Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa"

Transkriptio

1 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Ennakointipalvelu ja tietopalvelu Tilastoihin pohjautuva toimintaympäristön seuranta ELY-keskuksen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit Valtakunnalliset, säännöllisesti toistuvat ennakointiprosessit ELY-keskuksen omat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit TE-toimistot ennakointitiedon tuottajina ja jakelijoina Yrityspalvelukeskus Potkurin koulutustarvekartoitukset Varsinais-Suomen liitossa tehtävä ennakointi Seutukuntien ennakointitoiminta Alueelliset ennakoinnin keskustelufoorumit Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto Ennakointifoorumi Koulutusten järjestäjien ennakointitoiminta Ammatilliset oppilaitokset Turun ammattikorkeakoulu Turun yliopisto Elinkeinoelämän järjestöt ennakointitoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Turun kauppakamari Varsinais-Suomen Yrittäjät Muita alueellisia ennakointitoimijoita Turun kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö Aluehallintovirasto Osaamiskeskusohjelma Alakohtaisia ennakointi- ja kehittämishankkeita Alueellisen ennakoinnin tukiprosessit ja tietojärjestelmät Liite 1. Toimialakohtaiset ennakointihankkeet, selvitykset ja kartoitukset vuosina

2 2 Johdanto Selvityksessä on kartoitettu Varsinais-Suomen alueen ennakointiprosessit ja ennakoinnin parissa toimivat tahot. Selvitys on laadittu ensi sijassa ELY-keskuksen tarpeisiin, mutta kartoitusta voidaan hyödyntää myös laajemmin osana Varsinais-Suomen ennakointitoiminnan kehittämistä. Selvityksessä painottuvat koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi. Kevään aikana raporttia täydennetään mm. ympäristöasioihin liittyvän ennakointitoiminnan osalta. Tavoite Kartoituksen tavoitteita ovat olleet: - Kuvan luominen Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tehtävästä ennakointityöstä ja toimintaympäristön seurannasta - Kartoittaa Varsinais-Suomessa ennakointia tekevät tahot ja prosessit Kartoituksessa ei ole arvioitu ennakointiprosessien tai menetelmien hyödynnettävyyttä tai vaikuttavuutta päätöksentekoon. Myöskään kovin tarkkaan ennakointiin käytettävien resurssien arviointiin ei tässä vaiheessa pyritty. Menetelmä ja rajaukset Selvitys pohjautuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, joiden avulla on pyritty saamaan käytännön tason tietoa ennakointiprosesseista, niiden tavoitteista ja hyödyntämisestä. Haastatteluilla saatua tietoa on täydennetty erilaisista raporteista ja internetistä löytyvällä informaatiolla. Ennakointi voidaan määritellä monella eri tavalla ja ennakoinnissa on useita eri tasoja tai viitekehyksiä. Ennakoitava aikaväli vaihtelee nykytilan analyyseista kymmenien vuosien päähän ulottuviin skenaarioihin ja ennusteisiin. Ennakointiprosesseja voidaan luokitella usein myös menetelmien perusteella, lähinnä laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin. Ennakointia tarvitaan yhä yleisemmin myös riskien hallinnan näkökulmasta. Tässä selvityksessä on tarkasteltu varsin laveasti erilaisia toimintaympäristön tulevaisuutta ja nykytilaa selvittäviä prosesseja. Ennakoinnin kohdetta ei ole tässä rajattu ennalta määrättyyn lohkoon tai toimintaan. Selvityksessä painottuvat kuitenkin elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden ennakointi ja seuranta johtuen pitkälti siitä, että tällä saralla on useita toimijoita ja prosesseja. Ennakointi on myös käsitteenä vakiintunut osaksi elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden tulevaisuuden arviointia. Ennakoinnin piiriin on tässä kartoituksessa luettu myös toimintaympäristön seuranta eli nykytilaa ja historiaa koskevan tiedon tuotanto. Käytännössä kyse on erilaisista tilastoista ja indikaattoreista, mutta myös perustutkimuksesta. ELY-keskuksessa toimintaympäristön seurannan kohteet kattavat työvoiman ja elinkeinoelämän lisäksi liikenteen ja ympäristön. Tämän kartoituksen ulkopuolelle on jätetty maakuntaa ohjaavat strategiat ja erilaiset strategiaprosessit, joita Varsinais-Suomessakin on useita. Esim. maakuntastrategiaa, maakuntaohjelmaa tai ELY-keskusten strategiatyötä ei tässä kuvata erikseen. On kuitenkin selvää, että strategiat ja ennakointi kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Tämä selvitys on maantieteellisesti rajattu kattamaan Varsinais-Suomen alueella tapahtuvan ennakointitoiminnan. Vaikka ELY-keskuksen toiminta-alue ulottuu monien toimintojen osalta myös

3 3 Satakuntaan, ei tässä tarkastella Satakunnan prosesseja erikseen. Satakunnassa on tehty keväällä 2011 oma kartoitus 1 elinkeinoelämää palvelevasta alueellisesta ennakoinnista. Kiinnostavaa olisi ollut myös arvioida ennakoinnin hyödyntämistä päätöksenteossa. Tätä näkökulmaa ei tässä selvityksessä huomioitu systemaattisesti, sillä haastatteluissa oli mukana lähinnä ennakointitietoa tuottavia henkilöitä. Jatkossa, kun mietitään ennakointitoiminnan kehittämistä, on syytä ottaa myös ennakoinnin hyödyntäminen huomioon. Yhteenveto Kartoituksessa nousi esiin useita ennakointiin liittyviä haasteita. Keskeinen haaste liittyy ennakoinnin käsitteeseen, joka ymmärretään monin eri tavoin. Arkisessa kielenkäytössä ennakointi on muodostunut lähestulkoon synonyymiksi työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnille ja siinäkin vielä usein rajataan ennakointi tarkoittamaan vain pitkän aikavälin määrällistä koulutustarve-ennakointia. Ennakoinnin kohteet ja menetelmät ovat kuitenkin huomattavasti moninaisemmat. Esimerkiksi ELY-keskuksessa ennakoinnin kohteita ovat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden lisäksi mm. liikennemäärät, liikenneturvallisuus, väestön muutokset, ympäristön tila ja tulvariskit. Myös innovaatio- ja tutkimustoiminta voidaan nähdä olevan omalla tavallaan osa ennakointitoimintaa. Toinen merkittävä haaste liittyy varsinkin elinkeinoelämää, työvoimaa ja koulutustarpeita ennakoivista prosesseista tiedottamiseen niin organisaatioiden välillä kuin myös organisaatioiden sisällä. Maakunnassa on tämänkin kartoituksen mukaan selkeästi tarve tietää nykyistä paremmin erilaisista hankkeista ja niiden tuloksista. Tietoa tuotetaan pääasiassa oman organisaation tarpeisiin, eikä tiedon laajempaan jakeluun panosteta kovinkaan aktiivisesti. Myös muualla maassa toteuttavien ennakointiprosessien hyödyntäminen jää vähäiseksi. Vaikka suoraan päällekkäisiä hankkeita tai selvityksiä ei tässä kartoituksessa tullut ilmi, on selvää, että päällekkäisen työn uhka on olemassa. Varsinkin meriteollisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä luoville aloille on kohdistunut useita erilaisia kartoituksia ja kehittämishankkeita. Positiivisena asiana voidaan nähdä se, että ennakointitietoa, varsinkin määrällistä työvoima ja koulutustarpeiden ennustetietoa, tuotetaan nykyisin riittävästi ja tietopohja on tältä osin varsin hyvä. Toki joitakin puutteita on, esim. alueellisia energiatilastoja ei tuoteta systemaattisesti. Tiedon hyödyntämisen kannalta on pidettävä mielessä, että vaikka pohjatietoa onkin runsaasti, on jatkuvaa tarvetta jalostetusta ja analysoidusta ennakointitiedosta. Keskeisiä koulutus- ja työvoimatarpeita ennakoivia tahoja Varsinais-Suomessa ovat maakunnan liitto, ELY - keskus, koulutuksen järjestäjät sekä elinkeinoelämän järjestöt. Myös seudulliset kehittämiskeskukset ja muut aluekehittäjät ovat aktiivisia toimijoita elinkeinoelämän, työvoiman ja koulutustarpeiden ennakoinnin saralla. Maakunnan liiton rooli koulutustarpeiden ennakoinnissa korostuu lähinnä KESU -prosessin johdosta määrällisten ennusteiden tuottajana ja jakajana. ELY -keskus profiloituu erilaisten lyhyen aikavälin ennakointiprosessien lisäksi työmarkkinoita ja toimialoja koskevan ennakointitiedon lähteenä. Koulutuksen järjestäjät tukeuvat määrällisessä koulutustarve-ennakoinnissa pitkälti maakunnan liiton sekä ELY -keskuksen tuottamaan tietoon. Laadullisessa koulutustarve-ennakoinnissa ovat neuvottelukunnat korostuneessa asemassa, mutta oppilaitokset toteuttavat myös jonkin verran alakohtaisia hankkeita ja koulutustarveselvityksiä. Elinkeinoelämän järjestöt tuottavat ennen muuta suhdannetietoa, mutta ovat myös tärkeä ennakointitiedon välittäjä koulutuksen järjestäjien, aluekehittäjien ja yritysten välillä. Alueellisen työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin jatkuvuuden ja resurssien mitoituksen kannalta tärkeässä roolissa ovat valtakunnallisesti ohjatut, koko maata koskevat ennakointiprosessit. Alueellisen työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin kannalta keskeisiä koordinoivia tahoja ovat TEM, OKM ja OPH. Myös 1 Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Porin seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A37/2011.

4 4 elinkeinoelämän järjestöillä on jatkuvaa ennakointia. Voidaan ajatella, että nämä säännöllisesti toistuvat prosessit muodostavat alueellisen elinkeinoelämän, työvoiman ja koulutustarpeiden ennakoinnin rungon myös tulevaisuudessa. Toimialakohtaisissa selvityksissä ja hankkeissa tavoitteena on yleensä toimialan tai hankkeessa mukana olevien yritysten kehittäminen. Hankkeiden fokuksessa on usein innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan tai henkilöstön kehittäminen ja hankkeissa on usein ennakointiosuus. Alakohtaisia kehittämis- ja ennakointihankkeita on Varsinais-Suomessa käynnissä mm. meriteollisuudessa, luovilla aloilla, elintarviketeollisuudessa ja hoivasektorilla. Hanketoiminta on kokonaisuudessaan laajaa, ennakointia sivuavia hankkeita on Varsinais-Suomessa ollut lähivuosina käynnissä varovaisesti arvioituna kymmeniä. Suuri osa hankkeista on ESR tai EAKR osarahoitteisia. Muita ulkoisia rahoituslähteitä ovat esim. maakunnan kehittämisraha ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomen ELYkeskuksessa Toimintaympäristön seurantaa ja ennakointia toteutetaan kaikilla ELY-keskuksen vastuualueilla. Osittain ennakointi on osa substanssityötä, mutta ELY-keskuksessa on myös erillisiä seuranta- ja ennakointiprosesseja. 1.1 Ennakointipalvelu ja tietopalvelu Ennakoinnin ja toimintaympäristön seurannan kanssa läheinen toiminto on ELY-keskuksen tuottama tietopalvelu. Tietopalvelua on viime vuoden aikana selvitetty erillisenä ELY-keskuksen sisäisessä kehittämishankkeessa. Hankkeessa päädyttiin määritelmään, jonka mukaan Tietopalvelu on toimintaa, jossa hankitaan, analysoidaan ja välitetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteiden kannalta relevanttia tietoa sitä tarvitseville sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä avustetaan tiedonlähteiden käytössä. ELY-keskuksen tietopalvelu perustuu osin lainsäädäntöön ja esim. ympäristöministeriö on direktiivin pohjalta antanut ELY-keskuksille määräyksen ympäristötiedon levittämisestä ja ylläpitämisestä. ELY-keskuksessa toteutettavan elinkeinorakenteen ja työvoimatarpeiden ennakoinnin perusteet on määritelty lainsäädännössä 2 : Työvoimaviranomaisen tehtävänä on selvittää ja ennakoida elinkeinorakenteen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrällisiä ja laadullisia muutoksia, jotka otetaan huomioon julkisen työvoimapalvelun toimeenpanossa ja kehittämisessä. Työvoimaviranomaisen tulee erityisesti ennakoida työnantajien työvoiman tarpeita ja osaamisvaatimuksia sekä henkilöasiakkaiden työmarkkinavalmiuksien yksilöllisiä kehittämistarpeita. Lyhyelle aikavälille painottuvan työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin perusteita luotiin Varsinais- Suomessa vuonna 2002, kun TE-keskus ja Varsinais-Suomen liitto käynnistivät yhteisen ESR-hankkeen Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu. Vuosina toimineen hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa alueellista elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehitystä analysoivaa tietoa. Ennakointipalvelu -hankkeen aikana kehitettiin seudullista elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointia ja luotiin jokaiseen seutukuntaan omat ennakointiverkostot. Ennakointipalvelu -hankkeen konseptiin kuului myös erilaisten ennakointi- ja tilastoselvitysten laatiminen ja alustusten pitäminen ympäri maakuntaa. Tämän tyylinen palvelumalli elää edelleenkin osana palvelujärjestelmien kehittäminen -hanketta ja työmarkkinaanalyytikon toimenkuvaa. Tärkeä osa ennakointi-ja tietopalvelua on ollut edelleenkin toiminnassa oleva Luotain- verkkopalvelu, 3 johon on tuotettu maakunta- ja seutukuntakohtaista ennakointi- ja tilastoaineistoa sekä alueella tuotettuja 2 Laki julkisesta työvoimapalvelusta /1295

5 5 tutkimuksia ja raportteja. Luotain-palvelu on kaikille avoin ja maksuton. Palvelun hyödyntäjiä ovat ennen muuta aluekehityksen parissa toimivat tahot. Verkkopalvelun ylläpidosta vastaa strategiayksikön tietokantaasiantuntija. Tilastoaineistojen päivittäminen Luotain -palveluun on ollut vuoden 2011 alusta alkaen pysähdyksissä, sillä työnvälitystilastojen uudistuksen jälkeen aiemmin käytetyt automaattiset tilastopäivitykset lakkasivat toimimasta. Luotain -palveluun päivitetään edelleenkin keskeiset ELY-keskuksen tuottamat seuranta- ja ennakointiselvitykset. Esimerkkejä päivittyvästä tietotuotannosta ovat alueelliset talousnäkymät raportin Varsinais-Suomea koskeva osuus, ammattibarometri sekä työvoima- ja koulutustarveselvitykset. ELY-keskuksen seuranta- ja ennakointitietoa jaetaan myös ELY-keskuksen internet-sivuilla. Alueen tila ja näkymät- osion kehittäminen on käynnissä ja uutta tietosisältöä on luvassa kevään 2012 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön tieto-osastolla johdetaan alueellistettua tutkimus- ja tietopalvelua TEM Toimialapalvelut 4. Toimialapalvelun toimialapäälliköt seuraavat ja analysoivat tiettyjä toimialoja koko valtakunnan tasolla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa oman toimensa ohella toimialapäällikön tehtäviä hoitavat henkilöt bioenergian ja liike-elämän palveluiden aloilla. Lisäksi ELY-keskuksessa ylläpidetään Toimiala Online tietojärjestelmää ja koordinoidaan valtakunnallisesti alueelliset talousnäkymät raportin laatimista. Sekä Toimiala Online että alueelliset talousnäkymät raportti kuuluvat myös TEM Toimialapalvelujen tuotteisiin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen syksyllä 2011 uusitun työjärjestyksen mukaan strategia- ja EUrakennerahoitus yksikön eräänä tehtävänä on vastata ELY-keskuksen toimintaympäristön seurannasta. Tähän liittyy elinkeino- ja työmarkkinatiedon kokoamista, tulkintaa ja tietopalvelua ELY-keskuksen sisäisillä ja ulkoisille asiakkaille. Työjärjestyksen mukaan yksikkö myös koordinoi ja kehittää ELY-keskuksessa tehtävää ennakointityötä. ELY-keskuksen eri vastuualueilla tapahtuvan ennakointitoiminnan yhteensovittaminen ja koordinointi on vielä alkuvaiheessa ja etenee strategia- ja EU-rakennerahastoyksikön johdolla. 1.2 Tilastoihin pohjautuva toimintaympäristön seuranta ELY-keskuksen kaikilla vastuualueilla on tilastoihin pohjautuvaa toimintaympäristön seurantaa. Keskeisiä seurantakohteita ovat työvoiman kysyntä ja tarjonta, yritystoiminta, ympäristön tila, liikennemäärät ja liikenneturvallisuus. Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueella toimintaympäristön seuranta on ennen muuta työnvälitystilastoihin ja muihin tilastoihin perustuvaa analyysiä maakunnan ja eri aluetasojen työttömyydestä ja työmarkkinoiden kehityksestä. Työmarkkinoiden seurantatietojen keskeisiä hyödyntäjiä ovat ELY-keskuksen lisäksi TE-toimistot, tiedotusvälineet ja erilaiset aluekehitysorganisaatiot. Seuranta on jatkuva prosessi ja kuuluu työmarkkina-analyytikon perustehtäviin. Työnvälitystilastojen pohjalta ELY-keskuksessa laaditaan kerran kuukaudessa työllisyyskatsaus, joka kuuluu työmarkkina-analyytikon toimenkuvaan. Työllisyyskatsauksessa raportoidaan Varsinais-Suomen alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä. Työllisyyskatsaus julkistetaan samanaikaisesti jokaisessa ELY-keskuksessa sekä koko maan osalta TEM:össä.Työmarkkinaanalyytikon työhön kuuluvat myös erilaisten selvitysten tekeminen ja yksittäisiin tietotarpeisiin vastaaminen. Tietokanta-asiantuntijan työtehtäviin kuuluvat osaltaan tilastopoiminnat työnvälitystilastoista sekä URAtietojärjestelmästä. Tilastoja on jaettu mm. Luotain-palvelussa sekä TE-toimistojen intranetissa (tilastopiste)

6 6 Tietyiltä osin toimintaympäristön seurantaa toteutetaan myös palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi hankkeessa, jonka puitteissa sekä analysoidaan toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa että jalostetaan tietoa erilaisiin käyttötarpeisiin. Yritystoiminnan kehitystä kuvataan mm. verottajalta saatujen tilastojen pohjalta laadituilla indikaattoreilla. Yritysten palkkasummasta ja myynnistä tuotetaan indikaattoreita sekä seutukunnittain että toimialoittain. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella seurataan ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla. Ympäristön tilan raportointi on kytketty Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteutumisen seurantaan. Yhteistyössä ovat mukana mm. Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, ELY-keskus sekä Turun ja Porin kaupungit. Ympäristöohjelman seuranta on jatkuva prosessi, joka vie n. 50 % suunnittelijan työajasta. Lisäksi työpanostaan seurantaan antavat Y-vastuualueen informaatikko ja tietopalvelupäällikkö sekä lukuisa joukko ELY-keskuksen ja alueen sidosryhmien asiantuntijoita. Jatkossa (vuonna 2012) ympäristön tilaa koskeva indikaattoriseuranta ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi kytketään osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelu -sivustoa. Aluetietopalvelu sivusto rakennetaan vaiheittain Lounaispaikan 5 alustalle, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimivan Lounaispaikka ja sisällöllisestä ylläpidosta Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä laajan alueellisen asiantuntijaverkoston kanssa. Seurantaindikaattoritietojen hankinta ei aiheuta erillisiä kustannuksia, vaan seurannassa hyödynnetään omaa tietotuotantoa ja julkisia tietokantoja. Kestävää kehitystä koskevaa indikaattoriseurantaa ollaan kehittämässä valtakunnallisesti yhdenmukaiseksi. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa on valmistunut ehdotus aluetason yhteisiksi ja eri alueiden kesken vertailukelpoisiksi alueellisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen indikaattoreiksi. Näissä alueiden yhteisissä indikaattoreissa tullaan ottamaan huomioon ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Tällä hetkellä on selvitteillä työn vakiinnuttaminen ja indikaattoreiden hyväksymismenettely. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueella keskeiset seurantakohteet ovat Varsinais- Suomen ja Satakunnan liikennemäärät, joista saadaan tietoa käytännössä reaaliaikaisesti sekä tiestön kunto. Liikennemäärien raportointia on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä L-vastuualueen sisäisessä työssä. Tiedon tuotanto on paikkatietopohjaista. Laaja ja yksityiskohtainen tietotuotanto mahdollistaa myös esim. kuukausittaisen seurannan ja aikasarjojen tuottamisen. Suunnittelun tärkein tietovaranto on liikenneviraston tierekisteri, johon on tallennettu kattavasti tiestön ominaisuustietoja (esimerkiksi liikennemäärät, nopeusrajoitus, hoitotaso jne.) Suunnittelun tueksi on lisäksi hankittu runsaasti yksityiskohtaista ja paikkatietopohjaista tietoa esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan väestöstä, rakennuskannasta ja työpaikoista. Esim. pendelöintitietoja on kuntien välisen pendelöinnin lisäksi tarkkana paikkatietona. Seurantatietojen lisäksi suunnittelussa hyödynnetään ennustetietoa liikennemääristä, alue- ja väestökehityksestä. 1.3 ELY-keskuksen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnilla on pitkät perinteet, sillä entiset lääninhallitus ja TE-keskus olivat aktiivisia toimijoita ennakointitoiminnan rahoittajana, hyödyntäjänä sekä tiedon tuottajana. TE-keskuksessa koordinoitiin aikanaan valtakunnallisesti koko TE-keskusverkoston ennakointia ja työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointimenetelmien kehittäminen on edelleen aktiivista. 5

7 7 E-vastuualueen osaamisen kehittäminen-yksikön ennakointiasiantuntija on mukana tietyissä kansallisen tason ennakointiryhmissä. Ennakoinnissa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä lähinnä kyseisen ennakointiasiantuntijan toimesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa toteutettavat elinkeinoelämän ja työvoiman kehitystä ennakoivat prosessit on seuraavassa jaettu ministeriöiden, käytännössä TEM:ön, ohjaamiin säännöllisesti toistuviin prosesseihin, joita toteutetaan samankaltaisina koko maassa ja ELY-keskuksen itse toteuttamiin, alueen omista tarpeista lähteviin ennakointiprosesseihin Valtakunnalliset, säännöllisesti toistuvat ennakointiprosessit Alueelliset talousnäkymät on Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa tuottama katsaus. Katsauksessa tarkastellaan maamme kaikkien seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilaa ja lähitulevaisuutta elinkeinoelämän, työttömyyden ja työvoiman kohtaannon näkökulmista. Raportin valmistelua koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriön TEM Toimialapalveluissa, alueellisen prosessin hallinta on ELY-keskuksessa. Varsinais-Suomessa katsaus on laadittu työmarkkina-analyytikon ja erikoissuunnittelijan yhteistyönä. Tärkeä osa alueellista prosessia on aluekehittäjien (mm. TE-toimistot, seudulliset elinkeinoyhtiöt) yhteinen keskustelutilaisuus. Raportin hyödyntäminen on laajaa ja raportti saa tiedotusvälineissä runsaasti julkisuutta. Raporttia hyödyntävät mm. TEM, OKM, Eduskunta, ELY-keskukset, oppilaitokset, konsulttiyritykset ja kansalaiset Ammattibarometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen ja arvioon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä. Se antaa kokonaiskuvan työvoiman ja työpaikkojen kysynnästä sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainosta yli 200 eri ammatissa seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri on kehitetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, josta barometri on levinnyt valtakunnalliseksi, jokaisessa TE-toimistossa ja ELY-keskuksessa toteutettavaksi prosessiksi. Ammattibarometrin valtakunnallinen kehitys jatkuu TEM:össä ja lähiaikoina barometrille tulevat julkiset Internet-sivut. Ammattibarometriä hyödynnetään useissa erilaisissa työnhakijan palvelutilanteissa, esim. alkukartoituksessa, työvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa ja urasuunnittelussa. Hyödyntäjiä ovat TE-toimistojen virkailijoiden lisäksi mm. opinto-ohjaajat ja yksityiset kouluttajat ELY-keskuksen omat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit ELY-keskuksen itsenäisesti toteuttamia elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden muutoksiin keskittyviä ennakointiprosesseja ovat Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) sekä ESR-rahoitetun palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden tukemiseksi - projektin sisältämät ennakointiprosessit. Koulutusta- ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen projektissa pyritään muiden tehtävien ohella kehittämään työvoiman ja koulutustarpeiden ennakointiprosesseja sekä levittämään tuotettua ennakointitietoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa vuosittain valittuja aloja koskevia Työvoima- ja koulutustarvetutkimuksia (TKTT). Tutkimukset toteutetaan haastattelemalla varsinaissuomalaisia kyseisen alan yrityksiä niiden nykyisistä ja lyhyen aikajänteen työvoima- ja koulutustarpeista, rekrytointiongelmista, muutoksista ammateissa ja työn sisällössä sekä yritysten alihankinta- ja verkottumissuunnitelmista. Lisäksi aiheina ovat yrityksen henkilökunnan ikärakenne ja eläköityminen, suhdannetilanne ja vientinäkymät. Näitä tuloksia analysoidaan erikseen koolle kutsutuissa asiantuntijaraadeissa, jotka laativat muun muassa SWOT-analyysin ja tekevät toimenpide-ehdotuksia toimialan ja yritysten kehittämiseksi. Prosessin tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita, verkottaa toimialan keskeisiä toimijoita sekä lisätä TE-

8 8 hallinnon tuntemusta ja ymmärrystä ko. toimialan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Vuodesta 2006 lähtien asiantuntijaraatien toteuttaminen ja loppuraporttien laatiminen on ulkoistettu yksityisille konsulteille. ELY-keskuksessa toimii TKTT-kehittämisryhmä, joka paitsi kehittää itse prosessia, tekee ehdotuksen seuraavan vuoden kohdealoista. Esityksiä toimialoista tekevät lähinnä TE-toimistot ja ESR-projektit. Kuluvan vuoden aikana TKTT-prosessien kohteena ovat pienvenepalvelut, energia- ja ympäristöliiketoiminta sekä maa- ja talonrakennusalat. Viime vuonna kohteena olivat bio- ja lääketieteen ala sekä luovat alat. TKTT-prosessin kotipesä on ELY-keskuksen osaamisen kehittämis- ja koulutuspalvelut ryhmä. TKTTprosessia rahoitetaan ELY-keskuksen toimintamenoista (työvoimakoulutuksen kehittämisraha). TKTTprosesseja toteutetaan Varsinais-Suomen lisäksi 4-5 ELY-keskuksessa. ESR-rahoitettu Palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi projekti on alkanut toukokuussa 2008 ja päättyy vuoden 2013 lopussa. Projekti työllistää projektipäällikön sekä erikoissuunnittelijan. Projektin puitteissa toteutetaan useita erilaisia elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosesseja. Projekti sekä tuottaa uutta ennakointitietoa, kehittää ennakointia sekä jakaa ennakointitietoa. Projektissa toteutettiin (kevät 2009-kesä 2011) yritysharavakysely koskien n varsinaissuomalaista yritystä. Yritysharavassa kerättiin tietoa yritysten työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeista. Menetelmä tuotti myös jonkin verran lyhyen aikavälin ennakointitietoa yritysten näkymistä mutta pääasiassa sitä käytettiin yritysten akuuttien tarpeiden hoitamiseen sekä TE-hallinnon toimenpiteiden ja toiminnan suuntaamisen apuvälineenä. Yritysharavan jatkuminen on epätodennäköistä, sillä kansallista koordinaatiota asialle ei enää tule. Alueet voivat toteuttaa yritysharavakyselyitä, jos haluavat ja rahaa löytyy. Projektin alussa kehitettiin seutuennakointia ja verkostoitumista (Salo, Uki, Loimaa). Alueellisissa työryhmissä hyödynnettiin mm. tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Vuosina tuotettiin Varsinais-Suomen elinkeinostrategia 7 eri toimialalta hyödyntäen mm. seutuennakoinnissa käytettyjä toimintamalleja. Projektissa kehitetään ammattitietojärjestelmää (Ammattikompassi), johon kootaan alueellinen ammattitieto helpottamaan työnvälitys-, urasuunnittelu-, työvoimakoulutus-, opinto-ohjaus- yms. toimintoja. Palvelun kehittämisen yhteydessä on kehitetty data mining työkalu, joka poimii työnhakuilmoituksista ammattikohtaiset ( ammattia) tehtävävaatimukset. Palveluun kehitetään tällä hetkellä wwwkäyttöliittymää ja se tulee avoimeen käyttöön vuoden 2012 aikana. Projektista on oltu mukana maakunnan ennakointifoorumin työryhmässä kehittämässä maakunnallista ennakointia. Siinä on tavoitteena muodostaa aihealoittaisia, esim. toimialakohtaisia asiantuntijaverkostoja, joissa jaetaan ja tuotetaan ennakointitietoa. Projektissa laaditaan seutu- ja toimialakohtaisia rakennemuutosalojen ja keskeisten elinkeinojen tilannearvioita. Tilannekatsauksia (n. 30 vuosittain) laaditaan ja pidetään sekä seudullisissa verkostoissa että lukuisissa toimialakohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Tilannekatsauksia on hyödynnetty mm. meriteollisuuden eri kehittämisryhmissä sekä TE-toimistojen muutosturvaprosesseissa. Projektin erikoissuunnittelija on mukana alueelliset talousnäkymät katsauksen laatimisessa. Projektissa toimiva erikoissuunnittelija on osallistunut myös Kesu-prosessin maakunnalliseen osuuden valmisteluun, ennen muuta toimialoittaisten työvoiman kysyntäennusteiden ja ammattirakennemuutosten arviointiin. Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen projektin 6 tavoitteena on tehostaa Varsinais-Suomen MYR:n koulutusjaoston toimintaa ja tukea maakunnan aikuiskoulutustrategian toimenpiteiden toteuttamista, 6

9 9 aikuiskoulutuksen laadullisten ja määrällisten mittareiden käyttöönottoa sekä avainklustereiden kehittämisfoorumeiden käynnistymistä. Projektissa pyritään tehostamaan alueen koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointihankkeiden tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Keskeinen keino ennakointitiedon välittämiseen on alakohtaisten foorumien järjestäminen. Foorumeissa esitellään mm. ELY-keskuksen ennakointiprosessien tuloksia. Toisaalta foorumeilta odotetaan osallistujien välistä vuorovaikutusta ja koulutusideoita. Hankkeessa on järjestetty tähän mennessä foorumit seuraavilla aloilla: ICT-ala, hyvinvointiklusteri sekä logistiikka. Projektin rahoittajia ovat ESR, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Projekti työllistää projektipäällikön, joka on sijoittunut ELY-keskukseen. Projekti on alkanut ja päättyy Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -projektin omistajana voidaan nähdä MYR:n koulutusjaosto, mutta myös ELY-keskus ja V-S liitto. Asiakkaita ovat ennen muuta oppilaitokset ja lopullisena hyödynsaajana yritykset. 2. TE-toimistot ennakointitiedon tuottajina ja jakelijoina TE-toimistot ovat paikallisten työmarkkinoiden asiantuntijoita, joten on luontevaa, että TE-toimistot ovat mukana erilaisissa alueellisissa ennakointiprosesseissa. Aiemmin mainitun Alueelliset talousnäkymät katsauksen valmistelussa TE-toimistot ovat avainasemassa seutukuntien arvioiden tuottajana. TE-toimistojen keskeinen ennakointiprosessi on ammattibarometrin tuottaminen yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa kolme kertaa vuodessa. Ammattibarometrin laatiminen on pitkälle tuotteistettu ja vaatii työaikaa 2-3 tuntia. Arviointi tehdään työpajoissa, joihin osallistuu henkilöitä TE-toimiston eri yksiköistä. Esimerkiksi Turun TE-toimiston arviointityöpajaan osallistuu noin 15 henkilöä. TKTT-prosessit, erityisesti yrityshaastattelut, ovat olleet osa TE-toimistojen ennakointityötä. Prosessiin kuuluvat yrityshaastattelut on nykyisin osittain ulkoistettu, mutta asiantuntijapaneeleissa on TE-toimistojenkin edustus. TE-toimistot keräävät kuukausittain tietoa alueensa ryhmälomautuksista, eli lomauttaneista työnantajista ja lomautettujen lukumääristä. Turun TE-toimiston työnhakukeskus JobCafe 7 pitää nettisivuillaan yllä ajantasaista linkkilistaa uutisista, jotka liittyvät työmarkkinoiden muutoksiin ja ennakointiin. Työnhakukeskuksen toiminta nykyisessä muodossaan loppuu kuluvan vuoden alussa, mutta JobCafen nettisivusto jatkaa edelleen. TE-toimiston tavoitteena on edelleen vahvistaa JobCafen internet-sivuston roolia alueellisen työmarkkinatiedon jakelijana. JobCafen tuottama työmarkkinainformaatio on suunnattu ensi sijassa työnhakija-asiakkaalle, mutta hyödyntäjiä ovat myös työnantajat sekä kouluttajat. 3. Yrityspalvelukeskus Potkurin koulutustarvekartoitukset Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkurissa tehdään pk-yrityksille kohdistettuja koulutustarveselvityksiä ja palvelutarvekartoituksia. Kyselyjä kohdistetaan Potkurin asiakasyrityksiin, esim. vuoden toimineet yritykset, viisi vuotta toimineet yritykset tai koulutuspalveluja käyttäneet yritykset. Opiskelijatyönä teetetään toistuvasti kyselyt starttirahaa saaneista yrityksistä. 7

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TRADENOMIHARJOITTELUPAIKKA KEVÄÄLLE 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto tarjoaa harjoittelupaikkaa

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Esa Tikkanen Toteutus TEM / korkeakouluharjoittelija Mari Linna, Turun Yliopisto

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 TEM Toimialapalvelu Esa Tikkanen KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKA KESÄLLE 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa kesälle 2016

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma (Amkesu) Etelä-Pohjanmaa Koulutuksen järjestäjän tiedot (yhteystahona toimivan koulutuksen järjestäjän tiedot) Seinäjoen koulutuskuntayhtymä,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016 2020 (KESU) Alustavia näkökulmia; perusuran valinta Tulevaisuuden tekijät korkeasti koulutettujen työmarkkinat -seminaari 11.3.2014 Koulutuksen ja

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen,

Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi. Marko Koskinen, Koulutustarpeiden jatkuva ennakointi Marko Koskinen, 27.1.2012 Valtakunnallisia linjauksia - Hallitusohjelma: Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä sekä määrällistä

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus - Ennakointi ja strateginen kehittäminen yksikkö Joensuun AmKesu aluetilaisuus, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 3.12.2014 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Puheenvuoron

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010 Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari Sisällys Ennakointikamarin taustaa tavoite toiminta tuloksia ja kokemuksia jatkosuunnitelmat Perustajajäsenet Tavoite

Lisätiedot

Mistä taustatietoa ennakointiin?

Mistä taustatietoa ennakointiin? Mistä taustatietoa ennakointiin? Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa -hanke 2011

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä TEM ja aluetieto Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä 1.12.2016 Ohjelma 12.00 Tervetuloa! Johdattelu iltapäivän ohjelmaan Ajankohtaista aluetiedon saralta Hanna-Maria Urjankangas, TEM 12.20

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen Pirkanmaan liitto Erityisasiantuntija Marko Koskinen 28.10.2010 Pirkanmaan kehittämisvisio (mitä tavoittelemme) Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta.

Lisätiedot

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012

Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan ydinammattien lyhyen aikajänteen kysyntä- ja saatavuusnäkymät ammattibarometrissä, tammikuu 2012 Matkailualan foorumi 15.2.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Alueellisessa ennakoinnissa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Maakuntauudistus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 22.2.2016 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää Yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria Liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen

Lisätiedot

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Pirkanmaan ennakointipalvelu alue-ennakoinnin kehittämishankkeen (2009 2013) ulkoinen arviointi Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Arviointi- ja koulutusyksikkö Sari Pitkänen ja Kimmo Terävä

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen

Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Elinikäisen ohjauksen alueellinen organisoituminen Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO Työseminaari III 12.3.2014 Kuopio Elinikäinen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä alueellamme 2010-20112011 Paula Lohikoski Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ETOK Osaaminen ja kulttuuri Paula Lohikoski 19.1.2012 1 OKM:n

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Elintarvikealan TKI-foorumi. Satakuntaliitto Elintarvikealan TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.3.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Satakurssi hanke (1.12.2015-31.10.2017) alue-ennakoinnin ja edunvalvonnan kehittäminen Tavoitteena Tiivistää maakunnan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot