SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON PÄÄPIIRUSTUSTEN JA RAKENNUSOSAPERUSTEISEN KUSTANNUSARVION HYVÄKSYMINEN 26/40.400/2014 TEKNLTK 14 Tekninen lautakunta päätti , että 1) Saarijärven ASPA-palvelutalon laadittu hankesuunnitelma täyt tää kaupunginvaltuuston asettaman pe ri aat teen 60-paikkaisen ym pä ri vuo ro kau ti sen asumispalveluyksikön to teut ta mi sen osalta. 2) suunnittelutyötä tulee jatkaa edelleen siten, että rakennus täyttää ARAn suun nit te lu eh dot ja hanke tulee olla taloudellisesti kannattava. 3) merkitsee tiedoksi hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kau pun ginhal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle. 4) esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle ASPA-palvelutalon si joitus pai kak si Sivulanpellon asemakaava-alueelta korttelin 125 tont te ja 4 ja Kaupunginvaltuusto päätti ) hyväksyä hankesuunnitelman ja valtuuttaa kaupunginhallituksen te kemään hankkeeseen rahoituksen ja taloudellisen kannattavuuden, ARAn edel lyt tä män vuokratason sekä ARAn muutoin esittämät muutokset, sekä päät tä mään ARAn varauspäätöksessä tarkoitettujen suunnitelmien toi mit tami ses ta ARAan 3) ASPA-palvelutalon sijaintipaikaksi Sivulanpellon ase ma kaa va-alu eel ta kort te lin 125 tontteja 4 ja 5; 4) ASPA-palvelutalon omistuksesta päätetään kaupunginvaltuustossa viimeis tään Kaupunginvaltuusto päätti , että 1) kaupunginvaltuusto tekee päätöksen hankkeen lopullisesta toteutuksesta ja rakentamisesta, kun kustannukset ovat tarkentuneet urakkakilpailutuksen val mis tut tua vuoden 2015 alussa. 2) Aspa-palvelutalo toteutetaan Saarijärven kaupungin Aspa-palvelutalon omis ta juut ta varten perustettavan, kaupungin yksin omistaman kiin teistö-osa ke yh tiön omistukseen, jolle kaupungille myönnetyn Aran ehdollisen va rauk sen 34011/321/14 tarkoittama investointiavustus ja korkotukilaina siir re tään. 3) Kaupunki perustaa kohdassa 2) tarkoitettua omistajuutta varten kiin teis tö-

2 osa ke yh tiön, jonka tehtävänä ja toimialana on rakennuttaa, omistaa, vuok rata ja hallinnoida Saarijärvelle Saarijärven keskustan Sivulanpellon ase makaa va-alu eel le korttelin 125 tonttien 4 ja 5 muodostamalle alueelle ra ken netta vaa 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa maapohjineen Kaupunginhallitus on päättänyt esittää kau pun gin val tuus tol le, et tä se 1) perustaa uuden kiinteistöyhtiön, jonka toiminimeksi esitetään yh tiö jär jestyk sen ja yhtiön perustamissopimuksen mukaisia vaih to eh to ja 2) hyväksyy kiinteistöyhtiön perustamissopimuksen ja siihen liittyvän yh tiöjär jes tyk sen; 3) edellyttää, että perustettavan yhtiön tilintarkastajana toimii Saarijärven kau pun gin tilintarkastajana toimiva tilintarkastusyhteisö; 4) valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään perustettavan yhtiön hal li tuksen jäsenten lukumäärän ja nimeämään hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä toimitusjohtajan; 5) myöntää yhtiön perustamiseen osakepääoman euroa 6) valtuuttaa valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan pe rus ta mis so pimuk sen Vanhusväestön käyttöön tulevan ASPA-palvelutalon toteutussuunnittelua on jatkettu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksien poh jal ta. Hankesuunnitteluvaiheen arkkitehti Jarmo Sulonen Arkkitehtuura Oy:stä jat koi arkkitehtinä. Muut suunnittelualat kilpailutettiin. Kilpailutuksen perus teel la suunnittelijoiksi valittiin - Arkkitehti, Arkkitehtuura Oy, Helsinki - Rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto Controlteam Oy (ny kyi sin Wise Group Finland Oy), Jyväskylä - Sähkösuunnittelu, Krawatski Oy, Naantali - LVIA-suunnittelu, Sweco talotekniikka Oy, Kuopio - Srpinklersuunnittelu, Nowecom Oy, Kauhava Suunnittelutyöryhmän puheenjohtajana toimii tekninen johtaja Vesa Ronkai nen ja sihteerinä rakennuttajarakennusmestari Seppo Kynnäs. Muita jä seniä suunnittelutyöryhmässä ovat palvelupäällikkö Anu Kinnunen ja pal ve luvas taa va Taija Rossi Saarikasta. Suunnittelukokouksia on pidetty viisi ja suunnittelutyön aikana on kuultu ja tar ken nuk sia pyydetty kaavoitusarkkitehdiltä, rakennustarkastajalta, pe lastus toi mel ta, kiinteistönhoidolta, siivoustoimelta ja ravitsemispalveluilta. Rakennuksen kantava rakenne on betonielementtiseinät ja välipohjat be to niset ontelolaatat. Rakennuksen paloluokka on P1. Julkisivuverhous on vaalea be to ni ja rakennustapaohjeiden mukaisesti osittain puuta. Rakennukseen tu-

3 lee viistokatto ja katemateriaaliksi konesaumattu peltikate. Rakennukseen tu lee keskitetty sisäilman jäähdytys. Rakennuksen sisäilmaluokka on S2 (hy vä sisäilma). Rakennukseen tulee vesikiertoinen patterilämmitys ja lämmi tys muo to na kaukolämpö laaditussa hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen bruttoala oli br-m2 ja huoneistoala h-m2, josta ARAn in ves toin ti avus tukseen ja korkotukeen esitettävää /ehdotettavaa asuinpinta-alaa (sis. palveluja yh teis ti lat yms.) oli m2. Tässä suunnitteluvaiheessa laskettu ta voitehin ta-kus tan nus ar vio oli rakennukselle [2 571 /br-m2] (sis.alv). Toteutussuunnittelun lähtökohtana oli, että hankkeen kokonaiskustannukset si säl täen tonttikustannukset ja rakennusaikaiset rahoituskulut saa olla enintään ARA:n ehdollisen varauksen (sis.alv) suurui nen. Suunnittelun aikana yhteis- ja palvelutiloja on pienennetty ja tilaratkaisuja te hos tet tu. Samoin 38,0 m2:n palveluasunnot on pienennetty kokoon 33,0 m2. Rakennus käsittää 30 kpl 25 m2:n asuintilaa ja 30 kpl 33 m2:n asuintilaa. Rakennuksen bruttoala on br-m2 (vähennys 726 br-m2), huoneistoa la m2 ja ARAn avustukseen ja korkotukeen esitettävä pin ta-ala 2 988,5 m2. Rakennusteknisistä töistä on laadittu RO-rakennusosaperusteinen kus tannusar vio ja LVIS-tekniikan osalta on arvioitu tavoitehintapohjainen kus tannusar vio. Myös suunnittelijat ovat arvioineet suunnittelualansa osal ta toteutuksen kustannusarviot. Kustannusarvioon on sisällytetty kau pun gin toimi-essa rakennuttajana todelliset kustannukset. Rakennusaikaisen ra hoituk sen kustannuksiksi on arvioitu ARA ei hyväksy urakoihin liitty viä lisä- ja muutostyövarauksia, joten ne on jätetty hankinta-arvosta pois. Ra-kennuksen arvioiduksi hankinta-arvoksi on saatu [2 240 /br-m2] (sis.alv). Tontin hankintakustannus on , jolloin ko ko hankkeen hankinta-arvo ARAn laskentaohjeiden mukaisesti laskettuna on [2 309 /br-m2] (sis.alv). Lopullinen kustannustaso saadaan selville urakkakilpailutuksen jälkeen. Hallintosäännön 13 :n mukaan tekninen lautakunta hyväksyy han ke-/esisuun ni tel mi en tai muutoin määrättyjen suunnitteluperusteiden pohjalta laadi tut kaupungin talonrakennushankkeiden luonnos/pääpiirustukset ja niihin liit ty vät kustannusarviot. Lautakunnan hyväksymien pääpiirustusten ja kustannusarvion pohjalta keskus hal lin to valmistelee hankkeen rahoituslaskelman ja taloudellisen kan natta vuu den arvioinnin. Hankkeelle on myönnetty Asuntorahaston (ARA) ehdol li nen avustus 3,5 milj. ja korkotukilaina 6,0 milj.. Hankkeen ko ko nais-

4 kus tan nuk set mukaan lukien tontin ja rakennusaikaisen rahoituksen kus tannuk set tulee olla alle 9,5 milj.. Kaupunginhallitus käsittelee ja hy väk syy hankkeen rahoituslaskelman ja taloudellisen kannattavuuden. Suunnittelutyöryhmä jatkaa hankkeen toteutussuunnittelua siten, että hanke me nee urakkalaskentaan huhtikuun alussa. Ennen urakkalaskentaan lait tamis ta suunnitelmat ja kustannusarvio laitetaan ARA:n arvioitavaksi. Urakka tar jous ten jättöpäivä on , jonka jälkeen urakkalajien hyväksyntä teh dään hallintosäännön mukaisin valtuuksin ehdollisena edellyttäen, että asun to ra has to (ARA) antaa hankkeelle myönteisen osapäätöksen. Jos hankkeel le saadaan ARA:n myönteinen osapäätös, niin rakentamaan päästäisiin elo kuus sa 2015 ja uusi palvelutalo olisi käyttöön otettavissa tammikuussa Pääpiirustukset ja rakennusosaperusteinen kustannusarvio esitellään kokouk ses sa. Valmistelija: Tekninen johtaja Teknisen johtajan esitys: Tekninen lautakunta 1. hyväksyy Saarijärven ASPA-palvelutalon päivätyt pääpiirustukset ja niiden perusteella ARAn laskentaohjeiden mukaan lasketun hankkeen kustannusarvion (sis.alv). 2. esittää kaupunginhallituksen tekemään hankkeen rahoituksen ja taloudellisen kannattavuuden liittyvän tarkastelun. KH 69 Päätös: 1. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 2. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kustannusarvion sekä tilaohjelman pohjalta on laadittu Aran las ken ta oh jeiden mukaiset vuokralaskelma sekä talousarvio 1. vuodelle. Laskelmassa on käy tet ty Aran ennakkopäätöksen mukaista avustusprosenttia, 36,1 %, jol loin avustuksen osuus kustannuksista on euroa ja lainan osuus euroa. Näin laskettu asuntojen vuokrataso ei ylitä KELA:n normin mukaista asumismenojen ylärajaa. Laskelmat on tehty ar von li sä ve rol lisi na. Mikäli laskennassa käytetään arvonlisäverottomia arvoja, jolloin vä li vuokrauk sen tuoma arvonlisäverohyöty on arvioitu täysimääräiseksi, laskelmien mu kai nen vuokrataso tulisi alenemaan. Hankkeelle on tämän ohella laskettu nykyisen korko- ja korkotukitason perus teel la tuottoarvio koko 40 vuoden laina-ajalle. Arvonlisäverottomana hank keen talous saavuttaisi nykyisellä kustannustasolla tasapainon koko em. elinkaaren aikana poistoineen ja korkokuluineen ilman merkittäviä vuok rata son korotusvaatimuksia. Arvonlisäverollisena tasapaino edellyttäisi vuosit tain n. 1 % reaalista vuokratason nousua. Kelan normin mukaisen asu mis-

5 me no jen ylärajan kehitys vastaa tätä vuokratason nousua. Valmistelija: talous- ja hankintajohtaja Kj:n esitys: Kaupunginhallitus 1) merkitsee tiedoksi ASPA-palvelutalon pää pii rus tuk set ja huo ne ti la oh jelman, 2) toteaa, että hankkeen esitetty kus tan nus ta so ja laa juus ovat sellaiset, että Aran antaman ennakkopäätöksen pe rus teel la vuok ra ta so voidaan määrätä Aran edellyttämän Kelan normin mu kai sen asu mis me no jen ylärajan mukaiseksi ja että hanke näin toteutettuna on ko ko nais ta lou del li ses ti kannattava ja rahoitettavissa ennakkopäätöksen mu kai sel la avus tuk sel la ja korkotuella. Päätös: 1-2) Hyväksyttiin.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittäminen 14/10.03.02/2014

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.

Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07. Tekninen lautakunta 225 07.07.2015 Kaupunginhallitus 344 14.07.2015 Kaupunginhallitus 353 27.07.2015 Tekninen lautakunta 232 30.07.2015 Nojanmaan koulun kokonaiskustannusarvion hyväksyminen 669/55/551/2014

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu.

Harkittaessa kaupungin tarpeita ja hankkeen sisältöä kerrostalotontin osalta, voi tulla kyseeseen myös edellä kuvatusta poikkeava toteutusratkaisu. Yhdyskuntalautakunta 105 07.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 80 21.10.2014 Kaupunginhallitus 237 26.11.2014 Kaupunginhallitus 241 10.12.2014 Tontin 4-48-10 (Palokunnankuja 4) luovuttaminen 852/10.00.02/2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot