SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN"

Transkriptio

1 Omistajaohjauksen jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Omistajaohjauksen jaosto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN 26/40/400/2014 OOJAOS 30 Saarijärven kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä SoTe kunta yh ty män ikäihmisten asumispalveluiden järjestämistä Saarijärvellä kos kevat periaatteet. Muun ohella kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin toimes ta perustetaan uusi n. 60-paikkainen ympärivuorokautinen asu mis pal velu yk sik kö. Kaupunki tai sen omistama yhteisö rakentaa vuokrattavat tilat itse tai vuokraa ne markkinoilta ja Saarikka vuokraa edelleen tilat Saarijärven kau pun gil ta. Kaupunginhallituksen perustama ASPA-työryhmä on kaupunginvaltuuston pää tök sen jälkeen jatkanut hankkeen suunnittelua. Tässä suunnittelussa hank keen ensisijaiseksi sijoitusvaihtoehdoksi valikoitui Sivulanpellon alue. Työ ryh mä päätti syksyllä 2013 hakea ARA:n investointiavustusta ja kor kotu kea huonokuntoisille ja muistisairaille vanhuksille rakennettavaa asu mispal ve lu yk sik köä varten. Saarijärven kaupungin omistajaohjauksen jaosto puol si hakemusta ja Ara antoi Saarijärven kaupungille eh dol li sen varauksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asun to jen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen. Ehdollisen varauk sen mukaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on ehdollisesti varan nut 3,5 M erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun avustuk sen myöntämiseen ja 6,0 M vuokra-asuntojen rakentamisen kor ko tu kilai nak si hyväksymiseen. Varauspäätös on liitteenä. Asumispalveluyksikön hankesuunnittelu käynnistettiin ja hankesuunnitelma val mis tui Hankesuunnitelma on liitteenä. Hankesuunnitelma kä sit tää rakennuksen 1-kerroksessa yhteis- ja palvelutilat sekä kuusi (6) erillis asun to. Rakennuksen 2. ja 3. kerroksessa on kummassakin 15 asuk kaan ryhmäkodit sekä kuusi (6) erillisasuntoa. Rakennuksen ker rok sis sa on kussakin kerroksessa kuusi (6) erillisasuntoa eli yhteensä 18 asuntoa. Raken nuk ses sa on yhteensä 30 kpl 38 m 2 :n erillisasuntoa ja ryhmäkodeissa 30 kpl 25 m 2 :n palveluasuntoa, jonka lisäksi rakennuksessa on palvelun tuot tamis ta tukevat yhteis- ja palvelutilat sekä tarvittavat tekniset tilat. Luon nossuun ni tel mas sa huoneistoala on h-m, josta ARAn in ves toin ti avus tukseen ja korkotukeen esitettävää /ehdotettavaa asuinpinta-alaa (sis. pal ve luja yhteistilat yms.) m 2. Hankkeen luonnossuunnitelmista on laa dit tu

2 tavoitehinta-arviomenettelyllä kustannusarvio ja hankkeen kus tan nuk set sen mukaan olisivat (alv 0 %). Muita tilaajan arvioimia kustannuksia ovat irtaimisto ja toimintavarustus ja tonttikustannus (kaupungin tontti) Näiden kus tannus ten määrä ja rahoitusjärjestelyt tarkastellaan erikseen hankkeen aikana. ARAn varauspäätöksen mukaan kaikkien suunnitelmien ja kustannusten hyväk sy mi seen tarvittavat asiakirjat tulee toimittaa ARAan ns. osapäätöksen saa mi sek si mennessä. Muutoin varaus raukeaa ilman eri päätöstä. Urak ka kil pai lu tus ja urakoitsijan valinta tulee toteuttaa ehdollisena mää räpäi vään mennessä. Saarijärven kaupungin hallintosäännön 6 :n mukaan 3. Ratkaisuvalta Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, rakennushankkeiden hanke/esisuunnitelmista sekä so pi mus ten tekemisestä kaupungin puolesta, joiden arvo on suurempi kuin 1 % mutta enintään 2 % talousarviovuoden toimintakulujen yh teis sum mas ta. Kun hankkeen arvo on enemmän kuin 2 % talousarviovuoden toi min ta ku lujen yhteissummasta, päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä tekee kau pun gin val tuus to, mikäli se ei erikseen delegoi päätösvaltaa kau pun ginhal li tuk sel le. Jotta ARAn asettamassa aikataulussa pysytään, hankesuunnitelmassa esi tetään seuraavaa aikataulua: - elokuu 2014, hankesuunnitelman ja taloudelliseen kannattavuuteen liitty vien asioiden käsittely ja päätös suunnittelutyön jatkamisesta - syyskuu joulukuu 2014, rakennuksen hankesuunnitelman jatkaminen ja to teu tus suun nit te lu - tammikuu 2015, pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyntä ja raken ta mis pää tök sen tekeminen ehdollisena edellyttäen ARAn myön teistä osa pää tös tä - helmi-maaliskuu 2015, urakkalaskenta - huhtikuu 2015, urakoitsijan valinta ehdollisena - toukokuu 2015, ARAn osapäätös - kesäkuu 2015 elokuu 2016, rakennustyöt ja käyttöönotto Suunnittelutyö jatkuisi hankesuunnitelman työstämisenä kohti to teu tus suunnit te lua. Suunnittelutyön yhteydessä käydään yhteydenpitoa ARAn kans sa ja tehdään taloudellisen kannattavuuteen liittyviä laskelmia, joissa huo mioidaan asuntojen tuleva vuokrataso, kiinteistön ylläpitokulut ja hank keen rahoituskulut. Laskelmien perusteella luonnossuunnitelmiin tehdään tar vit-

3 ta via muutoksia, jotta hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava Ja ARAn ehdot täyttävä. Tekninen lautakunta ottaa kantaa hankesuunnitelman tekniseen suo ri tuk seen ja valmiuteen. Hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät las kel mat ja rahoitus- ja omistusjärjestelyt valmistellaan omistajaohjauksen jaos tos sa ja esitellään kaupunginhallitukselle samanaikaisesti hankkeen muun käsittelyn yhteydessä. Hankkeen arvonlisäverollinen kokonaisarvo on 35 % Saarijärven kaupungin vuo tui sis ta verotuloista, joten kaupungin talouden näkökulmasta hankkeen ta lou del li sen kannattavuuden turvaaminen sekä siihen sisältyvien riskien mah dol li sim man perusteellinen arviointi ja riskien hallinta on äärimmäisen tär keää. Kaupunginvaltuuston edellä mainitun periaatepäätöksen mukaan Kau pun ki tai sen omistama yhteisö rakentaa vuokrattavat tilat itse tai vuokraa ne markkinoilta ja Saarikka vuokraa edelleen tilat Saarijärven kau pungil ta. Tämän päätöksen mukaisesti hankkeen rahoitusta ja riskejä on ar vioitu neljän eri toimintavaihtoehdon pohjalta: 1) asumispalveluyksikön omis ta ja na ja rakennuttajana on yleishyödyllinen yh tei sö, jolta kaupunki vuok raa tilat ja edelleen vuokraa ne palvelun tar joajal le; 2) asu mis pal ve lu yk si kön omistajana ja rakennuttajana on kaupunki; 3) asu mis pal ve lu yk si kön omistajana ja rakennuttajana on kaupungin yksin omis ta ma kiin teis tö yh tiö ja 4) asumispalveluyksiön omistajana ja rakennuttajana on kiin teis tö yh tiö, jonka kaupunki omistaa yhdessä yleishyödyllisen yhteisön kanssa. On huomattava, että em. kiinteistön ja rakennusten omistajuus ja mah dol linen välivuokraus ovat ARAn nimenomaisten säännösten mukaan palvelun tuot ta mi ses ta erillisiä asioita. Siitä, kuka tuottaa palvelun, päättää sosiaalija terveyspalveluita järjestävä taho, joka tällä hetkellä on Sote-kuntayhtymä Saa rik ka. Vireillä olevan SOTE-uudistuksen myötä järjestävä tahoksi siir tyy SOTE-alue. Saarikan toistaiseksi voimassa oleva päätöksellä Saarikka it se tuottaa omana palvelunaan ympärivuorokautisen hoivan suunniteltuun yksik köön. ARAn varauspäätöksen mukaan kunnan on voitava vaihtaa pal velu ta los sa toimivaa palveluntuottajaa esimerkiksi kilpailutuksen seu rauk sena, jolloin asukkaat kuitenkin jatkavat kohteen vuokralaisina. Hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta on tehty hankkeen kan nat tavuus- ja rahoituslaskelmia ARA:n lainoituksen ajalle. Lähtöarvona on ollut hank keen toteuttaminen kaupungin taseeseen ja korkotukilainan nostaminen ko ko nai suu des saan 2016, jolloin viimeinen takaisinmaksuerä maksetaan Korkotukilainan maksuaikataulu perustuu korkotukilain säädöksiin ja on porrasteinen siten, että maksut alkuvaiheessa ovat huomattavasti al haisem mat kuin maksuajan lopussa. Niin ARAn avustuksen kuin korkotuenkin tarkoituksena on kohdentua

4 ARA-koh tees sa vuokralaisena olevan asukkaan vuokran koh tuul lis ta mi seen, eikä ARAn tuki välittömästi tue kiinteistön omistajan omaa taloutta. ARAn investointituen osuus on arvioitu ARAn varauspäätöksen mukaiseksi 36,9 %:ksi. Kun hankesuunnitelman mukaiseen rakennukseen sisältyy ryh mä kotien lisäksi myös erillisasuntoja, on mahdollista, että tukiprosentti näi den tilojen osalta ei ole näin korkea. Rahoituslaskelman tuotot perustuvat asuntojen vuokrista saatavaan vuok ratu loon, jonka laskentaperiaatteet on määritelty ARA:n ohjeistuksessa (vuokran mää ri tys oh je ARAn avustamille erityisryhmähankkeille). Asu mis tu kikus tan nus ten tulee olla kohtuulliset ja vuokrat tulee määritellä oma kus tannus pe ri aat teel la niin, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan tuettujen asuntojen ja nii hin liittyvien tilojen toteuttamiseksi tarvittavasta, ARAn hyväksymästä ra hoi tukses ta aiheutuvat lyhennykset ja korot sekä hyvän kiinteistönpidon mu kai set menot sen jälkeen, kun palvelutiloista mahdollisesti myös muilta kuin ao. kohteen asukkailta saatavat vuokratuotot on huomioitu. (ARAn oh je, s. 3). Toisaalta kohtuullisen asumiskustannusten vertailuarvona voi daan pitää KELAn asumistukinormin mukaista asumiskulujen ylärajaa. Mi kä li vuokrataso merkittävällä tavalla ylittää asumistukinormien mukaiset asumis kus tan nuk set, asumisen kalleus voi ainakin osaksi vyöryttyä kau pun gin maksettavaksi toimeentulotuen kautta. Asuntojen vuokratulojen lisäksi omis ta ja tai välivuokraaja saa vuokratuloa palveluntarjoajalta pal ve lu tuo tantoon osoitetuista tiloista. Kun palveluntuottajana on Saarikka, vuok ra tuot to on näennäinen, sillä se ohjautuu takaisin kaupungin maksettavaksi So ten maksuosuutena. Asukkaiden maksamaan asuinhuoneiston vuokraan vaikuttaa hyvin mer kittä väs ti se, voidaanko rakentamiseen sekä kiinteistön ylläpitokustannuksiin si säl ty vä arvonlisävero eliminoida asukkaille määräytyvästä vuokrasta. Tämä on mahdollista sekä silloin, jos kunta itse toimii rakentajana ja kiin teistön omistajana ja vuokraa asunnot suoraan asukkaille ja myös silloin, jos kiin teis tön omistaja ja rakentaja on erillinen osakeyhtiö, joka välivuokraa tilat kaupungille ja kaupunki edelleen vuokraa asunnot asukkaille. Ensiksi mai ni tus sa järjestelmässä alv-hyöty saadaan ns. kuntapalautuksen kautta, ja jäl kim mäi ses sä mallissa hyöty saadaan alv-vähennysjärjestelmän kautta edel lyt täen, että tilojen ns. loppukäyttö on kunnan tai valtion harjoittamaa so si aa li huol lok si katsottavaa toimintaa. Alv-hyöty on siis saatavissa kai kis sa edellä luetelluissa vaihtoehdoissa. Välivuokrauksen osalta varminta on kuiten kin hakea sen toteuttamista vielä verottajan ennakkoratkaisu. Hankesuunnitelman ja kustannusarvion perusteella voidaan ARAn vuok ralas ku ril la tehdä laskelma asumispalveluyksikön asunnon alkuvuokrasta (liite). Tämän laskelman mukaan alkuvuokraksi tulee 532 /kk, kun KELAn nor mi on 518 /kk. Jos taas vuokrana koko laina-ajan käytetään em. 532 /kk, niin kassavirraksi ja kirjanpidon tulokseksi mainitulta ajalta tulee -2,8 M, eli kiinteistön hankintaa ja ylläpitoa joudutaan koko ajan ra hoit ta-

5 maan kaupungin käyttötaloudesta. Jotta palveluyksikön hankinta ja ylläpito ei jäisi tappiolliseksi, on hankesuunnitelmaa näiden laskelmien pohjalta selkeäs ti supistettava sekä pinta-alan että investointikustannusten karsimiseksi. Li säk si vuokra tulee ARAn ohjeistuksen mukaan määritellä siten, että siinä on varauduttu laina-aikana tapahtuviin pääomakustannusten muutoksiin. Las ken nas sa on myös huomioitava edellä mainittu riski siitä, että lopullinen in ves toin ti tu ki jää varauspäätöksestä ilmenevää osuutta pienemmäksi. Arvioitaessa edellä mainittuja kiinteistön omistajuuden ja rakennuttamisen vaih to eh to ja haittoina ja hyötyinä voidaan tuoda esiin seuraavat seikat: 1) Asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana on yleis hyö dylli nen yh tei sö, jolta kaupunki vuokraa tilat ja edelleen vuokraa ne palve lun tar joa jal le Hyödyt: omistajuuden ja rahoituksen riskit eivät ole kaupungilla; ra ken nutta mi sen prosessi sen edellyttäminen resursseineen sekä asian tun ti ja pal ve luineen ja rakennusaikaisine riskeineen siirtyy ulkopuoliselle; velka ja poistot ei vät kuormita kaupungin taloudellista kantokykyä, vuokralaishallinto voidaan ulkoistaa kiinteistön omistajalle; kiinteistön omistajan kanssa voidaan neu vo tel la siitä, miten taloudellinen riski käyttöasteen vaihtelusta aiheutuva vaih te lu vuokratuloissa jaetaan. Haitat: siirto edellyttää Aran erillistä hyväksyntää, hyväksynnän hakeminen voi mahdollisesti viivästyttää suunnitteluprosessia, kaupungin päätösvalta on vähäinen kiinteistönomistuksessa; hankesuunnittelu tulee sovittaa uuden omis ta ja ta hon vaatimuksiin; vuokratason määrittely edellyttää vahvaa neuvot te lu otet ta, sillä omistajalla on tarve kannattavuuden turvaamiseksi vyöryt tää omat kustannuksensa ja riskinsä ja niiden kustannukset vuokrien kautta kaupungille (tosin vuokra sidottu Aran ohjeistukseen ja sen mää räy ty mispe rus teet läpinäkyvät) ja palvelun tilaajalle (Saarikka), jolloin ne vyö ry tetään kaupungin maksettaviksi. 2) Asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana on kaupunki Hyödyt: kaupungin päätösvalta kiinteistön ja tilojen osalta säilyy kau pungil la, rahoituksen ja käytön riskeihin voidaan mahdollisesti omalla pää töksen teol la vaikuttaa, kustannukset pysyvät omissa käsissä Haitat: kaupungilla on omistajuuden ja rahoituksen sekä ra ken nut ta mis proses siin liittyvät riskit, hanke vaikuttaa kaupungin taloudelliseen kan to kykyyn ja velanottoon, kaupungin tilinpäätöstä rasittaa kokonaisuudessaan hank keen poistot ( /vuosi), rakennuttamisprosessin riskit ja re surssi- sekä osaamisvaateet ovat merkittävät, kaupunki joutuu vastaamaan myös vuok ra lais hal lin nos ta, joten se kuormittaa hallintoa myös jatkossa; Aran tuki sitoo omistajuutta seuraavat 40 vuotta, kannattavuuden kannalta vält tä-

6 mä tön tä, että palveluasumisen tarve toteutetun kaltaisessa yksikössä säilyy seu raa vat vuosikymmenet ja kohde on asukkaiden näkökulmasta riittävät hou kut ta va; rakennuksen huolellinen ylläpito on välttämätöntä. 3) Asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana on kaupungin yk sin omis ta ma kiinteistöyhtiö Hyödyt ja haitat ovat kuten edellä. Muodollisesti varauspäätöksen siir ty minen kaupungin omistamalle yhtiölle edellyttää ARAn hyväksyntää. Kau pungin päätösvalta välillinen, vaikutukset taloudelliseen kantokykyyn ovat välil li set, mutta näkyvät konsernitilinpäätöksessä. Uuden kiinteistöyhtiön perus ta mi nen lisää hallinnointia ja tätä kautta kustannuksia. 4) Asumispalveluyksiön omistajana ja rakennuttajana on kiin teis tö yhtiö, jon ka kaupunki omistaa yhdessä yleishyödyllisen yhteisön kanssa Aran alustavan näkemyksen mukaan varauspäätöksen siirtyminen kau pungil ta yhtiölle helpompi toteuttaa, jos kaupungin omistusosuus 50,1 % tai enem män ja kaupungilla pysyy päätösvalta. Hyödyt: omistajuuden ja rahoituksen riskit voidaan jakaa toimijoiden kesken; mikäli kumppanina on kokenut toimija, sekä hankkeen jat ko suun nit telun ja rakennuttamisen prosessi sen edellyttäminen resursseineen sekä asiantun ti ja pal ve lui neen voidaan sopia kumppanin vastuulle; velka ja pois tot eivät kuormita kaupungin taloudellista kantokykyä, tosin ne tulevat täy simää räi si nä näkyviin konsernitilinpäätöksessä, vuokralaishallinto voidaan ulkois taa kumppanille. Kaupungilla on etua kumppanin taloudellisen kan natta vuu den tavoitteesta, koska tuloksesta kaupungille jää omistusosuuden mukai nen osuus. Haitat: siirto edellyttää Aran erillistä hyväksyntää, hyväksynnän hakeminen voi mahdollisesti viivästyttää suunnitteluprosessia, kaupungin päätösvalta ka ven tuu kiinteistönomistuksessa; taloudellista kuormaa ja riskiä voidaan ja kaa, mutta yhtiön taloudellinen asema huomioidaan täysimääräisesti konser ni ta sees sa. Yhtiön perustamisen yhteydessä tehtävät sopimukset ja yh tiöjär jes tys ovat keskeisiä taloudellisen sekä toiminnallisen riskin sekä vas tuiden jakamisessa. Hallintosäännön 7 :n mukaisesti omistajaohjauksen jaoston tehtävänä on tiloi hin liittyvä omistajapolitiikka. Kaupungin toimitilastrategiassa vuosille on huomioitu kaupungin talouden näkymien heikentyminen. Pois to jen määrä on taloussuunnitelmakaudella uuden poistosuunnitelman se kä toteutuvan päiväkotihankkeen johdosta n. 4,5 M /vuosi ilman muita merkittäviä investointihankkeita. Kaupungin omistamaan mer kittä vään kiinteistömassaan ja kunnallisteknisiin järjestelmiin sisältyvä in ves-

7 toin ti- ja peruskorjaustarve on kuitenkin merkittävä. Kaupungin ta voit tee na on vähentää omistajuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Valmistelijat: talous- ja hankintajohtaja ja tekninen joh ta ja Kj:n ehdotus: Omistajaohjauksen jaosto esittää kau pun gin hal li tuk sel le, että AS PA- palvelutalon hankevalmistelua jatketaan seu raa vas ti: Saarijärven kau pun gin ensisijaisena tavoitteena on muodostaa kiin teis tö yh tiö, joka toimii asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana. Kau pun gin omistus osuus yhtiössä on vähintään 50,1 % ja toisena omis ta ja na voi toimia Aran hyväksymä yleishyödyllinen yhteisö. Mikäli edellä ku vat tu tavoite ei to teudu, asumispalveluyksikön rakennuttajana ja omistajana on kaupunki. Jos kaupunki myöhemmin yhtiöittää omistamansa asun to-omai suu den, AS- PA-pal ve lu ta lon siirtyminen yhtiön omistukseen pää te tään tässä yhteydessä. Päätös: Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys: Omistajaohjauksen jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että ASPA- pal velu ta lon hankevalmistelua jatketaan kahden eri vaihtoehdon pohjalta: a) Perustetaan kiinteistöyhtiö, joka toimii asumispalveluyksikön omis ta ja na ja rakennuttajana. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on vähintään 50,1 % ja toisena omistajana voi toimia Aran hyväksymä yleishyödyllinen yh tei sö. b) Asumispalveluyksikön rakennuttajana ja omistajana on kaupunki. Jos kau pun ki myöhemmin yhtiöittää omistamansa asunto-omaisuuden, AS- PA-pal ve lu ta lon siirtyminen yhtiön omistukseen päätetään tässä yhteydessä. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Vesa Ronkainen esitteli asiaa kokouksen alussa KH 138 Kokous keskeytettiin tauon ajaksi Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Tekninen lautakunta ottaa kantaa hankesuunnitelman tekniseen suo ri tuk seen ja valmiuteen. Hankkeen taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät las kel mat ja rahoitus- ja omistusjärjestelyt valmistellaan omistajaohjauksen jaos tos sa ja esitellään kaupunginhallitukselle samanaikaisesti hankkeen muun käsittelyn yhteydessä. Valmistelija: tekninen johtaja Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta

8 1) toteaa, että Saarijärven ASPA-palvelutalon laadittu han ke suunni tel ma täyttää kaupunginvaltuuston asettaman periaatteen 60-paik kai sen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön toteuttamisen osal ta. 2) toteaa, että suunnittelutyötä tulee jatkaa edelleen siten, että rakennus täyttää ARAn suunnitteluehdot ja hanke tulee olla taloudellisesti kannattava. 3) merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kau pun ginhal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle. 4) esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ASPA-palvelutalon si joitus pai kak si Sivulanpellon asemakaava-alueelta korttelin 125 tontteja 4 ja 5. Päätös: 1) Todettiin. 2) Todettiin. 3) Merkittiin tiedoksi hankesuunnitelma ja päätettiin esittää se edelleen kaupun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle. 4) Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle AS- PA-pal ve lu ta lon sijoituspaikaksi Sivulanpellon asemakaava-alueelta kort telin 125 tontteja 4 ja 5. Liitteenä Perusturvaliikelaitos Saarikan johtokunnan lausunto asiasta. Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus 1) päättää, että ASPA- palvelutalon hankevalmistelua jatketaan kahden eri vaih to eh don pohjalta: a) Perustetaan kiinteistöyhtiö, joka toimii asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on vähintään 50,1 % ja toi se na omistajana voi toimia Aran hyväksymä yleishyödyllinen yhteisö. b) Asumispalveluyksikön rakennuttajana ja omistajana on kaupunki. Jos kau pun ki myöhemmin yhtiöittää omistamansa asunto-omaisuuden, AS- PA-pal ve lu ta lon siirtyminen yhtiön omistukseen päätetään tässä yhteydessä; 2) hyväksyy hankesunnitelman ja esittää sen edelleen valtuustolle hy väk syttä väk si; 3) hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi AS PA-pal ve luta lon sijaintipaikaksi Sivulanpellon asemakaava-alueelta korttelin 125 tontte ja 4 ja 5. Päätös: Kj:n muutettu esitys: Kaupunginhallitus 1) päättää, että ASPA- palvelutalon hankevalmistelua jatketaan kahden eri vaih to eh don pohjalta: a) Perustetaan kiinteistöyhtiö, joka toimii asumispalveluyksikön omistajana

9 ja rakennuttajana. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on vähintään 50,1 % ja toi se na omistajana voi toimia Aran hyväksymä yleishyödyllinen yhteisö. b) Asumispalveluyksikön rakennuttajana ja omistajana on kaupunki. Jos kau pun ki myöhemmin yhtiöittää omistamansa asunto-omaisuuden, AS PA-pal ve lu ta lon siirtyminen yhtiön omistukseen päätetään tässä yhteydessä; 2) esittää valtuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy han ke suun ni tel man ja valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään hankkeeseen rahoituksen ja taloudellisen kannattavuuden, ARAn edellyttämän vuokratason sekä ARAn muutoin esittämät muutokset, sekä päättämään ARAn va raus pää tök ses sä tarkoitettujen suunnitelmien toimittamisesta ARAan; 3) hyväksyy ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi AS PA-pal ve luta lon sijaintipaikaksi Sivulanpellon asemakaava-alueelta korttelin 125 tontte ja 4 ja 5; 4) päättää, että ASPA-palvelutalon omistuksesta päätetään kau pun gin valtuus tos sa viimeistään Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. KV 24 Merkittiin pöytäkirjaan, että Sami Tuominen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ko Esitys: 2-4) Edellä. Päätös: Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun kuluessa Esa Jär vi nen teki kaupunginhallituksen pohjaesitykseen lisäesityksen: "Esitän, et tä ASPA-hankkeen valmisteluun otetaan mukaan myös yksityisen sektorin tar joa ma vaihtoehto ASPA-hankkeen rakentamisen toteuttamiseen." Harri Leh ti nen kannatti esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, kos ka on tullut kaupunginhallituksen pohjaesityksestä poikkeava lisäesitys, asias ta tulee suorittaa äänestys. Selonteko hyväksyttiin. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti seuraavaa: Ne, jotka eivät hy väksy lisäesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Esa Järvisen te ke män ja Harri Lehtisen kannattaman lisäesityksen ottamista osaksi päätöstä ää nestä vät EI. Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ää nes tys jär jes tys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettin 32 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi, et tä valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen pohjaesityksen äänin 32 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

10 OOJAOS ASPA-palvelutalon hankevalmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen toimek si an non pohjalta. Valmistelussa on huomioitu myös toi min ta ym pä ristös sä tapahtuvat muutokset. Saarijärven keskustan alueelle on vireillä kaksi yksityistä pal ve lu ko ti han ketta, joiden ympärivuorokautisen hoivan paikkamäärä on yhteensä 60 kpl. Toi sin kuin kaupungin hankkeessa, näihin kohteisiin ei ole myönnetty ARA:n tukea. ARA:n kaupungin hankkeelle myöntämä investointi- ja korko tu ki mahdollistaa sen, että vuokrataso pystytään pitämään Kelan asu mistu ki nor mien tarkoittamalla tasolla. Vuokran laskentaperiaatteet on mää ri telty ARA:n ohjeistuksessa. Ikäihmisten määrä Saarijärven alueella on kasvussa. Tällä hetkellä alueella asuu noin 1350 yli 75-vuotiasta. Saarikan arvion mukaan määrä kasvaa noin 1700 henkilöön vuoteen 2025 mennessä. Tilastokeskus on arvioinut, että yli 75-vuotiaita on Saarijärvellä vuonna 2034 jo yli 2000 henkilöä. Saa ri jär veläis ten eläkkeensaajien keskimääräinen eläke oli 1291 /kk vuonna Eläk keen määrä on 14 % alhaisempi kuin Suomessa keskimäärin (1499 /kk). Eläketurvakeskuksen arvion mukaan suomalaisten keskimääräinen elä ke tu lo nousee vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä 14 %. Ottaen huo mi oon väestöennuste ja arvio eläketulon tasosta, on perusteltua, että Saari jär ven kaupunki varautuu ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun ARA:n tukia hyödyntävän hankkeen kautta. Valmistelussa on kontaktoitu useita valtakunnallisesti ja alueellisesti mer kittä viä palvelurakentamisen alalla toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä, joi den vanhusten palveluasumisen toteuttamismalleja on neuvotteluissa käyty lä pi. Yhteinen yhtiö yleishyödyllisen yhteisön kanssa Edellä omistajaohjauksen jaoston ja kaupunginhallituksen päätösten esit tely teks tis sä on kuvattu etuja ja haittoja tilanteessa, jossa palvelutalo to teu tetaan kaupungin ja yleishyödyllisen yhteisön yhdessä omistaman kiin teis töyh tiön omistukseen siten, että kaupungin omistus on vähintään 50,1 %. Vaih to eh to edellyttää yksityiskohtaista sopimusta yhtiön pe rus ta mis vai heessa. Selvittelytyössä ei ole päästy sellaiseen sopimusmalliin, joka riittävästi tur vai si kaupungin edun, mutta samalla mahdollistaisi sopimuskumppanille riit tä vän riskittömät liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi kaupungin enemmistöomistajuus johtaa siihen, että hankkeessa joudu taan arvioimaan julkisista hankinnoista annetun lain soveltamista sekä jatko suun nit te luun että rakentamiseen. Tällöin sopimuskumppanin mah dol lisuu det hyödyntää jo olemassa olevia yhteistyö- ja hankintaverkostojaan heik ke ne vät. Valmistelutyön johtopäätös on, että yhteisomistajuutta ei pidetä kaupungin kan nal ta parhaana vaihtoehtona. On myös huomattava, että kaupungin

11 enem mis tö osak kuu den kautta perustettava yhtiö kuuluu kau pun ki kon serniin. Velanottoon sekä rakentamiseen ja vuokraamiseen sisältyvät riskit siir tyi si vät kaupunkikonsernin kokonaistalouteen. Hankkeen siirto yleishyödylliselle yhteisölle Neuvotteluiden yhteydessä on myös vahvistunut käsitys siitä, että hanke voidaan toteuttaa yleishyödyllisen yhteisön voimin. Tällöin yhteisö ra ken tai si asumisyksikön omaan omistukseensa ja kaupunki tai sote-kuntayhtymä vuok rai si rakennuksen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vanhusten asumis pal ve lui den tuottamiseen. Yleishyödyllisten yhteisöjen kokemusten perus teel la kaupungin ARA-avustus ja korkotukipäätös voidaan helposti siirtää tällaiselle yleishyödylliselle rakentajalle. Tähän toteutusmalliin liittyen on mahdollista, että etukäteen tehdään so pimus rakennuksen lunastamisesta kaupungille esimerkiksi 1-2 vuoden kulues sa sen valmistumisesta. Hinta olisi yhteisesti sovittu kor ko tu ki lain säädän nön määrittämä lunastushinta. Etuna voidaan nähdä edellä jo todetut yleishyödyllisen yhteisön omis ta juuteen sisältyvät edut; rakentamisvaiheessa omistajuuden ja rahoituksen riskit ei vät ole kaupungilla, rakennuttamisen prosessi sen vaatimine resursseineen se kä asiantuntijapalveluineen ja rakennusaikaisine riskeineen siirtyy ul kopuo li sel le taholle, jolla saattaa olla jo hyvinkin kattava kokemus ja kus tannus te hok kaat toimintamallit vastaavista kohteista. Rakentamiskustannuksia kont rol loi Ara ja vuokrataso määräytyy korkotukilainsäädännön mukaisesti, jo ten erityistä riskiä rakentamis- ja vuokrakustannusten hallitsemattomasta ko hoa mi ses ta ei ole. Merkittävää on, että rakentamisesta aiheutuva velka ja poistot eivät kuor mita kaupungin taloudellista kantokykyä. Haittana voidaan nähdä se, että päätöksenteko rahoituksen, taloudenhoidon ja toiminnallisten ratkaisujen osalta siirtyy kaupunkiorganisaation ul ko puolel le. Kyse on hyvin pitkäaikaisesta panostuksesta vanhusten asumiseen ja hoi vaan. Olennaista on, miten loppukäyttäjien eli palvelun tuottajien ja asuk kai den tarpeet ja toiminnallinen tehokkuus voidaan mahdollisimman hy vin huomioida. Kun hanke katsotaan palvelutuotannon ja paikkakunnan ikä ih mis ten asumisen kannalta tarpeelliseksi, on tärkeää, että myös omis tusmal lil le on saatavissa mahdollisimman laaja poliittinen tuki. Valmistelutyön johtopäätös Valmistelutyön johtopäätöksenä on, että hanketta ei lähdetä siirtämään yleishyö dyl li sel le yhteisölle, vaan se toteutetaan kaupungin omistukseen tai kaupun gin yksin omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen. Kun hanke toteutetaan kaupungin omaan omistukseen joko kaupungin ta-

12 see seen tai kaupungin yksin omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen, hankkeen riskianalyysissä tulee tiedostaa se, että kaupunki tai sen omistama kaupun ki kon ser niin kuuluva kiinteistöyhtiö joutuu yksin kantamaan niin ra kennuk sen omistajuuteen ja rahoitukseen kuin rakennuttamisprosessiinkin liitty vät riskit. Näitä riskejä ovat: - onnistuuko toteutus siten, että loppukäyttäjien eli palvelun tuottajien ja asuk kai den näkökulmat ja tarpeet ja toiminnallinen tehokkuus on otettu mah dol li sim man hyvin huomioida. Tällöin olennainen merkitys on palve lun to teut ta ja na olevan Saarikan osallisuus suunnittelussa ja ra ken tamis pro ses sis sa ja Saarikan edustajien riittävä asiantuntemus toi min nallis ten ti la rat kai su jen toteutuksessa - kaupungin omalla henkilöstöllä ei ole kokemusta vastaavankaltaisen erityis koh teen suunnittelusta ja rakennuttamisesta, jolloin ollaan mah dol listen kon sult tien ja Saarikan asiantuntemuksen varassa. - hankkeen kokonaishinta poistovaikutuksineen tuottaa merkittävän ra sitteen kaupungin/ kaupunkikonsernin kokonaistalouteen ja kau pungin/kau pun ki kon ser nin pitää pystyä turvaamaan velanhoitokykynsä seuraa vak si 40 vuo dek si. Tältä osin on huomattava, että korkotukilainojen ly hen nys ai ka tau lu on hyvin takapainotteinen. Lainan lyhennykset pai nottu vat laina-ajan lo pul le, jolloin rakennuksen tekninen käyttöikä on jo kulu nut ja on odo tet ta vis sa peruskorjaustarpeita. - taloudellinen kannattavuus voi heikentyä, mikäli palveluasumisen tarve tu le vi na vuosikymmeninä muuttuu eikä kohde enää vastaa joko asuk kaiden tar pei ta tai yleisiä vanhusten palveluille ja palveluasumiselle ase tettu ja ta voit tei ta. Riski tilojen vajaakäytöstä, tilojen teknisestä kunnosta ja käy tet tä vyy des tä on kaupunkikonsernilla. Jos asumispalveluyksikön omistajana ja rakennuttajana on kaupungin yksin omis ta ma kiinteistöyhtiö, hyödyt ja haitat ovat pääsääntöisesti samat kuin to teu tet taes sa hanke kaupungin taseeseen. Varauspäätöksen siirtyminen kaupun gin omistamalle yhtiölle ei ARAn antamien tietojen mukaan ole on gelma, mutta edellyttää joka tapauksessa ARAn hyväksyntää. Uuden kiinteistöyhtiön perustaminen lisää jossain määrin hallinnointia, mutta toisaalta selkeyttää kustannusten ja tuottojen kontrollointia ja oh jaus ta ja mahdollistaa kohteen talouden avoimen ja läpinäkyvän seurannan huo mat tavas ti paremmin kuin sen sisällyttäminen kaupungin omaan taseeseen. Kustan nus te hok kuu den ja kannattavuuden vaatimusta voidaan ko ko nai suu te na paremmin noudattaa ja valvoa. Kuten päätöksenteon aikaisemmissa vaiheissa on todettu, han ke suun ni tel-

13 maa on ensimmäisten laskelmien pohjalta selkeästi supistettava sekä pinta-alan että investointikustannusten karsimiseksi. Tavoitteena on Aran ennak ko pää tök sen mukaisesti enintään 9,5 miljoonan euron kustannusarvio, jo ka sisältää sekä tontin hinnan että toimintavarustuksen. Lisäksi vuokra tulee ARAn ohjeistuksen mukaan määritellä siten, että siinä on varauduttu laina-ai ka na tapahtuviin pääomakustannusten muutoksiin. Hankkeen perusteena on liikelaitos Saarikan päätös siitä, että se tulee oma na palvelutuotantonaan tuottamaan asumispalvelut hankkeen mukaisesti 60 hen ki löl le siten, että Saarijärven kaupunki tuottaa tarvittavat tilat ra ken tamal la ne joko itse tai vuokraamalla paikat markkinoilta. Toteutukseen liit tyy olennaisesti se, että kaupungin tehtyä jo aiemmin päätöksen han ke suun ni telman hyväksymisestä sekä päättäessä nyt omistusrakenteesta, kaupungin ja liikelaitos Saarikan välillä tehdään esisopimus, jolla Saarikka sitoutuu vuokraa maan kaupungilta tai kaupungin omistamalta kiinteistöyhtiöltä nyt ra kennet ta van rakennuksen sosiaalipalveluiden tuottamista varten vähintään vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra tulee määrittymään kor ko tu kilain mukaisesti noudattaen ns. omakustannusperiaatetta siten, että vuokra vas taa kiinteistön rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisista me noista kaupungille tai sen omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle aiheutuvia kus tannuk sia. Valmistelijat: kaupunginjohtaja ja talous- ja han kin ta joh ta ja Kaupunginjohtajan esitys: Omistajaohjauksen jaosto esittää kau pun gin hal lituk sel le ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että 1) Aspa-palvelutalo toteutetaan Saarijärven kaupungin Aspa-palvelutalon omis ta juut ta varten perustettavan, kaupungin yksin omistama kiin teis tö osake yh tiön omistukseen, jolle kaupungille myönnetyn Aran ehdollisen va rauksen 34011/321/14 tarkoittama investointiavustus ja korkotukilaina siir retään. 2) Kaupunki perustaa kohdassa 1) tarkoitettua omistajuutta varten kiin teis töosa ke yh tiön, jonka tehtävänä ja toimialana on rakennuttaa, omistaa, vuok rata ja hallinnoida Saarijärvelle Saarijärven keskustan Sivulanpellon ase makaa va-alu eel le korttelin 125 tonttien 4 ja 5 muodostamalle alueelle ra ken netta vaa 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa maapohjineen. Kaupunginjohtajan muutettu esitys: Kaupunginvaltuusto tekee päätöksen hankkeen lopullisesta toteutuksesta ja ra ken ta mi ses ta, kun kustannukset ovat tarkentuneet urakkakilpailutuksen val mis tut tua vuoden 2015 alussa. Omistajaohjauksen jaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pungin val tuus tol le, että

14 1) Aspa-palvelutalo toteutetaan Saarijärven kaupungin Aspa-palvelutalon omis ta juut ta varten perustettavan, kaupungin yksin omistaman kiin teistö-osa ke yh tiön omistukseen, jolle kaupungille myönnetyn Aran ehdollisen va rauk sen 34011/321/14 tarkoittama investointiavustus ja korkotukilaina siir re tään. 2) Kaupunki perustaa kohdassa 1) tarkoitettua omistajuutta varten kiin teis töosa ke yh tiön, jonka tehtävänä ja toimialana on rakennuttaa, omistaa, vuok rata ja hallinnoida Saarijärvelle Saarijärven keskustan Sivulanpellon ase makaa va-alu eel le korttelin 125 tonttien 4 ja 5 muostamalle alueelle ra ken net tavaa 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa maapohjineen. Päätös: 1-2) Hyväksyttiin. KH 188 Omistajaohjauksen jaosto käsitteli asiaa kokouksessaan Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kj:n esitys:kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1) kaupunginvaltuusto tekee päätöksen hankkeen lopullisesta toteutuksesta ja rakentamisesta, kun kustannukset ovat tarkentuneet urakkakilpailutuksen valmistuttua vuoden 2015 alussa. 2) Aspa-palvelutalo toteutetaan Saarijärven kaupungin Aspa-palvelutalon omistajuutta varten perustettavan, kaupungin yksin omistaman kiinteistö-osakeyhtiön omistukseen, jolle kaupungille myönnetyn Aran ehdollisen varauksen 34011/321/14 tarkoittama investointiavustus ja korkotukilaina siirretään. 3) Kaupunki perustaa kohdassa 2) tarkoitettua omistajuutta varten kiinteistöosakeyhtiön, jonka tehtävänä ja toimialana on rakennuttaa, omistaa, vuokrata ja hallinnoida Saarijärvelle Saarijärven keskustan Sivulanpellon asemakaava-alueelle korttelin 125 tonttien 4 ja 5 muodostamalle alueelle rakennettavaa 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa maapohjineen. KV 39 Päätös: 1-3) Hyväksyttiin. Esitys: 1-3) Edellä. Päätös: 1-3) Hyväksyttiin.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN 26/40/400/2014

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN Tekninen lautakunta 14 04.03.2015 Kaupunginhallitus 69 30.03.2015 SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 26/40.400/2014 TEKNLTK 14 Tekninen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua

Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen uudelleen valtuuston päätettäväksi / Eija Ylikangas ja 7 muuta valtuutettua Kaupunginhallitus 94 16.08.2016 Kaupunginhallitus 107 06.09.2016 Kaupunginvaltuusto 48 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 58 12.12.2016 Valtuustoaloite yksityisteiden hoidon periaatteiden ja tavan ottaminen

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä

Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä Kaupunginhallitus 153 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 49 27.06.2016 Sahanniemen hoitokodit / Aiesopimus Avain-säätiön kanssa kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisestä 268/00.04.02/2016 Khall 20.06.2016

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot