TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 KANSALLISARKISTO

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS

3 1 JOHDON KATSAUS Arkistolaitoksen johtaminen perustui vuonna 2004 vahvistettuun arkistolaitoksen strategiaan, joka ulottuu vuoteen Toiminnan kehittämisessä on toteutettu tai saatettu vireille arkistolaitoksen vuonna 2006 toteutetun kansainvälisen arvioinnin raportissa esitettyjä suosituksia. Strategian ja arvioinnin tavoitteiden toteuttamiseksi Kansallisarkiston organisaatiota muutettiin vuoden 2007 alusta lukien siten, että toiminnot jaettiin kolmeen vastuualueeseen ja yksikköjen määrää vähennettiin. Virkaarkistoyksikkö ja asiakirjahallintoyksikkö yhdistettiin viranomaisarkistoyksiköksi ja tietotekniikkayksikön tehtävät hajautettiin toiminnallisiin yksiköihin. Organisaatiomuutoksen yhteydessä uudistettiin arkistolaitoksen työjärjestys, Kansallisarkiston työjärjestys ja arkistolaitoksen taloussääntö. Arkistolaitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Tulosalueittain tarkasteltuna arkistolaitos saavutti kertomusvuonna selvästi kaikki tulostavoitteet arkistotoimen yleisen ohjauksen ja kehittämisen tulosalueella, paitsi tarkastuksissa jäätiin hieman tavoitteesta. Arkistoaineksen säilyttämisen ja käytettävyyden kehittämisen tulosalueella asetetut tulostavoitteet saavutettiin kolmella viidestä tehtäväalueesta. Vakkaarkistotietokannalle asetettu tavoite, että aineistot olisivat vuoden 2007 loppuun pääosin tallennettu Vakkaan, voidaan katsoa saavutetuksi. Vakassa on luettelotiedot noin 90 %:sta arkistolaitoksen aineistoja lukuun ottamatta kartta ja piirustusaineistoja. Tietopalvelun tulosalueella määrällisiä tulostavoitteita ei saavutettu kysynnän laskusta johtuen keskeisillä tehtäväalueilla. Tämä johtuu siitä, että yhä enempi aineistoja on saatavissa sähköisesti tai mikrofilmijäljenteinä, mikä vähentää fyysisiä asiakaskäyntejä sekä kaukolainauksen ja jäljenteiden tarvetta. Asiakkaat käyttävät myös entistä enemmän mahdollisuutta ottaa omalla kamerallaan digitaalisia kuvia tutkimuskäyttöön. Käytäntö on kansainvälisesti yleinen. Arkistolaitos kehittää indikaattorijärjestelmäänsä siten, että se ottaa huomioon asiakaskunnan käyttötavoissa tapahtuneen muutoksen. Ennen muuta sähköisten aineistojen asiakaskäytön seurantaa tehostetaan. Nyt jo on käytössä arkistolaitoksen digitaaliarkiston käyttöä ilmaiseva laskuri. Arkistolaitoksen taloudellinen tilanne oli kertomusvuonna edellistä vuotta vakaampi johtuen edellisen vuoden poikkeuksellisista säästötoimenpiteistä. Palkkamenot kasvoivat hieman, mutta kiinteistömenot vähenivät suhteessa muihin toimintamenoihin. Sekalaisiin muihin menoihin budjetoitu VAPAhankkeen rahoitus kasvatti näiden muiden menojen osuutta. Arkistolaitos suoritti vuonna 2006 selvityksen, jossa verrattiin arkistolaitoksen palkkaukseen, kiinteistöihin ja muihin käyttömenoihin käytettävissä olleita varoja muihin pääasiassa opetusministeriön hallinnonalalla toimiviin laitoksiin. Selvitys osoitti, että arkistolaitoksen käyttömenoihin käytettävissä olevat varat ovat huomattavasti muita vähäisemmät, kun ne suhteutetaan henkilömäärään. Kiinteistökuluihin suuntautuu huomattavia paineita, johtuen arkistolaitoksen toiminnan luonteeseen kuuluvasta kasvavasta tilatarpeesta, energiakustannusten noususta ja vuokrien indeksitarkistuksista, jotka ovat merkittäviä. Maksullisen toiminnan tulot vähentyivät edellisestä vuodesta, mutta sen kannattavuus oli edellistä vuotta parempi. Muita tuloja saatiin muun muassa yhteisrahoitteisista hankkeista. Niihin kuuluivat Suomen asutuksen yleisluettelon (SAY) digitointihanke sekä kertomusvuonna päättynyt Baltic Connections tutkimushanke. Merkittävin ulkopuolisesti rahoitettava tutkimushanke oli valtioneuvoston kanslian osoittamalla rahoituksella toimiva Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimusprojekti. Kertomusvuonna jatkui myös siihen liittyvä inkeriläisten paluuta ja palautuksia vuosina selvittävä tutkimushanke Kotiin karkotettavaksi, jolle Suomen Akatemia myönsi tutkimusrahoituksen vuosiksi

4 Arkistolaitoksen vuonna 2006 toteuttaman valtionhallinnon arkistotoimen tilaa koskevan kyselyn (2005) yhteenveto valmistui vuoden 2007 keväällä. Kyselyn mukaan valtion viranomaisten hallussa olevien paperimuodossa säilytettävien asiakirjojen kokonaismäärä oli hyllymetriä (hm). Suurin osuus, 25,7 %, asiakirjoista oli valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja oli hm, eli 32,7 % kokonaismäärästä. Näistä suurin osuus, 27,7 %, oli oikeusministeriön hallinnonalalla. Tällä hetkellä vuosikasvusta pysyvästi säilytettävää on 21,6 % (4 570 hm). Vuoteen 2020 mennessä arkistolaitokseen tulee siirrettäväksi noin hm yli 40 vuotta vanhaa arkistoaineistoa. Luvussa ei ole mukana kartta ja piirustusaineistoja. Kansallisarkistoon siirrettäviä on tästä määrästä hm. Toiseksi eniten siirretään Hämeenlinnan maakuntaarkistoon, hm. Kyselyn perusteella arvioituna Kansallisarkiston ja Hämeenlinnan tulevan uudisrakennuksen yhteenlasketut vapaat tilat riittävät juuri vuoteena VAIKUTTAVUUS Arkistolaitoksen toiminnan vaikuttavuus on keskeisiltä osiltaan luonteeltaan välillistä. Tieteellisessä tutkimuksessa käytetyt asiakirjalähteet ovat keskeinen tietovaranto pyrittäessä muodostamaan monipuolista ja luotettavaa kokonaiskuvaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta eri aikakausina. Arkistolaitoksen tehtävä on säilyttämisen ohella lisätä aineistojensa tunnettuutta ja tukea niiden monipuolista käyttöä. Tämä edellyttää tehokasta tiedotustoimintaa ja kiinteää yhteyttä tutkijayhteisöön ja muihin asiakasryhmiin. Arkistolaitoksen omat tutkimukset saivat varsin suurta huomiota tiedotusvälineissä. Niiden kautta voitiin nostaa keskusteluun myös muuten tutkimuksessa vähemmän käytettyjä aineistokokonaisuuksia ja uusia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Osana tietopalvelua Kansallisarkisto ja maakuntaarkistot ovat järjestäneet näyttelyitä. Merkittävin kertomusvuonna toteutetuista näyttelyistä oli Kansallisarkistossa esillä ollut Valtio palkitsee näyttely. Arkistolaitoksen kansainvälistä vaikuttavuutta toteutetaan ensisijaisesti Euroopan Unionin puitteissa. Suomen vastuulla olivat lisäksi Kansainvälisen Arkistoneuvoston (ICA) Euroopan osaston pääsihteerin tehtävät ja ICA:n urheiluarkistojaoston puheenjohtajuus. Venäjän kanssa on jatkettu yhteistyötä Suomea koskevien arkistoaineistojen mikrofilmaamiseksi, mikä tarjoaa tutkimukselle uutta, tähän saakka vähän käytettyä aineistoa. Arkistolaitoksen indikaattorijärjestelmässä vaikuttavuuden tunnuslukuihin luetaan säilytettävän arkistoaineksen kokonaismäärä kartuntoineen. Kertomusvuoden lopussa arkistolaitoksen hallussa oli hyllymetriä asiakirjoja, karttaa ja piirustusta sekä yli 2,1 miljoonaa mikrofilmijäljennettä. Arkistolaitoksen digitaaliarkisto käsitti vuoden lopussa kuvatiedostoa. 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan taloudellisuus 4

5 Toiminnan taloudellisuudelle ei ole tulossopimuksessa asetettu tavoitetta, mutta liitteenä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden yksikkökustannusten vertailutiedot kolmelta vuodelta. Yksikkökustannukset laskivat asiantuntijatehtävissä, VAKKAtallennuksessa, virkaarkistojen hankinnassa, digitoinnissa, konservoinnissa ja selvityksissä, mutta kasvoivat seulonnassa, koulutuksessa, tarkastuksissa, virka ja yksityisarkistojen järjestämisessä, yksityisarkistojen hankinnassa, mikrokuvauksessa ja kaukolainoissa. Tutkijapalvelun yksikkökustannukset pysyivät ennallaan Toiminnan tuottavuus Toiminnan tuottavuudelle ei ole tulossopimuksessa esitetty tavoitetta, mutta liitteessä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden tuottavuus suoritteittain vertailuna kolmen vuoden ajalta. Kertomusvuonna tuottavuus parani seurattavista suoritteista (ks. Tulostaulukko) asiantuntijatehtävissä, yksityisarkistojen järjestämisessä, virkaarkistojen hankinnassa, digitoinnissa ja konservoinnissa, mutta laski seulonnassa, koulutuksessa, tarkastuksissa, virkaarkistojen järjestämisessä, VAKKAtallennuksessa, yksityisarkistojen hankinnassa, mikrokuvauksessa, tutkijapalvelussa, selvityksissä ja kaukolainoissa. Tuottavuuden mittaamisen kannalta erityisen ongelmallisia ovat arkistojen järjestäminen ja kuvailu, koska aineistojen laatu vaihtelee. Tilastokeskus laskee vuosittain Kansallisarkiston ilmoittamien toteutumatietojen perusteella, valtion tuottavuustilastoa varten arkistolaitoksen tuottavuusluvut, mutta tiedot valmistuvat vasta kesällä. Vuoden 2006 osalta työn tuottavuus oli arkistolaitoksessa 101,17 ja kokonaistuottavuus 101,94. Tuottavuuslaskennan piirissä on noin 65 % kaikesta toiminnasta. Hallinto ja tukitoimintojen osuus laskennan ulkopuolelle jäävästä työstä on noin 16 % Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus parani edellisestä vuodesta 4,8 prosenttiyksikköä. Työaikaosuus väheni hieman edellisestä vuodesta ja oli 3,77 % kokonaistyöajasta (läsnäoloajasta), edellisenä vuonna 4,12 %. Suhteellista työaikaosuutta on käytetty laskelmissa myös tilavuokrien ja yhteiskustannusten laskuperusteena, joten kustannusten muutos suuntaan tai toiseen näkyy myös näissä luvuissa. Virallisten selvitysten kustannusvastaavuus oli 41,56 % (edellisenä vuonna 35,87 %) tavoitteen ollessa 50 %. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus parani 1,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, mutta kannattavuustavoite, euroa, jäi edelleen saavuttamatta. Maksullinen liiketaloudellinen toiminta oli euroa tappiollista (edellisenä vuonna euroa). Kustannusvastaavuuden jääminen tavoitteesta johtui kustannustason noususta ja tulojen vähenemisestä. Työaikaosuus kokonaistyöajasta (läsnäoloaika) oli kertomusvuonna 5,16 %, edellisenä vuonna 5,65 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa oli Jalmari Finnen säätiön kanssa Kansallisarkistossa säilytettävän Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen osalta ja toisena yhteisrahoitteisena hankkeena oli Itämeren maiden yhteinen Baltic Connections hanke, jossa Suomen osuus sopimuksen mukaan on vuosina yhteensä euroa. Hanketta koordinoivan Netherlands Culture Fundin myöntämä rahoitusosuus on yhteensä euroa. 5

6 Rahaliikenne hoidetaan Hollannin valtionarkiston kautta. Hankkeessa on ollut palkattuna määräaikainen henkilö. Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen rahoitus oli kertomusvuonna yhteensä euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli sopimuksen mukaan 66,7 %. Kolmen vuoden aikana ulkopuolinen rahoitusosuus on ollut yhteensä euroa ja Kansallisarkiston osuus euroa. Hankkeessa on ollut palkattuna määräaikaisia henkilöitä TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet, palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Tässä yhteydessä raportoidaan opetusministeriön ja arkistolaitoksen välisessä tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tulosalueittain sekä muista kertomusvuonna toteutettujen tai edelleen jatkuvien, pitempiaikaisten hankkeiden tilanteesta. Yksityiskohtainen vertailu tulostavoitteiden toteutumisesta esitetään tulostaulukossa sivuilla Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus Arkistolaitos on kertomusvuonna ollut mukana useissa julkishallinnon organisaatioiden sähköisen tiedonhallinnan. asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämisprojekteissa. Yhteistyökumppaneita näissä hankkeissa ovat muun muassa ValIT, KuntaIT ja Kela. Arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) asema julkishallinnon tietojärjestelmien toiminnallisuuksien ohjaajana ja metatietojärjestelmänä on vakiintunut. Arkistolaitos päivitti kertomusvuonna AMSoppaan, joka jaettiin kahteen osaan, toinen paperimuotoista aineistoa varten ja toinen sähköistä toimintaympäristöä varten (eams). Arkistolaitos kehittää kunta ja valtiosektorilla toimivien yhteistyökumppaneidensa kanssa AMS:sta tiedonohjausjärjestelmää. Sen sisällön tuottamiseksi käynnistettiin kuntien eamsprojekti ja terveydenhuollon eamsprojekti, joita Kansallisarkisto vetää. Mainituilla hankkeilla on kytkös myös pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kehittämishankkeeseen. Tiedonhallinnan sähköistäminen on lisännyt arkistolaitoksen viranomaisille antaman ohjauksen ja koulutuksen tarvetta. Sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja on valmisteltu tiiviisti. Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tuli sähköisten aineistojen säilymisen ja saatavuuden varmistamiseksi sekä julkisella rahoituksella tehtävien investointien hyödyn ja vaikuttavuuden varmistamiseksi selvittää, miten sähköisten aineistojen säilytys ja käyttömahdollisuudet voidaan järjestää kansallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Työryhmän puheenjohtajuus oli Kansallisarkistolla ja se sai työnsä päätökseen Työryhmän keskeinen esitys oli, että ensimmäisenä toimenpiteenä perustetaan kansallinen, muistiorganisaatioiden ja muiden asianomaisten tahojen yhteinen kaksivuotinen pitkäaikaissäilyttämisen kehittämishanke arkistolaitokseen. Hankkeessa suunnitellaan ja täsmennetään vaatimusmäärittelyjä yhteisen pitkäaikaissäilytyksen tietojärjestelmän rakentamiseksi eri aineistotyyppejä varten. Arkistolaitos antoi kertomusvuonna uudet normit arkistotiloista ja asiakirjojen siirtämisestä arkistolaitokseen. 6

7 Säilytysaikapäätöksiä tehtiin kaikkiaan 27 kappaletta (edellisenä vuonna 34). Tulostavoite seulontapäätöksille oli 20 päätöstä. Vuoden aikana valmisteltiin arkistolaitoksen seulontapolitiikan ja strategian uudistamista. Seulontapäätösten valmistelu ruuhkaantui niiden suuresta määrästä johtuen. Seulontaan suunnattiin vuoden aikana uusia henkilöresursseja etenkin maakuntaarkistoissa. Seulonnan, koulutuksen ja tarkastusten tehtäväalueilla otettiin käyttöön koko arkistolaitosta koskevat sektorisuunnitelmat, joiden tavoitteena on yhtenäistää prosesseja ja tehostaa resurssien käyttöä näissä tehtävissä. Sektorisuunnitelmissa varataan matriisiorganisaation periaattein koko laitoksen osalta henkilötyövuodet, jotka kohdistetaan mainitulle kolmelle tehtäväalueelle ja samalla asetetaan määrälliset yksikkökohtaiset tulostavoitteet. Koulutuksen suunnittelussa siirryttiin koko arkistolaitoksen yhteiseen sektorisuunnitteluun koulutusprosessin yhtenäistämiseksi eri yksiköissä. Koulutusta on pääosin toteutettu vuosittain vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti, mutta sen lisäksi on toteutettu myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia virastoille. Arkistolaitoksen järjestämä ja sen edustajien muiden järjestämillä kursseilla antama arkistokoulutus vähentyi hieman edellisestä vuodesta, mutta ylitti huomattavasti asetetun tavoitteen. Myös kurssien osanottajamäärä vähentyi edellisestä vuodesta. Koulutustoiminnan suunnittelua terävöitettiin. Arkistolaitoksen antamien tutkintojen määrä lisääntyi huomattavasti (85 %), mutta osasuoritusten määrä puolestaan väheni 27 %. Arkistolaitos toteutti yhdessä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa yhdeksännen asiakirjahallinnon koulutusohjelman. Arkistolaitoksella oli edustus asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinnon tutkintotoimikunnassa. Arkistonhoitotutkinnon suoritusoikeus päättyi , ja kesken olevat tutkintosuoritukset siirrettiin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoon. Jokaisesta järjestetystä koulutustilaisuudesta pyydetään osallistujilta koulutuspalautteet. Kertomusvuonna saatujen palautteiden keskiarvo oli 4,12 arvosteluasteikolla 1 5. Koulutuksen bruttotulot olivat vuonna euroa Arkistontarkastustoimintaa on tehostettu viime vuosina. Tarkastusten määrä (98) oli edellisen vuoden tasolla. Lukuun sisältyy kolme valvontakäyntiä. Tulostavoitteena olleesta 100 tarkastuksesta jäätiin siten kolme tarkastusta. Tarkastustoimintaa toteutetaan vuosittaisten tarkastussuunnitelman (sektorisuunnitelmat) puitteissa. Toimintaa toteutetaan osittain hallinnonalakohtaisten tiimien voimin. Arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen Järjestettyjen arkistojen lukumäärä oli edellistä vuotta suurempi, mutta hyllymetreinä laskettu järjestettyjen aineistojen määrä oli edellistä vuotta pienempi ja jäi hieman tulostavoitteesta (1 400 hm). Vastaanotettujen arkistojen määrä oli huomattavasti edellistä vuotta suurempi ja tulostavoite (1 500 hm) ylittyi yli kaksinkertaisesti. Järjestämättömien arkistojen määrä oli vuoden lopussa hm, edellisenä vuonna hm. Luku on kasvanut aineistosiirtojen määrän lisäännyttyä. Arkistolaitoksen kärkihankkeisiin on kuulunut VAKKAarkistotietokanta, jonka tarkoituksena on saada arkistolaitoksessa säilytettävien asiakirjojen hakemistot ja sisällönkuvailut asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. VAKKA sisälsi kertomusvuoden lopussa tiedot arkistoyksiköstä. Tietokantaa täydennettiin vuoden aikana manuaalisen arkistoluettelon tiedoilla (edellisenä vuonna 1 713). Vuoden loppuun mennessä VAKKAan on syötetty vuodesta 1998 lähtien tilastojen mukaan manuaalisen arkistoluettelon tiedot. VAKAn osalta tulossopimuksessa on asetettu tavoitteeksi, että vuoden 2007 loppuun mennessä tietokantaan on syötetty pääosin tiedot kaikista arkistolaitoksessa säilytet 7

8 tävistä, järjestetyistä aineistoista lukuun ottamatta karttaaineistoja. Vuoden 2007 lopussa VAKKAan oli syötetty noin 90 % (edellisenä vuonna 87 %) kaikista virka ja yksityisarkistoista hyllymetreinä laskettuna. Kertomusvuonna VAKKAan tallennettiin arkistoyksiköissä laskettuna tiedot yksiköstä (edellisenä vuonna ). Tulossopimuksessa asetettu tavoite ( ) saavutettiin hyvin. VAKKAan käytetty kokonaistyöaika oli 8,7 htv nettoaikana ja 10,9 htv bruttoaikana (poissaolot sisällytetty). Kansallisarkisto on VAKKAtietokannan kautta mukana muistiorganisaatioiden kansainvälisessä ekamyhteistyössä Michael+ suomalaisen hakuportaalin toteutuksessa. Maksullinen järjestäminen oli kertomusvuonna vähäistä. Valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä on täydennetty edelleen. Vuoden lopussa rekisterissä oli 25 laitoksen ja niissä säilytettävän noin arkiston tiedot. Arkistolaitoksen yksityisarkistostrategiaa valmisteltiin arkistolaitoksen sisäisessä työryhmässä. Yksityisarkistojen säilyttämisessä ja käytön edistämisessä arkistolaitosta tukee neuvoaantavana elimenä arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelukunta. Arkistolaitoksen yksityisarkistostrategia vuosille vahvistettiin kertomusvuoden keväällä. Mikrokuvauksen alueella jäätiin asetetusta tavoitteesta, koska henkilöstöresursseissa oli vajausta. Vuoden aikana kuvattiin asiakirjoja vuosille uusitun 5vuotisohjelman mukaisesti. Digitoinnissa asetetut tavoitteet ylitettiin huomattavasti. Kertomusvuonna jatkettiin mikrofilmien digitointia, joka on asiakirjojen digitointia huomattavasti nopeampaa. Lisäksi jatkettiin ns. yhteisrahoitteisena toimintana Kansallisarkistossa Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointia. Vuoden lopussa kokonaismäärästä, aukeamasta, oli digitoitu noin 64 %. Tämän hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Jalmari Finnen Säätiö. Konservoinnin tulos oli arkkia, joille on tehty konservointitoimenpiteitä. Tulostavoite oli arkkia. Kasvuun vaikutti jonkin verran tilastointikäytäntöön tehty muutos, joka kuvaa aikaisempaa paremmin tehdyn työn volyymia. Kansallisarkisto on konservoinut maksullisena palveluna myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistoja. Konservointiin käytetty työpanos oli lähes 10 henkilötyövuotta. Loppuvuodesta virkaan astunut kehittämispäällikkö ryhtyi valmistelemaan mittavaa kuntokartoitusta koko arkistolaitoksen aineistoista. Tietopalvelu Tutkijakäyntien määrä väheni 7,6 % edellisestä vuodesta (edellisenä vuonna vähennys oli 8,3 %). Kansallisarkistossa tutkijakäyntien vähennys oli 9,4 %. Tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä väheni 4,6 % edellisestä vuodesta (edellisen vuoden vähennys 5,9 %). Tulostavoitetta ei saavutettu tutkijakäyntien eikä toimitettujen arkistoyksikköjen osalta. Digitoitujen aineistojen verkkokäytön lisääntymisellä on mitä ilmeisemmin vaikutusta tutkijakäyntien vähentymiseen. Digitaaliarkiston verkkosivuilla käytiin kertaa (sivukäyntiä). Myös käyttöön otettujen Suomen Asutuksen Yleisluettelon verkkosivuilla käytiin vilkkaasti. Sivukäyntejä oli vuoden aikana yli Kansallisarkiston tutkijakäyntejä vähensi olettavasti aukioloajan lyhentäminen; lauantaiaukioloaikoja supistettiin kesäkautena kuukaudella. Tilattujen selvitysten kysynnässä oli 2,1 % laskua edellisestä vuodesta (edellisenä vuonna laskua oli 2,8 %). Virallista tarkoitusta varten tilattujen selvitysten määrä lisääntyi 4,7 % edellisestä vuodesta usean vuoden laskun jälkeen. Suurin osa virallisista selvityksistä kos 8

9 kee Mikkelin maakuntaarkistossa säilytettävien lakkautettujen seurakuntien arkistoista annettavia sukuselvityksiä, joiden tarve aikaa myöten vähenee näiden seurakuntien väestörekistereissä olevan väestön vähentyessä. Muiden selvitysten kysynnässä vähentymistä oli maksuttomissa vastauksissa tiedusteluihin, maksullisten liiketaloudellisten selvitysten kysynnän pysyessä lähes ennallaan. Kokonaisuudessaan selvitysten määrällisestä tulostavoitteesta (17 000) jäätiin hieman. Virallisten selvitysten toimitusaikojen ylitykset lisääntyivät (396 ylitystä, edellisenä vuonna 256 ylitystä). Tavoiteaika on kaksi viikkoa. Selvityksiä koskevat reklamaatiot olivat vähäisiä. Kaukolainojen määrän väheneminen oli edellisen vuoden tasoa ( 8 % ja 7,9 % edellisenä vuonna). Vähennys kohdistui pääasiassa mikrofilmilainoihin. Asiakirjalainatilauksissa oli vain vähäistä laskua. Kaukolainojen tulostavoitetta ( ) ei saavutettu. Toimitettujen jäljenteiden kokonaismäärä laski 5,9 % (edellisenä vuonna 15,3 %). Vähentyminen kohdistui mikrofilmikopioihin ja digitoimalla tuotettuihin jäljenteisiin. Tietopalvelun tulosalueelle luettavien ryhmille annettujen esittelyjen määrä pysyi ennallaan, mutta asiakirjanäyttelyiden määrä lisääntyi. Näyttelyiden määrä, 33 näyttelyä, on huomattava. Näyttelytoimintaan käytettiin kaikkiaan 3,5 henkilötyövuotta (edellisenä vuonna 1,8 henkilötyövuotta), mitä vastaava palkkameno oli euroa. Kansallisarkistossa järjestettiin neljä näyttelyä, joista merkittävin oli Valtio palkitsee näyttely, johon tutustui noin 500 henkilöä. Jokaisessa maakuntaarkistossa on toteutettu näyttelyitä ajankohtaisista aiheista. Lisäksi esillä on pysyviä asiakirjanäyttelyitä. Ensimmäiset verkkonäyttelyt otettiin käyttöön. Muut tehtävät Muita tehtäviä ovat mm. tiedotus ja julkaisutoiminta, yksityisluontoisten arkistojen valtionapujen käsittely, heraldiset tehtävät sekä kansainvälinen arkistoalan yhteistoiminta. Edellisten vuosien tapaan arkistolaitos julkaisi arkistoalan ammattiväelle ja tutkijayhteisölle suunnattua Arkistoviestiä, jota ilmestyi neljä numeroa. Arkistolaitoksen edustajien osallistuminen arkistoalan kansainväliseen toimintaan jatkui vakiintuneeseen tapaan. Arkistolaitos oli mukana perinteisessä pohjoismaisessa arkistolaitosten välisessä yhteistyössä, Euroopan alueella sähköisen asiakirjahallinnon parissa toimivan DLMverkoston, Kansainvälisen arkistoneuvoston ICA:n komiteoiden ja UNES CON toiminnassa. Arkistolaitoksella on ollut hoidettavanaan myös ICA:n Euroopan osaston EURBICAN sihteeriys. Pohjoismaisen arkistolaitosten välisenä yhteistyönä toteutettiin arkistolaitosten digitointitoiminnan vertaisarviointi. Opetusministeriö on tiedepolitiikan tulosohjauksen kehittämishankkeen yhteydessä katsonut, että arkistolaitoksen tulee raportoida valtionapua saavien yksityisarkistojen toiminnasta, vaikka se ei voikaan käydä tulosneuvotteluja niiden kanssa, koska osa rahoituksesta tulee niitä ylläpitäviltä yhteisöiltä (OpM työryhmämuistio 46:2002). Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) nojalla Kansallisarkisto myönsi vuodelle 2007 lakisääteistä valtionapua 80 % valtionapuun oikeuttavista arkistotoimen menoista seuraaville arkistoille: Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Porvarillisen Työn Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, Työväen Arkisto ja Urho Kekkosen arkisto sekä 100 % valtionapuun oikeuttavista menoista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoille ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin arkistoille. Valtionapuarkistoille myönnettiin talousarviossa euroa, josta käytettiin euroa. Henkilötyövuosimäärissä ja toimitiloissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Arkistolaitoksen ja yksi 9

10 tyisarkistojen edustajista koostuneessa työryhmässä valmisteltiin valtionapuarkistoja koskevan, niiden toiminnan tuloksellisuuden seurannan arviointia palvelevan indikaattorijärjestelmän käyttöön ottoa vuoden 2008 alusta. Laki yksityisten arkistojen valtioavusta tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Valtionapu voidaan uuden lain mukaan maksaa kerralla ja ennakkomaksuista luovutaan. Valtionavun piirissä on edelleen 100 % valtionapua saavia, mutta muiden laitosten valtionapu on enintään 80 %. Kansallisarkistossa on järjestetty useita merkittäviä yksityisarkistoja, lähinnä järjestöarkistoja, myös ulkopuolisella rahoituksella. Käytetty työpanos on vastannut noin kahta henkilötyövuotta. Valtioneuvoston kanslian asettama Jatkosodan ihmisluovutuksia koskeva, nelivuotinen tutkimushanke, nykyisellä nimellään Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimushanke, jatkoi toimintaansa Kansallisarkiston yhteydessä. Tutkimushankkeen tehtävänä on selvittää poliisilinjan ja sotilaslinjan luovutuksia Saksaan ja myöhemmin Neuvostoliittoon ja sotavankien kuolintapauksia sekä vangeiksi joutuneiden suomalaisten ja suomensukuisten sotavankien myöhempiä vaiheita. Hankkeessa on työskennellyt seitsemän päätoimista tutkijaa sekä avustavaa henkilökuntaa. Hanke tulee saada päätökseen mennessä. Sen kokonaiskustannus on 1,9 miljoonaa euroa. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin useissa työryhmissä Sotaarkiston ja valtioneuvoston väliarkiston liittämistä arkistolaitokseen. Kansallisarkiston yhteydessä toimiva heraldinen lautakunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja valmisteli 12 lausuntoa. Lautakunnan puheenjohtajana toimii arkistolaitoksen pääjohtaja. Uusi lautakunta nimitettiin kaudelle Hallinto ja tukitoiminnot sekä ohjausjärjestelmät Tulosohjausta toteutettiin tulossopimusjärjestelmän puitteissa siten, että Kansallisarkisto teki tulossopimukset maakuntaarkistojen kanssa, Kansallisarkiston johto yksikköjen kanssa ja arkistolaitos opetusministeriön kanssa. Vuosia koskevan tulossopimuksen vuotta 2008 koskevat tarkentavat tulosneuvottelut opetusministeriön ja arkistolaitoksen välillä käytiin huhtikuussa ja arkistolaitoksen sisäiset tulosneuvottelut loppuvuodesta. Arkistolaitoksen tulosohjausta kehitettiin opetusministeriön johdolla toimineen tulosohjaustyöryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Arkistolaitoksessa on ollut käytössä kattava työajanseuranta tuottavuus, taloudellisuus ja kustannuskehityksen tietojen tarkempaa seurantaa ja raportointia varten. Lisäksi sisäisen kirjanpidon avulla seurattiin kustannusten kohdistumista tehtäville. Työajan kirjauskäytäntöjä täsmennettiin ja ohjeistettiin Tulossopimukseen on lisätty tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit. Indikaattoreiden kehittämistä on jatkettu edelleen. Indikaattoreiden kehittämisessä painopisteenä tulee olemaan niiden vertailtavuus ja tilastollinen kuvaavuus. Maksullisen palvelun hinnoittelussa noudatettiin opetusministeriön asetusta arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (1089/2004, muutos 784/2006). Uutta maksuasetusta valmisteltiin ja se tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät tulos ja kehityskeskustelut käytiin alkuvuodesta ja syksyllä. Palkkausjärjestelmällä on neljän vuoden siirtymäaika, joka päättyy vuoden 2008 alussa. Palkkausjärjestelmästä järjestettiin loppuvuodesta henkilökunnalle kysely. Myös työtyytyväisyyskysely toteutettiin loppuvuodesta. 10

11 Paperiton kirjanpitojärjestelmä Rondo oli arkistolaitoksen taloushallinnon käytössä. Opetusministeriön kertomusvuoden lopulla tekemän päätöksen mukaan arkistolaitos siirtyy Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2008 aikana. Kansallisarkiston talous ja henkilöstöhallinnon edustajat olivat mukana opetusministeriön PAKEprojektin osaprojekteissa koko vuoden. 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Arkistolaitoksen henkilöstövoimavarojen kehittymisen suuntaa mitataan vuosittain valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen mukaisien mittareiden avulla. Henkilöstön tilaa kuvataan vertailuluvuilla, jotka lasketaan joulukuussa palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Henkilöstöresurssien määrää seurataan myös koko vuoden osalta henkilöstötyövuosien (htv) muutosluvulla, joka on resurssimittarina merkittävämpi, kuin pelkkä joulukuinen henkilöstön määrä. Kertomusvuodelle oli asetettu tavoitearvoja htvluvun lisäksi sairauspoissaoloille ja työtyytyväisyydelle. Kertomusvuoden joulukuussa arkistolaitoksen henkilöstön määrä oli 257 henkilöä (+17), kun se oli edellisen vuoden joulukuussa 240 henkilöä. Henkilötyövuosissa mitattuna henkilöstömäärä lisääntyi 6,25 henkilötyövuodella, 238,75 htv:een vuoden 2006 määrästä, 228,5. Henkilötyövuosien määrään on laskettu mukaan myös erilaiset määräaikaiset projektityöntekijät. Määräaikaisten osuutta onnistuttiin hiukan vähentämään vuoden ,4 %:sta 17,51 %:iin, mutta jäätiin vuoden 2005 (14,5 %) tasosta. Arkistolaitoksessa työskenteli kertomusvuoden aikana 313 eri henkilöä. Kertomusvuonna siviilipalvelusmiehiä oli yhteensä 8,41 htv ja työkokeilussa 1,73 htv. Lisäksi ulkopuolisella rahoituksella työskenteli 0,47 htv, ja korkeakouluharjoittelijoiden osuus oli 5,49 henkilötyövuotta. Erilaisissa projekteissa työskentelevien osuus jakautui siten, että Luovutetut projektin osuus oli 9,93 htv, Inkeriläisprojektin yksi htv ja Venäjän mikrofilmiprojektin yksi htv kokonaishenkilötyövuosimäärästä. Lisäksi yhteisrahoitteisissa hankkeissa on ollut noin 1,8 htv:tta. Henkilöstön ikääntymistä kuvaavat keskiiän nouseminen 48,5 vuoteen vuodesta ,3 v. (+1,2 v. ja vuodesta ,6 v.), samoin kuin senioriikäisten % osuuden kasvu 66,15 %:iin vuoden ,6 %:sta. Tarkempi ikäjakauma osoitti alle 29 vuotiaita olevan vain 5 % henkilöstöstä, 3039 vuotta täyttäneitä oli 17 %, 4049 vuotiaiden osuus oli pienentynyt 27 %:iin (3,33 %yks. ) ja 50 vuotta täyttäneitä on 52 % (+2,41 %yks.) joulukuun henkilöstöstä. Arkistolaitoksen sukupuolijakautuma muuttui kertomusvuonna siten, että naisten osuus henkilöstöstä nousi 63,04 %:iin edellisen vuoden 61,5 %:sta (+1,54 %yks.) v Muutos vuodesta 2006 oli 2,26 %yks.. Korkeakoulun tai yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä oli 46,69 % (+0,69 %yks.) ja tutkijakoulutuksen suorittaneita oli 7,4 % (+0,7 % yks.). Koulutustasoindeksi oli 4,4 (0,2, vuodesta ,8). Alhaiseen koulutustasoindeksiin vaikuttaa jonkin verran koulutustietojen puuttuminen määräaikaisten henkilöiden osalta. Arkistolaitoksen osaamisen kartoittamisen työ aloitettiin kertomusvuonna. Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta nousi 77,5 %:iin muutoksen ollessa +0,9 %yks. sairauspoissaolojen osuus oli 4,7 % (0,1 %yks.) työajasta, koulutukseen käytettiin aikaa 1,71 % (+0,21 %yks.) ja henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan 0,53 % kokonaistyöajasta. Sairauspoissaolot mitattuna työpäivissä/henkilötyövuodet vähenivät kuitenkin 11

12 11,89 tp/htv 12,8 tp/htv (7,1 % ). Kokonaispoistuma oli 10 %, kun se oli vuonna ,1 %. Kertomusvuonna tehdyn työtyytyväisyystutkimuksen mukaan arkistolaitoksen tulokset vastaavat yleisesti ottaen valtion yleistä tasoa. Edellinen mittaus tehtiin v Johtaminen sai arvon 3,22 (+0,01), kun valtiolla se oli 3,29, työn sisältö ja haasteellisuus koettiin hyväksi (3,62) samoin kuin työilmapiiri ja yhteistyö (3,52) sekä työolot (3,56). Palkkaukseen oltiin tyytyväisempiä (2,87) kuin valtiolla yleensä (2,66), mutta sen koettiin parantuneen vuodesta ,2. Kehittymisen tuki koheni 3,10 (+0,17) ja tiedon kulkukin hieman 3,05 (+0,03). Kokonaistyytyväisyysarvo nousi +0,10 ja oli 3,31 (valtiolla 3,29). Kertomusvuoden henkisistä voimavaroista voidaan lyhyesti todeta, että arkistolaitos selviytyi hyvin organisaatiomuutoksestaan, vaikka ikääntyminen, uusien henkilöiden perehdyttäminen, ulkopuolelta tulevat muutokset ja erilaiset sisäiset kehittämistyöt ovat vaatineet henkilöstöltä huomattavasti voimavaroja. Henkilöstön osaamisen taso ja työkyky ovat säilyneet hyvinä, mikä näkyy mm. sairauspoissaolojen vähenemisenä ja kokonaistyöajan nousuna. 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarviorahoituksen lisäksi Arkistolaitos jatkoi vuonna 2007 yhteisrahoitteista hanketta Jalmari Finnen säätiön kanssa Suomen asutuksen yleisluettelon digitointia varten. Hanketta varten saatiin Jalmari Finnen säätiöltä rahaa ,00 euroa, lisäksi käytössä oli edelliseltä vuodelta säästynyt rahoitusosuus ,42 euroa. Rahoituksesta käytettiin vuonna ,49 euroa. Itämeren maiden arkistoaineistojen kartoitusta varten perustettuun The Baltic Connections projektiin saatiin Hollannista rahoitusta 8000,00 euroa. Kansallisarkiston rahoitusosuus kyseiseen hankkeeseen oli ,59 euroa. Hanke päättyi kertomusvuoden syksyllä Talousarvion toteutuminen Arkistolaitokselle myönnettiin vuoden 2007 talousarviossa määrärahaa toimintamenoihin euroa. Vuoden 2007 lisätalousarviossa arkistolaitokselle myönnettiin euroa VESkorotuksia, joten vuoden 2007 talousarvion määrärahat olivat yhteensä euroa. Vuodelle 2008 siirtyi toimintamenomäärärahasta ,01 euroa, edellisenä vuonna euroa. Siirtomäärärahasta oli VAPAhankkeeseen sidottua noin euroa. VAPA:aan sidottu määräraha oli yhteensä , josta käytettiin euroa. Edellisen vuoden säästö johtui siitä, että miltei kaikki avoimeksi tulleet virat jätettiin vuoden aikana täyttämättä. Näistä on suurin osa täytetty kuluvan vuoden puolella. Toimintamenoista käytettiin 52.1 % (ed. vuonna 51,8 %) palkkamenoihin, 36,9% (38,2 %) kiinteistömenoihin, 3,6 % (3,5 %) ITmenoihin ja 7,4 % ( 6,5%) muihin kulutusmenoihin. Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset hankkeeseen myönnettiin vuoden 2007 talousarviossa määrärahaa euroa. Määrärahasta siirtyi vuodelle ,82 euroa. 12

13 Sotaarkiston liittämisestä Kansallisarkistoon aiheutuviin menoihin myönnettiin erillisenä määrärahana (mom ) euroa, josta käytettiin ,54 euroa. Mikrofilmien hankkimiseksi Venäjältä myönnettiin niin ikään erillisrahoituksena samalta momentilta euroa, josta käytettiin ,03 euroa. Erillisrahoitusta myönnettiin myös yksityisarkistoseminaarin järjestämiseen euroa, mikä käytettiin, ja C.E. Engelin piirustusten hankintaan euroa. Työministeriön hallinnonalan momentilta käytettiin euroa työvoimatoimistojen työhön osoituspäätösten mukaisesti määräaikaisten henkilöiden palkkaamiseen. Hämeenlinnan maakuntaarkiston uudisrakennuksen vuokrasopimusvaltuus siirtyi edelliseltä vuodelta saman suuruisena vuoden 2007 talousarvioon. Yksityisten arkistojen valtionapuihin myönnettiin vuodelle euroa, josta käytettiin 12 valtionapuarkiston menoihin ,00 euroa Tuotto ja kululaskelma Maksullisen palvelutoiminnan tuotot vuonna 2007 olivat ,90 euroa, minkä lisäksi maksulliseen toimintaa luetaan maksuasetuksessa ja talousarviossa toimitilojen ja asuntojen vuokrat. Näitä tuottoja oli kertomusvuonna ,84 euroa. Maksullisen toiminnan tulot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna noin euroa. Henkilöstökulut vuonna 2007 olivat euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli noin euroa. Lisäys johtui edellisenä vuonna avoimina pidettyjen virkojen täyttämisestä ja määräaikaisten projektihenkilöiden määrän kasvusta. Tuottavuusohjelman mukaisesti vähennettiin kolme virkaa, joiden talousarviovaikutus oli euroa Tase Taseerissä ei ole huomattavia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Aineellisten hyödykkeiden taseerät ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu Valtiokonttorin määräyksestä, jonka mukaan vain suuret, yli ,00 euron arvoiset hyödykkeet aktivoidaan taseeseen. 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA Sisäinen valvonta Johdon toteuttama sisäinen valvonta käsittää taloussäännön, sisäisen tarkastuksen ohjesäännön, työjärjestyksen sekä muiden erillismääräysten edellyttämät menettelyt laillisen, taloudellisen ja tehokkaan toiminnan toteuttamiseksi. Sisäinen valvonta on arkistolaitoksessa delegoitu linjaorganisaatioon ja sitä pyritään edistämään valta ja vastuusuhteiden määrittelyllä sekä toimintaprosesseja dokumentoimalla ja yhdenmukaistamalla. Toimintayksiköiden toimintaa ja tuloksellisuutta arvioidaan vuosittaisissa tulosneuvotteluissa. Laadittavissa tulossopimuksissa sovitaan tulostavoitteet ja niitä vastaavat resurssit. Kunkin yksikön johtaja vastaa sopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja siitä, että toiminta on ollut sen mukaista. 13

14 Arkistolaitoksen taloussäännössä on mainittu sisäiselle valvonnalle asetetut velvoitteet. Arkistolaitoksen sisäisen valvonnan tilaa on vuoden 2007 osalta arvioitu käyttämällä valtioneuvoston controller toiminnon suosittelemaa, COSOERM viitekehykseen perustuvaa arviointikehikkoa. Arvioinnin perusteella viraston sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät niille säädetyt vaatimukset lukuun ottamatta riskien täysin systemaattista tunnistamista ja arviointia. Vuonna 2007 valmisteltiin uusi sisäisen tarkastuksen ohjesääntö. Sisäisten palvelujen vastuualueella käytiin läpi riskejä ICTpalveluiden osalta. Lisäksi tehtiin arkistolaitoksen ja Senaattikiinteistöjen yhteistyönä erityisesti kulunvalvontaan liittyvä turvallisuuskartoitus koko laitoksessa. Kertomusvuoden aikana kuvattiin ja tallennettiin strategisesti tärkeimmät toimintaprosessit sisäiseen verkkoon sekä saatettiin valmiiksi palkkahallinnon menetelmäkuvaus. Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää arkistolaitoksen johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa pääjohtajan määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen tarkastuksen kohteena oli arkistolaitoksen tulosindikaattorijärjestelmä. Tarkastuksesta on laadittu tarkastuskertomukset. Tarkastaja kiinnitti huomiota mm. siihen, että tulosindikaattorijärjestelmään liittyvät käytännöt on pääsääntöisesti hoidettu hyvin. Tarkastuksessa esiin nousivat kuitenkin mittariston kehittämistarve sekä työajanseurannan ohjeistuksen riittämättömyys. Indikaattorien ja mittareiden kehittämistyön tulisi alkaa viimeistään uuden strategian valmisteluvaiheessa. Vuotta 2007 koskeva tarkastussuunnitelma laadittiin syyskuussa Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ovat seuraavat pääasialliset kehittämistarpeet, joiden vuoksi on ryhdytty/ryhdytään toimenpiteisiin: 1. Strategisesti tärkeimpien toimintaprosessien kehittämistä jatketaan. 2. Sisäisen laskennan viitekehikosta laaditaan valmiiksi menetelmäkuvaus. 3. Kaluston inventointi suoritetaan vuosittain ja muuttuneet tiedot päivitetään käyttöomaisuusjärjestelmään. Arkistolaitoksen itsearviointi toteutetaan keväällä 2008 CAFitsearviointimallia käyttäen. Arkistolaitoksen strategian uusimistyö aloitetaan vuoden 2008 aikana ARVIOINTIEN TULOKSET Opetusministeriö käynnisti vuoden 2004 syksyllä tulossopimuksessa vuodelle 2006 sovitun arkistolaitoksen ulkoisen arvioinnin. Nelihenkinen arviointipaneeli puheenjohtajanaan IsoBritannian kansallisarkiston pääjohtaja Sarah Tyacke jätti raporttinsa vuoden 2006 helmikuussa. Arvioinnin keskeisiä suosituksia ovat mm. arkistolaitoksen mahdollisuuksien 14

15 parantaminen sähköisen asiakirjahallinnon kehittämisessä osana valtion ITstrategiaa, kulttuuriperinnön digitoinnin ja digitaalisen sisällöntuotannon tehostaminen mm. yhteisten hankkeiden avulla, viranomaisten arkistosiirtojen lyhentäminen 25 vuoteen nykyisen 40 vuoden sijasta, kansallisten toimintojen alueellistamista tulisi jatkaa (esim. mikrokuvaustoiminta), arkistolaitoksen ja kuntien suhteita koskevan lainsäädännön uudelleen arviointi, valtionapua saavien arkistojen toimintojen kustannustehokkuuden parantaminen (yhteistyö, tilat ja tietotekniikka), arkistontarkastusten tehostaminen, jotta seulonnan tavoitteet saavutettaisiin, seulontakriteereiden kehittäminen. Suositusten mukaisina toimenpiteinä on jo perustettu yksityisarkistojen neuvottelukunta, valtionapuarkistoja koskeva lakiuudistus toteutettu ja arkistolaitoksen yksityisarkistostrategia laadittu. Kansallisarkiston ja osittain koko arkistolaitoksen organisaatiota on uudistettu (voimaan vuoden 2007 alusta lukien) matriisiorganisaatiomaisesti ja prosessilähtöisesti. Tavoitteena on, että arkistolaitoksen prosesseja johdetaan ja toteutetaan yhdenmukaisin periaattein entistä enemmän keskitetysti. Entiset virkaarkisto ja asiakirjahallintoyksiköt on yhdistetty paremman tehokkuuden ja koordinaation saavuttamiseksi. VAKKA ja VAPA kärkihankkeiden koordinaatio on alistettu yhden vastuualueen alaisuuteen. Sisäistä tiedostusta on tehostettu muun muassa perustamalla tiedottajan virka. Arkistojen liitoshankkeiden ja siirtosyklin lyhentämistä suunnittelemaan määrättiin erityisasiantuntijat. 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Arkistolaitoksessa ei tilikaudella ole havaittu väärinkäytöksiä. Tilinpäätösvuoden aikana ei ole tehty takaisinpäätösperintää koskevia päätöksiä. 15

16 2. TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA Kansallisarkiston talousarvion toteumalaskelma vuodelta 2007 Osaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Vertailu Toteuma numero ja nimi Tilinpäätös % TA+LTA Talousarvio 11. Verot ja veroluontoiset tulot , , ,03 0, Arvonlisävero , , ,03 0, Sekalaiset tulot , , ,76 0, Muut sekalaiset tulot 0, , ,34 0, Siirtomäärärahojen peruutukset 0,00 976,42 976,42 0, Valtionapulaitosten omavastuuosuudet eläkkeistä , , ,00 0, Muut sekalaiset tulot 167,31 0,00 0,00 0, Korkotulot ja voiton tuloutukset 320,00 0,00 0,00 0, Osinkotuotot 320,00 0,00 0,00 0,00 0 Tuloarviotilit yhteensä , , ,79 0,

17 Osaston, momentin ja ja tilijaottelun Tilinpäätös Talousarvio Talousarvion 2007 määräraho Tilinpäätös Vertailu Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot numero ja nimi Talousarvio (TA+LTA) käyttö siirto Tilinpäätös Edellisiltä Käytettävissä Käyttö Siirretty vuonna seuraavalle vuosilta vuonna 2007 vuonna 2007 seuraavalle 2007 vuodelle siirtyneet pl. peruutukset vuodelle 23. Valtioneuvosto , , , , ,44 0, , , , , Valtioneuvoston kanslian arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , Valtioneuvoston kanslian arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 4 929, ,44 0, ,44 0, Jatkosodan ihmisluovutukset tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) , , , , , , , , , Puolustusministeriö 0, , , ,00 0, Virkasiirrot Puolustusministeriöstä 0, , , ,00 0, Opetusministeriön hallinnonala , , , , , , , , , , Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , ,49 0, ,49 0, Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) , , ,91 0, Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) , , , ,00 0, , , , Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) , , , ,00 0, , , , Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) , , , ,00 0, , , , Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) , , , ,18 0, Veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovarat tieteen , , , ,43 tukemiseen (arviomääräraha) Yksityisluontoisten arkistojen valtionavut , , ,00 576, Muihin tieteen tukemisesta aih. menoihin , , , , Veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovarat tieteen ,80 tukemiseen (arviomääräraha) Yksityisluontoisten arkistojen valtionavut , Muihin tieteen tukemisesta aih. menoihin , Työministeriön hallinnonala , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Työllistämis, koulutus ja erityismenot (kiinteä määräaha) , , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menoarviotilit yhteensä , , , , , , , , , ,28 17

18 Kansallisarkiston talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista niiden käytöstä momenttien tarkkuudella Valtuudet ja niiden käyttö ( ) Momentti (numero ja nimi, johon valtuus liittyy) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (10000 ) Aikaisempien Vuoden 2007 valtuudet Talousar vio Määräraha Määräraha Määräraha Määräraha Määräraha vuosien menot tarve 2008 tarve tarve tarve valtuuksien käyttö myöhemmin Uudet Uusitut Käytetty valtuudet valtuudet Uusittavissa 2008 TA:ssa Käyttämättä yhteensä Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Vuonna 2007 kätytössä olleet valtuudet

19 3. Tuotto ja kululaskelma TILIVIRASTON TUOTTO JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,18 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,17 Muut toiminnan tuotot , , , ,75 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,19 Henkilöstökulut , ,48 Vuokrat , ,64 Palvelujen ostot , ,12 Muut kulut , ,69 Valmistus omaan käyttöön () , ,00 Poistot , , , ,58 JÄÄMÄ I , ,83 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahoitustuotot 260,48 395,54 Rahoituskulut 100,00 160,48 123,64 271,90 SATUNNAISET TUO TOT JA KULUT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 JÄÄMÄ II , ,93 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Muut käyttötalouden tuotot , , , ,00 Kulut Käyttötalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille , ,00 Muut käyttötal.kulut ulkomaille 2 000,00 Käyttötal. kulujen palautukset , ,00 JÄÄMÄ III , ,93 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA 19

20 Perityt arvonlisäverot , ,95 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,04 TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ , ,97 20

21 4. TASE VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Muu kansallisomaisuus , ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,59 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja laitteet , ,84 Kalusteet 9 365, ,66 Muut aineelliset hyödykkeet 1 426, , , ,73 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISSIJOITUKSET Käyttöomaisuusarvopaperit 0,00 0,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄ AIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,32 VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,36 Siirtosaamiset , ,16 Muut lyhytaikaiset saamiset 385, ,72 Ennakkomaksut ,34 150, ,24 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Kassatili 4 436, ,45 VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 21

22 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VALTION PÄÄOMA Valtion pääoma , ,35 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,13 Pääoman siirrot , ,80 Tilikauden kulujäämä , , , ,65 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Saadut ennakot , ,42 Ostovelat , ,89 Tilivirastojen väliset tilitykset , ,12 Edelleen tilitettävät erät , ,79 Siirtovelat , , , ,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 22

23 Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Kansallisarkiston tilinpäätöksen liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Tiliviraston nimi ja kolminumeroinen tunnus: Kansallisarkisto 603 Budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Ulkomaan rahan määräisiä saamisia tai velkoja ei ollut vuoden vaihteessa. Arvostus ja jaksotusperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. Edellistä vuotta koskevat tiedot ovat vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden kanssa. 23

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 ARKISTOLAITOS 13.3.2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan tuottavuus...

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KANSALLISARKISTO KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI...15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 ARKISTOLAITOS 15.3.2010 AL/14304/00.01.00/2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Lisätiedot

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS 18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004 29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 ARKISTOLAITOS AL/5364/02.02.03/2013 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5)

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5) 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja niiden käytettävyyden, edistänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 ARKISTOLAITOS AL/17418/00.01.00/2013 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto, kausi 2013-2016, 09.06.2016 Arkistolaitos Sivu 1(7)

Tilinpäätöskannanotto, kausi 2013-2016, 09.06.2016 Arkistolaitos Sivu 1(7) OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 18.2.2004 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 HELSINKI 2004 SISÄLTÖ Sivu TOIMINTA-AJATUS 1 TULOSTAVOITTEET 1 1. Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus 1 2. Arkistoaineksen säilyttäminen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja arkistolaitos ovat sopineet arkistolaitoksen toiminnalle

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA

VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA- VOISTA VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO NRO 11/1997 2.6.1997 Valtiovarainministeriö Viite: Lausuntopyyntö 15.5.1997 VM 24/00/97 VALTION KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN KAA-

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011

Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä. Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Analyysiä vuoden 2010 tilinpäätöksestä Keskeisiä lukuja ja havaintoja tilinpäätöksen tekemisestä HAUS 7.6.2011 Sisältö Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja - Talousarvion toteutumalaskelma - Tuotto- ja kululaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot