirpa Räsänen Epidemiologi, tartuntatautivastuulääkäri Tampereen kaupunki / PSHP Sidonnaisuudet Olen vastaanottanut:

Lisätiedot

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007

Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit. Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 Tuberkuloosin immunodiagnostiset testit Dosentti Tamara Tuuminen, kliinisen mikrobiologian erl HY, HUSLAB Labquality 02.11.2007 HUSLAB:n testivalikoima ELISPOT= Ly-TbSpot Mittaa IFNγ tuottavien solujen

Lisätiedot

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus

Alueellinen sairaalahygieniapäivä Epidemiologinen katsaus Alueellinen sairaalahygieniapäivä 22.11.2017 -Epidemiologinen katsaus infektiolääkäri Hanna Viskari 1 2 7-vuotiaan tytön virtsan klebsiella. Anamneesissa ei ole erityistä syytä tällaiseen resistenssiin

Lisätiedot

Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks

Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks Ajankohtaista tuberkuloosin toteamisesta ja kontaktiselvityksestä 28.9.2016 Th. Hanna Aaltonen Keuhkopkl, Tyks Tuberkuloosi maailmalla 2014: 9,6 milj. sairastui, 1,5 milj. kuoli 95% kuolemista matala-

Lisätiedot

Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito. Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu

Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito. Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu Altistuneiden LTBI:n tutkimukset ja hoito Harri Marttila VSSHP/ SHYG Rovaniemi, Joulukuu 2018 40 2017 2018 Tuberkuloosille altistuminen, tartunta ja sairastuminen Tartuttava TB-potilas Varhainen (

Lisätiedot

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Tartuntatautirekisteri 1995-2006 alle 15-vuotiaiden tb-tapaukset Suomessa 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry TB ohjelman esittely Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry Miksi valtakunnallinen ohjelma Tuberkuloosi on yleisvaarallinen ilmateitse tarttuva tartuntatauti, jonka ehkäisystä vastuussa on yhteiskunta, ei

Lisätiedot

Infektiot ja mikrobilääkkeiden käyttö kuriin moniammatillisella yhteistyöllä

Infektiot ja mikrobilääkkeiden käyttö kuriin moniammatillisella yhteistyöllä Infektiot ja mikrobilääkkeiden käyttö kuriin moniammatillisella yhteistyöllä Outi Lyytikäinen, ylilääkäri Sairaalainfektio-ohjelma (SIRO) Tartuntatautien torjuntayksikkö (TART) Tartuntatautiseurannan ja

Lisätiedot

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät

Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät Infektiohälytystilanteet terveydenhuollossa Perusterveydenhuollon rooli ja tehtävät 6.2.2015 Kirsi Valtonen, LT, va ayl Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan terveyskeskus Flunssa Senegalista 2010

Lisätiedot

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla

Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Satamaohje: infektiohälytystilanne laivalla Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori Infektiotautien torjuntayksikkö 18.1.2016 Laivatarkastuskoulutus / O Lyytikäinen 1 Infektiohälytystilanne laivalla Mahdollisia

Lisätiedot

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry

Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona. Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry Tuberkuloositartunnan torjunta laitosolosuhteissa ja kotona Sirkku Grierson TtM, Projektipäällikkö, Filha ry 1 Tuberkuloositartuntaan vaikuttavat tekijät 1. Potilas värjäyspositiivisuus yskä hoito 2. Tartunnan

Lisätiedot

Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa

Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa Asumispalveluyksiköiden hengitystie-epidemioiden hoito kunnassa Infektioiden torjuntapäivät 6.11.2018 Kirsi Valtonen, LT, ylilääkäri Tartuntataudeista vastaava lääkäri Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö

Lisätiedot

Tartuntataudit 2017 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Tartuntataudit 2017 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Tartuntataudit 2017 Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Tärkeimmät havainnot vuodelta 2017 Influenssakaudet 2016-2017 ja 2017-2018 ovat olleet rajuja. Sairastuneita on ollut erityisen paljon kauden 2017-2018

Lisätiedot

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry

TB ohjelman esittely. Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry TB ohjelman esittely Rauni Ruohonen ylilääkäri Filha ry Miksi valtakunnallinen ohjelma Tuberkuloosi on yleisvaarallinen ilmateitse tarttuva tartuntatauti, jonka ehkäisystä vastuussa on yhteiskunta, ei

Lisätiedot

Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan

Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan Influenssaepidemia laitoksessa, miten tunnistan, miten hoidan 25.11.2014 Katariina Kainulainen Dos, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri HUS, infektioklinikka Influenssaepidemia vanhainkodissa

Lisätiedot

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia

Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia Bordetella pertussis Laboratorion näkökulma Jukka Hytönen Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri UTULab Bakteeriserologia SIDONNAISUUDET Asiantuntija Labquality Ammatinharjoittaja Mehiläinen Apurahoja:

Lisätiedot

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen

Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen OHJAUS Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen -ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi?

Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta entä Suomi? Tartuntatautikurssi 6.4.2017 Tartuntatautilääkäri Mari Kinnunen 6.4.2017 1 WHO pyrkii hävittämään tuhkarokon Euroopasta WHO:n tavoitteena on ollut hävittää

Lisätiedot

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi

Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi SUOSITUS Suositus tuberkuloosin kontaktiselvityksen toteuttamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2011 Työryhmä: Ruutu Petri,

Lisätiedot

Herkän ja lääkeresistentin tuberkuloosin hoito. Tuula Vasankari 7.10.2009

Herkän ja lääkeresistentin tuberkuloosin hoito. Tuula Vasankari 7.10.2009 Herkän ja lääkeresistentin tuberkuloosin hoito Tuula Vasankari 7.10.2009 Tuberkuloosin lääkehoito poikkeaa tavanomaisten mikrobi-infektioiden hoidosta On käytettäväaina usean lääkkeen yhdistelmiä Hoito

Lisätiedot

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen

TaLO-tapaukset Virusoppi. Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaukset Virusoppi Vastuuhenkilöt: Tapaus 1: Matti Varis Tapaus 2: Veijo Hukkanen Tapaus 3: Sisko Tauriainen Tapaus 4: Ilkka Julkunen TaLO-tapaus 1 Uusi uhkaava respiratorinen virusinfektio Tapaus

Lisätiedot

Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi. Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS

Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi. Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi Ville Valtonen professori, ylilääkäri HYKS, sisätaudit, infektiosairauksien klinikka, HUS Immunosupressiopotilaiden TB-riskin arviointi Immunosupressiopotilaat

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

TUBERKULOOSIN HAASTEET HOITOTYÖSSÄ NYT JA TULEVAI- SUUDESSA

TUBERKULOOSIN HAASTEET HOITOTYÖSSÄ NYT JA TULEVAI- SUUDESSA TUBERKULOOSIN HAASTEET HOITOTYÖSSÄ NYT JA TULEVAI- SUUDESSA Pekka Valli Mika Äijö Opinnäytetyö Tammikuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA. Ilkka Salmi 8.10.07

KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA. Ilkka Salmi 8.10.07 KONTAKTISELVITYS ERIKOISSAIRAANHOIDON NÄKÖKULMASTAKULMASTA Ilkka Salmi 8.10.07 TUBERKULOOSIN TARTTUVUUDESTA värjäysmyönteinen keuhko- ja kurkunpää äätuberkuloosi huomioidaan kontaktiselvittelyissä kuitenkin

Lisätiedot

YHTEENVETO SAIRAANHOITOPIIRIEN TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ 2009

YHTEENVETO SAIRAANHOITOPIIRIEN TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ 2009 1(14) YHTEENVETO SAIRAANHOITOPIIRIEN TUBERKULOOSIKYSELYSTÄ 2009 STM julkaisi vuonna 2006 valtakunnallisen tuberkuloosi (TB) ohjelman, jossa velvoitettiin sairaanhoitopiirejä tekemään ja päivittämään alueelliset

Lisätiedot