Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Kipinätyöstön periaate OY UDDEHOLM AB 2000-04-02 (8) Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN KIPINÄTYÖSTÖ"

Transkriptio

1 (8) Sisältö Johdanto...1 Kipinätyöstön periaate...1 Kipinätyöstön vaikutukset työkaluteräksiin...2 Pintalujuus...2 Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros...2 Uudelleen karennut kerros...2 Päästynyt kerros...3 Vaikutusten mittaaminen...3 Kipinätyöstettyjen kerrosten rakenteet...4 Syyt valokaaren muodostumiseen...4 Taivutuskoe...5 Taivutuskokeiden taustaa...6 Paras suorituskyky...6 Kipinätyöstö kiinteällä elektrodilla (kupari/grafiitti)... 6 Lankasahaus...6 Pistinten lankasahaus...7 Kipinätyöstöllä kiillottaminen...7 Yhteenveto...8 Johdanto Kipinätyöstö (EDM = Electrical Discharge Machining) on kasvattanut tasaisesti suosiotaan muovaavien työkalujen (esim. muovimuottien tai painevalu- ja taontatyökalujen) valmistuksessa. Menetelmän kehittyminen on parantanut työstötekniikkaa, tuottavuutta ja tarkkuutta ja samalla laajentanut käyttöaluetta. Lankasahaus on osoittautunut tehokkaaksi ja taloudelliseksi vaihtoehdoksi perinteisille työstömenetelmille mm. pistinten, tyynyjen ja suulakepuristusmatriisien valmistuksessa. Kipinätyöstön erikoissovelluksia voidaan käyttää muottipesien kiillotukseen, sisennysten tekoon ja kartioimaisten reikien valmistukseen sylinterimäisellä elektrodilla. Kipinätyöstön käyttö yleistyy edelleen ja se on useimpien työvälinevalmistajien käyttämä menetelmä, jolla pystytään yhtä helposti työstämään sekä karkaistua että hehkutettua terästä. Uddeholm Toolingin tuoteohjelmassa on useita rakenteeltaan tasalaatuisia, matalarikkisiä työkaluteräksiä, joilla on hyvä kipinätyöstettävyys. Tässä julkaisussa käsitellään kipinätyöstön periaatetta kipinätyöstön vaikutusta työkaluteräksiin työkalun suorituskykyä. katodiin, jolloin teräksen uloimman kerroksen lämpötila kohoaa niin korkeaksi ( C), että teräs sulaa tai höyrystyy. Muodostuu pieniä metallisulapisaroita, jotka huuhtoutuvat lastujen tapaan väliaineeseen. Kraaterit ja toisinaan myös lastut, jotka eivät ole irronneet kokonaan voi nähdä työstetyn pinnan poikkileikkauksessa (kuva 1). Työkaluterästen kipinätyöstössä on otettava huomioon seuraavat tekijät: aineenpoistonopeus pinnan tasaisuus elektrodin kuluminen vaikutukset työkaluteräkseen. Kipinätyöstön vaikutus työstetyn materiaalin pinnan ominaisuuksiin voi pahimassa tapauksessa vaarantaa koko työkalun suorituskyvyn. Saattaa siksi olla tarpeen valita työstöparametrit siten, että haitalliset vaikutukset pinnanlaatuun jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kipinätyöstön periaate Kipinätyöstö perustuu anodin (grafiitti tai kupari) ja katodin (työkaluteräs tai muu työvälinemateriaali) välisiin sähkönpurkauksiin dielektrisessä väliaineessa. Purkauksia säädellään siten, että työkaluun tai työkappaleeseen kohdistuu eroosiovaikutus. Työstössä anodi (elektrodi) tunkeutuu työkappaleeseen, joka leikkautuu elektrodin muotoon. Dielektrinen väliaine (huuhteluaine) ionisoituu purkauksessa. Positiivisesti varautuneeoniskeytyvät Kuva 1. Karkeakipinätyöstetyn pinnan poikkileikkaus, jossa on lastuja ja kraatereita. Materiaali: Orvar 2 Microdized.

2 2 (8) Kipinätyöstön vaikutukset työkaluteräksiin Teräksen pintaan kohdistuu erittäin korkeita lämpötiloja, jotka sulattavat ja höyrystävät sitä. Kipinätyöstö vaikuttaa näin ollen työstetyn materiaalin pintaan aivan eri tavoin kuin perinteiset työstömenetelmät. Uddeholm Tooling on tutkinut näitä vaikutuksia varmistuakseen siitä, että työkalun valmistaja voi toisaalta turvallisesti hyödyntää kipinätyöstön etuja ja toisaalta valmistaa kestävän työkalun. Useimmissa tapauksissa ei ole pystytty osoittamaan, että kipinätyöstöllä olisi vaikutusta työkalun toimintaan. On kuitenkin todettu, että esim. leikkaustyökalun kulumiskestävyys on parantunut kipinätyöstön seurauksena, tai että työkalu on rikkoutunut ennenaikaisesti, kun perinteisestä työstöstä on siirrytty kipinätyöstöön. Joissain tapauksissa kipinätyöstössä on todettu ilmioitä, jotka ovat aiheuttaneet yllättäviä virheitä työkalun pintaan. Tällöin työstö on tehty väärin. Kuva 3 osoittaa selvästi, että kyse on nopeasti jähmettyneestä kerroksesta, jossa jähmettymisen aikana on kehittynyt suoraan metallin pinnasta lähteviä pitkiä pylväsmäisiä kiteitä. Tähän kerrokseen syntyvä särö noudattaa kiteiden suuntaa. Tavallisessa karkeatyöstössä kerroksen paksuudeksi muodostuu µm. Myös hiilipitoisuus pinnassa voi muuttua; esim. huuhteluaine tai elektrodi voi hiilettää pintaa, tai voi myös tapahtua hiilenkatoa. Uudelleen karennut kerros Uudelleen karennessa kerroksessa lämpötila on noussut austenitointilämpötilaa (karkaisulämpötilaa ) korkeammaksi ja on muodostunut kovaa ja haurasta martensiittia. Pintalujuus Kaikki muutokset kipinätyöstetyssä pinnassa johtuvat suunnattomasta lämpötilan noususta materiaalin pintakerroksessa. Lämpötilan nousu vaikuttaa neljään tärkeimpään tekijään, joihin pintalujuus perustuu eli mikrorakenteeseen kovuuteen jännitystilaan hiilipitoisuuteen. Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros Kipinätyöstössä syntynyttä sulanutta ja uudelleen jähmettynyttä kerrosta nimitetään myös valkeaksi vyöhykkeeksi, koska sitä ei useinkaan pystytä syövyttämään metallografisesti. Kuva 3. Jähmettymisen aikana muodostuneita pylväsmäisiä kiteitä. Sulanut ja uudelleen jähmettynyt kerros Uudelleen karennut kerros Päästynyt kerros Muuttumaton perusaine Tyypillinen kovuusjakauma pintakerroksessa Kuva 2. Kipinätyöstetty pinta, jossa rakenteelliset muutokset ovat näkyvissä. Materiaali: Rigor karkaistu 57 HRC:n kovuuteen.

3 3 (8) Päästynyt kerros Päästyneessä kerroksessa teräs ei ole kuumentunut niin paljon, että se olisi saavuttanut karkaisulämpötilan, vaan siinä teräs on päästynyt. Päästön vaikutus materiaalissa vähenee luonnollisesti syvemmälle mentäessä, ks. kuvan 2 kovuuskäyrä. Tutkimuksissa selvitettiin, mitä muutoksia teräksen rakenteessa tapahtuu, kun rouhinta- ja hienokipinätyöstöt tehdään eri työstömuuttujilla käyttäen sekä grafiitti- että kuparielektrodia. Terästyyppi AISI Austenitointi 20 min C Päästö 2x30 min C Karkaistu HRC Kovus Hehkutettu HB Arne O Calmax Rigor A Sverker 21 D (A) 3 (B) (C) Säröjen määrä/cm: (A) Sulaneessa kerroksessa (B) Karenneessa kerroksessa (C) Perusaineessa Kuva 4a. Kerrosten paksuudet ja halkeamien yleisyys kipinätyöstössä karkaistun (52 HRC) Orvar Supremen pintakerroksessa eri paloajoilla. Grane (L6) Impax Supreme Orvar Supreme P H Taulukko 1. Työkaluteräkset testattiin karkaistuna ja päästettynä tai hehkutettuna Huom. Corrax on erkaumakarkeneva teräs, jossa kipinätyöstetty pinta poikkeaa muista teräksistä. Valkoinen kerros muodostuu sulaneesta ja uudelleen jähmettyneestä materiaalista, jonka kovuus on n. 34 HRC. Siihen ei muodostu muuta merkittävää lämmön vaikutusaluetta. Vaikutusten mittaaminen Tutkimuksissa mitattiin lämmön vaikutusalueiden paksuudet, niiden kovuudet, säröjen yleisyys ja syvyydet. Lujuusarvot mitattiin taivutuskokeissa. Kerroksen paksuudet näyttävät pitkälti olevan riippumattomia terästyypistä tai elektrodimateriaalista. Sen sijaan karkaistujen ja pehmeäksihehkutettujen koesauvojen välillä on selvä ero. Kuvassa 4 on esitetty graafisesti kerrosten paksuudet ja säröjen yleisyys Orvar Supremessa eri paloajoilla. Hehkutetussa materiaalissa kerrokset ovat ohuemmat ja säröjä esiintyy vähemmän. Haurasta karennutta aluetta esiintyy tuskin lainkaan (kuva 4b). Kerrosten paksuudet vaihtelevat huomattavastikin 0 µm:stä maksimiarvoihin, jotka ovat vain hieman alle työstöohjeissa ilmoitetun R max :n. Rouhintatyöstövaiheissa ( > 100 µs) kerrosten paksuudet vaihtelivat paljon enemmän kuin hienotyöstössä. Sulaneen ja karenneen kerroksen paksuus kasvaa paloajan mukana, mikä näyttää olevan merkittävin yksittäinen parametrimuuttuja (A) (B) (C) Säröjen määrä/cm: (A) Sulaneessa kerroksessa (B) Karenneessa kerroksessa (C) Perusaineessa Kuva 4b. Kuten kuva 4a, mutta teräs on hehkutettu Orvar Supreme. Alla olevassa kuvassa on esitetty hyöty, joka hienokipinöinnillä saavutetaan eli erittäin ohut uudelleen sulanut kerros ja lämmön vaikutusalue. Kuva 5. Hienokipinöity Rigor. Pulssiaika 10 µs.

4 4 (8) Kipinätyöstettyjen kerrosten rakenteet Pidemmillä paloajoilla lämpö ehtii johtua syvemmälle materiaaliin. Suurempi virran voimakkuus ja tiheys (ja siten kipinäenergia) tuottavat enemmän lämpöä pintaan, mutta lämmön hajaantumisajalla näyttää kuitenkin olevan suurin merkitys. Alla olevissa kuvissa on esitetty, mitä muutoksia karkaistun ja päästetyn Sverker 21:n pintakerroksessa tapahtuu eri paloajoilla ja elektrodimateriaaleilla. Kuva 6a. Kuparielektrodi = 10 µs. Suurennos 500 X Kuva 6d. Kuparielektrodi = 200 µs. Suurennos 500 X Kuva 6b. Grafiittielektrodi = 10 µs. Suurennos 500 X Kuva 6e. Kuparielektrodi = 500 µs. Suurennos 500 X Kuva 6c: Grafiittielektrodi = 100 µs. Suurennos 500 X Syyt valokaaren muodostumiseen Kun taukoajat ovat lyhyet, kipinöitä syntyy aikayksikköä kohti paljon ja aineenpoisto on nopeaa. Taukoaikana dielektrisen väliaineen pitää ehtiä purkaa varauksensa. Liian lyhyt taukoaika voi johtaa kaksoiskipinöintiin eli elektrodin ja työkappaleen välillä jatkuvasti palaviin valokaariin, jotka vaurioittavat pintaa pahasti. Valokaaren syttymisriski on suurempi, jos huuhtelu ei toimi hyvin. Mikäli elektrodin ja työkappaleen välille muodostuu paikallisia valokaaria, työkappaleen pintaan syntyy suuria kraatereita tai palojälkiä. Nämä sekoitetaan usein kuonasulkeumiin tai materiaalin huokosiin. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty työkalun pinnan poikkileikkaus, jossa on huokosina pidettyjä virheitä.

5 5 (8) Yksi syy tämäntyyppisiin virheisiin on riittämätön huuhtelu tai ahtaat välit, jolloin työstöjätteet tai muurtonaiset partikkelit muodostavat siltoja elektrodin ja työkappaleen välille. Sama ilmiö tapahtuu silloin, jos grafiittielektrodissa on jäämiä vieraista aineista. Uudemmissa laitteissa adaptiivinen virransäätö estää valokaaren muodostumisen. Eri työkaluteräksillä aineenpoistonopeus vaihteli enimmillään n. 15 % samoilla työstöparametreilla. Eri kerrosten kovuudet voivat vaihdella huomattavastikin, mutta periaatteessa sama malli pätee kaikkiin teräksiin. Kuvassa 9 on tyypillinen kovuusjakauma. Kovuus- ja tilavuuserot kerrosten välillä synnyttävät jännityksiä, jotka mittausten mukaan ulottuvat yhtä syvälle kuin lämmön vaikutusalue. Uusi lämpökäsittely vähentää jännityksiä merkittävästi. Kun koesauva päästettiin uudelleen (235 C, 30 min) kovuusvaihtelu tasaantui katkoviivan osoittamalle tasolle. Kuva 7. Työkalun pinnassa on huokosilta näyttäviä virheitä. Kuva 8. Poikkileikkaus huokosena pidetystä virheestä. Säröjen määrä lisääntyy paloajan pidetessä Yli 100 µs:n ajoilla säröt lisääntyvät kaikkien terästen sulaneessa kerroksessa. Runsashiilisissä ja/tai ilmaan karkenevissa teräksissä säröjä esiintyy eniten. Hehkutetuissa kappaleissa säröjä ei esiinny perusmassassa lainkaan. Niiden säröjen määrä, jotka ulottuvat karenneeseen kerrokseen asti, on n. 20 %. Sen sijaan vain harvat säröt ulottuvat perusmassaan asti. Perusmassaan ulottuvien säröjen syvyys on harvoin yli µm:n kymmenesosien ja niitä tavattiin lähinnä runsasseosteisissa kylmätyöteräksissä. Taulukossa on esitetty säröjen yleisyys erityyppisissä testatuissa työkaluteräksissä. Runsasseosteinen Sverkertyyppinen kylmätyöteräs Orvar-tyyppinen kuumatyöteräs Rigor- ja Arne-tyyppinen kylmätyöteräs Impax Supreme -tyyppinen muovimuottiteräs Sulanut alue Karennut alue Perusmassa Kuva 9. Karkaistun ja päästetyn Sverker 21:n kovuusjakauma heti kipinätyöstön ja uudelleen suoritetun päästön jälkeen. Jos kipinätyöstö tehdään oikein ja lopetetaan hienokipinöintiin, pintavirheet pystytään pitkälti välttämään. Ellei tämä jostain syystä ole mahdollista tai, jos vaaditaan ehdottoman virheetöntä pintaa, voidaan suorittaa seuraavat toimenpiteet: Päästö n. 15 C aikaisempaa päästölämpötilaa alhaisemmassa lämpötilassa alentaa pinnan kovuutta vaikuttamatta perusmassan kovuuteen. Hionta tai kiillotus poistaa pinnan epätasaisuuksia sen mukaan, miten syvälle työkalua käsitellään (hienotyöstössä n µm). Taivutuskoe Taivutuskokeessa selvitettiin uudelleen sulaneen kerroksen, pinnan epätasaisuuksien ja kipinätyöstössä syntyneiden säröjen vaikutusta työkalun lujuuteen. Kokeissa testattiin eri tavoin kipinätyöstettyjä ja jälkikäsiteltyjä Rigorkappaleita, joiden kovuus oli 57 HRC. Koekappaleiden yksi sivu kipinätyöstettiin ja taivutuskokeessa kipinätyöstetty pinta oli ulkopuolella.

6 6 (8) Koekappale, jonka kipinätyöstössä lopuksi käytettiin hienokipinöintiä ja joka sen jälkeen kiillotettiiin, sai parhaan tuloksen (ks. kuva 10). Karkeakipinöinnillä työstetyllä jälkikäsittelemättömällä koesauvalla oli heikoin taivutuslujuus. Kuva 10. Eri tavoin työstettyjen ja käsiteltyjen koesauvojen taivutuslujuus. Materiaali: Rigor 57 HRC. Taivutuskokeiden taustaa Kovat, uudelleen jähmettyneet ja karenneet kerrokset vaikuttavat siihen, että sekä kuormituksessa muodostuvat säröt että jo olemassa olevat säröt toimivat perusmassaan muodostuvan murtuman alkusyynä. 57 HRC:n kovuisena perusmassa ei ole tarpeeksi sitkeä, jotta se pystyisi estämään halkeamien etenemisen, ja niinpä vaurio näkyy jo kuormituskäyrän kimmoisella alueella. Tavallisesti materiaalissa tapahtuisi myös tiettyä kimmoista taipumista. Hehkutetun materiaalin kipinätyöstö A. Perinteinen työstö B. Kipinätyöstö, kuten edellä kohdassa C. C. Hio tai kiillota kipinätyöstetty pinta. Tämä vähentää säröjen muodostumista kuumennuksessa ja sammutuksessa. Hidas, vaiheittainen esikuumennus karkaisulämpötilaan. Huom. Corraxin sitkeys ei muutu, jos se kipinätyöstetään liuotushehkutettuna. Jos Corraxia käytetään vanhennettuna, kipinätyöstö tulee tehdä vanhennuksen jälkeen, koska vanhennus kipinätyöstön jälkeen alentaa sitkeyttä. Valkea kerros poistetaan hiomalla tai kiillottamalla. Lankasahaus Edellä olevat kipinätyöstettyä (uppokipinöinti) pintaa koskevat huomiot pätevät suurelta osin myös lankasahaukseen. Lämmön vaikutusalue on lankasahauksessa kuitenkin melko ohut (< 10 µm) ja verrattavissa lähinnä hienokipinöintiin. Lankasahatulla pinnalla ei eroosion jälkeen yleensä ole näkyvissä halkeamia. Tietyissä tapauksissa on kuitenkin esiintynyt toisenlaista ongelmaa. Lämpökäsittelyn jälkeen läpikarkenevassa teräksessä on suuria jännityksiä (mitä korkeampi päästölämpötila sen vähemmän jännityksiä). Jännitykset esiintyvät pinnalla vetojännityksinä ja sisäosissa puristusjännityksinä, ja vaikuttavat vastakkain toisiinsä nähden. Lankasahauksessa materiaalia poistetaan lämpökäsitellyltä alueelta. Jos terästä poistetaan paljon, seurauksena saattaa olla muodonmuutos tai jopa työkalun halkeaminen. Tämä johtuu siitä, että kappaleen jännitystasapaino häiriintyy ja jännitykset pyrkivät takaisin tasapainotilaan. Halkeamia muodostuu tavallisesti vain paksuihin esim. yli 50 mm kappaleisiin. Siksi on tärkeää suorittaa karkaisu oikein ja päästää paksut kappaleet kahdesti. Paras suorituskyky Kipinätyöstö kiinteällä elektrodilla (kupari/ grafiitti) Jos kipinätyöstö tehdään huolellisesti, sillä ei useimmiten ole vaikutusta työkalun suorituskykyyn. Suosittelemme kuitenkin seuraavia työvaiheita: Karkaistun ja päästetyn materiaalin kipinätyöstö A. Perinteinen työstö B. Karkaisu ja päästö C. Kipinätyöstö (vältä valokaaren muodostumista ja liian suurta aineenpoistonopeutta). Lopeta hienokipinöinnillä eli alhaisella virralla ja suurella taajuudella. D. Hio tai kiillota kipinätyöstetty pinta tai Päästä 15 C alle edellisen päästölämpötilan tai Valitse työkaluun alun perin pienempi kovuus, jotta sitkeys pysyy hyvänä. Kuva 11. Lankasahauksessa haljennut kappale. Materiaali: D2. Mitat n. 50 x 50 x 50 mm.

7 7 (8) Joissain tapauksissa halkeamavaara voidaan välttää seuraavasti: 1. Yleinen jännitystaso alenee, kun kappale päästetään korkeassa lämpötilassa. Tämä vaatii teräkseltä hyvää päästönkestävyyttä. 2. Poraamalla useita reikiä poistettavalle alueelle ja yhdistämällä ne sahaamalla ennen karkaisua ja päästöä. Lämpökäsittelyssä vapautuneet jännitykset kohdistuvat työstettyyn alueeseen, ja vääntymis- tai halkeamavaara lankasahauksessa pienenee. Kuvassa 12 on esitetty, miten työstö voidaan tehdä. Kuva 12. Paksujen einevahvuuksien lankasahauksessa muodonmuutosta ja halkeamista voidaan ehkäistä poramalla kappaleeseen ennen karkaisua ja päästöä reiät ja yhdistämällä ne toisiinsa. Pistinten lankasahaus Kun pistin valmistetaan lankasahaamalla, se leikataan työkaluteräksen rakeen suunnassa (kuten tavallisessakin työstössä). Pulverimetallurgisissa teräksissä leikkaussuunnalla on pienempi merkitys, koska niiden ominaisuudet ovasotrooppiset. Kipinätyöstöllä kiillottaminen Kipinätyöstölaitteilla on erikoistekniikalla mahdollista työstää erittäin hienoa ja tasaista pintaa. Tällöin voidaan päästä n. 0,2 0,3 µm:n pinnanlaatuun, mikä riittää useimpiin käyttökohteisiin. Suurin hyöty saadaan monimutkaisten muottipesien kiillotuksessa, joka käsin tehtynä on vaikeaa, aikaavievää ja kallista. Impax Supreme, Orvar Supreme, Stavax ESR ja Rigorteräksillä tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että uudelleen sulanut, valkea kerros on erittäin ohut ja yhtä paksu kaikissa näissä teräksissä. Paksuus on n. 2 4 µm. Mekaanisiin ominaisuuksiin kipinätyöstön vaikutus on olematon, koska lämmön vaikutusaluetta ei synny. Kuva 14. Stavax ESR:stä valmistettu muotin osa, joka on kiillotettu kipinätyöstöllä. Kuva 13. Karkaistun ja päästetyn meistotyökalun lankasahaus.

8 8 (8) Yhteenveto Kun kipinätyöstössä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti karkea- ja hienokipinätyöstövaiheita, karkeakipinöinnissä syntyviltä pintavirheiltä vältytään. Tiettyjä teräksen rakenteeseen vaikuttavia muutoksia tosin tapahtuu aina, mutta useimmiten ne ovat merkityksettömiä, jos työstö muutoin on sujunut hyvin. Rakenteelliset muutokset eivät sitä paitsi aina ole haitallisia. Tietyissä tapauksissa uudelleen karennut kerros on suuremman kovuuden ansiosta parantanut työkalun abrasiivista kulumiskestävyyttä. Joissain tapauksissa työkalun kestävyys on parantunut, koska voiteluaine pysyy paremmin pinnassa, johon on muodostunut pieniä kraatereita.jos kipinätöstettyjen työkalujen suorituskyvyssä kuitenkin esiintyy ongelmia, ne on ratkaistavissa melko yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten edellä on kerrottu. Lievää raitaisuutta työstetyssä pinnassa on todettu karbidipitoisissa materiaaleissa, esim. runsashiilisissä kylmätyöteräksissä tai pikateräksissä, joissa aina esiintyy tietty määrä karbidierkaumia, sekä runsasrikkisissä materiaaleissa. Taivutuslujuudessa ilmenevät erot rouhinta- ja hienokipinöinnillä työstettyjen koekappaleiden välillä perustuvat lähinnä säröjen jakautumiseen sekä siihen, että hienotyöstetyssä koekappaleessa valkeaa kerrosta esiintyy vain paikoitellen. Karkeakipinöinnissä syntyneellä karkeammalla pinnanlaadulla ei sinänsä ole merkitystä. Pinnan epätasaisuudet ovat halkeamien syntymisen kannalta jähmettymissäröihin verrattuna melko harmittomia. Hienokipinöinnillä työstettyjen koekappaleiden kiillotuksella valkoista, uudelleen karennutta kerrosta ei poistettu kokonaan, sitä ainoastaan ohennettiin. Lisäkiillotus todennäköisesti palauttaisi taivutuslujuuden täysin ennalleen. Suureen kuormitukseen joutuvat työkalut ja niiden osat, esim. erittäin ohuet osat, jotka taipuvat helposti, kannattaa siksi kiillottaa vielä kertaalleen. Mitä alhaisempi materiaalin perusmassan kovuus on, sen tunteettomampi se on lujuuteen vaikuttaville kipinätyöstön haittavaikutuksille. Koko työkalun kovuuden alentaminen saattaa siis joissain tapauksissa olla hyvä vaihtoehto.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM DIEVAR 1 (7) Yleistä. Ominaisuudet. Suulakepuristustyövälineet. Kuumataontatyövälineet. Työvälineensuorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (7) Yleistä Uddeholm Dievar on suorituskykyinen kromi/molybdeeni/ vanadiini- seosteinen kuumatyöteräs, jolla on erittäin hyvä kestävyys kuumahalkeilua, yksittäisiä suuria halkeamia, kuumakulumista ja

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7)

Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan? Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Pinnanlaadun arviointi. Työkaluteräksen laatu 2007-12-01E 1 (7) 1 (7) Sisältö Miksi hyvää pinnanlaatua tavoitellaan?... 1 Pinnanlaadun arviointi... 1 Kiillotettavuuteen vaikuttavat tekijät... 1 Työkaluteräksen laatu... 1 Lämpökäsittely... 2 Kiillotustekniikka... 2

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. Tiheys kg/m 3 7 800 7 750 7 700. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3

Lämpötila 20 C 200 C 400 C. * Lämmönjohtavuuden mittaaminen on vaikeaa. Hajonta saattaa olla 0,3 1 (5) Yleistä Uddeholm Stavax ESR on korkealaatuinen ruostumaton teräs, jonka ominaisuuksia ovat hyvä korroosionkestävyys erinomainen kiillottuvuus hyvä kulumiskestävyys hyvä lastuttavuus hyvä mitanpitävyys

Lisätiedot

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974]

Kuva 1. Kiillotuksen periaate. 1=alkuperäinen profiili, 2= virtaus, 3=ideaalinen profiili, 4=rekristallisoitunut kohta [Bladergroen 1974] Muotin kiillotus Heikki Tikka Tampereen teknillinen yliopisto Periaate Varsin usein kiillotus sekoitetaan hiontaan, jolla pyritään ainetta poistamalla parantamaan työkappaleen mittatarkkuutta ja pinnanlaatua.

Lisätiedot

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin

Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Nostureita on monenlaisia, akseleista puhumattakaan. Uddeholmin teräkset akseleihin Uddeholmin teräkset kestävät kaikenlaista kuormaa Akselit ovat tärkeitä koneenosia varsinkin nostureissa. Akseleiden

Lisätiedot

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök

Uppokipinätyöstö. http://www.valuatlas.fi ValuAtlas & CAE DS Muotin osien valmistus. Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Uppokipinätyöstö on työstömenetelmä, jolla on mahdollista 1. Valmistaa pienisäteisiä sisäpuolisia pyöristyksiä. 2. Valmistaa päästöllisiä syviä

Lisätiedot

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet

UDDEHOLM ORVAR SUPREME 1 (6) Yleistä. Käyttökohteet. Työkalun suorituskykyä parantavat ominaisuudet 1 (6) Yleistä Käyttökohteet Uddeholm Orvar Supreme on kromi/molybdeeni/vanadiini -seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä lämpökuormituksen ja termisen väsymisen kestävyys suuri lujuus korkeissa

Lisätiedot

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö

TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS. käyttösovellusopas kylmätyöstö TYÖVÄLINETERÄSTEN HITSAUS käyttösovellusopas kylmätyöstö sisällys Yleistä työvälineterästen hitsauksesta... 3 Hitsausmenetelmät... 3 Työpiste... 5 Hitsausaineet... 6 Varo vetyä!... 7 Korotettu työlämpötila...

Lisätiedot

Ruiskuvalumuottiteräkset

Ruiskuvalumuottiteräkset Ruiskuvalumuottiteräkset Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ruiskuvalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet, kiinteät keernat ja liikkuvat keernat valmistetaan yleensä jostakin muotteihin tarkoitetusta

Lisätiedot

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU

T U O T E L U E T T E L O SYYSKUU nro 4 T U OT E L U E T T E LO U D D E H O L M OY A B Hyvä yhteistyökumppani, Meille Uddeholmilla laatu on kunnia-asia, jota yritämme noudattaa kaikessa mitä teemme. Se koskee: tuotteitamme toimituspalveluamme

Lisätiedot

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN

UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN UUDET TYÖVÄLINEMATERIAALIT 3-D TULOSTUKSEEN JA PERINTEISEEN TYÖVÄLINEVALMISTUKSEEN Työväline- ja Muoviteollisuuden neuvottelupäivät 2018 Lars Lindfors Uddeholm Oy Ab The voestalpine Group voestalpine is

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 23 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet

Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Calmax on kromi/molybdeeni/vanadiiniseosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys hyvä kulumiskestävyys hyvä läpikarkenevuus hyvä mitanpitävyys karkaisussa hyvä

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja

Lisätiedot

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan

Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan Korroosio vaanii kaikkialla Vaihda teräs parempaan uddeholm stainless concept www.uddeholm.fi Korroosio on tuttu ongelma muovien muovauksessa. Oikea teräsvalinta ratkaisee ongelman. Muovatut muovituotteet

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus

uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus uddeholmin teräkset suulakepuristukseen käyttösovellusopas suulakepuristus sisällys Johdanto... 3 Uddeholmin kuumatyöteräkset suulakepuristustyövälineisiin... 4 Tyvälineteräkseltä vaadittavat ominaisuudet...

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU

TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU TYÖVÄLINEIDEN KARKAISU 12 bar 10 bar 10 bar Pakkaskarkaisu Teräksen karkaisun yhteydessä tehtävää kylmäkäsittelyä on perinteisesti kutsuttu pakkaskarkaisuksi. Pakkaskarkaisu tarkoittaa sitä että karkaisuhehkutuksen

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas

uddeholmin teräkset PAineVAluun käyttökohdeopas uddeholmin teräkset PAINEVALUUN KÄYTTÖKOHDEOPAS kuumatyöstö sisällys Johdanto... 3 Painevalettujen osien vaatimuksia... 3 Työvälineen suunnittelu... 4 Työvälineen valmistus... 5 Työvälineen suorituskyky...

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö

UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN. KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö UDDEHOLMIN TERÄKSET KYLMÄTYÖSTÖÖN KÄYTTÖKOHDEOPAS kylmätyöstö SISÄLLYS Johdanto... 3 Työvälineterästen perusasiat...... 4 Työvälineteräksen valinta...11 Työvälineen valmistus...14 Pintakäsittely...18 Tuoteohjelma...20

Lisätiedot

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM HOTVAR 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Hotvar on suorituskykyinen molybdeeni/ vanadiini -seosteinen kuumatyöteräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kuumakulumiskestävyys erinomaiset ominaisuudet korkeissa lämpötiloissa

Lisätiedot

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus

UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN. KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus UDDEHOLMIN TERÄKSET MUOVIEN MUOVAUKSEEN KÄYTTÖKOHDEOPAS muovien muovaus SISÄLLYS Teräs koskettaa meitä miljoonalla eri tavalla... 3 Tuotteen suunnittelu...... 4 Muotin suunnittelu... 5 Muotin valmistus...

Lisätiedot

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.

Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä. Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia.

Lisätiedot

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM BURE 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Mekaaniset ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Bure on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys korkeissakin lämpötiloissa hyvä sitkeys hyvä kuumalujuus ja terminen väsymislujuus

Lisätiedot

Painevalumuotin valmistusmateriaalit

Painevalumuotin valmistusmateriaalit Painevalumuotin valmistusmateriaalit Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Painevalumuotin muottilaatat, inserttikappaleet ja keerna aihiot on tavallisesti valmistettu jostakin kuumatyöteräslaadusta.

Lisätiedot

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET

Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Ignition to spark erosion KIPINÄTYÖSTÖTARVIKKEET Suodattimet SUODATTIMET KIPINÄTYÖSTÖÖN TUOTERYHMÄ 4300 VARASTOITAVAT MALLIT H15190/6 =150 mm H=365 mm D=32 mm Suod.kyky=

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys

uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys 1 (6) Yleistä Uddeholm Sleipner on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys hyvä lohkeilunkestävyys hyvä puristuslujuus suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY

PIM. Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY PIM Kari Mönkkönen Kari.monkkonen@karelia.fi POWDER INJECTION MOULDING (PIM) SEMINAR FOR FINNISH INDUSTRY Prosessi - Metallien ruiskuvalu kehitettiin erityisesti monimutkaisten ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan

Quality Coated Abrasives. Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Joustavat hiomatuotteet metallien hiontaan Quality Coated Abrasives Varmin tapa täydelliseen pinnanlaatuun Ammattimaisesti hiotut työkappaleet erottuvat hyvän pinnanlaatunsa johdosta,

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 tehty kestämään. Pitkäkestoista teräksen sorvausta Inveio Uni-directional crystal orientation tehty kestämään Pitkäkestoista teräksen sorvausta Luotettavat teräsärmät Sandvik Coromantin spesialistien haasteena oli kehittää teräksen sorvaukseen terälaatu,

Lisätiedot

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille

Polarputki kumppanina takaa korkean laadun pyöröteräsvalinnoissa Polarputki on toimittanut pyöröteräksiä suomalaisille www.polarputki.fi 2 3 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta

Lisätiedot

Johdanto. Hiomalaikan rakenne A 46 H V. Hioma-aine. OY UDDEHOLM AB Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN HIONTA 1(13)

Johdanto. Hiomalaikan rakenne A 46 H V. Hioma-aine. OY UDDEHOLM AB Työvälinemateriaalien työstö TYÖKALUTERÄSTEN HIONTA 1(13) TYÖKALUTERÄSTEN HIONTA 1(13) Sisältö Johdanto... 1 Hiomalaikan rakenne... 1 Hioma-aine... 1 Raekoko... 2 Hiomalaikan kovuus... 2 Hiomalaikan sideaineet... 2 Hiomalaikan toiminta... 3 Hiontavoimat... 3

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET 18.12.2008 ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA 1 Johdanto Muovauksen vaikutuksesta metallien lujuus usein kasvaa ja venymä pienenee.

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Pasi Niemelä UPPOKIPINÖINNIN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN

Pasi Niemelä UPPOKIPINÖINNIN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN Pasi Niemelä UPPOKIPINÖINNIN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN UPPOKIPINÖINNIN KÄYTTÖÖNOTTO JA KEHITTÄMINEN Pasi Niemelä Opinnäytetyö Syksy 2012 Kone- ja tuotantotekniikka Oulun seudun ammattikorkeakoulu ALKULAUSE

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

Pienahitsien materiaalikerroin w

Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien komponenttimenettely (SFS EN 1993-1-8) Seuraavat ehdot pitää toteutua: 3( ) ll fu w M ja 0,9 f u M f u = heikomman liitettävän osan vetomurtolujuus Esimerkki

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus... 2-3 Huonosti

Lisätiedot

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET

VOITELUAINEET TYÖSTÖNESTEET Korroosiosuoja Ruostesuojan teho riippuu useimmiten suojan paksuudesta ja kestosta. Houghton Ensisvalikoimamme antaa luotettavan suojan mille tahansa käyttökohteelle. indeksi,9 885 24 2,9 84 65 4 86 38,5

Lisätiedot

Väsymissärön ydintyminen

Väsymissärön ydintyminen Väsymissärön ydintyminen 20.11.2015 1 Vaurio alkaa särön muodostumisella Extruusio Intruusio Deformoitumaton matriisi S-N käyrät Testattu sauvan katkeamiseen Kuvaavat aikaa "engineering särön muodostumiseen"

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Korjaushitsauskäsikirja

Korjaushitsauskäsikirja Korjaushitsauskäsikirja Osa 1, Perusteet OY ESAB Ruosilantie 18, 00390 HELSINKI puh. (09) 547 761, faksi (09) 547 7771, www.esab.fi Sisällys Osa 1, Perusteet Talttaus Leikkaus Lävistys... 1-3 Esilämmitys

Lisätiedot

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR

KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR 1 SUUREMPI KÄYTTÖKOVUUS MAHDOLLISTAA PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN Merkittävimpiä tekijöitä tuotantokustannusten alentamisessa ovat työkalujen pitkä käyttöikä ja pienet huolto- ja seisokkikustannukset.

Lisätiedot

MEKAANINEN AINEENKOETUS

MEKAANINEN AINEENKOETUS MEKAANINEN AINEENKOETUS KOVUUSMITTAUS VETOKOE ISKUSITKEYSKOE 1 Kovuus Kovuus on kovuuskokeen antama tulos! Kovuus ei ole materiaaliominaisuus samalla tavalla kuin esimerkiksi lujuus tai sitkeys Kovuuskokeen

Lisätiedot

BÖHLER M390 MICROCLEAN kemiallinen koostumus ja vastaavat normit.

BÖHLER M390 MICROCLEAN kemiallinen koostumus ja vastaavat normit. MUOVIMUOTTITERÄS BÖHLER M390 MICROCLEAN BÖHLER M390 MICROCLEAN on pulverimetallurgisesti valmistettu martensiittinen eli karkaistava kromiteräs, jolla on erinomainen kulutuskestävyys, korroosionkestävyys

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS

Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS Työ 3: STAATTISET ELPYMISMEKANISMIT JA METALLIEN ISKUSITKEYS Muokkaus kasvattaa dislokaatioiden määrää moninkertaiseksi muokkaamattomaan metalliin verrattuna. Tällöin myös metallin lujuus on kohonnut huomattavasti,

Lisätiedot

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com

TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com TIMANTTIREIKÄSAHAT www.magnum-tools.com Timanttireikäsahat Reikien työstäminen koviin keraamisiin materiaaleihin ei perinteisesti ole ollut mahdollista ilman kalliita erikoiskoneita ja -työkaluja. Tästä

Lisätiedot

Valetun valukappaleelle on asetettu usein erilaisia mekaanisia ominaisuuksia, joita mitataan aineenkoestuksella.

Valetun valukappaleelle on asetettu usein erilaisia mekaanisia ominaisuuksia, joita mitataan aineenkoestuksella. K. Aineen koestus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Valetun valukappaleelle on asetettu usein erilaisia mekaanisia ominaisuuksia, joita mitataan aineenkoestuksella. K. 1 Väsyminen Väsytyskokeella on

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

Kaikki hinnat ilman Alv. 162

Kaikki hinnat ilman Alv. 162 Kaikki hinnat iman Av. 162 Monikerrospinnoite Monikerrospinnoite äönsietokyky 1100 Kovuus 3500 HV YG:n kovametai (kovuus)-aueet X-5070 X-JET POWER TAVANOMAINEN Suurnopeustyöstöön Sopii erinomaisesti kuivaan

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Jabro Tools tuotevalikoima

Jabro Tools tuotevalikoima Tervetuloa! Jabro Tools tuotevalikoima Koodiavain nimityksille Jabro VHM Yleiskäyttö Työkalumerkintä alkaa J Esim: J40 Jabro Tornado Suurnopeusjyrsintä High Speed Machining Työkalumerkintä alkaa JH Esim:

Lisätiedot

Luotettavuutta ja tarkkuutta

Luotettavuutta ja tarkkuutta CoroTap 100 -KM Luotettavuutta ja tarkkuutta CoroTap 100 -KM:tä suunniteltaessa tavoitteena oli kehittää kierretappi, joka helpottaisi ratkaisevasti valuraudan koneistusta. Se erottuu erinomaisilla tuloksillaan

Lisätiedot

OMEGA kovametalliviilat

OMEGA kovametalliviilat 02/09 7 OMEGA haastus 7 Myös AlTiN pinnoituksella Valmistusmaa USA OMEGA kovametalliviilat Varret Ø ja Ø Käytettävä suojalaseja suojalaseja UUDENLAINEN SYVÄ HIONTA HAMPAAN PROFIILI UUSITTU TEHOKAS JA AGRESSIIVINEN

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma

Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Uutta PFERD iltä: Ohuet katkaisulaikat Täydellinen ohjelma Nopea, pehmeä ja helppo katkaisu Lähes jäysteetön ja värinätön katkaisu Taloudellinen katkaisu Täydellinen ohjelma Ohuet katkaisulaikat ovat hyvin

Lisätiedot

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset

Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit

Alumiinivalujen raaka-ainestandardit www.alteams.com Mitä on standardi? Normi, Normaalityyppi Vakio-, yleis- Voiko standardista poiketa? Miksei voisi, kun asiakkaan ja toimittajan kanssa näin sovitaan, esimerkiksi kustannusten pienentämiseksi

Lisätiedot

Petkele sentään! WIKIPEDIA. Petkel tai petkele. petkel eli petkele, työkalu: morttelissa tai huhmaressa

Petkele sentään! WIKIPEDIA. Petkel tai petkele. petkel eli petkele, työkalu: morttelissa tai huhmaressa Petkele sentään! WIKIPEDIA Petkel tai petkele petkel eli petkele, työkalu: o survin, jota käytetään aineksen hienontamiseen morttelissa tai huhmaressa o työkalu, jossa suoran varren päässä on poikittainen

Lisätiedot

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus

Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus Täyskovametalliporat ja syvänreiän poraus KOVAMETALLIPORIA JA PORAKALVAIMIA HAM - Täyskovametalliporat yleiskäyttöön - Superporat, Nirodrill ja syvänreiänporat - NC-porat - Keskiöporat A MAPAL MxF-monikerrospinnoite

Lisätiedot

Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA

Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA Tiisjärvi Teemu UUSIEN VIIMEISTELYMENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO PATRUUNAVAL- MISTUSTYÖKALUJEN VALMISTUK- SESSA Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan pääsykoe

Sovelletun fysiikan pääsykoe Sovelletun fysiikan pääsykoe 7.6.016 Kokeessa on neljä (4) tehtävää. Vastaa kaikkiin tehtäviin. Muista kirjoittaa myös laskujesi välivaiheet näkyviin. Huom! Kirjoita tehtävien 1- vastaukset yhdelle konseptille

Lisätiedot

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ

WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ WSX445 KEVYTTÄ KONEISTUSTA UUDEN SUKUPOLVEN TASOJYRSIMELLÄ KAKSIPUOLEISILLA KÄÄNTÖTERILLÄ Uusi kaksipuolinen Z -geometria, jossa yhdistyvät positiivisen ja negatiivisen kääntoterän parhaat ominaisuudet.terävä

Lisätiedot

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä

WSX445. Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä WSX445 kevyttä koneistusta Uuden sukupolven tasojyrsimellä kaksipuoleisilla kääntöterillä DOUBLE-Z geometria 1. Matalat lastuamisvoimat 2. SOPII KAIKenlaisiin KONEISIIN 3. ERINOMAINEN lastunpoisto 4. Lastu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102

SISÄLLYSLUETTELO. Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42. Kierretapit 51-77. Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-42 Kierretapit 51-77 Jyrsinterät pikateräksestä 78-102 Tank-Power jyrsinterät 103-116 K2 HM-jyrsimet 162-178 X-Power ja V7 HM-jyrsimet 117-161

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät

Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon. Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät Ovakon WR-teräkset hyvään kulumisen kestoon Reeta Luomanpää, tuotepäällikkö Lämpökäsittely- ja takomopäivät 10-11.10.17 Ovako yhdellä silmäyksellä Faktat Pääkonttori Tukholmassa Tangot, renkaat, putket

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

Kallioperän ruhjevyöhykkeet Nuuksiossa ja. ja lähiympäristössä

Kallioperän ruhjevyöhykkeet Nuuksiossa ja. ja lähiympäristössä Geologian Päivä Nuuksio 14.9.2013 Kallioperän ruhjevyöhykkeet Nuuksiossa ja lähiympäristössä Teemu Lindqvist Pietari Skyttä HY Geologia Taustakuva: Copyright Pietari Skyttä 1 Kallioperä koostuu mekaanisilta

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen

JÄNNERAUDOITTEET. Sisältö 5.2.2014. Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen JÄNNERAUDOITTEET Jännityskorroosio rakenteellinen näkökulma 5.2.2014 TkT Anssi Laaksonen Sisältö 1) Jännitetyistä betonirakenteista 2) Jännityskorroosiosta 3) Rakenteen toiminta 4) Arviointimenettely 5)

Lisätiedot