KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2017) 134 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet täytäntöönpanostrategia {SWD(2017) 112 final} {SWD(2017) 113 final} FI FI

2 1 JOHDANTO Yksi puheenjohtaja Junckerin esittämistä komission kymmenestä tavoitteesta 1 on digitaalisten sisämarkkinoiden esteiden poistaminen Euroopassa. Julkisella sektorilla, joka edustaa yli neljännestä kokonaistyöllisyydestä ja noin viidesosaa EU:n bruttokansantuotteesta julkisten hankintojen kautta, on digitaalisilla sisämarkkinoilla keskeinen asema sääntelijänä, palveluntarjoajana ja työnantajana. Jäsenvaltiot digitalisoivat julkista hallintoaan säästääkseen aikaa, vähentääkseen kustannuksia, lisätäkseen läpinäkyvyyttä ja parantaakseen sekä tietojen laatua että julkisten palvelujen toimittamista. Digitaaliset julkiset palvelut eivät kuitenkaan ole vielä arkipäivää Euroopan unionissa, kuten vuoden 2016 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi osoittaa sähköisten viranomaispalvelujen osalta 2. Tilanne on vieläkin haastavampi rajat ylittävien palvelujen osalta Euroopan unionissa, sillä rajat ylittävien palvelujen käyttöön liittyy vielä esteitä 3. Julkisia palveluja voidaan parantaa vielä merkittävästi päästä päähän -integraation ja automaation, luotettavien tiedonlähteiden paremman käytön sekä julkisten tietojen avoimen julkaisun kautta varmistaen samalla, että kansalaisten ja yritysten asiakirjoja käsitellään tietosuojasääntöjen mukaisesti luottamuksen lisäämiseksi. Kansalliset julkiset palvelut olisi liitettävä toisiinsa yli kansallisten rajojen huolehtimalla kytköksistä vastaaviin palveluihin EU:n tasolla digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa kaikilla tasoilla lainsäädännön valmistelussa, julkishallintojen toimintaprosessien järjestämisessä, tiedon hallinnassa ja IT-järjestelmien kehittämisessä julkisia palveluja varten. Muussa tapauksessa nykyisin vallitseva digitaalinen sirpaloituminen vahvistuu entisestään, mikä vaarantaisi yhdistettyjen julkisten palvelujen tarjoamisen kaikkialla EU:ssa. Yhteentoimivuus on keskeinen digitaalisen muutoksen mahdollistava tekijä. Sen avulla hallinnolliset yksiköt voivat vaihtaa keskenään sekä kansalaisten ja yritysten kanssa merkityksellisiä tietoja sähköisesti tavalla, jotka kaikki osapuolet ymmärtävät. Se koskee kaikkia näkökohtia, jotka vaikuttavat digitaalisten julkisten palvelujen toimittamiseen EU:ssa, mukaan lukien seuraavat: oikeudelliset kysymykset, esimerkiksi varmistamalla, että lainsäädännöllä ei määrätä perusteettomia esteitä tietojen uudelleenkäytölle eri politiikanaloilla; 1 Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma, poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle, avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa, Strasbourg 15. heinäkuuta Sähköisten viranomaispalvelujen lukema on 55,4 prosenttia, ja korkeimman ja alimman lukeman saaneiden jäsenvaltioiden välillä on merkittävä ero. 3 Kuten vuoden 2014 sisämarkkinoiden tulostaulu toteaa keskitettyjen yhteyspisteiden osalta. 2

3 organisatoriset näkökohdat, esimerkiksi edellyttämällä muodollisia sopimuksia organisaatioiden väliseen vuorovaikutukseen sovellettavista ehdoista; tietoja tai semanttisia seikkoja koskevat kysymykset, esimerkiksi varmistamalla, että vaihdetuissa tiedoissa käytetään yhteisiä kuvauksia; tekniset haasteet, esimerkiksi luomalla tarvittava tietojärjestelmäympäristö, joka mahdollistaa bittien ja tavujen keskeytymättömän virran. Komissio tunnisti julkishallintojen välisen yhteentoimivuuden tarpeen jo vuonna , ja se on siitä lähtien tukenut yhteentoimivuusratkaisujen kehittämistä, edistämistä ja käyttöä EU:ssa. Komissio antoi vuonna 2010 tiedonannon 5 Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus, jonka liitteenä on Euroopan yhteentoimivuusstrategia 6 (EIS) ja eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet 7 (EIF). Siitä asti eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet ovat toimineet viitekehyksenä kaikkialla Euroopan unionissa ja myös sen ulkopuolella, ja niitä on käytetty pohjana useimmissa kansallisissa yhteentoimivuusperiaatteissa (NIF) ja strategioissa. Tämän menestyksen pohjalta on nyt aika ajantasaistaa ja laajentaa nykyisiä eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita siten, että niihin sisällytetään uudet tai tarkistetut yhteentoimivuusvaatimukset, jotka johtuvat unionin toimintalinjoista ja ohjelmista sekä julkishallinnoista, ottaen samalla huomioon teknologinen kehitys ja suuntaukset. Tässä yhteydessä muistutettakoon, että 6 päivänä toukokuuta 2015 annetussa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa Euroopalle koskevassa tiedonannossa 8 tunnustetaan, että yhteentoimivuus on edellytys tehokkaammille yhteyksille rajojen yli, yhteisöjen välillä sekä julkisten palvelujen ja viranomaisten välillä, ja siinä vaaditaan nykyisten eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden tarkistamista ja laajentamista. 2 YHTEENTOIMIVUUTTA KOSKEVA NYKYTILANNE JA TULEVAT TOIMET Yhteentoimivuusratkaisut eurooppalaisille julkishallinnoille -ohjelma (ISA) ( ) 9 ja sitä seurannut ISA 2 -ohjelma ( ) 10 ovat tärkeimmät välineet, joilla nykyinen 4 Komissio käynnisti vuonna 1999 yhteentoimivuutta koskevan hankkeen: 1719/1999/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1999, eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen. 5 KOM(2010) 744 lopullinen, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Tavoitteena eurooppalaisten julkisten palvelujen yhteentoimivuus, Bryssel, KOM(2010) 744 lopullinen, liite 1. 7 KOM(2010) 744 lopullinen, liite 2. 8 COM(2015) 192 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle, Bryssel, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 922/2009/EY, tehty 16 päivänä syyskuuta 2009, yhteentoimivuusratkaisuista eurooppalaisille julkishallinnoille (ISA). 3

4 Euroopan yhteentoimivuusstrategia ja eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet on toteutettu. Toteutukseen on kuulunut monenlaisia toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan julkishallintojen välistä digitaalista yhteistyötä Euroopassa. Kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden seurantakeskus (NIFO), jonka komissio perusti ISA-ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä yhteentoimivuuden edistymisen mittaamiseksi ja sen tilanteen seuraamiseksi Euroopan unionissa, on todennut, että vuonna 2014 kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden mukauttamisessa eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin oli saavutettu 72 prosentin keskiarvo 11. Kansallisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanon taso yksittäisissä kansallisissa hankkeissa oli kuitenkin 45 prosenttia vuonna 2015, mikä osoittaa, että nykyisten suositusten käytännön toteutuksessa on edelleen vaikeuksia. Julkishallinnot tarvitsevat tarkempia ohjeita yhteentoimivuutta koskevien toimiensa hallinnon parantamiseen, organisaatioiden välisten suhteiden luomiseen, digitaalisia päästä päähän -palveluja tukevien prosessien yhdenmukaistamiseen ja sen varmistamiseen, että nykyinen ja uusi lainsäädäntö eivät vaaranna yhteentoimivuuteen liittyviä pyrkimyksiä. Nämä ohjeet esitetään eurooppalaisiin yhteentoimivuusperiaatteisiin sisältyvissä ajantasaistetuissa yhteentoimivuutta koskevissa suosituksissa tämän tiedonannon liitteen 2 mukaisesti. Suositusten on tarkoitus auttaa julkishallintoja parantamaan yhteentoimivuutta koskevien toimiensa kansallista hallintoa käyttämään yhteisiä toimintamalleja parempien digitaalisten julkisten palvelujen kehittämiseksi ja muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten ja yritysten tarpeiden huomioon ottamiseksi hallinnoimaan niiden omistamia tietoja yhteisissä semanttisissa ja syntaktisissa muodoissa, jotta niitä olisi helpompi julkaista portaaleissa ja koota yhteen, jakaa ja käyttää uudelleen. Ajantasaistetuissa yhteentoimivuutta koskevissa suosituksissa otetaan huomioon EU:n toimintalinjat, kuten tarkistettu julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi 12, INSPIRE-direktiivi 13 ja eidas-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA 2 -ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä. 11 Yhteentoimivuuden nykytilanne Euroopassa vuoden 2014 raportti /98/EY, sellaisena kuin se on tarkistettuna direktiivillä 2013/37/EU. 13 Direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. 4

5 Uudet EU:n aloitteet, kuten eurooppalainen pilvipalvelualoite 15 ja EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma , sekä suunnitellut aloitteet, kuten yksi kaikenkattava portaali 17, otetaan myös huomioon siten, että ajantasaistetuilla yhteentoimivuutta koskevilla suosituksilla edistetään niiden täytäntöönpanoa. Tarve tarkistaa eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita vahvistui kuulemistoimissa 18, jotka järjestettiin kaikkien asianomaisten sidosryhmien eli jäsenvaltioiden julkishallintojen, kansalaisten, yritysten ja muiden asianomaisten osapuolten, kuten unionin toimielinten ja elinten, kanssa. 3 UUSIEN EUROOPPALAISTEN YHTEENTOIMIVUUSPERIAATTEIDEN TARPEELLISUUS Komissio esittää tässä tiedonannossa uudet eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet ja niiden täytäntöönpanoa koskevan strategian, joilla pyritään ratkaisemaan tunnistetut yhteentoimivuutta koskevat haasteet. Uusissa eurooppalaisissa yhteentoimivuusperiaatteissa painotetaan enemmän yhteentoimivuusperiaatteiden ja -mallien käytännön toteutusta, ja niissä otetaan huomioon uudet toimintalinjoihin ja teknologiaan liittyvät tarpeet. Suositusten määrä on kasvanut 25:stä 47:ään. Suosituksia on täsmennetty niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi. Avoimuutta ja tiedonhallintaa, tietojen siirrettävyyttä, yhteentoimivuuden hallintoa ja integroitua palveluntoimitusta painotetaan enemmän 19. Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa ohjaa seuraava näkemys: Julkishallintojen on tarjottava sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla yrityksille ja kansalaisille keskeisiä yhteentoimivia ja käyttäjäkeskeisiä digitaalisia julkisia palveluja, jotka tukevat tavaroiden, ihmisten, palvelujen ja tietojen vapaata liikkuvuutta kaikkialla Euroopan 14 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta. 15 COM(2016) 178 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Eurooppalainen pilvipalvelualoite Kilpailukykyisen tieto- ja osaamistalouden rakentaminen Eurooppaan. 16 COM(2016) 179 final, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n sähköisen hallinnon toimintaohjelma , Hallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen. 17 Sähköisiä viranomaispalveluja koskeviin toimenpiteisiin kuuluva digitaalisia sisämarkkinoita koskeva aloite. 18 Kuulemistoimien tiivistelmäraporttiin liittyvä SWD(2017)113 osoittaa, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten mukaan uusissa eurooppalaisissa yhteentoimivuusperiaatteissa on i) otettava huomioon uudet teknologiset suuntaukset (73 prosenttia); ii) annettava käytännöllisiä ja kohdennetumpia ohjeita yhteentoimivuusvaatimusten täytäntöönpanoon (73 prosenttia); ja iii) otettava huomioon EU:n strategioiden kehitys, erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia (65 prosenttia). 19 Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden tarkistamisesta tehtyä analyysia koskevassa SWD(2017)112 annetaan lisätietoja suositusten kasvaneesta määrästä ja päivitysten tuomasta lisäarvosta. 5

6 unionissa. Kuulemiseen osallistuneiden jäsenvaltioiden edustajat ISA- ja ISA 2 -komiteoissa, julkishallinnoissa ja muissa sidosryhmissä ovat kannattaneet laajalti tätä näkemystä 20. Tiedonannon mukana on yhteentoimivuuden toimintasuunnitelma (liite 1), joka on jaettu viiteen strategiseen painopistealueeseen. Se perustuu yhteentoimivuutta koskeviin painopisteisiin, joiden tarkoitus on tukea eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa vuosina Yhteentoimivuuden toimintasuunnitelman tarkoituksena on ohjata eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi jäsenvaltioiden odotetaan täydentävän EU:n tason toimenpiteitä (jotka täsmennetään yhteentoimivuuden toimintasuunnitelmassa) kansallisilla toimenpiteillä, jotta voidaan varmistaa yhtenäisyys, joka on olennainen seikka yhteentoimivuuden onnistuneen toteutuksen kannalta julkisella sektorilla Euroopan unionissa. Yhteentoimivuuden toimintasuunnitelmassa käsitellään sellaisten vankkojen mekanismien määrittelyyn liittyviä kysymyksiä, joiden avulla voidaan ohjata yhteentoimivuuden hallintaa kansallisella tasolla ja rajojen yli, organisaatioiden välistä yhteistyötä, sidosryhmien sitoutumista sekä yhteentoimivuuden hyötyjä koskevan tietoisuuden lisäämistä. Se kattaa myös keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien ja tukivälineiden kehityksen, parantamisen ja edistämisen siten, että loppukäyttäjien tarpeet ja prioriteetit otetaan huomioon. 4 PAINOPISTEALUEET 4.1 Yhteentoimivuusaloitteiden hallinnon, koordinoinnin ja jakamisen varmistaminen Julkishallintojen yhteentoimivuuden toteutukseen tarvitaan hallinto- ja koordinointielimiä sekä yhteentoimivuusratkaisujen suunnittelua, täytäntöönpanoa ja käyttöä koskevia prosesseja sekä kansallisesti että kaikkialla Euroopan unionissa. Tässä yhteydessä komissiolla ja jäsenvaltioilla on kaksitahoinen keskeinen asema: i. kaikkien yhteentoimivuusaloitteiden 21 hallinnointi, koordinointi ja jakaminen kansallisella ja Euroopan unionin tasolla, tavoitteena varmistaa, että julkishallinnoissa noudatetaan eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden periaatteita ja suosituksia, 22 ii. yhteistyön parantaminen kaikilla julkishallinnon tasoilla Euroopan unionissa ja jäljellä olevien organisatoristen ja digitaalisten siilojen purkaminen. 20 Kuulemistoimien tiivistelmäraporttiin liittyvä SWD(2017)113 osoittaa, että 87 prosenttia vastaajista kannatti tätä näkemystä. 21 Yhteentoimivuusaloitteet on ymmärrettävä toimenpiteinä ja ratkaisuina (puitteina, palveluina ja välineinä), joiden avulla parannetaan eurooppalaisten julkishallintojen välistä vuorovaikutusta kaikilla tasoilla, mukaan lukien tietojen ja tietämyksen jakaminen organisaatioiden välillä. Näiden aloitteiden on katettava kaikki yhteentoimivuuden tasot: oikeudellinen, organisatorinen, semanttinen ja tekninen. 22 Suhteellisuusperiaate rajoittaa EU:n toiminnan siihen, mikä on välttämätöntä sovittujen politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa, että EU valitsee ratkaisuja, jotka jättävät mahdollisimman paljon vapautta jäsenvaltioille. 6

7 Komission ja jäsenvaltioiden olisi pantava eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet täytäntöön. Komissio seuraa eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa ISA 2 -ohjelman kautta 23. ISA 2 -ohjelmalla on keskeinen rooli sellaisten yhteentoimivuusratkaisujen kehittämisessä, perustamisessa, kypsyttämisessä, käytössä, uudelleenkäytössä, parantamisessa ja edistämisessä, jotka helpottavat julkishallintojen välistä yhteistyötä. Komissio varmistaa ISA 2 -ohjelman tukemana asianmukaisen yhteentoimivuuden hallinnon, luokittelee yhteentoimivuusratkaisut ja edistää niitä sekä koordinoi erilaisia EU:n yhteentoimivuusaloitteita Organisatoristen yhteentoimivuusratkaisujen kehittäminen Yritysten ja kansalaisten olisi voitava hyötyä yhteentoimivista julkisista palveluista, jotka perustuvat parempaan toimintaprosessien integraatioon ja tietojenvaihtoon Euroopan unionissa sijaitsevien julkishallintojen välillä. Tässä yhteydessä organisatorinen yhteentoimivuus tarkoittaa organisaatioiden välisten toimintaprosessien integraatiota tai yhteensovittamista ja eurooppalaisten julkisten palvelujen palveluntarjoajien ja kuluttajien välisten suhteiden virallistamista. 4.3 Sidosryhmien sitouttaminen ja yhteentoimivuutta koskevan tietämyksen lisääminen Kunkin yhteentoimivuusaloitteen tulisi pohjautua tiettyihin liiketaloudellisiin perusteisiin, jotka osoittavat, että yhteentoimivuuteen kannattaa investoida ja että käyttäjien tarpeet täyttyvät paremmin, kun tietojärjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa. Tässä yhteydessä julkishallintojen olisi i. mitattava pääasialliset hyödyt, jotka voidaan saada noudattamalla eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita ja suosituksia, ja tiedotettava niistä ii. edistää eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden ja niissä ehdotettujen ratkaisujen soveltamista. Loppukäyttäjät, yritykset ja kansalaiset olisi otettava mukaan eurooppalaisten julkisten palvelujen suunnitteluun, analyysiin, arviointiin ja kehitykseen. Tästä syystä yhteentoimivuutta koskevalla toimintasuunnitelmalla on erityinen tehtävä käyttäjien sitouttamisessa eli yritysten ja kansalaisten (myös vammaisten) näkemysten ja tarpeiden kerääminen osallistavalla ja yhteistyöhön perustuvalla tavalla. Komission ja jäsenvaltioiden olisi suunniteltava ja kehitettävä julkisia palveluja mahdollisimman pitkälti käyttäjien tarpeiden pohjalta. 23 ISA 2 -ohjelmasta annettu päätös (EU) 2015/2240, 1 artiklan 2 kohta. 24 ISA 2 -ohjelmasta annettu päätös (EU) 2015/2240, 1 ja 3 artikla. 7

8 4.4 Keskeisten yhteentoimivuuden mahdollistajien kehittäminen, ylläpito ja edistäminen Julkishallinnot käsittelevät nykyisin suuria määriä tietoja eri muodoissa erilaisten tiedonhallintamenetelmien avulla, säilyttävät useita kopioita monissa eri tietovarastoissa ja usein julkaisevat tietoja portaaleissa kaikkialla Euroopassa ilman minkäänlaista sisällön tai esitystavan yhtenäistämistä. Tämä selittää sen, miksi ne uudelleenkäyttävät olemassa olevaa tietoa kansalaisista ja yrityksistä vain 48 prosentissa tapauksista 25. Tämän vuoksi julkisten palvelujen toimittaminen kansalaisille ja yrityksille on usein monimutkaista ja aikaavievää. Esiin saattaa nousta myös tietoturvaan liittyvää luottamusta koskevia kysymyksiä. Loppukäyttäjille digitaalisesti toimitettujen eurooppalaisten julkisten palvelujen laadun parantamiseksi komission ja jäsenvaltioiden olisi määritettävä, kehitettävä, parannettava, saatettava toimiviksi, ylläpidettävä ja edistettävä yhteentoimivuuden mahdollistavia tekijöitä 26 ja samalla varmistettava vaihdettujen tietojen turvallisuus. 4.5 Yhteentoimivuutta tukevien välineiden kehittäminen, ylläpito ja edistäminen Jäsenvaltiot tarvitsevat käytännön välineitä tukemaan yhteentoimivuusratkaisujen suunnittelua, täytäntöönpanoa ja käyttöä eli työkaluja, puitteita, suuntaviivoja ja eritelmiä, joita tarvitaan yhteentoimivuuden saavuttamiseksi kansallisella tasolla ja yli kansallisten rajojen. Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä olemassa olevien välineiden uudelleenkäyttöä ja kehitettävä uusia välineitä, kuten eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri ja Euroopan yhteentoimivuuskartoitus 27 ; unionin lainsäädännön tieto- ja viestintäteknisten vaikutusten arviointi 28 ja yhteentoimivuutta haittaavien lainsäädännön puutteiden määrittely 29 ; ISA 2 -ohjelman yhteydessä kehitetyt puitteet tietoteknisten ratkaisujen jakamiselle ja uudelleenkäytölle, jotta voidaan edistää ja parantaa tietoteknisten ratkaisujen (mukaan lukien avoimen lähdekoodin ratkaisut) jakamista, yhteistyössä tehtävää kehitystä ja uudelleenkäyttöä julkishallinnoissa. 5 RAHOITUSVÄLINEET Komissio tukee, edistää ja seuraa yhteentoimivuuden toimintasuunnitelman ja yleisesti ottaen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa, pääasiassa ISA 2 -ohjelman kautta. 25 Kuten digitaalisten sisämarkkinoiden strategian (COM(2015) 192 final) osassa Sähköinen hallinto mainitaan. 26 ISA 2 -päätöksen 14 artiklan 2 kohdan mukaan keskeisillä yhteentoimivuuden mahdollistajilla tarkoitetaan yhteentoimivuusratkaisuja (esimerkiksi palveluja ja työkaluja, standardeja ja eritelmiä), jotka ovat tarpeen tehokkaan ja toimivan julkisten palvelujen toimittamisen mahdollistamiseksi kaikkialla hallinnossa. 27 ISA 2 -ohjelmasta annettu päätös (EU) 2015/2240, 3 artiklan f kohta. 28 ISA 2 -ohjelmasta annettu päätös (EU) 2015/2240, 3 artiklan c kohta. 29 ISA 2 -ohjelmasta annettu päätös (EU) 2015/2240, 3 artiklan d kohta. 8

9 Suunnitellut toimenpiteet voidaan rahoittaa kokonaan tai osittain myös muista välineistä. Esimerkiksi: Horisontti 2020-puiteohjelmalla 30 voidaan tukea julkisen sektorin innovaatioihin liittyviä toimenpiteitä 31 ; Verkkojen Eurooppa -välineellä 32 voidaan tukea keskeisten rajat ylittävien ja kypsien digitaalisten palvelujen, kuten sähköisen tunnistamisen, hankinnan ja yhteentoimivien terveyspalvelujen, käyttöönottoa ja käyttöä; Euroopan rakenne- ja investointirahastot 33 voivat tukea toimenpiteitä, jotka liittyvät digitaaliseen kasvuun tieto- ja viestintäteknologisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen kautta 34 tai julkishallintojen institutionaalisten valmiuksien ja tehokkuuden vahvistamiseen 35 ; rakenneuudistusten tukiohjelmalla 36 voidaan tukea julkishallintoja eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden kansallisessa täytäntöönpanossa. Muilla rahoitusvälineillä voidaan tukea yhteentoimivuuden toimintasuunnitelman tai eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanoa kohdennetuilla toimenpiteillä tietyillä politiikan osa-alueilla. 30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 ( ) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (Euroopan unionin virallinen lehti L 347/104), Bryssel Horisontti 2020-puiteohjelman yhteiskunnallinen haaste 6 Eurooppa muuttuvassa maailmassa - osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat. 32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 283/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan laajuisia verkkoja televiestintäinfrastruktuurien alalla koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta ERI-rahastojen temaattinen tavoite nro ERI-rahastojen temaattinen tavoite nro

10 6 SEURANTA JA RAPORTOINTI Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden ja erityisesti yhteentoimivuuden toimintasuunnitelman täytäntöönpano on mahdollinen vain komission ja jäsenvaltioiden yhteisomistuksen kautta. Komission on hallinnoitava ja koordinoitava täytäntöönpanoa ja seurantaa ISA 2 -ohjelman tukemana. Komissio luo yhtenäisen kehyksen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden ja yhteentoimivuuden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymisen seurantaa, arviointia ja raportointia varten. Nämä toimet toteutetaan ISA 2 -ohjelman yhteentoimivuuden seurantatyön puitteissa keskeisten suorituskykyindikaattorien ja mitattavien tavoitteiden avulla. Komissio arvioi eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden täytäntöönpanon vuoden 2019 loppuun mennessä. Komissio voi arvioinnin tulosten perusteella ja parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden mukaisesti arvioida, pitäisikö tiettyjen eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden suositusten kuulua johonkin pakolliseen välineeseen. 7 PÄÄTELMÄT Sidosryhmät ovat laajalti yhtä mieltä siitä, että nykyisiä eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita on tarpeen ajantasaistaa. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, jäsenvaltiot saattavat valita yksittäisiä keskenään erilaisia lähestymistapoja yhteentoimivuuteen, kun ne pyrkivät vastaamaan ripeästi tämänhetkisiin haasteisiin. Tämä johtaisi yhteensopimattomiin ratkaisuihin, jotka saattavat lisätä digitaalista sirpaloitumista EU:n alueella ja estää digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumisen. Uudet eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet on kehitetty tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja kaikkien muiden asianomaisten sidosryhmien laajan kuulemisen jälkeen. Niiden menestyksekkääseen täytäntöönpanoon tarvitaan kaikkien toimijoiden, erityisesti julkishallintojen, aktiivista osallistumista. Suunnitelluilla toimenpiteillä varmistetaan, että uusilla eurooppalaisilla yhteentoimivuusperiaatteilla voidaan saavuttaa niiden perimmäinen tavoite eli yhteentoimivat käyttäjäkeskeiset julkiset palvelut EU:ssa. 10

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7791/17 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 23.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) JULKINEN

Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) JULKINEN Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00224 JulkICT Kallela Jari(VM), Rissanen Olli- Pekka(VM) 20.04.2017 JULKINEN Asia Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet täytäntöönpanostrategia Kokous U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 134 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 134 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2018 C(2018) 6560 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) /, annettu 11.10.2018, valvontamenetelmästä ja jäsenvaltioiden raportointia koskevista järjestelyistä julkisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Ehdotus päätökseksi (COM(2014)0367 C8-0037/ /0185(COD))

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Ehdotus päätökseksi (COM(2014)0367 C8-0037/ /0185(COD)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 31.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 44-128 Lausuntoluonnos Liisa Jaakonsaari (*) (PE539.869v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9892/19 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

A8-0225/ Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

A8-0225/ Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä 5.11.2015 A8-0225/ 001-091 TARKISTUKSET 001-091 esittäjä(t): Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Mietintö Carlos Zorrinho Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 18.3.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 7-25 Lausuntoluonnos Jeroen Lenaers (PE544.268v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.2018 COM(2018) 82 final 2018/0037 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ETAsopimuksen liitteen XIII (Liikenne)

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2010 KOM(2010) 744 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Tavoitteena

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 228 final Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2017 (OR. en) 8998/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde

Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 98/34/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen välinen suhde 1. JOHDANTO Tämän asiakirjan

Lisätiedot

14209/17 1 DG E - 1C

14209/17 1 DG E - 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

9878/19 sas/rir/he 1 LIFE 1.C

9878/19 sas/rir/he 1 LIFE 1.C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2019 (OR. en) 9878/19 SOC 406 EMPL 303 ECON 537 EDUC 255 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

nro 26/ : "Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?".

nro 26/ : Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2019 (OR. en) 6752/19 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UD 69 FIN 164

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu ,

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 C(2019) 3580 final KOMISSION DIREKTIIVI (EU) /, annettu 15.5.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY muuttamisesta yhdenmukaistettujen riski-indikaattoreiden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2017 C(2017) 6967 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.10.2017, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 1 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)280 lopullinen 2010/0168 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, moottoriajoneuvojen hyväksymistä sähköturvallisuuden osalta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan

Lisätiedot

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A

15216/17 paf/js/jk 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 15216/17 FAUXDOC 68 ENFOPOL 590 COMIX 809 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO Kansalaisviestintä Kansalaissuhteet EU-TALLEKIRJASTO LIITE III Bryssel COMM.C.3.002/RCA KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2019) 615 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2019) 615 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. syyskuuta 2019 (OR. en) 12444/19 TELECOM 303 COMPET 639 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1

6922/08 vpy,elv,js/el,mmy/sp 1 DG C 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2008 (04.03) (OR. en) 6922/08 COMPET 81 MI 78 SOC 131 CONSOM 26 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n ehd. nro: 15651/07

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.3.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 täydentämisestä vahvistamalla

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2017 C(2017) 6214 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 20.9.2017, asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

EUROOPAN PARLAMENTTI Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2014/0185(COD) 3.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

12359/16 team/sj/si 1 DGE 2B

12359/16 team/sj/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. syyskuuta 2016 (OR. en) 12359/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat TELECOM 176 COMPET 498 MI 586 IND

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 7103/17 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 184 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 1/2011 vp Valtioneuvoston selvitys luonnoksesta neuvoston päätelmiksi Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta ja komission tiedonannoista: Euroopan sähköisen hallinnon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2017 COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus

Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus Sähköisen tunnistamisen eidastilannekatsaus 3.10.2017 @kimmomakinen JulkICT -osasto eidas Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11170/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EF 162 ECON 638 UEM 230 SURE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) 15108/15 SCH-EVAL 58 SIRIS 95 COMIX 671 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 25.2.2015 2014/0185(COD) TARKISTUKSET 30-138 Mietintöluonnos Carlos Zorrinho (PE539.808v01-00) eurooppalaisia julkishallintoja,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. heinäkuuta 2012 (30.07) (OR. en) 12991/12 ENV 654 ENT 191 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

PE-CONS 52/1/15 REV 1 FI

PE-CONS 52/1/15 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 25. marraskuuta 2015 (OR. en) 2014/0185 (COD) LEX 1633 PE-CONS 52/1/15 REV 1 TELECOM 178 COMPET 421 CODEC 1243 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot