TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI HSY:n hallitus Lisätietoja toimialajohtaja Tommi Fred osastonjohtaja Tuomo Heinonen projektinjohtaja Jukka Yli-Kuivila

2 1(9) 1 Yhteenveto Hanke on edennyt budjetoidusti. Hankkeen toteutuneet kustannukset mennessä ovat yhteensä noin 81,0 milj. euroa ja sidotut kustannukset noin 101,8 milj. euroa. Hanke on edennyt pääosin hankesuunnitelman aikataulussa. Puhdistamon ja viemäritunnelien toteutussuunnittelut ovat edenneet hieman jäljessä hankesuunnitelmassa arvioidusta. Puhdistamon kalliorakennusurakan työt ovat pitkällä. Puhdistamon projektinjohtourakan kilpailutus on käynnissä ja kolmen viemäritunneliosuuden urakoiden kilpailutus on juuri käynnistymässä. Finnoon alueen purkujärjestelyiden ja maankäytön yhteensovituksen periaateratkaisuista on saavutettu neuvottelutulos Espoon kaupungin kanssa Keskeiset tapahtumat raportointijaksolla : Hallitus päätti valita Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan neuvottelumenettelyyn YIT Rakennus Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja ryhmittymä: Skanska Infra Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Puhdistamon louhinnat ovat edenneet suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Noin m 3 -ktr (n. 108 % puhdistamoalueen arvioidusta louhintatarpeesta) on louhittuna. Eestinkallion työtunneliin liittyville pysyville maanpäällisille järjestelyille saatiin toimenpidelupa ja Penkkikujan ja Riimukallion pystykuiluille rakennuslupa Keskeiset muutokset riskeissä ja muussa: Suurin kokonaisaikatauluun ja sen myötä myös kustannuksiin liittyvä riski on edelleen Suomenojan puhdistamotontin kaavamuutos- ja lupa-aikataulu Finnoossa. Rakennesuunnitelmien valmistuminen rakentamisen kilpailuttamisen edellyttämässä aikataulussa nähdään toisena merkittävänä riskinä. 2 Hankkeen edistymistä kuvaavat tunnusluvut Tilanne Muutos % edelliseen raporttiin Projektiaikaa käytetty (2010->) 64,6 % 2,1 % Suunnittelukustannusten toteutuma-aste 82,4 % 3,6 % Kustannusten sitoutumisaste 27,4 % 0,1 % Toteutumisaste 21,3 % 0,7 % Tunnuslukujen määritelmät: - Projektiaikaa käytetty; kulunut osuus projektiajasta Suunnittelukustannusten toteutuma-aste; suunnittelukustannusten toteutuma / hankesuunnitelman arvio - Kustannusten sitoutumisaste; tehtyjen tilausten ja urakkasopimusten osuus hankesuunnitelman arviosta - Toteutumisaste: maksetun työn osuus hankesuunnitelman arviosta

3 2(9) Kuva 1 Blominmäen investoinnin kustannusjakauma ja kumulatiivinen kertymä asti. 3 Suunnittelutilanne 3.1 Puhdistamo Puhdistamon toteutussuunnittelu on edennyt kolmeen toimeksiantoon jaettuna. Suunnittelutyömäärä on kasvanut ennalta arvioidusta. Tavoitellusta aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Rakennussuunnitelmat eivät valmistuneet toivotusti toukokuun loppuun mennessä eivätkä kaikilta osin edes syyskuun loppuun mennessä. Tästä on annettu konsultille kirjallinen huomautus. Koneistosuunnitelmat valmistuivat pääosin sovitusti elokuun loppuun mennessä. Niidenkin osalta täydennyksiä on toimitettu vielä lokakuussakin. 3.2 Viemäritunnelit Viemäritunneleiden yleissuunnitelmatasoisia tarkasteluja on edelleen jatkettu Finnoossa. Viemäritunnelien tekniset toteutussuunnitelmat Mikkelä II, Malminmäki ja Eestinkallio urakka-alueilta ovat valmistuneet. Viimeisen urakkaalueen (Finnoo II) toteutussuunnittelu aloitetaan lokakuussa. Eestinkallion työtunneliin liittyville pysyville maanpäällisille järjestelyille saatiin toimenpidelupa ja Penkkikujan ja Riimukallion pystykuiluille rakennuslupa Järjestelyt Finnoossa Finnoon alueen purkujärjestelyiden ja maankäytön yhteensovituksen periaateratkaisuista on saavutettu neuvottelutulos Espoon kaupungin kanssa Suunnittelu- ja toteutusriskien hallinta LVI:stä ja SIA:sta on saatu urakkalaskentaan vasta osakokonaisuuksia. Suunnitteluaikaa on sovitusti lokakuun loppuun. Laskenta-aika urakkatarjoukselle on niiden osalta niin lyhyt, että HSY harkitsee niiden siirtoa

4 3(9) alkuvaiheessa budjettihintaisina PJU:n urakkaan. PJU:n järjestämien kilpailutusten jälkeen nekin siirtyisivät tavoitehintaisiksi töiksi. Hankkeen valmistumiseen ei suunnitelmien viiveellä ole tässä vaiheessa vaikutusta. Urakan hinnoittelua suunnitelmien keskeneräisyys vaikeuttaa. Työnaikaisen suunnittelun viivästymisriski etenkin rakennesuunnittelun osalta on ilmeinen. Siksi raudoitusten suunnittelua on jatkettava keskeytyksettä ja varmistettava riittävien suunnitteluresurssien käytettävyys urakan aikana. Kaikkien viemäritunnelien urakka-alueiden osalta lunastusmenettely on vielä kesken. Etenkin Eestinkallion osalta täytäntöönpanolupa mahdollisista valituksista riippumatta on keskeinen, koska tunnelin sijoittamiseen kriittisimmin suhtautuvia kiinteistöjä on työtunnelin läheisyydessä. Finnoo II osalta on haettava poikkeamaa maanalaiseen asemakaavaan ja rakennuslupia maanpäällisille rakenteille ja pumppaamolle. Lupakäsittelylle ja reagoinnille mahdollisiin valituksiin uhkaa jäädä liian vähän aikaa. Tämä on Blominmäen hankkeessa konkreettisista riskeistä suurin, joka voi suuresti viivästyttää puhdistamon käyttöönottoa ja sitä kautta nostaa huomattavasti kustannuksia. Nyt, kun yhteisymmärrys rakenteiden sijoituksesta on saavutettu, täytyy hallinnolliset menettelyt saada hoidettua hyvässä yhteistyössä ja viivytyksittä. 4 Toteutus 4.1 Hankkeen johtaminen ja rahoitus Hankkeen johtoryhmä on kokoontunut seurantajakson aikana kaksi kertaa. Johtoryhmään osallistuu HSY:n edustajien lisäksi pääsuunnittelijan ja louhintatyötä valvovan konsultin edustajat. 4.2 Työnaikainen suunnittelu ja valvonta Blominmäen luolaston louhinnan ja kalliorakennusurakan työnaikainen suunnittelu ja valvonta ovat käynnissä ja edenneet sovitun mukaisesti. Suunnittelutyömäärä on kasvanut ennalta arvioidusta. 4.3 Rakentaminen Puhdistamon louhinnan ja kalliorakentamisen urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy ( ). Urakassa on vielä muutama tuhat kuutiota louhittavana, lähinnä avolouhintaa mädättämöjen ja lietteenkäsittelyn välisellä alueella. Urakka on etenemässä suunnitellussa aikataulussaan. Kaikkiaan urakassa on mennessä louhittu noin m 3 -ktr, mikä on noin 108 % urakan tarjouspyyntövaiheessa arvioidusta louhintatarpeesta. Louhittava tilavuus on kasvanut eniten jälkikäsittelyhallissa, mutta louhintatarpeet ovat toteutussuunnittelun myötä kasvaneet myös useassa muussa tilassa luolastossa ja maan päällä. Viemäritunneleita on louhittu hallituksen päättämän lisätyön puitteissa touko-heinäkuussa yhteensä 720 m. Arvioitua hankalammasta kallion laadusta ja tärinävaikutuksista johtuen työ on edennyt suunniteltua hitaammin

5 4(9) ja kustannukset todennäköisesti nousevat arvioidusta. Työtä tehdään niin pitkälle, kuin urakka-ajan puitteissa on mahdollista. Tulevien rakentamisvaiheiden turvallisuutta parantavia rakennustöitä on tehty hallituksen päättämän lisätyön puitteissa. Työt olivat käynnissä kahdella pystykuilulla ja tilojen alle tulevien ilmakanavien alueella. Mädättämämöiden alle johtavan ajoreitin viereinen syvän tilan päätyseinä on valmistunut. Kustannusarvion (3,3 M ) arvioidaan pitävän. Kuva 2 Mädättämöiden yläkartiot ovat valmistuneet, rakennusten perustojen ja kanaalien louhinta on käynnissä. Finnoo I urakka (HSY:n osuus Länsimetron kanssa yhdessä tehtävästä urakasta) on saatu lähes tehtyä. Budjetti ja aikataulu pitävät. 4.4 Työturvallisuus Lemminkäinen Infra Oy:n puhdistamourakan MVR-mittausten keskiarvo on ollut yli 96 %, mikä on erittäin hyvä. Blominmäen työmaalla on kolmannella vuosineljänneksellä sattunut yksi lievä työtapaturma ja kaksi läheltä piti tilannetta : kurottajan kaatuminen 2.9. ja kurottajan jarrujen pettäminen piha-ajotunnelissa HSY:n hallituksen päätökset ja päättäväksi tulevat asiat Hallitus päätti valita Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan neuvottelumenettelyyn YIT Rakennus Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja ryhmittymä: Skanska Infra Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Hallitus päätti velvoittaa HSY:n johtoa neuvottelemaan Espoon kanssa Finnoon alueen ratkaisujen yhteensovittamisesta ja hakemaan purkutunnelin järjestelyille lunastusta, jos ratkaisuja ei saada sovittua mennessä.

6 5(9) Projektinjohtourakan urakoitsijan valinta Kolmen viemäritunneliosuuden urakoitsijoiden valinta Aikataulu Hankkeen päivitetty yleisaikataulu on liitteenä Aikatauluun liittyvien riskien hallinta Puhdistamon rakentamisaikataulu on edelleen haastava. Viemäritunnelien Finnoo II tunneliurakka on haastava vaikka PJU-urakaan valittu 48 kuukauden toteutusaika tuo myös tunneliurakan totetukseen lisäaikaa. Viemäritunnelilouhinnoissa viivästykset ovat puhdistamon luolastolouhintoja todennäköisempiä ja viivästyksiä on vaikea ottaa kiinni, koska töiden tehostamismahdollisuudet ovat hyvin rajallisia. Siksi urakat on pyrittävä käynnistämään ajoissa. Väljä rakentamisaikataulu ja nykyinen suhdanne madaltavat tarjoushintoja, mikä kompensoi sitä, että urakat saattavat valmistua ennen käyttöönottotarvetta. Viemäritunnelien rakentamisvalmius edellyttää monien erityyppisten lupien saamista. Etenkin Finnoo II osalta tämä on edelleen riski. Asemakaava ja lupaprosessit käynnistetään resurssien salliessa loka-marraskuussa. Henkilöresurssien riittävyys hankkeen tilaaja- ja hallintaorganisaatiossa sekä tilaajan vastuulla olevissa ostopalveluissa (suunnittelu ja työmaavalvonta) on varmistettava projektinjohtourakan sujuvuuden varmistamiseksi. 6 Kaavoitus ja lupamenettelyt 6.1 Ympäristöluvat Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antoi ympäristölupapäätöksensä Päätös ei ole vielä lainvoimanen. Yksi maa- ja vesialueen omistaja on valittanut luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. HSY on vastannut saamaansa vastinepyyntöön Ympäristöluvan yksi määräyksistä on: Luvan saajan on tehtävä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus, jossa selvitetään yksityiskohtaisesti puhdistamon ja Suomenojan välisen viemäritunnelin sekä vara- ja hätäpurkupaikkojen sijainnit sekä tarvittavat rakenteet mennessä. Hakemuksen tulee sisältää lisäksi selvitys meriviemäritunnelin kapasiteetin riittävyydestä ja vertailu, jossa varajärjestelmän vaihtoehtona on uuden meriviemäritunnelin rakentaminen. Vesistövaikutusten mallinnus valmistui elokuussa ja raportti saatiin viimeisteltyä syyskuussa. Aineisto oli tarkoitus toimittaa mennessä, mutta Finnoon ratkaisujen keskeneräisyyden vuoksi toimitus on siirtynyt. Viemäritunnelien Espoonjoen alituksen vesiluvassa ( ) pyydetyt tarkennukset on toimitettu AVI:in.

7 6(9) 6.2 Rakennusluvat ja maisematyöluvat Lupahakemukset Espoon kaupungilta (rakennusvalvonta, kaupunkitekniikka ja kaupunki-suunnittelu) suunnittelun aikana haettavissa olevista luvista on jätetty Malminmäen, Eestinkallion ja Mikkelä II urakka-alueiden osalta. Eestinkallion työtunneliin liittyville pysyville maanpäällisille järjestelyille saatiin toimenpidelupa ja Penkkikujan ja Riimukallion pystykuiluille rakennuslupa Asemakaavat Suomenojan puhdistamotontti kuuluu Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymään Finnoon osayleiskaavaan (pohjoinen). Kaavasta valitettiin, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Puhdistamotontin asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa osana Finnoonsataman asemakaava. Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta ( ) asetti alueen rakennuskieltoon asemakaavan vireillä olon vuoksi. Rakennuskielto olisi estänyt toteuttamasta ainakin osaa purkutunnelin liitosrakenteista, pumppaamosta ja ajotunnelista. Siksi HSY valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Espoon ja HSY:n välisessö neuvottelussa sovitun ratkaisun täytäntöönpano edellyttää rakennuskiellon purkamista ratkaisua koskevilta osin. 7 Ympäristöasiat Maa- ja kallioperässä liikkuvan veden pintaa seurataan lähellä louhintoja olevissa havaintoputkissa viikoittain ja kauempana olevissa kuukausittain. Puhdistamoalueen seurannoista laadittiin tilannekatsaus syyskuussa. Kallion raoissa liikkuvan veden pinta on paikoin laskenut voimakkaasti, millä ei sinänsä ole suurta merkitystä, ellei se heijastu kasvillisuuden kannalta olennaiseen maakerrosten veden tasoon. Siinä on joissain puhdistamoa lähellä sijaitsevissa havaintoputkissa havaittu laskua. Tilanteen kehittymistä seurataan. Muutoin pinta- ja pohjaveden laadun seurannassa, ympäristön painumien seurannassa, Blominmäen täyttömäen vakauden seurannassa tai kallion liikkeiden seurannassa ei ole ilmennyt mitään erityistä.

8 7(9) 8 Hankkeen kustannukset Hankesuunnitelma ja hankkeen toteutuneet kustannukset ja sidottujen kustannusten pohjalta tarkennettu ennuste: Puhdistamon suunnitelmamuutokset ja prosessiparannukset ovat tuoneet noin 10 miljoonan euron korotukset ennusteeseen. Käyttöä ja toiminnallisuutta parantavina lisätoimina ovat mm. lähtevän veden UV-käsittely sekä ilmastusaltaiden huoltotunneli. Energiatehokkuutta parantavina lisäinvestointeina ovat mm. aurinkopaneelijärjestelmä, lämpöakku sekä lähtevän veden turbiini. Suunnittelu- ja tutkimuskustannukset tulevat ylittämään vaihtoehtoratkaisujen selvittämisestä johtuen hankesuunnitteluvaiheessa arvioidut. Kustannusarvio tarkentuu olennaisesti vasta urakoitsijavalintojen yhteydessä. Hankesuunnitelman mukainen vuosittaisten kustannusten jakautuminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Investointikustannukset toteutuma , M TTS ja ennuste 2021, M Hankesuunnitel ma 2014, M ,6 0, ,4 0, ,3 0, ,7 1, ,9 2, ,7 23, ,3 52, ,1 34,2 56, ,0 83, ,0 101, ,0 47, ,8 1,0 yhteensä 81, ,0

9 8(9) Hankkeen rakentaminen käynnistyi kaavoituksen viiveistä johtuen hieman hankesuunnitelmassa (6/2014) arvioitua hitaammin, mikä näkyy vuoden 2015 toteumassa. Puhdistamolouhinnat saadaan toteutettua arvioitua edullisemmin, mutta muun rakentamisen kustannukset saattavat nousta arvioidusta. Louhintoja seuraavat rakentamisvaiheet käynnistyvät myöhemmin kuin hankesuunnitelmassa arvioitiin. Vuodelle 2021 siirtynee merkittävästi kustannuksia. Hankesuunnitelman kokonaiskustannusarvion ennustetaan pitävän. Blominmäen hankkeen lisä- ja muutostyöt ja hankintapäätökset jaksolla 3/2017 on koottu liitteeseen 2. 9 Tiedottaminen ja asiakaspalaute Viemäritunneleiden sijoittamisen lupaprosessi yksityisten maanomistajien ja Espoon kaupungin kanssa on jatkunut. Yksityisiä kiinteistönomistajia linjalla on noin 130, joista suurimman osan kanssa on tehty kirjallinen sopimus vesihuoltolinjasta ja rasitteesta. Kuuden kiinteistön kanssa ei neuvotteluista huolimatta päästy sopimukseen. Espoon kaupungin virkamiesten ohjeistuksen mukaisesti HSY on hakenut koko viemäritunneliosuudelle lunastuslupaa maanmittauslaitokselta. Lunastus koskisi kiinteistöjen pysyvän käyttöoikeuden rajoittamista niiden kiinteistöjen alueella, joiden alle viemäritunneli louhitaan. HSY on vastannut maanmittauslaitokselle asukkailta tulleisiin kannanottoihin. Blominmäen uutiskirje asukkaille 3/2017 julkaistiin HSY:n nettisivuilla ja toimitettiin hankkeen sähköpostituslistalla oleville. 10 Liitteet Liite 1: Blominmäen hankkeen tapahtumahistoria Liite 2 Blominmäen hankkeen lisä- ja muutostyöt ja hankintapäätökset III/2017 Liite 3 Blominmäen hankkeen yleisaikataulu

10 Liite 1: Blominmäen jätevedenpuhdistamohankkeen keskeiset tapahtumat /2005 Espoon veden ja Espoon geoteknisen yksikön tekemä Suomenojan ympäristön (2,5 km säteellä) kallioresurssikartoitus jätevedenpuhdistamon sijoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi Espoon Vesi teetti jätevedenpuhdistusta koskevan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman, jossa suositeltiin jätevesien käsittelyn siirtämistä Suomanojalta kalliopuhdistamoon, alustavat ympäristöselvitykset kolmesta Länsiväylän pohjoispuolen <4 km kalliosta YVA-prosessi ja sen rinnalla laaja vuorovaikutusprojekti, jossa selvitettiin yli 20 ehdotetun sijoituspaikan mahdollisuudet ja lisättiin YVA-prosessiin 2 lisävaihtoehtoa Uuudenmaan ympäristökeskus antoi yhteysviranomaisena lausunnon jätevedenpuhdistamon sijoitusvaihtehtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA) Espoon kaupunginvaltuusto päätti uuden puhdistamon sijoituspaikaksi Blominmäen Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Blominmäkeä koskevan vaihemaakuntakaavan Pääsuunnittelijaksi valittiin yhteenliittymä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Ramboll Finland Oy ja Kalliosuunnittelu Oy Geo- ja kalliotekniseksi suunnittelijaksi valittiin Pöyry Finland Oy Espoon kapunginvaltuusto hyväksyi Blominmäen osayleiskaavan Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus jätettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle HSY:n hallitus hyväksyi hankesuunnitelman tarkennuksen siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat 371 milj. euroa Mikkelänkallion avolouhinnalle ja ajotunnelilouhinnalle saatiin rakennuslupa Blominmäen asemakaava sai lainvoiman Blominmäen luolaston rakennuslupahakemus jätettiin Mikkelänkallion louhintatöiden urakoitsijaksi valittiin Skanska Infra Oy (urakka-aika ) Finnoon ajotunnelin yhteiskäytöstä tehtiin Länsimetron kanssa sopimus Viemäritunnelien toteutussuunnittelijaksi valittiin Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Blominmäen luolastolle saatiin rakennuslupa Luolaston louhintaurakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen Infra Oy (urakka-aika ) Louhintojen rakennuttajakonsultiksi valittiin SITO Rakennuttajat Oy Puhdistamon rahoitukseen liittyvä Euroopan Investointipankin (EIB) lainan ensimmäinen 100 milj. euron lainasopimus allekirjoitettiin Puhdistamon rahoitukseen liittyvä Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) 115 milj. euron lainasopimus allekirjoitettiin Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi puhdistamolle ympäristöluvan (yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen) Finnoo 1 viemäritunneliosuuden louhintaurakoitsijaksi valittiin Lemminkäinen Infra Oy (urakka-aika ) Puhdistamon laitossuunnittelijaksi valittiin yhteenliittymä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Ramboll Finland Oy Puhdistamon rakennus- ja SIA-suunnittelijaksi valittiin Pöyry Finland Oy

11 Biologisten typenpoistosuodattimien toimittajaksi valittiin Veolia Water Technologies Aquaflow Oy Kiekkosuodattimien ja niitä edeltävän kemiallisen saostuksen toimittajaksi valittiin Veolia Water Technologies Aquaflow Oy Viemäritunnelien Mikkelä 1 osuuden louhinnat ja lujitukset päätettiin tilata lisätyönä Lemminkäinen Infra Oy:n puhdistamon kalliorakennusurakassa Vesihuollon toimialajohtaja sai valtuudet tilata Blominmäen (turvallisuutta parantavia) rakennustöitä Lemminkäinen Infra Oy:ltä enintään eurolla (alv 0%) Puhdistamon maanpäällisille rakennuksille saatiin rakennuslupa Blominmäen jätevedenpuhdistamon projektinjohtourakan neuvottelumenettelyyn valittiin YIT Rakennus Oy, Lemminkäinen Infra Oy sekä Skanska Infra Oy ja Skanska Talonrakennus Oy

12 Liite 2: raportointijaksolla hyväksytyt lisä- ja muutostyöt sekä tehdyt hankintapäätökset III/2017 (sisältyvät kohdan 8 ennusteen kustannuksiin) hyväksyjä euroa (alv 0%) Lisä- ja muutostyöt: Murskaustyöt maan päällä Blominmäessä toimialajohtaja Hankintapäätökset: SIA-hankintailmoitustyöt projektijohtaja SIA-lähtötietopuutteet projektijohtaja yhteensä

13 Liite 3: Blominmäen hankkeen yleisaikataulu Liite 3: Blominmäen hankkeen yleisaikataulu (hankesuunnitelman tarkennus ja rakentamisajan pidennys ) tilanne TOIMENPIDE Yleissuunnittelu valmis ja hankesuunnitelman tarkennus Täydentävät kalliotekniset tutkimukset Ympäristölupahakemuksen valmistelu ja lupapäätös AVI:lta 3. vaihemaakuntakaavan hyväksyminen, vahvistus ja lainvoima Osayleiskaavan valmistelu, hyväksyminen ja lainvoima Asemakaavan valmistelu, hyväksyminen ja lainvoima Yleisssuunnitelman tarkistus ja luonnossuunnittelu Tila- ja layout-suunnittelu, luolasto Rakennuslupahakemukset ja päätökset Puhdistamon louhinnan toteutussuunnittelu Viemäritunnelien louhinnan toteutussuunnittelu Puhdistamon ajotunneleiden ja luolaston louhintaurakoiden kyselyt Puhdistamon ajotunneleiden louhinta Luolaston louhinta Rakennusten toteutussuunnittelu + luolaston muu tot.suunnittelu Muut urakkakyselyt Rakennustekniset työt Laiteasennukset Tulo- ja purkutunnelien louhinta Suomenojan jätevesien kääntöjärjestelyjen toteutus Koekäyttö sekä vesien ja lietteen siirto Suomenojalta Käyttöönotto I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV viranomaisprosessin käynnistys hyväksymispäätös viranomaisprosessin käynnistys (hankesuunnitelmassa ennustettu) hyväksymispäätös (hankesuunnitelmassa ennustettu) hankesuunnitelmassa esitetty aika hankesuunnitelman jälkeen pidennetty arvio hankesuunnitelman jälkeen lyhennetty arvio

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.7.2017 HSY:n hallitus 25.8.2017 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.12.2017 HSY:n hallitus 19.1.2018 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 30.6.2018 HSY:n hallitus 17.8.2018 Lisätietoja toimialajohtaja Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi osastonjohtaja

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 13.1.2017 HSY:n hallitus 20.1.2017 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.3.2017 HSY:n hallitus 21.4.2017 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.3.2018 HSY:n hallitus 13.4.2018 Lisätietoja toimialajohtaja Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi osastonjohtaja

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 30.9.2018 HSY:n hallitus 12.10.2018 Lisätietoja toimialajohtaja Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi osastonjohtaja

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.3.2016 HSY:n hallitus 22.4.2016 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.12.2015

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.12.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.12.2015 HSY:n hallitus 22.1.2016 Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.7.2016 HSY:n hallitus 26.8.2016 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 31.3.2019 HSY:n hallitus 12.3.2019 Lisätietoja toimialajohtaja Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi hankejohtaja

Lisätiedot

Megaluokan vesihuoltohanke etenee

Megaluokan vesihuoltohanke etenee Megaluokan vesihuoltohanke etenee kohti Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Maarakennuspäivä 24.9.2015 Blominmäki huhtikuussa 2015 27.8.2014 2 1 24.9.2015 Mikkelänkallio

Lisätiedot

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo

HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo Maanalainen rakentaminen seminaari 11.5.2015 RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY 11.5.2015 Blominmäen

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 12.10.2016 HSY:n hallitus 21.10.2016 Lisätietoja toimialajohtajan sijainen Tommi Fred 09 1561 3451 tommi.fred@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 16.3.2015

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 16.3.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 16.3.2015 HSY:n hallitus 20.3.2015 Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.10.2015

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.10.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.10.2015 HSY:n hallitus 16.10.2015 Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi

Lisätiedot

Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen

Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistamo ja viemäritunnelit 19.1.2016

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.6.2015

TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.6.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOTEUTUKSEN TILANNERAPORTTI 1.6.2015 HSY:n hallitus 12.6.2015 Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen

Blominmäen jätevedenpuhdistamo. HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen Blominmäen jätevedenpuhdistamo HSY:n historian suurin panostus Itämeren suojeluun ja Espoon kaupunkikehitykseen 31.8./6.9./13.9.2016 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja 1 Ajoreitti Mikkelästä Blominmäkeen

Lisätiedot

Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi. osastonjohtaja vs. Mari Heinonen 09 1561 3187 mari.heinonen@hsy.

Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi. osastonjohtaja vs. Mari Heinonen 09 1561 3187 mari.heinonen@hsy. äristöpalvelut DENPUHDISTAMO RAPORTTI 1.6.2015 2.6.2015 Lisätietoja toimialajohtaja Jukka Piekkari 09 1561 3002 jukka.piekkari@hsy.fi osastonjohtaja vs. Mari Heinonen 09 1561 3187 mari.heinonen@hsy.fi

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja

Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus. 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus 16.4.2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja Blominmäen jätevedenpuhdistamo 150 000 m 3 /d 400 000 asukasta v. 2020 => 550 000 asukasta v. 2040 Blominmäki havainnekuva

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015

Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 Pirkanmaan keskuspuhdistamon asukastilaisuus 20.4.2015 17.30-18.00 18.05 18.20 19.00 20.00 Kahvitarjoilu Tilaisuuden avaus (Tampereen Vesi) Historiakatsaus (Tampereen Vesi) Suunnittelutilanne ja lisätutkimukset

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen 2 Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN JÄTEVESIRATKAISU. Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus. HYVÄ-hanke

LAPPEENRANNAN JÄTEVESIRATKAISU. Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus. HYVÄ-hanke LAPPEENRANNAN JÄTEVESIRATKAISU Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus HYVÄ-hanke yleisötilaisuus Myllymäen koulu 26.5.2016 Riitta Moisio/LAVO Toikansuo jäteveden puhdistusta

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Uusi jätevedenpuhdistamo. Blominmäkeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Uusi jätevedenpuhdistamo Blominmäkeen Espoon Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo rakennetaan maan alle louhittavaan luolastoon, jonne

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Mikkelänkallion tukikohta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Mikkelänkallion tukikohta Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Mikkelänkallion tukikohta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö RIL: Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Kuparisali 22.5.2008 Reijo Kuivamäki aluejohtaja Pöyry Environment Oy Tampereen seudun strategiset

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi

AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA. Tekpan seutuseminaari 23.3.2011. Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi AJANKOHTAISTA TAMPEREEN SEUDUN VESIHUOLLOSTA Tekpan seutuseminaari 23.3.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi 1 KÄYNNISSÄ OLEVIA SEUDULLISIA HANKKEITA Sako ja umpikaivolietteiden keräystyön järjestäminen

Lisätiedot

Osastonjohtaja Tuomo Heinonen puh. (09) Projektinjohtaja Jukka Yli-Kuivila puh. (09)

Osastonjohtaja Tuomo Heinonen puh. (09) Projektinjohtaja Jukka Yli-Kuivila puh. (09) Hallitus 5 19.01.2018 BLOMINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOHANKKEESEEN LIITTYVÄT SUUNNITTELUTOIMEKSIANNOT 604/05.050.501.5012/2017 Hallitus 5 Esittelijä Valmistelijat Yleistä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Toimialajohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 200 Aluehallintoviraston päätös Länsisataman edustan väylän muuttamisesta ESAVI/197/04.09/2013 Päätös Asia tulisi käsitellä 10.6.2014 kokouksessa. päätti merkitä

Lisätiedot

Uusiomateriaalien mahdollisuudet

Uusiomateriaalien mahdollisuudet Uusiomateriaalien mahdollisuudet Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Kiertotalous kuntien maarakentamisessa -seminaari 7.6.2017 Kehätie & Uudenmaankatu 7.6.2017 Juha-Pekka Hämäläinen 2 Yhteinen hanke Liikennevirasto

Lisätiedot

Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen

Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen Kysymyksiä ja palautetta? Voit täyttää palautelomakkeen ja palauttaa sen järjestäjille Käsittelemme kysymykset ja palautteet esitysten jälkeen Blominmäen jätevedenpuhdistamo hankekatsaus 6.10.2015 Jukka

Lisätiedot

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus

Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus Blominmäen jätevedenpuhdistamon Mikkelän ajotunnelin louhintaurakan asukastilaisuus 25.11.2014 Avaussanat Jukka Piekkari, vesihuollon toimialajohtaja Blominmäen puhdistamohankkeen tausta ja eteneminen

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 17.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus, esittäytyminen Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Tilannekatsaus Suomen Maastorakentaja Oy:n puheenvuoro Keskustelua ja

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen

Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Vesihuolto-osuuskunnan rakentaminen ja arkipäivä ja mitä tapahtuu kun kaikki ei mene ihan putkeen Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n jätevesiseminaari 23.3.2015 Vesa Arvonen Rakentaminen 1/4 Alustava

Lisätiedot

Missä mennään? Rakentamisjohtaja Tero Palmu

Missä mennään? Rakentamisjohtaja Tero Palmu Missä mennään? Rakentamisjohtaja Tero Palmu 17.1.2019 Aineiston käyttö ja kopiointi ilman Länsimetron lupaa on kiellettyä. Itäjatke Länsimetro 21 km 13 asemaa Varikko Sammalvuoressa Kantametro (avattu

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen

Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen tilanne Keskuspuhdistamoseminaari 17.11.2011 Tj Pekka Pesonen Tampereen Vesi HANKKEEN KEHITYSVAIHEET 2005: Pirkanmaan vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma: Idea

Lisätiedot

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä

Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Kolmen suuren jätevedenpuhdistamon rakentaminen käynnistymässä Vesihuolto 2015 Jukka Yli-Kuivila, projektijohtaja HSY Pekka Pesonen, toimitusjohtaja Tampereen Vesi Petri Tuominen, toimitusjohtaja JS-Puhdistamo

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus

Metro länteen asukastilaisuus Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja

Lisätiedot

Kokemuksia viranomaisyhteistyöstä konkurssipesien ja yrityssaneerausmenettelyjen yhteydessä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä

Kokemuksia viranomaisyhteistyöstä konkurssipesien ja yrityssaneerausmenettelyjen yhteydessä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Kokemuksia viranomaisyhteistyöstä konkurssipesien ja yrityssaneerausmenettelyjen yhteydessä 26.8.2015, Insolvenssiristeily Jari Salminen Asianajaja, varatuomari Yhteistyö viranomaisten kanssa Päätösvalta

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Raportti 1 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Kuukausiraportti nro 5/2018 Tarkastelujakso: 1.5.2018-31.5.2018 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Liikennevirasto Liikennevirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

Kunkun parkki, Tampere

Kunkun parkki, Tampere Kunkun parkki, Tampere YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristösi parhaat tekijät Lähtökohtia vaikutusten selvittämiseen Hanke on osa laajempaa Tampereen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen hallirakenteiden peruskorjaus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen hallirakenteiden peruskorjaus Helsingin seudun ympäristöpalvelut HANKESUUNNITELMA Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen hallirakenteiden peruskorjaus 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin

Lisätiedot

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

3 HANKESUUNNITELMAN MUKAINEN VARAUTUMINEN LEVEÄÄN VAUNUUN

3 HANKESUUNNITELMAN MUKAINEN VARAUTUMINEN LEVEÄÄN VAUNUUN 15.12.2017 1 (5) Raide-Jokerin-projektin tilaajan johtoryhmä Kokous 19 Aika: 15.12.2017 klo 9-11 Paikka: nh. Artic XL, (Raide-Jokerin Big Room, Valimotie 1, 2. krs.) Läsnä: Ville Lehmuskoski (pj.) HKL

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Raportti 1 Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Kuukausiraportti nro 7/2019 Tarkastelujakso: 1.7.2019-31.7.2019 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Väylävirasto Väylävirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

Keskustakirjasto. Puujulkisivut, vuoropuhelu 30.9.2014

Keskustakirjasto. Puujulkisivut, vuoropuhelu 30.9.2014 Keskustakirjasto Puujulkisivut, vuoropuhelu 30.9.2014 Keskustakirjasto Puujulkisivut, vuoropuhelu Tilaisuuden tarkoitus: esitellä Keskustakirjasto hanketta esitellä puumateriaalin käyttöä julkisivussa

Lisätiedot

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Suunnittelutoimisto, painopisteenä kalliotilojen suunnittelu Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Raportti 1 Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Kuukausiraportti nro 6/2019 Tarkastelujakso: 1.6.2019-30.6.2019 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Väylävirasto Väylävirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen. Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan

Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen. Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan Länsimetron kalliohaasteet varautuminen ja selviytyminen Suomen kuntatekniikan päivät 17.05.2013 Juha Salmelainen, Rockplan LÄNSIMETRO LYHYESTI 13,7 km kaksoistunnelia, 7+1 asemaa, 9 rv-hallia, kääntöraide

Lisätiedot

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu

Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,

Lisätiedot

HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS

HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS Hyväristönmäen uuden jätevedenpuhdistamon ja siirtolinjan toteutus HYVÄ-HANKE TILANNEKATSAUS 29.8.2016 Lappeenrannan Lämpövoima Oy Riitta Moisio Toikansuo jäteveden puhdistusta 1954 alkaen Hyväristönmäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (5) 581 Lausunto kaupunginvaltuutettu Kauko Koskisen ym. toivomusponnesta, jossa kiirehditään kunnallistekniikan rakentamista heti asemakaavan vahvistuttua HEL 2011-003517

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Infraj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 68 HKL:n kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen HEL 2013-000688 T 10 06 00 Päätös päätti hyväksyä HKL:n kulunvalvonnan

Lisätiedot

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Raportti 1 Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka Kuukausiraportti nro 8/2019 Tarkastelujakso: 1.8.2019-31.8.2019 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Väylävirasto Väylävirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.

Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus. Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting. Case: Asuinkerrostalon sisäantennijärjestelmän toteutus Seppo Seitsonen Orbion Consulting Oy Puh. 050 566 8200 seppo.seitsonen@orbionconsulting.fi Orbionin esittely Pohjoismainen, riippumaton, tietoliikennealan

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet

Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet Tulevaisuuden kalliorakennushankkeet Louhinta- ja Kalliotekniikan päivät 2 Hankkeiden jako Kaivokset Valtion tilat Vaativat kaivannot 3 Tulevat hankkeet Tulevien hankkeiden aikataulut ja kustannukset perustuvat

Lisätiedot

Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa. Eva-Lisa Karlsson YKT-koordinaattori Projektinjohtaja MAKA/LIKE/Toiminnanohjaus

Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa. Eva-Lisa Karlsson YKT-koordinaattori Projektinjohtaja MAKA/LIKE/Toiminnanohjaus Yhteinen Kunnallistekninen Työmaa Eva-Lisa Karlsson YKT-koordinaattori Projektinjohtaja MAKA/LIKE/Toiminnanohjaus Helsinki, maailman toimivin kaupunki Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että tietyöt hoidetaan

Lisätiedot

Savilahden alueen energiatehokas kaukojäähdytys. Reima Lassila

Savilahden alueen energiatehokas kaukojäähdytys. Reima Lassila Savilahden alueen energiatehokas kaukojäähdytys Reima Lassila 18.1.2017 Kaukojäähdytyksen toimintaperiaate Kaukojäähdytys vertaa Kaukolämpö haetaan lämpöä pois Jäähdytetään viedään lämpöä sisään Lämmitetään

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

Hyväristönmäen yleisötilaisuus Myllymäen koulun auditorio Hiessillankatu 10

Hyväristönmäen yleisötilaisuus Myllymäen koulun auditorio Hiessillankatu 10 Hyväristönmäen yleisötilaisuus 6.6.2017 Myllymäen koulun auditorio Hiessillankatu 10 Hyväristönmäen puhdistamohanke YLEISÖTILAISUUS 6.6.2016 Myllymäen koulun auditorio OHJELMA 16.50 Kahvitarjoilu 17.10

Lisätiedot

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta

Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet

Lisätiedot

HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA

HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA HELENIN MAANALAISIA HANKKEITA TIMO NEVALAINEN 11.5.2015 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 3. JATKOTOIMENPITEET 2 1. TAUSTAA 3 1. TAUSTAA Lähtökohdat 1. Helsingin ja Vantaan alueiden sähkötehon kasvuennusteet

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 18.5.2017 Illan ohjelma Kahvit ja tilaisuuden avaus Tilannekatsaus ja tulevat työt Mt167 esittelyvideo, n. 2-3 min Hollolan kunnan kuulumiset Suomen Maastorakentajat Oy:n

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 24 Haukivuoren jätevedenpuhdistamon ympäristölupa Mikkeli Kokouskutsu 1 (9) Aika 28.05.2015, klo 16:30 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsiteltävät asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi!

Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! Keskuspuhdistamo Tampereen seudun kuntien merkittävin ympäristöinvestointi! 100 vuoden ratkaisu! Kuuden kunnan yhteinen seudullinen kalliojätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoreen siirto ja purkutunneleineen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo.

Aloite merkittiin tiedoksi. TEKVLK 16 Tekninen valiokunta 24.4.2014 Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Matti Huttunen, matti.huttunen(at)sipoo. Valtuusto 32 07.04.2014 Aloite kaksoisviemäröintijärjestelmään siirtymisestä/sami Virpiö 338/10.03.01/2013 KV 108 Valtuusto 9.9.2013 Sami Virpiö jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoossa siirrytään

Lisätiedot

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3)

Asuntotontin (A, k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) 1 MUISTIO/KN 3. marraskuuta 2015 Asuntotontin (A, 3 760 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Honkasuon Pohjanpajulle (Kaarela, Honkasuo, tontti 33366/3) Leirikuja 3 Hakemus Suomen Vuokrakodit

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kustannusten kiinnittyminen

Kustannusten kiinnittyminen Kustannusten kiinnittyminen Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus Louhintaurakat saadaan

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot