Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,"

Transkriptio

1 160 Taiteen laitos

2 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (120 op) Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, muuntokoulutus (180 op) Kuvataiteiden maisteriohjelma (120 op) Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisteriohjelma (120 op) Master s Degree Programme in Environmental Art (120 op) Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building (120 op) Yhteiset opinnot Taiteen laitoksella sijaitsee Yhteisen opetuksen yksikkö (YoYo), joka tuottaa koko korkeakoulun yhteiset pakolliset perusopinnot sekä yhteiset valinnaiset opinnot. Yhteisiin opintoihin kuuluvat taide- ja teoriaopinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Yhteisistä opinnoista lisää luvussa Yhteiset opinnot s Sivuaineet Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuus (25 30 op) Taideteorian sivuainekokonaisuus (25 op) Nykytaiteen sivuainekokonaisuus / Minor subject in Contemporary Art (25 op) Minor subject in Environmental Art (25 op) Erilliset kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (60 op) Opiskelu Koulutuksen tavoitteet Taiteen laitoksen tehtävänä on nykytaiteen ja taidekasvatuksen tutkimus sekä tutkimukseen perustuva nykytaiteen ammattilaisten, asiantuntijoiden sekä taidealan pedagogien perus- ja jatkokoulutus. Laitoksen keskeisiin tehtäviin kuuluu korkeatasoinen taiteellinen ja taidepedagoginen toiminta, jolla on sekä kansallista että kansainvälistä vaikuttavuutta yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Laitokseen kuuluva Taideteollisen korkeakoulun yhteisen opetuksen yksikkö (Yo- Yo) järjestää ja koordinoi koko koulun yhteiset taideopinnot sekä taiteen ja muotoilun historia- ja teoriaopinnot. YoYo koordinoi myös tieto- ja viestintätekniikan opintoja, pakollisia ja valinnaisia kieliopintoja ja tutkimusvalmiuksiin liittyviä opintoja yhdessä muiden tahojen kanssa. Opiskelu ja opintojen ohjaus Opiskelu taiteen laitoksella on kokopäiväistä, opintotukeen oikeuttavaa opiskelua. Opinnot koostuvat luennoista, harjoitustöistä ja opiskelijan omatoimisesta itsenäisestä työskentelystä. Opetusta annetaan yleensä pienryhmissä. Lukukauden alussa julkaistaan koulutusohjelma- ja vuosikurssikohtaiset lukujärjestykset. Osa opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia kursseja. Opiskelijat voivat suorittaa osan opinnoistaan myös ulkomailla Taideteollisen korkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa. Laitoksen kaksivuotiset maisterikoulutusohjelmat (paitsi kuvataidekasvatuksen muuntokoulutus) ovat osittain kansainvälisiä eli opetusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi. Korkeakoulun kansainvälisen tavoitteen mukaisesti usein erikieliset opiskelijat voivat olla samoissa ryhmissä, jolloin yhteinen opetuskieli on englanti. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukauden aikana. Se perustuu voimassa oleviin tutkintovaatimuksiin ja lukuvuoden opetusohjelmaan. HOPS sisältää tutkintorakenteen mukaiset yksittäiset kurssit, jotka opiskelijan tulee suorittaa. Siinä huomioidaan kaikki opiskelu, kuten sivuaineopinnot, JOO-opinnot, vaihto-opiskelu ulkomailla, työharjoittelu ja projekteissa suoritettava opiskelu sekä mahdollinen aiempien opintojen hyväksiluku. Lisäksi HOPSista käy ilmi kurssien suoritusajankohdat lukukausittain. Henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun opiskelija toivoo näin tehtävän. Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Koulutusohjelman kuvaus Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman pääaineena on visuaalinen kulttuurikasvatus. Koulutusohjelmassa visuaalista kulttuuria lähestytään taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen näkökulmista. Kuvataidekasvatuksen maisteritutkinto antaa pätevyyden kuvataiteen opetus- ja ohjaustehtäviin mm. peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuslaitoksissa, lasten ja nuorten kuvataidekouluissa, museoissa sekä vapaassa sivistystyössä. Lisäksi tutkinto antaa valmiuksia toimia taidepedagogisissa asiantuntijatehtävissä mm. visuaalisen kulttuurin kentällä, kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioissa sekä yritysmaailmassa. Koulutuksen antama pedagoginen asiantuntemus tukee toimintaa visuaalisen kulttuurin opetustehtävissä uusissa oppimisympäristöissä. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedot ja taidot 163 kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin eri osa-alueilta sekä ajankohtainen ja keskeinen tieto- ja taitoaines kuvataiteesta oppiaineena. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on: valmiudet pohtia kriittisesti kuvataiteiden ja muun visuaalisen kulttuurin kasvatuksellisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä seurata alansa kehitystä, monipuolinen kuvataiteen ja visuaalisen median ilmaisukeinojen osaaminen sekä valmius ohjata kuvataiteellista työskentelyä erilaisissa kulttuurisissa ja pedagogisissa ympäristöissä, syvälliset tiedot taiteesta, visuaalisesta mediasta, ympäristön suunnittelusta sekä muotoilusta ja arkkitehtuurista yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muuttuvina ilmiöinä sekä valmiudet pohtia ja arvioida esteettisiä kysymyksiä erilaisten oppijoiden kanssa sekä sellaiset tiedot ja valmiudet yleispedagogiikasta sekä taidekasvatuksen ja erityisesti kuvataideopetuksen teoriasta ja käytännöistä, että hän pystyy integroimaan ne ajantasaiseksi taidepedagogiseksi ajatteluksi ja toiminnaksi. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa opetusta kehitetään vuorovaikutuksessa ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin, pyrkien vastaamaan koulumaailman ja kuvataidekasvatuksen laajenevan tehtäväkentän haasteisiin sekä reagoimaan visuaalisen kulttuurin ja taiteen kentän muuttuviin ilmiöihin. Koulutusohjelman tulevaisuuden painopistealueita ovat taiteiden- ja tieteidenvälisyys, kansainvälinen ja monikulttuurinen taidekasvatus sekä taidelähtöinen media- ja verkkopedagogiikka, mukaan lukien uusien mediaympäristöjen pedagogisten mahdollisuuksien opetus ja tutkimus. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjel-

3 164 maan otetaan vuosittain yhteensä noin 40 uutta opiskelijaa. Kuvataidekasvatuksen koulutusväylät ja opettajakelpoisuudet Erilaisilla koulutusväylillä pyritään ottamaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja koulutustarpeet. Tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa peruskoulutuksena ja muuntokoulutuksena. Kuvataidekasvatuksen peruskoulutusohjelmassa opinnot on jaettu kandidaatinja maisterintutkintoon (180 op op). Taiteen kandidaatin tutkinto ei anna opettajakelpoisuutta. Taiteen maisterin kuvataideopettajaksi pätevöittävä tutkinto on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa. Se sisältää kuvataiteen opetettavan aineen opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja kelpoisuuden kuvataiteen opettamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa (180 op) vastaavan opettajakelpoisuuden antava taiteen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa 2-3 vuodessa. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo taiteellinen tai pedagoginen pohjakoulutus sekä kokemusta opetustehtävistä erilaisissa oppimisympäristöissä. Erillisinä sivuaineopintoina suoritetut kuvataiteen opetettavan aineen opinnot (60 op) liitettynä ylempään korkeakoulututkintoon ja opettajan pedagogisiin opintoihin (60 op) antavat kelpoisuuden opettaa kuvataidetta peruskoulussa. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004). Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (TaK) Tavoitteet Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluu kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisiä perusopintoja 40 op, visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopintoja 115 op ja opettajan pedagogisia opintoja 25 op. Perusopinnot koostuvat taide-, teoria-, kielija viestintäopinnoista ja niiden tarkoituksena on tukea opiskelua kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Aineopinnoissa ja opettajan pedagogisissa opinnoissa perehdytään kuvallisiin, audiovisuaalisiin, moniaistisiin ja toiminnallisiin ilmaisumuotoihin ja niiden ohjaamiseen. Tavoitteena on oppia analysoimaan visuaalisen kulttuurin luonnetta sekä käyttämään ja ohjaamaan taiteellisia toimintatapoja erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteisöissä ja ympäristöissä. Opintokokonaisuudet Perusopinnot 40 op Kaikille yhteiset perusopinnot antavat opiskelijalle koulutusohjelman opiskelussa tarvittavat taiteen sekä tieto- ja viestintätekniikan tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet sekä korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisen kielitaidon. Visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopinnot 115 op Visuaalisen kulttuurikasvatuksen aineopinnoissa tarkastellaan laajasti erilaisia visuaalisen kulttuurin alueita: kuvakulttuureita, mediaa, taidetta ja ympäristöä. Opinnot jakautuvat tutkinnon ydinsisältöjen mukaisesti kuuteen 15 op:n ja laajuiseen moduulin. Lisäksi niihin sisältyy 25 op valinnaisia aineopintoja, jotka voivat olla esim. opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja tai muita sivuaineopintoja. Mo- Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman (TaK) kandidaatin tutkinnon rakenne 180 op Kieli- ja viestintäopinnot Taide- ja teoriaopinnot Aineopinnot Opettajan pedagogiset opinnot 15 op 25 op 115 op 25 op duulit ovat Tulkinta ja tutkimus, Taidepedagogiikka, Taiteellinen ajattelu, Taiteisuus ja kritiikki, Mediakulttuuri ja Ympäristökulttuuri. Tulkinta ja tutkimus 15 op Kursseilla opitaan taideperustaisen tutkivan ja kriittisen ajattelun avulla kuvailemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan visuaalisen kulttuurikasvatuksen piiriin kuuluvia kokemuksia ja käsityksiä sekä tarkastelemaan taidekasvatusta historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneena ilmiönä. Opintoihin kuuluu taiteen kandidaatin opinnäyte (10 op) sekä kypsyysnäyte. Vieras kieli 6 op Äidinkieli 3 op Toinen kotimainen kieli 3 op Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 2 op Informaatiolukutaito 1 op Tila ja muoto 4 op Väri ja havainto 4 op Johdatus kuvan tekemiseen 4 op Yhteinen ympäristö 3 op Valinnaiset taide- ja teoriaopinnot 10 op 1. Tulkinta ja tutkimus -moduuli 15 op (pakollinen) Visuaalisen kulttuurikasvatuksen perusteet 5 op Taiteen kandidaatin opinnäyte 10 op 2. Taidepedagogiikka -moduuli 15 op 3. Taiteellinen ajattelu -moduuli 15 op 4. Taiteisuus ja kritiikki -moduuli 15 op 5. Mediakulttuuri -moduuli 15 op 6. Ympäristökulttuuri -moduuli 15 op 7. Valinnaiset opinnot -moduuli 25 op Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 4 op Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka I 3 op Orientoiva harjoittelu 3 op Kuvataideopetuksen didaktiikka II 3 op Perusharjoittelu 5 op Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät 3 op Mediakulttuuri 15 op Visuaalinen mediakulttuuri ohjaa käyttäytymistä, elämäntapoja ja uskomuksia. Formaalin ja arkioppimisen rajat hämärtyvät ihmisten kommunikoidessa ja ilmaistessa itseään eri medioiden avulla. Mediat mahdollistavat myös nopeatempoisen kriittisyyden ja yhteisöllisyyden. Opiskelun tarkoituksena on oppia tunnistamaan viestimien toimintamekanismit ja mahdollisuudet sekä avata median vapaita kohtia taiteelliselle toiminnalle. Taidepedagogiikka 15 op Taidepedagoginen kompetenssi edellyttää sekä taidekasvatuksen erityisyyden teoreettista ymmärtämistä että taitoa kääntää tämä ymmärrys ajantasaisiksi taideopetuskäytännöiksi. Näihin kuuluvat sekä taiteellisen toiminnan tukeminen että taiteiden vastaanottamiseen liittyvä ohjaaminen. Kursseilla kokeillaan, harjaannutetaan ja arvioidaan erilaisia taidepedagogisia lähestymistapoja, perehdytään niiden teoreettisiin taustoihin sekä tutkitaan taiteidenvälisen toiminnan mahdollisuuksia. Taiteellinen ajattelu 15 op Taiteellisen toiminnan, taiteen opettamisen, vastaanottamisen ja kokemisen erityislaatu perustuu taiteelliseen ajatteluun, joka edellyttää sekä erityistä asennetta et- 165

4 166 tä taidon harjaannuttamista. Opiskeltavat asiat kuuluvat taiteen, taiteen filosofian, kehollisuuden ja estetiikan alaan. Huomion kohteena on erityisesti ei-sanallisesti ilmaistujen merkitysten muodostuminen. Ympäristökulttuuri 15 op Taideperustaisessa ympäristökasvatuksessa taiteellinen toiminta ymmärretään kestävää elämäntapaa edistävänä pedagogisena lähestymistapana. Kursseilla tarkastellaan luontoon sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön liittyviä esteettisiä, eettisiä ja ekologisia kysymyksiä. Tavoitteena on tulla tietoiseksi omasta luonto- ja ympäristösuhteesta sekä harjaantua tutkimaan ja tulkitsemaan erilaisia ympäristöjä taiteen keinoin. Taiteisuus ja kritiikki 15 op Kursseilla pohditaan taiteen luonnetta, erilaisia taidekäsityksiä ja taiteen esittämisen ja välittämisen tapoja sekä harjoitellaan taiteesta puhumista ja kirjoittamista. Pyrkimyksenä on oppia tunnistamaan, käsittämään, käyttämään ja soveltamaan taiteen erilaisia toimintatapoja. Kuvien kanssa työskentelyä lähestytään omanlaisenaan tiedonmuodostuksena ja tutkimisena. Opettajan pedagogiset opinnot 25 op Opinnot antavat perusvalmiudet visuaalisen kulttuurin kentällä toimimiseen sekä taidepedagogisten ilmiöiden arviointiin ja tutkimiseen. Opiskelija perehtyy taidekasvatuksen ja koulutyöskentelyn yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin perusteisiin sekä soveltaa kuvataidekasvatuksessa ja soveltavassa kasvatustieteessä opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Opetusharjoittelut eri koulumuodoissa sekä niihin nivoutuvat ainedidaktiikan opinnot auttavat opiskelijaa suunnittelemaan opetusta sekä kiinnittämään huomiota kuvataidekasvatuksen keskeisiin kysymyksiin. Toisen opetettavan aineen opinnot Mikäli opiskelija opiskelee toisen opetettavan aineen 60 op laajuiset sivuaineopinnot, hän voi sijoittaa ne valinnaisiin opintoihin sekä korvata osan aineopinnoista HOPSissa erikseen sovittavalla tavalla. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (TaM) Tavoitteet Maisterintutkinnon tavoitteena on kriittisen taidepedagogisen ajattelun sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja toimintatapojen tiedollinen ja taidollinen syventäminen. Opiskelija perehtyy aiempaa syvällisemmin taiteen ja visuaalisen kulttuurin toimintatapojen oppimisen ja opetuksen arviointiin ja soveltaa osaamistaan erilaisissa opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöissä. Syventävissä aineopinnoissa opiskelija kehittää valmiuksiaan jollakin kuvataidekasvatuksen keskeisellä osa-alueella siten, että kykenee soveltamaan ymmärrystään, tietoaan ja taitoaan pedagogisessa toiminnassa ja pystyy sekä tuottavaan että kriittiseen ja tutkivaan toimintaan kyseisellä alueella. Opiskelija kokoaa syventymisalueensa opinnot koulutusohjelman syventävistä aineopinnoista, YoYo:n, TAIKin muiden laitosten ja Aalto-yliopiston opetustarjonnasta sekä JOO- ja muista vaihto-opinnoista. Opintokokonaisuudet Maisteritutkintoon kuuluu 85 op syventäviä aineopintoja, joihin sisältyy 5 op pakollisia tutkimusvalmiusopintoja, maisterin opinnäytetyö (40 op) sekä kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon kuuluu 35 op opettajan pedagogisia opintoja Syventävät aineopinnot 85 op Syventymisalueet ovat Taidepedagogiikka, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman (TaM) maisterin tutkinnon rakenne 120 op Syventävät opinnot Opettajan pedagogiset opinnot 85 op 35 op Taide ja hyvinvointi, Mediakulttuuri, Toiminta taidekentällä ja Ympäristökulttuuri. Taidepedagogiikka Opiskelija syventää sekä teoreettista että käytännöllistä kompetenssiaan taidepedagogiikan alueella. Tavoitteena on taiteen ja taiteellisen toiminnan sisältöjen jäsentäminen ja muokkaaminen, erilaisista traditioista ja kulttuureista nousevien taidekasvatuksellisten ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen sekä niiden kriittinen arviointi ja kehittäminen. Pyrkimyksenä on oppia valitsemaan ja kehittelemään kohdallisia taiteen oppimisen sisältöjä ja traditioita ravistelevia taidepedagogisia toimintatapoja. Taide ja hyvinvointi Tavoitteena on syventyä käytännössä ja teoreettisesti taideperustaisen sosiaalisen toiminnan ja taideterapian ilmiöihin yksilöllisen, yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen muutoksen menetelmänä sekä oppia soveltamaan niitä erilaisissa konteksteissa. Opiskelija perehtyy sosiaalisten ja hyvinvointivaikutusten dynamiikkaan, saa valmiuksia rakentaa eheyttäviä sosiaalisia prosesseja taiteen keinoin sekä kehittää pedagogisessa vuorovaikutustyössä tarvittavaa itsereflektiokykyään. Mediakulttuuri Opiskelija perehtyy teoreettisesti ja oman Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Opinnäyteseminaari 5 op Opinnäyte 40 op Syventymisalueen opinnot 35 op Taidekasvatuksen erityispedagogiikka 4 op Vuorovaikutustaidot 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVA 5 op Soveltava harjoittelu 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVB 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka III 3 op Syventävä harjoittelu 6 op Opettajan portfolio 3 op taiteellisen työskentelyn kautta niihin mediakulttuurin sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin näkökulmiin, jotka vaativat esteettistä ja kulttuurista reflektiota. Kursseilla tarkastellaan pedagogisesta näkökulmasta yksityisen ja julkisen välisiä rajoja, jotka Internetin ja sosiaalisten medioitten kautta ovat muuttuneet häilyviksi. Toiminta taidekentällä Opiskelija saa valmiuksia pedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen taiteen kentällä, mm. näyttelypedagogiikassa, kuratoinnissa, taidekirjoittamisessa sekä taideprojektien hallinnassa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan taidetta kriittisesti osana laajempaa yhteiskunnallista toimintakenttää sekä näkemään sen rooli informaalin oppimisen tukemisessa. Opintojen perustana ovat taiteen historian ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemus, taiteen arvioinnin ja tulkinnan valmiudet sekä taiteen ja yhteiskunnan muuttuvien suhteiden ymmärtäminen. Ympäristökulttuuri Syventymisalueen opinnot antavat valmiuksia pedagogisten näkökulmien ja toimintatapojen soveltamiseen ja kehittämiseen esimerkiksi bio- ja ympäristötaiteen sekä muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikan alueilla. Tavoitteena on kehittää taideperustaisen ympäristöpedagogiikan teo- 167

5 168 reettista perustaa ja käytäntöjä monitieteisesti ja -taiteisesti. Kursseja toteutetaan yhteistyössä muiden yliopistojen sekä eri koulumuotojen, kulttuurilaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Opettajan pedagogiset opinnot 35 op Opiskelija harjaantuu suunnittelemaan ja arvioimaan opetusta ja oppimista vuorovaikutusprosessina sekä tutkimaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin pedagogiikkaa osana laajempaa kulttuurista ja yhteiskunnallista kehystä. Opetusharjoitteluissa ja didaktisissa opinnoissa perehdytään aikuisten ja erityisryhmien taiteellisen toiminnan suunnitteluun ohjaamiseen. Opinnoissa painotetaan opettajaidentiteetin rakentamista, ammattietiikkaa ja tasaarvon kysymyksiä sekä erilaisuuden kohtaamista. Portfoliotyöskentely tähtää opettajan portfolion kokoamiseen pedagogisten opintojen päätteeksi. Kuvataidekasvatuksen ko, muuntokoulutus Koulutusohjelman kuvaus Koulutuksen vaatimuksena on joko taiteellinen tai pedagoginen, vähintään BA-tasoinen tai vastaava pohjakoulutus sekä aikaisempaa opetuskokemusta. Muuntokoulutuksessa taiteen maisterin tutkinto (180 op) on mahdollista suorittaa 2-3 vuodessa. Opintojen tavoitteena on syventää kuvataidekasvatuksen aineenhallintaa ja pedagogista ajattelua. Koulutus muodostuu yhteisistä pakollisista opinnoista (65 op), jotka sisältävät taiteen maisterin opinnäytteen (40 op) ja opinnäyteseminaarin (5 op) sekä Visuaalisen kulttuurikasvatuksen opinnot (20 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy henkilökohtaiset syventävät opinnot (20 op), opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sekä mahdolliset täydentävät opinnot (35 op). Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), jossa aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM) Koulutusohjelman kuvaus Kuvataiteiden maisteriohjelmassa opiskellaan nykytaiteilijaksi ja ohjelmaan otetaan vuosittain 10 opiskelijaa. Opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja kesto kaksi vuotta. Ohjelma alkoi vuonna 1994 nimellä PAL- LAS -kuvataiteiden maisteriohjelma. Koulutusohjelmalla on yhteiskunnallinen painotus: yhteiskunnallinen ymmärrys on tärkeä osa opintoja taidehistorian- ja teorian rinnalla. Taidetta ei nähdä vain pakopaikkana, vaan maailman ymmärtämisen ja muuttamisen muotona. Kuvataiteen maisteriohjelman kolme tärkeintä erityispiirrettä ovat: 1) Ohjelmalla on yhteiskunnallinen painotus, eli taide nähdään siinä filosofis-poliittisena toimintana, joka kommentoi yhteiskuntaa, testaa sen arvoja ja käytäntöjä sekä luo ja ehdottaa uusia. 2) Ohjelma ei ole sidottu mihinkään ilmaisuvälineeseen. 3) Opintoihin kuuluu tavanomaista maisteritason taiteilijakoulutusta vaativampi ja laajempi teoreettinen osuus. Opinnot ovat yhdistelmä teoriakursseja ja ateljeetyöskentelyä. Teoriaopintojen lisäksi, jokainen opiskelija paneutuu omaehtoiseen taiteelliseen työhön, jota koulutusohjelma tukee tarjoamalla työskentelyyn sekä välineitä että tiloja. Ohjelman teoreettisten ja käytännöllisten opintojen yhdistelmä kannustaa ja auttaa opiskelijoita hakemaan maisteriopintojen jälkeen tohtoriopiskelijaksi. Ohjelma antaa erityistä painoa nykytaiteen, tieteen, muotoilun ja visuaalisen kult- tuurin keskinäiselle vuorovaikutukselle. Ohjelmalla on hedelmällinen yhteys Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun muihin koulutus- ja tutkimusaloihin. Tämä antaa Kuvataiteiden maisteriohjelman opiskelijoille mahdollisuuden hahmottaa taiteellista toimintaa paljon perinteistä taiteen kenttää laajemmin. Koulutusohjelma tekee yhteistyötä myös muiden yliopistojen kanssa ja sillä on aktiivinen kansainvälinen opiskelija- ja opettajavaihtojärjestelmä. Ohjelma tarjoaa opetusta suomeksi ja englanniksi. Kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksen rakenne 180 op Syventävät opinnot Mahdolliset täydentävät opinnot Opettajan pedagogiset opinnot 85 op Visuaalisen kulttuurikasvatuksen opinnot 20 op Näkökulmia kuvataidekasvatukseen 4 op Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat 3 op Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Muuntokoulutettavien taidekasvatusseminaari 8 op Opinnäyteseminaari 5 op Opinnäyte 40 op Henkilökohtaiset syventävät opinnot 20 op 35 op Kuvataiteen peruskurssit 35 op 60 op Kuvataiteiden koulutusohjelman rakenne 120 op Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet 4 op Kasvatus, kehitys ja oppiminen 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka I 3 op Orientoiva harjoittelu 3 op Kuvataiteen didaktinen seminaari 3 op Perusharjoittelu 5 op Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät 3 op Taidekasvatuksen erityispedagogiikka 4 op Vuorovaikutustaidot 4 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVA 5 op Soveltava harjoittelu 5 op Kuvataideopetuksen didaktiikka IVB 5 op Syventävät projektiopinnot 9 op Opettajan portfolio 3 op Syventävät opinnot Valinnaiset ja/tai sivuaineopinnot 90 op 30 op Kuva & konteksti / Image and Context 2 op Estetiikan ja taiteen filosofian perusteet / Basics of Aesthetics and Art Philosophy 4 op Kytkin / Connections 4 op Mikä on taiteen tulevaisuus? / What s the Future of Art? 5+3 op Kirjoituskoulu (1) / Writing School (1) 5 op Kirjoituskoulu (2) / Writing School (2) 5 op HOPS / Personal Study Plan 1 op Taideseminaari / Art Seminar 6 op Portfolio & nettisuunnittelu / Portfolio & Web Design 3 op Taiteellinen työskentely (1) / Artistic Practice (1) 12 op Opinnäyte / Master s Thesis 40 op Sivuaineopinnot Aalto-yliopisto opinnot JOO-opinnot KV-opinnot / Studies abroad 169

6 170 Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisteriohjelma (TaM) Koulutusohjelman kuvaus Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan monialainen maisteriohjelma koostuu teoreettisista opinnoista, käytännön harjoitteluista ja projekteista sekä opinnäytetyöstä. Teoreettisissa opinnoissa viitekehyksenä on taiteen kentällä tehtävä työ ja toiminta. Käytännön harjoitteluissa ja projekteissa painotetaan toiminnan analyyttistä ja reflektoivaa tarkastelua. Ohjelma keskittyy erityisesti nykytaiteen esittämisen ja vastaanoton kysymyksiin ja sen sisältöjä kehitetään aktiivisessa vuorovaikutuksessa taiteen kentän muuttuvien vaatimusten kanssa. Koulutuksen tavoitteena on kehittää monipuolista ja innovatiivista kuvataiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan asiantuntijuutta sekä taiteellisten prosessien ja toimintatapojen hallintaa. Koulutus tuottaa taiteen kentälle ammattilaisia, jotka toimenkuvissaan yhdistävät luovasti sekä kuratoinnin että näyttelypedagogisen työn edellyttämiä taitoja ja tietämystä. Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan maisterikoulutusohjelma, Curating, Managing and Mediating Art (CuMMA) on kaksivuotinen maisteriohjelma. Vuodesta 2012 lähtien haku on kansainvälinen ja koulutus englanninkielistä. Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan opinnot ja produktiot tehdään kasvavassa määrin yhteistyössä kansainvälisen taidekentän toimijoiden kanssa. Kaksivuotisen koulutusohjelman laajuus on 120 op ja se koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista sekä erikoistumisopinnoista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon voi sisällyttää myös muualla suoritettavia tai jo suoritettuja vastaavia opintoja tai valinnaisia taideopintoja tai muita osioita Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston opetustarjonnasta. Master s Degree Programme in Environmental Art (TaM) Objectives of the Degree Programme The Degree Programme in Environmental Art challenges the students to develop advanced artistic and conceptual skills for a wide range of spatial practices. It explores the truth of human scale in a changing environment and fosters a creative/critical engagement with the surroundings that shape our human experience. Land art, installation art, site-specific art, public art, community process, street performance, social Taiteen kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan (TaM) tutkinnon rakenne 120 op Syventävät opinnot Yhteiset opinnot 78 op 42 op Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op Opinnäyteseminaari 3 op Opinnäyte 40 op Henkilökohtaiset syventävät opinnot 30 op HOPS 1 op Näyttelytilan koordinointi 1 op Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan teoreettiset mallit 5 op Taiteen tuotannon ja esillepanon käytännöt 5 op Nykytaide ja taidenäyttely oppimisympäristönä 5 op Taide, arki ja yhteiskunta 5 op CuMMA-projekti 10 op Kuratoinnin ja näyttelypedagogiikan työvälineitä -praktikum 5 op Taidenäyttely ja teksti -työpaja 5op critique and urbanist intervention all these, and others, make up a field that finds the content of art in its contexts and joins the impulse for ecological preservation with the urgent concern to understand the new physical, social and information spaces of our globalised reality. This programme prepares students to pursue their work in a variety of professional fields, whether as independent artists or as collaborators in projects involving installation, landscape design, urban planning or community development. Furthermore, it is assumed that students and graduates will be instrumental in pioneering new ways for artists to influence how our environments are designed and used. Compulsory Advanced Studies (100 ECTS) of the Master s Degree Programme in Environmental Art Objectives: The studies prepare the students to pursue their work in a variety of professional fields, whether as independent artists or as collaborators in projects involving installation, landscape design, urban planning or community development. Improving the students process oriented working methods skills, theoretical capacity for independent thinking and creative problem-solving. Module Scope Courses Advanced studies Voluntary and/or minor subject studies 100 ECTS 20 ECTS Content: Theoretical and practical lectures, seminars, group work and workshops. Independent process-oriented work on the students own projects. To prove the ability to conceive, plan and skillfully execute a demanding project and mastery of various tools required by the master s thesis. Basic working methods: Seminars, lectures, workshops, projects, group work. Coordinator: Professor Advanced Optional Studies (20 ECTS) of the Master s Degree Programme in Environmental Art Objectives: Optional studies can include a minor subject or they can be chosen from various courses either in environmental art, fine art or in some other field of TAIK or Aalto University. Courses can also be taken from other universities with the flexible study right agreement (JOO), or as part of an exchange programme at a university outside Finland. The professor and the study counselor will help in making a personal study plan. Content: Theoretical and practical lectures, seminars, group work and workshops Basic working methods: Seminars, lectures, workshops, projects, group work Coordinator: Professor Structure of the Master s Degree Programme in Environmental Art 120 ECTS Personal Study Plan 1 ECTS (01260) Image & Context 2 ECTS (01257) Connections 4 ECTS (01225) Basics of Aesthetics and Art Philosophy 4 ECTS (01004) What s the Future of Art? 5 ECTS (01095) Writing School (1) 5 ECTS (01258) Writing School (2) 5 ECTS (01259) Environmental Art Backrounds 4 ECTS (01197) Environmental Art Essentials 4 ECTS (01261) Portfolio and Web Design 3 ECTS (01200) Art Seminar 3 ECTS (01254) Workshops 2-20 ECTS (01196) Master s Thesis 40 ECTS (01203) International studies/exchange Minor subject studies within Aalto Studies at other universities within Finland Environmental Art workshops supplemental to compulsory studies 171

7 172 Master s Degree Programme in epedagogy Design Visual Knowledge Building (TaM) Objectives of the Degree Programme A joint university Master s degree programme shared between the Aalto University School of art and design as the coordinating institution, and the University of Hamburg (Germany). The purpose of the Master s degree programme in epedagogy Design (120 ECTS) is to improve the quality of higher education and strengthen its European dimension. It will accomplish this by encouraging transnational cooperation between universities, fostering the European mobility of students and teachers and contributing to improved transparency and academic recognition of qualifications and studies throughout the European Union. This includes mobility grants for students and teachers and a strong mandate to create a Virtual Campus of Visual Knowledge Building in European Higher Education that will support those students who cannot directly participate in exchanges. The MDP aims at a broad spectrum of professional qualifications offered by the Structure of the Master s Degree Programme in epedagogy Design -Visual Knowledge Building 120 ECTS two universities involved. Thus the focus is multidisciplinary, with special emphasis on communication theory and practice, issue management, visual knowledge building theory and practice in contextual media culture, hypermedia and knowledge organisation. The MDP in epedagogy Design fosters international research and community building, student and teacher exchanges, field practice and qualifications for an international job market. A major part of the programme deals with international research projects that strengthen the multidisciplinary research strands and junior research among the joint university partners. The language of study is English. If in their prior studies students have not completed the language studies required for a Bachelor of Arts degree, they must complete them during their Master of Arts studies. Students who have received their school education in a language other than Finnish or Swedish must have completed 6 ects language studies in addition to the 120 ECTS required for the MA degree. Students who have received their school education in either Finnish or Swedish must have completed Native language 3 ECTS, Second Native Language 3 ECTS, Foreign Language6 ECTS in addition to 120 ECTS required for the MA degree. Module Scope Courses Advanced studies 120 ECTS Major courses 24 ECTS Visual knowledge building I 4 ECTS Visual knowledge building II 4 ECTS Knowledge formation 4 ECTS Pedagogical media theory 4 ECTS Creative learning spaces of the future 4 ECTS Games as medium of representation and learning 4 ECTS Contextual media culture 8 ECTS Mashup culture 8 ECTS International Seminar 6 ECTS International seminar 4 ECTS International seminar II 4 ECTS Portfolio Work 4 ECTS Project Work 24 ECTS Field Practice 16 ECTS Research Methods 6 ECTS Master s Thesis 40 ECTS Sivuaineet Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuus op Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat sekä erilliset opiskelijat Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija sarjakuvailmaisun työprosesseihin, kerronnan menetelmiin, kirjoittamiseen ja itsenäiseen ilmaisuun. Hakumenettely: Hakulomake ja sarjakuvaportfolio toimitettava mennessä yhteisen opetuksen yksikön opintokoordinaattorille. Sarjakuvaportfolion tulee sisältää näytteitä hakijan sarjakuvista tai vastaavista töistä. Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0-5 Kieli: suomi ja englanti Vastuuopettaja: Matti Hagelberg Opiskelijamäärä: Max 12 opiskelijaa Sivuaine sisältää seuraavat kurssit: Sarjakuvailmaisu I 4 op Sarjakuvailmaisu II 6 op Sarjakuvailmaisu III 8op Sarjakuvan historia ja sarjakuva kerronta 2 op Sarjakuvatyöpajat op Valinnaiset kurssit 3-8 op Sivuaineen valinnaiset kurssit: tk0198 Sarjakuvapedagogiikka 5 op Käsivarapiirustus 6 op Elävän mallin piirustus 6op Anatomia taiteessa 2op Serigrafian peruskurssi 3op Litografian peruskurssi 3op Puupiirroksen peruskurssi 3op Syväpainografiikan peruskurssi 3op Lisätietoa: Opintokoordinaattori Jyri Äärilä, Taideteorian sivuainekokonaisuus 25 op Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat sekä erilliset opiskelijat Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on antaa yleiskuva nykyisen taideteoreettisen keskustelun lähtökohdista: mitä käsitellään, miten ja miksi. Lähtökohtana on, että taide kytketään laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Sivuainekokonaisuudessa taideteoriaa lähestytään kahdella tavalla: luetaan ja tentitään alan keskeisiä kirjoituksia sekä seurataan taideteoreettisia kysymyksiä selvitteleviä ja pohdiskelevia luentoja. Tarkasteltavana on sekä esineellinen että visuaalinen kulttuuri. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat1) näkemykset modernista ja postmodernista, 2) taiteen, politiikan, etiikan ja estetiikan suhteet (mm. gender-lähestyminen), 3) taidemaailma ja -instituutiot sekä 4) taiteen ajatteluja toimintatapojen asema taiteen ulkopuolella (mm. tutkimuksessa). Hakumenettely: Hakulomake on toimitettava mennessä sivuaineesta vastaavalle opintokoordinaattorille. Arviointi: Opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla asteikolla 0 5 Kieli: suomi ja englanti Opettajat: Opettajina ja kuulustelijoina toimivat Yrjänä Levanto, Ossi Naukkarinen ja Susann Vihma Sivuaineeseen kuuluvat kurssit: Taide jälkeen op Muodon merkitys 5 op Tentittävä kirjallisuus 16 op Mikäli Kurssit sisältyvät jo muihin opintoihin, vaihtoehtoisista suoritustavoista sovitaan kuulustelijoiden kanssa Lisätietoa: Opintokoordinaattori Jyri Äärilä, 173

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015-2020

Tutkintovaatimukset 2015-2020 TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulu Tanssinopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Teatteriopettajan maisteriohjelman opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset opettajan pedagogiset

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin

- harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn ja itsearviointiin 1 7.17. Kuvataide Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä

Opettajakelpoisuus. Kasvatustieteilijän toimintakenttä 7.10.2011 Marjatta Pakkanen Kasvatustieteilijän toimintakenttä Hallintoon liittyvät tehtävät (henkilöstöhallinto) Suunnittelutehtävät Opettaminen ja ohjaustehtävät Tutkimuksen tekeminen ja tutkimustuloksista

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA

KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA 1 Ritva Jakku-Sihvonen 30.3. 2004, Vokke-projekti KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA Kasvatusalalta valmistuu luokanopettajia, lastentarhanopettajia, erityisopettajia,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 3.2.2016 Luokanopettajat Muutos 25.2.2016 Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2015 2020

Tutkintovaatimukset 2015 2020 Tutkintovaatimukset 2015 2020 Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma (240 op) Tohtoriohjelman tarkoitus ja tavoitteet Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tohtoriopinnot

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot Täydentävien opintojen vaihtoehdot Tommi Haapaniemi projektipäällikkö Walmiiksi Wiidessä Wuodessa ohjattu opintopolku Kuopion yliopisto Oppimiskeskus 8.6.2004 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa Tutkintorakenneuudistuksen

Lisätiedot