Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,"

Transkriptio

1 160 Taiteen laitos

2 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (120 op) Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, muuntokoulutus (180 op) Kuvataiteiden maisteriohjelma (120 op) Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisteriohjelma (120 op) Master s Degree Programme in Environmental Art (120 op) Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building (120 op) Yhteiset opinnot Taiteen laitoksella sijaitsee Yhteisen opetuksen yksikkö (YoYo), joka tuottaa koko korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot sekä yhteiset valinnaiset opinnot. Yhteisiin opintoihin kuuluvat taide- ja teoriaopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Yhteisistä opinnoista lisää luvussa Yhteiset opinnot s Sivuaineet Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuus (25 30 op) Taideteorian sivuainekokonaisuus (25 op) Nykytaiteen sivuainekokonaisuus / Minor subject in Contemporary Art (25 op) Minor subject in Environmental Art (25 op) Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (60 op) Opiskelu Koulutuksen tavoitteet Taiteen laitoksen tehtävänä on nykytaiteen ja taidekasvatuksen tutkimus sekä tutkimukseen perustuva nykytaiteen ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä taidealan pedagogien perus- ja jatkokoulutus. Laitoksen keskeisiin tehtäviin kuuluu korkeatasoinen taiteellinen ja taidepedagoginen toiminta, jolla on sekä kansallista että kansainvälistä vaikuttavuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Laitokseen kuuluva Taideteollisen korkeakoulun yhteisen opetuksen yksikkö (Yo- Yo) järjestää ja koordinoi koko koulun yhteiset taideopinnot sekä taiteen ja muotoilun historia- ja teoriaopinnot. YoYo koordinoi myös tieto- ja viestintätekniikan opintoja, pakollisia ja valinnaisia kieliopintoja ja tutkimusvalmiuksiin liittyviä opintoja yhdessä muiden tahojen kanssa. Opiskelu ja opintojen ohjaus Opiskelu taiteen laitoksella on kokopäiväistä, opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä ja opiskelijan omatoimisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetusta annetaan yleensä pienryhmissä. Lukukauden alussa julkaistaan koulutusohjelma- ja vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset. Osa opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia kursseja. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan myös ulkomailla Taideteollisen korkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa. Laitoksen kaksivuotiset maisterikoulutusohjelmat (paitsi kuvataidekasvatuksen muuntokoulutus) ovat osittain kansainvälisiä eli opetusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi. Korkeakoulun kansainvälisen tavoitteen mukaisesti usein erikieliset opiskelijat voivat olla samoissa ryhmissä, jolloin yhteinen opetuskieli on englanti. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Se perustuu voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin ja lukuvuoden opetusohjelmaan. HOPS sisältää tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset kurssit, jotka opiskelijan tulee suorittaa. Siinä huomioidaan kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu ulkomailla, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu sekä mahdollinen aiempien opintojen hyväksiluku. Lisäksi HOPSista käy ilmi kurssien suoritusajankohdat lukukausittain. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun opiskelija toivoo näin tehtävän. Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Koulutusohjelman kuvaus Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman pääaineena on visuaalinen kulttuurikasvatus. Koulutusohjelmassa visuaalista kulttuuria lähestytään taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen näkökulmista. Kuvataidekasvatuksen maisteritutkinto antaa pätevyyden kuvataiteen opetus- ja ohjaustehtäviin mm. peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuslaitoksissa, lasten ja nuorten kuvataidekouluissa, museoissa sekä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia taidepedagogisissa asiantuntijatehtävissä mm. visuaalisen kulttuurin kentällä, kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioissa sekä yritysmaailmassa. Koulutuksen antama pedagoginen asiantuntemus tukee toimintaa visuaalisen kulttuurin opetustehtävissä uusissa oppimisympäristöissä. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedot ja taidot 163 kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin eri osa-alueilta sekä ajankohtainen ja keskeinen tieto- ja taitoaines kuvataiteesta oppiaineena. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on: valmiudet pohtia kriittisesti kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä seurata alansa kehitystä, monipuolinen kuvataiteen ja visuaalisen median ilmaisukeinojen osaaminen sekä valmius ohjata kuvataiteellista työskentelyä erilaisissa kulttuurisissa ja pedagogisissa ympäristöissä, syvälliset tiedot taiteesta, visuaalisesta mediasta, ympäristön suunnittelusta sekä muotoilusta ja arkkitehtuurista yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muuttuvina ilmiöinä sekä valmiudet pohtia ja arvioida esteettisiä kysymyksiä erilaisten oppijoiden kanssa sekä sellaiset tiedot ja valmiudet yleispedagogiikasta sekä taidekasvatuksen ja erityisesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöistä, että hän pystyy integroimaan ne ajantasaiseksi taidepedagogiseksi ajatteluksi ja toiminnaksi. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa opetusta kehitetään vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, pyrkien vastaamaan koulumaailman ja kuvataidekasvatuksen laajenevan tehtäväkentän haasteisiin sekä reagoimaan visuaalisen kulttuurin ja taiteen kentän muuttuviin ilmiöihin. Koulutusohjelman tulevaisuuden painopistealueita ovat taiteiden- ja tieteidenvälisyys, kansainvälinen ja monikulttuurinen taidekasvatus sekä taidelähtöinen media- ja verkkopedagogiikka, mukaan lukien uusien mediaympäristöjen pedagogisten mahdollisuuksien opetus ja tutkimus. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjel-

3 164 maan otetaan vuosittain yhteensä noin 40 uutta opiskelijaa. Kuvataidekasvatuksen koulutusväylät ja opettajakelpoisuudet Erilaisilla koulutusväylillä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja koulutustarpeet. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa peruskoulutuksena ja muuntokoulutuksena. Kuvataidekasvatuksen peruskoulutusohjelmassa opinnot on jaettu kandidaatinja maisterintutkintoon (180 op op). Taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajakelpoisuutta. Taiteen maisterin kuvataideopettajaksi pätevöittävä tutkinto on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa. Se sisältää kuvataiteen opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja kelpoisuuden kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa (180 op) vastaavan opettajakelpoisuuden antava taiteen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa 2-3 vuodessa. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus sekä kokemusta opetustehtävistä erilaisissa oppimisympäristöissä. Erillisinä sivuaineopintoina suoritetut kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (60 op) liitettynä ylempään korkeakoulututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) antavat kelpoisuuden opettaa kuvataidetta peruskoulussa. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004). Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (TaK) Tavoitteet Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisiä perusopintoja 40 op, visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopintoja 115 op ja opettajan pedagogisia opintoja 25 op. Perusopinnot koostuvat taide-, teoria-, kielija viestintäopinnoista ja niiden tarkoituksena on tukea opiskelua kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Aineopinnoissa ja opettajan pedagogisissa opinnoissa perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin, moniaistisiin ja toiminnallisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Tavoitteena on oppia analysoimaan visuaalisen kulttuurin luonnetta sekä käyttämään ja ohjaamaan taiteellisia toimintatapoja erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Opintokokonaisuudet Perusopinnot 40 op Kaikille yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle koulutusohjelman opiskelussa tarvittavat taiteen sekä tieto- ja viestintätekniikan tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet sekä korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisen kielitaidon. Visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopinnot 115 op Visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopinnoissa tarkastellaan laajasti erilaisia visuaalisen kulttuurin alueita: kuvakulttuureita, mediaa, taidetta ja ympäristöä. Opinnot jakautuvat tutkinnon ydinsisältöjen mukaisesti kuuteen 15 op:n ja laajuiseen moduulin. Lisäksi niihin sisältyy 25 op valinnaisia aineopintoja, jotka voivat olla esim. opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja tai muita sivuaineopintoja. Mo- Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman (TaK) kandidaatin tutkinnon rakenne 180 op Kieli- ja viestintäopinnot Taide- ja teoriaopinnot Aineopinnot Opettajan pedagogiset opinnot 15 op 25 op 115 op 25 op duulit ovat Tulkinta ja tutkimus, Taidepedagogiikka, Taiteellinen ajattelu, Taiteisuus ja kritiikki, Mediakulttuuri ja Ympäristökulttuuri. Tulkinta ja tutkimus 15 op Kursseilla opitaan taideperustaisen tutkivan ja kriittisen ajattelun avulla kuvailemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalisen kulttuurikasvatuksen piiriin kuuluvia kokemuksia ja käsityksiä sekä tarkastelemaan taidekasvatusta historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneena ilmiönä. Opintoihin kuuluu taiteen kandidaatin opinnäyte (10 op) sekä kypsyysnäyte. Vieras kieli 6 op Äidinkieli 3 op Toinen kotimainen kieli 3 op Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 2 op Informaatiolukutaito 1 op Tila ja muoto 4 op Väri ja havainto 4 op Johdatus kuvan tekemiseen 4 op Yhteinen ympäristö 3 op Valinnaiset taide- ja teoriaopinnot 10 op 1. Tulkinta ja tutkimus -moduuli 15 op (pakollinen) Visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusteet 5 op Taiteen kandidaatin opinnäyte 10 op 2. Taidepedagogiikka -moduuli 15 op 3. Taiteellinen ajattelu -moduuli 15 op 4. Taiteisuus ja kritiikki -moduuli 15 op 5. Mediakulttuuri -moduuli 15 op 6. Ympäristökulttuuri -moduuli 15 op 7. Valinnaiset opinnot -moduuli 25 op Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 4 op Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka I 3 op Orientoiva harjoittelu 3 op Kuvataideopetuksen didaktiikka II 3 op Perusharjoittelu 5 op Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät 3 op Mediakulttuuri 15 op Visuaalinen mediakulttuuri ohjaa käyttäytymistä, elämäntapoja ja uskomuksia. Formaalin ja arkioppimisen rajat hämärtyvät ihmisten kommunikoidessa ja ilmaistessa itseään eri medioiden avulla. Mediat mahdollistavat myös nopeatempoisen kriittisyyden ja yhteisöllisyyden. Opiskelun tarkoituksena on oppia tunnistamaan viestimien toimintamekanismit ja mahdollisuudet sekä avata median vapaita kohtia taiteelliselle toiminnalle. Taidepedagogiikka 15 op Taidepedagoginen kompetenssi edellyttää sekä taidekasvatuksen erityisyyden teoreettista ymmärtämistä että taitoa kääntää tämä ymmärrys ajantasaisiksi taideopetuskäytännöiksi. Näihin kuuluvat sekä taiteellisen toiminnan tukeminen että taiteiden vastaanottamiseen liittyvä ohjaaminen. Kursseilla kokeillaan, harjaannutetaan ja arvioidaan erilaisia taidepedagogisia lähestymistapoja, perehdytään niiden teoreettisiin taustoihin sekä tutkitaan taiteidenvälisen toiminnan mahdollisuuksia. Taiteellinen ajattelu 15 op Taiteellisen toiminnan, taiteen opettamisen, vastaanottamisen ja kokemisen erityislaatu perustuu taiteelliseen ajatteluun, joka edellyttää sekä erityistä asennetta et- 165

4 166 tä taidon harjaannuttamista. Opiskeltavat asiat kuuluvat taiteen, taiteen filosofian, kehollisuuden ja estetiikan alaan. Huomion kohteena on erityisesti ei-sanallisesti ilmaistujen merkitysten muodostuminen. Ympäristökulttuuri 15 op Taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa taiteellinen toiminta ymmärretään kestävää elämäntapaa edistävänä pedagogisena lähestymistapana. Kursseilla tarkastellaan luontoon sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön liittyviä esteettisiä, eettisiä ja ekologisia kysymyksiä. Tavoitteena on tulla tietoiseksi omasta luonto- ja ympäristösuhteesta sekä harjaantua tutkimaan ja tulkitsemaan erilaisia ympäristöjä taiteen keinoin. Taiteisuus ja kritiikki 15 op Kursseilla pohditaan taiteen luonnetta, erilaisia taidekäsityksiä ja taiteen esittämisen ja välittämisen tapoja sekä harjoitellaan taiteesta puhumista ja kirjoittamista. Pyrkimyksenä on oppia tunnistamaan, käsittämään, käyttämään ja soveltamaan taiteen erilaisia toimintatapoja. Kuvien kanssa työskentelyä lähestytään omanlaisenaan tiedonmuodostuksena ja tutkimisena. Opettajan pedagogiset opinnot 25 op Opinnot antavat perusvalmiudet visuaalisen kulttuurin kentällä toimimiseen sekä taidepedagogisten ilmiöiden arviointiin ja tutkimiseen. Opiskelija perehtyy taidekasvatuksen ja koulutyöskentelyn yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin perusteisiin sekä soveltaa kuvataidekasvatuksessa ja soveltavassa kasvatustieteessä opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Opetusharjoittelut eri koulumuodoissa sekä niihin nivoutuvat ainedidaktiikan opinnot auttavat opiskelijaa suunnittelemaan opetusta sekä kiinnittämään huomiota kuvataidekasvatuksen keskeisiin kysymyksiin. Toisen opetettavan aineen opinnot Mikäli opiskelija opiskelee toisen opetettavan aineen 60 op laajuiset sivuaineopinnot, hän voi sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin sekä korvata osan aineopinnoista HOPSissa erikseen sovittavalla tavalla. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (TaM) Tavoitteet Maisterintutkinnon tavoitteena on kriittisen taidepedagogisen ajattelun sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja toimintatapojen tiedollinen ja taidollinen syventäminen. Opiskelija perehtyy aiempaa syvällisemmin taiteen ja visuaalisen kulttuurin toimintatapojen oppimisen ja opetuksen arviointiin ja soveltaa osaamistaan erilaisissa opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Syventävissä aineopinnoissa opiskelija kehittää valmiuksiaan jollakin kuvataidekasvatuksen keskeisellä osa-alueella siten, että kykenee soveltamaan ymmärrystään, tietoaan ja taitoaan pedagogisessa toiminnassa ja pystyy sekä tuottavaan että kriittiseen ja tutkivaan toimintaan kyseisellä alueella. Opiskelija kokoaa syventymisalueensa opinnot koulutusohjelman syventävistä aineopinnoista, YoYo:n, TAIKin muiden laitosten ja Aalto-yliopiston opetustarjonnasta sekä JOO- ja muista vaihto-opinnoista. Opintokokonaisuudet Maisteritutkintoon kuuluu 85 op syventäviä aineopintoja, joihin sisältyy 5 op pakollisia tutkimusvalmiusopintoja, maisterin opinnäytetyö (40 op) sekä kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon kuuluu 35 op opettajan pedagogisia opintoja Syventävät aineopinnot 85 op Syventymisalueet ovat Taidepedagogiikka, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman (TaM) maisterin tutkinnon rakenne 120 op Syventävät opinnot Opettajan pedagogiset opinnot 85 op 35 op Taide ja hyvinvointi, Mediakulttuuri, Toiminta taidekentällä ja Ympäristökulttuuri. Taidepedagogiikka Opiskelija syventää sekä teoreettista että käytännöllistä kompetenssiaan taidepedagogiikan alueella. Tavoitteena on taiteen ja taiteellisen toiminnan sisältöjen jäsentäminen ja muokkaaminen, erilaisista traditioista ja kulttuureista nousevien taidekasvatuksellisten ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen sekä niiden kriittinen arviointi ja kehittäminen. Pyrkimyksenä on oppia valitsemaan ja kehittelemään kohdallisia taiteen oppimisen sisältöjä ja traditioita ravistelevia taidepedagogisia toimintatapoja. Taide ja hyvinvointi Tavoitteena on syventyä käytännössä ja teoreettisesti taideperustaisen sosiaalisen toiminnan ja taideterapian ilmiöihin yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutoksen menetelmänä sekä oppia soveltamaan niitä erilaisissa konteksteissa. Opiskelija perehtyy sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten dynamiikkaan, saa valmiuksia rakentaa eheyttäviä sosiaalisia prosesseja taiteen keinoin sekä kehittää pedagogisessa vuorovaikutustyössä tarvittavaa itsereflektiokykyään. Mediakulttuuri Opiskelija perehtyy teoreettisesti ja oman Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Opinnäyteseminaari 5 op Opinnäyte 40 op Syventymisalueen opinnot 35 op Taidekasvatuksen erityispedagogiikka 4 op Vuorovaikutustaidot 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVA 5 op Soveltava harjoittelu 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVB 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka III 3 op Syventävä harjoittelu 6 op Opettajan portfolio 3 op taiteellisen työskentelyn kautta niihin mediakulttuurin sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin näkökulmiin, jotka vaativat esteettistä ja kulttuurista reflektiota. Kursseilla tarkastellaan pedagogisesta näkökulmasta yksityisen ja julkisen välisiä rajoja, jotka Internetin ja sosiaalisten medioitten kautta ovat muuttuneet häilyviksi. Toiminta taidekentällä Opiskelija saa valmiuksia pedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen taiteen kentällä, mm. näyttelypedagogiikassa, kuratoinnissa, taidekirjoittamisessa sekä taideprojektien hallinnassa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan taidetta kriittisesti osana laajempaa yhteiskunnallista toimintakenttää sekä näkemään sen rooli informaalin oppimisen tukemisessa. Opintojen perustana ovat taiteen historian ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemus, taiteen arvioinnin ja tulkinnan valmiudet sekä taiteen ja yhteiskunnan muuttuvien suhteiden ymmärtäminen. Ympäristökulttuuri Syventymisalueen opinnot antavat valmiuksia pedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen esimerkiksi bio- ja ympäristötaiteen sekä muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikan alueilla. Tavoitteena on kehittää taideperustaisen ympäristöpedagogiikan teo- 167

5 168 reettista perustaa ja käytäntöjä monitieteisesti ja -taiteisesti. Kursseja toteutetaan yhteistyössä muiden yliopistojen sekä eri koulumuotojen, kulttuurilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Opettajan pedagogiset opinnot 35 op Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja arvioimaan opetusta ja oppimista vuorovaikutusprosessina sekä tutkimaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin pedagogiikkaa osana laajempaa kulttuurista ja yhteiskunnallista kehystä. Opetusharjoitteluissa ja didaktisissa opinnoissa perehdytään aikuisten ja erityisryhmien taiteellisen toiminnan suunnitteluun ohjaamiseen. Opinnoissa painotetaan opettajaidentiteetin rakentamista, ammattietiikkaa ja tasaarvon kysymyksiä sekä erilaisuuden kohtaamista. Portfoliotyöskentely tähtää opettajan portfolion kokoamiseen pedagogisten opintojen päätteeksi. Kuvataidekasvatuksen ko, muuntokoulutus Koulutusohjelman kuvaus Koulutuksen vaatimuksena on joko taiteellinen tai pedagoginen, vähintään BA-tasoinen tai vastaava pohjakoulutus sekä aikaisempaa opetuskokemusta. Muuntokoulutuksessa taiteen maisterin tutkinto (180 op) on mahdollista suorittaa 2-3 vuodessa. Opintojen tavoitteena on syventää kuvataidekasvatuksen aineenhallintaa ja pedagogista ajattelua. Koulutus muodostuu yhteisistä pakollisista opinnoista (65 op), jotka sisältävät taiteen maisterin opinnäytteen (40 op) ja opinnäyteseminaarin (5 op) sekä Visuaalisen kulttuurikasvatuksen opinnot (20 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy henkilökohtaiset syventävät opinnot (20 op), opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä mahdolliset täydentävät opinnot (35 op). Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jossa aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM) Koulutusohjelman kuvaus Kuvataiteiden maisteriohjelmassa opiskellaan nykytaiteilijaksi ja ohjelmaan otetaan vuosittain 10 opiskelijaa. Opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja kesto kaksi vuotta. Ohjelma alkoi vuonna 1994 nimellä PAL- LAS -kuvataiteiden maisteriohjelma. Koulutusohjelmalla on yhteiskunnallinen painotus: yhteiskunnallinen ymmärrys on tärkeä osa opintoja taidehistorian- ja teorian rinnalla. Taidetta ei nähdä vain pakopaikkana, vaan maailman ymmärtämisen ja muuttamisen muotona. Kuvataiteen maisteriohjelman kolme tärkeintä erityispiirrettä ovat: 1) Ohjelmalla on yhteiskunnallinen painotus, eli taide nähdään siinä filosofis-poliittisena toimintana, joka kommentoi yhteiskuntaa, testaa sen arvoja ja käytäntöjä sekä luo ja ehdottaa uusia. 2) Ohjelma ei ole sidottu mihinkään ilmaisuvälineeseen. 3) Opintoihin kuuluu tavanomaista maisteritason taiteilijakoulutusta vaativampi ja laajempi teoreettinen osuus. Opinnot ovat yhdistelmä teoriakursseja ja ateljeetyöskentelyä. Teoriaopintojen lisäksi, jokainen opiskelija paneutuu omaehtoiseen taiteelliseen työhön, jota koulutusohjelma tukee tarjoamalla työskentelyyn sekä välineitä että tiloja. Ohjelman teoreettisten ja käytännöllisten opintojen yhdistelmä kannustaa ja auttaa opiskelijoita hakemaan maisteriopintojen jälkeen tohtoriopiskelijaksi. Ohjelma antaa erityistä painoa nykytaiteen, tieteen, muotoilun ja visuaalisen kult- tuurin keskinäiselle vuorovaikutukselle. Ohjelmalla on hedelmällinen yhteys Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun muihin koulutus- ja tutkimusaloihin. Tämä antaa Kuvataiteiden maisteriohjelman opiskelijoille mahdollisuuden hahmottaa taiteellista toimintaa paljon perinteistä taiteen kenttää laajemmin. Koulutusohjelma tekee yhteistyötä myös muiden yliopistojen kanssa ja sillä on aktiivinen kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihtojärjestelmä. Ohjelma tarjoaa opetusta suomeksi ja englanniksi. Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen rakenne 180 op Syventävät opinnot Mahdolliset täydentävät opinnot Opettajan pedagogiset opinnot 85 op Visuaalisen kulttuurikasvatuksen opinnot 20 op Näkökulmia kuvataidekasvatukseen 4 op Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat 3 op Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Muuntokoulutettavien taidekasvatusseminaari 8 op Opinnäyteseminaari 5 op Opinnäyte 40 op Henkilökohtaiset syventävät opinnot 20 op 35 op Kuvataiteen peruskurssit 35 op 60 op Kuvataiteiden koulutusohjelman rakenne 120 op Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 4 op Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka I 3 op Orientoiva harjoittelu 3 op Kuvataiteen didaktinen seminaari 3 op Perusharjoittelu 5 op Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät 3 op Taidekasvatuksen erityispedagogiikka 4 op Vuorovaikutustaidot 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVA 5 op Soveltava harjoittelu 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVB 5 op Syventävät projektiopinnot 9 op Opettajan portfolio 3 op Syventävät opinnot Valinnaiset ja/tai sivuaineopinnot 90 op 30 op Kuva & konteksti / Image and Context 2 op Estetiikan ja taiteen filosofian perusteet / Basics of Aesthetics and Art Philosophy 4 op Kytkin / Connections 4 op Mikä on taiteen tulevaisuus? / What s the Future of Art? 5+3 op Kirjoituskoulu (1) / Writing School (1) 5 op Kirjoituskoulu (2) / Writing School (2) 5 op HOPS / Personal Study Plan 1 op Taideseminaari / Art Seminar 6 op Portfolio & nettisuunnittelu / Portfolio & Web Design 3 op Taiteellinen työskentely (1) / Artistic Practice (1) 12 op Opinnäyte / Master s Thesis 40 op Sivuaineopinnot Aalto-yliopisto opinnot JOO-opinnot KV-opinnot / Studies abroad 169

6 170 Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisteriohjelma (TaM) Koulutusohjelman kuvaus Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan monialainen maisteriohjelma koostuu teoreettisista opinnoista, käytännön harjoitteluista ja projekteista sekä opinnäytetyöstä. Teoreettisissa opinnoissa viitekehyksenä on taiteen kentällä tehtävä työ ja toiminta. Käytännön harjoitteluissa ja projekteissa painotetaan toiminnan analyyttistä ja reflektoivaa tarkastelua. Ohjelma keskittyy erityisesti nykytaiteen esittämisen ja vastaanoton kysymyksiin ja sen sisältöjä kehitetään aktiivisessa vuorovaikutuksessa taiteen kentän muuttuvien vaatimusten kanssa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää monipuolista ja innovatiivista kuvataiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan asiantuntijuutta sekä taiteellisten prosessien ja toimintatapojen hallintaa. Koulutus tuottaa taiteen kentälle ammattilaisia, jotka toimenkuvissaan yhdistävät luovasti sekä kuratoinnin että näyttelypedagogisen työn edellyttämiä taitoja ja tietämystä. Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisterikoulutusohjelma, Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA) on kaksivuotinen maisteriohjelma. Vuodesta 2012 lähtien haku on kansainvälinen ja koulutus englanninkielistä. Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan opinnot ja produktiot tehdään kasvavassa määrin yhteistyössä kansainvälisen taidekentän toimijoiden kanssa. Kaksivuotisen koulutusohjelman laajuus on 120 op ja se koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista sekä erikoistumisopinnoista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon voi sisällyttää myös muualla suoritettavia tai jo suoritettuja vastaavia opintoja tai valinnaisia taideopintoja tai muita osioita Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston opetustarjonnasta. Master s Degree Programme in Environmental Art (TaM) Objectives of the Degree Programme The Degree Programme in Environmental Art challenges the students to develop advanced artistic and conceptual skills for a wide range of spatial practices. It explores the truth of human scale in a changing environment and fosters a creative/critical engagement with the surroundings that shape our human experience. Land art, installation art, site-specific art, public art, community process, street performance, social Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan (TaM) tutkinnon rakenne 120 op Syventävät opinnot Yhteiset opinnot 78 op 42 op Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Opinnäyteseminaari 3 op Opinnäyte 40 op Henkilökohtaiset syventävät opinnot 30 op HOPS 1 op Näyttelytilan koordinointi 1 op Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan teoreettiset mallit 5 op Taiteen tuotannon ja esillepanon käytännöt 5 op Nykytaide ja taidenäyttely oppimisympäristönä 5 op Taide, arki ja yhteiskunta 5 op CuMMA-projekti 10 op Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan työvälineitä -praktikum 5 op Taidenäyttely ja teksti -työpaja 5op critique and urbanist intervention all these, and others, make up a field that finds the content of art in its contexts and joins the impulse for ecological preservation with the urgent concern to understand the new physical, social and information spaces of our globalised reality. This programme prepares students to pursue their work in a variety of professional fields, whether as independent artists or as collaborators in projects involving installation, landscape design, urban planning or community development. Furthermore, it is assumed that students and graduates will be instrumental in pioneering new ways for artists to influence how our environments are designed and used. Compulsory Advanced Studies (100 ECTS) of the Master s Degree Programme in Environmental Art Objectives: The studies prepare the students to pursue their work in a variety of professional fields, whether as independent artists or as collaborators in projects involving installation, landscape design, urban planning or community development. Improving the students process oriented working methods skills, theoretical capacity for independent thinking and creative problem-solving. Module Scope Courses Advanced studies Voluntary and/or minor subject studies 100 ECTS 20 ECTS Content: Theoretical and practical lectures, seminars, group work and workshops. Independent process-oriented work on the students own projects. To prove the ability to conceive, plan and skillfully execute a demanding project and mastery of various tools required by the master s thesis. Basic working methods: Seminars, lectures, workshops, projects, group work. Coordinator: Professor Advanced Optional Studies (20 ECTS) of the Master s Degree Programme in Environmental Art Objectives: Optional studies can include a minor subject or they can be chosen from various courses either in environmental art, fine art or in some other field of TAIK or Aalto University. Courses can also be taken from other universities with the flexible study right agreement (JOO), or as part of an exchange programme at a university outside Finland. The professor and the study counselor will help in making a personal study plan. Content: Theoretical and practical lectures, seminars, group work and workshops Basic working methods: Seminars, lectures, workshops, projects, group work Coordinator: Professor Structure of the Master s Degree Programme in Environmental Art 120 ECTS Personal Study Plan 1 ECTS (01260) Image & Context 2 ECTS (01257) Connections 4 ECTS (01225) Basics of Aesthetics and Art Philosophy 4 ECTS (01004) What s the Future of Art? 5 ECTS (01095) Writing School (1) 5 ECTS (01258) Writing School (2) 5 ECTS (01259) Environmental Art Backrounds 4 ECTS (01197) Environmental Art Essentials 4 ECTS (01261) Portfolio and Web Design 3 ECTS (01200) Art Seminar 3 ECTS (01254) Workshops 2-20 ECTS (01196) Master s Thesis 40 ECTS (01203) International studies/exchange Minor subject studies within Aalto Studies at other universities within Finland Environmental Art workshops supplemental to compulsory studies 171

7 172 Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building (TaM) Objectives of the Degree Programme A joint university Master s degree programme shared between the Aalto University School of art and design as the coordinating institution, and the University of Hamburg (Germany). The purpose of the Master s degree programme in epedagogy Design (120 ECTS) is to improve the quality of higher education and strengthen its European dimension. It will accomplish this by encouraging transnational cooperation between universities, fostering the European mobility of students and teachers and contributing to improved transparency and academic recognition of qualifications and studies throughout the European Union. This includes mobility grants for students and teachers and a strong mandate to create a Virtual Campus of Visual Knowledge Building in European Higher Education that will support those students who cannot directly participate in exchanges. The MDP aims at a broad spectrum of professional qualifications offered by the Structure of the Master s Degree Programme in epedagogy Design -Visual Knowledge Building 120 ECTS two universities involved. Thus the focus is multidisciplinary, with special emphasis on communication theory and practice, issue management, visual knowledge building theory and practice in contextual media culture, hypermedia and knowledge organisation. The MDP in epedagogy Design fosters international research and community building, student and teacher exchanges, field practice and qualifications for an international job market. A major part of the programme deals with international research projects that strengthen the multidisciplinary research strands and junior research among the joint university partners. The language of study is English. If in their prior studies students have not completed the language studies required for a Bachelor of Arts degree, they must complete them during their Master of Arts studies. Students who have received their school education in a language other than Finnish or Swedish must have completed 6 ects language studies in addition to the 120 ECTS required for the MA degree. Students who have received their school education in either Finnish or Swedish must have completed Native language 3 ECTS, Second Native Language 3 ECTS, Foreign Language6 ECTS in addition to 120 ECTS required for the MA degree. Module Scope Courses Advanced studies 120 ECTS Major courses 24 ECTS Visual knowledge building I 4 ECTS Visual knowledge building II 4 ECTS Knowledge formation 4 ECTS Pedagogical media theory 4 ECTS Creative learning spaces of the future 4 ECTS Games as medium of representation and learning 4 ECTS Contextual media culture 8 ECTS Mashup culture 8 ECTS International Seminar 6 ECTS International seminar 4 ECTS International seminar II 4 ECTS Portfolio Work 4 ECTS Project Work 24 ECTS Field Practice 16 ECTS Research Methods 6 ECTS Master s Thesis 40 ECTS Sivuaineet Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuus op Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat sekä erilliset opiskelijat Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija sarjakuvailmaisun työprosesseihin, kerronnan menetelmiin, kirjoittamiseen ja itsenäiseen ilmaisuun. Hakumenettely: Hakulomake ja sarjakuvaportfolio toimitettava mennessä yhteisen opetuksen yksikön opintokoordinaattorille. Sarjakuvaportfolion tulee sisältää näytteitä hakijan sarjakuvista tai vastaavista töistä. Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5 Kieli: suomi ja englanti Vastuuopettaja: Matti Hagelberg Opiskelijamäärä: Max 12 opiskelijaa Sivuaine sisältää seuraavat kurssit: Sarjakuvailmaisu I 4 op Sarjakuvailmaisu II 6 op Sarjakuvailmaisu III 8op Sarjakuvan historia ja sarjakuva kerronta 2 op Sarjakuvatyöpajat op Valinnaiset kurssit 3-8 op Sivuaineen valinnaiset kurssit: tk0198 Sarjakuvapedagogiikka 5 op Käsivarapiirustus 6 op Elävän mallin piirustus 6op Anatomia taiteessa 2op Serigrafian peruskurssi 3op Litografian peruskurssi 3op Puupiirroksen peruskurssi 3op Syväpainografiikan peruskurssi 3op Lisätietoa: Opintokoordinaattori Jyri Äärilä, Taideteorian sivuainekokonaisuus 25 op Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat sekä erilliset opiskelijat Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa yleiskuva nykyisen taideteoreettisen keskustelun lähtökohdista: mitä käsitellään, miten ja miksi. Lähtökohtana on, että taide kytketään laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Sivuainekokonaisuudessa taideteoriaa lähestytään kahdella tavalla: luetaan ja tentitään alan keskeisiä kirjoituksia sekä seurataan taideteoreettisia kysymyksiä selvitteleviä ja pohdiskelevia luentoja. Tarkasteltavana on sekä esineellinen että visuaalinen kulttuuri. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat1) näkemykset modernista ja postmodernista, 2) taiteen, politiikan, etiikan ja estetiikan suhteet (mm. gender-lähestyminen), 3) taidemaailma ja -instituutiot sekä 4) taiteen ajatteluja toimintatapojen asema taiteen ulkopuolella (mm. tutkimuksessa). Hakumenettely: Hakulomake on toimitettava mennessä sivuaineesta vastaavalle opintokoordinaattorille. Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla asteikolla 0 5 Kieli: suomi ja englanti Opettajat: Opettajina ja kuulustelijoina toimivat Yrjänä Levanto, Ossi Naukkarinen ja Susann Vihma Sivuaineeseen kuuluvat kurssit: Taide jälkeen op Muodon merkitys 5 op Tentittävä kirjallisuus 16 op Mikäli Kurssit sisältyvät jo muihin opintoihin, vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan kuulustelijoiden kanssa Lisätietoa: Opintokoordinaattori Jyri Äärilä, 173

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat

Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssin koulutusohjelma sekä tanssijan ja koreografin maisteriohjelmat Tanssitaide avaa omanlaisiaan näkökulmia inhimilliseen todellisuuteen. Nykytanssi näyttäytyy kulttuurissa teoksina ja tapahtumina,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2016 2020

Tutkintovaatimukset 2016 2020 Tutkintovaatimukset 2016 2020 Teatteriopettajan maisteriohjelma (120 op) Sisältökuvaus Teatteriopettajan maisteriohjelma on suunnattu henkilöille, joilla on teatterialan BA -koulutus tai vastaava teatterialan

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

ja ja siihen vaiku tavattekijät

ja ja siihen vaiku tavattekijät Johtam isen isen laitos Opetajien yri täjyyskasvatusvalmiuksien kehi tyminen ja ja siihen vaiku tavattekijät Katarina(Kati)Peltonen DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication series DOCTORAL

Lisätiedot