KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Aika klo 17:30-18:24 Paikka Virastotalo II, kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola Irtisanoutuminen lupakäsittelijän toimesta Lupakäsittelijän toimen täyttölupa Tonttien luovuttaminen kirkonkylästä Jussila RN:o 37:42 -nimisestä tilasta Kotiseutukeskuksen ympäristöstä 166 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Koivuranta 50:139 määräala Pohja 167 Pyyntö suunnittelutarve- ja poikkeamisluvan uudelleen käsittelemiseksi Kotila 17:188 Lehmo Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella Lehmonsuon kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimuksen hyväksyminen Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle Asemakaavan muutos Eskolan tilalla Lehmossa Teollisuustontin vuokraaminen tilasta Jaamantori 2:112 kortteli 301 tontti 1 Lehmo Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 37

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Saapuvilla olleet jäse net Ahlholm Pekka puheenjohtaja Kontkanen Mika varapuheenjohtaja Huttunen Satu jäsen Nykänen Markku jäsen Pakarinen Juha jäsen Pakarinen Minna jäsen poissa 162 Pihlatie Marja-Leena jäsen Puumalainen Jukka khall edustaja Muut saapuvilla olleet Moisala Matti kaavoitusjohtaja, esittelijä Suontama Antti ympäristönsuojelusihteeri :n 162 aikana, poistui klo 17:50 Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä Poissa Lämsä Dennis nuorisovaltuuston edustaja Kuusela Minna jäsen Piiparinen Kirsi jäsen Allekirjoitukset Pekka Ahlholm puheenjohtaja Pirjo Törrönen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Satu Huttunen Markku Nykänen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöyksikön kanslia pöytäkirjanpitäjä Pirjo Törrönen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympäristölautakunta Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Ympäristölautakunta Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Minna Kuusela ja Markku Nykänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Huttunen ja Markku Nykänen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola 336/ /2014 Ympäristölautakunta (Ymp.suoj.siht.) Minna Pakarinen hakee Kontiolahden ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa Kontiolahden kunnan Paiholan kylään tiloille Pöllis RN:o 8:54 ja HarjulaRN:o 8:17. Kyseessä on laajennusalue myönnettyyn maa-aineslupaan, joka on myönnetty Maanrakennus Leivo Oy:lle. Hakemuksen mukaisella ottoalueen laajentamisella on tarkoitus sopeuttaa ottoalue ympäröiviin harjuihin ja vanhojen maisemavaurioiden korjaaminen tilan Harjula alueelta. Alue sijaitsee Kuurnasta Kulhoon päin Pöllölammen kohdalla, maantien ja Pielisjoen välisellä alueella. Alueelle liikennöidään Kuurna-Kulhontieltä tieltä erkanevaa soranajotietä pitkin. Maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä m³:n ottomäärälle, jonka jälkeen soranotto alueelta loppuu ja alue maisemoidaan maisemaan soveltuvaksi metsämaaksi. Hakemusalue sijaitsee Likolammen I-luokan pohjavesialueella. Pohjois-Karjalan Maakuntakaavassa alue on merkitty eo-1 alueeksi eli käytöstä poistuvaksi sora-alueeksi, joka sijaitsee arvokkaalla harjualueella. Joensuun Seudun yleiskaavassa 2020 alue esitetään maakunnallisesti arvokkaana harjualueena. Alue ei kuulu luonnonsuojelualueisiin, mutta alue on kaavojen tausta-aineistojen mukaan koskemattomilta osin maisemallisesti ja kasvistollisesti arvokas. Hakemusalue on tilan Pöllis osalta avointa käytössä olevaa soraottoaluetta. Tilan Harjula osalta alue on osin maisemoimatonta ennen maa-aineslakia avattua soranottoaluetta, osin kotitarveoton ja metsätalouden kulkuyhteyksien muuttamaa harjualuetta ja osin koskematonta korkeaa harjumäkeä. Hakemuksen johdosta on kuulutettu Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla ja julkaistu hakemusta koskeva kuulutus sanomalehti Karjalaisessa. Hakemusalueen naapurikiinteistöt on kuultu postitetulla erillistiedoksiannolla. Naapurikiinteistöt eivät ole muistuttaneet asiasta. Hakemuksesta on saatu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunnot. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnossa vastustetaan luvan myöntämistä. ELY-keskuksen lausunnon mukaan hakemuksen mukainen maa-ainesten otto on maa-aineslain 3 :n vastainen eikä lupaa tule myöntää. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunnossa ei oteta kantaa luvan puolesta tai vastaan vaan asia jätetään lupaviranomaisen harkittavaksi. Lausunnossa käydään läpi maakuntakaava tilanne ja voimasaolevien kaavamääräysten tarkoitus. Hakija on kuultu saapuneiden lausuntojen vuoksi. Vastineessaan hakija ei hyväksy ELY-keskuksen asiasta esittämää lausuntoa, vaan sitä pidetään vastineen mukaan liian kapeakatseisena. Vastineessa hakija tuo laajasti esiin seikkoja, miksi lupa tulisi myöntää kyseiselle alueelle.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Hakija kirjallisesti ilmoittanut lupaviranomaiselle, että asian käsittelyä lykätään, jolloin asian käsittely on keskeytetty lupaviranomaisessa. Asian käsittelyä on jatkettu hakijan kirjallisella pyynnöllä Käsittelyn jatkamispyynnössä hakija on esittänyt toiveen neuvottelu- ja mahdollisen katselmustilaisuuden järjestämiseksi hakemuksen tiimoilta kesän 2016 aikana. Lupaviranomainen on tiedustellut eri osapuolilta neuvottelutilaisuuden järjestämistä hakemuksen ja pyynnön vuoksi. Neuvottelutilaisuutta ei ole pidetty, koska ELY-keskus keskeisenä toimijana ei ole pitänyt tilaisuutta tarpeellisena ja neuvottelua on pidetty lupaprosessiin kuulumattomana vaiheena. Ympäristönsuojelusihteeri on tutustunut hakemusalueeseen viereisen toimivan lainvoimaisen maa-ainesten ottoalueen lupavalvontojen yhteydessä. Hakijan kanssa on keskusteltu lupa-asian ratkaisuvaihtoehdoista. Ympäristönsuojelusihteeri on ollut mukana hakijan pyytämällä tarkastuksella alueella , jonka yhteydessä hakija on antanut lupasuunnittelijalle tehtäväksi muuttaa hakemusta. Hakemuksen muutoskuvat ja muutettu hakemus tuli lupaviranomaiselle käsiteltäväksi Muutetun hakemuksen mukaan maa-aineslupaa haetaan nyt 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Muutetun hakemusalueen laajuus on 0,6 ha. Hakemusta on muutettu siten, että haettava hakemusalue, joka on esitetty vihreällä suunnitelmakuviin, on rajattu harjualueen ylempiin luonnontilaltaan jo muuttuneisiin osiin. Ainesta esitetään otettavaksi harjun lakiosasta ympäröivän harjun muotoihin sovittaen alimmillaan 12 metriä korkeammalta kuin viereiseltä toimivalta ottoalueelta. Esitän, että ympäristölautakunta myöntää Minna Pakariselle maisemointiottoalueen maa-ainesluvan muutoskuvien mukaan haetulle alueelle 10 vuodeksi yhteensä m³:n ainesmäärälle. Lupa myönnetään, koska lupa ei ole MAL 3 :n vastainen seuraavin perustein: Muutettu hakemusalue on sijoitettu Pöllönvaaran harjuun siten, että ennen maa-aineslakia (1981) Kuurnan voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä, luvun alussa, harjumaisemaan avattun maa-ainesten ottoalueen kaukomaisemaan aiheuttamat maisemavauriot saadaan realistisella tavalla poistettua.hakemusalueella harjumaisema eikä harjuluonto ole enää luonnontilainen, koska alue on osin avattua kauaksi näkyvää maa-ainesrintausta ja alueelle metsäkäyttöä varten tehdyt kulku-urat ovat muuttaneet luonnontilaa. Alueen maa-aines määrätään otettavaksi tavanomaista poikkeavalla tavalla, jolloin maisemavaikutukset jäävät lyhytaikaiseksi eivätkä ne ulotu jo luonnontilaltaan muuttuneen alueen ulkopuolelle. Alueen huomattava rajaaminen ja erityismääräykset ovat tarpeen, ettei ainesten ottaminen aiheuta MAL 3 :n vastaisia vaikutuksia Pöllönvaaran luonnontilaisella arvokkaalla harjualueella. Asiaan annettavat lupamääräykset annetaan oheisen asiakirjan mukaisena. Lupamääräyksiin huomoidaan vastaavien pohjavesialueelle myönnettävien maa-aineslupiin vaaditut seikat lisättynä maisemointiottoalueen erityismääräyksillä, joilla ehkäistään ympäristöön ulottuvien vaikutusten leviämistä laajemmalle. Luvan mukaisten maisemointitöiden vakuudeksi vaaditaan euron vakuus.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Hakija on hakenut maa-aineslupaan myös MAL 21 :n mukaista vailla lainvoimaa olevan päätöksen aloittamisoikeutta. Esitän, että ympäristölautakunta ei myönnä ko. maa-aineslupaan vailla lainvoimaa olevan päätöksen aloittamisoikeutta, koska asiaan on esitetty koko maa-ainesluvan myöntämistä vastustavia näkemyksiä. Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelusihteerin valmisteleman esityksen maa-ainesluvan myöntämisestä perusteluineen sekä vailla lainvoimaa olevan päätöksen aloittamisoikeutta koskevan esityksen perusteluineen. Minna Pakarinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama poistui kokouksesta klo 17:50. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Oheismateriaali Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola, kartta Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola, lupamääräykset Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunto Maa-aineslupa tiloille Harjula 8:17 ja Pöllis 8:54 Paihola, hakijan vastine

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Irtisanoutuminen lupakäsittelijän toimesta 309/ /2016 Ympäristölautakunta Lupakäsittelijä Seppo Viitanen on irtisanoutunut rakennusvalvonnan lupakäsittelijän toimesta lukien. Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää se, joka ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta myöntää Seppo Viitaselle eron lupakäsittelijän toimesta lukien. Ehdotus hyväksyttiin.

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Lupakäsittelijän toimen täyttölupa 313/ /2016 Ympäristölautakunta Rakennusvalvonnan lupakäsittelijä on irtisanoutunut toimestaan alkaen lähtien lupakäsittelijän tehtävät on hoitanut vuorotteluvapaan sijainen ja hänen työsopimuksensa on päättymässä Lupakäsittelijän toimen vakinainen täyttäminen on välttämätöntä rakennusvalvonnan lakisääteisten tehtävien hoidon kannalta, eikä sitä voida hoitaa muilla järjestelyillä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta täyttölupaa lupakäsittelijän toimen täyttämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Tonttien luovuttaminen kirkonkylästä Jussila RN:o 37:42 -nimisestä tilasta Kotiseutukeskuksen ympäristöstä 314/ /2016 Ympäristölautakunta Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisen Kaava sai lainvoiman Kaavassa Kotiseutukeskuksen ympäristöön on tilalle Jussila RN:o 37:42 osoitettu yhteensä 10 uutta AO-rakennuspaikkaa (kortteli 407, tontit 1-5 ja kortteli 408, tontit 1-5). Nämä tontit luovutetaan vuoden 2017 rakentamiseen tarjouskilpailun perusteella. Tonttien luovutusehdot ovat: 1. Tontit luovutetaan julkisen tarjouskilpailun perusteella, kuitenkin siten, että tonttien pohjahinta on vähintään 15 euroa /m². Ostajan maksettaviksi tulevat myös lohkomiskulut ja vuoden 2017 taksan mukainen tontin mittausmaksu. 2. Mikäli tonttiin saadaan useampi saman suuruinen tarjous, tontti luovutetaan julkisen arvonnan perusteella. 3. Hakijoilla on mahdollisuus tehdä tarjous kahdesta eri tontista. Mikäli hakijan tarjous on jostakin tontista ainut, luovutetaan tontti hänelle, eikä hän voi osallistua enää mahdolliseen toisen tontin arvontaan. Mikäli hakijan tarjoamiin tonttiehin ei ole muita tarjouksia, voi hakija valita tontin. 4. Mikäli tonttiin ei saada yhtään tarjousta, laitetaan se normaalin haun piiriin. 5. Tontin saaja sitoutuu käynnistämään rakennushankkeen vuoden sisällä tontin luovutuksesta. 6. Tontti luovutetaan ainostaan tarjouksen tehneelle. 7. Vallintarajoitus: tontteja ei voi luovuttaa rakentamattomana kolmannelle osapuolelle ilman kunnan kirjallista suostumusta. 8. Sopimussakkona käytetään summaa, joka on kaksi kertaa tontin myyntihinta. 9. Tontille pääsee rakentamaan Mikäli tontin saaja peruu saamansa tontin tarjouskilpailun jälkeen, perii kunta 1000 euron peruutusmaksun. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää luovuttaa Kotiseutukeskuksen ympäristön AO-tontit kortteleista 407 ja 408 yllä mainituin ehdoin.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Tonttien luovuttaminen kirkonkylästä Jussila RN:o 37:42 -nimisestä tilasta Kotiseutukeskuksen ympäristöstä, kartta

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Koivuranta 50:139 määräala Pohja 260/ /2016 Ympäristölautakunta Hakija: Tanskanen Maisa Paikka: Kontiolahden kunnan Pohjan kylä, määräala tilasta Koivuranta RN:o 50:139. Määräalan pinta-ala on n m². Rakennushanke: Omakotitalo ja talousrakennus, yhteensä 200 k-m². Kaavallinen tilanne: Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijaitsee kaupunki-maaseutu-vaihettumisalueella (kmk), taajamaseudun kehittämisen kohdealueella (tkk), matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueella (mv), taajamatoimintojen alueella (A), arvokkaalla harju- tai moreenialueella (ge-1) ja tärkeällä tai vedenhankintaan sopivalla pohjavesialueella (pv). Pohjavesialueella toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa rakennuspaikka sijaitsee suunnittelutarvealueella (suunn.), pientalovaltaisella asuntoalueella (AP), geomorfologisesti arvokkaalla harjualueella (geo/har-3) ja pohjavesialueella. Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Kontioniemen osayleiskaavan, joka ei ole saanut vielä lainvoimaa. Osayleiskaavassa alue on pientalovaltaista asuinaluetta (AP-1) ja tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta. Alueelle on merkitty uusi rakennuspaikka tähän kohtaan. AP-1-alueella kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia erillisiä tai kytkettyjä asuinrakennuksia. Rakennusoikeus on enintään 20 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin yhteensä enintään 500 k-m². Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000 m². Pohjavesialueella on kielletty sellaiset toimenpiteet (mm. jätevesien imeyttäminen), joista voi olla ympäristönsuojelulain 2 luvun 17 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Lisäksi alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa vesilain 3 luku. Rakennusjärjestys: Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Kontiolahden kunnan rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakennuskiellot: Alueella ei ole MRL:n 38 :n tai 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeamiset:

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Haetaan suunnittelutarveratkaisua Kontiolahden kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Haetaan poikkeamista MRL 72 :n määräyksestä, jonka mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyohykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hakijan perustelut: Hakija ei ole kirjannut hakemukseensa erityisiä perusteluja. Naapureiden kuuleminen: Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Rakennuspaikka sijaitsee Joensuun seudun yleiskaava 2020:ssa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi osoitetulla alueella. Alueelle on myös laadittu ja hyväksytty Kontioniemen osayleiskaava, joka ei ole vielä saanut lainvoimaa. Tähän kaavaan on kuitenkin kyseiselle alueelle merkitty uusi rakennuspaikka, joten hankkeen ei voida katsoa aiheuttavan haittaa tulevalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Valmistuneella kaavalla on tutkittu rantavyöhykkeen rakentamismahdollisuudet tällä alueella, joten poikkeaminen MRL 72 :stä voidaan myöntää. Rakennus on suunniteltu liitettäväksi Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Aiottu rakentaminen ei ole ristiriidassa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien tavoitteiden kanssa eikä johda merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää haetun suunnittelutarveluvan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 137 :n mukaiset edellytykset. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystapeiden turvaamista. Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, ympäristölautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan lausunnossa esitettyjen perustelujen mukaisesti. Valvontamaksu 380 Sovelletut lainkohdat: MRL 137 MRL 171

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta MRL :t Päätöksen antopäivä: Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Koivuranta 50:139 määräala Pohja, kartta

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Pyyntö suunnittelutarve- ja poikkeamisluvan uudelleen käsittelemiseksi Kotila 17:188 Lehmo 218/ /2016 Ympäristölautakunta Onttolan alueelle on laadittu yhteistyössä Joensuun kaupungin, Liperin kunnan ja Kontiolahden kunnan kanssa Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski-osayleiskaava. Kontiolahden kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan Osayleiskaavan laadinta oli seudullinen hanke ja se antoi maankäytön suuntaviivat Joensuun kaupungin läntiseen osaan. Kaavassa päätettiin suunnittelualueen tulevasta maankäytöstä kaikkien kolmen kunnan alueella. Osayleiskaavassa merkittävintä on siinä suunniteltu yhdyskuntarakenne, uudet tulevat seudulliset asemakaava-alueet ja selkeästi haja-asutusalueeksi jätetyt alueet. Haja-asutusalueella tulevat rakennuspaikat on merkitty osayleiskaavaan kantatilakohtaisesti. Asemakaavoitetuksi merkityt alueet ovat taas laajoja monen maanomistajien omistuksessa olevia alueita. Rakentaminen näille alueille edellyttää lainvoimaista asemakaavaa ennen alueelle rakentamista. MRL 50 :n mukaan asemakaavan tarkoitus on alueiden käytön yksityskohtainen järjestäminen rakentamista ja alueen kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten. Asemakaavan laadinta ns. hajarakentamisalueilla tuo monia haasteita suunnitteluun ja toteutukseen. Esimerkiksi asemakaava-alueilla katualueiden leveys on tyypillisesti 12 metriä, tai mikäli siinä on myös kevyenliikenteenväylä, on katualueen leveys tyypillisesti vähintään 16 metriä, normaalisti 18 tai 20 metriä. Mihin saadaan tarvittavia viheralueita, leikkikenttiä, palvelualueita, miten aluetta voidaan tiivistää uusilla rakennuspaikoilla ym. Asemakaavalla ratkotaan lukematon määrä erilaisia yksityiskohtia, joiden toteuttaminen jo rakennetussa ympäristössä on haasteellista. Tästä johtuen yleiskaavaan on otettu jokaisen kunnan alueella määräys asemakaavasta ennen kuin asemakaavoitettavaksi merkityillä alueilla voidaan rakentaa. Kunnan kannalta asemakaava tuo myös velvotteita ja aiheuttaa suuria taloudellisia kustannuksia. Onttola on tällä hetkellä Kontiolahden kunnan kannalta haasteellinen alue. Rakennustonteilla olisi kova kysyntä ja alueella on myös kovia rakentamispaineita, mutta kunnalla ei ole alueella omaa raakamaata, eikä vesi- ja viemäriverkosto ole kunnan omistuksessa. Ennen kuin nämä asiat ratkeavat ei asemakaavaa ole järkevä laatia, koska tällöin kunta joutuisi vain alueen maksumieheksi ja hyödyn saisivat vain yksityiset maanomistajat. Ympäristölautakunta käsitteli Reino ja Paula Leskisen suunnittelutarve- ja poikkeamisluvan tilalle Kotila 17:188 Lehmo. Hakijat hakivat lupaa noin 180 k-m²:n suuruisen omakotitalon ja 70 k-m²:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski-osayleiskaavassa asemakaavoitettavaksi merkitylle alueelle. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 1850 m², kun rakennusjärjestys edellyttää uudelle rakennuspaikalle haja-asutusalueella 5000 m²:n kokoa.

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta eväsi luvan vedoten mm. MRL 137 :n ja 171 :n 1 momentteihin (poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle). Reino Leskinen on päivätyllä kirjeellään pyytänyt ympäristölautakuntaa käsittelemään asiansa uudelleen. Hän pyytää ottamaan huomioon rakennuspaikan olosuhteet ja valmiudet ja käyttämään tarkoituksenmukaisuusperiaatetta. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan muutoksenhakukeino on hallintovalitus, joka tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Leskinen ei ole jättänyt valitusaikana valitusta hallinto-oikeudelle. Vastaavasta ympäristölautakunnan päätöksestä on aiemmin valitettu hallinto-oikeuteen. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksessään (diaarinro 01397/13/4112) kumonnut valituksen kielteisestä suunnittelutarve- ja poikkeamislupapäätöksestä Onttolan alueella. Myös tässä tapauksessa kyse oli asemakaavoitettavalle alueelle rakentamisesta alle 5000 m²:n suuruisella tontilla. Hallinto-oikeus toteaa perusteluinaan mm. "Osayleiskaavassa on nimenomaisesti määritelty asemakaavoitettavat alueet, joiden yksityiskohtaisemmat aluevarausten toteuttamistavat ratkaistaan asemakaavoitusvaiheessa. Näissä oloissa suunniteltu lisärakentaminen kaventaisi Kontiolahden kunnan suunnittelumahdollisuuksia tulevassa asemakaavoituksessa. Tämän vuoksi suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan myöntäminen aiheuttaisi maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 1 momentin 1 kohdassa ja 172 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa osayleiskaavan toteutukselle, alueen tulevalle kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle." Hallinto-oikeus on siis vastaavanlaisessa tapauksessa todennut, että kunnalla täytyy olla mahdollisuus järjestää kyseisen alueen käyttö asemakaavalla ja yksittäisten poikkeamis- ja suunnittelutarvelupien myöntäminen kaventaisi kunnan suunnitteluvaraa. Samalla todettakoon myös, että kunnan on pyrittävä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Mikäli kielteiseen linjaan tehtäisiin nyt yhden hakijan kohdalla poikkeus, asettaisi se aiemmin samalle alueelle lupaa hakeneet ja kielteisen päätöksen saaneet epätasa-arvoiseen asemaan. Ympäristölautakunnan tekemä päätös on jo lainvoimainen. Mikäli hakija haluaa kyseiseen päätökseen muutosta, tulee hänen hakea suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa uudelleen ja tehdä sitten kielteisestä päätöksestä hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, ettei se ota asiaa uudelleen käsittelyyn.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ehdotus hyväksyttiin.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella 303/ /2015 Ympäristölautakunta Kontiolahden kunta on ostanut muutama vuosi sitten Sorala -nimisen tilan Lehmon eteläpäästä. Tila on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Maa-ainesten ottotoimintaa on alueella ollut luvulla. Alue sijaitsee liikenteellisesti erinomaisessa paikassa rajoittuen Kylmäojantiehen. Maa-ainestenoton yhteydessä on alueelle läjitetty erilaisia aineksia. Tästä johtuen alueella on pyritty kartoittamaan täyttöalueet. Näiden lisäksi myös alueen pohjavesitaso on selvitetty mittauksilla. Alueen käyttöönotto rakentamiseen vaatii esirakentamistoimenpiteitä. Alueelle onkin laadittu esirakentamissuunnitelma ja kuivatussuunnitelma. Tarkoitus on, että alueesta tehdään ns. ammattirakentajien alue. Esirakentamistoimenpiteet tehdään kunnan toimesta ja syntyneet kustannukset peritään tontin luovutuksen yhteydessä. Kaavoitusyksikössä on valmisteltu alueen asemakaavaluonnos. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Soralla -nimisen tilan asemakaavoituksen ja asettaa päivätyn Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella olevan asemakaavaluonnoksen sekä hankkeeseen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRL 62 :n ja 63 :n sekä MRA 30 :n mukaisesti. Lisäksi asemakaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot kunnan eri hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja asianosaisilta. Lausunnoista on laadittu oheiset vastineet. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiivistelmä: Ely-keskuksen mielestä valmisteilla oleva Lehmon osayleiskaava tulee tehdä ja hyväksyä ennen uusien asemakaavojen laatimista Lehmon alueelle. Näin alueelle saadaan tarkkuustasoltaan sellainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka riittävästi ohjaa nyt laadittavana olevaa sekä tulevia asemakaavoja. Kaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu 29 pientalorakentamiseen osoitettua tonttia (AO, AP ja AR) sekä yksi päiväkotitontti (YS).

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaavoitettavalla alueella on aikaisemmin harjoitettu maa-ainesten ottoa, betoni-, asfalttiasema- ja korjaamotoimintaa sekä polttonesteiden varastointia. Alueella on tehty viimeksi joulukuussa 2014 maaperän pilaantuneisuutta koskeva tutkimus sekä tutkimustulosten mukaisesti poistettu alueelta öljypitoisia maamassoja. Tutkimusraportissa todetaan, että alueella on vielä viemäriputki ja mahdollisesti toinen öljynerotuskaivo, joita ei ole kaivettu esiin, koska alueella elää harvinainen pikkusinisiipi-perhoslaji. ELY-keskus muistuttaa, että kaava-alueen pilaantuneet maa-alueet on kunnostettava kaavan mukaisen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ennen alueiden käyttöön ottamista. Kunnostuksessa tulee ottaa huomioon em. uhanalaisen perhosen elinympäristön säilyminen alueella. Vastine: Alue on tarkoitus kunnostaa asemakaavan mukaiseen toimintaan siten, että mahdolliset epäkelpomaat läjitetään kaava-alueen etäläpuolelle ja mahdolliset pilaantuneet maat viedään asianmukaiseen paikkaan. Alueella oleva öljynerotuskaivo on tarkoitus tyhjentää imumenetelmin. Uhanalaisen perhosen elinympäristö suojellaan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiivistelmä: Maakuntaliitto kiinnittää huomiota korttelin 756 sisälle sijoitettuun suojeltavaan alueeseen, jolle kaavaselostuksessa ei löytynyt tarkempaa selostusta. Kyseessä on kunnan kaavoittajalta saadun tiedon mukaan mäennyppylä, jolla on komeaa puustoa ja alue on tarkoitus suojella maisemallisista syistä tulevan rivitalokorttelin sisällä. Suojeluperusteet tulee maakuntaliiton mielestä kirjata kaavaselostukseen. Vastine: Alueen suojelumerkinnästä luovutaan ja mäennyppylä puineen pyritään säilyttämään alueen rakentamisen yhteydessä. PKS Sähkönsiirto Oy: Olemme merkinneet punaisella värillä alueelle myöhemmin mahdollisesti rakennettavat puistomuuntamot, jotka tarvitsevat kaavaan seuraavat aluevaraukset: -johtoalueen leveys 4 metriä (2 metriä johdon molemmin puolin) -muuntamon suoja-alueen säde on 10 metriä Vastine: Tarvittavat merkinnät lisätään kaavaehdotukseen. Tekninen lautakunta Tiivistelmä: Kuntatekniikan päällikkö: ELY-keskus on tutkinut maan mahdollista pilaantuneisuutta vuonna 2011 alueelle tehdyistä koekuopista. Varsinaista pilaantunutta maata ei löytynyt. Kuitenkin koekuoppien kaivannoista tuli esille runsaasti alueelle haudattua jätettä. Kunta teki rakennettavuuden selvittämiseksi myös omia tutkimuksia, joissa kaivettiin koekuoppia suunniteltujen rakennuskortteleiden alueelle. Merkittävimmät löydökset olivat muualta

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta tuodulla maalla tehdyt monet täyttökerrokset. Myös lisää jätettä tuli esille. Samalla saatiin uutta tietoa alueen pohjavesiolosuhteista. Koska maaperää on kunnostettava ennen mahdollista asuntorakentamista, on kunta teettänyt esirakentamisesta suunnitelman, jonka mukaan esirakentamisen kustannukset ovat n euroa tonttia kohden. Lisäksi tulevat normaali kunnallistekniikan (ei sis. vesihuoltoa) kustannukset n euroa /tontti. Kyseisen alueen käytöstä on tehty valtuustoaloite, jossa ehdotettiin virkistysalueen perustamista tälle paikalle. Aloitteen pohjalta tehdyssä päätöksessä ( ) kunnanvaltuusto piti tarpeellisena kartoittaa alueen vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Kyseisen alueen käyttö asuntorakentamiseen ei nykytilanteessa ole kannattavaa. Alueen aiemman käytön aiheuttamat riskit ovat liian suuret hyötyyn nähden. Esirakentamisen kustannukset nousevat erittäin suuriksi, eikä silti voida saavuttaa varmuutta alueen hyvästä käytettävyydestä. Parasta olisi jättää se reserviksi tulevia tarpeita varten. Vesihuoltopäällikkö: Rakennettavuusselvityksen mukaan pohjaveden yläpuolelle jää noin 2 m suojakerros, kun kadut rakennetaan selvityksessä määriteltyyn korkoon. Tämä vaatii alueen vesihuollon tarkkaa suunnittelua, että vältytään rakentamiselta pohjavedenpinnan alapuolelle. Yleensä vesihuollon putkisto rakennetaan noin 2 m syvyydelle maanpinnasta. Yleensä tätä ylemmäksi rakentaminen aiheuttaa eristämistarpeen ainakin vesijohdolle. Tekninen lautakunta esittää edellä olevin perustein kyseisen alueen asemakaavoituksen siirtämistä, jotta voitaisiin saada parempi varmuus alueen turvalliselle ja kannattavalle käytölle. Vastine: Alueen toteuttamisesta on laadittu kunnostussuunnitelma, joka ottaa huomioon edellä tuodut seikat. Massanvaihdot suoritetaan normaalisti sekä rakennusten, että tiestön osalta. Epäkelpo maa-aines läjitetään kaava-alueen eteläpuolelle ja käyttökelpoinen maa-aines käytetään tarvittaviin täyttöihin. Lisäksi voidaan käyttää täyttömaana vieressä olevaa soraharjua ja leikata sitä myös maisemallisten syiden takia. Alue soveltuu sijaintinsa, liikenteen ja yhdyskuntarakenteen takia loistavasti asuinkäyttöön. Esimerkiksi tiestön massanvaihdot ja tarvittavat täytöt eivät poikkea muista Lehmon eteläpään alueista muuten kuin maa-ainesten osalta. Myös Lehmonsuon rakentaminen edellyttää joka tapauksessa Soralan alueelle sijoittuvan kunnallistekniikan rakentamista. Näin ollen olisi kyseenalaista jättää hyödyntämättä Soralan aluetta asuntorakentamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta Tiivistelmä: Kaavamuutos kasvattaa koulu- ja päivähoitopaikkojen kysyntää. Kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon Lehmon alueen päivähoidon koko ajan kasvava tarve, sillä kaavaluonnoksessa on liikenteellisesti hyvällä paikalla oleva päiväkodin tonttivaraus. Tämä on tärkeää, sillä Lehmon alueen päiväkodit palvelevat myös

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta työmatkaliikenteen varrelle tulevaa päivähoitopaikkojen kysyntää koko kunnan alueelta. Lehmon alueen päivähoitopaikat ovat nyt jo täyskäytössä, joten päivähoitopalveluiden tarjonnan lisäys on välttämätön edellytys lisärakentamiselle. Lehmon koulun oppilasmäärä on kasvussa tulevina vuosina, joten alueen lisärakentaminen tuo tarvetta opetustilojen lisäykseen jollakin aikavälillä. Vastine: Kaavan tarkoitus on mahdollistaa alueen päivähoitotarpeiden lisääminen Lehmon eteläpäässä. Saatujen lausuntojen jälkeen alueella on tehty lisäselvityksiä ja laadittu kunnallistekniset suunnitelmat. Kaavaluonnoksesta on saatujen palautteiden jälkeen työstetty kaavaehdotus, joka laitetaan virallisesti nähtäville ja pyydetään siitä lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa päivätyt Soralan asemakaavaehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää niistä lausunnot MRA 28 :n mukaisesti kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Soralan alueella on perhosharrastajien, ELY keskuksen ja kunnan tiedossa oleva elinvoimainen erittäin uhanalaisen perhosen pikkusinisiiven populaatio. Soranalueella maa-ainesten otto harjurinteestä on luonut kohteelle pikkusinisiivelle ja sen ravintokasveille sopivan elinympäristön. Alueen maa-ainesten oton päätyttyä lähes 20 vuotta sitten sora-alueen maisemoinnit tehtiin perhosen elinolosuhteet turvaten ja perhospopulaation elintila laajeni alueella. Alueelle on myöhemmin muodostettu 2 erillistä luonnonsuojelualuetta etelään avautuville rinteille. Pikkusinisiipi ja sen ravintokasvit häviävät alueelta, jos kasvusto umpeutuu, joten avoimena pidettävät karut alueet ovat välttämättömiä perhospopulaation säilymiselle. Soralan alueen maaperäteknisten tutkimusten ja kaavoituksen tonttijaon ja sijoittelun hahmottamiseksi, sora-alueelle alueen maisemoinnin jälkeen noussut tiheä riukuasteen mäntytaimikko poistettiin vuonna Tiheän puuston poiston jälkeen, sora-alueen pohjalle, karulle soramaalle on levinnyt itsestään paljon pikkusinisiiven ravintokasvia keulankärkeä ja myös vahva perhospopulaatio. Lajit olisivat joutuneet väistymään

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta männikön tieltä, ellei männikköä olisi raivattu pois. Suojellut alueet ovat vain osa vahvasta tämänhetkisestä perhospopulaatiosta. Kaavoituksen tavoitteena on yhteen sovittaa Soralan alueella asuminen ja erittäin uhanalaisen Suomen pienimmän päiväperhosen, Pikkusinisiiven, yhteiselo. Alueella tullaan alueen rakennettavuuden valmistelutöiden ja kunnallisteknisten töiden yhteydessä tekemään useita uusia pikkusinisiivelle sopivia elinympäristöjä. Suunnitelmat pikkusinisiiven elinolojen parantamiseksi ovat seuraavat: Kaavassa esitetyt kaksi kappaletta VL-2 alueita, joihin läjitetään maa-aineksia rakennettavilta alueilta, tulevat jatkossa olemaan hoidon piirissä olevia sinisiiven elinympäristöjä. Alueelle tuodaan kunnallistekniikka pohjoisesta Suutelan asutusalueen reunalta. Vesijohto ja viemärilinjojen avauksen yhteydessä luonnonsuojelualueiden lähellä olevia perhoselle ja sen ravintokasville kelpaamattomia tiheitä männikkörinteitä avataan avoimena pidettäviksi pikkusinisiiven elinalueiksi. Etelään avautuvalle rinteelle, kohtiin missä maaperä on hiekkaista ja em. lajeille sopivaa aluetta tehdään ainakin 2 uutta levittäytymisaluetta. Kortteleiden 753 ja 758 välissä oleva karuhko mäki tullaan ennallistamaan ja hoitamaan pikkusinisiiven elinympäristötarpeet huomioiden. Alueen rakennettavuuden valmistelutöiden yhteydessä otetaan maa-ainesta tilan sisältä alueen alavien kohtien täyttöihin pohjoiseen avautuvalta rinteeltä, joka jätettiin maisemoimatta perhosen takia soranoton loppuessa. Tällä alueella sinisiipi populaatio oli voimakkain noin 20 vuotta sitten, mutta elinympäristö on vuosien saatossa muuttunut lajeille epäsuotuisaksi. Nyt alue avataan uudelleen ja siitä muodostuu uutta avoimena pidettävää elinympäristöä lajille. Lisäksi alueelle jo rakennettu pulkkamäki toimii etelään avautuvana avoimena pidettävänä alueena hienosti sekä virkistysalueena että uhanalaisen perhosen elinympäristönä. Mainittujen toimien ansiosta alueelle tulee tai on jo 7 uutta avoimena pysyvää aluetta, joita tullaan hoitamaan uhanalaisen lajien erityistarpeet huomioiden. Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella ehdotusasiakirjat olivat julkisesti nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti Lausunnot pyydettiin kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, vapaa-aikalautakunnalta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Lausunnot ja niihin laaditut vastineet ovat alla. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiivistelmä: Maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Maakuntaliitto pitäisi kuitenkin hyvänä, että korttelin 756 mäennyppylän ja puiden säilyttämistavoitteet kirjattaisiin selkeästi näkyviin, jotta kaavoittajan tahtotila kävisi ilmi myös rakentajille eikä kyseinen tavoite katoaisi

23 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta suunnittelun edetessä. Vastine: Kaavaehdotuksesta on luonnoksen jälkeen poistettu korttelissa 756 oleva mäen suojeluesitys, näin ollen siitä ei tarvitse olla enää erityistä mainintaa. Maakuntaliitolla ei ollut muuta huomautettavaa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Ei huomautettavaa. Pohjois-Karjana Sähkönsiirto Oy: Ei huomautettavaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta: Ei huomautettavaa. Vapaa-aikalautakunta: Ei huomautettavaa. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä päivätyt Soralan asemakaavaehdotusasiakirjat ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavakartta Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, kaavaselostus Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, osallistumisja arviointisuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, tilastolomake Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, havainnekuva Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, esirakentamisen yleissuunnitelma Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto- ja maisemaselvitys Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto- ja maisemaselvityksen liitteet 1-3 Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, luonto- ja maisemaselvityksen liite 4 (linnustoselvitys) Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella, Murskanlammen ja Suutelanmontun maaperän tilan selvitys

24 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Lehmonsuon kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimuksen hyväksyminen 206/10.02/2014 Ympäristölautakunta Suurin maanomistaja Mestarinikkarit Oy on tehnyt kunnalle aloitteen asemakaavan laajentamiseksi osalle Lehmonsuota, joka sijaitsee Lehmonharjun eteläpuolella ja rajoittuu Vanhaan Nurmeksentiehen. Kontiolahden kunta ja Mestarinikkarit ovat neuvotelleet alueen kaavoittamisesta maankäyttösopimuksen. Oheismateriaali: Maankäyttösopimus Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Mestarinikkarit Oy:n ja Kontiolahden kunnan välillä laaditun päivätyn liitteenä olevan maankäyttösopimuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan hyväksymä maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistön luovuttamisesta allekirjoitettiin Mestarinikkarit Oy:n sijalle maankäyttösopimuskumppaniksi on tullut Master Yhtiöt Oy. Sopimusaluetta koskeva asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja se voidaan nyt viedä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tästä johtuen aluetta koskeva maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistön luovuttamisesta tulee viedä myös kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Maankäyttösopimuksen mukaan Master Yhtiöt Oy asettaa ennen kaavan hyväksymistä kunnalle euron suuruisen vakuuden asemakaava-alueelle tehtävistä töistä. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustölle allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistön luovuttamisesta hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Lehmonsuon kaavoitukseen liittyvä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, maankäyttösopimus ja esisopimus

25 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle 193/ /2014 Ympäristölautakunta Kontiolahden kunta ja maanomistajat ovat käynneet keskusteluja alueen asemakaavoituksesta sekä aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta. Asemakaavaluonnos on nyt valmistunut, myös maankäyttösopimuksen sisällöstä on päästy sopimukseen. Asemakaavan laajennus Lehmonsuon alueella voidaan nyt asettaa julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh. (013) Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää käynnistää asemakaavan laajennuksen Lehmonsuon alueelle ja päättää asettaa päivätyt aluetta koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnosasikirjat MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtäville mielipiteen esittämistä varten ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY- keskuksilta, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä sekä kunnan hallintokunnilta. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan Lehmonsuolle laajentamista koskevat päivätyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosasiakirjat olivat MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Lausunnot pyydettiin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, kunnan eri hallintokunnilta ja Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:ltä. Lausunnot sekä niihin laaditut vastineet ovat ohessa. Pohjois-Savon ELY-keskus: Tiivistelmä: Uuden asuinalueen länsipuolelle, Vanhan Nurmeksentien varteen on osoitettu EV-alue, jolle on osoitettu rakennettavaksi melueste. Kaavaselostuksessa ei kuitenkaan esitetä meluselvitystä eikä kaavakartalle ole esitetty melualueen rajaa. ELY-keskus huomauttaa, että kaavaratkaisun tulee pohjautua meluselvitykseen, jossa on esitetty miten liikennemelu leviää alueella, ja millaisin ratkaisuin varmistetaan, että uusi asuinalue täyttää valtioneuvoston määrittämät meluohjearvot. Melusuojauksen toteuttaminen on huomioitava myös kaavamääräyksissä. Asumiseen tarkoitettujen korttelialueiden lisäksi kaavassa osoitetaan myös KL- ja T-korttelialueet, joille osoitetaan uusi katu Nikkarintie. Kaavaratkaisu mahdollistaa kuitenkin edelleen osalle T- ja KL-tonteille suorat tonttiliittymät Vanhalta Nurmeksentieltä. Kun alueelle nyt laaditaan asemakaava, tulee myös alueen liikennöinti kokonaisuudessaan

26 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta suunnitella kaavassa ja osoittaa suorat tonttiliittymät poistuviksi korttelialueiden liittymäkieltoaluemerkinnällä. ELY-keskus myös muistuttaa, että Vanha Nurmeksentie kuuluu niihin yhdystieluokkaisiin maanteihin, jotka eivät ole asemakaavassa oikeutettuja LT-aluemerkintään vaan ne tulee kaavassa osoittaa katuina (MRL 83.4 ). Maantie ei muutu kaduksi asemakaavalla vaan edellyttää kadunpitopäätöksen tekemisen. Kaavaselostuksessa ei ole esitetty liikenteellisten vaikutusten arviointia, vaan todettu, ettei kaavalla ole merkittävää vaikutusta liikenneolosuhteisiin. Kaavan liikenteelliset vaikutukset tulee selvittää, ja esittää arviot kaavassa osoitettujen korttelialueiden liikennetuotoksista ja suuntautumisesta, sekä arvioida kaavaratkaisun vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja -sujuvuuteen. Vastine: Alueelta on laadittu erilliset selvitykset liikenteellisistä vaikutuksista, sekä meluselvitys ja suunnitelma melun torjumiseksi. Liittymäkieltomerkinnät lisätään kaavaan. Vanha Nurmeksentie ei kuulu asemakaava-alueeseen, eikä sen kaavamerkintää ratkaista tässä yhteydessä. Tuleva kaavamerkintä tullaan käsittelemään alueelle laaditussa osayleiskaavassa. Suurimmalle osalle alueen uusista rakennustonteista kulku tapahtuu Lammintien kautta. Alueelle tulee kaksi liittymää Vanhalle Numeksentielle, jotka molemmat ovat jo käytössä olevia maatilaliittymiä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Tiivistelmä: Kaavan osallisiin tulee lisätä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Museovirasto. Kaavaluonnoksesta tulee pyytää lausunto myös Pohjois-Savon ELY-keskukselta, koska suunnittelualueelle kulku tapahtuu Vanhalta Nurmeksentieltä. Laadittava asemakaava on osin ristiriidassa Joensuun seudun yleiskaavaan nähden. Lehmon osayleiskaavan laatiminen on kunnassa vireillä ja se tulisi laatia ennen tätä asemakaavaa. Näin alueelle saataisiin tarkkuustasoltaan sellainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka riittävästi ohjaa nyt laadittavana olevaa asemakaavaa. Asemakaavaan tulee merkitä pohjavesialue ja sitä koskevaan määräykseen tulee liittää seuraava teksti: Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella on kielletty sellaiset toimenpiteet (mm. jätevesien imeyttäminen), joista voi olla ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 :n (pohjaveden pilaamiskielto) vastaisia seurauksia. Lisäksi alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittaa vesilain 3 luku (luvanvaraiset vesitaloushankkeet). Kaavassa tulee ottaa huomioon, että alueelle jää riittävästi kuivatusvesien johtamiseen soveltuvaa pinnoittamatonta maa-aluetta. Riittävyyttä tulee arvioida myös tilanteessa, jossa kaava-aluetta laajennetaan. Tie- ja junaliikenteen osalta tulee tehdä tarkempi meluselvitys, jossa arvioidaan mahdollisen melualueen laajuus ja meluntorjunnan vaikutukset.

27 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaavaluonnoksessa pohjoisosan uuden asuinalueen liikenne on johdettu Lammintien kautta Vanhalle Nurmeksentielle, mikä on hyvä ratkaisu. Liikeja teollisuustonttien liittymistä Vanhaan Nurmeksentiehen ei kaavassa ole erikseen tarkasteltu. Kaavan sallima vapaa liittyminen ei ole hyvä ratkaisu, vaan liittymien määrä ja paikat tulisi tutkia ja osoittaa kaavassa riittävällä tarkkuudella. Vastine: Osallisten määrää lisätään maakuntaliiton ja Pohjois-Savon ELY -keskuksen osalta. Kaavamerkintöjä tarkistetaan vielä. Pohjavesialue merkintä lisätään kaavaan määräyksineen. Alueelta on laadittu erilliset selvitykset liikenteellisistä vaikutuksista, sekä meluselvitys ja suunnitelma melun torjumiseksi. Liittymäkieltomerkinnät lisätään kaavaan. Voimassa oleva yleiskaava ohjaa riittävästi asemakaavoitusta. Kuivatusvedet on tarkoitus johtaa uutta kuivatusojastoa pitkin pois alueelta, kaava-aluetta ei ole tarkoitus laajentaa. Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy: Olemme merkinneet oheiseen liitekarttaan sinisellä värillä alueella olevat 20 kv ilmajohdot, jotka tarvitsevat kaavaan seuraavan aluevarauksen: -johtoalueen leveys 10 metriä (5 metriä johdon molemmin puolin) Lisäksi olemme merkinneet punaisella värillä alueelle tulevat puistomuuntamot, joka tarvitsee kaavaan seuraavan aluevarauksen: - muuntamon suoja-alueen säde on 10 metriä Vastine: Tarvittavat merkinnät lisätään kaavakartalle. Tekninen lautakunta: Tiivistelmä: Kuntatekniikan päällikkö: Luonnoksen mukainen alueen käyttö asunto-, teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin on hyvin suunniteltu. Myös kevyen liikenteen yhteydet asuinalueelle on järjestetty asianmukaisesti. Osa T- ja KL-kortteleiden tieliittymistä joudutaan tekemään suoraan Vanhalle Nurmeksentielle. Tämä ei ole hyvä ratkaisu liikenteen sujuvuuden, eikä myöskään liikenneturvallisuuden kannalta. Tonteille mennessä joudutaan ylittämään myös kevyen liikenteen väylä. Rinnakkaisväylä toimisi paremmin. VL- alue T- ja KL-kortteleiden itäpuolelle ei ole tarpeellinen lähivirkistysalueena. Aluevaraus voi kuitenkin osoittautua tarpeelliseksi, jos myöhemmin tarvitaan rinnakkaisväylää liikenteen järjestämiseen tonteille. Vesihuoltopäällikkö: Maanomistajan kanssa on tehty maankäyttösopimus, jossa on esitetty vesi- ja viemärilinjojen rakentamisehdot. Maaperä on paikoin haastavaa korkealla sijaitsevan pohjavesipinnan vuoksi.

28 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vastine: Suorat liittymät Vanhalta Nurmeksentieltä ei ole hyvä ratkaisu ja tästä johtuen liittymäkieltomerkinnät on lisätty kaavaan ja merkitty ainoastaan sallitut liittymän paikat. Kasvatus- ja koulutuslautakunta: Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa lausuntonaan, että kunnan tulee varautua lisäämään päivähoitopaikkoja Lehmon alueella, sillä tällä hetkellä kaikki päivähoitopaikat ovat täynnä. Koulupalveluihin kaavan alueelta tulevat oppilaat mahtuvat. Vastine: Päiväkotitontteja kaavoitetaan lisää Lehmon alueelle. Vapaa-aikalautakunta: Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Lehmon asemakaavan laajentamisesta Lehmonsuon alueelle, luonnosvaiheesta. Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Matti Moisala, puh Kaavoitusjohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää asettaa päivätyt asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle -ehdotusasiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELY- keskukselta, kunnan hallintokunnilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:ltä. Ehdotus hyväksyttiin. Ympäristölautakunta Lehmon asemakaavan Lehmonsuolle laajentamista koskevat päivätyt ehdotusasiakirjat olivat julkisesti nähtävillä MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti Lausunnot pyydettiin Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksilta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta, kunnan eri hallintokunnilta ja Pohjois-Karjalan Sähkönsiirto Oy:ltä. Tiivistetyt lausunnot ja niihin annetut vastineet ovat alla. Lausunnot kokonaisuudessaan ovat oheismateriaalina. Pohjois-Karjalan ELY-keskus Tiivistelmä: Luonnoksesta antamassaan lausunnossa ELY totesi, että laadittavana oleva asemakaava on ristiriidassa alueella voimassa olevaan Joensuun seudun yleiskaavaan nähden ja esitti valmisteilla olevan Lehmon osayleiskaavan laatimista ennen asemakaavan hyväksymistä. Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että voimassa oleva yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta riittävästi. ELY-keskus huomauttaa edelleen, että Kontiolahden kunnan tulee pikimmiten laatia tarkkuustasoltaan riittävä ja tavoitteiltaan ajantasainen osayleiskaava ohjaamaan Lehmon alueen

Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella

Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus Soralan alueella Ympäristölautakunta 164 22.09.2015 Ympäristölautakunta 128 21.09.2016 Ympäristölautakunta 168 16.11.2016 Kunnanhallitus 272 21.11.2016 Kunnanvaltuusto 66 12.12.2016 Lehmon asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Pikkusinisiiven elinympäristöjen hoito-ohjelma Kontiolahden kunta 2016

Pikkusinisiiven elinympäristöjen hoito-ohjelma Kontiolahden kunta 2016 Pikkusinisiiven elinympäristöjen hoito-ohjelma Kontiolahden kunta 2016 Tietoja lajista Pikkusinisiipi (Cupido minimus) on Suomen pienin sinisiipi ja samalla pienin päiväperhoslaji. Siipiväli on 18-25 mm.

Lisätiedot

Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle

Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle Ympäristölautakunta 101 16.04.2014 Ympäristölautakunta 210 09.12.2015 Ympäristölautakunta 127 21.09.2016 Asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle 193/10.02.03.00/2014 Ympäristölautakunta 16.04.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 12.9.2016 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 1 (5) KONTIOLAHDEN LEHMO 1.3.2014 KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos Tilan Rantakuja 45:18 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelupalvelut 2010 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Norvajärven

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 SUUNNITTELUALUE:

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella

Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella Rovaniemen kaupunki Rautiosaaren yleiskaavan muutos Tilan Eskola RN:o 127:6 alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupunki, Rautiosaaren

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja Tekninen lautakunta 113 26.09.2017 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Ollila 85:74 Pohja 241/10.03.00.01/2017 Tekninen lautakunta 26.09.2017 113 Hakija: Hakijana on tilan omistaja. Paikka: Kontiolahden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kontiorannan alueen asemakaavoittaminen

Kontiorannan alueen asemakaavoittaminen Ympäristölautakunta 126 21.09.2016 Ympäristölautakunta 24 23.02.2017 Kontiorannan alueen asemakaavoittaminen 402/10.02.03.00/2015 Ympäristölautakunta 21.09.2016 126 Ympäristölautakunta päätti 9.12.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 2539/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 138 Asianro 2539/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja

Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja Rovaniemen kaupunki Vikajärven osayleiskaavan muutos Tilojen RN:o 6:46, 6:26 ja 5:108 alueilla sekä moottorikelkkareitin osalta Valtatie 4:n ja kantatie 82:n risteysalueella. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot