Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina Luottamushenkilökoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus"

Transkriptio

1 Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina Luottamushenkilökoulutus

2 Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Mitä on talouden tasapaino? Sisäinen valvonta ja seuranta

3 Kaarina lyhyesti Asukasluku ( ) Asukastiheys n. 209 as./maa.km2 Maapinta-ala 150,4 km2 Rantaviivaa n. 140 km Henkilöstöä n Yrityskanta n yritystä Vaakuna Punaisessa kentässä kolme nousevaa kultaista, apilakärkistä sudenhammasta. 3

4 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Peruspalveluohjelmamenettelyllä tarkoitetaan peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjettia. Peruspalveluohjelmamenettely on osa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä ja valtion talousarvion valmistelua. Peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien toimintaympäristön ja palvelujen kysynnän muutokset, kuntatalouden kehitys ja kuntien tehtävien muutokset sekä tehdään ohjelma tulojen ja menojen tasapainottamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Kuntataloutta arvioidaan kokonaisuutena, osana julkista taloutta ja kuntaryhmittäin. Lisäksi peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä

5 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee: 1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista; ( /519) 2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;

6 Valtuusto 3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; ( /81) 3 a) päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

7 Valtuusto 4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; 6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

8 Valtuusto 8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 9) valita tilintarkastajat; 10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä 11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

9 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta. toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja

10 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

11 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Kuntalain 8 luku: Kunnan talous

12 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

13 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

14 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

15 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Veroja koskevat päätökset Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verolaki: ilmoitettava Marraskuun 15 päivään mennessä!

16 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Tilinpäätös Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

17 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Konsernitilinpäätös Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

18 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Tarkastuslautakunta Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

19 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

20 Mitä laki sanoo kuntien talouden ohjauksesta? Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

21 Tilintarkastajien 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. ( /325)

22 Mitä on talouden tasapaino? Vuosikate = investoinnit (suunnittelukausi?) Lainaa/asukas alle valtakunnan keskiarvon? Veroprosentti alle valtakunnan keskiarvon? Sokeiden valtakunnassa yksisilmäinen on kuningas Onko korjausvelka lainaa?

23 Sisäisen valvonnan yleisohjeet Se operatiivisen johtamisen osa, jolla tunnistetaan, ennaltaehkäistään ja hallitaan riskejä (erehdykset, virheet ja väärinkäytökset) Varmistetaan, että noudatetaan hyvää ja yhtenäistä hallintotapaa

24 Sisäisen valvonnan osa-alueet Sisäinen tarkkailu esimiestyö Sisäinen tarkastus Kaarinassa toteutettu pääosin esimiestyön ohessa Luottamushenkilöiden suorittama seuranta Raportointivelvoitteen asettaminen organisaation esimiehelle

25 Huomion kohteita lisäksi: Ovatko päätökset ja kaupunkia sitovat sopimukset huolellisesti valmisteltu Tehdäänkö päätökset toimivallan puitteissa Onko sopimusten valvonta tehokasta Onko resurssien käyttö asianmukaista ja tehokasta Ovatko riskit hallinnassa Toimitaanko vastuullisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti Onko tietosuoja- ja tietoturva- asiat kunnossa

26 Sisäinen valvonta Kaupunginhallituksen ja johtajan vastuu Lautakuntien ja toimialajohtajien vastuu Tilinpäätöksessä kerrottu päälinjat Vaaralliset työyhdistelmät eliminoitava Päätös, hankinta, tarkastus, hyväksyntä Hyvityslaskut yms. Käteiskassat

27

28 Konserninohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina Luottamushenkilökoulutus

29 Tässä esityksessä Konserniohjeet ja konsernirakenne Kaupungin strategia Elinkeinotoimi Matkailu Markkinointi Kaarinan erikoisuudet

30 Konserniohjeet Kaupunginvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan Kaupunginhallitus valitsee tai nimeää edustajat hallintoelimiin Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada selvitykset tytäryhteisöjen toiminnasta Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja seurannasta

31 Konserniohjeet Tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan edistää kaupungin strategian toteutumista Toimintasuunnitelmat, esityslista ja pöytäkirjat, talousarviot ja tilinpäätökset kaupunginjohtajalle sekä toimialajohtajalle Neuvoteltava kaupunginjohtajan kanssa olennaisista muutoksista ja investoinneista (tarvittaessa kaupunginjohtaja esittelee asian kaupunginhallitukselle) Rahoituksesta ja hankinnoista neuvoteltava taloushallinnon kanssa (talousjohtaja voi antaa tarvittaessa toimintaohjeita)

32 Konserniohjeet Tulee noudattaa kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstön hankinnassa otettava huomioon sisäiset siirtotarpeet

33 Konserninohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina Luottamushenkilökoulutus

34 Konserniyhteisöt Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Kaarinan Vuokratalot Asunto Oy Orakas Kaarinan Palvelukiinteistöt (57 %) (Kuovinkatu) Kiinteistö Oy Satontori (Koriston päiväkoti) Kiinteistö Oy Katariinantie (virastotalo) Kaarinan Kehitys Oy Kaarinan Palvelutalot Oy

35 Konserniyhteisöt Osakkuusyritykset Littoisten säännöstely-yhtiö (50 %) As Oy Piikkiön Katavapirtti (19,6 %) Kuntayhtymät Varsinais-Suomen lastensuojelu ky (23,57 %) Varsinais-Suomen liitto (6,01 %) Peimarin koulutuskuntayhtymä (49,97 %) Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (5,47 %) Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri (4,15 %)

36 Osakkuusyhteisön luontoiset yhteisöt Palveluyhdistys Kaseva ry Kaarinan vanhusten palvelukeskussäätiö Piikkiön vanhustenkotisäätiö Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry Muu merkittävä yhteistyö (ei teknisen toimen) Turun Seudun kehittämiskeskus (TSEK), Turku Ympäristöterveydenhuolto, Lieto

37 Konserninohjaus Yhtiökokousedustajien tulee olla yhteydessä kaupunginjohtajaan ennen kokouksia. Tarvittaessa haetaan konserniohjaus kaupunginhallitukselta. Ympäristöpalvelun toimialaan liittyvien yhtiöiden hallitusten jäsenten oltava tiiviissä yhteistyössä teknisen johtajan kanssa Hyvinvointipalvelujen toimialaan liittyvien yhtiöiden hallitusten jäsenten oltava tiiviissä yhteistyössä hyvinvointipalvelujen johtajan kanssa

38 Konserninohjaus Konserniyhtiöissä kaupunginjohtajalla puheja läsnäolo-oikeus hallitusten kokouksissa Konserniohjeita noudatettava. Toimielimen nautittava kaupunginhallituksen luottamusta.

39 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti Kaupunkilaisten tietoisuuden ja oman vastuun lisääminen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan Palveluketjun toimivuus Riskiryhmissä olevien löytäminen

40 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen Seudullisissa yhteistyöhankkeissa onnistuminen Elinkaarikustannusten selvittäminen Toimivat työskentelyketjut ja selkeät vastuusuhteet Ajantasainen palvelustrategia Toimiva johtaminen

41 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Ekologisesti viihtyisä ympäristö Alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä Energiatehokkuuden parantaminen Joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen ratkaisujen etusija yhdyskuntarakennetta kehitettäessä Ranta-alueiden saavutettavuuden paraneminen

42 Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Luovuudesta tunnettu Kaarina Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen Osallistuva kaupunkilainen ja henkilöstö Onnistumisten markkinointi ja aktiivinen esilletuonti Muutosherkkyyden edistäminen

43 Konsernijohdon strategiset tavoitteet 2013 Työhyvinvointitoimien vaikuttavuuden selvittäminen tutkimus- ja vertailutiedon avulla Johtoryhmän toiminnan kehittäminen Strategioiden päivittäminen uuden valtuustokauden alkaessa Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen (Aloitejärjestelmä) Kaarinan kaupungin energia- ja ilmastostrategian toteuttaminen (Rauhalinnan ja Lemunniemen kaavoihin aurinkoenergia)

44 Elinkeinotoimi Kaarinan Kehitys Oy Turun Seudun Kehittämiskeskus (TSEK)

45 45

46 Ajankohtaista elinkeinotoimessa EK:n ja Taloustutkimuksen tutkimuksissa Suomen paras yritysilmapiiri ja imago Yritysvaikutusten arviointiprosessi Kasvuhakuiset yritykset Omistajavaihdokset Matkailuhanke Länsi-Krossin osayleiskaava ja maakuntakaavatyön aloittaminen Turun Seudun yhteistyön tiivistäminen 46

47 Meriittejä Suomen Luovin kunta 2009 Maakunnan paras yritysyhteistyö ( ) Suomen paras yritysilmapiiri (EK ) Suomen paras imago yritysjohtajien keskuudessa (Taloustutkimus 2012)

48 Matkailun helmiä 48 48

49 49

50 50

51 51

52 Ajankohtaista seudulla Joukkoliikenne Rakennemalli ja MAL aies. Sairaanhoidon järjestämissuunnitelma Yhteispäivystys Ammatillinen koulutus Yhteispalvelupisteet Sote uudistus? Kuntarakenneuudistus? 52

53 Markkinointi Yritystontit yms. KJ/Kaarinan Kehitys Oy Kaupungin markkinointi KJ Tiedottaja Viestintäverkosto Yksiköt Jokainen työntekijä ja luottamushenkilö

54 Kaarinan erityispiirteet ja erikoisuudet Omaishoidon tukikeskus Visiitti Vammaisten toimintakeskus Tikli Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti Kotimäen ja Empon koulut Piispanlähteen lastentalo Aloitejärjestelmä A-Mappi (tulossa kuntalaisille) Hyvinvointipalvelujen organisaatiomalli ICT osaaminen (kustannuslaskenta, johtoryhmä, tuotteistus) 54

55 Kaarinan erityispiirteet ja erikoisuudet Kaarinassa voi viedä asioita eteenpäin, kuunnellaan ja voi muuttaa suuntaa Edistyksellinen, kokeilunhaluinen, rohkea, ketterä Luova Yhteensovittava johtaminen (=hallintorajoja ylittävä) positiivinen energiapakkaus 55

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot