uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas"

Transkriptio

1 uddeholmin teräkset PAINEVALUUN KÄYTTÖKOHDEOPAS kuumatyöstö

2 sisällys Johdanto... 3 Painevalettujen osien vaatimuksia... 3 Työvälineen suunnittelu... 4 Työvälineen valmistus... 5 Työvälineen suorituskyky... 9 Muottiterästen vaatimukset painevalussa Taloudellisuus...16 Tuoteohjelma yleiskuvaus...17 kemiallinen koostumus veratilutaulukko kestävyys eri vauriomekamismeja vastaan Teräslaji- ja kovuussuositukset Maailmanlaajuinen palveluverkosto Tämän julkaisun tiedot ovat ohjeellisia ja yleisluontoisia, eivätkä ne ole minkäänlaisena takuuna tuotteiden ominaisuuksista tai käyttösovelluksista. Uddeholm varaa itselleen oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Ajantasaiset tuotetiedot sekä EU direktiivin 1999/45/EC mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa internet-sivuiltamme kuumatyöteräkset 2

3 Johdanto Painevalu on taloudellinen tapa valmistaa suuria määriä monimutkaisia osia tiukkojen toleranssien mukaan alumiinista, magnesiumista, sinkistä ja kupariseoksista. Painevalun kasvu perustuu lähinnä painevalettujen osien käytön lisääntymiseen autoteollisuudessa niiden keveyden vuoksi. Pitkissä valmistussarjoissa työvälineen kestävyys on entistä tärkeämpää. Viime vuosina Uddeholm on päässyt johtavaan asemaan kestävien ja yhä parempien muottimateriaalien kehittäjänä. Tästä esimerkkejä ovat teräslajit Uddeholm Orvar Supreme/Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior, Uddeholm QRO 90 Supreme ja Uddeholm Dievar. Painevalettujen osien vaatimuksia Painevalettuja osia koskevat vaatimukset edellyttävät lujempien, sitkeämpien, helpommin työstettävien ja hitsattavien sekä korroosionkestävämpien painevaluseosten kehittämistä. Tuotesuunnittelu suuntautuu suurempiin osiin ohuempiin seinämävahvuuksiin monimutkaisempiin muotoihin tiukempiin toleransseihin Tämä suuntaus nostaa painevalun muita valumenetelmiä (esim. matalapainevalu ja kokillivalu) edullisemmaksi valmistusmenetelmäksi. Näiden terästen ja tarkkojen lämpökäsittelyohjeiden avulla painevalajat ovat saavuttaneet merkittäviä säästöjä tuotanto- ja työvälinekustannuksissa. Parannuksia on saavutettu myös tuotteen ja työvälineen oikealla muotoilulla ja paremmalla painevaluprosessin ohjauksella. Painevalutyöväline alumiinin valamiseen. Alumiinista valettu pumpun pesä. kuumatyöteräkset 3

4 Työvälineen suunnittelu Painevalutyövälineen muotoilu määräytyy ensisijaisesti painevaletun osan muodon perusteella. Muotoiluun ja mitoitukseen vaikuttavat muutkin tekijät, jotka voivat työvälineen kestävyyden kannalta olla merkittäviä. Muottipesä Erikoislujat teräkset ovat hyvin loviherkkiä. Siksi muottipesän seinämien paksuuserot on pidettävä pieninä ja pyöristykset tehtävä mahdollisimman suurella säteellä. Valukanavat, porttikanavat ja ilmanpoistoaukot Jotta valuolosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät, jäähdytysjärjestelmän on oltava oikeassa suhteessa kuumaan osaan nähden (valukanavat, porttikanavat, ilmanpoistoaukot, muottipesät). Valukanavat, porttikanavat ja ilmanpoistoaukot on suunniteltava huolella. Muottipesän vaikeasti täyttyviin osiin on järjestettävä ilmanpoistoaukko helpottamaan valumateriaalin virtaamista tilaan. Sellaisissa monipesäisissä muoteissa, joiden muottipesät ovat identtiset, on tärkeää, että jakokanavat ovat yhtä pitkät ja läpimitoiltaan yhtä suuret. Porttikanavien, samoin kuin ilmanpoistoaukkojen on oltava identtisiä. Porttikanavien sijainti, niiden väliseinämien paksuus ja leveys ovat ratkaisevia metallin ruiskutusnopeuden kannalta. Portit suunnitellaan niin, että valumetalli virtaa tasaisesti ja esteettä muottipesän kaikkiin osiin. Jos metalli valumisen sijaan ruiskutetaan muottitilaan, tuloksena on huono valu. Liika turbulenssi valumetallissa voi aiheuttaa eroosiota muottiin. Jotta eroosio- tai kuumahalkeamisriski muotti materiaalissa lähellä porttikanavaa olisi mahdollisimman vähäistä, muottipesän seinämä, keernat ja muottipalat sijoitetaan mahdollisimman kauas porttikanavasta. Jäähdytyskanavat Jäähdytyskanavat sijoitetaan siten, että muottipesässä on mahdollisimman tasainen lämpötila. Sekä jäähtymisen että lujuuden, mutta myös korroosionkestävyyden kannalta on tärkeää, että jäähdytyskanavien pinnat ovat tasaiset. Mitoitusohjeita Seuraavassa on ohjeita siihen, miten alumiinille tarkoitettu muotti on mitoitettava, jotta lujuusvaatimukset täyttyvät. 1. Etäisyys muottipesästä ulkopintaan > 50 mm 2. Muottipesän syvyyden suhde kokonaispaksuuteen < 1:3 3. Etäisyys muottipesästä jäähdytyskanavaan > 25mm Etäisyys muottipesästä jäähdytyskanavaan kulmassa > 50 mm 4. Pyöristyssäteet: sinkki > 0,5 mm, alumiini > 1 mm, messinki > 1,5 mm 5. Etäisyys porttikanavasta muottipesän seinämään > 50 mm kuumatyöteräkset 4

5 Työvälineen valmistus Painevalutyövälineen valmistuksessa tärkeitä tekijöitä ovat: lastuttavuus kipinätyöstö lämpökäsittely mitanpitävyys pintakäsittely hitsattavuus L astuttavuus Martensiittisten kuumatyöterästen lastuttavuuteen vaikuttavat lähinnä ei-metallisten sulkeumien kuten mangaanisulfidien määrä ja teräksen kovuus. Painevalutyövälineen suorituskyky on sitä parempi mitä vähemmän teräksessä on epäpuhtauksia, esim. rikkiä ja happea. Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme/Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior ja Uddeholm QRO 90 Supreme teräksissä rikki- ja happipitoisuudet ovat erittäin alhaiset. Lastuttavuuden kannalta parasta on, kun hyvin liuenneet karbidit ovat tasaisesti jakautuneina pehmeäksihehkutetussa ferriittisessä mikrorakenteessa, jonka kovuus on mahdollisimman pieni. Microdizingprosessin ansiosta Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme/Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior ja Uddeholm QRO 90 Supreme terästen mikrorakenne on homogeeninen. Uddeholm Dievarin kovuus on n. 160 HB, Uddeholm Orvar Supremen/Orvar Superiorin, Uddeholm Vidar Superiorin ja QRO 90 Supremen 180 HB. Näiden terästen lastuttavuusominaisuudet ovat hyvin tasaiset. Lastuamisarvot sorvaukseen, jyrsintään ja poraukseen löytyvät terästen teknisistä tuotelehdistä. väliaineessa. Prosessin aikana teräksen pinta altistuu korkealle lämpötilalle, joka sulattaa tai höyrystää teräksen. Työvälineen pintaan muodostuu sulanut ja uudelleenjähmettynyt, hauras kerros, ja sen alle uudelleenkarennut ja päästynyt kerros. Kipinätyöstön vaikutus muottiteräksen pinnan ominaisuuksiin voi pahimmillaan pilata muotin suorituskyvyn. Tästä syystä suositellaan seuraavia työohjeita. Hehkutetun materiaalin kipinätyöstö A. Perinteinen työstö B. Varsinainen kipinätyöstö välttäen valokaaren muodostumista ja liian nopeaa aineenpoistoa. Lopeta hienokipinöinnillä eli alhaisella virralla ja suurella taajuudella C. Hio tai kiillota kipinätyöstetty pinta. Näin halkeama vaara kuumennuksessa ja sammutuksessa vähenee. Hidas, vaiheittainen esikuumennus karkaisulämpötilaan on suositeltavaa. Karkaistun ja päästetyn materiaalin kipinätyöstö A. Perinteinen työstö B. Karkaisu ja päästö C. Varsinainen kipinätyöstö välttäen valokaaren muodostumista ja liian nopeaa aineenpoistoa. Lopeta hienokipinöinnillä eli alhaisella virralla ja suurella taajuudella D. 1. Hio tai kiillota kipinätyöstetty pinta. 2. Päästä työväline C edellistä päästölämpötilaa alemmassa lämpötilassa. Kipinätyöstö Kipinätyöstöä on käytetty painevalutyövälineiden valmistuksessa yleisesti jo vuosia. Menetelmän kehittyminen on parantanut käyttötekniikkaa, tuottavuutta ja tarkkuutta. Vaihtoehtona kipinätyöstölle on suurnopeuskoneistus, jonka käyttö on kasvamassa. Kipinätyöstö perustuu grafiitti- tai kuparianodin ja teräksen (katodi) välisiin purkauksiin dielektrisessä kuumatyöteräkset 5

6 L ämp ökäsittely Kuumatyöteräkset toimitetaan tavallisesti pehmeäksihehkutetussa tilassa. Työstön jälkeen työväline on lämpökäsiteltävä, jotta saavutetaan paras kuumalujuus, päästön kestävyys ja sitkeys. Teräksen ominaisuuksia säädellään karkaisulämpötilan ja -ajan, jäähtymisnopeuden ja päästölämpötilan avulla. Muotin korkeammalla austenitointilämpötilalla voidaan parantaa päästönkestävyyttä ja vähentää pehmenemistä, mikä vuorostaan vähentää termisiä väsymissäröjä. Uddeholm Orvar Supremen/Orvar Superiorin ja Uddeholm QRO 90 Supremen ominaisuudet paranevat austenitoimalla ne 1050 C:ssa 1020 C:n sijaan. Uddeholm Dievarille lämpötila on 1030 C 1000 C:n sijaan ja Uddeholm Vidar Superiorille 1000 C 980 C:n sijaan. Toisaalta, raekoko kasvaa korkeammassa austenitointi lämpötilassa, mikä taas heikentää sitkeyttä. Tästä syystä korkeampaa austenitointilämpötilaa suositellaan vain pienille työvälineille, keernoille ja keernatapeille. Myös suurempi kovuus vähentää lämpösäröilyä. Alumiinin painevalussa kovuuden tulisi olla kuitenkin alle 50 HRC ja messingin painevalussa alle 46 HRC. Tätä suurempi kovuus saattaa aiheuttaa halkeamia ja työvälineen rikkoutumisen. Uddeholm Dievarin, Uddeholm Orvar Supremen/ Orvar Superiorin ja Uddeholm Vidar Superiorin terästen sitkeys on kuitenkin niin hyvä, että rikkoutumisvaara on vähäinen. Sammutusnopeudella on suuri merkitys työvälineen elinikään Uddeholm Dievarin, Uddeholm Orvar Supremen/Orvar Superiorin, Uddeholm Vidar Superiorin ja Uddeholm QRO 90 Supremen, ja kaikkien samantyyppisten terästen karkaisussa. Hidas sammutus tuottaa parhaan mitanpitävyyden, mutta samalla teräksen mikrorakenteessa saattaa tapahtua haitallisia muutoksia. Liian hidas jäähdytys karkaisussa voi heikentää teräksen murtumissitkeyttä. Nopeammalla sammutuksella saavutetaan paras rakenne ja pisin käyttöikä. On pyrittävä löytämään kompro missiratkaisu hitaalla sammutuksella saavutettavien alhaisempien kustannusten (vähemmän työstettävää) ja nopeammalla sammutuksella saavutettavan pidemmän käyttöiän (suuri sitkeys) välillä. Useimmissa tapauksissa nopea sammutus on taloudellisempi vaihtoehto työvälineen kokonaiskustan nusten kannalta. Hiilenkato ja voimakas hiilettyminen voivat aiheuttaa ennenaikaista lämpösäröilyä, joten ne on pyrittävä estämään kaikin tavoin. Työväline on päästettävä heti, kun se on jäähtynyt C:seen. Toinen päästö on välttämätöntä tyydyttävän mikrorakenteen saamiseksi. Päästölämpötila on valittava halutun kovuuden mukaan. Painevalumuotit suositellaan päästettäväksi vielä kolmannenkin kerran. Alumiinista valettu osa autoteollisuuden käyttöön. kuumatyöteräkset 6

7 Mitanpitävyys Muodonmuutokset painevalutyökalujen karkaisussa ja päästössä Painevalutyövälineen karkaisussa ja päästössä tapahtuu yleensä muodonmuutoksia. Muodon muutos on yleensä sitä suurempi, mitä korkeampi austenitointilämpötila on. Yleisenä käytäntönä onkin jättää työvälineeseen tietyt työvarat, mikä mahdollistaa työ välineen työstämisen karkaisun ja päästön jälkeen oikeisiin mittoihin suurnopeuskoneistamalla, kipinätyöstämällä, hiomalla jne. Muodonmuutokset johtuvat materiaalissa esiintyvistä jännityksistä, joita ovat työstöjännitykset lämpöjännitykset muutosjännitykset. Työstöjännitykset Työstöjännityksiä syntyy mm. työvälineen sorvauksessa, jyrsinnässä ja hionnassa. Jos työvälineeseen on muodostunut jännityksiä, ne poistuvat kuumennuksessa. Kuumennus heikentää lujuutta, jolloin jännitykset laukeavat paikallisina vetelyinä. Tämä voi johtaa koko työvälineen muodonmuutokseen. Jännitystenpoistohehkutuksella voidaan ehkäistä voimakkaiden vetelyjen syntymistä karkaisun kuumennusvaiheessa. Jännitystenpoistohehkutusta suositellaan karkeatyöstön jälkeen. Työvälineeseen mahdollisesti jääneet muodonmuutokset voidaan oikaista hieno työstössä ennen karkaisua. L ämpöjännitykset Lämpöjännityksiä syntyy, kun työväline kuumennetaan tai sammutetaan. Jännitysten määrä lisääntyy, jos kuumennus tapahtuu nopeasti ja epätasaisesti. Työvälineen tilavuus kasvaa kuumennuksessa. Epätasainen kuumennus saattaa aiheuttaa paikallisia eroja tilavuuden kasvussa, mistä seuraa jännityksiä ja muodonmuutoksia. Esikuumennus suositellaan tehtäväksi aina vaiheittain, jolloin lämpö tila työkappaleessa ehtii tasaantua. Alumiinimuotin muottipesän osa. Alumiinimuotti autoteollisuudessa tarvittavien osien valmistamiseen. kuumatyöteräkset 7

8 Työväline pitäisi aina yrittää kuumentaa tarpeeksi hitaasti, jotta lämpötila säilyisi tasaisena koko työvälineessä. Edellä mainitut kuumennusta koskevat seikat pätevät myös sammutukseen, jossa syntyy erittäin voimakkaita jännityksiä. Yleisohje on, että jäähdytyksen tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti sen mukaan, miten suuret muodonmuutokset ovat hyväksyttävissä. On tärkeää, että sammutusaine kohdistuu työvälineeseen aina tasaisesti (erityisesti esim. paineilma tai suojakaasu). Muutoin lämpötilaerot työvälineessä voivat aiheuttaa suuria muodonmuutoksia. Isoille, monimutkaisille työvälineille suositellaan vaiheittaista jäähdytystä. Muutosjännitykset Muutosjännityksiä syntyy, kun teräksen mikrorakenne muuttuu. Tämä johtuu siitä, että teräksen kolme mikrorakennetyyppiä ferriitti, austeniitti, martensiitti ovat tiheydeltään, eli tilavuudeltaan erilaisia. Eniten vaikuttaa muutos austeniitista martensiitiksi, jolloin tilavuus kasvaa. Erittäin nopea ja epätasainen jäähdytys voi muodostaa paikallista martensiittia, mistä seuraa paikallista tilavuuden kasvua ja jännityksiä joissakin työvälineen osissa. Jännitykset johtavat muodonmuutokseen ja joissakin tapauksissa halkeamiin. Pintakäsittely Pintakäsittely esim. typetys (suolakylpy- tai plasmatypetys) voi parantaa työvälineen tiettyjen osien ominaisuuksia, esim. sylinterit, suuttimet, jakokanavat, hajottajat, porttikanavat, ulostyöntötapit, keernatapit. Eri terästen typetysominaisuudet vaihtelevat niiden kemiallisista koostumuksista riippuen. Muutkin pintakäsittelyt ovat osoittatuneet hyviksi painevalutyökaluissa. Hitsattavuus Usein on tärkeää, että painevalutyöväline voidaan korjata hitsaamalla. Työvälineteräksen korjaushitsaukseen liittyy aina halkeamisvaara; varovaisuutta ja kuumennusohjeita noudattamalla päästään kuitenkin hyviin tuloksiin. Hitsauksen esivalmistelu Hitsattavat osat on viistettävä riittävästi ja pinnoilta on puhdistettava lika ja rasva, jotta muodostuu hyvä tunkeuma ja vältetään liitosvirheet. Pehmeäksihehkutetun materiaalin hitsaus 1. Esikuumenna C:seen. 2. Aloita hitsaus tässä lämpötilassa ja huolehdi, ettei lämpötila laske alle 325 C:n. Korkein välipalkolämpötila 475 C. Paras tapa pitää työvälineen lämpötila tasaisena on käyttää eristettyä laatikkoa, jossa on säädettävät vastukset. 3. Jäähdytä hitsauksen jälkeen hitaasti C/h kahden ensimmäisen tunnin ajan, sen jälkeen vapaasti ilmassa. 4. Pehmeäksihehkuta välittömästi hitsauksen jälkeen. Karkaistun ja päästetyn materiaalin hitsaus 1. Esikuumenna C:seen. 2. Aloita hitsaus tässä lämpötilassa ja huolehdi, ettei lämpötila laske alle 325 C:n. Korkein välipalkolämpötila 475 C. Paras tapa pitää työvälineen lämpötila tasaisena on käyttää eristettyä laatikkoa, jossa on säädettävät vastukset. 3. Jäähdytä hitsauksen jälkeen hitaasti C/h kahden ensimmäisen tunnin ajan, sen jälkeen vapaasti ilmassa. 4. Jännitystenpoistohehkutus aiempaa päästölämpötilaa 25 C alhaisemmassa lämpötilassa/2 h. Hitsausaineet Hitsaukseen sopivat Uddeholm QRO 90 Weld (SMAW), Uddeholm QRO 90 TIG-Weld (TIG) tai Uddeholm Dievar TIG-Weld lisäaineet. Lisätietoja on Uddeholmin julkaisussa Työvälineterästen hitsaus. kuumatyöteräkset 8

9 Työvälineen suorituskyky Painevalutyövälineen käyttöikä vaihtelee suuresti valukappaleen koosta ja muodosta, valumetallin tyypistä ja työvälineen kunnossapidosta riippuen. Työvälineen ikää voidaan pidentää esim. oikealla esikuumennuksella oikealla jäähdytyksellä pintakäsittelyllä jännitystenpoistohehkutuksella. oikea esikuumennus Työvälinemateriaaliin kohdistuu voimakas lämpöisku kuuman valumateriaalin osuessa siihen ensimmäisen kerran. Lämpösärö voi syntyä jo ensimmäisessä valussa ja johtaa nopeasti työvälineen täydelliseen rikkoutumiseen. Lisäksi on tärkeää huomoida, että iskusitkeys materiaalin kyky kestää lämpö- ja mekaanista kuormitusta on ensimmäisten valujen aikana huomattavasti parempi, kun työväline esikuumennetaan oikein. On tärkeää, ettei lämpötilaero muotin pinnan ja sulan metallin välillä ole liian suuri. Tästä syystä työväline pitäisi aina esikuumentaa. Sopivin esikuumennuslämpötila riippuu valuseoksesta. Tavallisesti lämpötila on C. Oikea esikuumennusalue käy ilmi vieressä olevista käyrästöistä. On tärkeää, ettei työvälinettä esikuumenneta liikaa, jottei se kuumene liikaa painevalun aikana ja päästy. Huomaa, että ohuet rivat kuumenevat nopeasti. Alla olevassa taulukossa on esitetty joitakin esikuumennussuosituksia. Materiaali Esikuumennuslämpötila C Tina- ja lyijyseokset Sinkkiseokset Magnesium- ja alumiiniseokset Kupariseokset On tärkeää, että kuumennus tapahtuu vaiheittain ja tasaisesti. Kuumennukseen suositellaan sähkövastusten käyttöä. Esikuumennuksessa jäähdytysainetta on käytettävä asteittain siten, että saavutetaan tasapainotila. Rajua jäähdyttämistä on vältettävä. Työvälineet on kuumennettava hitaasti siten, että muottipesä ja kiinnittimet saavat laajeta vähitellen. Oikea jäähdytys Työvälineen lämpötilaa säädellään jäähdytyskanavien ja muottipinnassa olevan voiteluaineen avulla. Lämpösäröjen välttämiseksi jäähdytysvesi voidaan esilämmittää n. 50 C:seen. Myös termostaattiohjatut jäähdytysjärjestelmät ovat yleisiä. Jäähdytysveden lämpötila ei saa alittaa 20 C. Muutamaa minuuttia pitempien taukojen aikana jäähdytysaineen virtaus on säädettävä sellaiseksi, ettei työkalu jäähdy liikaa. kuumatyöteräkset 9

10 Pintakäsittely Jotta valumetalli ja muottipinta eivät joudu suoraan kosketukseen keskenään, voiteluaineen on tartuttava kunnolla muotin pintaan. Esim. uuden tai korjatun työvälineen pinta ei saa olla metallisen sileä. Siksi työväline on hyvä hapettaa, jolloin voiteluaine tarttuu hyvin kiinni työvälineen sisäänajovaiheessa. Työvälineen pinta voidaan hapettaa kuumentamalla työväline n. 500 C:seen/1 h, minkä jälkeen työvälineen annetaan jäähtyä ilmassa. Myös höyryssä kuumentamalla (500 C/30 min) saadaan hyvä, sopivan paksuinen oksidikerros. Ajan mittaan käytössä syntyneet voiteluainejäämät voidaan poistaa muottipinnoilta kuulapuhaltamalla. Se synnyttää pintaan puristusjännityksiä, jotka kompensoivat lämpösäröjä aiheuttavia vetojännityksiä. Osat, joihin kohdistuu abrasiivista kulutusta ja kitkaa, esim. ulostyöntötapit ja sylinterit, voidaan typettää tai hiilitypettää paremman kestävyyden aikaansaamiseksi. Jännitystenpoistohehkutus Työvälineen pintaan kohdistuu painevalussa lämpötilan vaihtelusta johtuvaa lämpökuormitusta. Toistuva kuormitus voi aiheuttaa jäännösjännityksiä muotin pintaan. Useimmiten jännitykset ovat tyypiltään vetojännityksiä, jotka edistävät lämpösäröjen muodostumista. Jännitystenpoistohehkutus alentaa jäännösjännityksiä ja pidentää työvälineen käyttöikää. Ensimmäinen jännitysten poistohehkutus suositellaan tehtäväksi, kun sisäänajovaihe on päättynyt, ja sen jälkeen :n ja valun jälkeen. Menettely voidaan toistaa tämän jälkeen aina :n valun jälkeen, niin kauan, kun työvälineessä ei ole näkyvissä suurempia väsymissäröjä. Ei kuitenkaan hyödytä hehkuttaa työvälinettä, jossa on suuria halkeamia, koska halkeamien muodostuminen sinänsä alentaa jäännös jännityksiä. Jännitystenpoistohehkutus suoritetaan lämpötilassa, joka on n. 25 C alhaisempi kuin aikaisemmin käytetty korkein päästölämpötila. Kahden tunnin pitoaika läpikuumennettuna yleensä riittää. Painevalumuotti messingin valamiseen. kuumatyöteräkset 10

11 Muottiterästen vaatimukset painevalussa Painevalutyövälineisiin kohdistuu korkeita lämpötiloja ja mekaanista rasitusta. Työvälineen kestävyyttä rajoittavat näin ollen monet tekijät. Niistä merkittävimmät ovat: terminen väsyminen (lämpösäröily) korroosio/eroosio halkeaminen (täydellinen rikkoutuminen) painuminen Työlämpötila, eli valumateriaali, vaikuttaa suuresti siihen, millaiseen valumäärään työvälineellä päästään. Käyttöikä voi vaihdella suuresti myös valetun tuotteen muodosta, pinnanlaadusta, tuotantotahdista, prosessinohjauksesta, työvälineen muotoilusta, materiaalista ja lämpökäsittelystä sekä valetun tuotteen mittojen ja pinnanlaadun toleransseista johtuen. Terminen väsyminen Terminen väsyminen on mikrorakenteessa tapahtuvaa, monien lämpösyklien aiheuttamaa, vähitellen muo dostuvaa säröilemistä, jota esiintyy vain ohuessa pintakerroksessa. Käytössä painevalumuotti vuorotellen kuumenee ja jäähtyy. Työvälineen pintaan kohdistuu suuria jännityksiä, jotka vähitellen johtavat tyypilliseen termisen väsymisen aiheuttamaan vaurioon eli verkkomaisiin väsymis säröihin (ks. alla oleva kuva). Termisen väsymisilmiön mekanismia on pyritty selvittämään ja löytämään yhteys termisen väsymisen kestävyyden ja materiaalin perus ominaisuuksien välillä. Uddeholm on rakentanut tähän tarkoitukseen laitteiston, jolla pystytään simu loimaan termisen väsymisen aiheuttaman vaurion kehittymistä. Tutkimusten avulla on kehitetty uusia ja entistä parempia työvälinemateriaaleja, esim. Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme/Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior ja Uddeholm QRO 90 Supreme. Valuseos Valulämpö- tila n. C Muotin käyttöikää rajoittavat tekijät Valujen määrä keskimäärin Muotti Keerna Sinkki ~ 430 eroosio 0,5 2 milj. 0,5 2 milj. Magnesium ~ 650 kuumahalkeilu halkeaminen eroosio painuminen Alumiini ~ 700 kuumahalkeilu halkeaminen eroosio painuminen Kupari/messinki ~ 970 kuumahalkeilu painuminen eroosio halkeaminen kuumatyöteräkset 11

12 termiseen väsymiseen johtavat tekijät Termiset väsymissäröt syntyvät kolmen tekijän yheisvaikutuksesta. Ne ovat lämpösyklien aiheuttama rasitus, vetojännitykset ja plastinen venymä. Ilman näiden kolmen tekijän yhteisvaikutusta säröjä ei synny tai ne eivät etene. Plastinen venymä synnyttää särön, joka etenee vetojännityksen vaikutuksesta. Termiseen väsymiseen vaikuttavat seuraavat tekijät: Työvälineen lämpösykli esikuumennuslämpötila työvälineen pinnan lämpötila pitoaika korkeimmassa lämpötilassa jäähtymisnopeus Työvälinemateriaalin ominaisuudet lämpölaajenemiskerroin lämmönjohtavuus kuumamyötöraja päästönkestävyys virumislujuus sitkeys jännityksiä lisäävät tekijät pyöristykset, säteet, reiät, kulmat pinnan karheus Työvälineen l ämpösykli Esikuumennuslämpötila Lämpötilaero muottitilan pinnan ja sulan metallin välillä ei saa olla liian suuri. Tästä syystä suositellaan aina esikuumennusta. Esikuumennuslämpötilan on oltava alumiinille vähintään 180 C, jossa murtumissitkeys on lähes kaksinkertainen huoneenlämpötilaan verrattuna. Muottitilan pinnan lämpötila Muottitilan pinnan lämpötila vaikuttaa oleellisesti lämpösäröjen kehittymiseen. 600 C:seen asti tavallisten kuumatyöterästen lämpölaajeneminen ja jännitykset ovat kohtuullisia. Korkeimmissa lämpötiloissa lämpösäröily kasvaa selvästi. Muottitilan lämpötilaan vaikuttavat lähinnä esikuumennuslämpötila, metallin valulämpötila, valetun tuotteen muotoilu, muotin muoto ja koko sekä muottimateriaalin lämpöominaisuudet. Pitoaika korkeimmassa lämpötilassa Pitkä pitoaika lisää materiaalin päästymis- ja virumisriskiä. Tämä tarkoittaa mekaanisen lujuuden heikkenemistä ja huonompaa mekaanisten ja/tai lämpökuormitusten kestävyyttä. Jäähtymisnopeus Pintakerroksen jäähtymisnopeudella on suuri merkitys. Nopea jäähtyminen synnyttää suurempia jännityksiä ja aiheuttaa halkeamia aikaisemmassa vaiheessa. Jäähdytysaineen valinnassa on yleensä tehtävä kompromissi työvälineen halutun käyttöiän ja tuotantotahdin välillä. Useimmat painevalajat ovat ympäristösyistä siirtyneet käyttämään vesipohjaisia voiteluaineita öljypohjaisten sijaan. TyöVÄLINEmateriaalien perusominaisuudet Lämpölaajenemiskerroin Lämpölaajenemiskertoimen tulisi olla alhainen, jolloin lämpöjännitykset ovat pieniä. Lämmönjohtavuus Suuri lämmönjohtavuus alentaa työvälineen lämpötilaeroja ja sitä kautta termisiä jännityksiä. On kuitenkin vaikea ennustaa tai tutkia kokeellisesti lämmönjohtavuuden vaikutuksia. Kuumamyötöraja Korkea kuumamyötöraja pienentää plastista muodonmuutosta ja vähentää lämpösäröilyä. Päästönkestävyys Lämpösäröily lisääntyy, jos työvälinemateriaali pehmenee korkeissa lämpötiloissa. Siksi on tärkeää, että työvälinemateriaali kestää korkeita lämpötiloja pehmenemättä. Virumislujuus Mekaaninen kuormitus edistää selvästi pehmenemistä korkeassa lämpötilassa. Painevalussa materiaali joutuu sekä korkeaan lämpötilaan että mekaaniseen kuormitukseen. On selvää, että hyvän materiaalin on kestettävä korkean lämpötilan ja mekaanisen kuormituksen yhteisvaikutusta eli sillä on oltava hyvä virumislujuus. Kokeet ovat osoittaneet, että lämpösäröjä voi muodostua myös silloin, kun lämpö tila on vakio, mutta mekaaninen kuormitus on jaksottaista. kuumatyöteräkset 12

13 Sitkeys Työvälinemateriaalin sitkeyden mitta on kyky kestää plastista venymistä murtumatta. Termisen väsymisvaurion alkuvaiheessa materiaali kestää sitkeyden ansiosta tietyn määrän syklejä, ennen kuin näkyviä halkeamia ilmestyy tietyllä kuumamyötörajalla ja lämpösyklillä. Kun halkeamat kasvavat, sitkeyden vaikutus vähenee. Materiaalin sitkeys riippuu suuresti siinä olevien kuona sulkeumien ja suotautumien määrästä, ts. teräksen puhtaudesta ja homogeenisuudesta. Uddeholmin painevaluun tarkoitettujen terästen valmistuksessa käytetään erityisiä sulatus- ja puhdistusmenetelmiä, tarkoin ohjattua taontaa ja lämpökäsittelyä, joilla tietty mikrorakenne saadaan aikaan. Mainitut seikat parantavat sitkeyttä, etenkin suurten kappaleiden keskellä. Sulan valumetallin aiheuttama korroosio Painevalumuotissa korroosiota aiheuttaa muotin altistuminen sulalle valumetallille. Jos muottipesän pinnoissa ei ole suojakerrosta, valumetallia saattaa liueta muotin pintaan. Samanaikaisesti muotin seosaineita (erityisesti rautaa) liukunee muotin pinnasta valumetalliin. Nämä reaktiot saattavat, paitsi liuottaa terästä, myös muodostaa metalliyhdisteitä muottipintaan. Jos yhdisteitä syntyy runsaasti, valumetalli tarttuu kiinni muottipintaan. Korroosioon vaikuttavia tekijöitä Korroosion syntymiseen vaikuttavat monet tekijät: valumetallin lämpötila valumetallin koostumus muotin muotoilu pintakäsittely. Valumetallin lämpötila Valuseoksilla on kriittiset lämpötilat, joiden yläpuolella korroosio lisääntyy voimakkaasti. Sinkki alkaa reagoida teräksen kanssa n. 480 C:ssa ja alumiini n. 720 C:ssa. Jännityksiä lisäävät tekijät Pyöristykset, reiät, nurkat Lovivaikutukset ja suuret termiset rasitukset lisäävät jännityksiä ja rasitusta pyöristyksissä, rei'issä ja nurkissa. Lämpösäröjä ilmestyy näihin kohtiin aikaisemmin kuin tasaisille pinnoille. Lämpösäröjen ja pyöristysten yhteisvaikutus lisää työvälineen rikkoutumisvaaraa. Pinnan laatu Pintavirheet, kuten hiontajäljet, vaikuttavat halkeamien syntyyn samalla tavalla kuin pyöristykset, reiät ja nurkat. Suositeltavalla meshin hionta-alueella pinnanlaatu ei vaikuta lämpösäröjen muodostumiseen. Vähemmän kiillotetun, esim. hiekkapuhalletun tai hapettuneen, pinnan etuna on, että voiteluaine kiinnittyy ja jakautuu tasaisesti muotin pintaan. Lisäksi kiinni tarttuminen vähenee, ja valukappale irtoaa helpommin. Tällä on merkitystä etenkin uuden muotin sisäänajovaiheessa. Kupariseoksilla ei näytä olevan selvää kriittistä lämpötilaa, mutta korroosio lisääntyy vähitellen lämpötilan noustessa. Korroosio- ja eroosiovauriot Kiinnitarttumisvaurio keernatapissa. kuumatyöteräkset 13

14 Valumetallin koostumus Puhtaat metallit vaurioittavat työvälinemateriaalia paljon nopeammin kuin kauppalaadut. Tämä koskee sekä sinkkiä että alumiinia. Korroosio lisääntyy työvälineen pinnalla myös silloin, jos alumiinisulan rautapitoisuus on alhainen. Muotin muotoilu Myös muotin muotoilu vaikuttaa korroosioriskiin. Jos sula metalli ruiskutetaan liian nopeasti, voiteluaine saattaa huuhtoutua pois muottipesän pinnoilta. Liian suuri ruiskutusnopeus johtuu yleensä porttikanavan virheellisestä muotoilusta. Pintakäsittely Muottiteräksen pintakäsittelyllä on korroosion kannalta suuri merkitys. Jos teräksen ja valumetallin kosketus voidaan välttää, korroosioriski pienenee huomattavasti. Oksidikerros muottipesän pinnassa antaa hyvän suojan. Myös erilaiset typetys- tai muut pintakäsittelyt tuottavat hyvän suojan. Myös sulan korkea lämpötila vaikuttaa haitallisesti, koska muottipesän pinta pehmenee tällöin helpommin. Kovat partikkelit, kuten sulkeumat ja/tai kovat pii suotautumat ylieutektisessa, yli 12,7 % piitä sisältävässä alumiinisulassa lisäävät eroosiovaurioita. Usein työväline altistuu korroosion ja eroosion yhteisvaikutukselle. Vallitsevan vaurion tyyppi riippuu lähinnä sulan virtausnopeudesta. Suurilla nopeuksilla yleisin vaurio on aina eroosio. Hyvä päästönkestävyys ja kuumalujuus ovat tärkeitä työvälinemateriaalin ominaisuuksia. Halkeaminen (täydellinen rikkoutuminen) Muottimateriaalin sitkeys on sama kuin sen kyky kestää vetojännityksiä murtumatta terävissä lovissa tai kohdissa, joissa jännitystä esiintyy. Kuumahalkeamat aiheuttavat teräviä lovia työvälineeseen. Muotin sitkeys riippuu muottimateriaalin ominaisuuksista ja sen lämpökäsittelystä. Koska mekaaniset ja lämpöjännitykset ovat työvälineessä jakautuneet kaikkiin suuntiin, sitkeyttä on arvioitava kaikissa suunnissa; pitkittäin, poikittain ja lyhyeltä poikittaissuunnalta. Uddeholm Dievar, Uddeholm Orvar Supreme/ Orvar Superior, Uddeholm Vidar Superior ja Uddeholm QRO 90 Supreme valmistetaan menetelmällä, joka parantaa mekaanisten ominaisuuksien isotrooppisuutta. Sulan valumetallin aiheuttama eroosio Eroosio on eräänlaista muottipesän pintojen mekaanista kuumakulumista, jota aiheuttaa lähinnä sulan virtaus. Eroosiovaurioihin vaikuttaa suuresti sulan virtausnopeus, lämpötila ja koostumus. Yli 55 m/s virtausnopeudet lisäävät eroosiovaurioita oleellisesti. Eroosio kuumatyöteräkset 14

15 Muotin pinnan lämpötilavaihtelut tuottavat voimakkaita jännityksiä, jotka voivat johtaa halkeamiin. Nämä lämpö shokin seurauksena syntyneet halkeamat saattavat johtaa työvälineen täydelliseen rikkoutumiseen, ja ovat sen yleisin syy. uddeholm Dievarin ja Orvar Supremen murtumissitkeys Materiaalin kykyä kestää jännityksiä murtumatta terävän loven kohdalta kutsutaan murtumissitkeydeksi. Uddeholm Orvar Supremen ja Uddeholm Dievarin murtumissitkeydet eri kovuuksilla on esitetty alla olevassa kuvassa. Painumat Jakopintojen tai muottitilan painumat johtuvat yleensä liian heikosta kuumalujuudesta. Korkeissa lämpötiloissa teräksen lujuus ja sen myötä kovuus alkavat heiketä. Mitä korkeampi työlämpötila on, sen suurempi on painumien vaara. Sekä muottipuoliskojen sulkupaine että metallin ruiskutuspaine ovat niin korkeita, että tietty kuumalujuus on tarpeen. Tämä koskee erityisesti alumiini-, magnesium- ja kupariseosten painevalua. Murtumissitkeys huoneenlämpötilassa (keskeltä ja lyhyt poikittaissuunta) kuumatyöteräkset 15

16 Taloudellisuus Pyrkimys kohti parempaa työvälinetaloudellisuutta on johtanut korkealaatuisten muottiterästen kehittämiseen. Koska työvälinekustannus on vain %:n luokkaa valmiin, painevaletun alumiiniosan kokonaiskustannuksista, korkealuokkaisten, työvälineen ikää pidentävien muottiterästen käyttö on taloudellisesti kannattavaa. Painevalutyövälineen kestävyyteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat työvälineen materiaali, sen lämpökäsittely sekä painevaluprosessin ohjaus. Painevalumuotin materiaalikustannus on 5-15 % muottikustannuksista. Lämpökäsittelykustannusten osuus on 5-10 %. Alla oleva kuva osoittaa teräskustannuksen osuuden kokonaiskustannuksista. Muottimateriaaleille on viimeisten 20 vuoden aikana laadittu normeja, joissa on määritelty mm. teräksen kemiallinen koostumus, puhtausaste, mikrorakenne, kovuus, mekaaniset ominaisuudet ja huokosettomuus. Eräs tällä hetkellä kehittyneimpiä terästen ja niiden lämpökäsittelyä koskevia normeja on Special Quality Die Steel & Heat Treatment Acceptance Criteria for Die Casting Dies # , jonka on julkaissut North American Die Casting Association (NADCA). Kun työvälineen taloudellisuutta halutaan parantaa, se onnistuu lämpökäsittelyn avulla. Tavoitteena on pitää mittamuutokset ja vetely hyväksyttävissä rajoissa ja samalla saada aikaan paras mahdollinen kovuuden ja sitkeyden yhdistelmä. Tärkeimmät tekijät ovat karkaisulämpötila ja jäähtymisnopeus sammutuksessa. Kunnollinen esikuumennus ja jännitystenpoistohehkutus parantavat taloudellisuutta. Pintakäsittelyn avulla muotin pinta suojataan korroosiolta/eroosiolta ja termiseltä väsymiseltä. Työvälineen kunnossapitoon ja korjaukseen on kehitetty uusia hitsaustekniikoita, joilla työvälineen käyttöikää voidaan pidentää. Jokainen valmistusketjun lenkki teräksen valmistaja, työvälineen valmistaja, lämpökäsittelijä ja painevalaja tietää, että prosessin kaikissa vaiheissa voi esiintyä suuriakin laatutason vaihteluita. Parhaaseen tulokseen päästään vaatimalla kaikissa työvaihessa mahdollisimman hyvää laatua ja myös maksamalla siitä. Kustannusten jäävuori. kuumatyöteräkset 16

17 Tuoteohjelma Yleiskuvaus TYÖVÄLINETERÄKSET UDDEHOLM DIEVAR UDDEHOLM UNIMAX UDDEHOLM ORVAR SUPREME/ UDDEHOLM ORVAR SUPERIOR UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR UDDEHOLM QRO 90 SUPREME UDDEHOLM QRO 90 HT UDDEHOLM IMPAX SUPREME MUOTTIRUNKOTERÄS UDDEHOLM HOLDAX Korkealaatuinen CrMoV-seosteinen kuumatyöteräs, jolla on hyvä kuumalujuus, erinomainen karkenevuus ja sitkeys. Uddeholm Dievar soveltuu alumiinin painevalussa keskikokoisiin ja suuriin muotteihin. Ylittää NADCA # :n vaatimukset. Korkealaatuinen CrMoV-seosteinen teräs, jolla on hyvä sitkeys ja kovuus 58 HRC saakka. Korkealaatuinen CrMoV-seosteinen kuumatyöteräs (H13), jolla on hyvä terminen väsymiskestävyys. Teräs valmistetaan erityisellä sulatusja puhdistustekniikalla ja se täyttää NADCA # :n vaatimukset. Korkealaatuinen CrMoV-seosteinen kuumatyöteräs (H11), jolla on hyvä halkeamiskestävyys ja se täyttää NADCA # :n vaatimukset. Korkealaatuinen kuumatyöteräs, jolla on hyvä kuumamyötölujuus ja päästönkestävyys. Uddeholm QRO 90 Supreme soveltuu erityisen hyvin kuparin ja messingin painevaluun sekä pieniin muottipaloihin ja keernoihin alumiinin painevalussa. Nuorrutettu Uddeholm QRO 90 Supreme on materiaali, jonka toimituskovuus on HRC. Soveltuu keernatappeihin. Nuorrutettu NiCrMo-teräs, jonka toimituskovuus on 310 HB ja joka soveltuu sinkin, lyijyn ja tinan painevaluun sekä muottirunkomateriaaliksi ja prototyyppimuotteihin. Nuorrutettu teräs kiinnityslevyihin ja muottirunkoihin. Hyvä lastuttavuus. Toimituskovuus on n. 310 HB. kuumatyöteräkset 17

18 kemiallinen koostumus UDDEHOLMIN TYÖVÄLINETERÄKSET AISI (W.-Nr.) Analyysi % Muuta Toimituskovuus C Si Mn Cr Mo V Brinell (HB) DIEVAR 0,35 0,2 0,5 5,0 2,3 0,6 160 unimax 0,50 0,2 0,5 5,0 2,3 0,5 185 ORVAR SUPREME/ SUPERIOR VIDAR SUPERIOR H13 (1.2344) H11 (1.2343) 0,39 1,0 0,4 5,2 1,4 0, ,36 1,0 0,4 5,0 1,3 0,5 180 QRO 90 SUPREME 0,38 0,3 0,8 2,6 2,3 0,9 mikro- seost. 180 IMPAX SUPREME MUOTTIRUNKOTERÄS UDDEHOLM HOLDAX P20 parannettu (1.2738) 4140 mod. (1.2312) 0,37 0,3 1,4 2,0 0,2 Ni 1, ,40 0,4 1,5 1,9 0,2 S 0, VERTAILUTAULUKKO - KESTÄVYYS ERI VAURIOMEKANISMEJA VASTAAN UDDEHOLMIN päästön- kuuma- plastinen sitkeys karkene- TYÖVÄLINETERÄKSET kestävyys myötö- venyvyys vuus lujuus DIEVAR unimax orvar supreme orvar superior vidar superior QRO 90 supreme Kaikki teräkset testattu noin HRC kovuudessa, paitsi Uddeholm Unimax HRC kovuudessa. UDDEHOLMIN kuuma- rikkoutu- eroosio painuminen TYÖVÄLINETERÄKSET halkeilu minen DIEVAR unimax orvar supreme orvar superior vidar superior QRO 90 supreme kuumatyöteräkset 18

19 Teräslaji- ja kovuussuositukset Työvälineen osat Tina, lyijy, sinkki Alumiini, magnesium Kupari, messinki Kiinnityslevyt Holdax Holdax Holdax Runkolevyt (nuorrutettu) ~310 HB (nuorrutettu) ~310 HB (nuorrutettu) ~310 HB Impax Supreme Impax Supreme Impax Supreme (nuorrutettu) ~310 HB (nuorrutettu) ~310 HB (nuorrutettu) ~310 HB Muottipalat Impax Supreme ~310 HB Dievar HRC Orvar Supreme/SUPERI- OR HRC UNIMAX hrc Orvar Supreme/superior, Vidar Superior HRC HRC Orvar Supreme/superior HRC unimax** Muotokeernat Orvar Supreme/ Dievar HRC Keernat SUPERIOR HRC Orvar Supreme/superior, VIDAR SUPERIOR HRC HRC HRC Keernatapit Orvar Supreme * HRC HRC HRC Qro 90 HT* Qro 90 HT Hajottajat Orvar Supreme Orvar Supreme/ HRC SUPERIOR HRC HRC HRC Suuttimet Stavax ESR Orvar Supreme/ HRC SUPERIOR HRC HRC Orvar Supreme Orvar Supreme/ HRC HRC SUPERIOR HRC Ulostyöntötapit Orvar Supreme Orvar Supreme Orvar Supreme HRC (typetetty) HRC (typetetty) HRC (typetetty) Sylinterit Orvar Supreme Orvar Supreme/ Männät HRC (typetetty) SUPERIOR HRC (typetetty) HRC (typetetty) Orvar Supreme HRC (typetetty) HRC (typetetty) *suositellaan pintakäsittelyä ** pieniin Mg-muottipaloihin, joissa vaditaan hyvää eroosionkestävyyttä. kuumatyöteräkset 19

20 1. Kiinnityslevyt 2. Runkolevyt 3. Muottipalat 4. Muotokeernat 5. Keernat 6. Syöttöholkki 7. Hajottaja 8. Ulostyöntötapit kuumatyöteräkset 20

21 Uddeholm ASSAB Maailmanlaajuinen palveluverkosto Uddeholm on maailman johtava työvälinemateriaalien valmistaja. Tämän aseman olemme saavuttaneet tuomalla markkinoille jatkuvasti asiakkaidemme liiketoimintaa parantavia ratkaisuja. Pitkä perinne yhdistettynä tutkimukseen ja tuotekehitykseen antaa meille valmiudet ratkaista työvälineisiin liittyvät ongelmat. Johtavasta asemasta huolimatta on tavoiteemme säilynyt entisenä haluamme olla asiakkaillemme ensiluokkainen yhteistyökumppani ja terästoimittaja. Uddeholmin läsnäolo kaikilla mantereilla tarjoaa korkealaatuisen palvelun siellä missä asiakkaamme ovat. Uddeholmin tytäryhtiö ASSAB toimii tuotteidemme myyntikanavana määrätyillä markkina-alueilla. Olemme lähellä asiakkaitamme kaikkialla maailmassa. Kumppanuus merkitsee luottamusta. Luottamus on ansaittava joka päivä. Lisätietoja: Uddeholm Oy Ab, Ritakuja 1 (PL 57), Vantaa, puh , faksi , kuumatyöteräkset 21

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus sisällys Johdanto... 3 Uddeholmin kuumatyöteräkset suulakepuristustyövälineisiin... 4 Tyvälineteräkseltä vaadittavat ominaisuudet...

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Hotvar on suorituskykyinen molybdeeni/ vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kuumakulumiskestävyys erinomaiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa

Lisätiedot

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan uddeholm stainless concept www.uddeholm.fi Korroosio on tuttu ongelma muovien muovauksessa. Oikea teräsvalinta ratkaisee ongelman. Muovatut muovituotteet

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Bure on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa hyvä sitkeys hyvä kuumalujuus ja terminen väsymislujuus

Lisätiedot

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU nro 4 T U OT E L U E T T E LO U D D E H O L M OY A B Hyvä yhteistyökumppani, Meille Uddeholmilla laatu on kunnia-asia, jota yritämme noudattaa kaikessa mitä teemme. Se koskee: tuotteitamme toimituspalveluamme

Lisätiedot

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS käyttösovellusopas kylmätyöstö sisällys Yleistä työvälineterästen hitsauksesta... 3 Hitsausmenetelmät... 3 Työpiste... 5 Hitsausaineet... 6 Varo vetyä!... 7 Korotettu työlämpötila...

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Ruiskuvalumuottiteräkset

Ruiskuvalumuottiteräkset Ruiskuvalumuottiteräkset Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ruiskuvalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet, kiinteät keernat ja liikkuvat keernat valmistetaan yleensä jostakin muotteihin tarkoitetusta

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu...... 4 Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus...

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohde. Painevalutyövälineet. Työvälineen suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM VIDAR SUPERIOR. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohde. Painevalutyövälineet. Työvälineen suorituskykyä parantavat ominaisuudet (6) 0.06. Yleistä Uddeholm Vidar Superior on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kestävyys lämpökuormitusta ja termistä väsymistä vastaan hyvä kuumalujuus

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Calmax on kromi/molybdeeni/vanadiiniseosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys hyvä kulumiskestävyys hyvä läpikarkenevuus hyvä mitanpitävyys karkaisussa hyvä

Lisätiedot

Kulutusta kestävät teräkset

Kulutusta kestävät teräkset Kulutusta kestävät teräkset durostat Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen englanninkielinen versio osoitteessa www.voestalpine.com/grobblech Tekniset toimitusehdot durostat Kesäkuu

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ

Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ (8) Sisältö Johdanto...1 Kipinätyöstön periaate...1 Kipinätyöstön vaikutukset työkaluteräksiin...2 Pintalujuus...2 Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros...2 Uudelleen karennut kerros...2 Päästynyt kerros...3

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö SISÄLLYS Johdanto... 3 Työvälineterästen perusasiat...... 4 Työvälineteräksen valinta...11 Työvälineen valmistus...14 Pintakäsittely...18 Tuoteohjelma...20

Lisätiedot

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR 1 SUUREMPI KÄYTTÖKOVUUS MAHDOLLISTAA PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN Merkittävimpiä tekijöitä tuotantokustannusten alentamisessa ovat työkalujen pitkä käyttöikä ja pienet huolto- ja seisokkikustannukset.

Lisätiedot

Painevalumuotin valmistusmateriaalit

Painevalumuotin valmistusmateriaalit Painevalumuotin valmistusmateriaalit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet ja keerna aihiot on tavallisesti valmistettu jostakin kuumatyöteräslaadusta.

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö

Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö 1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen,

Lisätiedot

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7)

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7) 1 (7) Sisältö Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan?... 1 Pinnanlaadun arviointi... 1 Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät... 1 Työkaluteräksen laatu... 1 Lämpökäsittely... 2 Kiillotustekniikka... 2

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

www.alteams.com Global partner local commitment

www.alteams.com Global partner local commitment www.alteams.com Global partner local commitment yleinen käsitys ja ehkäpä osittainen totuuskin Miksi kallis, miksi pitkä toimitusaika? Pitääkö olla näin? Hinta on suhteellista, toimitusaika ei Mitä olisi

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

Väsymissärön ydintyminen

Väsymissärön ydintyminen Väsymissärön ydintyminen 20.11.2015 1 Vaurio alkaa särön muodostumisella Extruusio Intruusio Deformoitumaton matriisi S-N käyrät Testattu sauvan katkeamiseen Kuvaavat aikaa "engineering särön muodostumiseen"

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita

Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksen edut: erikoisluja rakenneteräs, josta valmistetaan entistä vahvempia, kevyempiä ja kilpailukykyisempiä tuotteita Strenx-teräksessä yhdistyvät 1300 MPa Domex } Weldox Optim 600 MPa Strenx

Lisätiedot

TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ. Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab

TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ. Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab TERÄSTEN JA MUIDEN METALLIEN YHDISTÄMINEN TYÖVÄLINEISSÄ Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2016 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET JOISSA KÄYTETÄÄN TERÄSTÄ JA EI-RAUTAMETALLIEN

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1

Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit 1 Painevalukappaleen mittatarkkuus ja toleranssit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalukappaleen muoto ja mittatarkkuus riippuu seuraavista tekijöistä: Muotin lämpötasapaino Muotin lujuus

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys 1 (6) Yleistä Uddeholm Sleipner on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys hyvä lohkeilunkestävyys hyvä puristuslujuus suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit www.alteams.com Mitä on standardi? Normi, Normaalityyppi Vakio-, yleis- Voiko standardista poiketa? Miksei voisi, kun asiakkaan ja toimittajan kanssa näin sovitaan, esimerkiksi kustannusten pienentämiseksi

Lisätiedot

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä

Standardin ISO 8062 mittatoleranssijärjestelmä Valutoleranssilla tarkoitetaan yhteisesti sovittua aluetta, jonka sisälle kappaleiden mittamuutokset mahtuvat. Toleranssit jaotellaan yleensä useaan ryhmään, jossa pienimmissä toleranssiryhmissä hyväksytyt

Lisätiedot

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET

Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET 24 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Poijukettingit ja sakkelit LAATUVAATIMUKSET Poijukettingit ja sakkelit Laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 24/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä:

I. Lämpökäsittely. I.1 Miksi? Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto. Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: I. Lämpökäsittely Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Kuva 284. Lämpökäsittelyhehkutus tapahtunut, uunin ovi aukaistu I.1 Miksi? Valukappaleita lämpökäsitellään seuraavista syistä: poistetaan ei-toivottuja

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Karkenevuus Honeycombe & Bhadeshia ch 8 s. 151-170 Uudistettu Miekk oja luku

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet

Alumiinin valaminen. Valuseosten seosaineet. Yleisimmät valuseokset. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Alumiinin valaminen Skan Aluminium Pohjoismaisen alumiiniteollisuuden yhteistyöelin: Alumiinin valaminen ja työstäminen Toimittanut: Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Valuseosten seosaineet Alumiinia

Lisätiedot

23. Yleistä valumalleista

23. Yleistä valumalleista 23. Yleistä valumalleista Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valumallien yleisin rakenneaine on puu. Sen etuja muihin rakenneaineisiin verrattuna ovat halpuus, keveys ja helppo lastuttavuus.

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1

kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet www.uddeholm.fi 1 kulutusterästuotteet tieterät kauhateräkset Kauhan kynnet KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

KULUTUSTERÄSTUOTTEET

KULUTUSTERÄSTUOTTEET KULUTUSTERÄSTUOTTEET TIETERÄT - KAUHATERÄKSET - KAUHAN KYNNET KESTÄVIÄ JA KOVIA TERÄKSIÄ YMPÄRIVUOTISEEN URAKOINTIIN www.uddeholm.fi 1 Uddeholm on tunnettu maailmanlaajuisesti korkealaatuisista työvälineteräksistään.

Lisätiedot

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Suodattimet SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN TUOTERYHMÄ 4300 VARASTOITAVAT MALLIT H15190/6 =150 mm H=365 mm D=32 mm Suod.kyky=

Lisätiedot

17. Tulenkestävät aineet

17. Tulenkestävät aineet 17. Tulenkestävät aineet Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Alkuaineiden oksidit voidaan jakaa kemiallisen käyttäytymisensä perusteella luonteeltaan happamiin, emäksisiin ja neutraaleihin

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset

Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset Lujat ja erikoislujat termomekaanisesti valssatut hienoraeteräkset alform plate Luja: alform plate700 M Erikoisluja: alform plate 960 M x-treme Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Alkuperäinen

Lisätiedot

G. Teräsvalukappaleen korjaus

G. Teräsvalukappaleen korjaus G. Teräsvalukappaleen korjaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kuva 247. Teräsvalukappaletta korjaushitsataan Tig-menetelmällä Hitsaamiseen teräsvalimossa liittyy monenlaisia hitsausmetallurgisia kysymyksiä,

Lisätiedot

18. Muotin täyttöjärjestelmä

18. Muotin täyttöjärjestelmä 18. Muotin täyttöjärjestelmä Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Kanavistoa, jota pitkin sula metalli virtaa muottionteloon, kutsutaan muotin täyttöjärjestelmäksi. Täyttämisen ohella sillä

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line Milla Korhonen STUK Sisältö Umpilähteet Rakenne ja materiaalit

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 Saksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet

Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Valetun koneenosan 3D CAD suunnittelun perusteet Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valetun koneenosan suunnittelutiedostot (3D CAD mallit) rakentuvat kolmelle tasolle. Tasot ovat 1.) kappaleen

Lisätiedot