Homma hanskaan. Yksilöohjauksen materiaalipakki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Homma hanskaan. Yksilöohjauksen materiaalipakki"

Transkriptio

1 Homma hanskaan Yksilöohjauksen materiaalipakki

2

3 Sisältö Johdanto 5 Ohjausprosessi 7 Ohjausprosessin kulku 10 Kuva ohjausprosessista ja sen sisällöstä 11 Info-tapaaminen tapaaminen tapaaminen tapaaminen tapaaminen tapaaminen tapaaminen tapaaminen 23 Viimeinen tapaaminen 24 Liitteet 25

4

5 Johdanto Yksilöohjauksen materiaalipakki on suunniteltu, kehitelty ja pilotoitu NUOTTI -nuorten työllistymistä tukevien palvelujen kehittämisprojektissa vuosina Projekti on saanut Varsinais-Suomen ELYkeskuksen myöntämää ESR-rahoitusta. Projektin kohderyhmänä ovat olleet Salon seudulla asuvat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Projektia ovat toteuttaneet yhteistyössä Salon seudun Projektin tavoitteena on ollut erilaisin keinoin ja yhteistyömuodoin tukea Salon seudun nuorten työllistymistä. Projektin toimenpiteet ovat tähdänneet siihen, että työttömät nuoret voisivat saada tukea ja ohjausta entistä suunnitelmallisemmin, tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Tähtäimenä on ollut katkeamaton palveluprosessi, jolloin aina varmistetaan, että nuori siirtyy suunnitellusti tukitoimesta toiseen. aikuisopisto, Salon seudun ammattiopisto, Salon kaupunki, Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö sekä Salon työ- ja elinkeinotoimisto. Projektin yhteistyökumppaneita ovat olleet nuorten työllistymisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät toimijat sekä Projektissa on toteutettu ohjauksen ja neuvonnan pilotteja, joihin on osallistunut kohderyhmänä olevia nuoria. Piloteissa nuoret ovat saaneet tukea työllistymiseensä erilaisin ohjausmenetelmin. julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. 5

6 Yksilöohjauksen materiaalipakkiin on koottu nuorten ohjauksessa käytettyjä erilaisia menetelmiä ja harjoitteita. Lisäksi pakkiin on kuvattu Nuotti-projektissa kehitetty yksilöohjauksen prosessi ja siihen liittyvät materiaalit. Materiaalipakin sisältö on syntynyt Projektissa on laadittu ja ylläpidetty myös sähköistä palvelukarttaa, johon on koottu nuorten työllistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä työskentelevät toimijat ja niiden tarjoamat tuki- ja ohjauspalvelut Salossa. Palvelukartta löytyy osoitteesta pitkälti ohjaajien käytännön kokemuksesta nuorten Yksilöohjauksen materiaalipakin tarkoituksena on palvella työllistymisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleviä toimijoita, jotka työssään kohtaavat asiakkaita. Materiaalipakki on pilotoitu nuorten kanssa, mutta harjoitteet ja käytännöt soveltuvat kaiken ikäisten ohjaukseen. aikuisten parissa. Harjoitukset on muokattu kohderyhmää ajatellen tarkoitukseen sopiviksi ohjaajien aikaisemmin työssään käyttämistä ja mukana kulkeneista menetelmistä. Osa materiaalista on kokemuksen pohjalta tuotettu itse. Tästä syystä aineistossa ei ole mainittu kaikkien harjoitusten kohdalla lähdeviitteitä, sillä niitä on ollut mahdotonta jäljittää. Tekijät: Merja Korkiakoski Eri tapaamiskertojen yhteyteen on myös teeman mukaisesti liitetty vinkkejä internetsivustoista, joista Merri Rannikko Anne Virta voi löytää lisätietoa teemaan liittyvään aiheeseen tai esimerkiksi osoitteita ja puhelinnumeroita helpottamaan ohjaajan työtä. 6

7 Ohjausprosessi Yksilöohjausprosessi on suunniteltu ja koottu siten, että se kohtaa ohjattavan joka elämäntilanteessa. Yksilöohjauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ohjaaja keskustelee ohjattavan kanssa kahden kesken. Yksilöohjauksen haasteena on saada ohjattava avautumaan, jakamaan henkilökohtaista elämäänsä vieraan ihmisen kanssa ja kertomaan ongelmistaan. Ainoa tie tähän on pitkällä aikavälillä luotu luottamuksellinen, välittävä ja avoin keskusteluilmapiiri. Tästä syystä ohjauksen tarkoituksena on kartoittaa ohjattavan elämäntilanne kokonaisvaltaisesti ja ohjaus on tarvittaessa pitkäkestoista. kanssa yhdessä, kun nuorelle on kerrottu perustiedot ohjaustoiminnasta. Allekirjoittamalla lähetteen myös itse nuori hyväksyy yhteystietojensa luovuttamisen sekä yhteydenoton ohjaajalta. Samalla hän tiedostaa myös sen, että mikäli hän ei otakaan tarjottua ohjausta vastaan, saa lähetteen hänen kanssaan allekirjoittanut työntekijä siitä tiedon. Varmistettaessa tällainen tiedonkulku minimoidaan se mahdollisuus, että nuori jäisi kokonaan ilman mitään ohjausta. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä ja pyytää tapaamista. Lähetteen saapumisen jälkeen yksilöohjaaja ottaa asiakkaaseen yhteyttä ja sopii Info-tapaamisen. Ohjausprosessin tavoitteena on: Ohjattavan elämäntilanteen kokonaisvaltainen kartoitus Työllistymistä vaikeuttavien tekijöiden tunnistaminen ja ratkaisun löytäminen Verkoston rakentaminen ja palveluohjaus Ohjattavan omien tavoitteiden selkiyttäminen Ohjattavan oman aktiivisuuden lisääminen Info-tapaamisen aikana kerrotaan asiakkaalle ohjauksen toimintatavoista ja ohjaukseen liittyvistä käytännöistä. Asiakas tekee itse päätöksen osallistumisestaan ohjaukseen. Jos asiakas jatkaa ohjauksessa, hänen kanssaan täytetään aloituslomake. Aloituslomakkeeseen kirjataan yhteystiedot sekä sen hetkinen työ- tai opiskelutilanne. Aloituslomakkeessa on mukana suostumus tietojen vaihtamiseen -lomake. Tämä lomake mahdollistaa sen, että asiakkaan suos- Yksilöohjaus alkaa siitä, että yksilöohjausta antavalle taholle tulee lähete asiakkaasta, joka kaipaa tukea. Lähetteen voi kirjoittaa esimerkiksi kaupungin tai tumuksella hänen asioistaan voidaan käydä keskustelua asiakkaan oman verkoston välillä. Asiakkaan asioiden selvittäminen on helpompaa, jos suostumus tietojen vaihtoon on annettu. kunnan sosiaalitoimi, nuorisotoimi, alueen TE-toimisto tai alueella toimivat eri alojen oppilaitokset. Lähetteitä lähettävät tahot ja niihin liittyvät käytännöt tulee sopia erikseen. Lähete kirjoitetaan nuoren Aloituslomakkeeseen kirjataan myös asiakkaan asiakkuussuhteet, jotta tarvittaessa yhteystiedot näihin tahoihin ovat selvillä. Joka ohjauskerrasta täytetään 7

8 ohjauspäiväkirjaa, johon merkitään ne asiat, joista on Ohjausprosessin eteneminen: keskusteltu. Tämä toimintamalli on keino vetää yhteen ne asiat, joita ohjauksessa on sillä kerralla keskusteltu, ja sitoutuminen ohjaukseen voi parantua. Lähetteen lähettäneelle taholle ilmoitetaan, onko asiakas aloittanut ohjauksessa vai ei. Ohjaus jatkuu seuraavan tapaamisajankohdan sopimisella. Tapaamisten on hyvä tapahtua vähintään kerran viikossa tapaaminen Ensimmäisten tapaamisten aikana aloitetaan alkukartoitus. Tähän on käytössä Alkukartoitus-lomake, jossa käydään läpi ohjattavan aiempi koulu- ja työhistoria sekä näiden sujuvuus ohjattavan näkökulmasta. Kartoitus pitää sisällään eri teemoja, joiden kautta lähdetään kartoittamaan ohjattavan elämäntilannetta. Seuraavien ohjauskertojen teemat määräytyvät sen mukaan, mitkä asiat koetaan ohjattavan kanssa tärkeimmiksi käsitellä. Jotta motivaatio ohjaukseen heräisi ja myös säilyisi, pyritään prosessin aikana korostamaan ohjattavan omia toiveita ja aktiivisuutta ohjaukseen osallistumisessa. Ohjausten numerointi on tarkoitettu selkeyttämään prosessin kulkua. Näitä teemoja ovat terveys, ammatinvalinta, työnhaku, taloudellinen tilanne, minäkuva ja tulevaisuus. Alkukartoituksessa katsotaan, mitkä asiat vaikuttavat tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja ratkaistaan ne kiireys-/tärkeysjärjestyksessä. Ohjauksen teemojen sijoittuminen ohjausprosessissa muotoutuu ohjattavan elämäntilanteen mukaan. 3. tapaaminen Terveysteemassa käydään läpi vuorokausirytmi, päihteidenkäyttö, tupakointi, mahdolliset fyysiset ja psyykkiset sairaudet, terveyteen liittyvät jo olemassa olevat verkostot sekä niiden mahdollinen tarve. Nuotti-projektissa nuoria on pyritty sitouttamaan pitkäkestoiseen, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen ohjaukseen. Raportoinnissa varsinainen projektissa aloittaminen on katsottu tapahtuvaksi, kun nuori on osallistunut ohjaukseen yli 7 tunnin ajan. Tämän jälkeen nuoren ohjauksessa on päästy yleensä tilanteeseen, jossa tehdään pitkän tähtäimen suunnitelma. Tähän perustuen Nuotti-projektin ohjausprosessi tässä materiaalissa perustuu juuri kahdeksan tapaamiskerran prosessiin. Haluamme nuoren tulevaisuudensuunnitelmissa painottaa pitkän tähtäimen suunnitelman tärkeyttä, vaikka sen toteuttaminen 4. tapaaminen Ammatinvalintateemassa selvitellään ohjattavan kanssa, mikä ammatti olisi hänestä kiinnostava. Tämän selvityksen apuna voi käyttää mm. ammatinvalinnan testejä, vierailuja eri työpaikoissa, työkokeiluja, työharjoittelua jne. tapahtuisikin pienten välietappien kautta. Useimmiten nuoren edun mukaista on, että ohjaus jatkuu suunnitelmaa ja tavoitteita seuraten myös tämän kahdeksan kerran ohjausprosessin jälkeen. 5. tapaaminen Minäkuva-teeman tarkoituksena on selventää ohjattavalle, millainen hän on ihmisenä ja työnhakijana. Tapaamisen aikana selvitetään myös hänen vahvuutensa ja asiat, joihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Minäkuva-teemassa tarkastellaan myös ohjattavan omaa verkostoa (perhe, ystävät, opiskelukaverit, työkaverit, koti, harrastukset jne.). 8

9 6. tapaaminen Työnhakuteemassa jatketaan selvitystä, mikä ala olisi kiinnostava. Tapaamisessa käydään läpi erilaiset keinot hakea työpaikkoja ja laitetaan kuntoon työnhaun asiakirjat (ansioluettelo, työhakemus ja vapaa hakemus). Mahdollisia toimenpiteitä ja ratkaisuja, joissa ohjaus voidaan katsoa päätettäväksi, ovat esimerkiksi ohjattavan oma päätös lopettaa ohjaus, työllistyminen, opiskelupaikan saanti tai elämäntilanteen korjaantuminen. Samoin käydään läpi työhaastattelua ja siihen valmistautumista ja tarvittaessa harjoitellaan konkreettisesti työhaastattelutilannetta harjoitteiden kautta. Ohjattavan kanssa tutustutaan työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin sekä selvitetään työnhakuasiakkuuden voimassaolo. 7. tapaaminen Ohjattavan taloudellinen tilanne käydään läpi ja sitä varten kartoitetaan tulot ja menot. Tarvittaessa solmitaan asiakkuus sosiaalitoimeen ja sen kautta selvitetään oikeus toimeentulotukeen. Jos ohjattavalle on tullut velkoja ja niistä yksin selviytyminen on vaikeaa, otetaan yhteys velkaneuvontaan ja hoidetaan tilannetta kuntoon. Viimeinen tapaamiskerta Yksilöohjauksen päätyttyä tulee kirjata päättämisilmoitus. Mikäli ohjauksen päättyminen on ns. hallittu eli siitä on päätetty yhdessä ohjattavan kanssa, voidaan päättämisilmoitus allekirjoittaa yhdessä viimeisellä tapaamiskerralla, jolloin ohjaukseen osallistuneen kanssa tehdään yhteenveto ohjauksesta ja arviointia asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Jos nuorta ei tavoiteta tai hän ei enää halua saapua ohjaustapaamisiin eli ohjauksen päättyminen on ns. hallitsematon, on työntekijän silti hyvä kirjata ylös ohjauksen päättyminen ja siihen johtaneet syyt, sekä ilmoittaa nuoren yhteistyöverkostolle ohjauksen päättymisestä. Tällä varmistetaan, ettei ohjattava jää kokonaan palvelujen ulkopuolelle ja vältetään turhaa 8. tapaaminen ja päällekkäistä työtä. Koko ohjausprosessin aikana selvitellään mahdollisuuksia ohjattavan opiskelu- tai työllistymistilanteen parantamiseksi. Tulevaisuudensuunnitelmat ovat koko ajan läsnä ja ohjauksen aikana pyritään saavuttamaan pienin askelin niitä tavoitteita, jotka voisivat viedä ohjattavan asioita parempaan suuntaan. Tässä vaiheessa ohjausta voidaan ohjattavan kanssa miettiä suunnitelmaa ohjauksen jatkolle ja elämälle ohjauksen jälkeen. Nämä Päättämisilmoituksesta tulee käydä ilmi, miksi ohjaus on päättynyt ja mitkä ovat asiakkaan jatkosuunnitelmat. Ohjauksen aikana kertyneet tehtävät ja lomakkeet kootaan ja annetaan ohjattavalle mukaan portfolio-kansioon. Portfolio-kansion tarkoitus on osoittaa, miten oma kehitys on edennyt asetettuja tavoitteita kohti sekä tukea itseohjautuvuutta jatkoa ajatellen. jatkosuunnitelmat voivat olla esimerkiksi koulutusharjoittelu, työharjoittelu, opinnot, työpaikka tai kuntouttava työtoiminta. Ohjausta jatketaan kunkin ohjattavan yksilöllisen tarpeen mukaan. Yhteydenpito lähettävään tahoon ja asiakkaan verkostoon jatkuu läpi ohjauksen asiakkaan tilanteen/ tarpeen mukaan. 9

10 Ohjausprosessin kulku Lähete* Asiakkaan yhteydenotto Ohjaajan yhteydenotto Henkilöä ei tavoiteta / ei näe tarvetta ohjaukseen Info-tapaaminen Henkilö aloittaa ohjauksen:» Aloituslomake Tieto lähettävälle taholle** Tutustuminen tapaaminen / alkukartoitus:» Alkuhaastattelu» Palveluohjaus» Verkostopalaverin tarve eri toimijoiden ja asiakkaan kesken Ohjaukseen sitouttaminen Palveluohjaus tapaaminen: Käydään elämäntilannetta läpi ohjauskeskusteluissa eri teemojen kautta. Verkosto- palaverit 8. tapaaminen Jatko/tulevaisuus?» Ohjauksen suunnitelma ja tavoitteet Ohjaus jatkuu * Lähetteitä voivat lähettää työllistymisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät tahot, jotka tekevät asiakastyötä. ** Yhteydenpito lähettävään tahoon ja asiakkaan verkostoon jatkuu läpi ohjauksen. Viimeinen tapaaminen: Päättämisilmoitus 10

11 Kuva ohjausprosessista ja sen sisällöstä Alkukartoituksessa katsotaan, mitkä asiat vaikuttavat tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja ratkaistaan ne kiireys-/tärkeysjärjestyksessä. Alkukartoituksen jälkeen ohjaus muotoutuu nuoren elämäntilanteen mukaan. Info» Ohjauksen käytännöt ja toimintatavat» Asiakkaan päätös ohjauksen aloituksesta» Aloituslomake tapaaminen» Alkukartoitus: aikaisemmat koulutukset, kurssit, työkokemus ja näiden sujuvuus ohjattavan näkökulmasta, terveys ja elintavat, tulevaisuuden toiveet; koulutus/ työ/muut tarpeet Yhteydenpito lähettävään tahoon ja nuoren verkostoon jatkuu läpi ohjauksen tilanteen/tarpeen mukaan Terveys» Vuorokausirytmi, päihteet, tupakointi, fyysiset ja psyykkiset sairaudet, terveyteen liittyvät verkostot/niiden tarve Ammatinvalinta» Mikä kiinnostaa?» Ammatinvalinnan testejä jne.» Apua ammatinvalintaan? Minäkuva» Millainen olen? Millainen työnhakija olen? Mitä osaan? Keitä on ympärilläni? Jatkuu» 11

12 Kuva ohjausprosessista ja sen sisällöstä Työnhaku» Alat, jotka kiinnostavat?» Työnhaun tavat» Työnhaun asiakirjat» Työhaastattelu ja siihen valmistautuminen» TE-toimiston palvelut Taloudellinen tilanne» Mistä kuukausitulot?» Mitä menoja?» Velat?» Ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin?» Tarve verkostolle? Yhteydenpito lähettävään tahoon ja nuoren verkostoon jatkuu läpi ohjauksen tilanteen/tarpeen mukaan Tulevaisuus?» Ohjauksen suunnitelma ja tavoitteet (koulutusharjoittelu tai työharjoittelu, opinnot, työt)» Ohjaus jatkuu Ratkaisuja» Työllistyminen» Opiskelupaikan saanti» Elämäntilanteen korjaantuminen» Ohjattavan oma päätös jne. Ohjaus päättyy» Päättämisilmoitus 12

13 Info-tapaaminen Info-tapaamisessa asiakkaalle kerrotaan, mistä ohjauksessa on kyse, mitkä ovat sen tavoitteet ja millä tavalla ohjausta viedään eteenpäin (toimintatavat ja käytännöt). Asiakkaan päätös ohjauksen aloituksesta Asiakas tekee päätöksen osallistumisestaan ohjaukseen. Ohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin asiakas itse päättää oman tarpeensa ohjaukselle. Asiakkaan epäröidessä hänelle annetaan aikaa päätöksen teolle. Tässä tilanteessa voidaan sopia ajankohta yhteydenotolle, jolloin asiakas ilmoittaa halukkuutensa yksilöohjaukseen. Yhteydenotto voidaan sopia esimerkiksi seuraavalle päivälle. Asiakas voi tehdä päätöksen ohjauksesta myös info-tapaamisen aikana. Ohjauksen aloittamispäätöksen jälkeen asiakkaan kanssa täytetään aloituslomake. Tapaamiset on hyvä järjestää tilaan/paikkaan, joka on rauhallinen ja mahdollistaa keskustelun ilman ulkopuolista häiriötekijää. Osa harjoitteista vaatii tietokoneen internet-yhteyksin. LIITE ALOITUSLOMAKE Aloituslomakkeeseen kirjataan yhteystiedot sekä ohjattavan sen hetkinen työ- tai opiskelutilanne. Aloituslomakkeessa on mukana lomake suostumus tietojen vaihtamiseen. Tämä lomake mahdollistaa sen, että ohjattavan suostumuksella hänen asioistaan voidaan käydä keskustelua hänen oman verkostonsa välillä. Ohjattavan asioiden selvittäminen on helpompaa, jos suostumus tietojen vaihtoon on annettu. Aloituslomakkeeseen kirjataan myös ohjattavan asiakkuussuhteet, jotta tarvittaessa yhteystiedot näihin tahoihin ovat selvillä. Joka ohjauskerrasta täytetään ohjauspäiväkirjaa, johon merkitään ne asiat, joista on keskusteltu. Ohjaus jatkuu seuraavan tapaamisajankohdan sopimisella. Tapaamisten on hyvä tapahtua vähintään kerran viikossa. Ohjaajan on hyvä kirjata itselleen ylös tapaamiskertojen keskustelun sisältöä ja niissä esille tulleet asiat. Näin ohjaaja voi palata ennen seuraavaa tapaamista ohjattavan asioihin, ja palauttaa mieleensä hänen tilanteensa. Ohjaajan tulee muistaa vaitiolovelvollisuutensa ja säilyttää asiakastiedot ja kirjalliset raportit paikassa, jonne ulkopuoliset tahot eivät pääse niitä lukemaan. Aloituslomake on suunniteltu palvelemaan Nuotti projektin ohjaus- ja raportointikäytäntöjä. Ohjausta toteuttavan tahon kannattaa pohtia, mitä tietoja ohjattavista halutaan kerätä ja mitä tietoja säilytetään, arkistoidaan tai tilastoidaan. Lomaketta voi näin ollen muokata ohjausta toteuttavan tahon tarpeiden mukaan. 13

14 1. 2. tapaaminen Ensimmäisten ohjauskertojen aikana käydään läpi ohjattavan elämäntilannetta. Tähän on apuna alkukartoituslomake, jossa käydään läpi ohjattavan aiempi koulu- ja työhistoria sekä näiden sujuvuus ohjattavan näkökulmasta. Kartoitus pitää sisällään eri teemoja, joiden kautta ohjattavan sen hetkinen tilanne pyritään kartoittamaan. Nämä teemat ovat terveys, ammatinvalinta, Lisäksi alkukartoituksen jälkeen voidaan pohtia yhdessä tulevaisuuden näkymiä ja toiveita liitteenä olevan tulevaisuuden pohdinta -tehtävän avulla. työnhaku, taloudellinen tilanne, minäkuva ja tulevaisuus. Alkukartoituksessa katsotaan, mitkä asiat vaikuttavat tavoitteiden eteenpäin viemiseen ja ratkaistaan ne kiireys-/tärkeysjärjestyksessä. LIITE ALKUKARTOITUS Asiakkaan tausta: koulutukset, kurssit, työkokemus ja näiden sujuvuus ohjattavan näkökulmasta Terveys ja elintavat Tulevaisuuden toiveet; koulutus/työ/muut tarpeet Alkukartoituslomakkeen tarkoituksena on olla auttavana työkaluna keskustelun avaamiseksi. Siihen asetetut kysymykset ovat johdattelevia ja niiden kautta pääsee helpommin perille ohjattavan tilanteesta. Alkukartoituslomakkeeseen voi palata uudelleen missä vaiheessa ohjausprosessia tahansa ja täydentää olemassa olevia vastauksia. Tämän alkukartoituksen aikana voi nousta esille asioita, jotka ovat sillä hetkellä sellaisia, että niihin tulisi puuttua heti. Nämä tilanteet määrittävät sen, miten ohjauksen teemat jatkossa sijoittuvat ohjausprosessin aikana. Tilanne alkukartoituksen jälkeen voi olla myös se, ettei mikään asia nouse erityisesti pinnalle. Tässä tilanteessa ohjauksessa voidaan edetä ohjausprosessin osoittaman järjestyksen mukaisesti. 14

15 LIITE TULEVAISUUDEN POHDINTAA Tulevaisuuden pohdinta -tehtävän tarkoituksena on miettiä tulevaisuuden näkymää esimerkiksi 5 tai 10 vuoden kuluttua. Millainen on sen hetkinen työ- ja opiskelutilanne? Mitä vapaa-aikaan kuuluu? Millainen on perhe ja muut verkostot? Missä ja miten asuu? Tulevaisuuden pohdinta -tehtävän avulla voidaan luoda kuvauksia mahdollisesta tulevaisuudesta. Ajatusten kirjaaminen auttaa hahmottamaan toivottavan tulevaisuudenkuvan. Ohjattavan kanssa käydään läpi, ovatko hänen hahmottamansa tulevaisuudenkuvan tavoitteet realistisia ja toteutettavia siinä ajassa, kun on määritelty. Ohjattavan kanssa keskustellaan myös, millaisia asioita hänen tulisi tehdä, jotta tuo tulevaisuudenkuva voisi toteutua. 3. tapaaminen Kolmannella tapaamiskerralla käydään läpi erilaisia teemoja, jotka vaikuttavat olennaisesti omaan hyvinvointiin. Näitä teemoja käsitellään keskustelua ylläpitäen sekä tarvittaessa erilaisten testien kautta. Teemoja ovat: vuorokausirytmi, päihteet, tupakointi, fyysiset ja psyykkiset sairaudet, terveyteen liittyvät verkostot sekä niiden tarve. Keskustelun aikana kartoitetaan tarvetta mm. terveyspalveluille. Ohjattava ohjataan terveystarkastukseen ja hammaslääkäriin, jos edellisestä käyntikerrasta on kulunut paljon aikaa tai olisi tarpeellista kartoittaa terveydentilaa kokonaisvaltaisemmin. Huoli ohjattavan psyykkisestä hyvinvoinnista voi myös olla asia, jonka vuoksi tulisi varata aika lääkärillä käyntiin. Ohjattavan kanssa käydään läpi myös mahdolliset rajoitteet (fyysiset tai psyykkiset), jotka voivat omalta osaltaan vaikuttaa työllistymiseen tai opiskeluun. Päihde-osiossa kartoitetaan ohjattavan asennetta päihteisiin sekä mahdollista käyttöä. Ohjaaja kertoo ohjattavalle päihteiden ja muiden huumaavien aineiden haittavaikutuksista ja tarvittaessa ohjaa ohjattavan päihdepalveluiden piiriin (esimerkiksi A-klinikalle) 15

16 Terveysteemassa käsitellään vuorokausirytmiä ja autetaan ohjattavaa ymmärtämään rytmin säilyttämisen tärkeys. Jos ihminen joutuu toimimaan vastoin luontaista elämänrytmiään, suorituskyky heikkenee. Väsymys ja univaje vaikuttavat eniten monimutkaisiin älyllisiin toimintoihin, kuten loogiseen päättelyyn ja suunnitteluun. Väsyneenä myös tarkkaavaisuus, keskittymiskyky ja työmotivaatio heikkenevät nopeasti. Ruokailutottumuksilla on suuri vaikutus ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Voidaksemme hyvin tarvitsemme monia erilaisia ravintoaineita. Epäterveelliset ruokailutottumukset vaikuttavat paitsi painoon ja terveyteen niin myös jaksamiseen arjessa. Ruokailutottumukset opitaan paljolti kotoa ja myöhemmin myös kavereilta. Parhaimmillaan perheiden, lasten ja nuorten parissa työskentelevät aikuiset voivat parantaa ruoan merkitystä arjessa. Terveys o Vuorokausirytmi LIITE KYSYMYSPATTERISTO KESKUSTELUN TUEKSI o Päihteet Audit-testi, alkoholikäytön riskit (www.paihdelinkki.fi/testaa/audit) SADD-testi, alkoholiriippuvuus (www.paihdelinkki.fi/testaa/sadd) Infoa päihteistä (www.paihdelinkki.fi) o Tupakointi Nikotiiniriippuvuustesti (www.paihdelinkki.fi/testaa/tupakointi) Infoa tupakasta (www.paihdelinkki.fi/tietoiskut) o Huumeet DAST huumeidenkäyttötesti (www.paihdelinkki.fi/testaa/huumeidenkaytto) Infoa huumeista (www.paihdelinkki.fi/tietoiskut) o Ravitsemus LIITE RUOKAILUTOTTUMUKSET o Terveyteen liittyvät verkostot / niiden tarve Oman alueen terveyspalvelut 16

17 4. tapaaminen Neljännellä tapaamiskerralla pohditaan ammatinvalintaa. Ammatinvalintaa pohtiessa on hyvä kartoittaa omia taitoja, vahvuuksia sekä kiinnostuksen kohteita. Opiskelupaikan saamiseen vaikuttaa koulumenestyksen lisäksi työkokemus, lahjakkuus, soveltuvuus alalle sekä joillain aloilla terveydelliset seikat. Peruskoulun päätyttyä on edessä urapolulle astuminen. Koulutusvaihtoehtoja on tarjolla kasoittain. Itselle parhaiten soveltuvaa vaihtoehtoa voi joutua harkitsemaan pitkäänkin. Urasuunnitelma hahmottuu omia kykyjä ja kiinnostuksen kohteita kartoittamalla. Suunnitelmia laatiessa ja koulutuksia etsiessä tulee mietityksi myös, mitä tulevalta koulutukseltaan ja ammatiltaan toivoo. Ammatinvalintaratkaisuja tehdessä pitäisi pohtia omia taitoja, vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä itselle tärkeitä asioita. Valintoja tehdessä kannattaa kiinnittää huomio ennen kaikkea työn sisältöön ja mielekkyyteen, eikä antaa esimerkiksi ammatin arvostuksen ja palkkauksen ohjailla liikaa valintoja. Ammatinvalintaprosessin avuksi on laadittu erilaisia harjoitteita ja testejä, joiden avulla ohjattava voi alkaa kartoittaa omaa tulevaisuuden ammattiaan. Ammatinvalinta o Mikä kiinnostaa? LIITE AMMATIT -HARJOITE LIITE MITÄ MIELTÄ KOULUSTA JA OPISKELUSTA? -KYSELY LIITE TESTAA OPPIMISTYYLISI o Apua ammatinvalintaan o Ammatinvalinnan testejä AVO-ohjelma (www.mol.fi/avo/) A-ura (www.avosto.net/a-ura/) Ammattinetti (www.ammattinetti.fi) o Tietoa opiskelusta ja koulutuksista 17

18 5. tapaaminen Viidennellä tapaamiskerralla pohditaan omaa minäkuvaa. Ihmisen minäkuva määritellään käsitykseksi omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan. Minäkuva kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan ihmisen saadessa vuorovaikutuksessa palautetta toiminnastaan ja omasta persoonastaan muilta ihmisiltä. Saatu palaute vaikuttaa voimakkaasti ihmisen käsitykseen siitä, millainen hän itse on, mitä hän osaa ja mitä ei. Minäkuvassa erotellaan erilaisia piirteitä ja puolia, suhteuttaa helposti kaikki elämänsä vastoinkäymiset omaan kyvyttömyyteensä ja sortuu yhä uudelleen samoihin virheisiin. kuten esim. älykkyys, toimintatapa, ulkonäkö, sukupuoli, luotettavuus ja ailahtelevaisuus. Yksilötasolla Kuva itsestä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten ihminen suhtautuu omaan ympäristöönsä. Epäonnistumistilanteessa riippuu täysin henkilön minäkuvasta, kerääkö hän voimansa ja yrittää uudelleen vai antaako hän periksi pitäen ongelmaa ylivoimaisena. minäkuvat eroavat sen mukaan, millaisia ominaisuuksia tai piirteitä asianomainen uskoo itsessään olevan. Toinen yksilö voi arvostaa ja pitää tärkeänä itsessään jotain tiettyä ominaisuutta, kun taas toiselle ko. piirre ei merkitse läheskään samaa. Ihmiset eroavat toisistaan myös siinä, kuinka selkiytynyt ja todellinen heidän minäkuvansa on. Realistinen kuva itsestä on eräs toimintakykyisen ihmisen tärkeimpiä tunnuskuvia. Epärealistisella tai minäkuvaansa tunnistamattomalla henkilöllä on vaikeuksia toimia parhaalla mahdollisella tavalla, koska vääristynyt tai olematon minäkuva vaikeuttaa toiminnasta saatavan palautteen käsittelyä. Epäonnistumisen kohdatessa realistisen ja hyvin jäsentyneen minäkuvan omaava henkilö kykenee arvioimaan syitä ja korjaamaan toimintatapaansa. Kehittymättömän ja negatiivisen minäkuvan omaava Minäkuva kehittyy vuorovaikutuksessa henkilön sosiaaliseen ympäristöön, joka muodostuu kodista ja vanhemmista, ikätovereista, työtovereista, omasta perheestä jne. Erittäin tärkeällä sijalla on lapsuusvaihe, jolloin kognitiivinen kehitys luo pohjaa sille, että luottamus omiin kykyihin lisääntyy. Minäkuvan kehittyminen jatkuu koko elämän ajan lapsuudessa luodulle kestävälle pohjalle. Käsitys omasta itsestä ohjaa monella tavalla suhtautumistamme ympäröivään maailmaan. Katsomme maailmaa minäkuvastamme peilautuvien ominaisuuksien, piirteiden jne. kautta. 18

19 Minäkuva ohjaa koko ihmisen sosiaalista toimintaa. Minä- ja maailmankuvien erilaisuus selittää ihmisten erilaiset ratkaisut samassa tilanteessa. Kielteinen kuva johtaa avoimeen ja rohkeaan asennoitumiseen elämää kohtaan. Tällainen henkilö ei epäröi ottaa vastaan haasteita ja uskaltaa asettaa itselleen tavoitteita. omista kyvyistä ja ominaisuuksista johtaa varaukselliseen suhtautumiseen elämään ja sen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Tällainen henkilö välttää haasteita, koska päällimmäisenä on epäonnistumisen pelko. (Lähde: avoimet/1filosofiapsykologia/psykologia/elamanhallinta/ minakuva) Myönteinen käsitys itsestä ja luottamus omiin kykyihin Minäkuva Ohjauksen tueksi on kehitetty paljon erilaisia harjoitteita ja menetelmiä. Niiden käyttäminen ohjauksessa auttaa ohjattavaa paremmin jäsentämään ja selkiyttämään omaa minäkuvaa. LIITE MINÄKUVA -HARJOITE LIITE MINUN TARINANI LIITE 20 MINUA KUVAAVAA SANAA LIITE ADJEKTIIVILISTA LIITE SUHDEVERKOSTO LIITE VERKOSTOKARTTA LIITE OSAAMISEN KARTOITUS 19

20 6. tapaaminen Kuudennella tapaamiskerralla käydään läpi työnhakua ja siihen liittyviä asioita. Työelämä ja työmarkkinat muuttuvat jatkuvasti. Ennen luotiin elämänmittaista, vakaata uraa. Nykyään kuljetaan urapolulla, joka voi sisältää useita eripituisia työsuhteita ja myös alan vaihtoja. Työnhaku vaatii aikaa, energiaa ja suunnitelmallisuutta. Toisinaan on hyvä pysähtyä tutkailemaan omia tavoitteita ja tulevaisuudensuunnitelmia, vaikka tavoitteena olisi vain työllistyä mahdollisimman nopeasti. Ennen kuin ryhtyy työnhakuun, on tärkeää selvittää omat lähtökohdat, vahvuudet ja toiveet. On tärkeää tunnistaa osaamisensa ja katsella ympärille: millä aloilla on imua, mitkä työtehtävät vaikuttavat kiinnostavilta, millaisissa organisaatioissa voisi taitojaan hyödyntää ja myös oppia uutta? Työnhaku on oman osaamisen - tietojen, taitojen, persoonan - näkyväksi tekemistä ja kohdentamista. Myös Oma kiinnostus työnhaussa on ensiarvoisen tärkeää. Mitä juuri itse haluaa tehdä? asenteet ja tahto, innostus uuteen ja halu tehdä, kontaktit ja verkostot sekä merkitykselliset elämänkokemukset ovat osaamista. Työnhaku Ohjausta varten on laadittu työnhakupaketti, jonka avulla ohjaaja voi edetä järjestelmällisesti ohjattavan kanssa. Hyvä valmistautuminen ja ajan tasalla olevat työnhaun asiakirjat edistävät työnhakua merkittävästi. o Työnhaku LIITE TYÖNHAUN TAVAT LIITE TYÖNHAUN ASIAKIRJAT LIITE TYÖHAASTATTELU JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN LIITE AJATUKSIA TYÖN MAAILMASTA LIITE MITÄ HALUAT TYÖELÄMÄLTÄ? o TE-toimiston palvelut (www.mol.fi) o CV-netti (https://asiointi.mol.fi/cvhaku/) 20

21 7. tapaaminen Seitsemännellä tapaamiskerralla käydään läpi ohjattavan taloudellinen tilanne. Oman talouden hallinta vaatii suunnittelua. Tulojen ja menojen tulee pidemmällä tähtäimellä olla tasapainossa. Yksilöohjauksessa ohjattavan taloudellinen tilanne käydään kokonaisvaltaisesti läpi. Tapaamisessa kartoitetaan tulot ja menot ja apuna käytetään Tulot ja menot -seurantalomakkeita. Seuraavalla viidellä askeleella taloudellinen tilanne lähdetään ottamaan haltuun yksilöohjauksessa. Ohjauksen aikana voi ottaa yhteyttä oman kunnan velkaneuvojaan/talous- ja velkaneuvontatoimistoon! velat. Jos ulosottoon on mennyt jo joitakin velkoja, selvitetään velkojat ja velkojen summat, pääomat ja kertyneet korot. Pyydetään ulosottomieheltä selvitys, jos ohjattava on itse epävarma omasta tilanteestaan. Otetaan esille viimeisimmät maksukuitit tai -kehotukset ja kirjataan niistä velkojen määrä. Lasketaan mukaan pankki- ja rahoitusyhtiövelat viimeisestä laskusta. Haetaan viimeisin perintätoimiston maksukehotus. Lasketaan myös erääntyneiden laskujen määrä ja muut rästit. Seuraavaksi voidaan esittää seuraavia kysymyksiä: Kuinka paljon olet sopinut maksavasi kuukaudessa yhteensä? Onko summa suurempi kuin maksuvarasi, jonka juuri laskit? Pystyisitkö maksamaan velkasi, jos menosi olisivat normien mukaiset? Miten saat taloutesi hallintaan? Keinoja voi olla monenlaisia: tulojen lisääminen, menojen pienentäminen, omaisuuden myyminen, velkojen yhdistely, maksusuunnitelman 1. Istutaan alas ja aletaan laskea muuttaminen. Selvitetään tilanne: Lasketaan palkkakuitista, kuinka paljon nettopalkka on kuukaudessa. Jos ohjattava saa esimerkiksi asumistukea, lapsilisää tai muita tuloja, lisätään ne säännöllisiin tuloihin. Vähennetään tuloista asumiskulut ja muut menot, joista tärkeimmät ovat sairauskulut, työmatkakulut ja elatusapumaksut. Lasketaan kaikki tulot ja menot kuukautta kohti. Jäljelle jäävä summa on käytössä 1) elämiseen ja hankintoihin ja 2) velkojen maksuun. 3. Otetaan yhteys velkojiin ja tehdään maksusuunnitelma Otetaan yhteys velkojiin ja pidetään neuvotteluyhteyttä yllä. Tärkeää on, ettei ohjattava jää odottamaan maksukehotusten tulvaa, eikä heitä maksukehotuksia roskiin. Mahdollisuuksia velkojen maksuihin voi tulla monta ennen luottohäiriömerkintää. Velat ovat aina omia velkoja ja niistä on otettava vastuu. Velkojien edustajat ovat ammattilaisia eikä yhteydenottoja tarvitse 2. Kaikki velat esiin häpeillä. Ulosottomiehenkin kanssa voi neuvotella. Lasketaan seuraavaksi velkojen määrä ja kootaan kaikki Tämän jälkeen tulee laatia ehdotus velan maksamisesta. Siihen tarvitaan edellä esitettyjä laskelmia. Rahoituslaitos tarvitsee tietoja kokonaistilanteesta. Suunnitelma tehdään niin pitkäaikaisten luottojen kuin rästienkin maksamisesta ja tämä suunnitelma esitetään velkojille. Tässä kohtaa täytyy muistaa olla realistinen. Jos sopimusta ei pysty noudattamaan, velkoja ei helposti usko suunnitelmia seuraavalla kerralla. 21

Kahdeksan tapaamisen yksilöohjausmalli 2015. voimaksi!

Kahdeksan tapaamisen yksilöohjausmalli 2015. voimaksi! Kahdeksan tapaamisen yksilöohjausmalli 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Johdanto Hamina - Kotka kuntakokeiluhankkeen (2012 2015) tehtävänä oli kehittää ja tuoda esille uusia asiakastyön

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on 60 suomalaisille tuttua ammattia. Tulosta sopiva määrä kortteja. Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja. Lopussa

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja.

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja. Ahtaaja Ajojärjestelijä Ajoneuvoasentaja Arkkitehti Ammattiurheilija Apteekkari Apuvälineteknikko Arkeologi Arkistonhoitaja Asentaja Asfalttityöntekijä Asiakaspalvelija Asianajaja Assistentti Autokorinkorjaaja

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Unelmien työ (90 min)

Unelmien työ (90 min) Unelmien työ (90 ) Oppitunti on mahdollista toteuttaa myös 45 uutissa. Tällöin toteutetaan kohdat 1, 2 ja 3 (lyhennettyinä) sekä Unelmien työpaikan yksilötyöskentelyosuus (15 ). Voit soveltaa tehtävän

Lisätiedot

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä

Elämän kartat. yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Elämän kartat yksilölähtöisen elämän suunnitteluvälineinä Olen oman elämäni päämies, saan tehdä itsenäisiä päätöksiä ja vastata niistä. (Samuli Palmu, Harjavalta) Elämän kartat Kartat auttavat meitä ymmärtämään,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala

Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti. 21.9.Hämeenlinna/Poutala Pirjo Poutala, kouluttajakoordinaattori Osaava ohjaus -projekti Jos toimit opettajana tai ohjaajana tai jollain tavalla edistät oppimista, muista aina, että oma ajattelutyylisi todennäköisesti hallitsee

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa

Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa Miten GAS toimii kuntoutuksen suunnittelussa Kymenlaakson keskussairaalassa liikunta- ja vaikeavammaisten lasten kuntoutuksen suunnittelussa lastenneurologisella osastolla vuodesta 2010 vanhemmat ja lapsi

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

oppimisella ja opiskelemisella

oppimisella ja opiskelemisella MITÄ ON OPPIMINEN? Miten, milloin ja missä ihminen oppii esim. suomen kieltä? Miten huomaat, että olet oppinut jotain? Mikä ero on oppimisella ja opiskelemisella? Mikä on PASSIIVISTA OPPIMISTA AKTIIVISTA

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi:

AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE. Päivämäärä: Vastuu työntekijän nimi: AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAAN ALKUKARTOITUSLOMAKE Asiakas: Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puh.nro.: Sähköpostiosoite: Äidinkieli ja kansalaisuus: Siviilisääty: Lähiomainen: Puoliso: Nimi: Henkilötunnus: Osoite:

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA

1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 1 (13) LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU LAPSEN NIMI SYNTYMÄAIKA 2 (13) TÄLLAINEN MINÄ OLEN (lapsi täyttää vanhempien kanssa) Parhaat kaverini... Tykkään... Hoitopaikassa kivaa on... Olen hyvä...

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin

Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Parempi diili, kuntoutuksesta arjen valintoihin Mika Paasolainen 28.09.2011 Ketään ei voida pakottaa elämään ihmisarvoista elämää mutta hänet voidaan kohdata ihmisyyttä kunnioittavalla tavalla, joka tarjoaa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Vammaisten työvalmennus. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 1

Vammaisten työvalmennus. Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 1 Vammaisten työvalmennus Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 1 ARVOSTUS asiakkaan työnarvostus rinnalla tekeminen asiakkaan mielipiteen kuuleminen ja kunnioittaminen nähdä asioita työnantajan näkökulmasta

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Lapsiperheen arjen voimavarat

Lapsiperheen arjen voimavarat Lapsiperheen arjen voimavarat Hyvät vanhemmat! Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus kiireenkin

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan!

Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikkumisen edistäminen omassa työssäni Ota kaveri mukaan! Liikunnan palveluketju vahvaksi suunnitelmista toiminnaksi 26.5.2015 Erja Toropainen THM, tutkija Liikuntaneuvontaan vaikuttavia seikkoja Yhteiskunta

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen

Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät Tehtävä 2 Sivu 1 / 15 Nimi: PRIDE-yksilökohtaiset tehtävät TOINEN TAPAAMINEN Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen perheen oikeus tukeen Sijais- ja adoptiovanhemmat tekevät

Lisätiedot

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA

LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA LUKIOLAINEN - HUOLEHDITHAN JAKSAMISESTASI JA MIELESI HYVINVOINNISTA Lisa Salonen MIELEN HYVINVOINTI Mielen hyvinvointi tarkoittaa hyvää mielenterveyttä. Omat kokemuksemme vaikuttavat sen muovautumiseen.

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen

Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen Liikunnan merkitys työkykyyn ja arjen jaksamiseen tauoton liikkumaton tupakkapitoinen kahvipitoinen runsasrasvainen alkoholipitoinen heikkouninen? Miten sinä voit? Onko elämäsi Mitä siitä voi olla seurauksena

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen

Vuorovaikutustaidot työnhaussa. Juha Koikkalainen Vuorovaikutustaidot työnhaussa Päivän tavoite Tiedostamme vaikuttamisen merkityksen ja keinot työnhakuprosessissa sekä osaamme täsmentää omaa osaamistamme tulevia työnhakutilanteita varten Päivän sisältö

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot