- materiaalia ehdokkaille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- materiaalia ehdokkaille"

Transkriptio

1 KUNTAVAALEISSA VAIKUTETAAN ASUMISEN HINTAAN - materiaalia ehdokkaille 2017

2 1. Kaikki maapolitiikan keinot käyttöön asuntotuotannon edistämiseksi T u l e v i e n k u n t a p ä ä t t ä j i e n t o i v o t a a n o t t a v a n l a a j a s t i k ä y t t ö ö n m a a p o l i t i i k a n k e i n o t, j o t t a a s u n t o t u o t a n t o a j a e r i t y i s e s t i A R A - v u o k r a - a s u n t o t u o t a n t o a s a a t a i s i i n l i s ä t t y ä. K u n n a n o n v a r m i s t e t t a v a, e t t ä k o h t u u h i n t a i s i a v u o k r a - a s u n t o j a s a a d a a n n y k y i s t ä e n e m m ä n h y v i l l e t o n t e i l l e, j o t t a a s u m i s e n k u s t a n n u k s e t p y s y i s i v ä t k u n t a l a i s i l t a k u r i s s a. V u o k r a l a i s e t r y e s i t t ä ä, e t t ä k u n t i e n p i t ä i s i a k t i i v i s e n m a a p o l i t i i k a n a v u l l a h a n k k i a m a h d o l l i s i m m a n p a l j o n r a a k a m a a t a o m i s t u k s e e n s a a s u n t o r a k e n t a m i s e n e d i s t ä m i s e k s i. K u n t i e n e i p i t ä i s i p e l ä t ä m y ö s k ä ä n l u n a s t a m i s t a. R i i t t ä v ä a s u n t o t u o t a n t o o n k u n n a n k o k o n a i s e t u. A s u k k a i l l e s a a d a a n k o h t u u h i n t a i s i a a s u n t o j a, e l i n k e i n o e l ä m ä l l e t y ö n t e k i j ö i t ä j a y h t e i s k u n n a l l e v e r o t u l o j a. N i i s s ä k u n n i s s a, j o i s s a r a a k a m a a t a e i o l e j u u r i k a a n e n ä ä h a n k i t t a v i s s a, k u t e n H e l s i n g i s s ä, p i t ä i s i t e h o s t a a t ä y d e n n y s r a k e n t a m i s t a e d i s t ä v i ä t o i m i a j a h u o l e h t i a m a a n k ä y t t ö s o p i m u k s i n s i i t ä, e t t ä m y ö s y k s i t y i s e l l e m a a l l e r a k e n n e t a a n k o h t u u h i n t a i s t a v u o k r a - a s u n t o t u o t a n t o a. V u o k r a l a i s e t r y e s i t t ä ä m y ö s, e t t ä k u n n a l l a p i t ä i s i o l l a m a h d o l l i s u u s v e l o i t t a a k a a v o i t u s k o r v a u k s e t m a a n a. T ä y d e n n y s r a k e n t a m i n e n h y ö d y t t ä ä s e k ä a s u k k a i t a e t t ä y h t e i s k u n t a a. U u d e n a s u n t o k a n n a n m y ö t ä a s u n t o j e n h i n t a t a s o p y s y y k o h t u u l l i s e n a j a p a l v e l u t p y s y v ä t a l u e e l l a, j o l l o i n a s u k k a i d e n e i t a r v i t s e m u u t t a a p a l v e l u i d e n p e r ä s s ä p o i s. U u s t u o t a n t o m y ö s m o d e r n i s o i a s u n t o k a n t a a m u u n m u a s s a t u o m a l l a v a n h a l l e a l u e e l l e h i s s i l l i s i ä t a l o j a, j o l l o i n e s i m e r k i k s i i k ä i h m i s e t p y s t y v ä t a s u m a a n p i d e m p ä ä n t u t u l l a a s u i n a l u e e l l a. V u o k r a l a i s e t r y t o i v o o, e t t ä p i t k ä j ä n t e i s y y s j a s u u n n i t e l m a l l i s u u s o h j a i s i k u n n a l l i s t a m a a n k ä y t t ö - j a a s u n t o p o l i t i i k k a a n y k y i s t ä p a r e m m i n. K u n n a n e i p i d ä p y r k i ä e s i m e r k i k s i s a a m a a n t o n t t i m a a s t a k o r k e i n t a m a h d o l l i s t a h i n t a a, v a a n y m m ä r t ä ä, e t t ä m y ö s t o n t t i k u l u t n o s t a v a t a s u m i s e n k u s t a n n u k s i a j a p a h i m m i l l a a n k u l u j e n k a s v u a j o u d u t a a n p a i k k a a m a a n k u n n a n s o s i a a l i t o i m e n k a u t t a.

3 2. Kaavapäätökset vaikuttavat rajustikin asumisen hintaan V u o k r a l a i s e t r y m u i s t u t t a a t u l e v i a k u n t a p ä ä t t ä j i ä k a a v a p ä ä t ö s t e n v a i k u t u k s e s t a a s u m i s e n h i n t a a n. P a h i m m i l l a a n a s u n t o r a k e n t a m i s e e n n e l i ö h i n t a a n t u l e e j o p a e u r o a j o p e l k i s t ä k a a v a m ä ä r ä y k s i s t ä. A s u k k a i l l e t ä r k e ä m p i ä a s i o i t a o v a t a s u m i s k u l u j e n k o h t u u h i n t a i s u u s j a t u r v a l l i n e n a s u i n y m p ä r i s t ö. K a i k k e i n p a h i m m a t k u l u e r ä t k a a v a m ä ä r ä y k s i s t ä t u l e v a t a u t o j e n p y s ä k ö i n t i r a t k a i s u i s t a. J o s k a a v a s s a m ä ä r ä t ä ä n a u t o j e n p y s ä k ö i n t i m a a n a l a i s e k s i, s a a t t a a p y s ä k ö i n t i p a i k a n r a k e n t a m i n e n t u o d a j o p a e u r o a l i s ä h i n t a a a s u n t o o n. V u o k r a a n t u o s a m a s u m m a v a i k u t t a a u s e a m m a n e u r o n n e l i ö l t ä. K a l l i i t a o v a t m y ö s m a a p o h j a n m u o k k a u k s e e n l i i t t y v ä t t o i m e n p i t e e t k u t e n p a a l u t u s. S e n s i j a a n e s i m e r k i k s i y k s i t y i s k o h t a i s e t k a a v a m ä ä r ä y k s e t j u l k i s i v u n o s a l t a t u o v a t y l e e n s ä v a i n v ä h ä n l i s ä h i n t a a r a k e n t a m i s e e n, m u t t a m i t ä e n e m m ä n t ä m ä n t y y p p i s i ä p i e n i ä j a y k s i t y i s k o h t a i s i a m ä ä r ä y k s i ä o n, s i t ä e n e m m ä n r a k e n t a m i n e n j a l o p u l t a a s u m i n e n m a k s a a. V a l t u u t e t t u j e n k a n n a t t a a k y s y ä k a a v o i t t a j i l t a k a a v a m ä ä r ä y s t e n t a l o u d e l l i s t a k o k o n a i s v a i k u t u s t a, m i k ä l i h a l u a v a t v a i k u t t a a s i i h e n, m i t ä p ä ä t ö k s i l l ä ä n m a k s a t t a v a t k u n t a l a i s i l l a. V u o k r a l a i s e t r y y m m ä r t ä ä m u u n m u a s s a k a u p u n k i k u v a n v a a l i m i s e n m e r k i t y k s e n e s i m e r k i k s i j u l k i s i v u m ä ä r ä y s t e n o s a l t a, m u t t a e s i t t ä ä, e t t ä a l u e i l l e v o i t a i s i i n s a l l i a a r k k i t e h t o n i s e s t i k o r k e a t a s o i s t e n t o t e u t u s t e n l i s ä k s i p e r u s t a s o i s t a r a k e n t a m i s t a. V u o k r a l a i s e t r y : n k o k e m u k s e n m u k a a n s u u r e l l e o s a l l e a s u k k a i s t a r i i t t ä i s i p e r u s t a s o i n e n, m u t t a h y v ä l a a t u i n e n a s u i n t a l o. A s u k k a a t u s e i n k o r o s t a v a t m y ö s v i h e r a l u e i d e n m e r k i t y s t ä a s u m i s e n k o k o n a i s r a t k a i s u i s s a a n. A s u m i s e n k u s t a n n u k s e t v a i k u t t a v a t o s a l t a a n a s u m i s e e n l i i t t y v ä ä n t u r v a l l i s u u d e n t u n t e e s e e n. A s u k k a a l l e o n t ä r k e ä ä, e t t ä a s u m i s e n k u s t a n n u k s e t p y s t y t ä ä n m a k s a m a a n o m i l l a t u l o i l l a. V u o k r a l a i s e t r y m u i s t u t t a a, e t t ä t u r v a l l i s u u d e n t u n n e t t a l i s ä ä m y ö s s e, e t t ä k a i k i l l e a s u i n a l u e i l l e r a k e n n e t a a n m o n i p u o l i s t a a s u n t o k a n t a a e l i v u o k r a -, a s u m i s o i k e u s - j a o m i s t u s a s u n t o j a. K a a v a p ä ä t ö k s i l l ä v o i d a a n o h j a t a m y ö s n ä i t ä r a t k a i s u j a.

4 3. Kuntiin tarvitaan lisää asuntoja tavallisille ihmisille V u o k r a l a i s e t r y e s i t t ä ä, e t t ä k u n t i e n o m i a t o n t t e j a v a r a t a a n r i i t t ä v ä s t i A R A - t u o t a n n o l l e j a t o n t i t l u o v u t e t a a n k ä y t t ö ö n e d u l l i s e m m i n h i n n o i n. R i k a s, r a k a s, k ö y h ä, v a r a s. K u n t i e n k i l p a i l u h y v i s t ä v e r o n m a k s a j i s t a t u h o a a a s u n t o p o l i t i i k a n j a k o l a h t a a l o p u l t a k u n n a n o m a a n n i l k k a a n, m i k ä l i e l i n k e i n o e l ä m ä l l e e i o l e r i i t t ä v ä s t i t y ö n t e k i j ö i t ä, j o t k a v o i s i v a t a s u a l ä h e l l ä t y ö p a i k k o j a. V u o k r a l a i s e t r y m u i s t u t t a a, e t t ä k a i k i s s a k u n n i s s a t a r v i t a a n k o h t u u h i n t a i s i a a s u n t o j a n o r m a a l i s s a p a l k k a t y ö s s ä o l e v i l l e a s u k k a i l l e, k u t e n o p e t t a j i l l e, v a r t i j o i l l e t a i l ä h i h o i t a j i l l e. M y ö s p ä t k ä t ö i d e n t e k e m i n e n o n l i s ä ä n t y n y t o l o s u h t e i d e n p a k o s t a, m i k ä v a i k u t t a a o l e n n a i s e s t i a s u k k a i d e n a s u m i s r a t k a i s u i h i n. I k ä v ä k y l l ä v a l t i o t e k i k a r h u n p a l v e l u k s e n n ä i l l e t a v a l l i s i l l e t y ö n t e k i j ö i l l e m ä ä r ä ä m ä l l ä t u l o r a j a t A R A - v u o k r a - a s u n t o i h i n. K u n n i s s a v o i t a i s i i n h e l p o t t a a t i l a n n e t t a l u o v u t t a m a l l a A R A - t u o t a n n o l l e e d u l l i s e m m i n t o n t t e j a, j o l l o i n k i i n n o s t u s A R A - t u o t a n n o n r a k e n t a m i s e e n l i s ä ä n t y i s i. R i i t t ä v ä a s u n t o t u o t a n t o o n p a r a s t a e a s u m i s k u l u j e n k o h t u u l l i s t a m i s e s s a. M y ö s n u o r e t t a r v i t s e v a t a s u n t o j a i t s e n ä i s t y m i s e e n. V u o k r a l a i s e t r y o n n e u v o n t a p a l v e l u i s s a a n h a v a i n n u t v i i m e v u o s i n a m e r k i t t ä v ä n m u u t o k s e n s i i n ä, e t t ä n u o r e t j o u t u v a t a s u m a a n v a n h e m p i e n s a k a n s s a e n t i s t ä p i d e m p ä ä n, k o s k a k o h t u u h i n t a i s i a a s u n t o j a e i o l e s a a t a v i s s a. K u n t a y h t i ö i d e n o m i s t a m i e n v u o k r a t a l o j e n k ä y t t ö v u o k r a u s k ä y t ö s s ä o n t ä r k e ä o s a h y v i ä v u o k r a m a r k k i n o i t a. V u o k r a t a l o j e n m y y n t i o n h u o n o a a s u n t o p o l i t i i k k a a. V u o k r a t a l o y h t i ö t t o i m i v a t o m a k u s t a n n u s p e r i a a t t e e l l a e i k ä n i i t ä r a h o i t e t a k u n n a n b u d j e t i s t a. K u n t i e n p i t ä i s i m u i s t a a p i t k ä j ä n t e i s y y s j a s u u n n i t e l m a l l i s u u s k u n n a l l i s e s s a m a a n k ä y t t ö - j a a s u n t o p o l i t i i k a s s a. M y ö s k u n t i e n i n v e s t o i n t i p o l i t i i k k a a n t a r v i t t a i s i i n n y k y i s t ä y h t e n ä i s e m p ä ä o t e t t a m a a n k ä y t t ö ö n, a s u m i s e e n j a l i i k e n t e e s e e n l i i t t y v i s s ä a s i o i s s a. J U S T I N S I N C L A I R j u s t i n s i n c l a i e m a i l. c o m

5 4. Pidetäänkö kuntataloutta pystyssä käyttömaksujen kautta? V u o k r a l a i s e t r y m u i s t u t t a a t u l e v i a k u n t a p ä ä t t ä j i ä s i i t ä, e t t ä a s u m i s e n k u s t a n n u k s i i n v a i k u t t a v a t m y ö s e r i l a i s e t k ä y t t ö m a k s u t. K u n t a p ä ä t t ä j ä t v a i k u t t a v a t a s u m i s e n h i n t a a n k a a v a m ä ä r ä y s t e n l i s ä k s i m u u n m u a s s a s ä h k ö n h i n t a a n, l ä m m i t y s k u s t a n n u k s i i n j a v e s i m a k s u i h i n l i i t t y v i l l ä p ä ä t ö k s i l l ä ä n. S a m o i n k i i n t e i s t ö v e r o l l a v a i k u t e t a a n m e r k i t t ä v ä s t i k a i k k i e n a s u k k a i d e n, n i i n v u o k r a - j a a s u m i s o i k e u s - k u i n m y ö s o m i s t u s a s u k k a i d e n a s u m i s e n k u l u i h i n. K u n n a l l i s e t p ä ä t ö k s e t j a n i i s t ä s e u r a a v a t a s u m i s e n k u l u t k o h d i s t u v a t k a i k i l l e k u n t a l a i s i l l e y h t ä s u u r i n a t u l o i h i n k a t s o m a t t a. P i e n i t u l o i n e n j o u t u u k a n t a m a a n s u h t e e l l i s e s t i s u u r e m m a n o s u u d e n k o. m a k s u i s t a. S e n s i j a a n a n s i o t u l o i s t a p e r i t t ä v ä s s ä k u n t a v e r o s s a p i e n i t u l o i s i l l e o n o m a t v ä h e n n y k s e n s ä. V u o k r a l a i s e t r y e s i t t ä ä, e t t ä k u n t a t a l o u t t a e i p i d e t t ä i s i p y s t y s s ä k a s v a t t a m a l l a a s u m i s e e n l i i t t y v i ä k ä y t t ö m a k s u j a, j o t k a e r i a r v o i s t a v a t k u n t a l a i s i a, v a a n k o k o n a i s t a l o u t t a p y r i t t ä i s i i n h o i t a m a a n k u n n a l l i s e n v e r o t u k s e n k a u t t a. L i s ä k s i V u o k r a l a i s e t e s i t t ä ä, e t t ä m i k ä l i k u n n a s s a o n o m a e n e r g i a l a i t o s j a v e s i l a i t o s, o n n e s ä i l y t e t t ä v ä k u n n a l l i s i n a, j o t t a h i n n a t j a n i i h i n l i i t t y v ä t p ä ä t ö k s e t p y s y v ä t k u n t a l a i s t e n k ä s i s s ä. J U S T I N S I N C L A I R j u s t i n s i n c l a i e m a i l. c o m

6 5. Monipuolinen asuntokanta luo turvallisuutta kaikille T ä m ä n h e t k i n e n p o l i i t t i n e n k u l t t u u r i k o r o s t a a i h m i s t e n e r i s t ä y t y m i s t ä o m i i n l o k e r o i h i n s a. V u o k r a l a i s e t r y : n k o k e m u k s e n m u k a a n t u r v a l l i s i m m i k s i a s u i n a l u e i k s i k o e t a a n n e, j o i s s a a s u n t o k a n t a o n m o n i p u o l i s t a j a a s u k k a i t a r o h k a i s t a a n k a n s s a k ä y m i s i i n. S u o m e s s a t ä y t y y e n t i s t ä t i i v i i m m i n p i t ä ä k i i n n i p e r i a a t t e e s t a, e t t ä k a i k i l l e a l u e i l l e r a k e n n e t a a n m o n i p u o l i s t a a s u n t o t u o t a n t o a s e k o i t t a e n v u o k r a -, a s u m i s o i k e u s - j a o m i s t u s a s u n t o j a. V u o k r a l a i s e t r y m u i s t u t t a a t u l e v i a k u n t a p ä ä t t ä j i ä s i i t ä, e t t ä a s u m i s m u o t o j a e i p i d ä a s e t t a a v a s t a k k a i n v a a n n e o v a t k a i k k i k u n n a l l e v a l t t i k o r t t e j a t a v o i t e l t a e s s a u u s i a t y ö n t e k i j ö i t ä a l u e e n e l i n k e i n o e l ä m ä l l e. O n t ä r k e ä ä, e t t ä a s u m i s e n k u s t a n n u k s e t o v a t s e l l a i s e l l a t a s o l l a, e t t ä k a i k i l l a a s u k k a i l l a o n m a h d o l l i s u u s v a l i t a o m a a n e l ä m ä n t i l a n t e e s e e n s o p i v a a s u m i s m u o t o. S a m o i n k a i k k i e n a s u m i s m u o t o j e n a r v o s t u s t ä y t y y s ä i l y t t ä ä s i l l ä t a s o l l a, e t t ä a s u m i s m u o d o n v a l i n t a e i l e i m a a i h m i s t ä. M y ö s t ä y d e n n y s r a k e n t a m i s e s s a o n p i d e t t ä v ä h u o l t a m o n i p u o l i s e s t a a s u n t o k a n n a s t a, j o k a e h k ä i s e e t e h o k k a a s t i m y ö s s e g r e g a a t i o t a e l i a s u i n a l u e i d e n e r i a r v o i s t u m i s t a. E r i a r v o i s t u m i n e n o n j o h t a n u t m u u n m u a s s a R u o t s i s s a v a k a v i i n o n g e l m i i n e r i t y i s e s t i a s u k k a i d e n t u r v a l l i s u u d e n t u n t e e n o s a l t a. S u o m e s s a e i p i d ä v i e d ä t i l a n n e t t a s i i h e n, e t t ä m e i l l e s y n t y y a l u e i t a, j o i h i n e d e s p o l i i s i e i u s k a l l a m e n n ä. S e e i o l e k e n e n k ä ä n e d u n m u k a i s t a j a s e l l a i n e n t i l a n n e o n v i e l ä h y v i n e s t e t t ä v i s s ä j ä r k e v i l l ä k u n t a p o l i i t t i s i l l a r a t k a i s u i l l a L i s ä t i e t o j a : w w w. v u o k r a l a i s e t. f i T o i v o t a m m e o n n e a k u n t a v a a l e i h i n! J U S T I N S I N C L A I R j u s t i n s i n c l a i e m a i l. c o m

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Mitä? Täydennysrakentaminen on olemassa olevan kaupunkirakenteen alueellista kehittämistä ja sen sisään kohdistuvaa rakentamista,

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

MAANKÄYTÖNMAHDOLLISETSUUNNAT Talouden ja kehitysmahdollisuuksien välillä merkittävät erot

MAANKÄYTÖNMAHDOLLISETSUUNNAT Talouden ja kehitysmahdollisuuksien välillä merkittävät erot MAANKÄYTÖNMAHDOLLISETSUUNNAT Talouden ja kehitysmahdollisuuksien välillä merkittävät erot Nykyinen tilanne harvahko kesämökkialue? Asemakaavoitettu tiiviimpi kesämökkialue? Asemakaavoitettu monipuolinen

Lisätiedot

SUOMALAINEN ASUMISREGIIMI MURROKSESSA (KONSORTIO) VASTUUHENKILÖ: HANNU RUONAVAARA, TURUN YLIOPISTO

SUOMALAINEN ASUMISREGIIMI MURROKSESSA (KONSORTIO) VASTUUHENKILÖ: HANNU RUONAVAARA, TURUN YLIOPISTO SUOMALAINEN ASUMISREGIIMI MURROKSESSA (KONSORTIO) VASTUUHENKILÖ: HANNU RUONAVAARA, TURUN YLIOPISTO KONSORTION HANKKEITTEN YHTEINEN VIITEKEHYS Asumisregiimi = ne perusperiaatteet, joille maan asumisen järjestelmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaj/6 24.02.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 4/2014 1 (5) 6 Helsingin kaupungin määräysvallassa olevien asuntoosakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2014 HEL 2014-000259 T 00 01 05 Päätösehdotus Hallituksen ja tilintarkastajien

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Seniorien palvelutalo Untuva

Seniorien palvelutalo Untuva Huoneistokortit 1h + avok + alk 39,5 m 2 Asunto 1 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 2 ja 5 2 5 1h + avok + alk 40,5 m 2 Asunnot 3 ja 4 3 4 2h + avok + s 55,5 m 2 Asunto 6 2h + avok + s 60,5 m 2 Asunto 7

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :31:32 Naantalin kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2016-31.12.2016 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 2.2.2017 10:31:32 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6.

Kymenlaakson Liitto. Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio. Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi. Maakuntavaltuusto 8.6. Kymenlaakson Liitto Hallitusohjelma Kymenlaakson näkökulmasta / liiteosio Maakuntavaltuusto 8.6.2015 Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi LIITE 2 Ehdolliset lisätoimet Veronkorotukset Väylämaksujen puolituksen

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Lohjan lukion oppilaskunnan puheenjohtaja. Etelä Lohjan aluetoimikunnan hallituksen jäsen Ykkösakselin (LEADER) hallituksen jäsen

Lohjan lukion oppilaskunnan puheenjohtaja. Etelä Lohjan aluetoimikunnan hallituksen jäsen Ykkösakselin (LEADER) hallituksen jäsen TOMMI MANNINEN Hakemus Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen työelämä- ja yritysyhteistyövastaavaksi Oikein hauska tutustua! Olen Tommi Manninen, toisen vuoden opiskelija Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

J e n n i K a l l i o / h y p e d. f i

J e n n i K a l l i o / h y p e d. f i Sivistys on sitä, että ihminen löytää omat voimavaransa ja ulottuvuutensa ja ryhtyy miettimään, millä tavalla hänen koko ihmisyytensä pääsee esiin tässä elämässä ja mitä hän voi antaa toisille. - R e i

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :17:22

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, :17:22 Naantalin Kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000

Lisätiedot

Kotikaupunkina Helsinki 2016

Kotikaupunkina Helsinki 2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma (AM-ohjelma) Kvsto 22.6.2016 Kaupunginkanslia 20.10.2016 Ohjelman sisältö Ohjelmassa linjataan kaupungin asunto- ja

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kaikki köyhät kunnan vuokraasuntoon? Valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Sata-komitea Tausta Julkisesti tuetun asuntokannan tarkoituksenmukaisen käytön

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja -haasteet Yhteinen kuuleminen, Eduskunta 29.11.2017 Hannu Penttilä Apulaiskaupunginjohtaja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialue Vantaan kaupunki Valtion

Lisätiedot

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia

Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Asemakaavoituksen kiperiä kysymyksiä ja näiden vastauksia Kommenttipuheenvuoro DI Mikko Juvonen 30.10.2014 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teknistaloudellinen toimisto Kaavan suunnitteluprosessi SUUNNIT-

Lisätiedot

± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ

± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ± ± ±± ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ±± ± ± ± ƒ ± ± ± ±± ± ƒ ±± ± ƒ ; ± ; ) ± ± ; ) 1.1 Yleiskaavan toteuttamisohjelman tavoite ja tehtävät... 4 1.2 Yleiskaavan toteuttamisohjelman lähtökohdat... 5 1.2.1 Kaupungin

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030 Erikoistutkija Terttu Vainio VTT, Ekotehokkaat alueratkaisut

Asuntotuotanto 2030 Erikoistutkija Terttu Vainio VTT, Ekotehokkaat alueratkaisut Asuntotuotanto 23 Erikoistutkija Terttu Vainio VTT, Ekotehokkaat alueratkaisut Asuntotuotanto 23 Tausta Kokomaan ennusteet Pirkanmaan ennusteet Yhteenveto www.vtt.fi/julkaisut 1 Väestö ja väestöennusteet,

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet

Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Metropolin asunto- ja kaavoituspolitiikan kehittämisen painopisteet Asuntoministeri Jan Vapaavuori Dipoli 1 METROPOLIPOLITIIKKA HALLITUSOHJELMASSA Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiä varten käynnistetään

Lisätiedot

Vanhusten asumista pohtiva ja linjaava työryhmä/ valtuustoaloite asunto-ohjelmasta

Vanhusten asumista pohtiva ja linjaava työryhmä/ valtuustoaloite asunto-ohjelmasta Valtuusto 130 06.11.2008 Kunnanhallitus 576 24.11.2008 Kunnanhallitus 73 02.02.2009 Kunnanhallitus 522 07.12.2009 Valtuusto 178 16.12.2009 Kunnanhallitus 193 17.05.2010 Vanhusten asumista pohtiva ja linjaava

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Yhdistykset kohtuuhintaisen asumisen tuottajina seminaari 26.4.2012 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö Maankäytön

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemi

Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemi KUOPION Maaomaisuuden hallintapalvelut c Maanmittauslaitos, diaarin:o MML/121/033/2009 KUOPION Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu Suokatu 42 70110 Kuopio Puhelin 0800 918 511 c Kuopion kaupunki 2015 Tarjousten

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 9/2009 1 (5) 21.1.2010

TAMPERE MUISTIO 9/2009 1 (5) 21.1.2010 TAMPERE MUISTIO 9/2009 1 (5) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 7.12.2009 klo 9.15 Paikka Läsnä Poissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Hinkkanen

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2015-2040

Asuntotuotantotarve 2015-2040 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Asuntotuotantotarve 2015-2040 Erikoistutkija Terttu Vainio 25.1.2016 Suomen väestökehitys 2015 ennusteen mukaan (miljoonaa henkilöä) nettomaahanmuutto omavaraisväestö

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla. Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla. Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistäminen maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalla Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti 11.10.2017 11.10.2017 Jonna Hohti 2 Resurssiviisas maankäyttö ja suunnittelu

Lisätiedot

YKSILÖLLISET TALOYHTIÖSTRATEGIAT TURUN HÄRKÄMÄESSÄ H Y V Ä N A S U M I S E N I LTA A N U N O R R O S

YKSILÖLLISET TALOYHTIÖSTRATEGIAT TURUN HÄRKÄMÄESSÄ H Y V Ä N A S U M I S E N I LTA A N U N O R R O S YKSILÖLLISET TALOYHTIÖSTRATEGIAT TURUN HÄRKÄMÄESSÄ H Y V Ä N A S U M I S E N I LTA A N U N O R R O S 2 2. 7. 2 0 1 7 Taustalla strategisen ajattelun aakkoset PITKÄ AIKAJÄNNE Taloyhtiön tulevaisuutta ennakoidaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA

VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA ry LIIKKUVAN TUEN MALLI ASUMISEN TUKENA MALLI ON TARKOITETTU VAILLA VAKINAISTA ASUNTOA RYn KAUTTA Y-SÄÄTIÖN ASUNTOKANTAAN ASUTETTAVILLE ASUNNOTTOMILLE IHMISILLE. KYSEESSÄ ON KEVYEN

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä ASUNTO-OHJELMA Esitys 6.2.2014 / Tiina Elo Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä 1) Ohjelman järjestystä muutetaan siten, että Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset siirretään

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 Kasvu tiivistyy sisäänpäin tultaessa Vuonna 2014 kaupunkiseudun väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4 500 vuonna 2013), mikä vastaa keskimääräistä kasvua 2000-luvulla.

Lisätiedot

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA

SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA SUJUVAA ARKEA MYÖS HUOMENNA Toimivuutta ja turvallisuutta asumiseen helposti poistettavat esteet seminaari Hyvä Ikä messut, Tampere 25.9.2014, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT IKÄÄNTYNYT HALUAA ASUA:

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus

Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Monialaisessa työssä sen salaisuus 18. Kansallinen väkivaltafoorumi Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä tavoitteena turvallisuus Susanna Leimio Ehkäisevän työn seutukoordinaattori,

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto

Ilmastoviisas asuminen. Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto Ilmastoviisas asuminen Miliza Ryöti, HSY:n Seutu- ja ympäristötieto 30.11.2017 Tavoite: Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä Uuden rakentaminen ja vanhan korjaaminen Asuminen ja asukkaan valinnat Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen?

Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen? Mihin menet kohtuuhintainen vuokra-asuminen? Nuorisoasuntoliitto ry:n Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018, Helsinki Jouni Parkkonen Toiminnanjohtaja Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat

SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET. Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat SENIORIASUMISEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Asuntotuotannon ja korjausrakentamisen kehittyminen Asumisen trendejä Palvelumarkkinat Senioriasuntokunnat maakunnittain Vuosi 2020 56 000 206 000 (3) 41 000

Lisätiedot

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä. Pääkaupunkiseudun. hallitusohjelmatavoitteet

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä. Pääkaupunkiseudun. hallitusohjelmatavoitteet Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä Pääkaupunkiseudun kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet 2 Kuntapolitiikka ja -talous 1 Kuntien 2 Kuntasektoriin 3 Palvelujen 4 Kuntiin

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI SIISTI LÄHIYMPÄRISTÖ LISÄÄ ASUMISVIIHTYISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA Nyt jokainen voi niin halutessaan huoleh a oman asuntonsa lähiympäristön siis misestä jäljempänä maini ujen periaa

Lisätiedot

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2

TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 TAMPERE MUISTIO 5/2008 1 (7) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 20.11.2008 klo 12.30 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, neuvotteluhuone 2 Läsnä Poissa Heinävä Auli Hietamäki, Mari Hinkkanen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia

ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI. Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia ASUNTOPOLITIIKKA MUUTOKSESSA ARA-PÄIVÄ 15.1.2013, LAHTI Hannu Ruonavaara Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia PERIODISOINTI ASUNTOPOLIITTISEN REGIIMIN MUUTOKSEN TARKASTELUN LÄHTÖKOHTANA Bo Bengtsson (toim.):

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva selvitystyö Työpaja 13.1.2017 Henrik Lönnqvist Hankkeen toinen osa Asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtien ja vaikuttavuuden arviointi Tehtävä * Kysyntätuet

Lisätiedot

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla Purkava saneeraaminen / uudistava täydennysrakentaminen - vaihtoehto linjasaneeraukselle 2 GSP GROUP OY GSP Group Oy on alue- ja kiinteistökehityskonsultoin7in

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Asuntotuotantotarve 2040 tutkimuksen tiivistelmä

Asuntotuotantotarve 2040 tutkimuksen tiivistelmä 1 Asuntotuotantotarve 2040 tutkimuksen tiivistelmä Tutkimuksen taustat Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt tutkimuksen uusien asuntojen rakentamistarpeesta seuraavien 25 vuoden aikana. Tutkimuksessa

Lisätiedot

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa

KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa KASSU-työkalu kuntien kokonaisvaltaisessa asumisen suunnittelussa Anna Strandell Suomen ympäristökeskus SYKE Tulevaisuuden asuntotuotannon suunnittelu -seminaari 13.12.2017 KASSU2-työkalun kehittämishanke

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2010

Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2010 Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2010 1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminta-ajatus ARA kehittää kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot