Tulkin kanssa työskentely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulkin kanssa työskentely"

Transkriptio

1 Tulkin kanssa työskentely

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Miksi ja milloin minun tulisi käyttää tulkkausta? 4 Tulkkaustyypit 6 Tulkkausmenetelmät 9 Tulkin tehtävä mitä voin odottaa tulkilta? 11 Miten varmistat tulkatun keskustelun onnistumisen? 14 Miksi valita Semantix? 17 Johdanto Tulkin kanssa työskennellessäsi voit monin tavoin vaikuttaa tulkkaustapahtuman onnistumiseen sekä ennen tulkkausta, sen aikana että sen jälkeen. Tähän oppaaseen on kerätty tietoja ja neuvoja, joiden toivomme auttavan sinua päivittäisessä työssäsi. Semantixin Tulkin kanssa työskentely -opas on Suomen kirjallisia ja taiteellisia teoksia koskevan tekijänoikeuslain (404/1961) alainen

3 Miksi ja milloin minun tulisi käyttää tulkkausta? Viranomaisella on velvollisuus huolehtia tulkkauksesta aina kun viranomaisella ja hänen asiakkaallaan ei ole yhteistä kieltä. Tulkkaus varmistaa paitsi viestin oikean välittymisen myös molempien osapuolten oikeusturvan. Tilaa aina ammattitaitoinen tulkki. Sukulaisten tai ystävien ei tule toimia tulkkina. Tulkkauksen ansiosta voit keskittyä omaan työhösi ja puhua omalla kielelläsi. Ammattitaitoinen tulkki on perehtynyt erikoisalaasi ja hallitsee erityisterminologian. Semantix valikoi tulkkinsa tarkan rekrytointiprosessin avulla. Varmistamme sekä tulkin osaamisen että soveltuvuuden alalle. Kaikkia tulkkejamme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Suomen lainsäädännössä tulkkaus mainitaan mm. seuraavissa kohdissa: Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) 7 Valtioneuvoston asetus (512/1999, muut. 196/2002) 1, 5, 13, ja 14 Hallintolaki (434/2003) 26 Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 77 Kielilaki (423/2003) 18 Ulkomaalaislaki (301/2004) 10, 203 Esitutkintalaki (449/1987) 37 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3, 5 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

4 Tulkkaustyypit Läsnäolotulkkaus Läsnäolotulkkauksessa kaikki keskustelun osapuolet ovat samassa tilassa. Tulkki sijoittuu tilassa kolmion kärkeen niin, että viranomainen ja hänen asiakkaansa istuvat vastapäätä toisiaan ja tulkki heidän välissään. Läsnäolotilanteessa tulkki pystyy tulkitsemaan visuaalisia havaintojaan. Tulkkausta helpottaa, kun tulkki pystyy näkemään tulkattavien henkilöiden ilmeet ja eleet. Läsnäolotulkkaus soveltuu parhaiten seuraaviin tilanteisiin: kun tulkattavana on iso ryhmä kun tulkkauskieliä on useampi kuin yksi testitilanteet mielenterveystulkkauksissa kun keskustelussa on mukana vanhuksia tai lapsia kun puhelintulkkaus on teknisesti haasteellinen järjestää oikeustulkkauksissa, joissa tulkkaus on luonteel taan simultaanitulkkausta Etätulkkaus Etätulkkaus toteutetaan videoneuvottelu- tai puhelinlaitteiden välityksellä. Etäyhteys mahdollistaa keskustelun, vaikka yksi tai kaikki keskustelun osapuolet olisivat esimerkiksi eri paikkakunnilla. Mikäli tulkattavan keskustelun osapuolet ovat eri tiloissa, otetaan yhteys kolmen eri laitteen välillä. Etätulkkauksessa tulkki työskentelee aina häiriöttömässä tilassa, ja hänen salassapitovelvollisuutensa on varmistettu. Puhelintulkkaus Puhelintulkkaus on nopein tapa järjestää tulkkaus. Mikäli kaksi keskustelun osapuolta on samassa tilassa, tarvitaan vain kaiutinpuhelin. Mikäli kaikki osapuolet ovat eri tiloissa, tarvitaan konferenssipuhelinyhteys. Puhelintulkkaus soveltuu lähes kaikkiin tilanteisiin. Erityisen suositeltavaa se on kuitenkin, jos tulkkausta tarvitaan lyhyeksi ajaksi tulkkausta tarvitaan nopeasti kyseisen kielen tulkkausta ei ole omalla paikkakun nalla saatavilla. 6 7

5 Puhelintulkkauksen edut Kustannustehokasta Ei matkakustannuksia Nopea saatavuus, sillä käytettävissä on enemmän tulkkeja. Erityisesti akuuteissa tulkkaustarpeissa tulkin saatavuus paranee Parantaa harvinaisten tulkkauskielten saatavuutta Erityisesti pienissä kieliryhmissä helpottaa arkaluon toisten tilanteiden käsittelyä, koska tulkki voidaan varata eri paikkakunnalta Tukee tulkin roolia viestin välittäjänä. Tulkki on vain ääni, ja hyvä tulkki on näkymätön ja huomaamaton. Videotulkkaus Videoneuvottelulaitteiden avulla tapahtuva etätulkkaus on ollut tulkkausmuotona saatavilla jo pitkään. Laitteet kehittyvät jatkuvasti ja äänen ja kuvan laatu on tällä hetkellä erittäin hyvä. Videotulkkauksessa yhdistyvät läsnäolotulkkauksen ja puhelintulkkauksen edut. Tulkkausmenetelmät Konsekutiivitulkkaus Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Konsekutiivitulkkaus sopii kahdenkeskisiin keskusteluihin sekä epämuodollisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin. Ensin tulkattava puhuu lyhyen kokonaisuuden ja sen jälkeen tulkki tulkkaa sanotun tekemiensä muistiinpanojen tuella. Simultaanitulkkaus Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat samanaikaisesti. Simultaanitulkkauksessa käytetään äänieristettyjä tulkkauskoppeja ja erityisiä simultaanitulkkauslaitteita, joiden avulla tulkattava puhe välitetään tulkkikopissa istuvan tulkin kuulokkeisiin ja tulkin puhe mikrofonin välityksellä kuuntelijoiden kuulokkeisiin. Simultaanitulkkausta käytetään yleensä muodollisissa kokouksissa tai konferensseissa. Kuiskaustulkkaus Tulkki istuu tai seisoo tulkattavien lähellä ja tulkkaa simultaanisesti hiljaisella äänellä. Kuiskaten tapahtuvaa tulkkausta voidaan käyttää vain, kun puhujia on vähän ja he istuvat tai seisovat lähekkäin. 8 9

6 Prima vista - tulkkaus Prima vista - tulkkauksessa tulkki lukee asiakirjan toiselle tulkattavalle. Yleensä prima vista - tilannetta edeltää tulkkaustilanne, jonka sisältö tallennetaan. Prima vista - tulkkausta käytetään esimerkiksi kuulustelupöytäkirjojen tarkistamisessa tai anomusten täyttämisessä. Tulkin tehtävä mitä voin odottaa tulkilta? Tulkin tehtävä on mahdollistaa keskustelu eri kieliä puhuvien osapuolten välillä. Tulkin on noudatettava asioimistulkin ammattisäännöstöä. Ammattisäännöstössä määritellään mm. tulkin tehtävä, jääviys ja vaitiolovelvollisuus. Tulkki tulkkaa kaiken, mitä tulkkaustilanteessa sanotaan Tulkki ei voi jättää tulkkaamatta keskustelun osia pyynnöstäkään tai ohittaa tulkkaustilanteessa tapahtuvia muita asioita. Huomioi tämä, jos tulkkaustilanne keskeytyy esimerkiksi puhelun tai muun syyn vuoksi. Tulkkaus ei ole sanasta sanaan kääntämistä vaan kulloisenkin viestin välittämistä kieleltä toiselle mahdollisimman tarkasti. Tulkki tulkkaa minä-muodossa Tulkki on keskustelun mahdollistaja, ei keskustelun osapuoli. On tärkeää, että viranomainen ja hänen asiakkaansa kokevat keskustelevansa suoraan toistensa kanssa, kuten he puhuisivat samankielisen henkilön kanssa

7 Tulkki on puolueeton ja neutraali Tulkki ei tee omia lisäyksiään keskusteluun, ei jätä pois osia siitä eikä ilmaise omia mielipiteitään kysyttäessäkään. On tärkeää, että molemmat osapuolet luottavat tulkkiin. Tulkki ilmoittaa jääviydestään Jos tulkki huomaa olevansa tulkkaustilanteessa jäävi, hän ilmoittaa asiasta heti. Osapuolet voivat sen jälkeen sopia, miten tilanteessa toimitaan. Tulkki on jäävi eikä ota vastaan toimeksiantoa, mikäli hän joutuu sitä suorittaessaan sellaiseen eturistiriitaan, että tulkkauksen objektiivisuus vaarantuu. Eturistiriita syntyy mm. silloin, kun Tulkkaus on häiriötöntä Tulkki huolehtii siitä, että tulkkaustilanteessa ei ole ulkoisia häiriötekijöitä.tulkin on aina pidettävä matkapuhelimensa suljettuna läsnäolotulkkauksessa. Puhelintulkkausta käytettäessä tulkki ja asiakas vastaavat kumpikin tahoillaan siitä, että tekniikka toimii. Puhelimen akun tulee kestää koko tulkkauksen ajan eikä taustalta saa kuulua häiriöääniä. Asioimistulkin ammattisäännöstö Lue lisää asioimistulkin ammattisäännöstöstä: tulkki on asiassa asianosainen tai tulkattavien lähisu kulainen tai ystävä tulkilla on voimakas tunnesuhde asianosaisiin tulkattavilla on tulkin kanssa velka- tai riitasuhde. Tulkkia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus Tulkki ei saa koskaan paljastaa, mitä tulkkaustilanteessa tai tilanteeseen liittyen on sanottu. Ammattimainen tulkinvälitystoimisto tekee tulkin kanssa sopimuksen ja salassapitositoumuksen. Lisäksi tulkista teetetään perusmuotoinen turvallisuusselvitys

8 Miten varmistat tulkatun keskustelun onnistumisen? Voit itse monin tavoin luoda hyvät edellytykset tulkkaustapahtuman onnistumiselle. Tulkkausta varatessa Suunnittele tulkkauskeskustelu tarkoin etukäteen ja varaa tulkille mahdollisuus valmistautua tulkkaukseen. Tulkkausta varattaessa on lyhyesti kerrottava tulkkauksen aihe sekä tulkkauksen mahdolliset erity ispiirteet, esim. jos tulkattava henkilö on lapsi. Ota tulkkausta suunnitellessasi huomioon, että tulkattu keskustelu vaatii enemmän aikaa kuin yk sikielinen keskustelu. Mikäli keskustelu näyttää veny vän yli varatun ajan, varmista tulkilta ajoissa, voiko hän jatkaa. Varaudu pitämään taukoja, jos keskustelu kestää pitkähkön ajan. Varmistathan aina tulkkauksen saatavuuden ensin ja vahvistat tapaamisajan asiakkaallesi vasta sitten. Arkipäivisin kello välinen aika on suo situin ja tulkkia voi olla vaikeampi saada. Tulkkauksen saatavuutta parantaa mikäli voit neuvotella ajan tulk kipalvelun kanssa. Joissakin kielissä tai tiettyinä aikoina puhelintulkkaus voi olla ainoa mahdollisuus. Keskustelun aikana Henkilöiden sijoittuminen tulkkaustilassa on tärkeää. Keskustelijoina olet sinä ja asiakkaasi, minkä vuoksi osapuolten on hyvä sijoittua kolmion muotoon siten, että sinä ja asiakkaasi olette toisianne vastapäätä ja tulkki on kolmion kärkenä. Puhu suoraan asiakkaallesi, älä tulkille. Tulkki tulkkaa puheesi ja keskustelukumppanisi puheen minä-muo dossa. Puhu selkeästi ja sopivan pituisissa osissa, jotta tulkki ehtii tulkata puheesi. Anna tulkille aikaa tulkata viestisi loppuun

9 Ota huomioon, että tulkki on paikalla kielenosaajan ominaisuudessa ja sinä itse olet asiantuntija keskus telun asiasisällön suhteen. Tulkin on ehkä turvaudut tava sanakirjaan tai pyydettävä tarkennuksia. Sel vennä ja selitä asioita tarvittaessa. Äännä nimet, luvut ja osoitteet erityisen selvästi, toista ne ja kysy asiakkaalta kontrollikysymyksiä var mistaaksesi, että hän on ymmärtänyt asian oikein. Tulkki tekee muistiinpanoja tulkkauksen aikana ja hävittää ne tulkkauksen päätyttyä. Puhelintulkkaus Käytä kaiutinlaitetta ja tarkista sen toimivuus hyvissä ajoin ennen tulkkausta. Ilmoita tulkille, keitä huoneessa on. Puhu selkeästi. Tulkkaustilanteessa olevat puhuvat vain yksi kerral laan. Miksi valita Semantix? Erikoispätevyys Pitkäaikaisen kokemuksemme ja valtakunnallisen toimintamme ansiosta Semantixilla on erittäin laaja tulkkiverkosto ja siten myös laaja kielivalikoima ja paljon erityisosaamista eri aloilta. Semantix asettaa käyttämilleen tulkeille korkeat koulutusvaatimukset. Tulkkaustehtävien välittämisessä noudatetut periaatteet takaavat, että asiakas saa tulkkaustehtävään parhaiten sopivan tulkin. Tulkkipalvelumme ottaa vastaan asiakkaan tilauksen, neuvoo asiakasta ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Tulkkipalvelumme toimii yhdestä toimistosta käsin, joten sillä on hyvä tuntemus maan kaikista tulkeista ja asiakkaiden tarpeista. Semantixin tulkkipalvelu toimii ympäri vuorokauden. Tarkka rekrytointiprosessi Semantixin tulkit on valittu tarkan rekrytointiprosessin kautta. Kaikki tulkkimme haastatellaan henkilökohtaisesti osaamisen ja soveltuvuuden selvittämiseksi. Asetamme korkeat vaatimukset tulkin osaamiselle. Kaikista tulkeistamme on teetetty perusmuotoinen turvallisuusselvitys

10 Taattu laatu Semantixin laatujärjestelmällä on kansainvälinen ISO 9001:2008-sertifikaatti. Meillä on myös erinomaiset referenssit nykyisiltä asiakkailtamme. Semantix on valtionhallinnon puitesopimustoimittaja kausilla ja etolk Käytämme etolk-portaalia, johon sekä asiakkaamme että tulkkimme voivat kirjautua sisään hallinnoidakseen tulkkauksia. etolkin käyttäminen on nopeaa, helppoa ja turvallista. Tilaa tunnukset tulkkipalvelustamme. Kaikki palvelut saman katon alta Semantixista saat myös käännöspalvelut kaiken maailman kielillä. Semantix tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutusta, luentoja eri kulttuurien ominaispiirteistä sekä koulutusta tulkin välityksellä työskentelyyn. Järjestämme tarvittaessa koulutusta myös tulkeillemme eri alojen erityispiirteistä. Koko maan laajuinen Toimimme kaikkialla Suomessa. Tarvittaessa järjestämme tulkkauksen myös ruotsin ja vieraan kielen välille. Tilaaminen Tulkkipalvelumme palvelee: puhelimitse numerossa klo 8 16 normaalit tilaukset - toimistoajan ulkopuolella akuutit tulkkaukset samasta numerosta 24 h sähköpostitse osoitteessa faksitse numerosta etolk-portaalissa osoitteessa

11 20 21

12 22 23

13 Semantix on Pohjoismaiden johtava kielipalveluyritys. Käännös-, sisällöntuotanto-, koulutusja tulkkauspalvelumme auttavat ihmisiä ymmärtämään toisiaan. Boka tolk dygnet runt Tilaa tulkki joka päivä ympäri vuorokauden

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

Käännösten ostajan opas

Käännösten ostajan opas Käännösten ostajan opas Sisällysluettelo Käännöspalveluiden ostaminen 3 Kielen ja kääntämisen merkitys 4 Millainen on hyvä käännös? 6 Kielipalvelujen tarjoajan valitseminen 7 Pidä kääntäminen mielessä

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva

Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 5. Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Diakonia-ammattikorkeakoulu A tutkimuksia 5 Heidi Hynynen, Susanna Pyörre, Raija Roslöf Elämä käsillä Viittomakielentulkin ammattikuva Heidi Hynynen, Susanna Pyörre & Raija Roslöf ELÄMÄ KÄSILLÄ Viittomakielentulkin

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISET LAPSET YLÖJÄRVEN VARHAISKASVATUKSESSA 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 Eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi varhaiskasvatuksessa 4 Päivähoidon aloitus 5 S2-ohjaaja 6 Arjen

Lisätiedot

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS

SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS SAAMENKIELISET PALVELUT JA NIIDEN SAATAVUUS Maarit Anni Nousuniemi Opinnäytetyö SAKK Liiketalouden perustutkinto 11.8.2008 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS Liiketalouden perustutkinto TIIVISTELMÄ Merkonomi

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä

Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Terveydenhuolto ja sairaanhoito Örebron läänissä Örebron lääni (Region Örebro län) meille kaikille Örebron läänin maakäräjäkunta ja Örebron alueliitto yhdistyivät 1.1.2015 uudeksi organisaatioksi, Örebron

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)

Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11) Anna-maija.sorjanen@ihmisoikeusliitto.fi Lausuntopyyntönne: 27.4.2015 SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat internetille GSO, Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163 AA:n Suuntaviivat noudattavat AA- jäsenten jaettuja kokemuksia AA:n eri palvelualueilta. Ne heijastavat myös AA:n

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Kääntäminen ja tulkkaaminen. EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Kääntäminen ja tulkkaaminen EU:ssa EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Mitä toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea tekee? Toimielinten yhteinen käännös- ja tulkkauskomitea on Euroopan unionin toimielinten

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot