TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 ARKISTOLAITOS TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 KANSALLISARKISTO

2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1.1 JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS

3 1 JOHDON KATSAUS Arkistolaitoksen johtaminen perustui vuonna 2004 vahvistettuun arkistolaitoksen strategiaan, joka ulottuu vuoteen Strategian päivitys vuoteen 2015 saakka ulottuvalle aikajaksolle käynnistettiin kertomusvuoden syksyllä. Strategiatyön ja johtamisen tueksi on kertomusvuonna toteutettu arkistolaitoksen itsearviointi ja prosessien kuvaaminen. Ydinprosessit määriteltiin samalla uudelleen. Toiminnan kehittämisessä on toteutettu tai saatettu vireille arkistolaitoksen vuonna 2006 suoritetun kansainvälisen arvioinnin raportissa ja vuoden 2008 alussa toimeen pannun arvioinnin seurantajakson yhteydessä esitettyjä suosituksia. Arkistolaitoksen toimintaa tukeva neuvottelukunta vaihtui kertomusvuoden aikana. Vanha ja uusi neuvottelukunta kokoontuivat kertomusvuonna kumpikin yhden kerran. Tulosalueittain tarkasteltuna arkistolaitos saavutti kertomusvuonna selvästi kaikki tulostavoitteet arkistotoimen yleisen ohjauksen ja kehittämisen tulosalueella, paitsi tarkastuksissa jäätiin hieman tavoitteesta. Arkistoaineksen säilyttämisen ja käytettävyyden kehittämisen tulosalueella saavutettiin kaikilla tehtäväalueilla niin ikään selvästi tulostavoitteet. Tietopalvelun tulosalueella määrällisiä tulostavoitteita ei saavutettu kysynnän laskusta johtuen tutkijakäynneissä ja kaukolainoissa. Tavoitteet sen sijaan ylitettiin tutkijasaliin toimitettujen arkistoyksikköjen määrissä, selvityksissä ja jäljenteissä. Näistä kahdessa jälkimmäisessä ylitys aiheutui Kansallisarkistoon liitetyn entisen Sotaarkiston suoritteista. Selkeästi ilman uusien yksikköjen vaikutustakin tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi Kansallisarkistossa. Fyysisten tutkijakäyntien, kaukolainojen ja jäljenteiden kysynnän vähenemiseen vaikuttaa se, että yhä enemmän aineistoja on saatavissa sähköisesti verkossa. Asiakkaat käyttävät myös entistä enemmän mahdollisuutta ottaa omalla kamerallaan digitaalisia kuvia tutkimuskäyttöön. Arkistolaitos kehittää indikaattorijärjestelmäänsä siten, että se ottaa huomioon asiakaskunnan käyttötavoissa tapahtuneen muutoksen. Ennen muuta sähköisten aineistojen asiakaskäytön seurantaa tehostetaan. Nyt jo on käytössä arkistolaitoksen digitaaliarkiston käyttöä ilmaiseva laskuri. Arkistolaitoksen taloudellinen tilanne oli kertomusvuonna edellistä vuotta huonompi ja loppuvuodesta jouduttiin aloittamaan tiukkoja säästötoimenpiteitä. Lisääntyneet kustannusvaikutukset yhtäaikaisesti useissa kustannustekijöissä vaikuttivat menojen nopeaan nousuun. Suurimmat nousuvaikutukset johtuivat palkka ja kiinteistömenoissa tapahtuneista VES ja indeksikorotuksista. Sekalaisiin käyttömenoihin budjetoidut VAPAhankkeen sekä Internoiduttutkimushankkeen rahoitukset kasvattivat näiden menojen osuutta kokonaisbudjetista. Arkistolaitos on laatinut selvityksen, jossa verrattiin arkistolaitoksen palkkaukseen, kiinteistöihin ja muihin käyttömenoihin käytettävissä olleita varoja muihin pääasiassa opetusministeriön hallinnonalalla toimiviin laitoksiin. Selvitys osoitti, että arkistolaitoksen käyttömenoihin käytettävissä olevat varat ovat huomattavasti muita vähäisemmät, kun ne suhteutetaan henkilömäärään. Kiinteistökuluihin suuntautuu huomattavia paineita, johtuen arkistolaitoksen toiminnan luonteeseen kuuluvasta kasvavasta tilatarpeesta, energiakustannusten noususta ja vuokrien indeksitarkistuksista. Maksullisen toiminnan tulot lisääntyivät edellisestä vuodesta, mutta toiminnan kannattavuus oli edellistä vuotta huonompi. Muita tuloja saatiin muun muassa yhteisrahoitteisista hankkeista. Merkittävin ulkopuolisesti rahoitettava tutkimushanke oli valtioneuvoston kanslian osoittamalla rahoituksella toiminut Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimusprojekti, joka päättyi kertomusvuoden kesällä. Kertomusvuonna jatkui inkeriläisten paluuta ja palautuksia vuosina selvittävä tutkimushanke Kotiin karkotettavaksi, jolle Suomen Akatemia myönsi tutkimusrahoituksen vuosiksi Kertomusvuoden kesällä käynnistyi lisätalousarviossa myönnetyin varoin Suomessa toisen maailmansodan aikana tapahtuneita internointeja koskeva tutkimushanke. Kertomusvuoden alusta lukien arkistolaitokseen liitettiin Sotaarkisto sekä Valtioneuvoston väliarkisto. Liitoksessa arkistolaitokselle siirrettiin näiden arkistojen henkilöstö 37 henkilötyövuot 3

4 ta, toimitilat ja toimintaan tarvittavat määrärahat. Liitettyjen arkistojen henkilöstö ja toiminta sulautettiin Kansallisarkiston yksiköihin. Sotaarkiston siirron yhteydessä Puolustusministeriö sitoutui osoittamaan tarvittavat voimavarat Sotaarkiston järjestämättömän aineiston kunnostamiseen Mikkelissä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston organisoimana. Kuusivuotisen kunnostamisprojektin laajuudeksi sovittiin 120 henkilötyövuotta. 1.2 VAIKUTTAVUUS Arkistolaitoksen toiminnan vaikuttavuus on keskeisiltä osiltaan luonteeltaan välillistä. Tieteellisessä tutkimuksessa käytetyt asiakirjalähteet ovat keskeinen tietovaranto pyrittäessä muodostamaan monipuolista ja luotettavaa kokonaiskuvaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta eri aikakausina. Arkistolaitoksen tehtävä on säilyttämisen ohella lisätä aineistojensa tunnettuutta ja tukea niiden monipuolista käyttöä. Tämä edellyttää tehokasta tiedotustoimintaa ja kiinteää yhteyttä tutkijayhteisöön ja muihin asiakasryhmiin. Arkistolaitoksen omat tutkimukset saivat varsin suurta huomiota tiedotusvälineissä. Niiden kautta voitiin nostaa keskusteluun myös muuten tutkimuksessa vähemmän käytettyjä aineistokokonaisuuksia ja uusia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Osana tietopalvelua Kansallisarkisto ja maakuntaarkistot ovat järjestäneet näyttelyitä. Merkittävin kertomusvuonna toteutetuista näyttelyistä olivat Kansallisarkistossa esillä olleet Sodan sukupolvet veteraanijärjestöjen toimintaa esitellyt näyttely sekä Suomen ja Bulgarian diplomaattisia suhteita 90 vuoden aikana esitellyt näyttely. Arkistolaitoksen kansainvälistä vaikuttavuutta toteutetaan ensisijaisesti Euroopan Unionin puitteissa. Suomen vastuulla olivat lisäksi Kansainvälisen Arkistoneuvoston (ICA) Euroopan osaston pääsihteerin tehtävät ja ICA:n urheiluarkistojaoston puheenjohtajuus. Venäjän kanssa on jatkettu yhteistyötä Suomea koskevien arkistoaineistojen mikrofilmaamiseksi, mikä tarjoaa tutkimukselle uutta, tähän saakka vähän käytettyä aineistoa. Arkistolaitoksen indikaattorijärjestelmässä vaikuttavuuden tunnuslukuihin luetaan säilytettävän arkistoaineksen kokonaismäärä kartuntoineen. Kertomusvuoden lopussa arkistolaitoksen hallussa oli hyllymetriä asiakirjoja, karttaa ja piirustusta sekä yli 2,1 miljoonaa mikrofilmijäljennettä. Arkistolaitoksen digitaaliarkisto käsitti vuoden lopussa kuvatiedostoa. 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan tuottavuudelle ei ole tulossopimuksessa esitetty tavoitetta, mutta liitteessä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden tuottavuus suoritteittain vertailuna kolmen vuoden ajalta. Kertomusvuonna tuottavuus parani seurattavista suoritteista (ks. Tulostaulukko): koulutuksessa, seulonnassa, virkaarkistojen järjestämisessä ja luettelotietojen tallennuksessa, yksityisarkistojen hankinnassa, digitoinnissa ja tutkijapalvelussa, mutta laski asiantuntijatehtävissä, tarkastuksissa, yksityisarkistojen järjestämisessä, virkaarkistojen hankinnassa, mikrokuvauksessa, konservoinnissa, selvityksissä ja kaukolainoissa. Tuottavuuden mittaamisen kannalta erityisen ongelmallisia ovat arkistojen järjestäminen ja kuvailu, koska aineistojen laatu vaihtelee. 4

5 Tilastokeskus laskee vuosittain Kansallisarkiston ilmoittamien toteutumatietojen perusteella, valtion tuottavuustilastoa varten arkistolaitoksen tuottavuusluvut, mutta tiedot valmistuvat vasta kesällä. Vuoden 2007 osalta työn tuottavuus oli arkistolaitoksessa 97,44 (edellisenä vuonna 101,17) ja kokonaistuottavuus 97,61, edellisenä vuonna 101,94. Tuottavuuslaskennan piirissä on noin 65 % kaikesta toiminnasta. Hallinto ja tukitoimintojen osuus laskennan ulkopuolelle jäävästä työstä on noin 16 % Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuudelle ei ole tulossopimuksessa asetettu tavoitetta, mutta liitteenä olevassa tulostaulukossa on esitetty keskeisten suoritteiden yksikkökustannusten vertailutiedot kolmelta vuodelta. Yksikkökustannukset laskivat seulonnassa, virkaarkistojen järjestämisessä ja hankinnassa sekä VAKKAtallennuksessa. Kaikissa muissa taloudellisuusmittauksen piirissä olevissa tehtävissä yksikkökustannukset nousivat. Kustannusten nousuun vaikuttivat Sotaarkiston liittäminen ja VAPAmenojen osuus kokonaismenoissa, joista eri tehtävien suhteelliset osuudet lasketaan työajan suhteessa Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus huononi edellisestä vuodesta 11,9 prosenttiyksikköä. Työaikaosuus kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 4,50 % (edellisenä vuonna 3,77 % ja vuonna ,12 %) kokonaistyöajasta (läsnäoloajasta). Suhteellista työaikaosuutta on käytetty laskelmissa myös tilavuokrien ja yhteiskustannusten laskuperusteena, joten kustannusten muutos suuntaan tai toiseen näkyy myös näissä luvuissa. Virallisten selvitysten kustannusvastaavuus oli 28,7 % (edellisenä vuonna 41,6 %) tavoitteen ollessa 50 %. Kustannusvastaavuutta heikensi palkkamenojen kasvu sekä se, että erillisprojektien menot (VAPA ja tutkimushankkeet) lisäsivät muiden menojen osuutta. Yhtenä selittävänä tekijänä kustannusvastaavuuden heikkenemiseen ovat entisestä Sotaarkistosta toimitettujen virallisten selvitysten poikkeavuus. Tulot pysyivät ennallaan. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus heikkeni 8,35 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta, ja kannattavuustavoite, euroa, jäi edelleen saavuttamatta. Maksullinen liiketaloudellinen toiminta oli euroa tappiollista (edellisenä vuonna euroa). Kustannusvastaavuuden jääminen tavoitteesta johtui samoista tekijöistä, kuin julkisoikeudellisten suoritteiden kohdallakin. Työaikaosuus kokonaistyöajasta (läsnäoloaika) oli kertomusvuonna 6,68 %, edellisenä vuonna 5,16 %. Selvästi parhaiten kannattavia olivat annettu koulutus ja maksullinen konservointi. Selvitystoiminta oli edelleen tappiollista Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteista toimintaa oli Jalmari Finnen säätiön kanssa Kansallisarkistossa säilytettävän Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen osalta sekä Finlands Youth for Understanding ry historiahanke (YFU). Kansallisarkiston rahoituksen osuus oli kertomusvuonna 8 414,22 euroa ja YFU ry:n osuus euroa. Historiahankkeeseen on palkattu tutkija. Kansallisarkiston hallinnoimana toteutettiin kertomusvuonna myös opetusministeriön matrikkelihanketta. Svenska Litteratursällskapet i Finlandin kanssa yhteistyössä valmisteltiin vuoden 1809 merkkivuoden näyttelyä, johon käytettiin SLS:n kautta saatuna ulkopuolisena rahoituksena ,58 euroa. Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointihankkeen rahoitus oli kertomusvuonna yhteensä ,93 euroa, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli sopimuksen mukaan euroa eli 57,4 %. Hankkeessa on ollut palkattuna määräaikaisia henkilöitä. 5

6 1. 4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet, palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Tässä yhteydessä raportoidaan opetusministeriön ja arkistolaitoksen välisessä tulossopimuksessa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta tulosalueittain sekä muista kertomusvuonna toteutettujen tai edelleen jatkuvien, pitempiaikaisten hankkeiden tilanteesta. Yksityiskohtainen vertailu tulostavoitteiden toteutumisesta esitetään tulostaulukossa sivuilla Arkistotoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus Arkistolaitos on kertomusvuonna ollut mukana useissa julkishallinnon organisaatioiden sähköisen tiedonhallinnan. asianhallinnan ja arkistoinnin kehittämisprojekteissa. Arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) asema julkishallinnon tietojärjestelmien toiminnallisuuksien ohjaajana ja metatietojärjestelmänä on vakiintunut. Arkistolaitos kehittää kunta ja valtiosektorilla toimivien yhteistyökumppaneidensa kanssa AMS:sta tiedonohjausjärjestelmää. Sen sisällön tuottamiseksi käynnistettiin kuntien eamsprojekti, jota Kansallisarkisto vetää. Mainituilla hankkeilla on kytkös myös pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kehittämishankkeeseen. Tiedonhallinnan sähköistäminen on lisännyt arkistolaitoksen viranomaisille antaman ohjauksen ja koulutuksen tarvetta. Sähköisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen ratkaisuja on valmisteltu tiiviisti. Arkistolaitos on asettanut sähköisten aineistojen hallinnan hankkeen, jonka tehtävänä on toteuttaa sähköisen arkistonmuodostuksen ja säilyttämisen kokonaisuus. Se koostuu kahdesta tehtäväalueesta: Sähköisen arkistonmuodostuksen (eams) tehtäväalue ja Sähköisten aineistojen säilyttämisen ja tietopalvelun tehtäväalue (laajennettu VAPA). Hankkeen määräaika on Arkistolaitos on lokakuussa 2008 vahvistanut uudet seulontapolitiikka ja seulontastrategiaasiakirjansa. Niiden tarkoituksena on esittää julkishallinnon asiakirjallisten tietojen seulontaa koskevat seulontapoliittiset ja strategiset tavoitteet, seulontatoiminnan perusta, keskeiset käsitteet sekä keskeiset menetelmät, joihin arkistolaitos nojaa ratkaistessaan, mitkä asiakirjalliset tiedot säilytetään pysyvästi. Seulontapolitiikan ja strategian avulla arkistolaitos osoittaa arkistonmuodostajille, tutkijoille ja asiakirjallisten tietojen käyttäjille, millaisin perustein ja periaattein arkistolaitos rajaa vain osan julkishallinnon asiakirjallisista tiedoista pysyvään säilytykseen, osaksi kansallista asiakirjallista kulttuuriperintöä. Säilytysaikapäätöksiä tehtiin kaikkiaan 43 kappaletta (edellisenä vuonna 27). Tulostavoite seulontapäätöksille oli 20 päätöstä. Seulontaesitysten ruuhkaa voitiin purkaa, kun seulontapäätösten valmistelua siirrettiin entistä enemmän maakuntaarkistoille. Seulonnan, koulutuksen ja tarkastusten tehtäväalueilla olivat käytössä koko arkistolaitosta koskevat sektorisuunnitelmat, joiden tavoitteena on yhtenäistää prosesseja ja tehostaa resurssien käyttöä näissä tehtävissä. Sektorisuunnitelmissa varataan matriisiorganisaation periaattein koko laitoksen osalta henkilötyövuodet, jotka kohdistetaan mainitulle kolmelle tehtäväalueelle ja samalla asetetaan määrälliset yksikkökohtaiset tulostavoitteet. Koulutuksen sektorisuunnittelu yhtenäistää koulutusprosesseja eri yksiköissä. Koulutusta on pääosin toteutettu vuosittain vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti, mutta sen lisäksi on toteutettu myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia virastoille. Arkistolaitoksen järjestämä ja sen edustajien 6

7 muiden järjestämillä kursseilla antama arkistokoulutus oli edellisen vuoden tasolla, mutta ylitti asetetun tavoitteen, 800 koulutustuntia. Kurssien osanottajamäärä lisääntyi huomattavasti edellisestä vuodesta, ja oli omilla kursseilla henkeä. Arkistolaitoksen antamien tutkintojen määrä sitä vastoin väheni edellisestä vuodesta. Jokaisesta järjestetystä koulutustilaisuudesta pyydetään osallistujilta koulutuspalautteet. Kertomusvuonna saatujen palautteiden keskiarvo oli 4,12 arvosteluasteikolla 1 5, jossa 5 on paras tulos. Koulutuksen bruttotulot olivat vuonna euroa (edellisenä vuonna euroa). Arkistontarkastustoimintaa on tehostettu viime vuosina. Tarkastusten määrä (87) väheni edellisestä vuodesta. Tulostavoitteena olleesta 100 tarkastuksesta jäätiin, koska resursseja suunnattiin seulontapäätösruuhkan purkuun. Tarkastustoimintaa toteutetaan vuosittaisten tarkastussuunnitelman (sektorisuunnitelmat) puitteissa. Toimintaa toteutetaan osittain hallinnonalakohtaisten tiimien voimin. Arkistoaineksen säilyttäminen ja käytettävyyden kehittäminen Järjestettyjen arkistojen määrä hyllymetreissä oli edellistä vuotta suurempi ja ylitti tulostavoitteen (1 400 hm). Vastaanotettujen arkistojen määrä oli niin ikään hieman edellistä vuotta suurempi. Järjestämättömien arkistojen määrä kasvoi jälleen ja oli vuoden lopussa hm, edellisenä vuonna hm. Luku on kasvanut aineistosiirtojen määrän lisäännyttyä. Arkistolaitoksen kärkihankkeisiin on kuulunut Vakkaarkistotietokanta, jonka tarkoituksena on saada arkistolaitoksessa säilytettävien asiakirjojen hakemistot ja sisällönkuvailut asiakkaiden ja henkilökunnan käyttöön. Vakka sisälsi kertomusvuoden lopussa tiedot arkistoyksiköstä. Tietokantaa täydennettiin vuoden aikana 969 manuaalisen arkistoluettelon tiedoilla (edellisenä vuonna 1 421). Vuoden loppuun mennessä Vakkaan on syötetty vuodesta 1998 lähtien tilastojen mukaan manuaalisen arkistoluettelon tiedot. Vakka projektina päättyi vuonna 2007 ja sen tavoitteena oli, että tietokannassa olisi projektin päättyessä pääosin tiedot kaikista arkistolaitoksessa säilytettävistä, järjestetyistä aineistoista lukuun ottamatta karttaaineistoja. Vakkaan käsitti ennen vuoden 2008 alussa tapahtuneita arkistoliitoksia noin 90 % kaikista virka ja yksityisarkistoista hyllymetreinä laskettuna. Liitosten vaikutuksesta kattavuusprosentti laski noin 72:een. Kertomusvuonna Vakkaan tallennettiin arkistoyksiköissä laskettuna tiedot arkistoyksiköstä (edellisenä vuonna ). Tulossopimuksessa asetettu tavoite ( ) saavutettiin hyvin. Vakkaan käytetty työaika oli edellisen vuoden tasolla: 8,7 htv läsnäoloajasta ja 10,8 htv kokonaistyöajasta. Kansallisarkisto on Vakan kautta mukana muistiorganisaatioiden kansainvälisessä ekamyhteistyössä Michael+ suomalaisen hakuportaalin toteutuksessa. Maksullinen järjestäminen oli kertomusvuonna vähäistä. Valtakunnallista yksityisarkistorekisteriä on täydennetty edelleen. Vuoden lopussa rekisterissä oli 25 laitoksen ja niissä säilytettävän noin arkiston tiedot. Yksityisarkistojen säilyttämisessä ja käytön edistämisessä arkistolaitosta tukee neuvoaantavana elimenä arkistolaitoksen yksityisarkistoasiain neuvottelukunta. Arkistolaitoksen yksityisarkistostrategia vuoteen 2015 saakka kestävälle aikajaksolle vahvistettiin edellisenä vuonna. Mikrokuvauksessa ja digitoinnissa tulostavoitteet saavutettiin selvästi. Kertomusvuonna jatkettiin mikrofilmien digitointia, joka on asiakirjojen digitointia huomattavasti nopeampaa. Lisäksi jatkettiin ns. yhteisrahoitteisena toimintana Kansallisarkistossa Suomen Asutuksen Yleisluettelon digitointia. Vuoden lopussa kokonaismäärästä, aukeamasta, oli digitoitu noin 82 %. Tämän hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin Jalmari Finnen Säätiö. 7

8 Konservoinnissa tulostavoite, arkkia, ylitettiin niukasti. Kertomusvuonna konservoitiin vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska koko arkistolaitoksessa käynnistettiin kuntokartoitusprojekti, joka sitoi konservaattoreiden työaikaa. Projektiin on lisäksi ollut palkattuna määräaikainen projektikonservaattori. Kansallisarkisto on konservoinut maksullisena palveluna myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aineistoja. Konservointiin käytetty työpanos oli 12,4 henkilötyövuotta, edellisenä vuonna noin 10 henkilötyövuotta. Loppuvuodesta 2007 virkaan astunut kehittämispäällikkö ryhtyi valmistelemaan mittavaa kuntokartoitusta koko arkistolaitoksen aineistoista. Tietopalvelu Tutkijakäyntien määrä väheni 3 % edellisestä vuodesta (edellisenä vuonna vähennys oli 7,6 %). Kansallisarkistossa tutkijakäyntien vähennys oli noin 9 %, jos liitosarkistojen tuoma lisäys jätetään pois. Vähennys oli edellisenä vuonna 9,4 %. Maakuntaarkistoissa vähennys oli 13,3 %. Tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi peräti 23,1 % edellisestä vuodesta (edellisen vuoden kasvu oli 3,2 %). Lisäys johtui pääosin entisen Sotaarkiston luvuista. Ilman liitosarkistojen tuomaa lisäystä, Kansallisarkistossa toimitettujen asiakirjojen määrä kasvoi 11,6 %. Maakuntaarkistoissa vähennys oli 9,6 %. Tutkijasaliin toimitettujen asiakirjojen määrä on vähentynyt maakuntaarkistoissa vähemmän kuin tutkijakäynnit, mistä voi päätellä, että vähentyminen on kohdistunut enemmän sukututkimukseen, joka perustuu pääasiassa itsepalveluun. Tulostavoitetta ei saavutettu tutkijakäyntien osalta, mutta ylitettiin selvästi toimitettujen arkistoyksikköjen osalta. Verkkoon siirretyn digitoidun aineiston määrän kasvaessa fyysiset tutkijakäynnit vähenevät kaikissa tietopalvelulaitoksissa. Arkistolaitoksen digitaaliarkiston verkkosivuilla käytiin kertaa, edellisenä vuonna kertaa (sivukäyntiä eli latausta). Kansallisarkiston tutkijasalien aukioloaikoja supistettiin kertomusvuonna lauantaiaukioloaikojen osalta, niin että kesäaikaista kolmen kuukauden kiinnipitoa jatkettiin kuukaudella. Tilattujen selvitysten kysynnässä oli kasvua 16,2 % edellisestä vuodesta. Lisäys johtui liitosarkistojen suoritteista. Virallista tarkoitusta varten tilattujen selvitysten määrä lisääntyi 7,7 % edellisestä vuodesta. Suurin osa virallisista selvityksistä koskee Mikkelin maakuntaarkistossa säilytettävien lakkautettujen seurakuntien arkistoista annettavia sukuselvityksiä, joiden tarve aikaa myöten vähenee näiden seurakuntien väestörekistereissä olevan väestön vähentyessä. Muiden selvitysten kysynnässä vähentymistä oli maksuttomissa, suullisissa vastauksissa tiedusteluihin. Selvitysten tulostavoite (17 000) ylitettiin. Virallisten selvitysten toimitusaikojen ylitykset lisääntyivät (1 508 ylitystä, edellisenä vuonna 396 ylitystä). Tavoiteaika on kaksi viikkoa. Selvityksiä koskevat reklamaatioita ei ollut. Kaukolainojen määrän väheneminen kiihtyi ja oli 20,4 % (kahtena edellisenä vuonna vähentyminen oli noin 8 %). Vähennys kohdistui pääasiassa mikrofilmilainoihin. Asiakirjalainatilauksissa oli vain vähäistä laskua. Kaukolainojen tulostavoitetta (95 000) ei saavutettu. Toimitettujen jäljenteiden kokonaismäärä kasvoi 7,8 %, mikä johtui entisen Sotaarkiston osuudesta. Mikrofilmikopioiden, jotka pääosin toimitetaan Mikkelin maakuntaarkistosta, kysyntä lisääntyi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Tulostavoite ( jäljennettä) saavutettiin. Tietopalvelun tulosalueelle kuuluvien ryhmille annettujen esittelyjen määrä vähentyi hieman, mutta asiakirjanäyttelyiden määrä lisääntyi yhdellä näyttelyllä. Näyttelyiden määrä, 34 näyttelyä, on huomattava. Näyttelytoimintaan käytettiin kaikkiaan 3,9 henkilötyövuotta (edellisenä vuonna 3,5 henkilötyövuotta), mitä vastaava palkkameno oli euroa. Henkilötyöpanoksesta merkittävä osa kohdistui vuonna 2009 järjestettävien vuoden 1809 merkkivuoden suurnäyttelyiden valmisteluun. Kansallisarkistossa järjestetyistä näyttelyistä merkittävimmät olivat Sodan sukupolvet veteraanijärjestöjen toimintaa esitellyt näyttely sekä Suomen ja Bulgarian diplomaattisia suhteita 90 vuoden aikana esitellyt näyttely. Jokaisessa maakuntaarkistossa on toteutettu näytte 8

9 lyitä ajankohtaisista aiheista. Lisäksi esillä on pysyviä asiakirjanäyttelyitä. Myös verkkonäyttelyjä toteutettiin, mm. vuoden 1918 Kansalaissodan asiakirjoja esitellyt näyttely. Muut tehtävät Muita tehtäviä ovat mm. tiedotus ja julkaisutoiminta, yksityisluontoisten arkistojen valtionapujen käsittely, heraldiset tehtävät sekä kansainvälinen arkistoalan yhteistoiminta. Edellisten vuosien tapaan arkistolaitos julkaisi arkistoalan ammattiväelle ja tutkijayhteisölle suunnattua Arkistoviestiä, jota ilmestyi neljä numeroa. Arkistolaitoksen edustajien osallistuminen arkistoalan kansainväliseen toimintaan jatkui vakiintuneeseen tapaan. Arkistolaitos oli mukana perinteisessä pohjoismaisessa arkistolaitosten välisessä yhteistyössä, EUmaiden arkistonjohtajien yhteistyössä, Euroopan alueella sähköisen asiakirjahallinnon parissa toimivan DLMverkoston, Kansainvälisen arkistoneuvoston ICA:n toimielinten ja UNESCON toiminnassa. Arkistolaitoksella hoidettavanaan ollut ICA:n Euroopan osaston EUR BICAN sihteeriys päättyi kertomusvuoden aikana. Pohjoismaisten arkistolaitosten välisenä yhteistyönä toteutettiin kaksi asiantuntijaseminaaria, joista toinen käsitteli asiakirjojen seulontaa, toinen arkistorakentamista. Arkistolaitoksen edustajia osallistui ICA:n kansainväliseen kongressiin Kuala Lumpurissa. Suomalaisilla oli huomattavan paljon alustuksia kongressissa. Myös Suomen arkistolaitoksen evaluointia esiteltiin sekä tulosten osalta että kehittämismallina. Opetusministeriö on tiedepolitiikan tulosohjauksen kehittämishankkeen yhteydessä katsonut, että arkistolaitoksen tulee raportoida valtionapua saavien yksityisarkistojen toiminnasta, vaikka se ei voikaan käydä tulosneuvotteluja niiden kanssa, koska osa rahoituksesta tulee niitä ylläpitäviltä yhteisöiltä (OpM työryhmämuistio 46:2002). Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) nojalla Kansallisarkisto myönsi vuodelle 2008 lakisääteistä valtionapua 80 % valtionapuun oikeuttavista arkistotoimen menoista seuraaville arkistoille: Ammattiyhdistysarkisto, Kansan Arkisto, Keskustan ja Maaseudun arkisto, Porvarillisen Työn Arkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto, Suomen Urheiluarkisto, Svenska centralarkivet, Toimihenkilöarkisto, Työväen Arkisto ja Urho Kekkosen arkisto sekä 100 % valtionapuun oikeuttavista menoista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoille ja Svenska Litteratursällskapet i Finlandin arkistoille. Valtionapuarkistoille myönnettiin talousarviossa euroa. Henkilötyövuosimäärissä ja toimitiloissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Valtionapuarkistoja koskevan, niiden toiminnan tuloksellisuuden seurannan arviointia palvelevan indikaattorijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta. Näiden arkistojen yhteenlaskettu aineistomäärä oli kertomusvuoden lopussa hyllymetriä, sähköisten aineistojen määrä tiedostoa, vastaanotettuja aineistoja vuoden aikana oli hm, järjestettyjä arkistoja kpl ja hm, tutkijakäyntejä 7 510, henkilöstöä kaikkiaan 99 htv, josta valtionavun piirissä 60 htv sekä tiloja m2 ja arkistotilojen kapasiteetti oli hm. Kansallisarkistossa on järjestetty useita merkittäviä yksityisarkistoja, lähinnä järjestöarkistoja, myös ulkopuolisella rahoituksella. Valtioneuvoston kanslian asettama Jatkosodan ihmisluovutuksia koskeva, nelivuotinen, Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset tutkimushanke, joka toimi Kansallisarkiston yhteydessä, päättyi kertomusvuoden kesällä. Tutkimushankkeen tehtävänä oli selvittää poliisilinjan ja sotilaslinjan luovutuksia Saksaan ja myöhemmin Neuvostoliittoon ja sotavankien kuolintapauksia sekä vangeiksi joutuneiden suomalaisten ja suomensukuisten sotavankien myöhempiä vaiheita. Hankkeessa työskenteli seitsemän päätoimista tutkijaa sekä avustavaa henkilökuntaa. Sen kokonaiskustannus oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 käynnistynyt, Suomen Akatemian rahoittama välirauhansopimuksen perusteella vuosina tapahtuneita inkeriläisten palautuksia koskeva tutkimushanke jatkui. Uutena tutkimushankkeena aloitettiin kertomus 9

10 vuoden syksyllä eduskunnan lisätalousarviossa myöntämän euron suuruisen rahoituksen turvin Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen toteuttamia internointeja koskeva tutkimushanke. Kansallisarkiston yhteydessä toimiva heraldinen lautakunta valmisteli 16 lausuntoa. Lautakunta antoi lausuntonsa mm. useista uusista kuntaliitosten seurauksen syntyneiden kuntien vaakunoista. Lautakunta käsitteli myös lausuntoa lakiesityksestä valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista. Lautakunnan puheenjohtajana toimii arkistolaitoksen pääjohtaja. Hallinto ja tukitoiminnot sekä ohjausjärjestelmät Tulosohjausta toteutettiin tulossopimusjärjestelmän puitteissa siten, että Kansallisarkisto teki tulossopimukset maakuntaarkistojen kanssa, Kansallisarkiston johto yksikköjen kanssa ja arkistolaitos opetusministeriön kanssa. Vuosia koskevan tulossopimuksen vuotta 2009 koskevat tarkentavat tulosneuvottelut opetusministeriön ja arkistolaitoksen välillä käytiin toukokuussa ja arkistolaitoksen sisäiset tulosneuvottelut loppuvuodesta. Arkistolaitoksen tulosohjausta kehitettiin opetusministeriön johdolla toimineen tulosohjaustyöryhmän laatimien suuntaviivojen mukaisesti. Arkistolaitoksen indikaattorityötyhmä aloitti työnsä strategiatyöryhmän alaryhmänä. Arkistolaitoksessa on ollut käytössä kattava työajanseuranta tuottavuus, taloudellisuus ja kustannuskehityksen tietojen tarkempaa seurantaa ja raportointia varten. Lisäksi sisäisen kirjanpidon avulla seurattiin kustannusten kohdistumista tehtäville. Työajan kirjauskäytäntöjä täsmennettiin ja ohjeistettiin. Tulossopimukseen on lisätty tuloksellisuutta kuvaavat indikaattorit. Maksullisen palvelun hinnoittelussa noudatettiin opetusministeriön asetusta arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista (1259/2007). Uusi maksuasetus tuli voimaan kertomusvuoden alusta. Asetuksessa määriteltiin mm. Sotaarkiston ja Valtioneuvoston väliarkiston aineistojen säilyttämistä koskevat maksuperusteet, jotka poikkeavat muita valtion viranomaisia koskevasta käytännöstä alle 40 vuoden ikäisten aineistojen osalta. Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät tulos ja kehityskeskustelut käytiin alkuvuodesta ja syksyllä. Palkkausjärjestelmän neljän vuoden siirtymäaika päättyi vuoden 2008 alussa. Työtyytyväisyyskyselyä ei toteutettu kertomusvuoden aikana. Paperiton kirjanpitojärjestelmä Rondo oli arkistolaitoksen taloushallinnon käytössä jo edellisen vuoden lopulla. Opetusministeriön tekemän päätöksen mukaan arkistolaitos siirtyi etuajassa, toukokuussa Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi henkilöstöhallinnon osalta ja taloushallinnon osalta lokakuun alusta. Kansallisarkiston talous ja henkilöstöhallinnon edustajat olivat mukana opetusministeriön PAKEprojektin osaprojekteissa koko vuoden. Travelmatkanhallintajärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa. 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Arkistolaitoksen henkilöstövoimavarojen kehittymisen suuntaa mitataan vuosittain valtiovarainministeriön henkilöstötilinpäätöksen mukaisien mittareiden avulla. Henkilöstön tilaa kuvataan vertailuluvuilla, jotka lasketaan joulukuussa palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Henkilöstöresurssien määrää seurataan myös koko vuoden osalta henkilöstötyövuosien (htv) muutosluvulla, joka on resurssimittarina merkittävämpi, kuin pelkkä joulukuinen henkilöstön määrä. Kertomusvuodelle oli asetettu tavoitearvoja htvluvun lisäksi sairauspoissaoloille ja työtyytyväisyydelle. 10

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 ARKISTOLAITOS 13.3.2015 AL/17279/00.01.00/2014 ARKISTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KANSALLISARKISTO Sisällysluettelo Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS....1 1.1 JOHDON KATSAUS... 1 1.2 VAIKUTTAVUUS... 3 1.3

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010

TOIMINTAKERTOMUS 32021. 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 32021 10.3.2010 Dnro 375/023/2010 Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus...1 2. Vaikuttavuus...3 3.

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot