Kansallinen suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Piia Peura, Vesa Kiviniemi. Nimi Sinikka Rajaniemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Piia Peura, Vesa Kiviniemi. Nimi Sinikka Rajaniemi"

Transkriptio

1 1 (20) PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Jakelu Kansallinen suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Pvm Nimi Piia Peura, Vesa Kiviniemi Pvm Pvm Kansaneläkelaitos / Lääketutkimustiimi Nimi Pertti Happonen, Hannes Enlund, Helena Kastarinen Nimi Sinikka Rajaniemi Käypä hoito johtoryhmä Lääketeollisuus ry Lääkkeiden hintalautakunta Rinnakkaislääketeollisuus ry Suomen Lääkäriliitto Suomen Syöpäyhdistys ry Tehy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Finohta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Perusterveydenhuollon kehittäjätiimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Rokoteosasto Blom Marja, farmakoekonomian professori, Sosiaalifarmasian osasto, Helsingin yliopisto Huupponen Risto, professori, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Turun yliopisto Martikainen Janne, tutkimusjohtaja, Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusyksikkö, Itä Suomen yliopisto Roine, Risto HALO ohjelmapäällikkö, arviointiylilääkäri, Helsinki Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tulostettu

2 Sivu 2 (20) Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITE PROJEKTIN KUVAUS TAUSTA Terveydenhuollon menetelmien arviointi (HTA) EUnetHTA projekti Lääkehoitojen suhteellisen vaikuttavuuden arviointi PROJEKTIN SISÄLTÖ Lääkkeiden HTA raportin rakenne ja sisältö Lääkkeiden HTA prosessi Prosessin eri vaiheiden kommentointi HTA raporttien laajuus RAJAUKSET YHTEYDET MUIHIN PROJEKTEIHIN TAI TEHTÄVIIN PROJEKTIORGANISAATIO PROJEKTIRYHMÄ TUKIRYHMÄ OHJAUSRYHMÄ TEHTÄVÄT TYÖNOSITUS LOPPUTUOTTEET AIKATAULU TOTEUTUS TYÖMENETELMÄT KOKOUKSET SEURANTA PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN KIRJALLISUUTTA...18 LIITE 1. EHDOTUS KANSALLISEN OHJEISTUKSEN SISÄLLYSLUETTELOSTA...19

3 Sivu 3 (20) 1 PROJEKTIN TAVOITE Projektilla on kaksi keskeistä tavoitetta: 1. Koota yhteen lääkehoitojen (ja rokotteiden) arvioinnin sidosryhmät ja alan keskeiset toimijat 2. Tuottaa kansallinen ohjeistus, jossa määritellään a. lääkkeiden HTA 1 raportin rakenne ja sisältö sekä b. lääkkeiden HTA prosessi. Kansallinen ohjeistus mahdollistaa systemaattisen ja oikea aikaisen tiedon tuottamisen esimerkiksi tilanteissa, joissa uusi lääke tulee markkinoille, vanha lääke saa merkittävän uuden käyttöaiheen tai kyseessä on uusi lääkemuoto. Lisäksi HTA raportteja voidaan hyödyntää valmisteltaessa päätöksiä tai linjauksia lääkeryhmien sisällä tai välillä esimerkiksi viitehintajärjestelmää varten. 1 HTA: Health Technology Assessment, terveydenhuollon menetelmien arviointi

4 Sivu 4 (20) 2 PROJEKTIN KUVAUS 2.1 Tausta Yksi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen tehtävistä on tuottaa ja koota lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeja ja koordinoida tätä koskevaa yhteistyötä. Tällä hetkellä useat eri tahot arvioivat lääkkeiden hoidollista ja taloudellista arvoa Suomessa. Esimerkiksi lääkeyritykset toimittavat uusien lääkkeiden hintahakemusten yhteydessä terveystaloudellisen selvityksen Lääkkeiden hintalautakunnalle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos taas vastaa rokotteisiin liittyvistä selvityksistä. Myös sairaanhoitopiireissä on itsenäistä lääkehoitojen arviointitoimintaa. Lisäksi Helsingin yliopistossa on farmakoekonomian professuuri ja Itä Suomen yliopiston Farmasian laitoksella toimii Lääketalouden ja vaikuttavuuden tutkimusyksikkö. Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin liittyvät toimintatavat eivät kuitenkaan ole vielä vakiintuneet Suomessa. Sosiaali ja terveysministeriön tekemän selvityksen (2007:68) mukaan lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointikohteiden valinnalle on luotava selkeä prosessi. Lisäksi avo ja laitoshoidon lääkkeille on tarpeen muodostaa yhteinen arviointipohja (templaatti). Templaatin käyttö tulee olla tarkasti määriteltyä ja ohjeistettua. Templaatti sisältää tiiviin ja lyhyen kannanoton lääkeaineen tai lääkevalmisteen hoidollisesta ja taloudellisesta lisäarvosta. Kannanoton taustana on eri osista olemassa olevan ja kootun tiedon sisältävä katsaus. Selvityksen mukaan kannanoton ja katsauksen laadinnassa on syytä hyödyntää jo olemassa olevia kotimaisia ja ulkomaisia malleja. Lisäksi templaatin muodostaminen on syytä tehdä tiiviissä yhteistyössä tulevien käyttäjien kanssa. STM:n selvityksessä (2007:68) arviointitiedon käyttäjiksi mainitaan seuraavat tahot: lääkepoliittisia päätöksiä tekevät päättäjät lääkkeiden tukkuhinta ja korvattavuuspäätöksiä tekevä Lääkkeiden hintalautakunta lääkkeiden hankintapäätöksiä tekevät lääkeneuvottelukunnat ja hankintarenkaat muut tahot, kuten hoitosuositusten tuottajat kliinisiä hoitopäätöksiä tekevät lääkärit potilaat ja väestö Selvityksen mukaan arviointitietoa tarvitaan erityisesti lääkkeistä, joilla on uusi vaikutusmekanismi tai jotka ovat hinnaltaan selvästi aikaisempaa käypää hoitoa kalliimpia. Arviointeja tarvitaan myös jo käytössä olevista lääkkeistä, joille tarjotaan käyttöindikaation laajennusta. Lisäksi on tarvetta arvioida kokonaisia lääkeaineryhmiä ja kansantautien hoitoa. Tarvetta on sekä laajoille ja perusteellisille arvioinneille että suppeille, hyvin nopealla aikataululla tehdyille arvioinneille.

5 Sivu 5 (20) Terveydenhuollon menetelmien arviointi (HTA) Lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinneissa sovelletaan terveydenhuollon menetelmien arvioinneissa (HTA, Health Technology Assessment) käytettyjä menetelmiä. Terveydenhuollon menetelmien arvioinnissa tutkitaan menetelmien, esimerkiksi lääkkeiden, käytön lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Arvioitaviin tekijöihin kuuluvat muun muassa arvioitavien menetelmien teho ja turvallisuus sekä menetelmien käytön aiheuttamat sosiaaliset, eettiset ja taloudelliset vaikutukset. Tyypillisesti terveydenhuollon menetelmien arviointiprosessi lähtee liikkeelle ongelmien tunnistamisesta edeten esiselvitysten ja arviointikysymyksen määrittelyn kautta kirjallisuuskatsauksiin ja tiedon synteesiin. Arviointiprosessin tuloksena syntyvää HTAraporttia voidaan käyttää päätöksenteon tukena, kun otetaan kantaa esimerkiksi arvioitavien menetelmien käyttöönottoon tai korvattavuuteen. Tämän jälkeen tehtävänä on vielä tiedon levittäminen ja käyttöönotto sekä arvioinnin vaikuttavuuden seuranta EUnetHTA projekti Lääkkeitä ja muita terveydenhuollon menetelmiä arvioidaan jo useissa EU maissa. Vuonna 2006 käynnistyneen yhteiseurooppalaisen EUnetHTA projektin tavoitteena on luoda eurooppalainen HTA yhteistyöverkosto ja kehittää työkaluja luotettavan (reliable), oikea aikaisen (timely), läpinäkyvän (transparent) ja alueelta toiselle siirrettävissä olevan (transferable) arviointitiedon tuottamiseen ja välittämiseen. EUnetHTA projektin tuloksena on julkaistu muun muassa niin sanottu HTA ydinmalli (HTA Core Model) kahdelle erityyppiselle terveydenhuollon menetelmälle (HTA Core Model for Diagnostic Technologies ja HTA Core Model for Medical and Surgical Interventions). Ydinmalli määrittää muun muassa terveydenhuollon menetelmien arvioinnin osa alueet (domains), ja arviointielementit (assessment elements). Ydinmalli muodostuu seuraavista osa alueista: 1. Terveysongelma ja teknologian käytön nykytilanne (Health problem and current use of technology) 2. Arvioitavan menetelmän kuvaus (Description and technical characteristics of technology) 3. Kliininen vaikuttavuus (Clinical effectiveness) 4. Turvallisuus (Safety) 5. Kustannukset ja taloudellinen evaluaatio (Costs, economic evaluation) 6. Eettinen arviointi (Ethical analysis) 7. Organisatoriset tekijät (Organisational aspects) 8. Sosiaaliset tekijät (Social aspects) 9. Lainopilliset tekijät (Legal aspects) Ydinmallissa otetaan kantaa myös siihen, millaiset HTA:n tiedot ovat siirrettävissä maasta toiseen

6 Sivu 6 (20) Lääkehoitojen suhteellisen vaikuttavuuden arviointi EUnetHTA projektin yksi osatehtävä on kehittää HTA työkaluja lääkehoitojen suhteellisen vaikuttavuuden arviointiin (Relative Effectiveness Assessment of Pharmaceuticals, REAP) ja ohjeistaa näihin arviointeihin liittyvissä menetelmissä. Lääkkeiden REAP arviointiin kehitetään kaksi erillistä mallia, joista toinen on tarkoitettu laajoille ja perusteellisille arvioinneille (Full model) ja toinen suppeammille, nopeammalla aikataululla toteutetuille arvioinneille (Rapid model). Mallien ensimmäiset versiot ovat REA työryhmän sisäisessä kommentoinnissa tammikuussa Toinen versio malleista julkaistaan REA työryhmän, sidosryhmien neuvottelukunnan ja EMA:n (European Medicine Agency) kommenteille kesäkuussa Julkiseen kommentointiin mallit tulevat elokuussa Mallien toimivuutta testataan empiirisesti elo joulukuussa Projektin sisältö Projektin alussa muodostetaan projektiryhmä, johon kootaan edustus sekä lääkehoitoihin liittyvän arviointitiedon käyttäjistä (muun muassa Lääkkeiden hintalautakunnan, Kansaneläkelaitoksen, sairaanhoitopiirien, lääkärien, Rohtoverkoston ja potilasjärjestöjen edustaja) että arviointitiedon tuottajista (muun muassa Finohtan, Käypä hoito toimikunnan, yliopistojen ja lääketeollisuuden edustaja). Projektiryhmä mahdollistaa sen, että lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin liittyvä suunnittelutoiminta on avointa ja vuorovaikutteista. Alustava suunnitelma kansallisen ohjeistuksen rakenteesta on raportoitu liitteessä 1. Lisäksi projektin aikana tullaan ottamaan kantaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaista tietoa lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta eri tahot tarvitsevat? Kuinka voimme hyödyntää kansainvälisiä HTA raportteja ja kirjallisuuskatsauksia? Miten varmistetaan oikea aikaisen tiedon tuottaminen? Miten HTA arvioinnin laajuus vaihtelee eri tilanteissa? Lääkkeiden HTA raportin rakenne ja sisältö Lääkkeiden HTA raportin rakenteen ja sisällön suunnittelussa hyödynnetään EUnetH TA projektin HTA ydinmallin (HTA Core Model for Medical and Surgical Interventions) ja REAP työryhmän suosituksia. Ydinmallin osa alueet on lueteltu kappaleessa

7 Sivu 7 (20) Lääkkeiden HTA prosessi Lääkkeiden HTA prosessi voidaan jakaa viiteen osaan, jotka ovat Osa 1. Arviointiaiheiden kokoaminen Osa 2. Arvioinnin kohteiden valinta ja arviointikysymyksen määrittely (scoping) Osa 3. Arviointi (assessment) Osa 4. Arviointitietoon perustuva kannanotto (appraisal) ja Osa 5. Tiedon levittäminen ja toimeenpano (dissemination and implementation) On suunniteltu, että prosessin osissa 2 ja 3 tuotetaan tietoa kuudessa vaiheessa. Vaihe 1. Arviointikohteiden valinta Vaihe 2. Arviointikysymyksen rajaus ja arviointisuunnitelma (sisältää katsauksen jo julkaistuihin HTA raportteihin, meneillään oleviin arviointeihin sekä tehoon ja turvallisuuteen liittyviin kirjallisuuskatsauksiin) Vaihe 3. Terveysongelman ja menetelmän käytön nykytilanteen kuvaus sekä arvioitavan menetelmän kuvaus (EUnetHTA ydinmallin osa alueet 1 2). Vaihe 4. Kliinisen vaikuttavuuden ja turvallisuuden systemaattinen kirjallisuuskatsaus (EUnetHTA ydinmallin osa alueet 3 4) Vaihe 5. Kustannukset ja taloudellinen evaluaatio (sekä budjettivaikutusanalyysi) (EUnetHTAydinmallin osa alue 5) Vaihe 6. HTA:n muut osa alueet (EUnetHTA ydinmallin osa alueet 6 9) Jokaisesta vaiheesta julkaistaan luonnosdokumentti Fimean Internet sivuilla. HTAraportin vaiheittaisella julkaisemisella pyritään mahdollisimman oikea aikaisen arviointitiedon tuottamiseen. Vaiheen 2 jälkeen päätetään toteutetaanko arviointi, ja voidaanko HTA prosessissa hyödyntää jo julkaistuja tai meneillään olevia arviointeja tai kirjallisuuskatsauksia. Vaiheen 2 jälkeen arviointi voidaan siis päättää, fokusoida/rajata tai jatkaa täysmittaisena HTA:na. Toteutuneiden arviointivaiheiden dokumenteista kootaan lopullinen HTA raportti.

8 Sivu 8 (20) Prosessin eri vaiheiden kommentointi Alustavasti ehdotetaan, että jokaisen kappaleessa luetellun vaiheen valmistuttua julkaistaan Fimean Internet sivuilla luonnos vaiheen lopputuotteena syntyneestä dokumentista. Tätä dokumenttia voi kuka tahansa kommentoida ennalta määrittelyn ajanjakson aikana. Erityisesti kommentteja toivotaan niiltä sidosryhmiltä, potilailta ja käytännön hoitotyötä tekeviltä lääkäreiltä, joita arvioinnin aihe koskettaa. Kun kommentoinnille varattu aika on umpeutunut, dokumentti muokataan saatujen kommenttien perusteella. Lisäksi saadut kommentit voivat vaikuttaa arvioinnin seuraavien vaiheiden toteutukseen. Raporttien kommentointimahdollisuuden avulla pyritään siihen, että tuotettu tieto vastaa tiedon käyttäjien tarpeita ja sidosryhmien odotuksia. Lopuksi kaikkien arviointivaiheiden raportit kootaan yhteen HTA loppuraportiksi HTA raporttien laajuus Alustavasti ehdotetaan, että lääkkeiden HTA raportit jaetaan laajuutensa mukaan neljään ryhmään Akuutti HTA. Muistuttaa Finohtan Nopeat vastaukset toimintaa. Finohta laatii nopeita vastauksia tilanteissa, joissa päätös ei voi odottaa laajempaa arviointitutkimusta. Pika HTA. Perustuu REAP työryhmän suppeamman Rapid mallin sisältöön. Täysimittainen HTA. Perustuu REAP työryhmän laajemman ja perusteellisemman Full mallin arviointielementteihin ja kansallisesti sovittuihin lisäosiin. Kansainvälisen HTA raportin kotoistus. Kotoistus käynnistyy prosessin vaiheilla 1 2 (kts. kappale 2.2.2) Vaiheessa 3 ja siitä eteenpäin pyritään hyödyntämään aiemmin julkaistun HTA raportin tai meneillään olevan HTA prosessin tietoja ja kustannusvaikuttavuusanalyysissä käytetyn päätösanalyyttisen mallin rakenteita. HTA raportin kotoistus voidaan toteuttaa joko pika tai täysmittaisena HTA:na. 2.3 Rajaukset Tämän projektin tehtäviin ei kuulu Varsinaisten arviointien tekeminen. Vaikka projektin aikana testataan empiirisesti lääkkeiden HTA prosessin eri vaiheita, näiden arviointien tuottaminen tai kommentointi ei kuulu projektin tehtäviin. Sen määrittely, miten arviointitietoa hyödynnetään päätöksenteossa tai kliinisessä työssä. Arviointityön edellyttämien voimavarojen estimointi. Sen määrittely, miten arviointityö toteutetaan käytännössä (esim. kansallinen verkostomalli tai Pohjoismaiseen/Eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuva malli)

9 Sivu 9 (20) 2.4 Yhteydet muihin projekteihin tai tehtäviin Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointien tuottaminen ja kokoaminen sekä arviointeja koskevan yhteistyön koordinointi ovat yksi Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen Lääkehoitojen arviointi prosessin tehtävistä. HTA raportin rakenteen ja sisällön suunnittelussa hyödynnetään EUnetHTA projektin ja REAP työryhmän suosituksia, Finohtan kokemusta erityyppisistä HTA raporteista, Lääkkeiden hintalautakunnan ohjeistusta terveystaloudellisen selvityksen laatimiseksi, kansainvälisten arviointiviranomaisten (esimerkiksi Englannin ja Walesin National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Kanadan Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) ja Ruotsin Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU)) ohjeistuksia. Vastaavasti HTA prosessin suunnittelussa hyödynnetään Finohtan ohjeistuksia ja käytäntöjä EUnetHTA projektin suosituksia kansainvälisten arviointiviranomaisten (esimerkiksi Englannin ja Walesin National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Kanadan Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) ja Ruotsin Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU)) käytäntöjä. Projektin aikana testataan empiirisesti lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessin eri vaiheita.

10 Sivu 10 (20) 3 PROJEKTIORGANISAATIO 3.1 Projektiryhmä Taulukossa 1 on määritelty projektiryhmän jäsenet. Projektiryhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka osallistuvat projektiryhmän kokouksiin. Henkilöt, jotka eivät osallistu projektiryhmän kokouksiin, mutta ovat mukana edistämässä projektin toteutusta, luokitellaan projektin tukiryhmäksi (kappale 3.2). Projektiryhmän jäseniltä edellytetään lääke epidemiologista ja/tai lääketaloustieteellistä tuntemusta. Lisäksi yliopiston ja lääketeollisuuden edustajilta toivotaan käytännön kokemusta terveydenhuollon menetelmien arvioinnista. Taulukko 1. Projektiryhmän jäsenet ja vastuunjako Tehtävä Henkilö Taho Vastuu Projektipäällikkö Tutkimuspäällikkö Fimea Projektipalaverien puheenjohtaja Johtaa projektin käytännön toteutusta Apulaisprojektipäällikkö Lääketaloustieteilijä Yhteyshenkilö johtoryhmään Fimea Vastaa projektisuunnitelman valmistelusta Vastaa projektidokumentaation tuottamisesta Vastaa projektidokumentaation hallinnasta Raportoi projektin etenemisestä projektipäällikölle Projektiryhmä Tukiryhmän Fimea Kantaaottava asiantuntijaryhmä. edustus 1 Kansaneläkelaitos Käypä hoito johtoryhmä Kommentoi Fimean tuottamaa dokumentaatiota n=3 Lääketeollisuus ry Lääkkeiden hintalautakunta Rinnakkaislääketeollisuus ry Suomen Lääkäriliitto Suomen Syöpäyhdistys ry Tehy THL / Finohta THL / Perusterveydenhuollon kehittäjätiimi THL / Rokoteosasto Sairaanhoitopiirit Yliopistot 1 Tukiryhmästä projektiryhmän kokouksiin voi osallistua 1 3 henkilöä riippuen käsiteltävästä aiheesta.

11 Sivu 11 (20) 3.2 Tukiryhmä Projektin tukiryhmänä toimivat: Koko Fimean Lääkehoitojen arviointi prosessin muu henkilöstö, erityisesti o johtaja o tilastotieteilijä o tutkijalääkäri o kehittämispäälliköt Edustus Fimean Lääkevalmisteiden arviointi 1 ja 2 prosesseista Informaatikko Sihteeri Lakimies Viestintäassistentti Projektin ulkopuoliset asiasta kiinnostuneet henkilöt tai yhteisöt, joille tarjotaan mahdollisuus kommentoida projektin tuotoksia. Ne yhteisöt ja henkilöt, joille tieto projektin tuotoksista lähetetään, sovitaan yhdessä projektiryhmän kanssa projektin alussa. 3.3 Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmänä toimii Fimean johtoryhmä. Projektipäällikkö toimii yhteyshenkilönä projektiryhmän ja ohjausryhmän välillä.

12 Sivu 12 (20) 4 TEHTÄVÄT 4.1 Työnositus Ennen projektin alkua projektiin liittyvät seuraavat työtehtävät: Projektin suunnittelu Projektiryhmän kokoaminen Projektin aikana määritellään HTA raporttiin liittyvät seuraavat asiat: Mikä on HTA raportin rakenne ja sisältö? Mikä on HTA raportin ja kansallisen ohjeistuksen kieli (suomi / englanti)? Vastaavatko EuNetHTA ydinmallin ja REAP työryhmän suositukset Suomen tarpeita? Miten HTA raportin laajuus ja sisältö vaihtelevat eri tilanteissa? Lisäksi lääkkeiden HTA prosessiin liittyen ohjeistetaan seuraavat asiat: Miten ja kenen toimesta arvioinnin kohteet valitaan? Mitä menetelmiä HTA raportin eri osa alueissa käytetään? Miten tuotetut raportit ja muut dokumentin julkaistaan? Miten tiedon käyttäjät ja sidosryhmät voivat kommentoida julkaistuja raportteja ja muita dokumentteja? Miten kommentteihin vastataan? Kuka tekee arviointiin perustuvan kannanoton (appraisal)? Miten arviointeihin perustuva kannanotto tehdään? Minkälaisia koosteita lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta tuotetaan eri asiakasryhmille (esimerkiksi lääkäreille ja potilaille), sekä millä muilla tavoin tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ja tiedon käyttöönottoa edistää? Projektin tarkempi työ ja resurssisuunnitelma on raportoitu liitteessä a (vain Fimean sisäiseen käyttöön). 4.2 Lopputuotteet Projektin tuloksena syntyvässä kansallisessa ohjeistuksessa määritellään lääkkeiden HTA raportin rakenne ja sisältö sekä lääkkeiden HTA prosessi Suomessa. Lisäksi projektin aikana kootaan yhteen alan osaaminen ja tietoa tarvitsevat toimijat Suomessa.

13 Sivu 13 (20) Fimea voi täysimääräisesti hyödyntää projektin lopputuotetta esimerkiksi tilanteissa, joissa Lääkehoitojen arviointi prosessi tuottaa lääkkeiden HTA raportin itse tai arviointi tilataan Fimean ulkopuoliselta taholta. 4.3 Aikataulu Projektin kutsukirjeet lähetetään tammikuussa. Projekti alkaa helmikuussa 2011 ja päättyy huhtikuussa Projektin kokonaiskesto on noin 1 vuosi ja 3 kuukautta. Esitys projektiryhmän kokousaikataulusta on raportoitu kappaleessa TOTEUTUS 5.1 Työmenetelmät Projektin aikana määritellään ensin HTA raportin rakenne ja sisältö sekä sen jälkeen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiprosessi. Kokouksissa käsiteltävät asiat on lueteltu tarkemmin kappaleessa 5.2. Yleinen menettelytapa ja aikataulusuunnitelma projektidokumentaation tuottamiseksi on esitelty kuvassa 1. Ennen jokaista projektipalaveria apulaisprojektipäällikkö luonnostelee kokouksen aihetta käsittelevän dokumentin yhdessä projektipäällikön ja projektin tukiryhmän kanssa. Dokumentti on ensimmäinen käsikirjoitus kokouksessa käsiteltävästä ohjeistuksen osa alueesta. Dokumentin luonnos lähetetään kommentoitavaksi projektiryhmälle. Ryhmällä on kaksi viikkoa aikaa kommentoida luonnosta kirjallisesti. Apulaisprojektipäällikkö tekee yhteenvedon projektiryhmän kommenteista ja esittelee yhteenvedon projektipalaverissa. Projektipalaverin jälkeen apulaisprojektipäällikkö editoi dokumentin projektiryhmältä saatujen kirjallisten kommenttien ja palaverissa käydyn keskustelun perusteella. Editoitu dokumentti julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Julkaistua dokumenttia voi kuka tahansa kommentoida. Apulaisprojektipäällikkö tekee lopulliset muokkaukset dokumenttiin saatujen kommenttien perusteella. Projektin lopussa tuotetuista dokumenteista kootaan lopullinen ohjeistus. Projektissa tuotettavien dokumenttien laadusta vastaa projektipäällikkö, joka hyväksyy alustavan dokumentin, joka lähetetään projektiryhmälle; editoidun dokumentin, joka julkaistaan Fimean verkkosivuilla; muiden tahojen kommenttien perusteella editoidun dokumentin; ja

14 Sivu 14 (20) lopullisen ohjeistuksen. Kuva 1. Aikataulusuunnitelma projektidokumentaation tuottamiseksi

15 Sivu 15 (20) 5.2 Kokoukset Projektiryhmä kokoontuu 8 kertaa vuosien 2011 ja 2012 aikana (taulukko 2). Taulukko 2. Kokousmatriisi Kokous Ajankohta Käsiteltävät asiat Dokumentti 1 viikko 7 / 2011 ( ) Aloitus ja arvioinnin tavoitteet Ohjeistuksen sisällysluettelo (kts. liite 1). Ohjeistuksen kappale 3a Osa I: HTA raportin rakenne ja sisältö 2 viikko 14 / 2011 ( ) 3 viikko 23/ 2011 ( ) Arvioinnin tavoitteiden määrittely Arvioitavan terveysongelman ja menetelmän käytön nykytilanteen kuvaus Arvioitavan menetelmän kuvaus Menetelmän kliinisen vaikuttavuuden ja turvallisuuden määrittäminen Ohjeistuksen kappale 3b c Ohjeistuksen kappale 3d e 4 viikko 35 /2011 ( ) Taloudellinen evaluaatio Ohjeistuksen kappale 3f 7 viikko 5 /2012 ( ) Muut HTA arvioinnin osaalueet (eettiset, organisatoriset, sosiaaliset ja lainopilliset näkökohdat) Ohjeistuksen kappale 3g j

16 Sivu 16 (20) Taulukko 2. Kokousmatriisi (jatkuu) Osa II: Lääkkeiden HTA prosessi 5 viikko 43 /2011 ( ) 6 viikko 50 /2011 ( ) 8 Viikko 12 / 2012 ( ) Miten HTA raportin laajuus vaihtelee eri tilanteissa Minkälaisia yhteenvetoja HTAraportista tuotetaan Miten erilaiset dokumentit julkaistaan Miten tiedon käyttäjät ja sidosryhmät voivat kommentoida julkaistuja dokumentteja? Miten kommentteihin vastataan? Miten arviointien aiheet valitaan? Miten arviointeihin perustuva kannanotto tehdään? Miten arviointitietoa hyödynnetään, levitetään ja saatetaan käyttöön? Projektin yhteenveto ja päättäminen Ohjeistuksen kappale 4 ja 2c d Ohjeistuksen kappale 2a b ja 2e Lopullinen ohjeistus 5.3 Seuranta Projektin etenemistä ja resurssien käyttöä seuraa projektipäällikkö, joka raportoi projektin edistymisestä johtoryhmälle. Projektin edistymistä arvioidaan seuraavasti: Onko projektipalaverit pidetty kappaleessa 5.2 esitetyn aikataulun mukaisesti? Onko osadokumentit julkaistu Fimean Internet sivuilla kolmen viikon kuluessa tiettyä osa aluetta käsittelevästä projektipalaverista? Projektin henkilöresurssien käyttö ja kustannukset lasketaan jokaisen projektipalaverin jälkeen. Projektin lopputuote (eli kansallisen ohjeistus) noudattaa Euroopan komission Lääkefoorumin asettamia Relative effectiveness ydinperiaatteita suhteellisen vaikuttavuuden arvioinnille ( Lisäksi lopputuotteen laadun arvioi arvostettu kansainvälinen organisaatio (esimerkiksi Nice International). Arviointia varten ohjeistus tarvittaessa käännetään myös englanniksi.

17 Sivu 17 (20) 6 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN Projekti päättyy, kun kansallinen lääkkeiden ohjeistus on valmis ja se on julkaistu Fimean verkkosivuilla Kansallista lääkkeiden HTA ohjeistusta käytetään sisäisenä toimintaohjeena lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa. Lisäksi ohjeistuksen noudattamista vaaditaan, kun Fimea tilaa arviointeja ulkopuolisilta toimijoilta. Projektista kirjoitetaan loppuraportti. Projektin loputtua ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

18 Sivu 18 (20) 7 KIRJALLISUUTTA Mäkelä M, Kaila M, Lampe K, Teikari M (toim.). Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim National Institute for Health and Clinical Excellence. Guide to the methods of technology appraisal. [päivitetty 06/2008]. Sosiaali ja terveysministeriö. Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Sosiaali ja terveysministeriön selvityksiä 2007:68. Sosiaali ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta (201/2009). (Asetuksen liitteenä ohje terveystaloudellisen selvityksen laatimiseksi). The Swedish Pharmaceutical Benefits Board. Working guidelines for the pharmaceutical reimbursement review. [päivitetty ]. english old/medicinesnew/reimbursement review/. The Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Guidelines for authors of CADTH health technology assessment reports. [päivitetty 05/2003]. links/authors guide. Linkkejä: Joint Action /JA WP5 Relative Effectiveness Assessment of Pharmaceuticals/ network.org/ LIITTEET Ehdotus kansallisen ohjeistuksen sisällysluettelosta

19 Sivu 19 (20) Liite 1. Ehdotus kansallisen ohjeistuksen sisällysluettelosta 1. Mitä lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnilla tarkoitetaan 2. Arvioinnin prosessi a. Aihevalinta b. Arviointiraporttien julkaiseminen ja kommentointi c. Kannanotto d. Arviointitiedon hyödyntäminen, levittäminen ja käyttöönotto 3. Arvioinnin osa alueet a. Arvioinnin tavoite b. Terveysongelma ja menetelmän käytön nykytilanne c. Arvioitavan menetelmän kuvaus d. Kliininen vaikuttavuus e. Turvallisuus f. Kustannukset ja taloudellinen evaluaatio g. Eettinen arviointi h. Organisatoriset tekijät i. Sosiaaliset tekijät j. Lainopilliset tekijät 4. Arviointien laajuus

20 Sivu 20 (20) n muutoshistoria Versio Pvm Tekijä Muutokset Piia Peura Piia Peura Lisätty kappale 8 Kirjallisuutta. Kappale 3.2: Lisätty informaatikko tukiryhmään. Kappale 2.2.2: Lisätty Osa 1. Aiheiden kokoaminen. Kappale 5.2: Muutettu kokouksen 3 ja 8 ajankohta Piia Peura Kappale 5.2. Päivitetty kokousten ajankohdat

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi Terveysfoorumi 2011 Piia Peura Lääketaloustieteilijä Piia.Peura@fimea.fi Arviointien tavoite Tuottaa tietoa lääkkeiden käyttöönottoon ja korvattavuuteen

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista Hannes Enlund Tutkimuspäällikkö Fimea hannes.enlund@fimea.fi Kysymyksiä joihin etsitään vastauksia? Onko uusi lääke A tehokkaampi

Lisätiedot

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea

Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkkeiden taloudellinen arviointi Olli Pekka Ryynänen Itä Suomen yliopisto, Fimea Lääkevalmisteiden arviointi Onko lääke tehokas ja turvallinen; täyttääkö se laatuvaatimukset? Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto

Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Teknologian hankintapäätökset sairaaloissa Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Uusien menetelmien arviointi sairaanhoitopiireissä Uusien menetelmien käyttöönotolle ei yleensä virallista, organisaatiotason

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (7) 5.2.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO 1 TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN HALLITTU KÄYTTÖÖNOTTO Aino-Liisa Oukka Asiantuntijaneuvoston pj. Dosentti, johtajaylilääkäri PPSHP 2 Taustaa Sisältö HALO organisaatio Katsaus ja suositus Haasteet ja tulevaisuus

Lisätiedot

Lääkehoitojen arviointi Fimeassa. Tuomas Oravilahti biokemisti, proviisori Lääketaloustieteilijä, Fimea

Lääkehoitojen arviointi Fimeassa. Tuomas Oravilahti biokemisti, proviisori Lääketaloustieteilijä, Fimea Lääkehoitojen arviointi Fimeassa Tuomas Oravilahti biokemisti, proviisori Lääketaloustieteilijä, Fimea Fimean rooli Fimea tuottaa tietoa lääkkeiden hoidollisesta ja taloudellisesta arvosta Fimean arvioinnit

Lisätiedot

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. käsikirjoitus

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. käsikirjoitus Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin käsikirjoitus 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIRYHMÄ... LYHENTEET... 1. JOHDANTO... 1.1 Suosituksen sisältö... 1. Suositukseen liittyvät

Lisätiedot

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksenteko...

Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksenteko... Page 1 of 4 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2016 TEEMAT Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tukee lääkehoitoja koskevaa päätöksentekoa Piia Rannanheimo, Ulla Härkönen, Vesa Kiviniemi / Kirjoitettu 21.2.2016

Lisätiedot

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta?

Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Miten arvioidaan hoidon vaikuttavuutta? Minna Kaila, professori Terveydenhuollon hallinto Lastentautien ja terveydenhuollon erikoislääkäri Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tdk minna.kaila(at)helsinki.fi

Lisätiedot

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen

Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi. Pertti Happonen Fimea ja Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pertti Happonen valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi Organisaatio 31.8.2012 Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi Strateginen

Lisätiedot

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. HTA-näkökulma Sote-tietojen sekundaarikäyttöön

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. HTA-näkökulma Sote-tietojen sekundaarikäyttöön Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi HTA-näkökulma Sote-tietojen sekundaarikäyttöön Piia Rannanheimo (proviisori) Fimea, lääketaloustieteilijä 2010 --> Canadian Agency for Drugs and

Lisätiedot

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa

Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Fimean ja PALKOn yhteistyö lääkkeiden arvioinnissa Vesa Kiviniemi Fimea 22.11.2016 Fimean ja PALKOn yhteistyöalueet Uusien sairaalalääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi sekä tähän liittyvä

Lisätiedot

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin?

Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Miten uudet lääkkeet tulevat sairaaloihin? Ulla Härkönen, tutkijalääkäri Satu Multanen, korkeakouluharjoittelija Lääkehoitojen arviointi -prosessi, Fimea 12.10.2016 Esityksen sisältö Esimerkkejä alueellisista

Lisätiedot

Uusien sairaalalääkkeiden arviointi Fimeassa. Vesa Kiviniemi Fimea

Uusien sairaalalääkkeiden arviointi Fimeassa. Vesa Kiviniemi Fimea Uusien sairaalalääkkeiden arviointi Fimeassa Vesa Kiviniemi Fimea 29.9.2016 Arvioinnin ja arviointiprosessin taustaa Sairaalalääkkeille ei Suomessa toistaiseksi ole ollut keskitettyä tai yhtenäistä arviointiprosessia

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Moniammatillisen verkoston toiminta

Moniammatillisen verkoston toiminta Moniammatillisen verkoston toiminta Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Järkevää lääkehoitoa seminaari terveydenhuollon toimijoille Moniammatilliset toimintatavat käyttöön arjen työhön Helsinki 9.4.2014

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Ohje x.x.2017 6895/00.01.02/2016 x/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje LÄÄKKEIDEN HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOIT- TAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut

Lisätiedot

Lääkkeiden korvattavuus

Lääkkeiden korvattavuus Sosiaaliturvan abc toimittajille 26.5.2011 Lääkkeiden korvattavuus Suomessa Päivi Kaikkonen yliproviisori Kela Terveysosasto 1 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet

Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet Terveyden edistämisen vaikutus vai vaikuttavuus? Vaikuttavuuden seurannan mahdollisuudet 04.02.2014 HUSn kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäjien yhteistapaaminen Heli Hätönen, TtT, Eritysasiantuntija

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital

STM:n asiantuntijaryhmän toiminta ja. toimintasuunnitelma Professor,University of Tampere. University Hospital STM:n asiantuntijaryhmän toiminta 2007-2009 ja toimintasuunnitelma 2010-2012 Seppo Soimakallio Professor,University of Tampere Head of Department,Tampere University Hospital 19.1.2010 Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille,

Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä. Tiedoksi kaikille, Aihe: Marraskuun 6. päivä 2012 ensimmäisen kerran valtakunnallinen Lääkehoidon päivä Tiedoksi kaikille, Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko teki alkuvuodesta aloitteen, jonka mukaisesti 6.11.2012

Lisätiedot

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus

COCHRANE LIBRARY tietokannat. Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus COCHRANE LIBRARY tietokannat Merja Jauhiainen Työterveyslaitos Tietopalvelukeskus The Cochrane Collaboration - Cochrane yhteistyö Archie Cochrane, skotlantilainen epidemiologi 1972 "Effectiveness and Epidemiology:

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa

Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Hilan päätöksenteossa Mareena Paldán yliproviisori Lääkkeiden hintalautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Esityksen sisältö Lääkkeiden hintalautakunta Päätöksenteko

Lisätiedot

Lääkkeiden hintalautakunta

Lääkkeiden hintalautakunta Lääkkeiden hintalautakunta kehittämispäällikkö Lauri Vuorenkoski, THL 21.4.2010 ylijohtaja Marina Erhola 1 Lääkkeiden priorisointi avohoidossa Suomessa lääkkeitä priorisoidaan avohoidossa lääkekorvausjärjestelmän

Lisätiedot

(9) UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI. 1 Arviointiprosessin tavoitteet

(9) UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI. 1 Arviointiprosessin tavoitteet 4.10.2016 1 (9) UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI 1 Arviointiprosessin tavoitteet Sairaalalääkkeiden nopean arvioinnin tavoitteena on: lisätä lääkkeen käyttöönottopäätöksissä tarvittavaa tietoa

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset)

Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Fimea valvovana viranomaisena Eeva Leinonen Yksikön päällikkö (Luvat ja tarkastukset) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta 24.7.2009 / 593 1 Toimiala on sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet. PALKOn avoin seminaari Jaana Leipälä

Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet. PALKOn avoin seminaari Jaana Leipälä Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 Jaana Leipälä TAUSTA Keskustelu terveydenhuollon priorisoinnista ja valmistautuminen potilasdirektiivin toimeenpanoon 23.11.2016

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (10) 13.4.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto Fimea ja arviointiylilääkärien verkosto

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (9) 2.6.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 Arviointiprosessin suunnittelun

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla

Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla Uusien lääkkeiden ja menetelmien käyttöönottoprosessi OYS-ERVAlla Miia Turpeinen, Dos., el. Arviointiylilääkäri, OYS-ERVA 30.3.2017 Yhteistyöseminaari 1. Too much unnecessary care 2. Avoidable harm to

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto. 1

Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto.  1 Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto www.thl.fi/halo 1 markkinavoimat laaja, vertailu hoitosuositus jatko HTA ensi HALO ennakko EuroScan Menetelmän arviointi on liian aikaista www.thl.fi/halo

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen. täytäntöönpano

Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen. täytäntöönpano Kliinisten lääketutkimusten EUasetuksen täytäntöönpano Perustiedot asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 536/2014 ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja

Lisätiedot

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009

PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 PROJEKTIN OHJAUS JA SEURANTA JOUNI HUOTARI 28.9.2009 POHDINTAA Mitä asioita projektissa seurataan? Kuka vastaa ohjauksesta? Millä tavoin projektia seurataan ja ohjataan? Mitä asioita ohjaukseen kuuluu?

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014. 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1167/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 17 päivänä

Lisätiedot

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla?

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää verkostoitumisen avulla? Keskustelua Katri Hämeen-Anttila FaT, Dosentti Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 (9) 2.7.2015 Dnro 1896/60.02.01/2014 UUSIEN SAIRAALALÄÄKKEIDEN NOPEA ARVIOINTI Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja arviointiylilääkäreiden verkosto 1 Arviointiprosessin suunnittelun

Lisätiedot

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten

JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten JHS Esiselvitys tietojärjestelmähankintaa varten Hankesuunnitelma v.0.3 1/12 SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Hankkeen perustamisen tausta 4 1.2 Hankkeen tavoitteet 4 1.3 Hankkeen sidosryhmät

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Ohje xx.xx.2012 Dnro 3835/03.01.01/2012 x/2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje APTEEKIN LÄÄKEKAAPPI Kohderyhmät Apteekit Voimaantulo Ohje tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja

Lisätiedot

Mitä ja miten PALKO tekee?

Mitä ja miten PALKO tekee? Mitä ja miten PALKO tekee? 22.9.2015 Sidonnaisuudet päätoimi: Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, STM (1.2.2014 alkaen) aiempi päätoimi: ylilääkäri, THL (31.1.2014 asti) aikaisemmat

Lisätiedot

Lääketurvallisuus. kansallisella ja EU:n tasolla. Neuvotteleva virkamies, FaT Ulla Närhi STM

Lääketurvallisuus. kansallisella ja EU:n tasolla. Neuvotteleva virkamies, FaT Ulla Närhi STM Lääketurvallisuus kansallisella ja EU:n tasolla Neuvotteleva virkamies, FaT STM Lääketurvallisuus (Drug safety) Käsittää pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvän turvallisuuden: lääkkeen farmakologisten

Lisätiedot

Lataa Lääkkeistä terveyttä - Hanhela Topi (toim.) Lataa

Lataa Lääkkeistä terveyttä - Hanhela Topi (toim.) Lataa Lataa Lääkkeistä terveyttä - Hanhela Topi (toim.) Lataa Kirjailija: Hanhela Topi (toim.) ISBN: 9789526701325 Sivumäärä: 128 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 15.40 Mb LÄÄKKEISTÄ TERVEYTTÄ? luotaa ainutlaatuisesti

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa?

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Taina Mäntyranta lääkintöneuvos, STM Sidonnaisuudet: Käypä hoito: johtoryhmän jäsen Lääkkeiden hintalautakunta: varajäsen

Lisätiedot

Ohje. pp.kk.vvvv Dnro

Ohje. pp.kk.vvvv Dnro Ohje pp.kk.vvvv Dnro 004690/00.01.02/2016 /2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje VARASTOINTIVELVOITTEEN JÄRJESTÄMINEN ERITYISTAPAUKSISSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets-

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Suomessa Fimean/tukiryhmän näkökulmat

Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Suomessa Fimean/tukiryhmän näkökulmat Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen Suomessa Fimean/tukiryhmän näkökulmat Tukiryhmän tämän hetkinen kokoonpano: Anne Kumpusalo-Vauhkonen, Fimea Antti Mäntylä, Fimea Timo Järvensivu, Aalto yliopisto

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä

Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Tiedosta hyvinvointia marja-leena.perala@stakes.fi 1 Mitä on näyttöön perustuva toiminta neuvolatyössä Marja-Leena Perälä, Tutkimusprofessori, Stakes VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 10.5.2007 Dipoli, Espoo

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää?

Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Onko yhteistyö lääketeollisuuden kanssa lähtökohtaisesti epäilyttävää? Etiikan päivä 2014 Juhani Eskola 19.3.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen teemat Otsikon kysymys on ymmärrettävä Rokotekehitys

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot