Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020"

Transkriptio

1 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 2010 Kulmakivet työturvallisuuden kehittämisessä vuosille Investointi työturvallisuuteen kannattaa aina 2. Taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle 3. Turvallisuus alkaa minusta -asenne jokaisen ohjenuoraksi 4. Koulutus luo perustan turvalliselle työskentelylle

2 Työturvallisuuskannanoton rakentajat Työturvallisuuskannanoton on valmistellut Rakennusteollisuus RT ry:n agendatyöryhmän ja turvallisuusasiain asiantuntijaryhmän jäsenistä koostunut asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Leo Hepola Johanna Aarnio Marko Kilpeläinen Jari Korpisaari Teppo Lainio Antti Leino Tapio Leinonen Jussi Markkanen Jukka Moilanen Timo Mäki Tahvo Pekkinen Timo Pinomäki Harri Savolainen Ville Sivunen Jukka-Pekka Soila Juha Suvanto Markku Utriainen SRV Kalusto Oy Lemminkäinen Oyj Peab Oy SRV Yhtiöt Oyj Rudus Oy Skanska Oy Terramare Oy JM Rakentamisturva Lujatalo Oy Rautaruukki Oyj Maanrakennusliike E. M. Pekkinen Oy VR Track Oy NCC Rakennus Oy YIT Rakennus Oy NHK Rakennus Oy NCC Rakennus Oy Rakennusosakeyhtiö Hartela Valmisteluun ovat Rakennusteollisuus RT ry:n liittoyhteisöstä osallistuneet Pertti Aaltonen Mikko Ahtola Olli Hämäläinen Tapio Kari Tapani Karonen Kim Kaskiaro Mika Kortene Reijo S Lehtinen Markku Leino Juha Luhanka Hannu J.Mäkinen Juha Mäntynen Ahti Niskanen Ville Wartiovaara LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Kattoliitto ry Rakennustuoteteollisuus RTT ry Rakennusteollisuus RT ry Infra ry Talonrakennusteollisuus ry Infra ry Talonrakennusteollisuus ry Teräsrakenneyhdistys ry Rakennustuoteteollisuus RTT ry Talonrakennusteollisuus ry Rakennusteollisuus RT ry Talonrakennusteollisuus ry Talonrakennusteollisuus ry Kannanoton on kirjoittanut Talonrakennusteollisuus ry:n asiamies Ahti Niskanen. Graafinen suunnittelu: Keto Design Kuvat: Jyrki Vesa Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2010

3 Esipuhe Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri toimialojen jäsenyritysten tulee saada työtapaturmat minimiin vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien rakennusalalla toimivien ja työskentelevien sitoutumista ja yhteistyötä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien. Sitoutuminen nolla tapaturmaa -ajatteluun ja sen edellyttämään toimintatapaan on keskeistä. Nolla tapaturmaa -ajattelun tulee ulottua yrityksen johdosta aina jokaisen aliurakoitsijan viimeiseen työntekijään saakka. Tämä kannanotto sisältää työturvallisuuden kehittämisen keskeiset alueet eli kulmakivet ajanjaksolle , jolle on laadittu myös erillinen toimintasuunnitelma. Helsingissä Tarmo Pipatti Toimitusjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

4 1. Investointi työturvallisuuteen kannattaa aina Yrityksen ylin johto asettaa työturvallisuustoiminnalle tavoitteet ja mittarit, joilla seurataan työturvallisuuden kehittymistä. Työturvallisuusasioita käsitellään osana yrityksen toiminnan johtamista. Niiden onnistumista arvioidaan samalla tavalla kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Hyvät käytännöt Yrityksen ylimmän johdon tulee aidosti sitoutua työturvallisuuden parantamiseen ja toimia itse esimerkkinä. Hyvin johdetuissa yrityksissä on ymmärretty työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamat merkittävät taloudelliset menetykset sekä henkiset ja ruumiilliset kärsimykset. Näissä yrityksissä johto on sisäistänyt sen, että hyvä työturvallisuus ja tapaturmien vähentyminen parantavat myös yrityksen taloudellista tulosta. Työterveys ja työturvallisuus on osa yrityksen yleistä johtamista ja liiketoimintaprosesseja. Tällöin myös yhteiskunnalle tapaturmista aiheutuva kustannus pienenee. Tavoitteelliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy keskeisenä periaatteena ennakoivan nolla tapaturmaa -ajattelun vieminen osaksi koko organisaation päivit- täistä toimintaa alihankintaverkosto mukaan luettuna. Pääurakoitsijan tulee velvoittaa urakkasopimuksissa aliurakoitsijoita noudattamaan yrityksen tai asiakkaan edellyttämiä työturvallisuusperiaatteita ja -käytäntöjä. Kaikki työtapaturmat ja uhkaavat vaaratilanteet tulee tutkia välittömästi. Tutkinnassa selvitetään tapaturmaan tai vaaratilanteeseen johtaneet syyt sekä etsitään oikeat ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet vastaavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Yhtä tärkeätä on tutkia ja selvittää tapaturmien ja vahinkojen aiheuttamat kustannukset ja muut haitat. Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa johdon lisäksi myös muuta henkilöstöä näkemään työturvallisuustyön merkityksen. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa, ja sitä tulee kannusta työturvallisuuden parantamiseen. Vääriä toimintatapoja ja laiminlyöntejä ei tule kenenkään hiljaisesti hyväksyä, vaan jokaisen tulee puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin välittömästi. Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia tulee jakaa ja niiden käyttöä edistää. Työturvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä on olennainen osa osaavan ja eettisesti toimivan 4 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

5 yrityksen toimintaa. Myös turvallisuustason mittaaminen erilaisilla työturvallisuuskilpailuilla on hyvä tapa edistää hyvien käytäntöjen leviämistä nykyistä laajemmin yrityksiin ja työpaikoille. Kun ikäluokat pienenevät, yritykset joutuvat hakemaan keinoja ja mahdollisuuksia henkilöstön työurien pidentämiseen. Työurien jatkaminen edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työergonomian edistämiseen. Työkykyä on ylläpidettävä ja työkyvyn heikentymistä ehkäistävä koko työuran ajan. Faktaa: Johdolla on menestyksen avaimet. Nolla tapaturmaa on mahdollista. Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet pitää tutkia. Työturvallisuus on osa yrityksen julkista kuvaa. Työkykyä on ylläpidettävä koko työuran ajan. Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

6 2. Taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle Eettisesti oikein toimiva tilaaja olipa tilaaja tuotantoketjun missä osassa tahansa haluaa tuotteen tai palvelun, joka on tuotettu ilman työtapaturmia. Tämä on taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Turvatakseen rakennushankkeensa toteutuksen turvallisesti tilaaja asettaa itselleen ja yhteistyökumppaneilleen selkeät vaatimukset ja tavoitteet työturvallisuudelle ja tapaturmien torjumiselle. Tilaaja seuraa asettamiensa tavoitteiden toteutumista ja puuttuu välittömästi havaitsemiinsa poikkeamiin. Hyvät käytännöt Yhteisen rakennustyömaan velvoitteet koskevat kaikkia rakennustyömaan osapuolia. On tärkeää, että myös tilaaja edistää omalla toiminnallaan rakennushankkeen turvallista toteutusta koko tuotantoketjussa. Tilaaja huolehtii hankkeen valmistelun ja suunnittelun aikana työturvallisuusasioiden ennakoinnista ja järjestelmällisestä huomioon ottamisesta ja luo edellytykset hankkeen turvalliselle toteutukselle. Rakennusaikana keskeisin toimija työturvallisuusasioissa on päätoteuttaja. Tilaajalla on taloudellisten perusteiden lisäksi eettiset perusteet huolehtia hyvästä turvallisuusjohtamisesta. Pelkkä lakiin kirjattujen minimivaatimusten toteuttaminen ei enää riitä, vaan tilaajalla on oltava halua huolehtia työturvallisuudesta. Halpa hinta ei saa olla tilaajan ainoa peruste urakoitsijan tai toimittajan valinnassa. Osaaminen ja näytöt työn turvallisesta toteutuksesta nousevat keskeiseen asemaan muiden kilpailutekijöiden rinnalle. Turvallinen työskentely on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Tapaturmaton työmaa ja työpaikka on arvo, jota myös tilaajan asiakas arvostaa. Eettisesti toimiva tilaaja on aidosti kiinnostunut urakoitsijan ja tämän tuotantoketjun tapaturmien määristä ja niiden kehittymisestä. Tilaaja edellyttää lisäksi näyttöjä yrityksen laatimista turvallisuutta edistävistä tavoitteista, toimintaperiaatteista ja menettelyistä sekä niiden toteutumisesta. Rakennusalan työturvallisuuden parantamisen kannalta on tärkeää, että työturvallisuustoiminnassa kaikilla toimijoilla on mahdollisimman yhdenmukaiset korkeatasoiset tavoitteet ja käytännöt sekä keskenään vertailukelpoinen mittaristo. Työturvallisuustoiminnan ja sen tason ei pidä eri yrityksissä poiketa suuresti toisistaan. 6 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

7 Työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisessa ei pelkkä säännösten minimitason täyttäminen ole riittävää. Viranomaistoiminnassa valvontakäytäntöjen ja menettelytapojen tulee olla yhdenmukaiset koko maassa. Faktaa: Taitava tilaaja on aidosti sitoutunut ja tavoitteellinen. Ilman tapaturmia valmistettu tuote ja tuotettu palvelu on edullisin. Turvallisuus on keskeinen kilpailutekijä. Halpa hinta ei ole ainoa peruste urakoitsijan ja toimittajan valinnassa. Koko alan on otettava käyttöön yhdenmukaiset työturvallisuuskäytännöt. Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

8 3. Turvallisuus alkaa minusta -asenne jokaisen ohjenuoraksi Asenteiden muuttaminen ja henkilöstön sitouttaminen työturvallisuuteen on pitkäjänteistä toimintaa. Turvallisten työtapojen saattaminen osaksi jokaisen työmaalla ja työpaikalla toimivan työtä lähtee työturvallisuudelle asetettujen tavoitteiden viestimisestä ja perustelemisesta. Jokaisen on tärkeä ymmärtää, miksi tavoitteet on asetettu ja miksi niiden toteutumista seurataan ja puutteisiin tai laiminlyönteihin puututaan välittömästi. Hyvät käytännöt Henkilöstö on tärkein voimavara rakentamisessa myös turvallisuusasioissa. Henkilöstön ja johdon suhtautuminen työturvallisuuteen näkyy työtavoissa ja turvallisuustoimenpiteissä, työmaiden ja työpaikkojen ulkoisessa ilmeessä sekä työkohteiden siisteydessä ja järjestyksessä. Johto ohjaa ja parantaa toiminnan laatua yhdessä henkilöstön kanssa myös työturvallisuusasioissa. Ennen kaikkea johdon itsensä tulee toimia esimerkkinä turvallisuus alkaa minusta -periaatteen mukaisesti. Työturvallisuutta kehitettäessä on tärkeä ymmärtää asenteiden merkitys. Henkilöstön asenteet joko edistävät tai hidastavat halutun tavoitteen toteutumista. Jokaisen henkilön asenne toimialaa tai omaa työtä kohtaan muodostuu pääasiassa omakohtaisten kokemuksien kautta. Lisäksi asenteeseen vaikuttaa alan julkinen kuva. Asenteiden muuttaminen on haasteellista työtä. Hyvä tapa vastata tähän haasteeseen on antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa sekä alan että oman työnsä työturvallisuuden parantamiseen. Henkilöstö tulee ottaa mukaan havainnoimaan vaaratilanteita. Tällöin rakennustyömaan ja työpaikan työnjohto ja työntekijät yhdessä tunnistavat ja arvioivat vaaroja ja pyrkivät löytämään keinot niiden poistamiseksi. On tärkeä käydä lävitse esiintyneet uhkaavat vaaratilanteet sekä sattuneet vakavat tapaturmat ja hakea yhdessä parannuskeinoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Myös säännöllisesti tehtävien työturvallisuusmittausten tulokset tulee kertoa henkilöstölle. Tarkastuksissa havaitut poikkeamat tulee käydä henkilöstön kanssa läpi ja puutteet tai väärät toimintatavat korjata välittömästi. Tavoitteellisen turvallisuusjohtamisen ohella yrityksen koko henkilöstö pitää aktivoida aloitteellisuuteen ja oman toiminnan kehittämiseen. Kaikkia tulee kannustaa turvallisiin työtapoihin, ja kaikilta tulee edellyttää henkilökohtaisten suojainten käyttöä. Työturvallisuus on osa ammattitaitoa. Henkilöstön tulee voida soveltaa ja edel- 8 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

9 leen kehittää oppimiaan työturvallisuuskäytäntöjä työskennellessään eri yrityksissä ja työkohteissa. Hyvistä ja turvallisista työtavoista annetaan palautetta. Myös hyvistä ideoista ja innovaatioista palkitseminen motivoi ja sitouttaa turvalliseen työskentelyyn. Usein onnettomuuden taustalla on monta tekijää: vaaratekijöistä ei ole kerrottu, niitä ei ole poistettu, niitä ei ole huomattu, niistä ei ole välitetty tai loukkaantumiselta suojaavia henkilösuojaimia ei ole käytetty. Vaaratekijäksi katsotaan myös henkilökohtainen riskinotto ja sen salliminen. Työturvallisuus alkaa minusta -periaatteen noudattaminen omassa työssä on osa ammattitaitoa. Faktaa: Ammattilaisena käytän henkilösuojaimia! Huolehdin myös työtoveristani! Tiedotan, motivoin ja perustelen! Puutun epäkohtiin! En hyväksy riskinottoa! Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

10 4. Koulutus luo perustan turvalliselle työskentelylle Rakennusalan työtehtäviin liittyy paljon turvallisuusriskejä. Koko rakennusalan koulutusta tulee tehostaa työturvallisuusasioiden osalta. Työturvallisuusopetuksen liittäminen entistä tiiviimmin alan ammattikoulutukseen parantaa alalle tulevan henkilöstön osaamista työturvallisuusasioissa ja kykyä nähdä työturvallisuus osana ammattitaitoa. Yritysten ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä edistetään opetuksen vastaavuutta käytännön tarpeisiin. Hyvät käytännöt Rakennusalasta ja sen vahvuuksista tulee tiedottaa ammatinvalinnan kynnyksellä oleville nuorille. Nuorten asenteet toimialaa kohtaan muovautuvat alan julkisen kuvan ja henkilöiden omakohtaisten kokemuksien kautta. Nuoret tulevat mielellään alalle, jossa työntekijöistä huolehditaan. Rakennusyritykset ja tuotantolaitokset tarvitsevat menestyäkseen työturvallisuusasiat sisäistäneitä alan ammattilaisia. Henkilöstöllä on oltava riittävät valmiudet ja edellytykset ennakoivaan työturvallisuustyöhön ja mahdollisuudet työssä oppimiseen työturvallisuusasioissa. Työturvallisuuskortti tulee olla jokaisella. Alan yritysten velvollisuutena on varmistaa, että niiden henkilöstö ylläpitää työturvallisuusosaamistaan koko työuran ajan. Taitoja on jatkuvasti ylläpidettävä täydennyskoulutuksen avulla. Työvoiman ja palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella tuo uusia haasteita yrityksiin, työpaikoille ja rakennustyömaille. Ne ovat yhä enemmän monikulttuurisia työyhteisöjä, joissa työskentelee useita eri kansallisuuksia. Kaikkien työntekijöiden huolellinen perehdyttäminen on entistä vaativampi tehtävä. Perehdyttämisen jatkona tulee aina olla riittävä työhönopastus. Työpaikoilla ja rakennustyömailla tarvitaan yhteinen kieli, sillä jokaisen niillä työskentelevän tulee ymmärtää annetut ohjeet ja määräykset sekä työn vaara- ja haittatekijät. Kaikkien työmaalla ja työpaikalla työskentelevien on kyettävä viestimään ymmärrettävästi toistensa kanssa. Työyhteisön monikulttuurisuus on otettava entistä enemmän huomioon yritysten, työpaikkojen ja työmaiden viestinnässä sekä kaikkien työntekijöiden koulutuksessa ja perehdytyksessä. 10 Tavoitteena nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020

11 Faktaa: Opetus luo perustan työturvallisuudelle. Työturvallisuus on osa alan julkista kuvaa. Turvallinen työskentelytapa on osa ammattitaitoa. Työpaikat ovat monikulttuurisia työyhteisöjä. Yhteinen kieli on perusedellytys turvalliselle työskentelylle. Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

12 Rakennusteollisuus RT ry edistää rakennusalan työturvallisuutta antamalla asiantuntija-apua työturvallisuusasioissa osallistumalla koulutuksen, kampanjoiden ja kilpailujen järjestämiseen osallistumalla viranomaissäännösten ja ohjeiden valmisteluun kokoamalla ja ylläpitämällä ajantasaista työturvallisuusohjeistoa valmistelemalla ohjeita yrityksille, toimipaikoille ja työmaille. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluvat Keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua

Työhön perehdyttäminen ja opastus. ennakoivaa työsuojelua Työhön perehdyttäminen ja opastus ennakoivaa työsuojelua 2 Perehdyttäminen ja työnopastus Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta

Kunnat turvallisiksi. Tavoitteeksi nolla tapaturmaa. Sanat muutettava turvallisuusteoiksi. Työturvallisuus pois sivuraiteelta Kunnat turvallisiksi 1 2013 Tavoitteeksi nolla tapaturmaa Sanat muutettava turvallisuusteoiksi Työturvallisuus pois sivuraiteelta Riskien arviointi perustaksi turvallisuudelle Näin kohti nolla työtapaturmaa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila-yhtiöiden Vantaan toimipaikan ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot.

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN Talonrakennustekniikka URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 5 URAKKAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN TURVALLISUUSASIAT HUOMIOIDEN

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot