Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkein hallinto-oikeus - KHO:2013:67"

Transkriptio

1 Page 1 of 9 Etusivu - Päätöksiä - KHO:2013:67 KHO:2013:67 Etusivu Päätöksiä Ajankohtaista Tehtävät Organisaatio Vuosikertomus Yhteystiedot Hallintotuomioistuimet Kansainvälinen yhteistyö Tietoja kotisivuista Vuosikirjanumero KHO:2013:67 Antopäivä Taltionumero 1279 Diaarinumero 1128/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Edunvalvontapalvelu - Päämieheltä perittävä edunvalvontapalkkio - Yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi annettu toiminta - Viranomaistoiminta - Sosiaalihuolto - Vastikkeellinen suoritus - Veron peruste Oikeusaputoimisto osti yhtiöltä edunvalvontapalveluja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisesti. Yhtiö sai palkkionsa osittain oikeusaputoimistolta ja osittain päämiehiltään. Päämiehiltä veloitettavat palkkiot perustuivat yhtiön oikeusaputoimiston kanssa solmimaan sopimukseen ja määrien osalta oikeusministeriön edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista antamaan ohjeeseen. Yhtiön päämiehiltään saamissa palkkioissa ei ollut kysymys viranomaistoiminnasta tai verottomien sosiaalipalvelujen myynnistä saaduista vastikkeista eivätkä palvelut olleet muullakaan perusteella verottomia. Kun päämiehiltä saaduilla palkkioilla oli lisäksi suora ja välitön yhteys yhtiön oikeusaputoimistolle myymiin edunvalvontapalveluihin, palkkiot oli luettava palvelujen myynnin veron perusteeseen ja yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa näistä palkkioista. Ennakkoratkaisu ajalle Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 6 1 momentti, 37, 38 ja 73 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2 artikla 1 kohta c alakohta, 13 artikla 1 kohta, 73 artikla ja 132 artikla 1 kohta g alakohta Kort referat på svenska Päätös, josta valitetaan Helsingin hallinto-oikeus nro 12/0231/1 Asian aikaisempi käsittely Pohjois-Karjalan verotoimisto on ennakkoratkaisuna lausunut, että yhtiön on suoritettava arvonlisäveroa myös hakemuksessa tarkoitetuista päämiehille määräytyvistä palkkioista. Ennakkoratkaisu on annettu ajalle Yhtiö on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut, että annettu ennakkoratkaisu on kumottava siten, ettei päämiesten, jotka ovat edunvalvonnassa yhtiön edunvalvojilla, tule suorittaa arvonlisäveroa heille määräytyvistä palkkioista. Perusteluinaan yhtiö on lausunut muun ohella seuraavaa: Verotoimisto on jättänyt ennakkoratkaisussa täysin arvioimatta sen todellisen tilanteen, jonka perusteella edunvalvontoja määrätään. Edunvalvontatoimi on sosiaalihuoltoa, jonka tarkoitus ja tehtävä on huolehtia arvonlisäverolain 38 :n mukaisista tehtävistä. Päämiehet eli edunvalvonnassa olevat eivät osta palvelua vaan heidät on maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty edunvalvontaan. Se, että he suorittavat saamastaan palvelusta vastiketta, ei tee heistä markkinoilla asioivia asiakkaita. Vastike ei perustu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen eikä sopimuksen perusteella määräytyvään hintaan. Maistraattien ja käräjäoikeuksien määräykset koskevat käytännössä aina edunvalvojan määräämistä "varallisuuden ja taloudellisten asioiden hoitoa varten". Lisäksi edunvalvojan tehtävään kuuluu päämiehen hoivan

2 Page 2 of 9 ja huolenpidon järjestäminen. Edunvalvontapäätöksen perusteluna useimmiten on, että "xx on terveydentilansa vuoksi kykenemätön hoitamaan taloudellisia asioitaan". Oikeudellisesti avuntarpeen perusteella määrättyjä edunvalvontamääräyksiä, joita hoidettaisiin ns. normaaleina edunvalvontoina ja jotka merkittäisiin holhoustoimen rekisteriin, yhtiö ei ole tavannut yhtään. Yhtiö hoitaa toimialueellaan vastaavia tehtäviä kuin oikeusaputoimistot, ja jotkin kunnat hoitavat edunvalvontoja vastaavanalaisten määräysten perusteella. Yhtiön toiminta on viranomaistoimintaan rinnastettavaa, etenkin kun se on oikeusaputoimistojen järjestämisvastuulla. Oikeusaputoimistojen edunvalvontapalveluja saavat asiakkaat, samoin kuin kuntienkaan asukkaat, eivät maksa vastaavista palveluista arvonlisäveroa. Tämä asettaa edunvalvonnassa olevat henkilöt toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan ilman, että he voivat asiaan vaikuttaa. Edunvalvonnassa olevien henkilöiden ei tule maksaa edunvalvojalle maksettavasta vastikkeesta arvonlisäveroa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on antanut vastineen ja verotoimisto lausunnon. Yhtiö on antanut vastaselityksen. Hallinto-oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Perustelut 1. Ennakkoratkaisuhakemus Yhtiö on pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, onko sen suoritettava arvonlisäveroa edunvalvontatoiminnassa päämiehille määräytyvistä palkkioista. Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan yhtiö hoitaa oikeusaputoimiston kanssa allekirjoitetulla sopimuksella holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetun lain 1 ja 2 :ssä (575/2008, ns. järjestämislaki) tarkoitettua edunvalvontapalvelujen tuottamista ja holhoustoimilaissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä oikeusaputoimiston edunvalvonta-alueella. Sopimuksella tuotetaan yleisen edunvalvojan edunvalvontapalvelut alueella, lukuun ottamatta noin viittäkymmentä toisella palveluntuottajalla olevaa asiakasta. Kaikki yleiselle edunvalvojalle määrätyt uudet päämiehet kyseisiltä alueilta määrätään yhtiön edunvalvojille. Oikeusaputoimisto on vastuussa edunvalvontapalvelujen järjestämisestä kyseisillä alueilla. Palveluntuottaja on sitoutunut tuottamaan edunvalvontapalvelut kyseisillä alueilla maistraattien ja käräjäoikeuksien määräysten mukaisesti. Palveluntuottajan toimintaa valvovat oikeusaputoimisto, alueella toimivat maistraatit sekä eduskunnan oikeusasiamies. Oikeusaputoimisto on kilpailuttanut palveluntuottamisen alueella. Valintaperusteena tarjouskilpailussa käytettiin palvelun laatua, saatavuutta sekä päämiesten lukumäärän mukaan määräytyvää palveluhintaa. Palvelun ostajan suorittamaan korvaukseen sisältyy yleisen arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero. Päämiesten maksama palkkio ei ollut kilpailutuksen osatekijä eikä tarjouskilpailussa puututtu niihin. Hakemuksen mukaan edunvalvonnan asiakkaiksi määräytyvät henkilöt, jotka jostain syystä eivät itse kykene hoitamaan asioitaan. Syynä voivat olla esimerkiksi sairaus tai vammaisuus, kehitysvammaisuus, alaikäisyys tai muut syyt, jotka estävät toimintakykyä, esimerkiksi päihderiippuvuus. Edunvalvojan määrääminen tapahtuu paikallisessa maistraatissa tai käräjäoikeuden tai mikäli päätöksestä valitetaan, ylemmän tuomioistuimen määräyksellä. Yleisen edunvalvojan ollessa kyseessä asiakas ei voi pääsääntöisesti valita edunvalvojaansa. Edunvalvoja voidaan myös määrätä päämiestä kuulematta tai päämiehen tahdon vastaisesti. Tällainen toimintatapa on varsin tavallinen. Päämiehen edunvalvojalle maksama palkkio määräytyy oikeusministeriön antaman ohjeen 3927/33/2001 OM mukaan. Päämiehet eivät voi itse vaikuttaa palkkion suuruuteen. Myöskään palveluntarjoaja ei voi poiketa annetuista ohjeista. Oikeusministeriön ohjeessa ei oteta kantaa palkkion arvonlisäverollisuuteen. Maistraatti voi niin katsoessaan kohtuullistaa palkkion tilintarkastuksen yhteydessä. Eräs kunta on hoitanut edunvalvontapalveluja alueellaan vastaavalla tavalla, ja saanut asiasta Uudenmaan yritysverotoimiston antaman ennakkoratkaisun. Vastaavasti oikeusaputoimisto on aiemmin hoitanut edunvalvontapalvelut kyseessä olevilla alueilla eikä päämiehiltä perittyihin palkkioihin ole lisätty arvonlisäveroa. Nyt kyseinen toiminta on edelleen oikeusaputoimiston

3 Page 3 of 9 vastuulla, mutta se on siirretty palvelusopimuksella yksityisen palveluntarjoajan hoidettavaksi. Mikäli päämiehiltä perittäviin palkkioihin lisättäisiin arvonlisävero, siitä koituisi osalle päämiehistä kohtuuton taloudellinen taakka sekä lisääntyvää toimeentulotuen tarvetta. Pääosa edunvalvonnan asiakkaista on vähävaraisia. Myöskään arvonlisäveron luonne kulutusverona ei toteudu, koska päämiehet eivät voi yleisessä edunvalvonnassa ollessaan valita palveluntuottajaa. Edunvalvontatoiminta kuuluu arvonlisäverolaissa ja lain esitöissä olevan sosiaalihuollon määritelmän lisäksi sosiaalihuollon käsitteen osalta sosiaalihuoltolakiin (710/1982) ja sosiaalihuoltoa koskevien erityislakien piiriin. 2. Arvonlisäverotusta koskevat oikeusohjeet Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Lain 38 :n mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Arvonlisäverolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 88/1993 vp) mukaan verotonta sosiaalihuoltoa olisi valtion, kuntien ja kuntayhtymien harjoittaman toiminnan lisäksi vastaava lääninhallituksen ja kunnan sosiaalilautakunnan valvoma yksityisten harjoittama toiminta. Verottomia sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja olisivat asumisen ja tukitoimien järjestäminen, kasvatus sekä muu huolenpito ja ylläpito. Verovapaus koskisi sekä laitoshuollon että avohuollon muodossa luovutettavia palveluja ja tavaroita. Verottomia olisivat esimerkiksi huollonantajan huoltoon oikeutetuille henkilöille maksua vastaan tarjoamat ateria-, siivous-, ruokaostos-, kylvetys-, kuljetus-, saattaja- ja lumenluontipalvelut. Sosiaalihuollon verottomuus koskisi vain huoltotoimen harjoittajan luovuttamia palveluja ja tavaroita. Tavaroita tai palveluja huoltotoiminnan harjoittajan lukuun luovuttava alihankkija olisi toiminnastaan verovelvollinen lain yleisten sääntöjen mukaan. Sosiaalihuollolla tarkoitettaisiin lasten ja nuorten huoltoa, lasten päivähoitoa, vanhustenhuoltoa, kehitysvammaisten huoltoa ja muita vammaisten palveluja ja tukitoimia, päihdehuoltoa sekä muuta tällaista toimintaa. Sosiaalihuoltoa olisi valtion tai kunnan harjoittaman toiminnan lisäksi sosiaaliviranomaisten valvoma yksityinen toiminta. Sosiaalihuollon käsitteen tarkempi sisältö määräytyisi sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaalihuoltoa koskevien erityislakien mukaan. Arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvät palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset, mukaan lukien vanhainkotien, julkisoikeudellisten laitosten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa tunnustettujen, sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavien laitosten palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset. 3. Holhoustointa ja edunvalvontaa sekä sosiaalihuoltoa koskevat oikeusohjeet Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 :n mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Lain 7 12 :ssä on säännökset edunvalvojan määräämisen edellytyksistä. Lain 8 :n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan täysi-ikäiselle, joka sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Holhoustoimesta annetun lain 44 :n 2 momentin (122/2011) mukaan täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle määrätyllä muulla kuin pykälän 1 momentissa tarkoitetulla edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio.

4 Page 4 of 9 Edunvalvoja on palkkion lisäksi oikeutettu saamaan erityiskorvausta päämiehen hyväksi tehdystä tarpeellisesta, erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää vaativasta tehtävästä, jos tehtävän hoitaminen edunvalvojan toimesta on ollut päämiehen edun mukaista. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (575/2008) 1 :n 1 momentin mukaan edunvalvontapalveluiden järjestämisellä tarkoitetaan huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita. Edunvalvontapalveluiden järjestämisen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle. Lain 2 :n 1 momentin mukaan jollei 3 momentista muuta johdu, edunvalvontapalvelut tuottaa edunvalvonta-alueellaan valtion oikeusaputoimisto. Saman pykälän 3 momentin mukaan oikeusaputoimisto voi oikeusministeriön kanssa neuvoteltuaan ostaa edunvalvontapalveluita, jos se on edunvalvontapalveluiden alueellisen saatavuuden tai muun syyn vuoksi tarpeen. Palveluita voidaan ostaa vain siltä, jolla on tehtävään riittävä taito ja voimavarat ja jonka muut tehtävät tai toiminnan luonne ja tarkoitus eivät vaaranna edunvalvonnan puolueettomuutta ja asianmukaista hoitamista. Lain 3 :n 1 momentin mukaan oikeusaputoimiston on tehtävä 2 :n 3 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan kanssa sopimus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi. Oikeusministeriö on antanut ohjeen edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista. Ohjetta sovelletaan harkittaessa edunvalvojalle holhoustoimesta annetun lain 44 :n 2 momentin nojalla maksettavan palkkion oikeaa suuruutta. Sosiaalihuoltolain 1 :n (1134/2002) mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan tässä laissa sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Laissa säädetään kunnan tehtävistä sosiaalihuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin (581/2008) mukaan kunnan on jäljempänä säädetyin tavoin huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjestämisestä: 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) laitoshuolto; 6) perhehoito; 7) vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta; 8) toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi. Saman pykälän 2 momentin (581/2008) mukaan kunnan on myös huolehdittava lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuuluvien palveluiden, lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen, ottolapsineuvontaan, perheasioiden sovitteluun, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden sekä omaishoidon tuen ja muiden sosiaalipalveluiden järjestämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) säädetyistä tehtävistä sen mukaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään. Pykälän 4 momentin (607/1991) mukaan kunta voi järjestää muitakin tarpeellisia sosiaalipalveluita. 4. Asian arviointi ja johtopäätökset Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-246/08, komissio vastaan Suomi, koskee valtion oikeusaputoimistoja ja tuomioistuinasiassa oikeusavun saajan maksamaa omavastuuosuutta vastaan suoritettuja oikeusapupalveluja. Tuomiossa on katsottu, että oikeusaputoimistot eivät harjoita taloudellista toimintaa. Hallinto-oikeus katsoo, että tuomio ei sovellu ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitettuun tilanteeseen. Yhtiö, joka on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnan harjoittamisesta alkaen, suorittaa holhoustoimilaissa tarkoitettua edunvalvontaa oikeusaputoimiston kanssa solmimansa sopimuksen perusteella. Oikeusaputoimisto maksaa yhtiölle tämän suorittamista edunvalvontapalveluista korvauksen arvonlisäveroineen. Yhtiö perii lisäksi päämiehiltään edunvalvontapalkkioita, joiden määrää valvoo holhousviranomainen, ja joista säädetään holhoustoimesta annetussa laissa ja määrätään edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista annetussa oikeusministeriön ohjeessa

5 Page 5 of /33/2001 OM. Ennakkoratkaisu ja valitus koskevat viimeksi mainittujen, päämiehiltä perittävien palkkioiden arvonlisäverokäsittelyä. Yhtiön suorittamaa edunvalvontaa ei ole pidettävä arvonlisäverolain 37 ja 38 :ssä tarkoitettuna sosiaalihuoltona. Edunvalvontatoiminta ei ole sosiaalihuoltolainsäädännössä tarkoitettu sosiaalipalvelu. Kyse ei ole myöskään arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta verosta vapautetusta sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvien palvelujen suorituksesta. Yhtiön edunvalvontatoimintaa ei ole pidettävä myöskään arvonlisäverottomana viranomaistoimintana. Yhtiön harjoittama edunvalvontatoiminta on arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdassa ja 18 :ssä tarkoitettua verollista palvelun myyntiä. Päämiehen yhtiölle suorittamaa palkkiota on pidettävä vastikkeena yhtiön suorittamasta palvelusta. Näin ollen yhtiön on suoritettava arvonlisäveroa mainituista palkkioista. Ennakkoratkaisua ei ole syytä muuttaa. Perusteluissa mainittujen lisäksi hallinto-oikeus on sovellettuina oikeusohjeina maininnut neuvoston direktiivin 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan sekä arvonlisäverolain 18 2 momentin ja 73 1 momentin. Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juha Rautiainen, Terttu Villikka ja Tuula Karjalainen, joka on myös esitellyt asian. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa Yhtiö on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siten, ettei päämiesten, jotka ovat edunvalvonnassa yhtiön edunvalvojilla, tule suorittaa arvonlisäveroa heille määräytyvistä palkkioista. Perusteluinaan yhtiö on toistanut hallinto-oikeudelle esittämänsä vaatimukset ja lausunut muun ohella seuraavaa: Päämiehet eli edunvalvonnassa olevat eivät osta palvelua, vaan heidät on maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty edunvalvontaan. Se, että he suorittavat saamastaan palvelusta vastiketta, ei tee heistä markkinoilla asioivia asiakkaita. Vastike ei perustu ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen eikä sopimuksen perusteella määräytyvään hintaan. Verotoimisto on päätöksensä perusteluissa katsonut, ettei edunvalvontapalvelujen tarjoaminen sisälly sosiaalihuollon määritelmiin. Koska määritelmät eivät ole eivätkä muuttuvissa tilanteissa voikaan olla täysin yksiselitteisiä ja kattavia, korkeimman hallinto-oikeuden tulisi päätöksessään sisällyttää edunvalvontapalveluiden tarjoaminen sosiaalihuoltona tapahtuvaan palvelualaan. Verotoimisto on ennakkoratkaisussaan katsonut, että edunvalvontapalvelut ovat lähinnä oikeudellista palvelua. Hallinto-oikeus ei ole asiaa pohtinut. Yhtiö hoitaa vastaavia tehtäviä vastaavanlaisten määräysten perusteella kuin oikeusaputoimistot ja jotkin kunnat hoitavat edunvalvontoja. Täten toiminta on vastoin ennakkoratkaisun antajan sekä Helsingin hallintooikeuden näkemystä viranomaistoimintaan rinnastettavaa toimintaa, etenkin kun se on oikeusaputoimistojen järjestämisvastuulla. Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei kyseessä ole viranomaistoimintaan rinnastettava arvonlisäveroton toiminta, tulisi korkeimman hallintooikeuden kiinnittää huomiota siihen, että kyse on arvonlisäverolain 37 ja 38 :ssä tarkoitetusta sosiaalihuollosta, vaikka sitä ei laissa ole kyseiseen toimintaan sisällytettykään. Oikeusaputoimistojen edunvalvontapalveluja saavat asiakkaat, samoin kuten kuntienkaan asiakkaat, eivät yhtiön tietämyksen mukaan maksa vastaavista palveluista arvonlisäveroa. Tämä asettaa edunvalvonnassa olevat henkilöt toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan ilman, että he itse voivat asiaan vaikuttaa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on yhtiön valituksen johdosta antamassaan vastineessa puoltanut valitusluvan myöntämistä ja esittänyt valitusta hylättäväksi. Oikeudenvalvontayksikkö on muun ohella lausunut, että edunvalvonnan päämieheltä perittävät palkkiot määräytyvät päämiehelle suoritettujen palveluiden perusteella siten kuin laissa ja oikeusministeriön ohjeessa on säädetty. Nämä päämieheltä laskutetut palkkiot voidaan kohdistaa yksilöitävissä oleviin päämiehen hyväksi suoritettuihin palveluihin. Yhtiö saa vastikkeen edunvalvojana toimimisesta päämiehiltä. Siltä osin kuin yhtiö ei ole oikeutettu laskuttamaan palkkiota eli perusmaksua ja lisämaksua nettotulorajan vuoksi, kyse on yhtiön suorittamasta vastikkeettomasta palvelusta yhtiön

6 Page 6 of 9 liiketoiminnan tarkoitukseen. Sillä seikalla, että edunvalvoja määrätään maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä, ei ole asiassa merkitystä. Vastaavalla tavalla myös tuomioistuinasiassa voidaan oikeusavustajaksi määrätä tehtävään suostumuksensa antanut yksityinen asianajaja. Tämä asianajajan palkkio on vastiketta arvonlisäverollisen palvelun suorittamisesta. Myöskään sillä seikalla, että yhtiö on sopinut oikeusaputoimiston kanssa edunvalvontapalvelun tuottamisesta, ei ole merkitystä arvioitaessa yhtiön päämieheltä laskuttamaa palkkiota vastikkeena. Yhtiön ja oikeusaputoimiston välisessä sopimuksessa on kyse edunvalvontapalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta yleisesti. Yhtiön päämies ei ole tässä sopimuksessa sopimusosapuoli. Yhtiölle on varattu tilaisuus antaa vastaselitys. Vastaselitystä ei ole annettu. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Perustelut Sovellettavat arvonlisäverolain säännökset Arvonlisäverolain 1 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäverolain 6 :n 1 momentin mukaan valtio ja kunta ovat verovelvollisia 1 :ssä tarkoitetusta toiminnasta. Arvonlisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Lain 38 :n mukaan sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toiminnasta. Lain 73 :n mukaan myynnistä suoritettavan veron peruste on vastike ilman veron osuutta, ellei 73 c :ssä toisin säädetä. Vastikkeella tarkoitetaan myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvaa hintaa, joka sisältää kaikki hinnanlisät. Unionin oikeuden merkitykselliset arvonlisäverosäännökset ja oikeuskäytäntö Neuvoston direktiivin 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi tai direktiivi) 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan arvonlisäveroa on suoritettava verovelvollisen tässä ominaisuudessaan jäsenvaltion alueella suorittamasta vastikkeellisesta palvelujen suorituksesta. Arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan 1 kohdan mukaan valtiota, hallinnollisia alueita, kuntia ja muita julkisoikeudellisia yhteisöjä ei niiden viranomaisen ominaisuudessa harjoittaman toiminnan tai suorittamien liiketoimien osalta ole pidettävä verovelvollisina, vaikka ne tämän toiminnan tai liiketoimien yhteydessä kantaisivat maksun, lupamaksun, jäsenmaksun tai korvauksen. Arvonlisäverodirektiivin 73 artiklan mukaan muiden kuin artiklassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten tai palvelujen suoritusten osalta veron peruste käsittää kaiken sen, mikä muodostaa luovuttajan tai suorittajan näistä liiketoimista hankkijalta tai kolmannelta saaman tai saatavan vastikkeen, mukaan lukien näiden liiketoimien hintaan suoraan liittyvät tuet. Arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava verosta sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvät palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset, mukaan lukien vanhainkotien, julkisoikeudellisten laitosten tai muiden kyseisessä jäsenvaltiossa tunnustettujen, sosiaalisia hyvinvointipalveluja tuottavien laitosten palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset. Unionin tuomioistuin (EUT) on asiassa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, todennut kuudennen direktiivin 4 artiklan 5 kohdan

7 Page 7 of 9 (arvonlisäverodirektiivin 13 artikla) tulkinnasta seuraavaa: Kuten yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut antamissaan tuomioissa, kyseisestä säännöksestä ilmenee, kun sitä tarkastellaan direktiivin tavoitteiden valossa, että jotta verovelvollisuuden ulkopuolelle jättämisen sääntöä voidaan soveltaa, seuraavan kahden edellytyksen on täytyttävä: toimintaa harjoittaa julkisyhteisö, ja toimintaa harjoitetaan viranomaisen ominaisuudessa. EUT viittasi lisäksi antamansa tuomion asiassa C-235/85, komissio vastaan Alankomaat, 21 kohtaan, jossa EUT on ensimmäisen edellytyksen osalta jo vahvistanut, että yksityisen oikeussubjektin harjoittama toiminta ei voi olla verotonta yksinomaan sen perusteella, että se muodostuu viranomaisen valtaoikeuksiin kuuluvan toiminnan harjoittamisesta. Tosiseikat Oikeusaputoimisto on ostanut holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisesti edunvalvontapalveluja yhtiöltä. Osapuolten välillä on tehty sopimus edunvalvontapalveluiden tuottamisesta kyseisen alueen asukkaille. Sopimuksen mukaan oikeusaputoimisto maksaa yhtiölle vuotuisen päämieskohtaisen hinnan lisättynä arvonlisäverolla. Sopimuksen mukaan yhtiö määrittelee päämiehiltä perittävät edunvalvontapalkkiot niitä koskevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiö perii ja pitää edunvalvontapalkkiot, joiden määrä on arvioitu jo hinnoitteluperusteesta sovittaessa. Edunvalvontapalkkioiden määrää valvoo holhousviranomainen. Päämiehen yhtiölle edunvalvontapalvelusta maksama vastike koostuu holhoustoimesta annetun lain 44 :ssä tarkoitetuista korvauksesta tarpeellisista kuluista, tehtävän laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullisesta palkkiosta sekä palkkion lisäksi erityiskorvauksesta päämiehen hyväksi tehdystä tarpeellisesta, erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää vaativasta tehtävästä, jos tehtävän hoitaminen edunvalvojan toimesta on ollut päämiehen edun mukaista. Edunvalvojan vuosipalkkio muodostuu oikeusministeriön ohjeen numero 3927/33/2001 OM mukaan perusmaksusta, lisämaksusta ja erityiskorvauksesta. Tuon ohjeen mukaan perusmaksua ja lisämaksua ei peritä tai sitä voidaan alentaa, jos päämiehen nettotulot hänen omaisuutensa arvo huomioon otettuna alittavat ohjeessa säädetyt rajat. Oikeusaputoimiston maksama osuus yhtiön bruttotuloista on arviolta prosenttia ja päämiehiltä kertyvien palkkioiden osuus vastaavasti noin prosenttia. Oikeudellinen arviointi Asiassa on kysymys niiden palkkioiden arvonlisäverokohtelusta, jotka yhtiö saa oikeusaputoimiston kanssa solmitun sopimuksen ja oikeusministeriön edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista antaman ohjeen nojalla periä päämieheltään eli jotka maksetaan päämiehen varoista. Asiassa ei ole kysymys oikeusaputoimiston yhtiölle maksamien vuotuisten päämieskohtaisten palkkioiden verokohtelusta. Viranomaistoiminta ja neutraalisuus Arvonlisäverolakiin ei sisälly nimenomaista säännöstä, jonka mukaan julkisoikeudellisten yhteisöjen viranomaisen ominaisuudessa harjoittama toiminta on lain soveltamisalan ulkopuolella. Arvonlisäveroa koskevan hallituksen esityksen (HE 88/1993 vp) mukaan liiketoiminnan muodossa tapahtuvana myyntinä ei kuitenkaan pidetä valtion ja kunnan viranomaistoimintaa. Näin ollen arvonlisäverolain mukaisen viranomaistoiminnan verokohtelun on katsottava olevan yhdenmukainen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan 1 kohdan säännöksen kanssa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (muun ohella asiassa C -202/90, Ayuntamiento de Sevilla, annetun tuomion kohta 18 ja siinä viitattu oikeuskäytäntö) kuudennen direktiivin 4 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että sitä ei sovelleta silloin, kun viranomainen ei harjoita toimintaa välittömästi, vaan on antanut sen itsenäisen kolmannen osapuolen tehtäväksi. Kuudennen direktiivin 4 artiklan 5 kohtaa vastaa neuvoston direktiivin 2006/112/EY 13 artiklan 1 kohta. Viranomaisen yhtiön tehtäväksi antamaan edunvalvontatoimintaan ei siten sovelleta sanottuun säännökseen sisältyvää palvelun verollisuudesta tehtyä poikkeusta. Yksityisen toimijan liiketoiminnan muodossa harjoittamaa palvelun myyntiä ei voida vapauttaa verosta sillä perusteella, että vastaava toiminta viranomaisen harjoittamana olisi mahdollisesti verotonta

8 Page 8 of 9 viranomaistoiminnan verovapautta koskevan tulkinnan johdosta. Mainitulla neutraalisuusnäkökohdalla voi olla merkitystä vain viranomaisen toiminnan verokohtelua arvioitaessa, mistä nyt ei ole kysymys. Sosiaalihuolto Yhtiön harjoittaman edunvalvontatoiminnan tarkoituksena on valvoa päämiehen etua taloudellisissa asioissa sekä eräissä muissa holhoustoimesta annetussa laissa säädetyissä asioissa. Vaikka edunvalvojan tehtäviin holhoustoimesta annetun lain mukaan kuuluu myös huolehtiminen siitä, että edunvalvojan päämies saa asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen eli saa hänelle kuuluvat terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, edunvalvoja ei kuitenkaan itse tuota näitä palveluja edunvalvojan ominaisuudessaan. Edunvalvontapalveluja ei myönnetä päämiehille sosiaalihuoltona, eikä yhtiö ole sosiaaliviranomaisten valvoma sosiaalipalvelujen tuottaja. Näin ollen yhtiö ei luovuta edunvalvontapalveluja päämiehille sosiaalihuoltolain (1134/2002) 1 :ssä ja arvonlisäverolain 37 :ssä tarkoitettuna sosiaalihuoltona. Myöskään arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan säännös ei anna aihetta toisenlaiseen tulkintaan. Palvelun ostaja ja vastikkeen yhteys suoritettuun palveluun Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 2 :n 1 momentin mukaan edunvalvontapalvelut tuottaa edunvalvontaalueellaan valtion oikeusaputoimisto. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan oikeusaputoimisto voi kuitenkin tietyin edellytyksin ostaa edunvalvontapalveluja. Yhtiön oikeus saada palkkiota edunvalvontapalveluista päämiehiltään perustuu oikeusaputoimiston kanssa tehtyyn sopimukseen ja palkkioiden määrien osalta oikeusministeriön ohjeeseen edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista. Edellä mainittu holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain säännös sekä oikeusaputoimiston ja yhtiön välillä solmittu sopimus huomioon ottaen yhtiön on katsottava myyvän edunvalvontapalvelut oikeusaputoimistolle. Tästä palvelun myynnistä saatava vastike muodostuu osittain oikeusaputoimiston maksamasta vuosittaisesta päämieskohtaisesta palkkiosta ja osittain siitä palkkiosta, jonka yhtiö on oikeutettu perimään päämiehiltään. Koska palvelujen ostajana on pidettävä oikeusaputoimistoa, sillä seikalla, että päämiehelle voidaan määrätä edunvalvoja päämiehen tahdosta riippumatta, että valvottava ei useinkaan itse voi valita edunvalvojaansa ja että edunvalvoja ei ole suorassa sopimussuhteessa valvottavaan, ei ole asiassa merkitystä. Myöskään sillä seikalla, että osa vastikkeesta saadaan päämiehiltä eli muulta kuin palvelujen ostajalta, ei ole vaikutusta palvelun verokohteluun. Myös oikeus periä palkkio päämiehiltä perustuu yhtiön ja oikeusaputoimiston väliseen sopimukseen, joten kysymyksessä on arvonlisäverolain 73 :n 1 momentin toisessa lauseessa tarkoitetun myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen perustuvan hinnan osa. Vaikka arvonlisäverolaissa ei ole nimenomaista direktiivin 73 artiklan säännöstä vastaavaa säännöstä siitä, että myös kolmannelta saatu vastike luetaan veron perusteeseen, arvonlisäverolain 73 :n vastikkeen määritelmän on katsottava kattavan myös tämän tilanteen. Oikeusministeriön ohjeen 3927/33/2001 mukaan edunvalvojan tulee jättää perusmaksu ja lisämaksu perimättä päämiehen tulojen alittaessa mainituissa ohjeissa säädetyn määrän. Tällöin yhtiön edunvalvontapalveluista saama vastike muodostuu pelkästään oikeusaputoimiston maksamasta vuotuisesta päämieskohtaisesta palkkiosta. Palvelu on tällöinkin vastikkeellinen, vaikkakin vastike muodostuu alhaisemmaksi kuin muiden päämiesten osalta. Palvelujen vastikkeetonta luovutusta koskevat säännökset eivät näin ollen tule sovellettaviksi eikä mainitulla seikalla muutoinkaan ole vaikutusta palvelujen verokohteluun. Johtopäätös Edellä esitetyillä perusteilla yhtiön on katsottava harjoittavan edunvalvontapalvelujen myyntiä oikeusaputoimistolle arvonlisäverolain 1 :ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Kyse ei ole verottomasta viranomaistoiminnasta tai verottomien sosiaalipalvelujen myynnistä eikä toimintaa muullakaan perusteella ole vapautettu verosta. Kun lisäksi päämiehiltä perittävillä palkkioilla on katsottava olevan suora

9 Page 9 of 9 ja välitön yhteys yhtiön oikeusaputoimistolle myymään palveluun, yhtiön on suoritettava arvonlisäveroa päämiehiltään edunvalvonnasta perimistään palkkioista. Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto -oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita. Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Juhana Niemi.

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit

Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit Vuosikirjanumero KHO:2008:57 Antopäivä 13.8.2008 Taltionumero 1868 Diaarinumero 2662/2/07 Arvonlisävero - Myynti Suomessa - Palvelun myyntimaa - Depot-palvelu - Kuljetuskontit A Oy:n venäläinen tytäryhtiö

Lisätiedot

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 16 artikla 1 kohta Vuosikirjanumero KHO:2013:89 Antopäivä 10.5.2013 Taltionumero 1643 Diaarinumero 406/2/12 Tietoliikennealalla toimiva A Oy oli vuonna 2007 järjestämänsä kampanjan yhteydessä luovuttanut 12 kuukauden määräaikaisen

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Edunvalvonta Edunvalvojan määräämisen edellytykset milloin tarpeen?

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys

Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys Vuosikirjanumero KHO:2009:97 Antopäivä 27.11.2009 Taltionumero 2798 Diaarinumero 1929/2/09 Arvonlisävero Verollinen myynti Poikkeukset myynnin verollisuudesta Rahoituspalvelu Luottojen välitys A Oy:n sähköisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja

Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni- ja e-kirja Vuosikirjanumero KHO:2013:77 Antopäivä 22.4.2013 Taltionumero 1350 Diaarinumero 2088/2/11 Arvonlisävero - Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle - Verollinen myynti - Alennettu verokanta - Ääni-

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista

HE 108/2013 vp. luovuttaminen hengellisen avun antamista HE 108/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että tietyt yhteenliittymän

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 22.11.2016 Taltionumero 4949 Diaarinumero 4302/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.5.2015 Taltionumero 1249 Diaarinumero 4087/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.8.2012 Taltionumero 2154 Diaarinumero 830/3/11 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaupunki Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 4.2.2015 Taltionumero 278 Diaarinumero 4064/3/13 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Nokian kaupunki, perusturvakeskus Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista

Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista OIKEUSMINISTERIÖ, EDUNVALVONNAN OSTOPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ 6/33/2014 Arvonlisäveron hyvittäminen palveluntuottajan päämiehille Ohje menettelytavoista Työryhmä 26.11.2015 SISÄLLYS 1 Arvonlisäveron hyvittäminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EDUNVALVOJAN PALKKION SUU- RUUDESTA

ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EDUNVALVOJAN PALKKION SUU- RUUDESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 16.11.2012 Merja Muilu Muistio OM12/33/2011 OM037:00/2011 ESITYS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EDUNVALVOJAN PALKKION SUU- RUUDESTA 1. Pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12

Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Vuosikirjanumero KHO:2014:67 Antopäivä 5.5.2014 Taltionumero 1458 Diaarinumero 1814/2/12 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Liikkeen tai sen osan luovutus - Kuntayhtymän liikelaitoksen yhtiöittäminen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 29.8.2014 Taltionumero 2556 Diaarinumero 1941/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0102 (CNS) 8741/16 SC 70 ECON 378 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (HE 26/2016 vp)

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (HE 26/2016 vp) Matti Urpilainen, 18.4.2016 EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (HE 26/2016 vp) Arvioitavan lakiesityksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4420 Diaarinumero 3865/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan asema ja oikeudet Asiakkaan oikeuksien päivä 10.10.2017 Satakunnan sairaanhoitopiiri Keskeiset säädökset Asiakaslaki Vammais yleissopi mus Laki holhoustoi mesta Asiakkaan asema ja oikeudet 2

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (12) 17.11.2008 Taltionumero 2879 Diaarinumero 1729/2/07 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Valitus arvonlisäverotusta koskevasta ennakkoratkaisusta A

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.10.2016 Taltionumero 4403 Diaarinumero 3824/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelulain mukaista taloudellista tukitointa koskeva valitus Mäntsälän perusturvalautakunta

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti

Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti Vuosikirjanumero KHO:2013:125 Antopäivä 5.7.2013 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3646/2/12 Arvonlisävero Verollinen myynti Tavaran vai palvelun myynti Alennettu verokanta Kirjan painotyön myynti A Oy harjoitti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 26.4.2013 Taltionumero 1494 Diaarinumero 2340/3/12 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus Hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Tuula Vilenius tuula.vilenius@oikeus.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 13/2005 29.3.2005 ARVONLISÄVERON MAKSAMINEN KIINTEISTÖHALLINTAPALVELUJEN OMASTA KÄYTÖSTÄ Arvonlisäverolaissa tarkoitettuja kiinteistöhallintapalveluita ovat rakentamispalvelut,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 876 Diaarinumero 3482/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Lea Mäntyniemi lea.mantyniemi@finanssi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.3.2014 Taltionumero 877 Diaarinumero 2017/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen

Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverotuksesta 22.5.2012 Aila Miettinen Arvonlisäverolaki (1993/1501) tuli voimaan 1.6.1994 Laaja veropohja ja laaja vähennysoikeus Lähes kaikki myynti on verollista ja lähes kaikkien kulujen verot

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä verokysymyksiä Palveleva Helsinki -hankkeen infotilaisuus, Papa Giovanni 29.1.2009 Veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät 10.2.2009 1 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Unkarille ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 9.7.2013 1 Sisällys 1 Mikä on edunvalvoja?... 2 2 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 2 3 Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen?... 3 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot