TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS

3 1 JOHDON KATSAUS Arkistolaitoksen johtaminen perustui vuonna 2004 vahvistettuun arkistolaitoksen strategiaan, joka ulottuu vuoteen Strategian päivitys vuoteen 2015 saakka ulottuvalle aikajaksolle käynnistettiin kertomusvuoden syksyllä. Strategiatyön ja johtamisen tueksi on kertomusvuonna toteutettu arkistolaitoksen itsearviointi ja prosessien kuvaaminen. Ydinprosessit määriteltiin samalla uudelleen. Toiminnan kehittämisessä on toteutettu tai saatettu vireille arkistolaitoksen vuonna 2006 suoritetun kansainvälisen arvioinnin raportissa ja vuoden 2008 alussa toimeen pannun arvioinnin seurantajakson yhteydessä esitettyjä suosituksia. Arkistolaitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta vaihtui kertomusvuoden aikana. Vanha ja uusi neuvottelukunta kokoontuivat kertomusvuonna kumpikin yhden kerran. Tulosalueittain tarkasteltuna arkistolaitos saavutti kertomusvuonna selvästi kaikki tulostavoitteet arkistotoimen yleisen ohjauksen ja kehittämisen tulosalueella, paitsi tarkastuksissa jäätiin hieman tavoitteesta. Arkistoaineksen säilyttämisen ja käytettävyyden kehittämisen tulosalueella saavutettiin kaikilla tehtäväalueilla niin ikään selvästi tulostavoitteet. Tietopalvelun tulosalueella määrällisiä tulostavoitteita ei saavutettu kysynnän laskusta johtuen tutkijakäynneissä ja kaukolainoissa. Tavoitteet sen sijaan ylitettiin tutkijasaliin toimitettujen arkistoyksikköjen määrissä, selvityksissä ja jäljenteissä. Näistä kahdessa jälkimmäisessä ylitys aiheutui Kansallisarkistoon liitetyn entisen Sotaarkiston suoritteista. Selkeästi ilman uusien yksikköjen vaikutustakin tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi Kansallisarkistossa. Fyysisten tutkijakäyntien, kaukolainojen ja jäljenteiden kysynnän vähenemiseen vaikuttaa se, että yhä enemmän aineistoja on saatavissa sähköisesti verkossa. Asiakkaat käyttävät myös entistä enemmän mahdollisuutta ottaa omalla kamerallaan digitaalisia kuvia tutkimuskäyttöön. Arkistolaitos kehittää indikaattorijärjestelmäänsä siten, että se ottaa huomioon asiakaskunnan käyttötavoissa tapahtuneen muutoksen. Ennen muuta sähköisten aineistojen asiakaskäytön seurantaa tehostetaan. Nyt jo on käytössä arkistolaitoksen digitaaliarkiston käyttöä ilmaiseva laskuri. Arkistolaitoksen taloudellinen tilanne oli kertomusvuonna edellistä vuotta huonompi ja loppuvuodesta jouduttiin aloittamaan tiukkoja säästötoimenpiteitä. Lisääntyneet kustannusvaikutukset yhtäaikaisesti useissa kustannustekijöissä vaikuttivat menojen nopeaan nousuun. Suurimmat nousuvaikutukset johtuivat palkka ja kiinteistömenoissa tapahtuneista VES ja indeksikorotuksista. Sekalaisiin käyttömenoihin budjetoidut VAPAhankkeen sekä Internoiduttutkimushankkeen rahoitukset kasvattivat näiden menojen osuutta kokonaisbudjetista. Arkistolaitos on laatinut selvityksen, jossa verrattiin arkistolaitoksen palkkaukseen, kiinteistöihin ja muihin käyttömenoihin käytettävissä olleita varoja muihin pääasiassa opetusministeriön hallinnonalalla toimiviin laitoksiin. Selvitys osoitti, että arkistolaitoksen käyttömenoihin käytettävissä olevat varat ovat huomattavasti muita vähäisemmät, kun ne suhteutetaan henkilömäärään. Kiinteistökuluihin suuntautuu huomattavia paineita, johtuen arkistolaitoksen toiminnan luonteeseen kuuluvasta kasvavasta tilatarpeesta, energiakustannusten noususta ja vuokrien indeksitarkistuksista. Maksullisen toiminnan tulot lisääntyivät edellisestä vuodesta, mutta toiminnan kannattavuus oli edellistä vuotta huonompi. Muita tuloja saatiin muun muassa yhteisrahoitteisista hankkeista. Merkittävin ulkopuolisesti rahoitettava tutkimushanke oli valtioneuvoston kanslian osoittamalla rahoituksella toiminut Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimusprojekti, joka päättyi kertomusvuoden kesällä. Kertomusvuonna jatkui inkeriläisten paluuta ja palautuksia vuosina selvittävä tutkimushanke Kotiin karkotettavaksi, jolle Suomen Akatemia myönsi tutkimusrahoituksen vuosiksi Kertomusvuoden kesällä käynnistyi lisätalousarviossa myönnetyin varoin Suomessa toisen maailmansodan aikana tapahtuneita internointeja koskeva tutkimushanke. Kertomusvuoden alusta lukien arkistolaitokseen liitettiin Sotaarkisto sekä Valtioneuvoston väliarkisto. Liitoksessa arkistolaitokselle siirrettiin näiden arkistojen henkilöstö 37 henkilötyövuot 3

4 ta, toimitilat ja toimintaan tarvittavat määrärahat. Liitettyjen arkistojen henkilöstö ja toiminta sulautettiin Kansallisarkiston yksiköihin. Sotaarkiston siirron yhteydessä Puolustusministeriö sitoutui osoittamaan tarvittavat voimavarat Sotaarkiston järjestämättömän aineiston kunnostamiseen Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston organisoimana. Kuusivuotisen kunnostamisprojektin laajuudeksi sovittiin 120 henkilötyövuotta. 1.2 VAIKUTTAVUUS Arkistolaitoksen toiminnan vaikuttavuus on keskeisiltä osiltaan luonteeltaan välillistä. Tieteellisessä tutkimuksessa käytetyt asiakirjalähteet ovat keskeinen tietovaranto pyrittäessä muodostamaan monipuolista ja luotettavaa kokonaiskuvaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta eri aikakausina. Arkistolaitoksen tehtävä on säilyttämisen ohella lisätä aineistojensa tunnettuutta ja tukea niiden monipuolista käyttöä. Tämä edellyttää tehokasta tiedotustoimintaa ja kiinteää yhteyttä tutkijayhteisöön ja muihin asiakasryhmiin. Arkistolaitoksen omat tutkimukset saivat varsin suurta huomiota tiedotusvälineissä. Niiden kautta voitiin nostaa keskusteluun myös muuten tutkimuksessa vähemmän käytettyjä aineistokokonaisuuksia ja uusia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Osana tietopalvelua Kansallisarkisto ja maakuntaarkistot ovat järjestäneet näyttelyitä. Merkittävin kertomusvuonna toteutetuista näyttelyistä olivat Kansallisarkistossa esillä olleet Sodan sukupolvet veteraanijärjestöjen toimintaa esitellyt näyttely sekä Suomen ja Bulgarian diplomaattisia suhteita 90 vuoden aikana esitellyt näyttely. Arkistolaitoksen kansainvälistä vaikuttavuutta toteutetaan ensisijaisesti Euroopan Unionin puitteissa. Suomen vastuulla olivat lisäksi Kansainvälisen Arkistoneuvoston (ICA) Euroopan osaston pääsihteerin tehtävät ja ICA:n urheiluarkistojaoston puheenjohtajuus. Venäjän kanssa on jatkettu yhteistyötä Suomea koskevien arkistoaineistojen mikrofilmaamiseksi, mikä tarjoaa tutkimukselle uutta, tähän saakka vähän käytettyä aineistoa. Arkistolaitoksen indikaattorijärjestelmässä vaikuttavuuden tunnuslukuihin luetaan säilytettävän arkistoaineksen kokonaismäärä kartuntoineen. Kertomusvuoden lopussa arkistolaitoksen hallussa oli hyllymetriä asiakirjoja, karttaa ja piirustusta sekä yli 2,1 miljoonaa mikrofilmijäljennettä. Arkistolaitoksen digitaaliarkisto käsitti vuoden lopussa kuvatiedostoa. 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan tuottavuudelle ei ole tulossopimuksessa esitetty tavoitetta, mutta liitteessä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden tuottavuus suoritteittain vertailuna kolmen vuoden ajalta. Kertomusvuonna tuottavuus parani seurattavista suoritteista (ks. Tulostaulukko): koulutuksessa, seulonnassa, virkaarkistojen järjestämisessä ja luettelotietojen tallennuksessa, yksityisarkistojen hankinnassa, digitoinnissa ja tutkijapalvelussa, mutta laski asiantuntijatehtävissä, tarkastuksissa, yksityisarkistojen järjestämisessä, virkaarkistojen hankinnassa, mikrokuvauksessa, konservoinnissa, selvityksissä ja kaukolainoissa. Tuottavuuden mittaamisen kannalta erityisen ongelmallisia ovat arkistojen järjestäminen ja kuvailu, koska aineistojen laatu vaihtelee. 4

5 Tilastokeskus laskee vuosittain Kansallisarkiston ilmoittamien toteutumatietojen perusteella, valtion tuottavuustilastoa varten arkistolaitoksen tuottavuusluvut, mutta tiedot valmistuvat vasta kesällä. Vuoden 2007 osalta työn tuottavuus oli arkistolaitoksessa 97,44 (edellisenä vuonna 101,17) ja kokonaistuottavuus 97,61, edellisenä vuonna 101,94. Tuottavuuslaskennan piirissä on noin 65 % kaikesta toiminnasta. Hallinto ja tukitoimintojen osuus laskennan ulkopuolelle jäävästä työstä on noin 16 % Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuudelle ei ole tulossopimuksessa asetettu tavoitetta, mutta liitteenä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden yksikkökustannusten vertailutiedot kolmelta vuodelta. Yksikkökustannukset laskivat seulonnassa, virkaarkistojen järjestämisessä ja hankinnassa sekä VAKKAtallennuksessa. Kaikissa muissa taloudellisuusmittauksen piirissä olevissa tehtävissä yksikkökustannukset nousivat. Kustannusten nousuun vaikuttivat Sotaarkiston liittäminen ja VAPAmenojen osuus kokonaismenoissa, joista eri tehtävien suhteelliset osuudet lasketaan työajan suhteessa Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus huononi edellisestä vuodesta 11,9 prosenttiyksikköä. Työaikaosuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 4,50 % (edellisenä vuonna 3,77 % ja vuonna ,12 %) kokonaistyöajasta (läsnäoloajasta). Suhteellista työaikaosuutta on käytetty laskelmissa myös tilavuokrien ja yhteiskustannusten laskuperusteena, joten kustannusten muutos suuntaan tai toiseen näkyy myös näissä luvuissa. Virallisten selvitysten kustannusvastaavuus oli 28,7 % (edellisenä vuonna 41,6 %) tavoitteen ollessa 50 %. Kustannusvastaavuutta heikensi palkkamenojen kasvu sekä se, että erillisprojektien menot (VAPA ja tutkimushankkeet) lisäsivät muiden menojen osuutta. Yhtenä selittävänä tekijänä kustannusvastaavuuden heikkenemiseen ovat entisestä Sotaarkistosta toimitettujen virallisten selvitysten poikkeavuus. Tulot pysyivät ennallaan. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus heikkeni 8,35 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, ja kannattavuustavoite, euroa, jäi edelleen saavuttamatta. Maksullinen liiketaloudellinen toiminta oli euroa tappiollista (edellisenä vuonna euroa). Kustannusvastaavuuden jääminen tavoitteesta johtui samoista tekijöistä, kuin julkisoikeudellisten suoritteiden kohdallakin. Työaikaosuus kokonaistyöajasta (läsnäoloaika) oli kertomusvuonna 6,68 %, edellisenä vuonna 5,16 %. Selvästi parhaiten kannattavia olivat annettu koulutus ja maksullinen konservointi. Selvitystoiminta oli edelleen tappiollista Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa oli Jalmari Finnen säätiön kanssa Kansallisarkistossa säilytettävän Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen osalta sekä Finlands Youth for Understanding ry historiahanke (YFU). Kansallisarkiston rahoituksen osuus oli kertomusvuonna 8 414,22 euroa ja YFU ry:n osuus euroa. Historiahankkeeseen on palkattu tutkija. Kansallisarkiston hallinnoimana toteutettiin kertomusvuonna myös opetusministeriön matrikkelihanketta. Svenska Litteratursällskapet i Finlandin kanssa yhteistyössä valmisteltiin vuoden 1809 merkkivuoden näyttelyä, johon käytettiin SLS:n kautta saatuna ulkopuolisena rahoituksena ,58 euroa. Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen rahoitus oli kertomusvuonna yhteensä ,93 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli sopimuksen mukaan euroa eli 57,4 %. Hankkeessa on ollut palkattuna määräaikaisia henkilöitä. 5

6 1. 4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet, palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Tässä yhteydessä raportoidaan opetusministeriön ja arkistolaitoksen välisessä tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tulosalueittain sekä muista kertomusvuonna toteutettujen tai edelleen jatkuvien, pitempiaikaisten hankkeiden tilanteesta. Yksityiskohtainen vertailu tulostavoitteiden toteutumisesta esitetään tulostaulukossa sivuilla Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus Arkistolaitos on kertomusvuonna ollut mukana useissa julkishallinnon organisaatioiden sähköisen tiedonhallinnan. asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämisprojekteissa. Arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) asema julkishallinnon tietojärjestelmien toiminnallisuuksien ohjaajana ja metatietojärjestelmänä on vakiintunut. Arkistolaitos kehittää kunta ja valtiosektorilla toimivien yhteistyökumppaneidensa kanssa AMS:sta tiedonohjausjärjestelmää. Sen sisällön tuottamiseksi käynnistettiin kuntien eamsprojekti, jota Kansallisarkisto vetää. Mainituilla hankkeilla on kytkös myös pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kehittämishankkeeseen. Tiedonhallinnan sähköistäminen on lisännyt arkistolaitoksen viranomaisille antaman ohjauksen ja koulutuksen tarvetta. Sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja on valmisteltu tiiviisti. Arkistolaitos on asettanut sähköisten aineistojen hallinnan hankkeen, jonka tehtävänä on toteuttaa sähköisen arkistonmuodostuksen ja säilyttämisen kokonaisuus. Se koostuu kahdesta tehtäväalueesta: Sähköisen arkistonmuodostuksen (eams) tehtäväalue ja Sähköisten aineistojen säilyttämisen ja tietopalvelun tehtäväalue (laajennettu VAPA). Hankkeen määräaika on Arkistolaitos on lokakuussa 2008 vahvistanut uudet seulontapolitiikka ja seulontastrategiaasiakirjansa. Niiden tarkoituksena on esittää julkishallinnon asiakirjallisten tietojen seulontaa koskevat seulontapoliittiset ja strategiset tavoitteet, seulontatoiminnan perusta, keskeiset käsitteet sekä keskeiset menetelmät, joihin arkistolaitos nojaa ratkaistessaan, mitkä asiakirjalliset tiedot säilytetään pysyvästi. Seulontapolitiikan ja strategian avulla arkistolaitos osoittaa arkistonmuodostajille, tutkijoille ja asiakirjallisten tietojen käyttäjille, millaisin perustein ja periaattein arkistolaitos rajaa vain osan julkishallinnon asiakirjallisista tiedoista pysyvään säilytykseen, osaksi kansallista asiakirjallista kulttuuriperintöä. Säilytysaikapäätöksiä tehtiin kaikkiaan 43 kappaletta (edellisenä vuonna 27). Tulostavoite seulontapäätöksille oli 20 päätöstä. Seulontaesitysten ruuhkaa voitiin purkaa, kun seulontapäätösten valmistelua siirrettiin entistä enemmän maakuntaarkistoille. Seulonnan, koulutuksen ja tarkastusten tehtäväalueilla olivat käytössä koko arkistolaitosta koskevat sektorisuunnitelmat, joiden tavoitteena on yhtenäistää prosesseja ja tehostaa resurssien käyttöä näissä tehtävissä. Sektorisuunnitelmissa varataan matriisiorganisaation periaattein koko laitoksen osalta henkilötyövuodet, jotka kohdistetaan mainitulle kolmelle tehtäväalueelle ja samalla asetetaan määrälliset yksikkökohtaiset tulostavoitteet. Koulutuksen sektorisuunnittelu yhtenäistää koulutusprosesseja eri yksiköissä. Koulutusta on pääosin toteutettu vuosittain vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti, mutta sen lisäksi on toteutettu myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia virastoille. Arkistolaitoksen järjestämä ja sen edustajien 6

7 muiden järjestämillä kursseilla antama arkistokoulutus oli edellisen vuoden tasolla, mutta ylitti asetetun tavoitteen, 800 koulutustuntia. Kurssien osanottajamäärä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta, ja oli omilla kursseilla henkeä. Arkistolaitoksen antamien tutkintojen määrä sitä vastoin väheni edellisestä vuodesta. Jokaisesta järjestetystä koulutustilaisuudesta pyydetään osallistujilta koulutuspalautteet. Kertomusvuonna saatujen palautteiden keskiarvo oli 4,12 arvosteluasteikolla 1 5, jossa 5 on paras tulos. Koulutuksen bruttotulot olivat vuonna euroa (edellisenä vuonna euroa). Arkistontarkastustoimintaa on tehostettu viime vuosina. Tarkastusten määrä (87) väheni edellisestä vuodesta. Tulostavoitteena olleesta 100 tarkastuksesta jäätiin, koska resursseja suunnattiin seulontapäätösruuhkan purkuun. Tarkastustoimintaa toteutetaan vuosittaisten tarkastussuunnitelman (sektorisuunnitelmat) puitteissa. Toimintaa toteutetaan osittain hallinnonalakohtaisten tiimien voimin. Arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen Järjestettyjen arkistojen määrä hyllymetreissä oli edellistä vuotta suurempi ja ylitti tulostavoitteen (1 400 hm). Vastaanotettujen arkistojen määrä oli niin ikään hieman edellistä vuotta suurempi. Järjestämättömien arkistojen määrä kasvoi jälleen ja oli vuoden lopussa hm, edellisenä vuonna hm. Luku on kasvanut aineistosiirtojen määrän lisäännyttyä. Arkistolaitoksen kärkihankkeisiin on kuulunut Vakkaarkistotietokanta, jonka tarkoituksena on saada arkistolaitoksessa säilytettävien asiakirjojen hakemistot ja sisällönkuvailut asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Vakka sisälsi kertomusvuoden lopussa tiedot arkistoyksiköstä. Tietokantaa täydennettiin vuoden aikana 969 manuaalisen arkistoluettelon tiedoilla (edellisenä vuonna 1 421). Vuoden loppuun mennessä Vakkaan on syötetty vuodesta 1998 lähtien tilastojen mukaan manuaalisen arkistoluettelon tiedot. Vakka projektina päättyi vuonna 2007 ja sen tavoitteena oli, että tietokannassa olisi projektin päättyessä pääosin tiedot kaikista arkistolaitoksessa säilytettävistä, järjestetyistä aineistoista lukuun ottamatta karttaaineistoja. Vakkaan käsitti ennen vuoden 2008 alussa tapahtuneita arkistoliitoksia noin 90 % kaikista virka ja yksityisarkistoista hyllymetreinä laskettuna. Liitosten vaikutuksesta kattavuusprosentti laski noin 72:een. Kertomusvuonna Vakkaan tallennettiin arkistoyksiköissä laskettuna tiedot arkistoyksiköstä (edellisenä vuonna ). Tulossopimuksessa asetettu tavoite ( ) saavutettiin hyvin. Vakkaan käytetty työaika oli edellisen vuoden tasolla: 8,7 htv läsnäoloajasta ja 10,8 htv kokonaistyöajasta. Kansallisarkisto on Vakan kautta mukana muistiorganisaatioiden kansainvälisessä ekamyhteistyössä Michael+ suomalaisen hakuportaalin toteutuksessa. Maksullinen järjestäminen oli kertomusvuonna vähäistä. Valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä on täydennetty edelleen. Vuoden lopussa rekisterissä oli 25 laitoksen ja niissä säilytettävän noin arkiston tiedot. Yksityisarkistojen säilyttämisessä ja käytön edistämisessä arkistolaitosta tukee neuvoaantavana elimenä arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelukunta. Arkistolaitoksen yksityisarkistostrategia vuoteen 2015 saakka kestävälle aikajaksolle vahvistettiin edellisenä vuonna. Mikrokuvauksessa ja digitoinnissa tulostavoitteet saavutettiin selvästi. Kertomusvuonna jatkettiin mikrofilmien digitointia, joka on asiakirjojen digitointia huomattavasti nopeampaa. Lisäksi jatkettiin ns. yhteisrahoitteisena toimintana Kansallisarkistossa Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointia. Vuoden lopussa kokonaismäärästä, aukeamasta, oli digitoitu noin 82 %. Tämän hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Jalmari Finnen Säätiö. 7

8 Konservoinnissa tulostavoite, arkkia, ylitettiin niukasti. Kertomusvuonna konservoitiin vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska koko arkistolaitoksessa käynnistettiin kuntokartoitusprojekti, joka sitoi konservaattoreiden työaikaa. Projektiin on lisäksi ollut palkattuna määräaikainen projektikonservaattori. Kansallisarkisto on konservoinut maksullisena palveluna myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistoja. Konservointiin käytetty työpanos oli 12,4 henkilötyövuotta, edellisenä vuonna noin 10 henkilötyövuotta. Loppuvuodesta 2007 virkaan astunut kehittämispäällikkö ryhtyi valmistelemaan mittavaa kuntokartoitusta koko arkistolaitoksen aineistoista. Tietopalvelu Tutkijakäyntien määrä väheni 3 % edellisestä vuodesta (edellisenä vuonna vähennys oli 7,6 %). Kansallisarkistossa tutkijakäyntien vähennys oli noin 9 %, jos liitosarkistojen tuoma lisäys jätetään pois. Vähennys oli edellisenä vuonna 9,4 %. Maakuntaarkistoissa vähennys oli 13,3 %. Tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi peräti 23,1 % edellisestä vuodesta (edellisen vuoden kasvu oli 3,2 %). Lisäys johtui pääosin entisen Sotaarkiston luvuista. Ilman liitosarkistojen tuomaa lisäystä, Kansallisarkistossa toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi 11,6 %. Maakuntaarkistoissa vähennys oli 9,6 %. Tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä on vähentynyt maakuntaarkistoissa vähemmän kuin tutkijakäynnit, mistä voi päätellä, että vähentyminen on kohdistunut enemmän sukututkimukseen, joka perustuu pääasiassa itsepalveluun. Tulostavoitetta ei saavutettu tutkijakäyntien osalta, mutta ylitettiin selvästi toimitettujen arkistoyksikköjen osalta. Verkkoon siirretyn digitoidun aineiston määrän kasvaessa fyysiset tutkijakäynnit vähenevät kaikissa tietopalvelulaitoksissa. Arkistolaitoksen digitaaliarkiston verkkosivuilla käytiin kertaa, edellisenä vuonna kertaa (sivukäyntiä eli latausta). Kansallisarkiston tutkijasalien aukioloaikoja supistettiin kertomusvuonna lauantaiaukioloaikojen osalta, niin että kesäaikaista kolmen kuukauden kiinnipitoa jatkettiin kuukaudella. Tilattujen selvitysten kysynnässä oli kasvua 16,2 % edellisestä vuodesta. Lisäys johtui liitosarkistojen suoritteista. Virallista tarkoitusta varten tilattujen selvitysten määrä lisääntyi 7,7 % edellisestä vuodesta. Suurin osa virallisista selvityksistä koskee Mikkelin maakuntaarkistossa säilytettävien lakkautettujen seurakuntien arkistoista annettavia sukuselvityksiä, joiden tarve aikaa myöten vähenee näiden seurakuntien väestörekistereissä olevan väestön vähentyessä. Muiden selvitysten kysynnässä vähentymistä oli maksuttomissa, suullisissa vastauksissa tiedusteluihin. Selvitysten tulostavoite (17 000) ylitettiin. Virallisten selvitysten toimitusaikojen ylitykset lisääntyivät (1 508 ylitystä, edellisenä vuonna 396 ylitystä). Tavoiteaika on kaksi viikkoa. Selvityksiä koskevat reklamaatioita ei ollut. Kaukolainojen määrän väheneminen kiihtyi ja oli 20,4 % (kahtena edellisenä vuonna vähentyminen oli noin 8 %). Vähennys kohdistui pääasiassa mikrofilmilainoihin. Asiakirjalainatilauksissa oli vain vähäistä laskua. Kaukolainojen tulostavoitetta (95 000) ei saavutettu. Toimitettujen jäljenteiden kokonaismäärä kasvoi 7,8 %, mikä johtui entisen Sotaarkiston osuudesta. Mikrofilmikopioiden, jotka pääosin toimitetaan Mikkelin maakuntaarkistosta, kysyntä lisääntyi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulostavoite ( jäljennettä) saavutettiin. Tietopalvelun tulosalueelle kuuluvien ryhmille annettujen esittelyjen määrä vähentyi hieman, mutta asiakirjanäyttelyiden määrä lisääntyi yhdellä näyttelyllä. Näyttelyiden määrä, 34 näyttelyä, on huomattava. Näyttelytoimintaan käytettiin kaikkiaan 3,9 henkilötyövuotta (edellisenä vuonna 3,5 henkilötyövuotta), mitä vastaava palkkameno oli euroa. Henkilötyöpanoksesta merkittävä osa kohdistui vuonna 2009 järjestettävien vuoden 1809 merkkivuoden suurnäyttelyiden valmisteluun. Kansallisarkistossa järjestetyistä näyttelyistä merkittävimmät olivat Sodan sukupolvet veteraanijärjestöjen toimintaa esitellyt näyttely sekä Suomen ja Bulgarian diplomaattisia suhteita 90 vuoden aikana esitellyt näyttely. Jokaisessa maakuntaarkistossa on toteutettu näytte 8

9 lyitä ajankohtaisista aiheista. Lisäksi esillä on pysyviä asiakirjanäyttelyitä. Myös verkkonäyttelyjä toteutettiin, mm. vuoden 1918 Kansalaissodan asiakirjoja esitellyt näyttely. Muut tehtävät Muita tehtäviä ovat mm. tiedotus ja julkaisutoiminta, yksityisluontoisten arkistojen valtionapujen käsittely, heraldiset tehtävät sekä kansainvälinen arkistoalan yhteistoiminta. Edellisten vuosien tapaan arkistolaitos julkaisi arkistoalan ammattiväelle ja tutkijayhteisölle suunnattua Arkistoviestiä, jota ilmestyi neljä numeroa. Arkistolaitoksen edustajien osallistuminen arkistoalan kansainväliseen toimintaan jatkui vakiintuneeseen tapaan. Arkistolaitos oli mukana perinteisessä pohjoismaisessa arkistolaitosten välisessä yhteistyössä, EUmaiden arkistonjohtajien yhteistyössä, Euroopan alueella sähköisen asiakirjahallinnon parissa toimivan DLMverkoston, Kansainvälisen arkistoneuvoston ICA:n toimielinten ja UNESCON toiminnassa. Arkistolaitoksella hoidettavanaan ollut ICA:n Euroopan osaston EUR BICAN sihteeriys päättyi kertomusvuoden aikana. Pohjoismaisten arkistolaitosten välisenä yhteistyönä toteutettiin kaksi asiantuntijaseminaaria, joista toinen käsitteli asiakirjojen seulontaa, toinen arkistorakentamista. Arkistolaitoksen edustajia osallistui ICA:n kansainväliseen kongressiin Kuala Lumpurissa. Suomalaisilla oli huomattavan paljon alustuksia kongressissa. Myös Suomen arkistolaitoksen evaluointia esiteltiin sekä tulosten osalta että kehittämismallina. Opetusministeriö on tiedepolitiikan tulosohjauksen kehittämishankkeen yhteydessä katsonut, että arkistolaitoksen tulee raportoida valtionapua saavien yksityisarkistojen toiminnasta, vaikka se ei voikaan käydä tulosneuvotteluja niiden kanssa, koska osa rahoituksesta tulee niitä ylläpitäviltä yhteisöiltä (OpM työryhmämuistio 46:2002). Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) nojalla Kansallisarkisto myönsi vuodelle 2008 lakisääteistä valtionapua 80 % valtionapuun oikeuttavista arkistotoimen menoista seuraaville arkistoille: Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Porvarillisen Työn Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, Työväen Arkisto ja Urho Kekkosen arkisto sekä 100 % valtionapuun oikeuttavista menoista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoille ja Svenska Litteratursällskapet i Finlandin arkistoille. Valtionapuarkistoille myönnettiin talousarviossa euroa. Henkilötyövuosimäärissä ja toimitiloissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Valtionapuarkistoja koskevan, niiden toiminnan tuloksellisuuden seurannan arviointia palvelevan indikaattorijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta. Näiden arkistojen yhteenlaskettu aineistomäärä oli kertomusvuoden lopussa hyllymetriä, sähköisten aineistojen määrä tiedostoa, vastaanotettuja aineistoja vuoden aikana oli hm, järjestettyjä arkistoja kpl ja hm, tutkijakäyntejä 7 510, henkilöstöä kaikkiaan 99 htv, josta valtionavun piirissä 60 htv sekä tiloja m2 ja arkistotilojen kapasiteetti oli hm. Kansallisarkistossa on järjestetty useita merkittäviä yksityisarkistoja, lähinnä järjestöarkistoja, myös ulkopuolisella rahoituksella. Valtioneuvoston kanslian asettama Jatkosodan ihmisluovutuksia koskeva, nelivuotinen, Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimushanke, joka toimi Kansallisarkiston yhteydessä, päättyi kertomusvuoden kesällä. Tutkimushankkeen tehtävänä oli selvittää poliisilinjan ja sotilaslinjan luovutuksia Saksaan ja myöhemmin Neuvostoliittoon ja sotavankien kuolintapauksia sekä vangeiksi joutuneiden suomalaisten ja suomensukuisten sotavankien myöhempiä vaiheita. Hankkeessa työskenteli seitsemän päätoimista tutkijaa sekä avustavaa henkilökuntaa. Sen kokonaiskustannus oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 käynnistynyt, Suomen Akatemian rahoittama välirauhansopimuksen perusteella vuosina tapahtuneita inkeriläisten palautuksia koskeva tutkimushanke jatkui. Uutena tutkimushankkeena aloitettiin kertomus 9

10 vuoden syksyllä eduskunnan lisätalousarviossa myöntämän euron suuruisen rahoituksen turvin Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen toteuttamia internointeja koskeva tutkimushanke. Kansallisarkiston yhteydessä toimiva heraldinen lautakunta valmisteli 16 lausuntoa. Lautakunta antoi lausuntonsa mm. useista uusista kuntaliitosten seurauksen syntyneiden kuntien vaakunoista. Lautakunta käsitteli myös lausuntoa lakiesityksestä valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista. Lautakunnan puheenjohtajana toimii arkistolaitoksen pääjohtaja. Hallinto ja tukitoiminnot sekä ohjausjärjestelmät Tulosohjausta toteutettiin tulossopimusjärjestelmän puitteissa siten, että Kansallisarkisto teki tulossopimukset maakuntaarkistojen kanssa, Kansallisarkiston johto yksikköjen kanssa ja arkistolaitos opetusministeriön kanssa. Vuosia koskevan tulossopimuksen vuotta 2009 koskevat tarkentavat tulosneuvottelut opetusministeriön ja arkistolaitoksen välillä käytiin toukokuussa ja arkistolaitoksen sisäiset tulosneuvottelut loppuvuodesta. Arkistolaitoksen tulosohjausta kehitettiin opetusministeriön johdolla toimineen tulosohjaustyöryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Arkistolaitoksen indikaattorityötyhmä aloitti työnsä strategiatyöryhmän alaryhmänä. Arkistolaitoksessa on ollut käytössä kattava työajanseuranta tuottavuus, taloudellisuus ja kustannuskehityksen tietojen tarkempaa seurantaa ja raportointia varten. Lisäksi sisäisen kirjanpidon avulla seurattiin kustannusten kohdistumista tehtäville. Työajan kirjauskäytäntöjä täsmennettiin ja ohjeistettiin. Tulossopimukseen on lisätty tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit. Maksullisen palvelun hinnoittelussa noudatettiin opetusministeriön asetusta arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (1259/2007). Uusi maksuasetus tuli voimaan kertomusvuoden alusta. Asetuksessa määriteltiin mm. Sotaarkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston aineistojen säilyttämistä koskevat maksuperusteet, jotka poikkeavat muita valtion viranomaisia koskevasta käytännöstä alle 40 vuoden ikäisten aineistojen osalta. Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät tulos ja kehityskeskustelut käytiin alkuvuodesta ja syksyllä. Palkkausjärjestelmän neljän vuoden siirtymäaika päättyi vuoden 2008 alussa. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu kertomusvuoden aikana. Paperiton kirjanpitojärjestelmä Rondo oli arkistolaitoksen taloushallinnon käytössä jo edellisen vuoden lopulla. Opetusministeriön tekemän päätöksen mukaan arkistolaitos siirtyi etuajassa, toukokuussa Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi henkilöstöhallinnon osalta ja taloushallinnon osalta lokakuun alusta. Kansallisarkiston talous ja henkilöstöhallinnon edustajat olivat mukana opetusministeriön PAKEprojektin osaprojekteissa koko vuoden. Travelmatkanhallintajärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa. 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Arkistolaitoksen henkilöstövoimavarojen kehittymisen suuntaa mitataan vuosittain valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen mukaisien mittareiden avulla. Henkilöstön tilaa kuvataan vertailuluvuilla, jotka lasketaan joulukuussa palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Henkilöstöresurssien määrää seurataan myös koko vuoden osalta henkilöstötyövuosien (htv) muutosluvulla, joka on resurssimittarina merkittävämpi, kuin pelkkä joulukuinen henkilöstön määrä. Kertomusvuodelle oli asetettu tavoitearvoja htvluvun lisäksi sairauspoissaoloille ja työtyytyväisyydelle. 10

11 Kertomusvuoden 2008 joulukuussa arkistolaitoksen henkilöstön määrä oli 288 henkilöä (+31), kun se oli edellisen vuoden joulukuussa 257 (v ) henkilöä. Henkilöstömäärän lisäys johtui entisen Sotaarkiston ja Valtioneuvoston kanslian arkiston liittämisestä Kansallisarkistoon. Henkilötyövuosissa mitattuna henkilöstömäärä oli 277,25 henkilötyövuotta, lisäystä oli 38,5 henkilötyövuotta vuodesta 2007 (238,75, v. 2006/228,5, v. 2005/232,5). Henkilöstötyövuosien määrään on laskettu mukaan erilaiset määräaikaiset projektityöntekijät. Määräaikaisten osuus kasvoi edellisestä vuodesta (17,51 %) hieman, sen ollessa joulukuun henkilöstön määrästä 19,8 % (v.2006/18,4 %, v. 2005/14,5 %). Kertomusvuonna arkistolaitos työllisti ulkopuolisella rahoituksella, työkokeiluna, erilaisissa projekteissa, korkeakouluharjoittelijoina ja siviilipalvelusmiehinä yhteensä 15,66 henkilötyövuoden verran. Henkilöstön rakenne muuttui keskiiän ja senioriiän laskiessa. Keskiikä oli joulukuussa 46,75 vuotta, kun edellisenä vuonna se oli 48,5 vuotta (1,75). Keskiikä laski myös 2006 vuoden tasosta (47,3 v.), mutta jäi vuoden 2005 tasosta (45,9 v.) hieman. Samoin senioriikäisten % osuuden laski vuoden ,15 %:sta 61,1 %:iin (5,05 %). Vuonna 2006 senioriikäisiä oli 65,6 % (4,5 %) ja vuonna % (1,9 %). Arkistolaitoksen tasaarvoistumisen kehittyminen laski kertomusvuonna, sillä naisten osuus henkilöstöstä kasvoi edelleen 63,9 %:iin edellisen vuoden 63,04 %:sta (+0,86 %) vuoden ,5 %:sta muutos oli +2,4 %. Korkeakoulun tai yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä aleni 46 %:iin (v. 2007/46,69 %) ja tutkijakoulutuksen suorittaneiden osuus peräti 4,17 %:iin (v. 2007/7,4 %). Koulutustasoindeksi nousi kuitenkin lukuun 4,74 (v. 2007/4,4). Alhaiseen koulutustasoindeksiin vaikuttaa koulutustietojen puuttuminen järjestelmästä määräaikaisten henkilöiden osalta. Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta nousi edelleen 78,41 %:iin edellisen vuoden 77,5 %:sta, koska sairauspoissaolojen osuus jatkoi laskuaan 3,73 %:iin (v. 2007/4,73 %) työajasta samoin kuin koulutukseen käytetyn ajan osuus 1,37 % (v ,71 %). Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan käytettiin 0,65 % kokonaistyöajasta. Sairauspoissaolot mitattuna työpäivissä/henkilötyövuodet, vähenivät edelleen 9,6 tp/htv (2,29) vuonna 2007 sen ollessa 11,89 tp/htv ja ,3 tp/htv. Kokonaispoistuma nousi 15,6 %:iin sen ollessa vielä % (v ,1 %). Kertomusvuonna ei tehty työtyytyväisyystutkimusta. Kertomusvuoden henkisistä voimavaroista voidaan lyhyesti todeta, että arkistolaitos selviytyi hyvin Sotaarkiston ja Valtioneuvoston kanslian arkiston yhdistymisestä organisaatiokulttuurien erilaisuuksista huolimatta. Erityisesti henkilöiden perehdyttäminen, ulkopuolelta tulevat muutokset ja erilaiset sisäiset kehittämishankkeet ovat vaatineet henkilöstöltä huomattavasti voimavaroja. Henkilöstön osaamisen taso ja työkyky ovat säilyneet hyvinä, mikä näkyy mm. sairauspoissaolojen vähenemisenä ja kokonaistyöajan nousuna. 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarviorahoituksen lisäksi Arkistolaitos jatkoi vuonna 2008 yhteisrahoitteista hanketta Jalmari Finnen säätiön kanssa Suomen asutuksen yleisluettelon digitointia varten. Hanketta varten saatiin Jalmari Finnen säätiöltä rahaa euroa, lisäksi käytössä oli edelliseltä vuodelta säästynyt rahoitusosuus ,93 euroa. Ulkopuolisesta rahoituksesta käytettiin vuonna ,59 euroa. 11

12 1.6.2 Talousarvion toteutuminen Arkistolaitokselle myönnettiin vuoden 2008 varsinaisessa talousarviossa ja lisätalousarviossa määrärahaa toimintamenoihin euroa. Määrärahoihin sisältyi lisäyksenä edelliseen vuoteen suurimpina erinä Sotaarkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston liitoksesta aiheutuvat lisäykset euroa ja VAPAhankkeeseen euroa. VESkorotusten osuus oli euroa. Edelliseltä vuodelta siirtyi euroa. Vuodelle 2009 siirtyi toimintamenomäärärahasta euroa, josta VAPArahoituksen osuus oli ja Internoidut tutkimushankkeen osuus euroa. Muiden toimintamenojen siirtynyt osuus oli ,50 euroa. Kuluneen vuoden lopulla arkistolaitos joutui tiukan määrärahatilanteen vuoksi ryhtymään säästötoimenpiteisiin. Mikrofilmien hankkimiseksi Venäjältä myönnettiin niin ikään erillisrahoituksena veikkauksen ja rahaarpajaisten momentilta euroa, josta käytettiin euroa. Työministeriön hallinnonalan momentilta käytettiin ,73 euroa työvoimatoimistojen työhön osoituspäätösten mukaisesti määräaikaisten henkilöiden palkkaamiseen. Edellisenä vuonna vastaava summa oli ,29 euroa. Hämeenlinnan maakuntaarkiston uudisrakennusta varten myönnettiin lisätalousarviossa euron valtuus vuositason vuokramenojen lisäykseen, aikaisemmin oli myönnetty eron suuruinen valtuus. Maakuntaarkiston rakennushanke käynnistyi kertomusvuoden keväällä. Yksityisten arkistojen valtionapuihin myönnettiin vuodelle euroa, josta käytettiin 12 valtionapuarkiston menoihin, joka käytettiin kokonaan Tuotto ja kululaskelma Maksullisen palvelutoiminnan tuotot vuonna 2008 olivat ,82 euroa (edellisenä vuonna ,90 euroa), minkä lisäksi maksulliseen toimintaa luetaan maksuasetuksessa ja talousarviossa toimitilojen ja asuntojen vuokrat. Näitä tuottoja oli kertomusvuonna ,28 euroa (edellisenä vuonna ,84 euroa). Henkilöstökulut vuonna 2008 olivat ,35 euroa (edellisenä vuonna ,19 euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli noin euroa. Lisäys johtui arkistoliitoksista ja VESkorotuksista. Tuottavuusohjelman mukaisesti vähennettiin kolme virkaa, joiden talousarviovaikutus oli euroa Tase Taseerissä ei ole huomattavia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Aineellisten hyödykkeiden taseerät ovat edelleen laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Myyntisaamisten osuutta kasvattaa valtiovarainministeriöltä laskutettu kuntien eamshankkeen rahoitusosuus euroa. Kansallisomaisuuteen on kirjattu yksityisiltä markkinoilta ostettujen arkistoainesten arvo. 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA Arkistolaitoksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. 12

13 Perusteena tehtävälle arvioinnille ja annettavalle lausumalle ovat sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle talousarvioasetuksen 69 pykälässä säädetyt tavoitteet. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa riittävä varmuus siitä, että arkistolaitoksen toiminta on tuloksellista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Arkistolaitoksessa toteutettiin alkuvuodesta itsearviointi CAFmenetelmällä. Arkistolaitokselle määriteltiin ydinprosessit ja arkistolaitoksen prosesseja kuvaamaan asetettiin johtoryhmä, jonka tehtävänä oli määritellä, rajata ja kuvata ylemmän tason osaprosessit sekä vastuuttaa osaprosessien toimenpiteiden ja työvaiheiden kuvaaminen arkistolaitoksen eri yksiköille. Prosessityö jatkuu vielä vuoden vaihteen jälkeen. Tämän rinnalla aloitettiin strategian päivittäminen kaudelle Tämä työ myös jatkuu edelleen. Prosessikuvausten rinnalla ja osana taloussuunnittelun kehittämistä asetettiin loppuvuodesta indikaattorityöryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa arkistolaitoksen toiminnan ohjauksessa käytettävät mittarit. Tämäkin työ jatkuu. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on määräykset arkistolaitoksen taloussäännössä. Taloussääntö päivitettiin kertomusvuoden aikana, johtuen lähinnä hallinnon kehittämishankkeista. Arkistolaitoksen palkanlaskenta ja henkilöstöhallinto siirtyi Valtiokonttorin palvelukeskuksen hoidettavaksi Taloushallinto siirtyi palvelukeskukseen lukien. Taloussääntöön kirjattiin palveluntuottajan ja viraston vastuut palvelusopimukseen liittyvän vastuunjakotaulukon mukaisesti. Taloussäännön lisäksi arkistolaitos on vahvistanut erillisen sisäisen valvonnan ohjesäännön. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää arkistolaitoksen johdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä suorittaa pääjohtajan määräämät tarkastustehtävät Kaluston ja laitteiden inventointia koskeva ohje valmistui kertomusvuoden lopulla. Riskienhallintaan liittyen arkistolaitos aloitti säilyttämiensä asiakirjojen kuntokartoituksen kertomusvuonna. Työ valmistuu vuonna Kansallisarkisto ja Sörnäisissä toimiva entisen Sotaarkisto yhdistyivät vuoden 2008 alussa. Kertomusvuoden syksyllä järjestettiin Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteessä riskien arviointi työpisteen henkisestä kuormittavuudesta. Arkistolaitoksen sisäisen valvonnan tilaa on vuoden 2008 osalta arvioitu käyttämällä valtioneuvoston controllertoiminnon suosittelemaa COSOERMviitekehykseen perustuvaa arviointikehikkoa. Sisäinen valvonta on arkistolaitoksessa delegoitu linjaorganisaatioon ja sitä edistetään valta ja vastuusuhteiden määrittelyllä sekä toimintaprosesseja dokumentoimalla ja yhdenmukaistamalla. Jälkimmäistä toteutetaan mm. sektorisuunnittelulla ja antamalla käytäntöjä koskevaa ohjeistusta. Ulkoisen tilintarkastuksen havainnot: Arkistolaitoksen menettelyt käyttöomaisuuden ja irtaimiston seurannassa ja inventaariossa eivät olleet taloussäännön edellyttämällä tasolla edellisen vuoden tilinpäätöksen tarkastuksen mukaan. Kuluvan vuoden tarkastuksessa havaittiin, että käyttöomaisuus ei edelleenkään ole kaikilta osin ajantasainen. Vuosiinventaarioita ei ole suoritettu kaikissa yksiköissä systemaattisesti. Taideesineiden inventoinnissa havaittiin puutteita. Edellisistä kehitystarpeista palkkahallinnon menetelmäkuvaus oli tehty ja hyväksytty. Kirjanpidon ja maksuliikkeen tarkastuksessa ulkoinen tarkastus kiinnitti huomiota siihen, ettei kansallisarkiston kassantarkastuksesta ollut tehty aina tarkastusmerkintää ja että kassaa oli tarkastettu kuluneen vuoden aikana ainoastaan kolmesti. Huomiota kiinnitettiin myös menotositteiden hyväksymismenettelyyn sekä tositteissa ilmoitettaviin tietoihin. 13

14 Sisäinen tarkastuksen johdon määrääminä erillisinä tarkastuskohteena olivat Baltic Connectionshanke sekä VAPAhanke. Jälkimmäisessä tarkastuksessa nousi keskeisenä esiin hankkeen hallinnon ja valvonnan tehostaminen. Arkistolaitoksen sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta täyttää sille säädetyt vaatimukset, mutta johto tunnistaa toiminnassa seuraavat kehittämistarpeet: 1. Toiminnan ja talouden seurannan tehostaminen, johon liittyy johdon tietotarpeen huomioon ottaminen sekä projektinhallinnan kehittäminen ja terävöittäminen 2. Arkistolaitoksen työjärjestyksen uusiminen, jolla toimintaa pyritään ohjaamaan entistä paremmin prosessiorganisaation suuntaan, työnjaon ja vastuiden terävöittäminen 3. Strategisesti tärkeimpien toimintaprosessien ja niitä kuvaavien indikaattorien kehittäminen 4. Riskien tunnistamisen ja arvioinnin systemaattisuutta on vielä parannettava 5. Käyttöomaisuuden ja irtaimiston inventointi suoritettava systemaattisesti vuoden lopulla annetun inventointiohjeen mukaisesti 1. 8 ARVIOINTIEN TULOKSET Kertomusvuoden tammikuussa arkistolaitoksen toimintaa arvioineen kansainvälisen paneelin puheenjohtaja ja sihteeri toteuttivat opetusministeriön toimeksiannosta seurantaarvioinnin vuoden 2006 arvioinnissa esitettyjen suositusten toteutumisesta. Arvioinnin keskeisiä suosituksia vuonna 2006 olivat mm. arkistolaitoksen mahdollisuuksien parantaminen sähköisen asiakirjahallinnon kehittämisessä osana valtion ITstrategiaa, kulttuuriperinnön digitoinnin ja digitaalisen sisällöntuotannon tehostaminen mm. yhteisten hankkeiden avulla, viranomaisten arkistosiirtojen lyhentäminen 25 vuoteen nykyisen 40 vuoden sijasta, kansallisten toimintojen alueellistamista tulisi jatkaa (esim. mikrokuvaustoiminta), arkistolaitoksen ja kuntien suhteita koskevan lainsäädännön uudelleen arviointi, valtionapua saavien arkistojen toimintojen kustannustehokkuuden parantaminen (yhteistyö, tilat ja tietotekniikka), arkistontarkastusten tehostaminen, jotta seulonnan tavoitteet saavutettaisiin, seulontakriteereiden kehittäminen. Suositusten mukaisina toimenpiteinä on jo perustettu yksityisarkistojen neuvottelukunta, valtionapuarkistoja koskeva lakiuudistus toteutettu ja arkistolaitoksen yksityisarkistostrategia laadittu. Kansallisarkiston ja osittain koko arkistolaitoksen organisaatiota on uudistettu (voimaan vuoden 2007 alusta lukien) matriisiorganisaatiomaisesti ja prosessilähtöisesti. Tavoitteena on, että arkistolaitoksen prosesseja johdetaan ja toteutetaan yhdenmukaisin periaattein entistä enemmän keskitetysti. Entiset virkaarkisto ja asiakirjahallintoyksiköt on yhdistetty paremman tehokkuuden ja koordinaation saavuttamiseksi. VAKKA ja VAPA kärkihankkeiden koordinaatio on alistettu yhden vastuualueen alaisuuteen, seulontastrategia on uusittu. Sisäistä tiedostusta on tehostettu muun muassa perustamalla tiedottajan virka ja Sotaarkisto sekä Valtioneuvoston väliarkisto on liitetty arkistolaitokseen. Seurantaarvioinnissa todettiin lisäksi edistystä tapahtuneen kunnallisen sektorin ja arkistolaitoksen yhteistyössä (eams), tarkastustoiminnan tehostamisessa ja koordinoinnissa, konservoinnin kehittämisessä ja yliopistojen arkistokoulutuksessa. Vuoden 2006 arvioinnissa esitetyistä suosituksista arvioijat totesivat seurantaarvioinnin yhteydessä edelleen tärkeiksi seuraavia vielä keskeneräisiä asioita: Arkistoaineisten siirtoajan lyhennys 25 vuoteen, kansallinen sähköinen arkisto, seulonnan tehostaminen, niin että tavoitteena oleva 15 %:n säilytysosuus saavutetaan keinoina mm. seulontakriteereiden edelleen kehittäminen ja pysyvästi säilytettävän vuotta vanhan paperimuotoisen aineiston digitointi (digitoitu paperiaineisto hävitetään), riskien arviointi uuteen strategiaan. 14

15 Keväällä 2008 toteutettu arkistolaitoksen itsearviointi, johon kaikki yksiköt osallistuivat, on osa arkistolaitoksen laatujärjestelmän rakentamista. Itsearviointi tehtiin EUyhteistyönä laaditun CAFmallin mukaisesti. Se, että laatutyötä ollaan vasta käynnistämässä, näkyi itsearvioinnin tuloksissa. Arkistolaitoksen toiminnan arvioitiin olevan suunnitelmallista, mutta toimintatavat eivät ole vielä järjestelmällisiä ja systemaattisia eikä niitä arvioida riittävästi. Huonoimman arviointituloksen sai toimintaalue 'Prosessit'. Tuloksia ei myöskään mitata kattavasti eivätkä ne kaikilta osiltaan osoita positiivista kehitystä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota kattavan laatumittariston puuttumiseen. Itsearviointiin kuuluviin kehittämistoimenpiteisiin ryhdyttiin heti syksyllä 2008 käynnistämällä prosessien kuvaaminen ja indikaattorijärjestelmän uudistamistyö. 1.9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ Arkistolaitoksessa ei tilikaudella ole havaittu väärinkäytöksiä. Tilinpäätösvuoden aikana ei ole tehty takaisinpäätösperintää koskevia päätöksiä. 15

16 Kansallisarkiston talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2008 Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2007 Talousarvio 2008 (TA + LTA:t) Tilinpäätös 2008 Vertailu Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma % 11.Verot ja veroluonteiset tulot , , ,60 0, Arvonlisävero , , ,60 0, Sekalaiset tulot ,76 764,50 764,50 0, Muut sekalaiset tulot 1 966, Siirtomäärärahojen peruutukset 976,42 764,50 764,50 0, Valtionapulaitosten omavastuuosuudet eläkkeistä , Muut sekalaiset tulot Tuloarviotilit yhteensä , , ,10 0, Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2007 Talousarvio 2008 (TA + LTA:t) Talousarvion 2008 määrärahojen käyttö vuonna 2008 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2008 Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2008 Käyttö vuonna 2008 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 23. Valtioneuvosto , , ,69 0, ,69 0, , , ,82 0, Valtioneuvoston kanslian arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Jatkosodan ihmisluovutukset tutkimushanke(siitrtomääräraha 2v) Jatkosodan ihmisluovutukset tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 4 929, , ,69 0, ,69 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,82 0, Puolustusministeriö , Virkasiirrot Puolustusministeriöstä ,00 16

17 Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2007 Talousarvio 2008 (TA + LTA:t) Talousarvion 2008 määrärahojen käyttö vuonna 2008 siirto seuraavalle vuodelle Tilinpäätös 2008 Vertailu Talousarvio Tilinpäätös Edellisiltä vuosilta siirtyneet Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot Käytettävissä vuonna 2008 Käyttö vuonna 2008 (pl. peruutukset) Siirretty seuraavalle vuodelle 29. Opetusministeriön hallinnonala , , , , ,29 0, , , , , Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) , , ,29 0, ,29 0, Tutkimus, kehittämis ja julkaisutoiminta (siirtomääräraha 3 v) Tutkimus, kehittämis ja julkaisutoiminta (siirtomääräraha 3 v) Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) Veikkauksen ja rahaarpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Yksityisluontoisten arkistojen valtionavut Muihin tieteen tukemisesta aih.menoihin , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,60 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,01 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Työ ja elinkeinoministeriön hallinnonala TM, palkkaukset, kiinteä määräraha , ,73 0, ,73 0, , ,73 0, ,73 0, Työministeriön hallinnonala , Työllistämis, koulutus ja erityismenot (kiinteä määräraha) ,29 Määrärahatilit yhteensä , , , , ,71 0, , , , ,79 17

18 Kansallisarkiston talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella LIITE 1 sivu 3 Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 ) 1) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 ) Momentti (numero ja nimi), johon valtuus liittyy 2) Aikaisempien vuosien valtuuksien käyttö 3) Uudet valtuudet Uusitut valtuudet Vuoden 2008 valtuudet Valtuudet yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittavissa 2009 TA:ssa Talousarviomenot 2008 Määrärahatarve 2009 Määrärahatarve 2010 Määrärahatarve 2011 Määrärahatarve myöhemmin Määrärahatarve yhteensä Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Aikaisempien vuosien valtuudet Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Vuonna 2008 käytössä olleet valtuudet Yhteensä ) Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään. 2) Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00.". 3) Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina. 18

19 KANSALLISARKISTON TUOTTO JA KULULASKELMA TOIMINNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot , ,90 Vuokrat ja käyttökorvaukset , ,84 Muut toiminnan tuotot , , , ,14 TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,52 Henkilöstökulut , ,19 Vuokrat , ,84 Palvelujen ostot , ,95 Muut kulut , ,41 Valmistus omaan käyttöön () 0, ,00 Poistot , ,29 Sisäiset kulut 90, ,48 0, ,20 JÄÄMÄ I , ,06 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Rahoitustuotot 318,58 260,48 Rahoituskulut 561,99 243,41 100,00 160,48 JÄÄMÄ II , ,58 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuotot Muut käyttötalouden tuotot 0,00 0, , ,00 Kulut Käyttötalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille , , , ,00 JÄÄMÄ III , ,58 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisäverot , ,03 Suoritetut arvonlisäverot , , , ,45 TILIKAUDEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , ,03 19

20 KANSALLISARKISTON TASE VASTAAVAA KANSALLISOMAISUUS Muu kansallisomaisuus , , , ,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 4 357, ,41 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,01 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja laitteet , ,51 Kalusteet , ,28 Muut aineelliset hyödykkeet 1 426, , , ,02 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,03 VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,00 Siirtosaamiset , ,44 Muut lyhytaikaiset saamiset 1 382, ,70 385, ,34 RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUS VARAT Kassatilit 5 196, , , ,90 VAIHTO JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,24 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,27 20

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS...3 1.2 VAIKUTTAVUUS...4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 ARKISTOLAITOS 15.3.2010 AL/14304/00.01.00/2009 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS sivu 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 4 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009

Opetusministeriö /210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 Opetusministeriö 7.1.2009 50/210/2007 OPETUSMINISTERIÖN JA ARKISTOLAITOKSEN TULOSSOPIMUSTA 2007 2009 TÄYDENTÄVÄ SOPIMUS VUODEKSI 2009 ARKISTOLAITOKSEN TOIMINTAAJATUS Arkistolaitos on asiantuntija ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS

18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS 18.2.2004 (EI JULKINEN) TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 29.88. ARKISTOLAITOS Helsinki 2004 29.88 Arkistolaitos 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005 KANSALLISARKISTO KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI...15

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 ARKISTOLAITOS AL/5364/02.02.03/2013 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5)

Tilinpäätöskannanotto, vuosi 2010-2012 13.06.2013 Arkistolaitos Sivu 1(5) 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja niiden käytettävyyden, edistänyt

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 184/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 19.4.2007 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 ARKISTOLAITOS AL/17418/00.01.00/2013 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3 TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot