Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015"

Transkriptio

1 Seinäjoen kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2015 SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus SEINÄJOEN KAUPUNKI

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT LINJAUKSET 3 3. VIESTINTÄ 5 4. ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ 6 5. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT 7 6. VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS 9 7. TYÖLLISTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA VAMMAISNEUVOSTO 16

3 3 1. JOHDANTO Seinäjoen kaupungin aikaisemmat vammaispoliittiset ohjelmat ovat valmistuneet vuosina 1999 ja Nyt valmistunut vammaispoliittinen ohjelma vuosille perustuu julkaistun Suomen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPO , haasteisiin. Vammaispoliittista ohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviranomaisen näkemykset kaupungin vammaispoliittisen ohjelman laatimisesta. Vammaispoliittista ohjelmaa on laadittu yhteistyössä Seinäjoen kaupungin vammaisneuvoston kanssa. Vammaispoliittisen ohjelman kokoajana on toiminut sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämispäällikkö Lea Porola. Ohjelmaa laadittaessa on oltu yhteydessä useisiin tahoihin, kuten kaupungin viestintään, tekniikkakeskukseen, sosiaali- ja terveyskeskuksen vammaispalveluista vastaaviin viranhaltijoihin, varhaiserityiskasvatuksesta vastaaviin viranhaltijoihin, työ- ja elinkeinotoimistoon, sivistyskeskukseen, kulttuuritoimeen, liikuntatoimeen, kirjastotoimeen, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään ja Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Lainsäädännössä on valmisteilla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, vammaispalvelulaki ja kotikuntalain muutos, jotka täytyy ottaa huomioon jatkossa vammaispoliittisen ohjelman päivittämisessä. 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT LINJAUKSET Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen osallisuuteen positiiviseen erityiskohteluun. Vammaispalvelulain toteutetun uudistuksen tavoitteena on ollut vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä ja tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta

4 4 vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäädöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Vammaisten henkilöiden osallisuus toteutuu, kun heihin suhtaudutaan myönteisesti, heidän tarpeensa otetaan huomioon ja rajoittavat esteet ennakoidaan, tunnistetaan ja poistetaan. Suomen vammaispoliittisen ohjelman, VAMPO , mukaan vammaispolitiikan keskeisiä haasteita ovat: itsenäinen elämä yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen rakennettu ympäristö liikennepalvelut koulutus ja opiskelu työ terveydenhuolto ja kuntoutus sosiaaliturva oikeusturva, turvallisuus ja koskemattomuus kulttuuri ja vapaa-aika vammaisten henkilöiden kohtaama syrjintä tietopohja verotuen korvaaminen suoralla määrärahatuella kansainvälinen toiminta Valtioneuvoston selonteossa vammaispolitiikasta, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:9 ja Euroopan neuvoston vammaispoliittisessa toimintaohjelmassa, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18, on saatavissa lisätietoa vammaispolitiikasta. Yleiset julkiset palvelut suunnitellaan niin, että ne ovat kaikille kansalaisille soveltuvia. Vasta kun niiden apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline- ja kuljetus- palveluita. Vammaispalveluita tarvitsevalle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, joka perustuu yksilölliseen avuntarpeen selvitykseen.

5 5 3. VIESTINTÄ Avoin viestintä kaupungin suunnitelmista, palvelujen ja asukkaiden elinolojen kehittämisestä, on perusedellytyksenä täysivaltaiselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Seinäjoen kaupungin viestinnän päätehtäviä ovat mm. asukkaiden osallisuuden tukeminen, hyvän viestinnän toteuttaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen. Erityisesti painotetaan sähköisten palveluiden kehittämistä, Seinäjoen näkyvyyden vahvistamista valtakunnallisesti ja hyvää henkilöstöviestintää. Tavoitteet Vammaisilla kuntalaisilla tulee olla muiden kuntalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa. Toimenpiteet Kaikessa viestinnässä tulee huomioida myös vammaisten henkilöiden mahdollisuudet saada tietoa. Tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota silloin, kun palveluissa, lainsäädännössä tai elinympäristössä tapahtuu vammaisia koskevia muutoksia. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho kaupunki, alan järjestöt

6 6 4. ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ Elinympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyvyys ovat väestön fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpitämisen edellytyksiä. Lähtökohtana on hyvä kaavoitus, jossa asuinrakennusten, julkisten rakennusten, koulujen ja päiväkotien, liikenneväylien sekä viheralueiden sijoittamisessa otetaan huomioon edellä mainitut näkökohdat. Elinympäristöön voidaan vaikuttaa myös liikenneja energiapoliittisella päätöksenteolla sekä toimintaympäristön parantamiseen liittyvillä toimenpiteillä. Rakennetut fyysiset esteet, kuten portaat, kapeat oviaukot, katujen reunakivitykset, julkiset liikennevälineet, lisäävät vammaisten ihmisten tarvitsemia erityispalveluja. Ratkaisut, jotka palvelevat vammaisia, palvelevat myös muita ihmisryhmiä, kuten vanhuksia ja lapsiperheitä. Seinäjoella on toiminut Esteetön rakentaminen -toimikunta vuodesta 1996 alkaen. Toimikunta kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa ja se on tehnyt kartoituksia, joiden pohjalta liikerakennusten, julkisten rakennusten, katujen, jalkakäytävien, puistojen ym. liikuntaesteitä on poistettu. Jatkossa toimitaan lähinnä uusien rakennusten kartoitus- ja parantamistyössä. Tavoitteet Vammaisten tarpeet otetaan huomioon kaikessa kaupunki- ja palvelusuunnittelussa. Uudisrakennustuotannossa ja vanhan rakennuskannan korjauksen yhteydessä tulee ottaa huomioon vammaisten tarpeet. Toimenpiteet Kaupunkialueen liikuntaesteet, lähinnä uudet kohteet kartoitetaan ja tehdään parantamisesitykset. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho Tekniikkakeskus

7 7 5. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT Vammaisilla henkilöillä on peruspalvelujen lisäksi oikeus tarvittaviin erityispalveluihin. Kaupungilla on vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisesti erityinen velvollisuus järjestää vammaispalveluja ja myöntää taloudellisia tukitoimia vaikeavammaisille henkilöille. Vammaispalvelulain mukaisia subjektiivisia oikeuksia ovat: kuljetuspalvelu palveluasuminen asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt henkilökohtainen apu päivätoiminta Määrärahasidonnaisia palveluja ovat: kuntoutusohjaus sopeutumisvalmennus päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ylimääräiset vaatekustannukset erityisravinto Valtuusto on hyväksynyt Seinäjoen kaupungin talouden kehittämistoimikunnan esityksen, jonka mukaan Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alaisena toimiva kehitysvammaisten kuntoutusohjaus ja toimintakeskus siirretään kaupungin omaksi toiminnaksi viimeistään alkaen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan on laadittu alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Suunnitelman on tarkoitus antaa suuntaviivat laitoshoidon purkamiselle ja siihen, miten edetään laitoshoidosta yksilöllisiin asumisratkaisuihin. Sosiaali- ja terveyskeskuksessa on perustettu työryhmä viemään asiaa eteenpäin.

8 8 Tavoitteet Vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä tuetaan. Toimenpiteet Kehitysvammaisten palveluohjaus keskitetään kaupungin toiminnaksi. Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen ja asumisen järjestäminen. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alaisena toimivan kehitysvammaisten kuntoutusohjauksen ja toimintakeskuksen siirtäminen kaupungin toiminnaksi. Aikataulu v Vastuutaho Sosiaali- ja terveyskeskus

9 9 6. VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS Päivähoidossa tapahtuvaan varhaiserityiskasvatukseen sisältyy mahdollisuus saada kuntoutusta, joka on tehostettua tukea lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Päivähoidon varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tukea ja kuntouttaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja sen vahvuuksia ennaltaehkäistä lapsen kehitykseen ja elämäntilanteeseen liittyvien tuen tarpeiden syntymistä ja niihin liittyvien seurannaisvaikutusten pahenemista tunnistaa ja havaita tuen tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tehdä perhelähtöistä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa ja muiden ammattilaisten kanssa moniammatillisessa yhteistyössä. Varhaisen tuen järjestämisessä erityispedagoginen tieto ja osaaminen suuntaavat toimintaa ja ohjaavat menetelmin, ympäristön ratkaisujen ja aikuisen toiminnan muokkaamista. Erityinen tuki on erityispedagogista osaamista edellyttävää, suunnitelmallista ja yksilöllistä lapsen tukemista ja tavoitteellista yhteistyötä lapsen vanhempien ja muiden tukipalveluiden kanssa. Tukimuotoina käytetään mm. tarvittavaa avustavaa henkilöstöä, lapsen huolipolun käyttöä, yhteistyöverkostotapaamisia ja oppimisympäristön muokkaamista osallistavaan kasvatukseen. Lapsen arki pyritään saamaan toimivaksi. Toimintaperiaatteina ovat myös perhelähtöisyys, vanhemmuuden tukeminen ja varhainen tukeminen. Peruskouluissa erityisopetus ja yleisopetus ovat kiinteässä yhteydessä ja täydentävät toisiaan. Oppilaalla on mahdollisuus saada oppimisen edellytysten parantamiseksi osa-aikaista erityisopetusta koulun laaja-alaiselta erityisopettajalta. Opetusta annetaan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea erilaisten oppimis- ja/tai sopeutumisvaikeuksien tai puheeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Opetus toteutetaan muun opetuksen yhteydessä yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Mikäli tehostetun tuen toimenpiteet eivät riitä, oppilas voidaan siirtää erityisopetukseen. Sivistyskeskuksessa on meneillään kehittämishanke, jossa on tavoitteena erityistä tukea tarvitsevien lasten siirtyminen nykyistä enemmän lähikouluun.

10 10 Tavoitteet Lapsen ja nuoren yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutuminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Toimenpiteet Varhaiserityiskasvatuksessa palvelut pyritään järjestämään päiväkotiin, jossa on lapselle luontaiset kontaktit. Peruskouluissa erityistä tukea tarvitsevat lapset sijoitetaan pääsääntöisesti lähikouluun. Vammaisten ammatinvalinnanohjaukseen ja työvoimaneuvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota soveltuvan koulutuksen ja ammatin löytymiseksi. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho Sivistyskeskus, työ- ja elinkeinotoimisto

11 11 7. TYÖLLISTYMINEN Vammaisuus ei saa olla työllistymisen este. Kunnat, yritykset, yhdistykset, säätiöt, muut yhteisöt ja kotitaloudet voivat saada palkkatukea vammaisen tai osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen. Palkkatuen lisäksi yleisimmät työllistymistä tukevat toimet ovat työolosuhteiden järjestelytuki ja työhönvalmentajan tuki. Kaupungissa toimii oma työllistämisyksikkö. Vammaisten henkilöiden työtoimintaa yrityksiin ja kaupungin eri työkohteisiin tulisi lisätä mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalisen yrityksen perustamisen mahdollisuutta tulisi selvittää. Tavoitteet Vammaisilla on muiden ihmisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet tuottavaan työhön, sosiaalisiin suhteisiin, kanssakäymiseen, yhdessä tekemiseen ja yhdessä olemiseen. Toimenpiteet Vammaisten henkilöiden monipuolisten työmahdollisuuksien luominen. Uudelleenkoulutuksella, työkokeilulla ja palkkatuen avulla on mahdollista löytää sopiva työtehtävä. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho Työ- ja elinkeinotoimisto, kaupunki, alan järjestöt

12 12 8. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluilla tuetaan vammaista ja hänen pyrkimystään päästä esteettömästi toimimaan ja osallistumaan muiden kansalaisten rinnalla. Seinäjoen kaupungin strategian mukaan palvelutuotantoa kehitetään säännöllisesti kootun kuntalaispalautteen ja vertailutiedon perustalta. Tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyys ja korkealaatuiset palvelut. Vammaispalveluiden asiakkaille tehtiin keväällä 2010 kysely tyytyväisyydestä palveluiden tasoon. Kysely lähetettiin 500 Seinäjoen kaupungin vammaispalvelujen asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 239 asiakasta, joten vastausprosentti oli 47,8 %. Asiakkaista % piti palvelujen tasoa hyvänä asunnon muutostöiden, asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden, henkilökohtaisen avustajan, tulkkipalvelujen ja palveluasumisen osalta 66 % piti kuljetuspalvelujen tasoa hyvänä ja 49 % piti omaishoidontukea ja lomitusta koskevia palveluja hyvinä ja 25 % piti näitä palveluja välttävinä. Tavoitteet Vammainen henkilö saa iästä riippumatta tarvitsemansa palvelun, hoidon ja kuntoutuksen joko kaupungin omana toimintana tai yhteistyössä muiden tahojen kautta. Toimenpiteet Sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita. Palvelujen asiakastyytyväisyyttä seurataan kyselyillä vuosina 2011 ja Aikataulu Jatkuva Vastuutaho Sosiaali- ja terveyskeskus

13 13 9. KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA Vammaisen henkilön tulee voida osallistua erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja saada tarvittaessa siihen liittyvät erityispalvelut. Liikuntatoimi tukee asukkaiden hyvinvointia luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiseen ja tarjoamalla terveys- ja kuntoliikuntaa sekä soveltavaa liikuntaa. Uimahalli palvelee monipuolisesti kaikkia asiakkaita ja kaupunkialueella on useita kuntoreittejä, luontopolkuja ja laavuja. Jouppilanvuorella on esteetön kuntoreitti, jossa on mm. laavu, metsälampi, hiljentymispaikka, kota, sotilasesterata, korsu ja taisteluhaudat, uimaluiska sekä esteetön kalastus- ja venelaituri. Liikuntatoimessa erityisliikunnan kehittämissuunnitelma on laadittu ensimmäisen kerran vuonna Erityisliikunnan kehittämissuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Tavoitteena on luoda Seinäjoen erityisryhmille tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset ja vähentämään erityisliikunnan eriarvoisuutta. Kirjastotoimessa on huomioitu vammaisten tarpeet hankkimalla selkokirjoja, äänikirjoja ja isotekstisiä kirjoja. Kirjastossa on lisäksi kuulovammaisia varten palvelusilmukka ja liikuntavammaisilla on kirjastoihin esteetön pääsy. Tavoitteet Mahdollistetaan vammaisen henkilön osallistuminen erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin. Toimenpiteet Kulttuuri- ym. muiden tapahtumien järjestämisessä otetaan huomioon vammaisten henkilöiden pääsy tiloihin. Liikuntatoimi järjestää erityisryhmien liikuntaa vuosittain tehtävän suunnitelman mukaisesti. Kirjastotoimessa huomioidaan edelleen vammaisten tarpeet palvelujen saamiseksi. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho Kulttuuritoimi, Liikuntatoimi, Kirjastotoimi, alan järjestöt.

14 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymään kuuluvat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kaupungit ja kunnat ovat mukana vammaispalvelujen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa, KASTEhankkeessa, joka toteutetaan vuosina Hankkeessa, joka on alkanut elokuussa 2010, kehitetään vammaispalveluja lisäämällä vammaisten henkilöiden osallisuutta, vahvistamalla vammaistyön lähipalveluja ja turvaamalla vammaispalvelujen erityisosaamisen. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnilla on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön, hyödyntää hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja sekä esittää henkilöstön koulutustarpeita ja aiheita. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahankkeen kehittämisteemat ovat palvelurakenteiden kehittäminen, palvelujen mallintaminen sekä työnjaon selventäminen palveluohjauksen ja -suunnittelun kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen yksilöllisen asumisen kehittäminen yhdistettynä henkilökohtaiseen apuun vammaisalan osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen ja verkostoitumisen kautta Palvelurakenteita kehitetään Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä. Palveluohjausta ja -suunnittelua kehitetään POKEVA-hankkeessa kehitetyn mallin pohjalta Kurikan kaupungissa ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa. Yksilöllistä asumista yhdistettynä henkilökohtaiseen apuun kehitetään Vaasan kaupungissa. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteinen henkilökohtaisten avun keskusten kehittämishanke, HAVU-hanke, on käynnistynyt vuonna 2009 ja jatkuu vuoteen Hankkeessa on käynnistetty ja kehitetään henkilökohtaisen avun keskus Etelä-Pohjanmaalle. Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön maksullista tutkimus- ja kehittämispalvelutoimintaa on mahdollista käyttää vammaistutkimukseen ja kehittämistoimintaan sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Mm. POKEVA-hankkeen arviointiselvitys on tehty sosiaali- ja terveysalan yksikön toimesta. Ammattikorkeakoulussa voidaan tehdä myös vammaisuuteen liittyviä opinnäytetöitä. Sosiaali- ja terveysalan yksikön henkilöstöä on mukana myös erilaisissa ohjausryhmissä ja hankkeissa, mm. POKEVA- ja KASTE -hankkeissa.

15 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Vammaispolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet ovat maailmanlaajuisia. Kansainvälinen vuorovaikutus ja toiminta lisäävät vammaisten henkilöiden tasa-arvoisuutta ja kokemuksia laajemmasta yhteistoiminnasta. Tavoitteet Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kansainväliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan edistetään. Toimenpiteet Seinäjoen kaupungin ystävyyskaupunkitoiminnassa tulisi huomioida myös vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan. Oppilaitokset ja alan järjestöt voivat edistää vammaisten henkilöiden kansainvälistä toimintaa. Aikataulu Jatkuva Vastuutaho kaupunki, oppilaitokset, alan järjestöt

16 VAMMAISNEUVOSTO Seinäjoen kaupungin vammaisneuvosto toimii vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen sekä kaupungin eri toimialojen yhteistyöelimenä. Vammaisneuvosto toimii mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen kaupungin päättäjien kanssa siten, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja näkökannat tulevat riittävän ajoissa huomioiduiksi. Vammaisneuvoston tehtävät: Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

17 17 Lisätiedot: Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:18. Henkilökohtaisen avun keskuksen kehittämishanke, HAVU-hanke. Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueellinen suunnitelma Laatusuositukset asunnoille. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta. Lokakuu Laatusuositukset kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen rakentamiseen vuosiksi Seinäjoen erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Seinäjoen kaupungin strategia Seinäjoen kaupungin vammaispalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 2010 Seinäjoen kaupungin viestintästrategia Suomen vammaispoliittinen ohjelma, VAMPO , Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:4, Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:9. VammaisKASTE-hanke Vammoista viis tärkeintä on osaaminen, Opas työnantajalle vammaisen tai osatyökykyisen palkkaamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö 10/2010.

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKE POKEVA TOIMINTASUUNNITELMA Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Arvoisat juhlavieraat!

Arvoisat juhlavieraat! Peruspalveluministeri Paula Risikko Hirvinummen palvelukodin 10-vuotisjuhla Kurikka, 10.10.2008 klo 13.00 Puhuttaessa muutokset mahdollisia Arvoisat juhlavieraat! Meillä on tänään suuri ilo saada viettää

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot