Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa"

Transkriptio

1 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa Ennakointipalvelu ja tietopalvelu Tilastoihin pohjautuva toimintaympäristön seuranta ELY-keskuksen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit Valtakunnalliset, säännöllisesti toistuvat ennakointiprosessit ELY-keskuksen omat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit TE-toimistot ennakointitiedon tuottajina ja jakelijoina Yrityspalvelukeskus Potkurin koulutustarvekartoitukset Varsinais-Suomen liitossa tehtävä ennakointi Seutukuntien ennakointitoiminta Alueelliset ennakoinnin keskustelufoorumit Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto Ennakointifoorumi Koulutusten järjestäjien ennakointitoiminta Ammatilliset oppilaitokset Turun ammattikorkeakoulu Turun yliopisto Elinkeinoelämän järjestöt ennakointitoiminnassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Turun kauppakamari Varsinais-Suomen Yrittäjät Muita alueellisia ennakointitoimijoita Turun kaupunkitutkimus- ja tietoyksikkö Aluehallintovirasto Osaamiskeskusohjelma Alakohtaisia ennakointi- ja kehittämishankkeita Alueellisen ennakoinnin tukiprosessit ja tietojärjestelmät Liite 1. Toimialakohtaiset ennakointihankkeet, selvitykset ja kartoitukset vuosina

2 2 Johdanto Selvityksessä on kartoitettu Varsinais-Suomen alueen ennakointiprosessit ja ennakoinnin parissa toimivat tahot. Selvitys on laadittu ensi sijassa ELY-keskuksen tarpeisiin, mutta kartoitusta voidaan hyödyntää myös laajemmin osana Varsinais-Suomen ennakointitoiminnan kehittämistä. Selvityksessä painottuvat koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi. Kevään aikana raporttia täydennetään mm. ympäristöasioihin liittyvän ennakointitoiminnan osalta. Tavoite Kartoituksen tavoitteita ovat olleet: - Kuvan luominen Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa tehtävästä ennakointityöstä ja toimintaympäristön seurannasta - Kartoittaa Varsinais-Suomessa ennakointia tekevät tahot ja prosessit Kartoituksessa ei ole arvioitu ennakointiprosessien tai menetelmien hyödynnettävyyttä tai vaikuttavuutta päätöksentekoon. Myöskään kovin tarkkaan ennakointiin käytettävien resurssien arviointiin ei tässä vaiheessa pyritty. Menetelmä ja rajaukset Selvitys pohjautuu henkilökohtaisiin haastatteluihin, joiden avulla on pyritty saamaan käytännön tason tietoa ennakointiprosesseista, niiden tavoitteista ja hyödyntämisestä. Haastatteluilla saatua tietoa on täydennetty erilaisista raporteista ja internetistä löytyvällä informaatiolla. Ennakointi voidaan määritellä monella eri tavalla ja ennakoinnissa on useita eri tasoja tai viitekehyksiä. Ennakoitava aikaväli vaihtelee nykytilan analyyseista kymmenien vuosien päähän ulottuviin skenaarioihin ja ennusteisiin. Ennakointiprosesseja voidaan luokitella usein myös menetelmien perusteella, lähinnä laadulliseen ja määrälliseen ennakointiin. Ennakointia tarvitaan yhä yleisemmin myös riskien hallinnan näkökulmasta. Tässä selvityksessä on tarkasteltu varsin laveasti erilaisia toimintaympäristön tulevaisuutta ja nykytilaa selvittäviä prosesseja. Ennakoinnin kohdetta ei ole tässä rajattu ennalta määrättyyn lohkoon tai toimintaan. Selvityksessä painottuvat kuitenkin elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden ennakointi ja seuranta johtuen pitkälti siitä, että tällä saralla on useita toimijoita ja prosesseja. Ennakointi on myös käsitteenä vakiintunut osaksi elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja koulutustarpeiden tulevaisuuden arviointia. Ennakoinnin piiriin on tässä kartoituksessa luettu myös toimintaympäristön seuranta eli nykytilaa ja historiaa koskevan tiedon tuotanto. Käytännössä kyse on erilaisista tilastoista ja indikaattoreista, mutta myös perustutkimuksesta. ELY-keskuksessa toimintaympäristön seurannan kohteet kattavat työvoiman ja elinkeinoelämän lisäksi liikenteen ja ympäristön. Tämän kartoituksen ulkopuolelle on jätetty maakuntaa ohjaavat strategiat ja erilaiset strategiaprosessit, joita Varsinais-Suomessakin on useita. Esim. maakuntastrategiaa, maakuntaohjelmaa tai ELY-keskusten strategiatyötä ei tässä kuvata erikseen. On kuitenkin selvää, että strategiat ja ennakointi kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Tämä selvitys on maantieteellisesti rajattu kattamaan Varsinais-Suomen alueella tapahtuvan ennakointitoiminnan. Vaikka ELY-keskuksen toiminta-alue ulottuu monien toimintojen osalta myös

3 3 Satakuntaan, ei tässä tarkastella Satakunnan prosesseja erikseen. Satakunnassa on tehty keväällä 2011 oma kartoitus 1 elinkeinoelämää palvelevasta alueellisesta ennakoinnista. Kiinnostavaa olisi ollut myös arvioida ennakoinnin hyödyntämistä päätöksenteossa. Tätä näkökulmaa ei tässä selvityksessä huomioitu systemaattisesti, sillä haastatteluissa oli mukana lähinnä ennakointitietoa tuottavia henkilöitä. Jatkossa, kun mietitään ennakointitoiminnan kehittämistä, on syytä ottaa myös ennakoinnin hyödyntäminen huomioon. Yhteenveto Kartoituksessa nousi esiin useita ennakointiin liittyviä haasteita. Keskeinen haaste liittyy ennakoinnin käsitteeseen, joka ymmärretään monin eri tavoin. Arkisessa kielenkäytössä ennakointi on muodostunut lähestulkoon synonyymiksi työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnille ja siinäkin vielä usein rajataan ennakointi tarkoittamaan vain pitkän aikavälin määrällistä koulutustarve-ennakointia. Ennakoinnin kohteet ja menetelmät ovat kuitenkin huomattavasti moninaisemmat. Esimerkiksi ELY-keskuksessa ennakoinnin kohteita ovat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden lisäksi mm. liikennemäärät, liikenneturvallisuus, väestön muutokset, ympäristön tila ja tulvariskit. Myös innovaatio- ja tutkimustoiminta voidaan nähdä olevan omalla tavallaan osa ennakointitoimintaa. Toinen merkittävä haaste liittyy varsinkin elinkeinoelämää, työvoimaa ja koulutustarpeita ennakoivista prosesseista tiedottamiseen niin organisaatioiden välillä kuin myös organisaatioiden sisällä. Maakunnassa on tämänkin kartoituksen mukaan selkeästi tarve tietää nykyistä paremmin erilaisista hankkeista ja niiden tuloksista. Tietoa tuotetaan pääasiassa oman organisaation tarpeisiin, eikä tiedon laajempaan jakeluun panosteta kovinkaan aktiivisesti. Myös muualla maassa toteuttavien ennakointiprosessien hyödyntäminen jää vähäiseksi. Vaikka suoraan päällekkäisiä hankkeita tai selvityksiä ei tässä kartoituksessa tullut ilmi, on selvää, että päällekkäisen työn uhka on olemassa. Varsinkin meriteollisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä luoville aloille on kohdistunut useita erilaisia kartoituksia ja kehittämishankkeita. Positiivisena asiana voidaan nähdä se, että ennakointitietoa, varsinkin määrällistä työvoima ja koulutustarpeiden ennustetietoa, tuotetaan nykyisin riittävästi ja tietopohja on tältä osin varsin hyvä. Toki joitakin puutteita on, esim. alueellisia energiatilastoja ei tuoteta systemaattisesti. Tiedon hyödyntämisen kannalta on pidettävä mielessä, että vaikka pohjatietoa onkin runsaasti, on jatkuvaa tarvetta jalostetusta ja analysoidusta ennakointitiedosta. Keskeisiä koulutus- ja työvoimatarpeita ennakoivia tahoja Varsinais-Suomessa ovat maakunnan liitto, ELY - keskus, koulutuksen järjestäjät sekä elinkeinoelämän järjestöt. Myös seudulliset kehittämiskeskukset ja muut aluekehittäjät ovat aktiivisia toimijoita elinkeinoelämän, työvoiman ja koulutustarpeiden ennakoinnin saralla. Maakunnan liiton rooli koulutustarpeiden ennakoinnissa korostuu lähinnä KESU -prosessin johdosta määrällisten ennusteiden tuottajana ja jakajana. ELY -keskus profiloituu erilaisten lyhyen aikavälin ennakointiprosessien lisäksi työmarkkinoita ja toimialoja koskevan ennakointitiedon lähteenä. Koulutuksen järjestäjät tukeuvat määrällisessä koulutustarve-ennakoinnissa pitkälti maakunnan liiton sekä ELY -keskuksen tuottamaan tietoon. Laadullisessa koulutustarve-ennakoinnissa ovat neuvottelukunnat korostuneessa asemassa, mutta oppilaitokset toteuttavat myös jonkin verran alakohtaisia hankkeita ja koulutustarveselvityksiä. Elinkeinoelämän järjestöt tuottavat ennen muuta suhdannetietoa, mutta ovat myös tärkeä ennakointitiedon välittäjä koulutuksen järjestäjien, aluekehittäjien ja yritysten välillä. Alueellisen työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin jatkuvuuden ja resurssien mitoituksen kannalta tärkeässä roolissa ovat valtakunnallisesti ohjatut, koko maata koskevat ennakointiprosessit. Alueellisen työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin kannalta keskeisiä koordinoivia tahoja ovat TEM, OKM ja OPH. Myös 1 Karppinen, Ari ja Vähäsantanen Saku (2011). Porin seudun elinkeinotoiminnan kehittämistä palvelevan alueellisen ennakointitoiminnan kartoitus Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, julkaisusarja A, nro A37/2011.

4 4 elinkeinoelämän järjestöillä on jatkuvaa ennakointia. Voidaan ajatella, että nämä säännöllisesti toistuvat prosessit muodostavat alueellisen elinkeinoelämän, työvoiman ja koulutustarpeiden ennakoinnin rungon myös tulevaisuudessa. Toimialakohtaisissa selvityksissä ja hankkeissa tavoitteena on yleensä toimialan tai hankkeessa mukana olevien yritysten kehittäminen. Hankkeiden fokuksessa on usein innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan tai henkilöstön kehittäminen ja hankkeissa on usein ennakointiosuus. Alakohtaisia kehittämis- ja ennakointihankkeita on Varsinais-Suomessa käynnissä mm. meriteollisuudessa, luovilla aloilla, elintarviketeollisuudessa ja hoivasektorilla. Hanketoiminta on kokonaisuudessaan laajaa, ennakointia sivuavia hankkeita on Varsinais-Suomessa ollut lähivuosina käynnissä varovaisesti arvioituna kymmeniä. Suuri osa hankkeista on ESR tai EAKR osarahoitteisia. Muita ulkoisia rahoituslähteitä ovat esim. maakunnan kehittämisraha ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomen ELYkeskuksessa Toimintaympäristön seurantaa ja ennakointia toteutetaan kaikilla ELY-keskuksen vastuualueilla. Osittain ennakointi on osa substanssityötä, mutta ELY-keskuksessa on myös erillisiä seuranta- ja ennakointiprosesseja. 1.1 Ennakointipalvelu ja tietopalvelu Ennakoinnin ja toimintaympäristön seurannan kanssa läheinen toiminto on ELY-keskuksen tuottama tietopalvelu. Tietopalvelua on viime vuoden aikana selvitetty erillisenä ELY-keskuksen sisäisessä kehittämishankkeessa. Hankkeessa päädyttiin määritelmään, jonka mukaan Tietopalvelu on toimintaa, jossa hankitaan, analysoidaan ja välitetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteiden kannalta relevanttia tietoa sitä tarvitseville sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä avustetaan tiedonlähteiden käytössä. ELY-keskuksen tietopalvelu perustuu osin lainsäädäntöön ja esim. ympäristöministeriö on direktiivin pohjalta antanut ELY-keskuksille määräyksen ympäristötiedon levittämisestä ja ylläpitämisestä. ELY-keskuksessa toteutettavan elinkeinorakenteen ja työvoimatarpeiden ennakoinnin perusteet on määritelty lainsäädännössä 2 : Työvoimaviranomaisen tehtävänä on selvittää ja ennakoida elinkeinorakenteen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan määrällisiä ja laadullisia muutoksia, jotka otetaan huomioon julkisen työvoimapalvelun toimeenpanossa ja kehittämisessä. Työvoimaviranomaisen tulee erityisesti ennakoida työnantajien työvoiman tarpeita ja osaamisvaatimuksia sekä henkilöasiakkaiden työmarkkinavalmiuksien yksilöllisiä kehittämistarpeita. Lyhyelle aikavälille painottuvan työvoima- ja koulutustarve-ennakoinnin perusteita luotiin Varsinais- Suomessa vuonna 2002, kun TE-keskus ja Varsinais-Suomen liitto käynnistivät yhteisen ESR-hankkeen Varsinais-Suomen tutkimus- ja ennakointipalvelu. Vuosina toimineen hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tuottaa alueellista elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehitystä analysoivaa tietoa. Ennakointipalvelu -hankkeen aikana kehitettiin seudullista elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointia ja luotiin jokaiseen seutukuntaan omat ennakointiverkostot. Ennakointipalvelu -hankkeen konseptiin kuului myös erilaisten ennakointi- ja tilastoselvitysten laatiminen ja alustusten pitäminen ympäri maakuntaa. Tämän tyylinen palvelumalli elää edelleenkin osana palvelujärjestelmien kehittäminen -hanketta ja työmarkkinaanalyytikon toimenkuvaa. Tärkeä osa ennakointi-ja tietopalvelua on ollut edelleenkin toiminnassa oleva Luotain- verkkopalvelu, 3 johon on tuotettu maakunta- ja seutukuntakohtaista ennakointi- ja tilastoaineistoa sekä alueella tuotettuja 2 Laki julkisesta työvoimapalvelusta /1295

5 5 tutkimuksia ja raportteja. Luotain-palvelu on kaikille avoin ja maksuton. Palvelun hyödyntäjiä ovat ennen muuta aluekehityksen parissa toimivat tahot. Verkkopalvelun ylläpidosta vastaa strategiayksikön tietokantaasiantuntija. Tilastoaineistojen päivittäminen Luotain -palveluun on ollut vuoden 2011 alusta alkaen pysähdyksissä, sillä työnvälitystilastojen uudistuksen jälkeen aiemmin käytetyt automaattiset tilastopäivitykset lakkasivat toimimasta. Luotain -palveluun päivitetään edelleenkin keskeiset ELY-keskuksen tuottamat seuranta- ja ennakointiselvitykset. Esimerkkejä päivittyvästä tietotuotannosta ovat alueelliset talousnäkymät raportin Varsinais-Suomea koskeva osuus, ammattibarometri sekä työvoima- ja koulutustarveselvitykset. ELY-keskuksen seuranta- ja ennakointitietoa jaetaan myös ELY-keskuksen internet-sivuilla. Alueen tila ja näkymät- osion kehittäminen on käynnissä ja uutta tietosisältöä on luvassa kevään 2012 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön tieto-osastolla johdetaan alueellistettua tutkimus- ja tietopalvelua TEM Toimialapalvelut 4. Toimialapalvelun toimialapäälliköt seuraavat ja analysoivat tiettyjä toimialoja koko valtakunnan tasolla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa oman toimensa ohella toimialapäällikön tehtäviä hoitavat henkilöt bioenergian ja liike-elämän palveluiden aloilla. Lisäksi ELY-keskuksessa ylläpidetään Toimiala Online tietojärjestelmää ja koordinoidaan valtakunnallisesti alueelliset talousnäkymät raportin laatimista. Sekä Toimiala Online että alueelliset talousnäkymät raportti kuuluvat myös TEM Toimialapalvelujen tuotteisiin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen syksyllä 2011 uusitun työjärjestyksen mukaan strategia- ja EUrakennerahoitus yksikön eräänä tehtävänä on vastata ELY-keskuksen toimintaympäristön seurannasta. Tähän liittyy elinkeino- ja työmarkkinatiedon kokoamista, tulkintaa ja tietopalvelua ELY-keskuksen sisäisillä ja ulkoisille asiakkaille. Työjärjestyksen mukaan yksikkö myös koordinoi ja kehittää ELY-keskuksessa tehtävää ennakointityötä. ELY-keskuksen eri vastuualueilla tapahtuvan ennakointitoiminnan yhteensovittaminen ja koordinointi on vielä alkuvaiheessa ja etenee strategia- ja EU-rakennerahastoyksikön johdolla. 1.2 Tilastoihin pohjautuva toimintaympäristön seuranta ELY-keskuksen kaikilla vastuualueilla on tilastoihin pohjautuvaa toimintaympäristön seurantaa. Keskeisiä seurantakohteita ovat työvoiman kysyntä ja tarjonta, yritystoiminta, ympäristön tila, liikennemäärät ja liikenneturvallisuus. Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueella toimintaympäristön seuranta on ennen muuta työnvälitystilastoihin ja muihin tilastoihin perustuvaa analyysiä maakunnan ja eri aluetasojen työttömyydestä ja työmarkkinoiden kehityksestä. Työmarkkinoiden seurantatietojen keskeisiä hyödyntäjiä ovat ELY-keskuksen lisäksi TE-toimistot, tiedotusvälineet ja erilaiset aluekehitysorganisaatiot. Seuranta on jatkuva prosessi ja kuuluu työmarkkina-analyytikon perustehtäviin. Työnvälitystilastojen pohjalta ELY-keskuksessa laaditaan kerran kuukaudessa työllisyyskatsaus, joka kuuluu työmarkkina-analyytikon toimenkuvaan. Työllisyyskatsauksessa raportoidaan Varsinais-Suomen alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä. Työllisyyskatsaus julkistetaan samanaikaisesti jokaisessa ELY-keskuksessa sekä koko maan osalta TEM:össä.Työmarkkinaanalyytikon työhön kuuluvat myös erilaisten selvitysten tekeminen ja yksittäisiin tietotarpeisiin vastaaminen. Tietokanta-asiantuntijan työtehtäviin kuuluvat osaltaan tilastopoiminnat työnvälitystilastoista sekä URAtietojärjestelmästä. Tilastoja on jaettu mm. Luotain-palvelussa sekä TE-toimistojen intranetissa (tilastopiste)

6 6 Tietyiltä osin toimintaympäristön seurantaa toteutetaan myös palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi hankkeessa, jonka puitteissa sekä analysoidaan toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa että jalostetaan tietoa erilaisiin käyttötarpeisiin. Yritystoiminnan kehitystä kuvataan mm. verottajalta saatujen tilastojen pohjalta laadituilla indikaattoreilla. Yritysten palkkasummasta ja myynnistä tuotetaan indikaattoreita sekä seutukunnittain että toimialoittain. ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella seurataan ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla. Ympäristön tilan raportointi on kytketty Lounais-Suomen ympäristöohjelman toteutumisen seurantaan. Yhteistyössä ovat mukana mm. Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, ELY-keskus sekä Turun ja Porin kaupungit. Ympäristöohjelman seuranta on jatkuva prosessi, joka vie n. 50 % suunnittelijan työajasta. Lisäksi työpanostaan seurantaan antavat Y-vastuualueen informaatikko ja tietopalvelupäällikkö sekä lukuisa joukko ELY-keskuksen ja alueen sidosryhmien asiantuntijoita. Jatkossa (vuonna 2012) ympäristön tilaa koskeva indikaattoriseuranta ja toimenpiteiden toteutumisen arviointi kytketään osaksi Lounais-Suomen aluetietopalvelu -sivustoa. Aluetietopalvelu sivusto rakennetaan vaiheittain Lounaispaikan 5 alustalle, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimivan Lounaispaikka ja sisällöllisestä ylläpidosta Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä laajan alueellisen asiantuntijaverkoston kanssa. Seurantaindikaattoritietojen hankinta ei aiheuta erillisiä kustannuksia, vaan seurannassa hyödynnetään omaa tietotuotantoa ja julkisia tietokantoja. Kestävää kehitystä koskevaa indikaattoriseurantaa ollaan kehittämässä valtakunnallisesti yhdenmukaiseksi. Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa on valmistunut ehdotus aluetason yhteisiksi ja eri alueiden kesken vertailukelpoisiksi alueellisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen indikaattoreiksi. Näissä alueiden yhteisissä indikaattoreissa tullaan ottamaan huomioon ekologisen ulottuvuuden lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Tällä hetkellä on selvitteillä työn vakiinnuttaminen ja indikaattoreiden hyväksymismenettely. ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueella keskeiset seurantakohteet ovat Varsinais- Suomen ja Satakunnan liikennemäärät, joista saadaan tietoa käytännössä reaaliaikaisesti sekä tiestön kunto. Liikennemäärien raportointia on toistaiseksi hyödynnetty lähinnä L-vastuualueen sisäisessä työssä. Tiedon tuotanto on paikkatietopohjaista. Laaja ja yksityiskohtainen tietotuotanto mahdollistaa myös esim. kuukausittaisen seurannan ja aikasarjojen tuottamisen. Suunnittelun tärkein tietovaranto on liikenneviraston tierekisteri, johon on tallennettu kattavasti tiestön ominaisuustietoja (esimerkiksi liikennemäärät, nopeusrajoitus, hoitotaso jne.) Suunnittelun tueksi on lisäksi hankittu runsaasti yksityiskohtaista ja paikkatietopohjaista tietoa esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan väestöstä, rakennuskannasta ja työpaikoista. Esim. pendelöintitietoja on kuntien välisen pendelöinnin lisäksi tarkkana paikkatietona. Seurantatietojen lisäksi suunnittelussa hyödynnetään ennustetietoa liikennemääristä, alue- ja väestökehityksestä. 1.3 ELY-keskuksen elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnilla on pitkät perinteet, sillä entiset lääninhallitus ja TE-keskus olivat aktiivisia toimijoita ennakointitoiminnan rahoittajana, hyödyntäjänä sekä tiedon tuottajana. TE-keskuksessa koordinoitiin aikanaan valtakunnallisesti koko TE-keskusverkoston ennakointia ja työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointimenetelmien kehittäminen on edelleen aktiivista. 5

7 7 E-vastuualueen osaamisen kehittäminen-yksikön ennakointiasiantuntija on mukana tietyissä kansallisen tason ennakointiryhmissä. Ennakoinnissa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä lähinnä kyseisen ennakointiasiantuntijan toimesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa toteutettavat elinkeinoelämän ja työvoiman kehitystä ennakoivat prosessit on seuraavassa jaettu ministeriöiden, käytännössä TEM:ön, ohjaamiin säännöllisesti toistuviin prosesseihin, joita toteutetaan samankaltaisina koko maassa ja ELY-keskuksen itse toteuttamiin, alueen omista tarpeista lähteviin ennakointiprosesseihin Valtakunnalliset, säännöllisesti toistuvat ennakointiprosessit Alueelliset talousnäkymät on Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa tuottama katsaus. Katsauksessa tarkastellaan maamme kaikkien seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilaa ja lähitulevaisuutta elinkeinoelämän, työttömyyden ja työvoiman kohtaannon näkökulmista. Raportin valmistelua koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriön TEM Toimialapalveluissa, alueellisen prosessin hallinta on ELY-keskuksessa. Varsinais-Suomessa katsaus on laadittu työmarkkina-analyytikon ja erikoissuunnittelijan yhteistyönä. Tärkeä osa alueellista prosessia on aluekehittäjien (mm. TE-toimistot, seudulliset elinkeinoyhtiöt) yhteinen keskustelutilaisuus. Raportin hyödyntäminen on laajaa ja raportti saa tiedotusvälineissä runsaasti julkisuutta. Raporttia hyödyntävät mm. TEM, OKM, Eduskunta, ELY-keskukset, oppilaitokset, konsulttiyritykset ja kansalaiset Ammattibarometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen ja arvioon paikallisista työmarkkinoista ja ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä. Se antaa kokonaiskuvan työvoiman ja työpaikkojen kysynnästä sekä kysynnän ja tarjonnan tasapainosta yli 200 eri ammatissa seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri on kehitetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, josta barometri on levinnyt valtakunnalliseksi, jokaisessa TE-toimistossa ja ELY-keskuksessa toteutettavaksi prosessiksi. Ammattibarometrin valtakunnallinen kehitys jatkuu TEM:össä ja lähiaikoina barometrille tulevat julkiset Internet-sivut. Ammattibarometriä hyödynnetään useissa erilaisissa työnhakijan palvelutilanteissa, esim. alkukartoituksessa, työvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa ja urasuunnittelussa. Hyödyntäjiä ovat TE-toimistojen virkailijoiden lisäksi mm. opinto-ohjaajat ja yksityiset kouluttajat ELY-keskuksen omat elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosessit ELY-keskuksen itsenäisesti toteuttamia elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden muutoksiin keskittyviä ennakointiprosesseja ovat Työvoima- ja koulutustarvetutkimus (TKTT) sekä ESR-rahoitetun palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden tukemiseksi - projektin sisältämät ennakointiprosessit. Koulutusta- ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen projektissa pyritään muiden tehtävien ohella kehittämään työvoiman ja koulutustarpeiden ennakointiprosesseja sekä levittämään tuotettua ennakointitietoa. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa vuosittain valittuja aloja koskevia Työvoima- ja koulutustarvetutkimuksia (TKTT). Tutkimukset toteutetaan haastattelemalla varsinaissuomalaisia kyseisen alan yrityksiä niiden nykyisistä ja lyhyen aikajänteen työvoima- ja koulutustarpeista, rekrytointiongelmista, muutoksista ammateissa ja työn sisällössä sekä yritysten alihankinta- ja verkottumissuunnitelmista. Lisäksi aiheina ovat yrityksen henkilökunnan ikärakenne ja eläköityminen, suhdannetilanne ja vientinäkymät. Näitä tuloksia analysoidaan erikseen koolle kutsutuissa asiantuntijaraadeissa, jotka laativat muun muassa SWOT-analyysin ja tekevät toimenpide-ehdotuksia toimialan ja yritysten kehittämiseksi. Prosessin tavoitteena on tunnistaa työnantajien tarpeita, verkottaa toimialan keskeisiä toimijoita sekä lisätä TE-

8 8 hallinnon tuntemusta ja ymmärrystä ko. toimialan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä. Vuodesta 2006 lähtien asiantuntijaraatien toteuttaminen ja loppuraporttien laatiminen on ulkoistettu yksityisille konsulteille. ELY-keskuksessa toimii TKTT-kehittämisryhmä, joka paitsi kehittää itse prosessia, tekee ehdotuksen seuraavan vuoden kohdealoista. Esityksiä toimialoista tekevät lähinnä TE-toimistot ja ESR-projektit. Kuluvan vuoden aikana TKTT-prosessien kohteena ovat pienvenepalvelut, energia- ja ympäristöliiketoiminta sekä maa- ja talonrakennusalat. Viime vuonna kohteena olivat bio- ja lääketieteen ala sekä luovat alat. TKTT-prosessin kotipesä on ELY-keskuksen osaamisen kehittämis- ja koulutuspalvelut ryhmä. TKTTprosessia rahoitetaan ELY-keskuksen toimintamenoista (työvoimakoulutuksen kehittämisraha). TKTTprosesseja toteutetaan Varsinais-Suomen lisäksi 4-5 ELY-keskuksessa. ESR-rahoitettu Palvelujärjestelmien kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi projekti on alkanut toukokuussa 2008 ja päättyy vuoden 2013 lopussa. Projekti työllistää projektipäällikön sekä erikoissuunnittelijan. Projektin puitteissa toteutetaan useita erilaisia elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ennakointiprosesseja. Projekti sekä tuottaa uutta ennakointitietoa, kehittää ennakointia sekä jakaa ennakointitietoa. Projektissa toteutettiin (kevät 2009-kesä 2011) yritysharavakysely koskien n varsinaissuomalaista yritystä. Yritysharavassa kerättiin tietoa yritysten työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeista. Menetelmä tuotti myös jonkin verran lyhyen aikavälin ennakointitietoa yritysten näkymistä mutta pääasiassa sitä käytettiin yritysten akuuttien tarpeiden hoitamiseen sekä TE-hallinnon toimenpiteiden ja toiminnan suuntaamisen apuvälineenä. Yritysharavan jatkuminen on epätodennäköistä, sillä kansallista koordinaatiota asialle ei enää tule. Alueet voivat toteuttaa yritysharavakyselyitä, jos haluavat ja rahaa löytyy. Projektin alussa kehitettiin seutuennakointia ja verkostoitumista (Salo, Uki, Loimaa). Alueellisissa työryhmissä hyödynnettiin mm. tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. Vuosina tuotettiin Varsinais-Suomen elinkeinostrategia 7 eri toimialalta hyödyntäen mm. seutuennakoinnissa käytettyjä toimintamalleja. Projektissa kehitetään ammattitietojärjestelmää (Ammattikompassi), johon kootaan alueellinen ammattitieto helpottamaan työnvälitys-, urasuunnittelu-, työvoimakoulutus-, opinto-ohjaus- yms. toimintoja. Palvelun kehittämisen yhteydessä on kehitetty data mining työkalu, joka poimii työnhakuilmoituksista ammattikohtaiset ( ammattia) tehtävävaatimukset. Palveluun kehitetään tällä hetkellä wwwkäyttöliittymää ja se tulee avoimeen käyttöön vuoden 2012 aikana. Projektista on oltu mukana maakunnan ennakointifoorumin työryhmässä kehittämässä maakunnallista ennakointia. Siinä on tavoitteena muodostaa aihealoittaisia, esim. toimialakohtaisia asiantuntijaverkostoja, joissa jaetaan ja tuotetaan ennakointitietoa. Projektissa laaditaan seutu- ja toimialakohtaisia rakennemuutosalojen ja keskeisten elinkeinojen tilannearvioita. Tilannekatsauksia (n. 30 vuosittain) laaditaan ja pidetään sekä seudullisissa verkostoissa että lukuisissa toimialakohtaisissa asiantuntijaryhmissä. Tilannekatsauksia on hyödynnetty mm. meriteollisuuden eri kehittämisryhmissä sekä TE-toimistojen muutosturvaprosesseissa. Projektin erikoissuunnittelija on mukana alueelliset talousnäkymät katsauksen laatimisessa. Projektissa toimiva erikoissuunnittelija on osallistunut myös Kesu-prosessin maakunnalliseen osuuden valmisteluun, ennen muuta toimialoittaisten työvoiman kysyntäennusteiden ja ammattirakennemuutosten arviointiin. Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen projektin 6 tavoitteena on tehostaa Varsinais-Suomen MYR:n koulutusjaoston toimintaa ja tukea maakunnan aikuiskoulutustrategian toimenpiteiden toteuttamista, 6

9 9 aikuiskoulutuksen laadullisten ja määrällisten mittareiden käyttöönottoa sekä avainklustereiden kehittämisfoorumeiden käynnistymistä. Projektissa pyritään tehostamaan alueen koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointihankkeiden tulosten levittämistä ja hyödyntämistä. Keskeinen keino ennakointitiedon välittämiseen on alakohtaisten foorumien järjestäminen. Foorumeissa esitellään mm. ELY-keskuksen ennakointiprosessien tuloksia. Toisaalta foorumeilta odotetaan osallistujien välistä vuorovaikutusta ja koulutusideoita. Hankkeessa on järjestetty tähän mennessä foorumit seuraavilla aloilla: ICT-ala, hyvinvointiklusteri sekä logistiikka. Projektin rahoittajia ovat ESR, ELY-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Projekti työllistää projektipäällikön, joka on sijoittunut ELY-keskukseen. Projekti on alkanut ja päättyy Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen -projektin omistajana voidaan nähdä MYR:n koulutusjaosto, mutta myös ELY-keskus ja V-S liitto. Asiakkaita ovat ennen muuta oppilaitokset ja lopullisena hyödynsaajana yritykset. 2. TE-toimistot ennakointitiedon tuottajina ja jakelijoina TE-toimistot ovat paikallisten työmarkkinoiden asiantuntijoita, joten on luontevaa, että TE-toimistot ovat mukana erilaisissa alueellisissa ennakointiprosesseissa. Aiemmin mainitun Alueelliset talousnäkymät katsauksen valmistelussa TE-toimistot ovat avainasemassa seutukuntien arvioiden tuottajana. TE-toimistojen keskeinen ennakointiprosessi on ammattibarometrin tuottaminen yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa kolme kertaa vuodessa. Ammattibarometrin laatiminen on pitkälle tuotteistettu ja vaatii työaikaa 2-3 tuntia. Arviointi tehdään työpajoissa, joihin osallistuu henkilöitä TE-toimiston eri yksiköistä. Esimerkiksi Turun TE-toimiston arviointityöpajaan osallistuu noin 15 henkilöä. TKTT-prosessit, erityisesti yrityshaastattelut, ovat olleet osa TE-toimistojen ennakointityötä. Prosessiin kuuluvat yrityshaastattelut on nykyisin osittain ulkoistettu, mutta asiantuntijapaneeleissa on TE-toimistojenkin edustus. TE-toimistot keräävät kuukausittain tietoa alueensa ryhmälomautuksista, eli lomauttaneista työnantajista ja lomautettujen lukumääristä. Turun TE-toimiston työnhakukeskus JobCafe 7 pitää nettisivuillaan yllä ajantasaista linkkilistaa uutisista, jotka liittyvät työmarkkinoiden muutoksiin ja ennakointiin. Työnhakukeskuksen toiminta nykyisessä muodossaan loppuu kuluvan vuoden alussa, mutta JobCafen nettisivusto jatkaa edelleen. TE-toimiston tavoitteena on edelleen vahvistaa JobCafen internet-sivuston roolia alueellisen työmarkkinatiedon jakelijana. JobCafen tuottama työmarkkinainformaatio on suunnattu ensi sijassa työnhakija-asiakkaalle, mutta hyödyntäjiä ovat myös työnantajat sekä kouluttajat. 3. Yrityspalvelukeskus Potkurin koulutustarvekartoitukset Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkurissa tehdään pk-yrityksille kohdistettuja koulutustarveselvityksiä ja palvelutarvekartoituksia. Kyselyjä kohdistetaan Potkurin asiakasyrityksiin, esim. vuoden toimineet yritykset, viisi vuotta toimineet yritykset tai koulutuspalveluja käyttäneet yritykset. Opiskelijatyönä teetetään toistuvasti kyselyt starttirahaa saaneista yrityksistä. 7

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online

TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR TEM Toimialapalvelu ja Toimiala Online Elintarvikealan toimialaseminaari 15.11.2011 Kouvolan upseerikerho, KOUVOLA 15.11.2011 Jukka Vepsäläinen, Toimiala

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013. Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Uudellamaalla 29.11.2013 Juha Eskelinen johtaja, aluekehittäminen Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö

Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Ennakoinnin ajankohtaisfoorumi 18.8.2010: Koulutustarjonta 2016-prosessin käynnistyminen alueilla ja alueellinen ennakointiyhteistyö Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto Esityksen sisältö lyhyesti: -

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Työnvälityspalveluiden toimialaraportin julkistaminen Turku 16.10.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Ulkomaisen työvoiman käytöstä, syksy 2012,

Lisätiedot

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN

UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN UUDENLAISEEN ENNAKOINTIAJATTELUUN Työ-, koulutus- ja elinkeinoasiainneuvoston ennakointijaoston esitys työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnin kehittämiseksi Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto

Olli Pekka Hatanpää Suunnittelupäällikkö Uudenmaan liitto Muuttuva työelämä työelämän ja koulutuksen yhteistyön haasteet Ammatillisen lisäkoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.12.2013 Olli Pekka Hatanpää

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Tavoite: kartoittaa laajasti mm. TEM hallinnon alan, ministeriöiden, seutukuntien ja kuntien arviot ja tarpeet taustana julkisen hallinnon vaikeutuva

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017

Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Tradenomiharjoittelijan paikka keväälle 2017 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TRADENOMIHARJOITTELUPAIKKA KEVÄÄLLE 2017 Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osasto tarjoaa harjoittelupaikkaa

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Itämeri- foorumi 19.5.2011

Itämeri- foorumi 19.5.2011 Ammattibarometri- työmarkkinoiden muutoksen ennakoinnin väline Itämeri- foorumi 19.5.2011 Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen AGENDA: 1. Ammattibarometrin taustahistoriaa 2. Ammattibarometrin laatiminen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä

Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Toimiala Online -tietopalvelu asiakkuuden apuvälineenä Jyväskylä 14.12. 2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

FINAL PROPOSAL 25.10.2012. Ennakointityöryhmän ehdotus koulutustarve-ennakoinnin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi

FINAL PROPOSAL 25.10.2012. Ennakointityöryhmän ehdotus koulutustarve-ennakoinnin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi 1 FINAL PROPOSAL 25.10.2012 VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUSSTRATEGIA 2015+ ENNAKOINTI Ennakointityöryhmän ehdotus koulutustarve-ennakoinnin tavoitteiksi ja toimenpiteiksi Johdanto Koulutusstrategia 2015 + yhteydessä

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.2.2017 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuusfoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa

Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät -tutkimuksen valossa Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Esa Tikkanen Toteutus TEM / korkeakouluharjoittelija Mari Linna, Turun Yliopisto

Lisätiedot

Laadullinen ennakointi JEDU

Laadullinen ennakointi JEDU Laadullinen ennakointi JEDU Ennakointitietojen hyödyntäminen hannu.simi@jedu.fi GSM 040 3120 441 1 Koulutus ja työmarkkinat - kysyntä ja tarjonta Yritykset Oppilaitokset Peruskoulutus 2. asteen koulutus

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

SATAKUNNAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTA SATAKUNNAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN NEUVOTTELUKUNTA Ammatillisen koulutuksen reformi Pori 27.3.2017 ALUE-ENNAKOINNIN VUOSIKELLO Maakunnallisen suunnitelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu,

Lisätiedot

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008

Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Työvoima- ja elinkeinokeskus Pirkanmaan ennakointipalvelu 2002-2008 Ene Härkönen, 25.10.2007 Ennakointitiedon lisääminen ja jäsentäminen Pirkanmaan ennakointijärjestelmä, joka

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia

Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Matkailun asiantuntijaseminaari Jyväskylä 12.12.2012 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen Toimialaraporttien käyttö 12 000-22 000 kpl/kk Alueelliset

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

ENNAKOINTI

ENNAKOINTI ENNAKOINTI 10.9.2013 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Aloitti nykymuodossaan 1.1.2005 1.1.2009 alkaen 12 koulutusyksikköä ja hallintoyksikkö Opiskelijoita yhteensä n. 11 300 Perusopetuksessa 6 000 Aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI projekti

SOTE-ENNAKOINTI projekti ESR-projektien verkottumisseminaari Vantaa 24.-25.9.2008 SOTE-ENNAKOINTI projekti Marja-Liisa Vesterinen Tutkimusjohtaja, FT, KTL Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä SOTE-ENNAKOINTI -projekti Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 TEM Toimialapalvelu Esa Tikkanen KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKA KESÄLLE 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa kesälle 2016

Lisätiedot

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto

Työvoima- ja koulutustarve 2025 Markku Aholainen maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Työvoima- ja koulutustarve 2025 maakunta-asiamies Etelä-Savon maakuntaliitto Maakunnan suunnittelun kokonaisuus UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNTAKAAVA Budj. rahoitus EU-ohj.rahoitus

Lisätiedot

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa

Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Vielä Satakunnan mailla miehet vakaiset tuntee esi-isäin lailla luonnon tuottehet Vaikuttava alueellinen ennakointi Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Porissa Yksikön päällikkö Juhani Sundell

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena

Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena TOIMIALA ONLINE Tietohuolto ja ennakointi - ESR Avoin tieto ja kuvakannat Toimiala Online ESR-hankkeen tavoitteena Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Paasitorni, HELSINKI 23.5.2012 Esa Tikkanen,

Lisätiedot

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö

AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö AMMATTIBAROMETRI ELY-keskusten lyhyen aikajänteen ennakointikäytäntö Alueiden ennakointiseminaari Pori 29.-30.3.2012 Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Esityksen sisältö: 1. Alueellisesta ennakoinnista

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011

Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä. Turku 30.8.2011 Ennakointi koulutustoimikunnissa - osaamistarpeiden ennakointi osaksi koulutustoimikuntatyötä Turku 30.8.2011 1 KOULUTUSTOIMIKUNTAJÄRJESTELMÄ Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä. Koulutustoimikuntajärjestelmä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen

Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen Katsaus muuttuvaan työvoimakoulutukseen 14.10.2016 Ohjauksen ajankohtaisfoorumi Pohjois-Karjalan ELY-keskus, työllisyys ja osaaminen -yksikkö Työvoimapalveluasiantuntija Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Tilastot aluekehityksen suunnittelussa. Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto

Tilastot aluekehityksen suunnittelussa. Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto Tilastot aluekehityksen suunnittelussa Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto Esityksen sisältö 1) Maakunnan liiton tehtävät ja tietotarpeet 2) Aluekehittäminen tietojohtamisena 3) Tietolähteet

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot