Tarkastuslautakuntien koulutus Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto. Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota"

Transkriptio

1 Tarkastuslautakuntien koulutus Päijät-Hämeen kesäyliopisto Kunnan tarkastustoimen tehtävät ja toiminta osana kuntaorganisaatiota

2

3 Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten - Toimikausi poikkeuksellinen muihin luottamustoimielimiin, joiden toimikausi määräytyy kalenterivuosittain

4 Tarkastuslautakunnan toimikausi - Valtuuston toimikauden tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen vuodelta Toimikausi päättyy, kun vuoden 2008 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus on käsitelty valtuustossa - Valtuuston toimikauden tarkastuslautakunnan toimikausi on alkanut eli keväällä 2009 on kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa - Toimivalta ratkeaa sen mukaan, mihin vuoteen kohdistuvasta asiasta on kysymys

5 Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on 1. Valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asia 2. Arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnan ohella myös kuntakonsernissa 3. Huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta 4. Tasapainotuksen toteutumisen arviointi, jos taseessa kattamatonta alijäämää

6 1. Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle - Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on pääsäännöntöisesti valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat - Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu on poikkeus edellä mainittuun pääsääntöön - Tilintarkastajien valinta - Tilintarkastuskertomus - Esitys vastuuvapauden myöntämisestä

7 2. Tavoitteiden toteutumisen arviointi - Tavoitteiden asettaminen, seuranta ja arviointi etenevät seuraavasti: - valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin tavoitteista (65 ) - Kunnanhallitus esittää toimintakertomuksessa selvityksen tavoitteiden toteutumisesta (69 ) - Tarkastuslautakunta tekee valtuustolle oman arvionsa tavoitteiden toteutumisesta (71,2 ) arviointikertomus

8 2. Tavoitteiden toteutumisen arviointi - Tytäryhteisöjen arviointi kohdistuu niiden tavoitteiden toteutumiseen, jotka valtuusto on asettanut - konsernijohdolle - kunnan edustajille tytäryhteisöissä - tytäryhteisöille kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa sekä konserniohjeessa - Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuuluu konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tarkastus

9 3. Tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen - Hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittaminen voi käsittää esim. - kuntakonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen - tilintarkastajaehdokkaiden nimeämisen konserniyhteisöihin - kuntakonsernin tarkastuksen järjestämistä koskevien linjausten valmistelua valtuustokausittain tai useammin

10 3. Tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen - Lahden tarkastussäännön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyväksyä suunnitelma konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä nimetä ehdokkaat näiden sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, milloin kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus.

11 3. Tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen - Kunnat kilpailuttavat omat tilintarkastuksensa valtuustokausittain - Seuraava kausi Kuntalain 72 :n mukaan yksi tai useampi tilintarkastaja. Tiettävästi kaikissa kunnissa vain yksi tilintarkastaja - Em. Huomioiden on perusteltua, että tytäryhtiöiden tilintarkastuksen kilpailutus samalle ajalle eli Lahdessa tytäryhtiöissäkin on pääsääntöisesti vain yksi tilintarkastaja

12 4. Tasapainotuksen toteutumisen arviointi - Kuntalain 65,3 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

13 4. Tasapainotuksen toteutumisen arviointi - Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. - Muutos kuntalakiin / Lain muutosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 263/2006) ei selostettu arviointitehtävää tarkemmin - Tarkastuslautakunnan tehtäviä laajennettu tuleville vuosille (toiminta ei yksinomaan jälkikäteistä arviointia)

14 TASAPAINOTTAVA TALOUSSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA (KuntaL 65.3 :n muutos) lähde: Suomen Kuntaliitto Tuloslaskelmaarvio vuodelle 2009 Taloussuunnitelma Tase Oma pääoma Peruspääoma Rahastopääomat Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä Tilikauden yli-/ alijäämä Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli-/ alijäämä Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamiseksi Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma

15 Tarkastusltk:n tiedonsaantioikeus - Kuntalain 74 :n mukaan tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. - Yksittäisellä jäsenellä ei em. oikeutta

16 Virheellinen menettely luottamustoimessa - Kuntalain 40 : Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

17 Kuopion käräjäoikeus Luottamushenkilö tuomittiin varoitukseen tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. - sosiaali- ja terveyslautakunnan salassa pidettäviä asiakirjoja paperinkeräysastiaan - Tuomittiin maksamaan 80 prosenttia asianomistajien oikeudenkäyntikuluista eli noin euroa

18 Kuopion käräjäoikeus Kaupunki joutuu maksamaan loput 20 % ok-kuluista noin euroa sekä jokaiselle 15 asianomistajalle 250 euroa kärsimyskorvauksia yht euroa - Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen

19 Virkasalaisuus käytännössä - Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat julkisia - Jaostojen pöytäkirjat eivät julkisia - Tarkastuskäyntien yhteydessä saadut tiedot eivät ole julkisia - Käytännössä rikosoikeudellista vastuuta keskeisempi on LUOTTAMUKSELLISUUS eli viranhaltijat tietävät, etteivät luottamuksellisina esitetyt tiedot leviä julkisuuteen

20 Kunnan tilintarkastaja - Kuntalain 72 :n mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). - Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen.

21 Tilintarkastajan valinta - Valtuusto tekee päätöksen tarkastuslautakunnan esityksestä - Perusteena edellä selostettu kuntalain 71 - Lahden tarkastussäännön 8 :n mukaan valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamisessa tarvittavat tilintarkastajat ja päättää tilintarkastajien lukumäärästä.

22 Tilintarkastajan tehtävät - Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

23 Tilintarkastajan tehtävät - Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia erityisiä ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, kunnan johtosääntöjen tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. - Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

24 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma - Tilintarkastaja laatii tarkastussuunnitelman ja vuosittaisen tarkastusohjelman - Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi, ei hyväksy - Tilintarkastaja voi ottaa käytännössä tarkastussuunitelmaansa ja/tai ohjelmaansa sellaisia kohteita (vuosittain 1-2), jotka sisältyvät lautakunnan arviointiohjelmaan - Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilintarkastaja tarkastaa ko. asian laillisuuden ja tarkastuksen tulokset on tarkastuslautakunnan käytettävissä arviointivaiheessa - Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista.

25 Tilintarkastajan raportointi - Tarkastuslautakunta yleensä määrittelee raportoinnin tiheyden ja laajuuden - Yleensä 2 3 raporttia vuodessa - Liiallinen raportointitiheys ei ole toivottavaa tilintarkastajan ajankäytön tehokkuuden kannalta - Käytännössä on osoittautunut toimivaksi se, että tilintarkastaja laatii lautakunnalle yhteenvetoraportit (johtopäätökset ja suositukset) ja yksityiskohtaisempi raportti annetaan tarkastuskohteelle

26 Tilintarkastaja ja arviointikertomus - Arviointikertomuksen laadinta on tarkastuslautakunnan tehtävä - Esim. Lahdessa tilintarkastaja osallistuu vain harvoin lautakunnan kokouksiin, joissa valmistellaan arviointikertomusta - Tilintarkastajaa pidetään ajan tasalla arviointikertomuksessa käsiteltävistä asioista

27 Tilintarkastaja ja arviointikertomus - Pienissä kunnissa tilintarkastaja avustaa varsin yleisesti arviointikertomuksen laadinnassa - Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät erilaisia. Miten varmistetaan, etteivät roolit mene sekaisin? - Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan työ on parhaimmillaan toistensa tehtäviä tukevaa avointa yhteistyötä kehittävässä ilmapiirissä.

28 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus - Ulkoinen ja sisäinen tarkastus yhdessä sisäisen tarkkailun kanssa muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. - Ulkoinen tarkastus järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaa tarkastuslautakunta/tarkastustoimisto ja tilintarkastaja.

29 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus - Sisäinen tarkastus on organisaatioon perustettu riippumaton arviointitoiminto, jonka tehtävänä on palvella organisaatiota tutkimalla ja arvioimalla sen toimintaa - Kyse on toimivan johdon alaisesta toiminnasta

30 Ulkoinen ja sisäinen tarkastus - Sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Sitä eivät suorita erityiset valvontaelimet. - Sisäisellä tarkkailulla varmistetaan, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan aiotulla, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voima-varojen puitteissa. - Sisäinen tarkkailu on johtamisen osa, mikä kuuluu jokaisen johtovastuussa olevan perustehtäviin.

31 Kiitoksia mielenkiinnostanne!

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kaupunginhallitus 23.2.2015 63 Kaupunginvaltuusto 5.3.2015 x 1 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen

Lisätiedot

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET

Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.8.2009 183 Kv 29.10.2009 61 VAALAN KUNNAN KONSERNIOHJEET Vaalan kunnan konserniohje 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kunnan omistajapolitiikka... 1 2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 1 3 Kuntakonserni...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje

Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11. Konserniohje Kunnanhallitus 10.8.2009 196 LIITE 7 Kunnanvaltuusto 7.9.2009 54 LIITE 11 Konserniohje Valtuusto hyväksynyt 7.9.2009 Voimaantulo 1.1.2010 2 1. Kunnan omistajapolitiikka...3 2. Konserniohjeen tarkoitus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 19.12.2013. Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -3, KV 19.12.2013 8:00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 Esityslista 11/2013 Ilmoitathan Merjalle, p. 040 344 7204, jos et pääse kokoukseen -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus

Taloudenohjaus Kaarinassa. Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Taloudenohjaus Kaarinassa Harri Virta Kaupunginjohtaja, Kaarina 6.3.2013 Luottamushenkilökoulutus Tässä esityksessä : Mitä laki sanoo talouden ohjauksesta? Talousarvio Veroprosentit Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

www.bdo.fi www.audiator.fi

www.bdo.fi www.audiator.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Ilomantsin kunta JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen sääntöjen 7 perusteella. 1 A-Kiltojen Liitto ry JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ (hyväksytty A-Kiltojen Liiton hallituksessa 24.10.2014) YLEISTÄ 1 Johto- ja taloussääntö A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus hyväksyy johto- ja taloussäännön yhdistyksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet).

Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1 RAISION KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Kaupunginvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä, voimaantulo 25.3.2008 (korvaa valtuuston 23.2.1998 hyväksymät konserniohjeet). 1. Kaupungin omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET 1 SOMERON KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: 14.12.2010 66 (Kvalt) Voimaantulo: 01.01.2011 1. Kunnan omistajapolitiikka Kaupungin omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA

KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA KONSERNIOHJE LAUKAAN KUNTA hyväksytty 24.9.2012 kunnanvaltuusto 21 Muutokset: valtuusto 8.9.2014 101 ja 30.3.2015 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka... 3 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot